Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 1 FEBRUARI i BUiTENLANir fTAUË LtGBRBeRICm VAN HEÜEN Verbitterde gevechten in OostAfrika WEOERZUD8CHE VERUEZEN ZWAAR Het hoofdkwartier publiceert weernachtbericht no 239 Het luidt als volgt Aan het Grieluche front normale bedrUvigheid der wedcrzijdsche artillerie en patrouiUfcS CoticontratieB van vyandeluke troepen werden in scheervlucht aangevallen en doeltreffend met bommen van kJeio kaliber bestookt In Cyrenaica hebben onze gepantserde eenheden ten Zuiden van Djebe vüandelijke strijdmiddelen die door ona luchtwapen werden gebombardeerd aangevallen en teruggeslagen In Oost Afrika gaat de slag aan bet Noordelük front voort Tijdens verbitterde gevechten hebben onze dappere nationale en koloniale troepen den Tijaad aanzienlijke verliezen toegebracht Ook onze verliezen ziJn gevoelig De luchtmacht ging voort met onvermoeibaar elan haar bijdrage aan den strijd te leveren Tijdens een nachteliJken kruistocht op de Aegeische Zee van onze torpedo booten heeft de torpedoboot dieti onder bevel staat van den corVettenkapitein Francesco Mimbelli een geëscorteerd convooi sloomschepen ontdekt en aangevallen Een der schepen een vaartuig van minstens 10 000 ton werd getrof en Het zonk onmiddellijk Onoanks de felle reactie van het escorte van het convooi keerden onze eenheden ongedeerd op hun basis terug ENGELAND Rede van minister Alexander rOVTEN ZULLEN NIET WORDE I HERHAALD De Britiiche vakverecnigingsleider en minLster van Marine Alexander heeft gisteren volgens d Londensehe berichtendienst verklaard dat GrootBrittannië na dezen oorlog niet weer deze de fouten zal begaan als na den vorigen ooriog De beloften die Hjdens den vorigen oorlog zijn gegeven en de verwachtmgen die men tuen had gewekt zgn niet verwezenlijkt De manren zu van het front teruggekeerd en hoopten duurzaam werk voldoende l K n een menschwaardig huis en economische veiligheid te vinden Zij waren verbitterd toen zij zich in hun vernfatrhlingen bedrogen zagen Alexander meende verder dat heigeen Engeland tot dusverre gepresteerd heeft het de kans geef op de overwinning Wij staan voor het grootste en m st verheven oogenblik van onze geheele geschiedenis en wij zullen ons tit moment waaraig toonen zoo eindigde Alexander zijn toei raak EEN RUSSISCH l ROTEST Volgens berichten van Amerikaanache persbureaux is g steren in Londen b kend gemaakt dat de SovjetKussische ambjissatfcur itjaisky den ohdtrslaatssEci Claris in het Foreign Of fice Butler een protest van zijn regearing heeft overtiandigd lesen het vasthouden van het schip Koriantikos bij de Falkland ellsndon Voorts heeft ds Russjsche ambassadeur geprotesteerd tegen het beslag op een deel der lading bestaande uit huiden leder eji wol Het schip wes onderweg van Buenos Airrs naar Wladiwostock De Britsche regeering heeft beloofd de kwestie te zullen onderzoeken Maisky heeft de kwestie ook besproken met den minister voor de blokkade Dalton AMERIKA De Ver Staten en Japan VERKLARINGEN VAN NOMOERA Ds nieuwe Japansche ambassadeur te Washington admiraal Nomoera heeft in een interview met vertegenwoordigen van ds pers verklaard zoo meldt Associated Pres uit Honoloeloe dat hij den vurigen wensch heeft Japan en d Vereen Staten niet in een oorlog verwikkeld te zien De Japansche diplomaat die op weg Is naar Amerika wees er verder op dat het herstel van goede betrekkingen tusschen Japan en de Ver Staten voor beide landen van het grootste l elang ia Op de vraag of Japan het drieniol