Goudsche Courant, maandag 3 februari 1941

i 0IEEDE BLAD AANDAG 3 FEBRUARI 1941 STADSNIEUWS fjmUB U3y voor de Wijkverpleging nieuwbouw officieel geopend Algemeen medeleven met de totstandkoming van deze prachtige aanwinst HfAbaar gestemd openingswoord van Os Verheul BESPARING Da grootste besparing op Uw ttroomrantsoen veildijgt U door het gebruik van de best en zuinigste lampen ooit doof Philips vervaardigd PHILIPS Ingez Med G 3 5 60 Aangeboden geschenken Ds Veriieul sprak vervolgens woorden van dank voor de fraaie bloemstukken en voor de ontvangen g schenken De ziekenfondsen hebben de meubileering van het kantoor van de besturende zuster aangeboden het personeel van De WiJk schonk een klok en eenige oud zusters verrasten het bestuur met een kinderbijt el voor de kinderafdeeiing 1941 Dit is het D aconessenhuis De Wijk thans met bet groote moderne iekcnhuis dat 150 vertrekken telt en plaats biedt aan 90 patiënten Foto Studio Gelukwenschen der gemeente Verschillende aanwezigen hebben hierna het woord tot het bestuur gericht De waarnemend burgemeester mr H P C M de Witt Wgiien bracht de gelukwenschen van de gemeente Gouda over en hy sprak de groote vreugde van het gemeente bestuur uit dat de bouw ondanks de moeilijke i mstandigheden is voltooid De heer de Witt Wijnen herinnerde er aan dat het gemeentebestuur met den verkoop van de voormalige Muziekschool heeft geloond dat het de Wijk een goed hart toedraagt een verkoop overigens waarbij hét Wijk bestuur heeft bewezen dat het liefdewerk doet maar ook een goed koopman is De loco burgemeester wees ct op dat het werk van de Wijk iets aparts een eigen sfeer heeft en als typischkleine instelling gegroeid tot eengroote inrichting de liefde der bevolking gewonnen heeft De sfeer van deWijkverpleging is zooals de Gouw enaars dit noemen de sfeer van dr Montagne en zuster Marie Nieuwe figuren gaan thans de plaats innemenvan hen die de liefde van de Gouwenaai s veroverd heb en en m de Witt Wijnen wenschte deze nieu e figurentoe dat het hun gegeven m oge ziJn inde voetstappen hunner voorgangers teyeden en diezelfde liefde van Goudate winnen Vreugde in vele kringen Ds H V D ij k e n C z n vertoikte de blijdschap van den kerkeraad der Ned Herv Gemeente dat het werk gegroeid in het midden der gemeente is uitgegroeid tot iets groots dat gezien njag worden en een eerplaats kan innc men Hij wenschte het bcstuurjvah harte geluk met ezcn feestdag en sprak de hoop uit dat het zal miigen medewerken aan den ve rdercn uitbbu v van dit èchoorie werk dat in de kra h van God wordt gedaan Ook naiicus het classicale bestuur bood dS Van Dijken gelukwenschen aan Ds Van Uchelen prcdikait i directeur van het Amsterdamsche Diaeonessenhuls wenschte namenslderi Bond Man Nedrrlanditche Diaconejfenteuizen gehik De bouw hoeft den b nd met hartelijke sympathie vervuld en van ncf ai v n eii ïu ate jt ei s veiiJti ie ds Vc UI ri r iiijaurhfid en bü iJscbap biJ de totstandkoming van het n i Aan de rechte rzijde vaidrn voorzitter zuster Marie da heer uj 4 aan Jen anderen kant ziiter Dorrestein ds Elzenga de heer Bos i f i zusters tn oud vefpleegsters van De Wijk de bijeenlcomst HKT U J teriMf voor de velen die het Diaeonessenhuls J e Wijk een loed hart toedra een vreugdevoUe daf geweest C nieuwe lekenhula dat al SfB maanden in cebrulk is is 2 olt de verljouwinï van de 1 inebonwen van liet ETOote eomiZ aan de WestJuiveii cereed is Sdeel geopend en dU Is voor al rnien die bet wel meenen met mk in de eerste plaats voor S die leiding geven en er werT een gebeurtenis geweest die Mt trots en blQdsdiap vervnlde Zl ook voor de sUd leU en M breede mngevlng is bet een Si van groote beteekeids en geSu dat de wyicvefpleglng is nit gnM tot een groot en modem Sienbais dat met s n perfecte Isge de best mogeUjke medi f v rro glnr biedt kMnii i vi T hel é L