Goudsche Courant, maandag 3 februari 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE aanuag februari 1941 ng N i 20544 n COUBANT Postgiro 484UU Bur Markt 31 Tel I74S Directeur P TIETER pe strijd in de l4id$lellandsche Zee Solloem en Bar dia door Duitsche vliegers aangevallen pe geruchten omtrent de haven van Genua Admiraal Darlan naar Parijs ► O r In verband met den gang van zaken in het bezette gebied Een nieuwe parHj voor samenwerking met Duitschland opgericht Op den butsten Ug van Januari M L iuw bet D N B van welinge lldile lWe verneemt in de Middeluulscbe Zee zes koopvaardijsche ran la totaal 34 Q0O b r t door ele Dnilsche vliegtuigen met iggees gebombardeerd Twee koopyiuif V n 4000 bJ t elk werden h enkele minuten door de Duitsche tgomen tot zinken gebracht In een kiven kieeg een schip van 10 000 jj t een voltreffer van zwaar kamer waarop steekvlammen en ont lofi ingen werden waargenomen firee andere schepen van 5000 b r t lik werden ernstig beschadigd o rukten in brand Ëen zesde koopnudijschip van 6000 b r t vertoonle kort na den bominslag sterke ili iy ioodat na één enkelen dag no aanvallen op de Engelsclie verUndingsUnies in de Middellandsche Zee ondubbelzinnig vast staat dat MM bJ t tot zinken is gebracht tirwyi aangenomen kan worden dal bovendien nop26 000 b r t aan koopraudütonnage zwaar beschadlcdi Bovendien werden troepenkamfementen en autodepols aan het iftikainscbe front ondanks den Dasdeli k n luchtafweer doeltref tod met machinegeweren en iubeschoten sche laagvlakte De luchtmacht heeft voortdurend aan don strijd deelgenomen Zij heeft vijandelijke stellingen en colonnes gebombardeerd en met machinegeweren beschoten en talrijke auto s van den vijand vernield Onze jachtvliegtuigen hebben een vijandelijk vliegtuig van het type Hurricane neergeschoten Afdeelingen van het Duitsche luchtwapen hebben met doeltreffende en duidelijk zichtbare resultaten de installaties en havens van SoUoem en Bardia aangevallen In de lipven van Bardia werd eenj schip van 10 000 ton tot zinken ge bracht In den midd ran den 31§ti Januari hebben dezelfde afdeelingen een krachtige actie ondernomen legen vijandelijke koopvaardijschepen langs de kusten en in de ha ens van Marmarica drie schepen van middelgroote tonnage zijn tot zinkep gebracht en drie andere ernstig beschadigd Een onzer op den Atlantischen Oceaan operoerende duibooten orider bevel van fragattenkapitein Prima Longobardo heeft een aanval gedaan op een geëscorteerd convooi bestaande uit vier Jritsche schepen waarvan e r drie met een glob bale tonnage van 15000 ton getorpedeerd en tot zinken gebracht werden Een besclipuwing van Das Reich Actn eorv beschouwing in het Duitsche weekblad Das Reich ontleonenwij Engeland heeft sinds den lTerf 5t al zijn beschikbare krachten op Italië geworpen Terwijl Duitschland slccljts aan twee fronten had te vechten in de lucht en ter zee werd Italië op vijf gevechtsterreinen gebonden in de Middellandsche Zee in Albanië éyrenaica Eritrea en Noordelijk Al essinië Met den winterveldtocht heeft Engelajid hoog gemikt Italië zou wanneer de lente begint buiten werking zijn gesteld Het staat vast dat de Britten tot dusver in weerwil van hun onloochenbare gedeeltelijke successen niet een liesUssende overwinning liebben behaald De Italiaansche vloot is den geslaagden luchtaanval op Tarente ten Spijt niet van beteekenis verzwakt In Albanië zijn de frontéf gestabiliseerd in Eritrea en Abessinië betreft het voorloopig grensgevechten en in Noord Afrika is het beslissende WQord nog evenmin gesprukei Maur Italië heeft tegen den Britschen stormloop hard te vechten het zwaarste in Cyrenaica Hier zijn de verliezen aan menschenkvens en materiaal het grootst geweest Na den ongelukkigeh slag van Sic i Barani zijp Bardia en To broek met 20 0 K1 man garnizoenen den tege ji tander in handen OP DE LAATSTE DAGEN VAN JANCAHI was het zijnen een groote drukte omdat iedereen zijn punten w Êcn kijkje in een der magazijnen waar de dames elka om toch maar aan de beurt te komen in alle magailde opmaken