Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

ZATERDAG 1 FEBRUARI Dag in dag uit CO UR ANTENRECL AME BELANGRIJK voor den Groothandel Van Dinsdag 4 t m Vrijdag 7 Februari zijn wij met ile meuinll FabHekscollecties in HOTEL DU PASSAGE DEN IIA AO TeWl 111848 en van Maandag 10 t m Donder ag 14 Februari cxposeeral wij in HOTEL CENTRAL ROTTERDAM Telef 3833 i v ni s m gens 9 s avonds II uur Direct uit voorraad jeverhaar legal laagste prijzen Byouterie vanaf het goedk lot het fijn te gennlficht leder en imit Damestasschen Tabakszakken Houten pijpffl Tabakspotten Aschbakjes Sig aanstekers Sigiretmadi Sigartt lpapier Scheermesjes Scheerapp SleutelkeUingen Dai houdenlZIJKAMMEN Lokkenwikkelers Tandenborstels Haarneten Lev lring vanaf fabriek in 4 S weken Schitterende cotlectio hul lM waren fijne poederdoozen Zilv ringen met echte stepm n Zili 1potlooden Manchetknoojjen enz UitsL a d Groothandel JobagdtlRUK s Agent Mij Utrecht dat de Alg Cqüp Begrafenis Vereeniging J A te Gouda lia eenige adres is Vooreen j eersie klas uitvaart of cje matie tegen koalprija dus zond winstbejag Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inli chtingen aan F C A Laugeman Zoutmanstraat 60 O 116 17 Onderwijzer zoekt legen April a s of vroeger g HulS Huurprijs tot f30 per maand Br no Q 3d9 bur v d bl 5 Gevraagd voor echtpaar z k Zif en Slaapkamer met volledig pension besch milieu Br met uitvoerige inlichtingen en prijs no O 367 bur v d blad 6 oed nieuws in envies vandaag WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDDEL PriiT air is Courantenreclarae ledereeji IVst tnj kraal en bewezen is dat vrijwel iedercen fle kraï l juist ook leest om de advertenties wat oorÈ enkel ander reclamemiddel geldt Vandaar iWj courantenreclaihe de kern moet blijven van iedet reclamecampagne Vraagt inlichtingen voorheelderi etc van courantenreclume bij erkende advertentiebureaux of het Cebuco Dam 2a Amstenl k EERSTE 6LAD Advertentiën kwaliteit biter In prijs lager Ruiniir gasortaird Verloofd toto de groot wim oostelaar douda Markt 22 Den Haag Nieuwediepstraat 29 1 l Februari 1941 Thuis Zondag 2 Februari 3 30 9 uur Mai kt 22 j U 366 10 Bakkerij Wever KleiiveQ 46 Nieuive Markt 25 0 3 3 U KRUIDKUNDIGE MEVR TAVERNE houdt eiken Woensdlag Oanderdag Vrll dag pn Zaterdag zilling van 11 6 uur Wagenstraat 128 Den Haag Urinc medebrengen 0117 12 DANKBETUIGING Voor LIPS Brandkasten en Slotenfablfiek N V IJZERHANDEL P ROND Pz QOUDA ü 115 10 aa aaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aan H H Doktoren Directriceen verplegend personeel van hetVan Iterson Ziekenhuis alsmedeaan onzep huisarts Dr H A Eijkm an Dr J Buwalda enZuster D M M Peeters voor deliefdevolle behandeling tijdensde ziekte en na het overlijdpnvan otizén besten Man Vadpr Behuwd en Grootvader Jenheer § S i ARIE VERWAAL I Ilamens de familie mW VER WAAL geb B as Goiida Kanaalstraat 11 ü 379 18 WISKUNDE lessen aangeboden op Aer billijke voorwaarden oor leerlfcgen H B S tn üymnasiuni voor cahdidalen BOUWKUNÜKJ Oi ZVCHTEk enz door P S DAU is e vangen I tn Uw eigen hul yegetorriërs © eKomona s voedingsmiddelen zijl weer in üoudi verkrijgbaar Justa tabletten Aroma Poviet es Groenterisoep Poviet Pastei In ruime voorraad Vrij van distributie Alleen verkrijgbaar bij Fa G WIENTJÊS Tiendeweg 44 ü 372 17 Parels Prodent geeft mooie parelblanke tanden De frissche heerlijlc schuimende tandpasta mef het dispergoD tegen tandsteen Bn g weldig voordeelig Dat wilt U toch ïeker niet Waarote dan zooveel tijd be steed aan het wasschcn drogen