ndhedenpact in acht zal ne en in geval de Ver Staten in oorlog zouden geraken met Duitschland antwoordde de ambassadeur dat de Japansche regeering dit pact gesloten heeft en dat het Japansche volk zich bijgevolg daaraan moet houden UQUIDATIE VAN ENGELSCB TEGOED Sir Edward Peacock van de Bank of England is heden met de transatlantische vliejboot te New York aangekomen Hij heeft tot taak de liquidatie uit te voeren van het Engelsch tegoed tol de Ver Staten Sir Edward verklaarde bO aankomst dat hij terstond aa bet werk ging FRANKRfJK NATIONALE RAAD ZAL ÏS LTON VRRGAOKBKN In tegenstelling lot het voorloopige plan den onlangs gevormden Nationa cn Raad in Vichy te laten vergaderen verluidt uit welingelichte Pransche Kringen dat dit advlseerende lichaam Ijn epeningsvergadering en de daarnp analultende bueenkoiostcn in Lyon $ ri iwudeo AZIË De wapenstilstand tusschen Thailand en Indo China TROEPEN TREKKEN 16 KM TErTiG De troepen van Thailand en van Frantch Indo China zuilen zich elk geheel terugtrekken over een afstand van ie km van de linies die door hen bsz t werden op 28 Januari om 10 uur des morgens Dit ztfl geschieden binnen 72 uur na de or oerUekcning van de wapenstilstandsovereenkomst aldus een mededeeling van de Japan sche delegatie op de wapenstilstandfconfercntie Omtrent den inhoud van de wapenjtilatandsovereenkomst heeft de Japansche delegatie terwijl ZiJ uitdrukking gaf aan de hoop dat de toestand nu weer normaal zal worden medegedeeld dat deze bestaat uit een praeambute waarin Japans aanbod tot bemiddeling aanvaard wordt 4 enevens uit een tiental artikelen en Geheim verdrag tusschen Trans Jordanië England SMM MAN VOOR 5M M GOUOEN PONDEN In Arabische nationalistische krin gen verluidt dat er een geheim verdrag gesloten is tusschen emir Al dulla van Transjordanië en Engeland Volgens dit verdrag heeft de emirzich verplicht tot het beschikbaarstellen van 50 000 man op voorwaarde dat Engeland hem 500 0UO goudenponden dus ti r gouden ponden perman betaalt Tot eind Decemberheeft de emir 5000 man beschikbaargesteld en 50 000 gouden ponden gekregen De door de i emir verkochteArabieren worden in EngeUchen militairen drjrst gebruikt aldus hetDJ B INDEXCUFERS KCERSEJH VAN AANDEELEN Medegedeeld door het Centraal bureau voor de statistiek Het indexcijfer voor koersenaap deelen bedroeg heden 1 Februar 142 5 Het maandgemiddelde over Januari bedroeg 150 1 Aandeden omzet op 30 Januari 714 SPANJE DE MINISTERRAAD BUEEN Onder voorzitterschap van generaal Franco heeft gisteren de ministerraad vergaderd De ministers hebben daarin het plan voor de dringende openbare werken dié in alle Spaansche provincies zullen worden uitgevoerd om da werkloosheid te brstrijden en de volkswelvaart te verhoogen aan een diepgaand onderzoek onderworpen BINNENLAND Treinontsporing te Arnhem GROOTE MATERIEELE SCHADE Gisteravond omstreeks half twaalf is op het spoorwegemplacement te Am iem een goederentrein uit Zevenaar die op ten veikeerd spoor was gereifbn in botsing gekomen met een stiistaand n goederentrein Door de hevige botsing liepeji verscheidene wagens uit het spoor Eenige wagens kantelden terwijl verscheidene werden verniLld Ue materieeie schade is aanzieniuk Het treinverkeer ondervindt echter geen vertraging Persoonlijke ongelukken deden zich niet vo r DE LOONBELASTING IN HET HOTEL CAFÉ EN RESTAURANTBEDRUP De hoofdbesturen van den Ned R K Bond va Hotl Café en Restauranthouders en Sinters St Joseph en de Ned R K Bond van Hotel Café en Hestaurant Geemployeerden