beuren i tJ g in een uitbundig bBkmn maar veel meer in een iterlük vul doen inig die bleek uit IM fEsproken woord en later by den IBBdfang d lor do gebouwen toen anijsen de vergelijklnig trok met den vraeffaren torstand om te con statearon fc e groiit dï Wijk wel is geworden Iniedï inrichting uit bet nauwe icouriBitdat haar omspande is gegroeid tot MB royaal huis alles heeft wat de Itaecs undige wetenschap op dit terleta biedt Groot aantal belangstellenden Btel velen waren naar Concordia fSkwnen waar het bestuur autoritei B en belangstellenden voor de offi le bijeenkomst genoodigd bad TalBjkt blnimslukken gaven aan de zaal teurigen aan blik Vaardige han badden ze sm aakvol voor en op t tooneel gerangschikt dat ald as y en prachtige bloemhof was geTNrten 0 k de zaal bood door een pittige Jnkleedittg een feestelijken aanblik Bib hadden plaats genomen de inraarI janend burgemeester mr H P C M Wilt Wijnen de wethouders C H aans en E A Polet en de se eIpt de heer G J J Pot als ver2 oordigers van het gemeehtebeg van Gouda mevr M James v d jyt de burgemeester van Berken le de heer M Gautier de burge ter van Krimpen a d IJsel de J WJ Aalbers de burgemeester van Wïrkerk a d IJ ssel öe heer F Jaj Wei mr ier van Ouderkerk a d W i ae a Dr lrri j Ussel mr F J van Beeck Calko n de burgemeester van Reeuwijk de heer L J Lucasse de commissaris fan politie de heer C Hess de directeur van gemeentewerken ir L Sollewün Gelpke de directeur van Maatschs pelük Hulpbetoon de heer Th Dijkxhoom de directeur van de N V Goudsche Waterleiding Maatsriiappij de heer J Jaring de stationschef de heer J C Muuren de heer H A Blok hui ouddirecteur van het postkantoor en oud bestuurslid van de Wykverpleging de plaatselyke predikanten ds H van Dijken Gzft ds J P C ten Brink ds J J Simon en ds H C Leep ds E R Damsté uit Reeuwijk ds B v Ginkel uit Utrecht vroeger te dezer stede tal van medici uit Gouda en omstreken en vertegenwoordigers van den Kring Gouda van de Ned Maatschappij tot bevordering der geneeskunst dr T Beekenkamp dp heer H 1902 Zoo begon de Wijkverpleging in het huis dat de iamilie Temri iinck schonk een 1 ziekeninrichting met twee kamers voor drie personen Foto Studio ooi de dircei3ur van de Amba htssrhool de heer S Swaneveld de J Hyterlinden drccteur van de N V Voïker EouwMaatschappij die het werk uitvoerde de architect de heer D Schuurman dfe directrice van het Van Itersonziekenhuis zuster H H Bepghege de moeder overste van het Sint Josefpaviljoen de eerwaardei zuster Theodoretha regenten van het Van Itcrson ziekenhuis van het Sint Josef paviljoen ƒ en van Huize Juliana versdiilVende raadsleden baronesse C van Tjïl den Beer Poortugaal n m r s de fathilie Temminck die in 1902 haar huis voor de stichting van de Wijkverpleging schonk vertegenwoordigers V sin Roode Kruis E H B O Nutsspaaiöank en van ziekenfondsen en vereenigi gen voor ziekenhuisverpleging in Gouda en omstreken afgevaardigden van kerkbesturen uit Gouda en omliggende gemeenten vertegenwoordigers van zusterdiacones senhuizen ite Amsterdam Den Haag Haaxlem Hilversum Breda Utrecht en llepp4 en van het gemeentezie lienhulB të Den Haag en verschillende oud verpleegs ers van de Wükveiple glng De heeren waren veelal in aanwezigheid van him dames Ds Verhenl vertolkt dank en blijdschap Toen allen gezeten waren namen aan de bestuurstafel op het toioneel plaats de leden van het bestuur ds F W G Verheul ds G Elzenga en de heereh D BiKsma G J Bos en A van Wijk en de leidende figuren van de Wijkverpleging dr A Montagne iw4 MMé jq m é dr J P de Jong dr E Lopes Cardozo zuster Marie clausmg en ïuster M Dorresteijn de nieuwe besturende zuster Voorts woonden op het podium tal van verpleegsters van de Wijkverpleging de mgebruiknemign bij Ds F W G Verheul voorzitter van het bestuur sprak de openingsrede uit Ik moge beginnen zoo