en strijken Geef de wasch uit huis Wij reinigen haar voorbeeldig en U spaart Uw tijd en bevordert Uw gezondheid Bovendien wij boenen niet en dat spaart Uw goed Uw goed gaat langer mee als het meegaat met öe moöelvvAssthepij Gouda Telefoon 2084 Delliver Kleiweg UJei 2437 UIVER SCHEERMESJES UIVER BRILLANTINE UIVER EAU D COLOGNE Kammen Zijliaminen HaarneljIeneiiz Toiletzecp oude ameiijitel ing Importeur Uyou eriean W de Knikker Gouda O 231 12 Bedrijfswater zoo zacht alsregenwater G 370 40 £ TAffipASTA WACUT NIET tof ge opgeroepen wordt Laat tijdig Uw pasfoto voor het persopnsbewils WEETU maken hij het voordee igsfe adres Real foto Lange liendeweg 52 Goudo G 365 60 BEHOEDT U VOOR griepen verkoudheid AFLUKIN prijs per buisje 5 cents bij ANTON COOPS Drogi t Wijdttraat 31 3 t tfee ® rcfe1Lpten60c Hoofdprijs w t SOOO In totaal 480 Pracht Priizen Bontmantel I 350 t f SCO Min luit 6 Ftb 2c A d 1101 Zwtrfvllcgsport Nederl Vef Lucbtv opfl 1908 TREKKINO 21 FEBR In vertwnd mat de vertraagde Kpedttle vooral mei verat gelegen kleinere plaatMtn zien wij om genoodcaakt de trekking te doen pleati vinden op Vr dag 31 Febr a s det voorm 10 uur In VenduKuit der Neterltien t o Notarlt J C i Waldorpj Den Heag r r Uwer pfaafie nog tn voorraad xijnd oten nog sfecfad enke e degen verfcr gi ear bil dm bekende verftooperg ö 361 15 ORTIZÖN Anijssujker DROGISTERIJ De Goudsche GapK Markt 6 Tel 242ar Tüindpoeder tiijpdenborstel ll dWater Kogeltjes DROGISTERIJ OEMSCIIEGilPEI I MARKT e Tel 2423 G 375 2 G 337 101 ü 378 15 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijks het laatste nieuws uit b nnen en buitenland ert aantrekkelijke rubrieken voor h et gehecle gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarbij Goed verzorgd nieuws uit Uur eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 25 per liwartaal f 0 7S per maand ol 17 cent per weeli j buiten Gouda bij onze agenten 18 cent per weelc Abonnementen tvorden aangenomen aan hetBureau te Gouda Markt 31 Tel L 2745 bij den heer W F Steenbergen dejLan tevan Wijngaardenstraat J O door onzejfbezor ygers en bij de agenteij buiten Goud BEIBGAMBACHT J de Bruin Hoof straat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitssliaat 24 P HAASTRECHT J M de Graai J v Arkelstraat C 160 I MOORDRECHT W de Wit Steyenstraat 10 NIEUWERKERK a d IJSSEL 2 M Kauftelt Kortenoord 1 OWDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyénburg Voorhaven 6 STOLWIJK H v d HeuVel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Kbster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groof Zijde 320 MOERCAPpLLE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend hel aan eenider bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiei mede een abonnemenl op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling pjr kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gevlenscht wordt Woonplaats en Datum Naam van H ndt Officieele Rublicatie van het Departement m Nijverheid en Scheepvaart Z A K K B N In afwijking van de puiriicatie in de dagbladen van 21 December194p waarbij werd bekend gemaakt dat mei ingang van 1 Februari 1941 de uilvoer van geweven zakken verboden is behoudens speciale vergunning van den Direcieitr van het Rijkstextielbureaudeelt de Inspecteur van het Rijkste x ielbureau hiertoe gemachtigdoor den Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Sehoepvaart thans het navojgende mede Met ingang van 15 Februari 1941 zal de uitvoer Van gewevonzakken wanneer zij bij export zendingen als vcrpakkingsmateriaaj