SL Antonius hadden den secretarisgeneraal van Financiën gevraagd hoe de foonbelasting moest worden toegepast in de navolgend gevallen Indien het fooientrekkend personeel zijn inkomsten uitsluitend heeftvan het publiek en die zonder meerbehoudt zoodat de patroon daarmeegeen enkele bemoeienis heeft Indien de ontvangen fooien gestort worden in een zoogenaamd tronc waarbü valt te onderscheiden a de tronc wordt uitsluitend beheerd en er wordt uit betaald door denpatroon b de tronc wordt uitsluitend beheerd enter wordt uit betaald door eeno meer der werknemers c de tronc wordt beheerd en er werknemer 3 Indien personeel aangenomenwordt in lossen dienst ambulant zelf met de gasten niet afrekent docheen vast bedrag uit de tronc uitbetaald krügt zoodat de patroon geenenkel loon uitbetaalt doch dit gezamenlijk door het vaste personeelwordt Voldaan Hierop heeft zoo schrijft men ons van genoemde werknemerszyde de secretaris generaal van Tinanciën geantwoord dat de patroon indien hij met de uitbetaling van fooien aan het personeel in het hotel café en restauranlbedrijf eenige bemoeienis heeft de loonbelasting dient in te houden In andere gevallen kan van inhouding wegens loonbelasting ter zake van fooien worden afgezien RUK8BUREAU VOEDSELVOORZIENLNO Ia verband met den brand in de kantoren van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening is het bureau daarvan met Ingang van Maandag a s gevestigd Korte Voorhout 5 Den Haag Men wordt verzocht alle corresjwndentie aan dit adrea te richten COLLF 7nEVE ARBEmSOVERKENÜUHÜT IN DE SVUOESlKOiJbtlUK Bij het College van riikabeïniddclaars is in vd c nJ een ver o k tot ilgi meen verbindendverklaring va n jepj iiisen eener cuileciieve arbcidsuvereenkomsl afgsloten tusschen de Kcdt raliB vaij Nid randscne schoeni jljrikanten eenerzijds en den Ned U K faoruk iari eider8 sters bund St y inibrordus den Ned bond van ctiristeluke fabrieksen transportarbeidt is en de Ned vereenigmg van fabrieksarbeiders anderzijds voor de sjehcele Ned jrlaivdsclie schoenindustrie Het verzütJc met de daarby gevoegde C A O ligt voor belanghebbenden ter visie op de burceien van de arbeidsinspectie te Maastricht Breda Rotterdam Utrecht Amsterdam Haarlem Arnhom Deventer Gronmgen sGra venhage en het college van rijksi emiddelaars Bezwaren kunnen vóór 15 Februari schrifteiyk worden ingediend bij het Coiiege voor rüksbemiddelaars Bezuidenhout 87 te sGraven lage OFPICIEELE BERICHTEN Bij besluit van den geneiaal majoor N T Carstens daartoe gemachtigd door den bevelhebber van de Duitsche weermacht in Nederland is een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst aan de reserve kapiteins N J M Smeele en W J Schox onderscheidenlyk van het wapen der infanterie en htt wapen der genie Is met ingang van 1 Februari 1941 aan den kapiü in J K van Prehn op nonacUviteit v3ii heli Wa n der infanterie op het daartoe doo hem gedaan verzoek een eervol orislag verleend uit den militairen dienst Is op het daartoe door hem gedaan verzoek eeneervol ontslag verleenü uit den militairen dienst aan den reseixe kapitein C F H Putman Cramer van bet wapen der artillerie En is met ingang vsn 1 Maart 1941 op hel daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag verleend uit den militairen dienst aan den luite nantkolonel J de Lange op nonactivileit van het wapen der infanterie Bil beschikking van den secretarlsgcnïraal van het departement vsn Sociale Zaken is te rekenen van I Januari IB4I b nn md tot cnntroleerendgenees iieer