zeide ds Verheul met den diepsten eerbied uit te spreken den Naam des Heeren die ons dezen grooten dag gegeven heeft Voor wie de Wijkverpleging reeds lang kennen en een deel van haar historie meemaakten was steeds één ding klaar en duidelijk n l het feit dat in Gouda en omgeving het ziekenhuis werk van de Wijkverpleging werd gewaardeerd en begeerd Dit had ten gevolge een voortdurende behoefte aan uitbreiding Da Wijk de voorzitter hield zich nu nog maar aan den ouden naam was klein en waarlijk niet geriefelijk Zij stond geheel op zichzelf en leefde uit een zeer kleine beurs maar wat ds Verheul toen hij ruim 20 jaar geleden lid werd van het bestuur dadelijk getroffen heeft en wat ieder trof die wat intiemer met de Wijk iii aanraking kwam wfren de liefde en de devotie waarmede alle werk werd verricht Het werd beschouwd als werk aaq lijdende medemenschen in den naam en in den dienst van God Dat was de geestelijke kracht welke het werk doorademde Twee namen heb ik hier te noemen zeide de voorzitter de namen van dr Montagne en zuster Marie die geholpen door zuster Juul en de anderen de Wijk hebben gemaakt tot wat zü nu is Na dezen inneriüken kant van het werk naar voren gebracht te hebben besprak ds Verheul de meer uiterlijke zijde waarbij hy de totstandkoming van het nieuwe ziekenhuis schetste In de maand October van het jaar 1938 viel na maandenlange voorbesprekin gen het bestuursbesluit tot nieuwbouw en in Februaö 1939 geschiedde de aanbesteding Hartelijk dank bracht de voorzitter aan allen die aan de uitbreiding van de Wijkverpleging hebben medegewerkt waarbij hij noemde architect Schuurman de ingenieurs Briet en Kloots het bestuurslid Bos het gemeentebestuur yan Gouda de Volker Bouw Maatschappij den opzichter Hollander den inspecteur van het ziekenhuiswezen onderaannemers gemeentediensten en firma s notaris Van Kranenburg i eituur Nutsspaarbank den heer e S mevr Mijnlief de bazarcommissie de diaconie der Hervormde Gemeente en het classicaal bestuur Drinkbare herinnering aan vroegere medewerkers Met gbjote erl eh te ijkheid herdenken wij vervolgde ds Verheul degenen die door den dood aan onzen arbeid werden onttrokken De oprichters van het Wijkverplegingswcrk de predikanten Berkelbach van den Spreivkel ten Bosch en Wartena de oud bestuursleden Bijl Blazer van der End en Waale terwijl het ons verheugt den heer Blokhuis in ons midden te hebben Tevens noemen wij met liefde en weemoed de nemen van onze oudsiadgenaoten de familie Temminck en A Dudok van Heel vrienden aan wie de Wijk wel heel vfforl te danken heeft Het verheugt ons dat na toestemming van ds kerkvoogdij een radioverbinding mot onze St Jan tot stand rtwam zcodat de kerkdiensten door degenen die daar belang in ste len in ons huis kunnen wa rden gevolgd Onze lieve zuster Marie zal haar jarenlangen en rijk gczegenden arbeid andere handen leggen n l in die van zuster Dorrestein die daarvoor een werkkring die haar lief ia heeft willen verlatend Wij heeten zusier Dorrestein hartelijk welkom in ons midden en wc iisehen haar kraehl en wijfihejd van boven voor de komende jaren Wij iieboen gemeend onze u s er Marie niet beter te kunnen e ren dan door haar voetstappen te volgen en daarom richtle het bestuur een verzaék tot den Band van Diacnncssenhuizrm om ons nieuwe en vernieuwde huis in zijn kring op te nemen onder den nieuwen naam Ditjconessenhuis De Wijk Aan dit verzoek werd tot onze vreugde voldaan en wij hopen het vertrouwen van den bond in ons gesteld niet te beschamen Dr Montagne blijfr zoolang hel hem gegeven wordt werkzaam in ons huis waar hij de leiding behoudt in do röntgen afdeeling terwijl wij el heel dankbaar zijn dSt God ons de heeren e openmsc de i li l Diac tncssen 1 t Wijk dr Montagne Lop Jl Cardo o Aci ter de J Koto Studio bij Na de rede van den voorzitter zongen de zusters mot