ar verdrongen Pulyijoun I gevallon Intuischen zijn de troepenvah g èneraal Wavell tot jna doorgedrohgen OfiÉ De val van Tobroqfc b ekerkt een nieuw en sm rtelijken slag die Cyrenaica in een uitermate hachelijke verdedigingspositie brerjgt zei Ansalda dezer dagen iVi de Engelsche radio De Italianen geven er zicli dus volkomen rekenschap van dat in Noord Afrika een moeilijke toestand is ontstaan ErNs al meer betoogd dat de gebeurteniss en in Noord Afrika in den oorlog niet den doorslag kunnen geven Del beslissing valt op het eiland nergens anders Maar dit houdt niet in dat het onverschillig ware of dé Italianen in Cyrenaica wijken of ze daar eenige divisies enivfle daarbij behoorende uitrusting verliezen Elk origeluk Van dien bondgenoot is een ongeluk voor de Duitschers elk Ita i in rhc icco een Duitsche succes Het lot van den oorlog wordt door bcidé Zoo nauw als dit verbond is zoo na w hangen de gcvcchtslerrcinen onderling samen Elk Britsch schip iedere Br tsche soldaat die door de Il üanen in do vlMdelIand sche Zee in Afrika of waar ook gebonden worden Strategische doelen aangevallep tDiitKbe gevechtsvliegtuigen hebben knh vroege oclitenduren van den lea Wraui artrategische doelen in de lüddelJandsche zeehaven met bommen ïevïllea Een schip vloog met een kmiiRi meier hooge steekvlam in de tot Twee aoeklichten van de luchtiger werden buiten gevecht gesteld btahaventebied ontstond een brand M m gnreUige rooKzuil Haven vem Genua niet gesloten le Zwitsersche pers zijn geruchten iMioe rd volgens welke de haven tenua zou zijn gesloten Vo het Ie scii£epv artverk©er Deze gew en braclit men bovendien in ver M met oorlogsoperaties die op han Jemen zijn in het Westen van de adeUandsche Zee h geruchten worden van bevoeg aliaansche zijde valsch en tenden f e op de meest besliste iS SSngesprokon Van dezelfde J Wne zijde wordt er op gewezen 2 kwaadwillige geruchten in J staan met de alarmcampa gne i iJr J door de vijan= e = propag da tegen Italië wordt S werkelijkhefd is en büjtt it rJi Genua open en de door Itwi js he regeering gecharterde jj n Runnen onjjehinderd in en 61 3 ® overeenkomstig demen Wan i S Italiaansche gezantf i Hem uitgegeven Wiïansch légerbericht 240e legerbeiicht luidt Ij J GrickiK hff front hebben wijBijjli a IJes gevangenen geiloot J JW J1 talrijke wapens die leüik dagen verslagen vij teiL j aeclmg waren achtergefJlJnj J l handen vielen Gecon ftelHk tegenstandeflïééi r ozen heeft geleden adal t i van het Tom Ïln = 200 dooden ge1 vhw officieren VijandeWk te v T hebben d hospitaal Wiarf Sebombardéord waar Seij tr üS gericht en slachtte Jtwoi ilooden en eeni fe geen nieuws van beaiotef luchtfonnaties hebben ge kunnen niet op het beslissende front optreden Om deze reden werken de bondgenooten ook op het militaire plan zoo nauw samen als maar mogelijk is zij ontwerpen hun plannen volgens gemeenschappelijke gezichtspunten en passen ze in onderling over ieg toe I e ondeelbaarheid van den oorlog maakt de eenheid van de oorlogvoering tot iets dat vanzelf spreekt Dat de spil dit zoo duidelijk Jnziet on geiyk de laatste conferenJfeVtusschen den Führer en Mussolini etoond heeft alles zal doen om de nifor miteit van al haar acties te vwzekeren i $ den tegenstanders van Duitschland büzonder onaangenaam Zij probeeren daarom deze samenwerking te verbreken Sedert Churchill de dwaze poging heeft gedaan om de Italianen door hun te vertellen dat hij sympathie voor hen gevoelt van den Duce en Duitschland te schekien gaat er geen dag voorbij waarop de Britsche propaganda het Italiaansche volk niet duidelijk wil maken dat het gevaar bestaat voor dit volk onder den Duitschen hiel te geraken dat Duitschland Italië wil bezetten en dat Italië s dictator spoedig geheel de ondergeschikte zal zjn van den Duitschen dictator De spilmogendheden zullen zich door deze propaganda niet van him weg af laten brengen om het noodzakelijke te doen yw afdcelingen van den w tw d Onze jagers ricjJ vliegtuigen van het type aanw oten De vijand 5 n nMr P oi e vliegvelden tó w fd schade aan e