dienen slechts kunnen geschieden niet een dispensatie van uitvoerverboden van het Crisis Uitvoer Bureau Deze tiispcn saticwordt namen s het Crisis Uitvoer Bureau verstrekt door den directeur an het Rijkstextielbureau De voor den uitvoer van ledige zakken bestaande regelingblijft tot nader order gejdcn 88 S0 42 DlgTiaBliTIE VAN TERPENTIJN EN LIJNOLIE VOOR SCUILUEKS I De Secretaris Generaal van het Departemeïit van Handel Nijverheid en Sclieepvaart maakt bekend dat de hoeveelheden terpentijnen lijnolie welke op de door de plaatselijke distributiedienstenaan schilders uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor de periode vjan 1 Februari I Maart 1941 als V olgt zijn vastgesteld 2 Liter kunstterpentijn per bon voor terpentijn en 2 Liter rauwe lijnolie of gekookte ohe of standolie per bon oorl jnohe 8881 22 f SCHROT De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scht epvaart maakt twkend dat in de Nederlandsche Staatscourant van 3 Februari 1941 zal worden gepubhceerd de prijzenbeschikking geslagen schrot rro 1 In deze beschikking zijn opgenomen de prijzen waartegen geslagen schrot en daarmede overeenkomende soorten schrot tenhoogste mogen worden te koop aangeboden of verkocht door Ie Schrotproducentèn of schrothandelaren aah groothandelarenin schrot 2e Schrotproducenten qf schrotliandelaren aan schrolhandel a in partyen van 15 lot 50 ton aren b in partijen kleiner dan 15 ton 3e Groothandelaren in schrot aan schrotverbruikers Onder sdhrotverbruikers verstaat deze beschikking den natuurlijken of rechtspersoon die geslagen schrot verbruikt iii Siemens amlin en of hoogovens De prijzen bij leveranties van geslagen schrot aan gieterijen alsmede die bij transacties in niet in de beschikkijg genoemdeschrotsoorten blijven onderworpen aan hel bepaalde in de prijzcnbesi hrkking 1940 no 1 6S82 46 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij VERLE NGING TOEWIJZINGEN VLEESCHWARE N De Secretaris Generatil van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt het vnjgende bekend De gcldigheid sduur van de toewijzingen voor vlecschwaren die door de disfributicdienston werden uitge vkt en geldig zijn verklaard lot 2 Febnuiri as of èe i daarna gelegen datum wordt verlfengd tol 1 Maart a s Anton Cöops OROBIST Wijdstraat 31 Wyberttabletten Emserpastilles Vicksbonbons G 362 2 De verkoopkracht van kleine advertenties De Indentitication Company specialiseert zich in het vervaardigen van slcutelkeltingen in den vorm van de rijbewijsplaatjes zooais deze in Amerilca gebruikt worden Er de ad f fieri Na é n advertentie ter grootte van 20 regels in de krant stroomden de aanvragen binnen Hier werd bewezen dat zoodra men vlug en economisch wenscht te verkoopen men automatisch tot couranten reclame komt Cebuco Heerengracht 258 AmsterdamC M Mooi gezond glai z HOM ao l Wtmaxlnt om dit larviidlga gloit i tj a O MIadM glas sd kaar nu I nn nóg b r btóindtlua i w r Unig li knigj l o i f Mogra rit U In oti a ge 1 odvtei g v nw lk loli oj k I txbondalmg Km l ug n drjUl rsiultcttea kan g v ti voo Ul I B p kl U ml chfcn l TsMooiJ 3315 l P riaan nl waT 1 4 He nakvup monlcjire lO Vanorgl U J kaar m HM b D Ilnrl vrordthet be jsgeleverdvan de verkoopkracht van aant Strat Dthvmigii evalleiu ird m cbt Twee er we tbéthitiv Ha aeo ven DE KWAItTJES ltUBRIEK aana Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwai tjes rubriek kleine advertenties tegen een tarief vafl 1 3 smalle t stregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij VOOr uitbetaliiia Voar