orgelbegeleiding Dankt dankt nu allen God deze ait eid levert het bewijs dat het diaconessenwerk dat in het teeken van de barmhartigheid van Christus staat in dezen tijd nog een bezondere taak heeft Ook namens het Diaeonessenhuls te Amsterdam dat in de perSwn van zuster Marie en nu in de persen van zuster Dorresteijn zulke nauwe iwmden met Gouda heeft sprak ds Van Uchelen gelukwenschen uit Aan de vreugde van den Kring Gouda van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst gaf dr P h N ij s t uiting Hü vergeleek de Wijk met een passagiersvliegtuig en hü is er van overtuigd dat met deze bemanning met deze moderne outillage met dit uitgebreid comfort en met deze stewardessen de reis in de puntjes zal afloopen Wijk neem uw vlucht besloot dr Nyst en de Maatschappij vertrouwt dat gij meer en meer een medisch centrum voor stad m verre ommelanden zal worden De heer JaciP Dessing wenschte namens het coriege van regjrten van hef Van Iterson ziekenhuis geluk en verzekerde dat deze instelling gaarne met en nüast dé Wijkverpleging in een prettige samenwerking zal arbeiden Ds H C L e e p bood de gelukwenschen van de Vrije Evangeuscfae Gemeene aan Van dit Wijkwerk valt te zeggen dit is van den Heere geschied en het Is wonderlijk in onze oogen 0s Leep wenschte toe dat de arbeid van de Wijk zal mogen strekken tot lichamelijke genezing en ook tot vertroosting van den geest Voor alle hartelijke woorden engoede wenschen heeft ds Verheul tenslotte dang gezegd jj Mooie gebonJ beiichtigd Het gezelschap heeft zich vervolgens naar het vlaggende nieuwe huis van de Wijk begeven en een rondgangjl door het groote gebouw met zijn vriendelijke sfeer gemaakt waarbij gidsen den weg langs de talrijke afdeelingen wezen De uitgebreide tocht was er een vol bewondering voor al dat vele wat in de Wijkverpleging is tot stand gekpmen Indertüd voor de openstelling hebben wij over den nieuwbouw verteld en nu het nieuwe ziekenhuis met zijn keurige installatie in gebruik genomen is en zijn goede diensten bewijst valt nog te meer op welk een belangrijke aanwinst dit moderne ziekenhuis met zijn voortreffelijke inrichting is 5Wat is de Wijk groot geworden zeiden alle be ckers en inderdaad er is wel een heel frappant ve rschil met vroeger Bijzondere aandacht hadden natuurlijk de kinderafdeling en ook de in de voegere Muziekschool gevestigde ruime polikliniek en de afdeelingen voor specialistische hulp en het was hiermede als met het overige in het nieuwe huis van de Wylt alles maakt een prach igcn indruk Met deze uitbreiding is de Wijk twee eneen half maal zoo groot geworden Werd in de vroegere gebouwen 420 M in beslag genomen het nieuwe complex beslaat in totaal 10 10 M 2 en bovendierL is er naast het vier verdiepingen tWIende ziekenhuis een tuin van 400 M De zfekenhuisruimte is gestegen an 26 bedden yoor ouderen en 14 voor kinderen tot 64 voor ouderen en 25 voor kinderen De kosten van bouw en inrichting hebben ruim ƒ 200 000 bedragen In de administratie afdeeling is een marmeren plaat In dankbare herinnering aan de familie Temminck aangebracht waarmede de herinnering wordt levendig gehouden aan de mooie daad die in l902 het begm van het Wijkveiplegingswerk mogelijk maakte Een fotografie van 1902 tot heden brengt den groei van de Wijkverpleging in beeld De aangeboden bloemstukken zijn later van Concordia naar de Wijkverpleging overgebracht waarmede ook de patiënteiv deel kregen in dezen grooten dag Onder het ruin twintigtal bloemstukken waren er van den Kring Qouda va de Nederlandsche Maatscliappij tot bevordering der geneeskunst van het Roode Kruis van regenten van het Sint efpaviljoen van Huize JulianSi vin de E H B O van de Vrije Evan i lwche Gemeente en van ziekenfondsen i vereenigin ge i van ziekenhuisyeiplegiag uit Gouda en omgcvin Medeleven v goede vrienden 0t k schriftelijk