bij de Rijksveizskfringsbank in vaiion dienst F E Vester thaiis afi stent controlesrend geneeskundige bii die insteUiug Bij b ü h kkirg van den secretari ig nEraal van het departement van Opvoeding W tenschap en Cultuurbe cherm ng is voor iiet tijdvak van 1 Februari lS4t tot 1 Februari 1942 wed r b no md tot tijdtlgk vast ass stentc aan de Landbouwhoog school te Wageningcn mej dr J d Zeeuw aldaar Is met ingang van 1 Maart 1941 aan J Gombert op zijn DIEFSTALLEN VAN DISTRIBUTIEARTIKELEN Nog steeds zyn de pogingen om levensmidclelen zonder bon te krijgen zeer talryk Bijgevolg is het aantal iicfstalien in deze artikelen in de laatste weken zger gestegen In een winkel aan de Sc iieM itraat te Amsterdam IS van den achterkant door hel forceeren van een deur iniiporük n De Oezjekers namen 120 pond koffie en 56 pand thee mede Een inwoner uit Huizen deed bil de polili aangifte van diot3t u van zyh bakfjLls t rljji n met boter kaa eieren mari aryie en vet die o rder hoe van de Ceintuurbaan er de Van Wi ustraat stond Van een bakfiets staande op den hoek van de PasleUtraat en de Mesdag straat werden 4ü pakjes boter ge ito iL n Twaalf pakjes boter twee jjakje marbarinc en Iti eieren werden van L en melkkar staande op den N Z Voorburgwal gestoten Ten slotte werd van den walüant op het droogbak 20 k g suiker ontvreemd WAAR IS J C BUUTVELD De commissaris van politie in de 6e sectie te Amstercam bureau Warmoes straat verzoekt de opsporing van Joliannes Gerardus BuuiVeld oud 39 jaar los werkman die sedert 21 dezer spoorloos is Een ongeluk wordt gevreesd Het signalement luidt pim 1 70 M gri zend haar bleeke gelaatskleur zonder baard of knevel gekleed in blauu gestreept coibertcosluum zwarte winterjas roodbruine schoenen gryze sokken blauwe hoed blauw gestreepte das De opsporing wordt verzocht in verband met ernstige ziekte van zyn dochter WAARSCHUWING De commissaris van poUtie te Leiden raadt een ieder aan om alvorens in relatie te treden met het advertentiebureau Leiden eigenaar B G Voorham wonende te Leiden Nachtegaallaan 16 zich tot hem om inlichtingen te wenden Voorham houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van z g zakengidsen DOOR EEN TREIN AANGEREDEN Gistermiddag om half drie is de 71jarige watermolenaar C van Tol ie kieitrwoude op de spoorbrug over de Meerburger Wetering door een motortrein komend uit oe richting Aiphen aan den Ryu aangereden De man sloeg van de brug op het ijs en bleef met emstigb wonden aan schouder en hoofd üggen Dr de Bi uyn verleende de eerste hulp en achtte overbrenging naar het Academisch Ziïkenhuis te Leiden noodzakelijk De toestand van Van Tol is levensgevaarlijk FRAUDULEUS GESLACHT VLEESCB IN BESLAG GENOMEN Ambtenaren van den crisis controledienst AUunaar en Zuid Oostbecmster en de plaatselijke en rijlupolitie te De RQp hebben Iiier een belangrijke partij vléësch van frauduleus geslachte varkeps in beslag genomen De eigenaar een slager te De RUp bejiénde dertien varkens en drie schap clandestien te hebben geslacht Br is procesverbaal tegen hem opt maakt MiMaaHaaaMMMaMii CLANDESTIEN ABATTOIR ONIOEKT Bij een onderzoek dal de Haarlem I sehj poliliï in samenwerking met de 1 amblenaien van den ciisiopsporingsdienst heeft ingesteld is aan he Ucht gekomen dal in een schuur aan oen ouitenkant van de stad op groute schaal clandesl n varksns werden geslacht Bu het onderzoek bleek dat de laatste twee maanden ruim dertig varkens frauc uU Ua waren geslacht Elf diL ren die hetzelfde lot zouden ondergaan