advertentie on4er nummer aan het Bureau Ij jient veiïhoogiag Bewijsnuramer 5 cent ejttra Brievan kunnen ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 é uur Zaterdags vaq 9 1 uur Nette jongeman 18 jaar vraagt en nette VRIENDIN Br met foto no 178 bur van dit blad Te koop gevraagd door zclfgebruiker plm 1 H A weiland of tuingrond gelegen in de gem Gouda Br nó 18 bur v d bL Bü alle gelegenbeden Bloemen en Planten van TE KOOP een inooie Pekingees Tê bevr Joutwrtslraat 156 VERLOREN een grijze wollen heerenhahdschgen Tbrug te bezorgen Regentesseplantsoen 12 WEGGELOOPEN een Schotsche terrier luisterende naar den naam van SCOTTY Terug te bezorgen tegen belooning Gouwe 71 NflTTE KOSTGANGER gevijjagd Geen beroeps gr i 208 5tH v d blad PHOIPS RADIO ter oveniaroe primf toestel ƒ 39 50 J Pielanen w eth Venteweg 85 b huur gevr P huisruimte Tomtrek Aaltje Bakstpaat 1 Br np 202 bur yan dit b lad RIJWIELHANDEL L OEL Gouwe 81 Tel 3630 fasbescheniiers uit voorraad DE G O C A M CURSUS autög lasschen in de A B S begint 12Febr Nog enkele deelnemers kunnen geplaats t worden Jnl bij W Mijnbeek BurgvlietkadeSl MUZIEK NOODIG7 Pianist Accórdeonnist Slagwerker b z a J V d Hondel v d Palmstr 83 Nette WERKSTER b z a voor Donderdag of Vrijdag Brieven no 192 bur van dit blad Rijksambtenaar z ekt 1 Maart Woning plm ƒ 6 p w Brieven no 193 bur van dit blad Te koop een fcoffergramofoon met 46 platen Te bevragen bij G Vèenslra Kamemelksloot 26 Gouda RADIO GRAMOFOON m platenwis geh autom ontvangst lang kort ultra kort PK RAADT Wijdstr 22 Gouda Jongens gevraagd TURFMARKT 95 87 Heer 58 jattr zoekt een betrekking inzuivelbranche waarin hij jaren werkzaam was Geen hoog salaris vereischt Br no 203 bur van dit blad De loodgieter voor VASTE WASCHTAFEJ S Waleslraat 12 Telefoon 2326 V ordeeliger voor porcelein glasen aardewerk is toch de Kleine Winst Nw Haven 17 TE KOOP 1 pathcfoon met 14 platen ƒ 15 1 raiiJ r Icarus wisselst i oom staand eiken meubel ƒ 35 F DuUemond Hekendorp 46 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tm 48 r Van Maaren s Schoenhan e Vijverstraat 10 y C Te koop EEN SCHRIJFMACHINE merk Ideal Te bevr Hoogtraat 12 Inschrijving Leerlingen Ambac htsschool Te koop aangeb z g atn Winterjas geschikt voor jongen van U 13 j aar Te bevr P v Dam P C Bothstraal 2 Electrische RlijHEIELLA HPEN RIJWIELHANDEL L v OEL Gouwe 81 Tel 3630 Oud militair 21 j Sergeant Genieb z a voor alle voorkomendewerkzaamheden in bezit cTiplomaM U L O Br no 166 bur van ditblad Te koop Toonbank Sjoelbak en Bierpomp Poperstraat 68 Muziekschool De Beun Westhaven 39 Boekbinderij D v LEEUWEN Turfsmgel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek ia i de Wij betalen de hoogste waardi voor uw oud goud S B v BERG Groènendaal 16 Bij alleenwonende weduwe geleirenheid tot inwoning voor juffrouw Ned Herv met vrije zitslaapkamer en gebruik van keuken Bovenhuig BriéveC no 169 bur v d blad Net meisje gevraagd Mevrouw Punt Knigerlaan 183 Aanm tusschen 5 7 uur PAKHUIS TE HUüB aan de Bogen Adres Doelestraat 28 REPARATIEINRICIITING RIJWIELHANDEL U v O 3630 Gouwe 81 tl Pakhuis ca GO M te huurj l voor klein fabrieksl jrijf no 167 bur v d blad Te koop gévraa d ZEILBO9TJE Br no 168 bur v d b a Te koop Kinderwagen en 1 j zg a n Adres Stevcn v aa Moordrecht 1 PidUna HAKBIJLEN en ZA f JAN POSTMUS Raam 142 Telefo i 3 20 OSTUt maat 54 Te bevr H B osch Go uwe 28 ijperU messen en alle Gouwe 143 Tekfsoii Electr slijpertt voor If ereedscM Te koop BL EIKEN BOEKE nKA Ridder v CatsVegJ TE KOO i DAMESRIJWIEL Herwijnen Bekerstra