is op dezen grooten ag sympathie vuor en medeleven m t de Wijk getoond Onder c brieven met gelukwensc nen waren ti van ds A J Wartena te 1 Arnhem zogn van wijlon da A J Wartena een der oprichters van de Wijicverp eging van mevr Byl wed vaS ds Joh E Bijl die bestuurslid van de Wijk was van dokter J T r iondijk te s Gr a h age van ouJml lister prof dr J potemakcr de Bruine als voorzij Pvan de Federatie van Diaconessenhulzen van dr in t Veldt inspecteur van het ziekenlruiswez en Van dr J A Puttfl directeur van den Gemeentelijken G neeskundigen Dienst te s Gravenhagei oud lnspecteur der volksgezondheid Van alle zijden dus heeft men in den blijden dag voor de Wijkverpleging gedeeld en vreugde over de prachtige uitbreiding getoond Oprichting van Duitsche school PLANNEN VOOR VESTIGING TE DEZER STEDE Naar wij vernemen ligt het in d bedoeling hier ter plaatse een Duitsche school te stichten Voor oprichting van een dergelijke inrichting bestaat reeds veel interesse Behalve kinderen van Duitsche ouders wenscht men in het bijzonder kinderen van Duitsch HoUandsche ouders voor deze school 1 $ interesseeren Volgens ons gedan mededeelingen wordt het onderwüs g heel kosteloos verstrekt Bestolene achterhaalt rüwieldief HET SLOT VEBRAADDB OEN DADER Ben 19 jarige jongen uit Waddinzveen i ezocht gisteravond omstreeks 7 uur een melkbuffet in de Niauwsleef en toen hij enkele oogvnblikken later buiten kwam merkte hü dat z n fiets die op slot stond verdwenen was De eigenaar ging direct aan het zoeken en met resultaat want op de Nieuwe Markt zag hij een man die met z n karretje Uep te sleepen omdat het slot rijden verhinderde De jongen nam het hem prompt af en deed vervolgens aangifte bij de politie die er in slaagde den inmiddels verdwenen dader op te sporen Het was een SOjju ige los werlónan te dezer stede De man is in arrest gesteld griep School wegens ontvolkt GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL GESLOTEN Wegens griep onder de schoolbevolking is thans ook te dezer stede een school gesloten nvoeten worden Het is de Groen van Prinstererschool aan de Groenendaal waarvan vrijwel het geheels onderwijzend personeel en tweederde gedeelte van het aantal leerlingen ziek zijn In verband hiermede wordt voorloopig tot as Donderdag geen school gehouden Grondaankoop voor bouw vaw nieuw gymnasium In de vorige raadsvergadering werdbesloten van mevrouw de wed R U Jongenburger es een perceel grond gelegen aan de Joubertstraat hoekrierzogstraat aan te koopen ten behoeve van den bouw van een nieuwgjTnnasium De koopprys werd daarbijbepaald op ƒ 1 50 per M In hun desbïtreffend voorstel deelden B en W ook reeds mede dat terzake van den aankoop van een aangrenzende strook gpond die voor den bouw der nieuwe school en voor den aanleg van de daarbij geprojecteerde straten eveneens benoodigd is me den betrokken eigenaar nog geen overeenstemming wEs bereikt Dit is thans wel het geval Na eenige onderhandeling hebben B en W den eigenaar den heer M van Vliet alhier bereid gevonden bedoelde strook grond ter grootte van pngeveer 1400 M aan de gemeente te jrêrkoopen eveneens tegen den prijs van ƒ 1 50 per M B en W stellen denïaad voor te besluiten tot aankoop van den grohd GEEN PRETTIGE FILM Zaterdagavond is ten nadeele van een glasbswerker uit Waddtnxveen uit c 2 rijwielbew aarplaats van da Schouwbuirg Bioscoop een rijwiel ontvreemd KLANT VOOR BRANDHOUT In den nacht van Zaterdag op Zonjlag ziJn op het voormalige terrein van de voetbalvérpeiiiging Gouda aan den bra f FlorÏEweg zeven hokten palen tbt den grond toe afgebroken en medegenomen 1 SVÜLpCATSLÜIS Het scheepvaartverkeer door de Mallegatsluis is iii de afgeloopen maand ten gevolge van hel ijs niet groot geweest In totaal passeerden In Januari 50 stoomvaartdigen en 11 and re schepen met een gezamenlijken inhoud vati 3W7 M ï irv