oiijïJ7 8 dooden of tt Afrika hebben zich gisteren ixtKo echten afgespeeld aan Biw front tusschen Agrodat in de Westelyke Ery tree GROKN Ti Vt RN = H TTH SI 1 DE OM DE PRODUCTEN V N DE VFtl ïNG N R DE Z iX Z iMn Ar EriFNTEN TE BRENGEN GEBRUIKT MEN AAN DEN LANG IJK N ji NU DE VAARTEN GEHEEL DICUX LIGGEN DE SI EDE iPol iaoon Als jongste ontwikkeling io de Fransch Duitsche betrekkingen wordt aldus Stefani uit Vichy vernomen dat admiraal Darlan naar Parijs is vertrokken Dit bezoek geschiedt als gevolg van het Duitsche antwoord op de boodschap vah maarschalk Pétain Naar uit welingelichte bron te Parijs wordt vernomen houdt Darljn s reis ertand met den recenten gang van zaken in t beictte deel van Frankrijk idus het A N P uit Óenève Hij wenicht zich met de instanties te Parijs in verbinding te stellen tot het vo er n van besprekingen Naar mjn vooris verneemt acht men te Parijs nieuwe besprekingen inopportuun zoo iang V ichy niet op duidelijke wijze de consequenties trekt uit de situatie Van het oogcnbUk De bekende Pransche publicist de Chiiteaubriant heeft tijdens een drukbezoclite vergadering in het Trocadéro te Parijs een rede gelio uden waann hij betoogde dat de Fransch Duitsciie samenwerking door de positie van Duitschland vooral ook op economisch gebied van wereldbeteekenis kan worden De ernstige politieke chsis an dit oosenb ik alüus de Chaleauljriant teft reeds voorbereide weriieijjke resultaten van eeiv Fransch Duitsche samenwerking zooais Laval Ge e het vorige najaar had ingeleid teniet gedaan De mtr ges der oude poüiici waren volgens spreker oorzt ak van de tegenwoordige moeilijke s uE tie Ehgeiand staat thans voer cc keus merikaansch of Europeesch te wordffn zoo ging de Chateaubriant verder Frankrijk daarentegen heeft geen andere keus dan Europeesch te worden In het nieuwe Europa der toeKonjst heeft het en groote rol te pe en en hiertoe moet het zich grondig van de banden met de Angelsa ksische wereld losmaken om zij i taak als bastion van Europa in het Westen te kunnen vervullen Voor deze taak moet het zich voegen naar de door de asmogendheden voltrokken nieuwe orde ning i 2 de nationale revolutie volledig tot stand brengen Het program voor de buitenland he politiek van de beweging omvat de verdediging van het moederland en zijn koloniën de medewerking aan den politieken geestelijken en cconomischen opbouw van Europa de exploitatie van Afrika door Europeesche samenwerking Het program voor de binnenlandsche politiek van de nieuwe beweging bevat o a de volgende punten opbouw van een sterk staatsbestel op basis van de nationale volksbeweging en door de nationale revolutie Het staatsgezag moet onpartijdig de nationale belangen vertegenwoordigen alsmede de vrijheid van het individu de gemeenten in corporaties garandecren De beweging heeft verder ais d oelstelling een herstel van de moreele en nationale begrippen en het begrip van de eer Verder wordt geëischt een zuivering en beachernling van het ras alsmede een physische en geesteiüke wedergeboorte van het Fransche volk Het economischeen sociaal politieke program bevat o a de volgende punten opbouw san een corporatieve door den staat geleide economie i en door den nati r i ien Ui beid gegarandeerde valuta verbetering van den levensstandaard opheffing van de j erkloosheid door middel van een arbeidsprogran snijd tegen het voogdijs cliap der trii ts Naar uit gced mgclichle bron vernomen wordt steunt deze nieuwe bewe ging van Frankrijk vooral op de volgepde persoonl i ikhed en Goy achti r wien de beweging van de frontstrijders anciens combotlants staat Deat de sociaal revolutionnaire schrijver van hoofdartikelen in de OeuviH Roy lid van den bond van metaalarbeiders als vertegenwoordiger van de vakvereeni gingen alsmede Catpula en de Fonlenoy uit de naaste omgai ing van Laval DÉ NIEUWE ORDE IN OOSTAZIE Rede van Weygand De Chateaubriant wees er op dat Frankrijk afhankelijk is van de rol die het in de Europeesche samenwerking denkt te spelen De algemeen gedelegeerde der Fransche regeering in Afrika generaal