werden nog levend in de schuur aangetroffen De varkens waren geleverd door drie veehouders uit Haar lemmermeer t gen wie proces verbaal is opgemaakt Da eigenlijke exploitanten van dit clandestiene abattoir twee Haarlemsehe sligors zyn eveneens bekeurd MISGESPRONGEN EN VERDRONKEN Vanmorgen om onge eer zes uur is bij den pontonaanlegstciger te Zalt bommel een noodlottig ongeval gebeurd De Sljange arbeider P Weyenberg uit Zaltbommel die met medearbeiders per autobus naar Soeslerberg wilde gaan kwam te laat en wilde van af den steiger op de reeds afvarende pont springen Door de duisternis mis leid sprong hy mis en geraakte in de rivier welke thans door den hoogen waterstand zeer diep is Door den sterken stroom werd W direct meegesleurd Direct geboden hulp door nel personeel van den veerdienst welke zeer bemoeilijkt werd door de duisternis mocht niet baten en zoodoende kwam W om het leven Ds verdronkene was vader van vier kinderen AFSCHEID Dr B WISSMANN In de heden in paleis Kneulardyk 20 ie s Gravenhage onder leiding van den Pressed ezement den heer W Janke gehouden persconferentie heeft de legatiesecretaris voor buit3rlandsche aangelegenheden dr H Wissmann wegens zijn overplaatsing naar Parijs op hartelijke wyze van de Nederlandsche Journalisten afscheid gonoraen m J A REUS t In den ouderdom van 63 jaar is Overl den ir J A Reus direottur van hel em ent2lijke electnciteit ibedrijf te Haailfm en mededirecteur van de P E GE M De tej aardebestelling zal ge chieden op 4 Februari des middags om twee uur op de algeme ne be ijraafplaats te Bloemendaal AA NBESTEDING Heden is aanbesteed het tweede ge ieet van den bouW van het ccr tr aie militaire hospitaal technische instaila ie te Utrecht Hoogste ir hchrijfster was de NV Beukers Verwaniungi Maatschappij te Schiedïm voor ƒ 158 271 Laae sl J irschrijfster de N V Huvgen en Weasel U Amersfoort voor ƒ 129 320 ERNSTIGE VECHTPARTIJ TK GRONINGEN Aangehouden zijn te Groningen de 23 jarige R Z v d W en de 19 jange f B beiden te Haulerwi ik verdacht van poging tot doodslag Op de veemarkt te Gruningen waarbij V d W fall een twist m een café net een dolkmss een bezoeker e n iteèk 10 den schouder toeijracht De oestaiid van het slacht iff r dat in het academische ziekenhuis is overgebracht is ernstig Beide aangenoudenjen zijn ter beschikking van den off cier van J ustltic ges eld OVERPLAATSING BU DE MARECHAUSSEE Met ingang van 1 Februari is de Iivisie commandant van de vljfoe divisie der marechaussee te Maai richt kapitein W G F A van Walt Moy r jvei geplaatst naar s Gravenhage tn benoemd tot chef van den staf vun den inspecteur der marechauisee Zyn opvolger te Maastricht is kapitein J van Waning districtscomniaf dant te s Gravenhage GELD EN GOEDEREN DE 4 NEDERLANDSCHE STAATSLEENING 1941 Betaling van rechten van succcsie van overgang en van schenking door middel van obligatiën De secretaris generaal van het departement van Financiën maakt bekend dat bij het voldoen van rechten van successie van overgang en van schenking door middel van obligaties deel uitmakende van de 4 pet Nederlandsche Sta Lsieening 1941 voor het publiek de volgende regelen zullen gelden Van 15 Fei ruari 1941 af bestaatop de kantoren der successie de gelegenheid rechten van successie vanovergang en van schenking te betalendoor middel van obligaties van de 4 pet Nederlandsche Staatsleening 1941 Deze schuldbekentenissen worden voor de nominale waarde in tietaling aangenomen De schuldbt kentenissen kimnenniet strekken tot voldoening van kosten of interesten terzake van de inhel Ie lid genoemde rechtea PiJ de bepaling van het bedrag hetwelk met schuldbekentenissen kanworden voldaan kunnen de rechtenvan successie van overgang en vanschenking worden gecombineerd Ookhet samenvoegen van bedragen opverschillende boedels of schenkingenverschuldigd Li geoorhwfd De schuldbekentenissen welketer totaling van rechten van successie van overgang of van schenkingworden ingeleverd m ten vergezeldgzijn van alle nog niet verschenencoupon Het gezamenlyk bedrag van deaangeboden schuldbekentenissen maghet totaal van hel aan recht van successie van overgang of van schenkmgte betalen bedrag niet overtreffen tenzij de ontvanger voor terugbetaling een voWoend aantal kleinereooupures in kas heeft Hieruit volgt dat de bctaUng van r hleii van sj ecessie van ovurgang of van aehenking in totaal blijvende beneden f 100 niet door middel van chuldbekenlenissen kan geschieden Daarentegen zyn alle sommtn boven flM tot een veelvoud van 100 naar beneden afgerond betaalbaar door middel van scliuidbekeiitenissen ook al zyn ziJ van een hooger bedrag indien de ontvanger althans in kleinere coupures kan teruggeven 8 Ten einde in staal te zyn om aanbet in het vorige lid bepaalde zooveelmogelijk te kunnen voldoen is denontvangers opgedragen dal zU eenvoor hun kantoor redelyk aantal obligaties van ƒ 100 en van f 500 welke bereids by hen ter betaling zijnaangeboden achterhouden 7 De ontvanger mag in geval van betaling door middel van schuldbekentenissen lot een gezamenlijk bedrag hooger dan het te betalen belastingbedrag nimmer contanten teruggeven p De loopende rente tot den dag Waarop de schuldl ekentenisseii worden aangenomen wordt aan den houder der obligaties uitl etaald tegen een in tweevoud op te maken rentequitanlie De houder leekent op de origineelc quitanlie voor optvangst van de rente HU leekent verder het afschrift ten einde dit als gelijkluidend met het origineel te waarmerken Indien de ontvanger een of meerschuldbekentenissen overeenkomstighetgeen hierlxtven in het 5de lid isbepaald aan den l elanghebbendeteruggeeft dient deze de loopenderente van de terug te geven obligaties aan den ontvanger te vergoeden Deze rente wordt op het hierbovenbedoelde quitantleformulier in mindering gebracht van het aan den belanghiebbende uit te betalen rentet edrag Uitgesloten schuldbekentenissenkunnen uiteraard niet in betalingworden gegeven ëetaling met recepissen zalmogelijk zijn zoolang de obligatiesnog met zyn afgegeven KASGELDLEEVINGEN GEMEENTE DEN HAAG B en W van Den Haag stellen den gemeenteraad voor hem te machtigen tot het aangaan van een of meer leeningen tér voorziening in de behoeften aan kasgeld gedurende het tweede ki artaal van 1941 tot een zoodanige maximum dat de totale kasschuld op geen enkel tijdstip het bedrag van ƒ 15 000 000 zal overschrijden Rente looptijd en verdere voorwaarden zullen door B en W worden bepaald Op 4 NoveTiber j 1 machtigde de gemeenteraad B en W op deze wijze ten aanzien van t eerste kwartaal van 1041 N V NED EDELMETAALr IRUVEN Extra aflossing van obligaties Naar w ij vernemen zi in per 1 Maart a s door de N V Ned Edelmetaalbedryven door uitlating extra allosbaar gesteld 125 obligaties ad f 800 der 6 obligaticb nir g 1029 Dj f lossing der stukken geschiedt a pari Waarby tevens de coupon no 25 met ƒ 8 onder aftrek van de couponbelasting betaalbaar is ge st3ld Van 5 Februari a s af kan de inlevering ook vervroegd ge hieden onder aftrek der nog niet verschenen