Weygand heeft gisteren voor de radio te Algiers een toespraak to de bevolking van Noord Afrika geliouden Hij maande tot gehoorzaamheid aan de regeering en de medewerkers van maarschalk Pétain en waarschuwde tegen het verspreidon van geruchten en onjuiste berichten Het Fransche staatsblad bevat de namen van een aantal personen die van de Fransche nationaliteit vervallen verklaard zijn Daarbij zijn de nanien van den vroegeren vice admiraal Muselier en den vroegeren gouvemeurgenera l Richard Brunot Weigert Nederland landeraan mede te werken De Japansche pers wydt veel aandacht aan eeiv bericht uit Londen volgens hetwelk te daar zetelende Nederlandsohe regeelring haar gezant te Tokio generaal Pabsjt instructie heeft geg ven de Japansche regeering ervan in kennis tiè stellin dat de Nederlandsche regeering weigert aan de nieuwe orde in Oost Azië onder Japansche leiding mee te werken De Nationale Raad t In bevoegde regeeringsk ingen te Vichy worden op het oogonblik btraidslagingen gevoerd over de voorbeveidi ng van de bijeenkomst van den Nationalen Raad Men verzekert dat de Nationale Raad in de De Parijf che pei s blijft zich bezig houden met de rede van de Fülirer waarin 1 O e u v r e een waarschuwing ziet welke ook Frankrijk niet onopgemerkt nic g laten De veran woor delijke mannen in Vichy moeten begrijpen dat Frankrijk alleen de keuze heeft zijn Europeeschon rang in te nemen of in een afgrond te verzinken In deCri du Peuple verkkart Doriot dat voor Frankrijk het uur is gekomen om te kiezen tusschen een waarlijk Europeesche politiek en dé aanhankelijkheid aan een stervende Ahglophilie qf afwachten kunnen slechts tot een catastrophe leiden Nieuwe party opgericht Zaterdag is te Parijs een nieuwe partij opgericht Rassemb emcnt De bladen wijzen erop dat over deze aangelegenheid nog niets officieel bekend geworden is Desondanks is het niets nieuws zoo schrijft de T o k i o A s a h i Sj i m b o e n wanneer de titans onder invloed van Engeland staande Nederlandsche rfgeering te Londen een dergelijk standpunt inneemt De Yomioeri S jimboe n wijst er in dit verband op dat het streven van Japan naar een OostAziatische leefruimte voor het gpheele Oost Aziatische ras een kwestie van ieven of dood is Mandsjoekwo China Thailand en Fransch Indo Chjna hebben zich reeds lot medewerking bereid verklaard Slechls Nederlandsch Indië w eigert zijn med werking Deze hou ding van Ncdetlandsch Indië is naaf het Japansche bfad verklaart zonder twijfel het gevolg van de kuiperijen van Engeland en de Ver Stateh Zou Nederlandsch indië in zijn van veinig begrip getuigende houding volharden dan loopt het gevaar als buiten de gemeentchappelijke leefruimte staande door de volken van Oost Azië te wor den aangevallen i Domei meldt niider In de nota diej de Nederlandsche regeering te Londen door bemiddeling van haar gezant te Tokio generaal J C Pabst aan de Japansche regeerlqg heeft laten overhatidigen verklaart zij het denkbeeld dat NederlandschIndië zou worden ingeschakeld in de nieuwe orde in Oost Azië onder leiding van eenige mogendheid welke ook te verwerpen opgericht National Populaire Het program van deze nieuwe nationak eenhei fc beweging is in een radiotoespraak bekend gemaakt Hierin wprd gezegd dat de wederopbouw van Frankrijk van twee voorwaarden die niet van elkaar te scheiden zijn afhangt n I 1 Frankrijli moet zich in het Europee he t e tel inschakelen en De Japansche regeering heeft hi r tot dusver nog niet officieel kennisvan gekregen Welingelichte kringenzijn echter van oordeel dat Japan zulkeen stap voor kennisgeving zal aannemen aangezien algemeen bekend is dat de naar Londen uitgeweken Nederlandsche regeering die practisch onderBritsche voogdij staat een dergelijkemeening is toegedaan aldus Domei Bedoelde kringen zijn van meening dat de Jipansche jpollHek van versterking der economische banden metNederlandschIndië als onderdeel vanhet programma dat P het scheppenvan een Oest Aziatisch gebied van gemeenschappelijke welvaart is gericht door zDik een stap niet beinvlocd uiworden