rente ONS KORT VERHAAL DE WRAAKNEMING door J P BALJÉ Myn sigarettenhandelaar is een zeer correct en een zeer wellevend man Ik heb nog nooit eenige opdringerigheid by hem geconstateerd en hij heeft nok nog nuuit getracht my iets aan te smeren hy veikoopt my wat ik vraag en daarmee uit Dts te meer was ik dan ook verbaasd over zijn houding tégenover ten klant toen tk gistermiddag by hem bmnensta ote om miin v f Regina s en mijn doosje sigaretten te halen Juist toen ik binnenkwaof stopte de man vyf sigaren in zyn koker en legde hij een rijksdaald i op de toonbank neer Inplaats van hem zooals steeds zyn gewoonte was direct terug te betalen hield meneer Hendriks mijn igarenwinkelier den rijksdaalder in zün hand en vragend keek hy zijn klant aan Moet U nog niet een pittig Vorsténlandertje meneer vroeg hij Juist een nieuwe oogst werkelijk een geurig sigaartje voor zes cent Zal ik er vyf voor U inpakken De klant schSdde ontkennend het hoofd Nee aan deze vüf heb ik voorloopig wel genoeg zei hij Ik meende dal meneer Hendriks hem iu wel zijn wisselgeld zou geven naar tot myn verwondering haalde hy een kistje sigaren te voorschijn Kijkt U eers naar dit dekblad wat een prachtige kleur niet Dit is Sumatra meer naar Uw smaak geloof ik Tegen een schandelijk lagen prijs verkoop ik die dingen meneer Sanderse yf cent i is waarachtig haast te geef Ü neemt er zeker een paar van mee Eh nee vandaag maar niet En de man hield zyn hand op om zyn geld terug te ontvangen Maar Hendriks regeerde die geopende hand totaal Hy draaide zich om en greep een pakje tabak Heerlijke tabak meneer Sanderse kan ik V ten zeerste aanbevelen Fyne krul U rookt er een geurig pijpje van Wat zegt U V rookt geen püp Maar mereer Sanderse dan moet U daar toch werkelijk eens aan beginnen Een man die geen pyp rookt Hier kykt U eens hier heb ik een prima pypje voor beginners Niet at te groot en een echte droogrooker Bovendien niet al te duur als U er niet aan zou kunnen wennen is er nog niet veel verloren In tusschen waren nog enkele anderevaste klanten binnen gekomen dieevenals ik met stomme verbazing hettooneeltje aanschouwden We kekenclkarr eens aan en schudden hel hcfofd Was dat de correcte altijd beleefde envriendelijke Hendriks Het was niette gelooven Meneer Sanderse stond klaarttlijkeHjk op heete kolen Nee werkelijk ik heb vroeger al eens geprobeerd een pyp bevalt me niet Eh vijf van zoB waren het meneer Hendriks dan krijg Ik dus twte lwintig van ü terug Hendrik scheen den laatsten zin niet gehoord te hebben Akbar echte im port vijfentwintig cent i Wilt U die niet eens een kji beeren Of rookt U liever Niet Dan een gesausd AnieriïDaar heb ik weer drie niuwj van die vliegen gewoon we c U zeker smaken meneer s heusch Mag ik er een paa van inpakken Meneer Sanderse wischte juJ voorhoofd af Hy had het 1 51 warm en schudde opnieuw h i Twee gulden twintig heel zacht en weer verstond ii renhandelaar hem blijkbaar nS Dan neemt U toch natuutii sigaretje mee voor mevrouw j een fyn damescigaretje 1 primaprima eerste kwaliteit Uw vrouw niet O maar ik weei dat Uw dochter rookt die laatst zelfs inhaleeren meneej derse jaja die tegenwoordi u niet Voor haar zou ik U een iMTl tiger sigaret kunnen aanbeveffl het dan mischien deze mag IJi Meneer Sapderse ademde diiji beetje schichtig keek hij om K den nu zeker nog vyf zes ander ten te wachten en enkelen vert teekenen van ongeduld Mag ik mag ik tween van U terug vroeg meneer merkwaardig timide Eindelijk scheen onze sigarenlu laar het op te geven Berustend met een vriendelyken glimlach Ji gezicht haalde hij de schouder Wel meneer Sanders dan ta deren keer misschien eeni hè wilt vandaag niet goed gedaan d Hij telde twee gulden twintij ojï toonbank neer en met haastige vL grabbelde meneer Sanderse hJil op Bijna op een drafje liep y j winkel uit Meneer Hendriks staarde htai een ironischen glimlach na Toenk hij ons aan Ik moet U wèl mijn excusei i heeren dat ik U heb laten vu Maar dit was een kleine ming We waren allen even verbaaain mand van ons begreep er iets v i wraakneming Je grinnikte meneer Hendi ik zie al dat U er niet veel vjj grijpt Maar misschien zult U heli maal beter begrijpen en mij di des te gemakkelijker kunnen extti ren als ik U zeg wie deze meneëj die zoo juist myn zaak verliet Even pauseerde hy In die greep hij al mijn doosje Sigaretten mijn vyf Regina s Zes paar me a gierige oogen waren op hem gen Die meneer zei hy toin langa en nadrukkelijk die meneer i myn kappe r Nadruk verboden Auteursrcht voorbehoui D £ f m EERSTE VEBTOONING VAN 01 1 FILM SIEG LM WESTEN Gistermiddag is in het Ufa palaitJ Zoo te Berhjn in aanwezig ii vanii ohef van het opperbevel van de w macht genoraalveldmaar chalk Keilii den opperbevelhebber van het le fl generaal veldmaarschalk Von Biu chitsch en van rijksministi r dr CMW de groote film Sieg im Wv iten de eerste maal vertoond De maiui l die dezj fiim hebben opg nomen r midden in den strijd gewteat en tó ben als soldaten gehandeld Velen i ly het vervullen van hun opdrachli soldaten gevallen In dsve film hK de camera die hel geb urrn met o treukbare waarheidsiisfcje heelt vtó e egd den stryd die tot de ovtn ning voerde zoo op tceHulDid ïi gelegd als juj zich voltrok aiduj i D N B Deze film geeft met haar i du sver nog nergens vertoonde o men aan het front en m t Ulroal buitgemaakte Fransche en EngelKal films een volledig beeld van de pi 0 overwinning in het Westen Het gebruik van oadt kaas verdient thani by zondere aanbfvelint l MÉÉR VOBDINGSWAAI BU GELUK BANTSOEM Hel opmerkelijke feit doet zich ni dat thans lydel jke goede hoeveewlden oude kaas van de mcfslvoon mende vetgehalten volvet 45 l 40 verkrygbaar zyn I Waar de Nederlandsche huian nog veelal niet gewend is de J vetgehalte of op leeftyd ie frl zou het kunnen voo ikomen J l consument deze gunstige doch llji lüke gelegenheid zou laten SI gaan om méér voedingswaardeJji z n geld en ook voor zyn rs te koopen Immei de oude vat minder vocht voor het t gewicht aan oude kaas ontvangt derhalve belangryk méér voeol stoffen dan wanneer men jong koopt it W Niet iedereen is evenzeer t m op den pitligen smaak der oude en bovendien zien sommige vrouwen op tegen het bezws r he brokkelen of van het pLj snijden dezer hardere soort z m zwaar kan evenwel op een P wyze worden opgelost koop ji kaas aan het stuk snydt er van en maal deze in een laïl lentje of rasp de kaas eenvoiwjji een grove rasp Met het 7 iall men tevreden zyn want men JJI dan reeds met weinige kaas een m zame broodbelegging 0l smaak veel zachter ia gewOrdC van het pittige stuk ZcH 1 eten de oude kaas gaarne 0l vorm Daarnaast is de geraspt kaas zeer goed te gebruiken A middagmaal in soepen T en sauzen welke daardoor j l beven pikanter en voedzai nen worden genwakt Bovendi de pittige smaak dan tegemoet aan ht gebruik de schaarsch I den kruiden Men kan met d ook gerechten bereiden ÏmiJI J quetten Macaroni met kaas jac tel kaaspannekoek of omelet wie oude kaas kent vrag toopig méér wie haar niet ken thans ppoedig de proef