Goudsche Courant, maandag 3 februari 1941

MAANDAG 3 FEBRUARI 1941 BDITENUND 485e STAATSLOTEaij VU 0 KI AMI nwiNo Trekking van 3 Februari 15M No 141S2 flHt No 3496 13836 19 21 Zü sjouwden een zivaren koffer itNirrSCHLAND LIGtltBKRICHT VAM HtDEU I Succecvolle aanvallen t K KOOPVAARDUSCBETEN GETROFFEN Bet opperbevel der weemiacht de t mede Afzond rlgke gevechtsvliegtuigen h htHH gisteren met succes vliegveldei fabneksinstallaties opslagplaatsen en spoorwegen in Z O Engeland angevallen Op een vliegveld werden vUHidelijke gevechtsmachines verbield en treffers geplaats op een hanga Ten Zuiden van Southend werd een koopvaardijschip in brand geschoten Een ander koopvaardijschip kr eg ten ZO van Harwich verscheidene voltr f f f er s van bommen De i and heeft gisteren drie vliegtuigen verloren waarvan een in een luchtKBvecht en een door het luchtafweerreachut terwijl het derde gedwongen werd te dalen f 4M Nü 4277 12690 H5U SM No 2858 3419 12454 125U 16449 IM No 8078 9428 15320 1S912 Kan DISTRIBDTIEOVERTREOERS GESNAirr Zaterdagavond zagen rechercheurs van de crisis en hamsterwet in Den Haag een dame en heer loopen die een koffer torsten Zü hielden het tweetal staande en vroegen of ze even mochten zien wat er zich in den koffer bevond Hun opmerkzaamheid bleek niet ongegrond te ztjn want er Kwamen o m vicT halve ponden koffie uit te voorschijn Volgens hun verklaiing hadden zü deze koffie gekocht zonder bon van een winkelier in de Wateringschestraat Deze winkelier werd nu met een bezoek vereerd en hier vond men nog zeven k g koffie welke in beslag werden genomen wegens het verkoopen buiten de distributie Een winkelier aan het Lorentzplein deed hetzelfde met eieren welke hü voor 11 cent per stuk aan den man bracht terwyl de maximumprüs maar 8 cent mag bedragen Het gevolg was dus dat de politie ingreep en 500 eieren in beslag iiam De winkelier werd geverbaliseerd Een slager van den Schenkweg verkocht z g Boui fix een preparaat waarvan men jus en soepen kan maken Op de pakjes stond als verkoopprijs vermeld JO cent waarvan hü echter 15 cent had gemaakt en ze voor dezen prus had verkocht Hij was daarom in overtreding en het gevolg was dat 47 pakjes in beslag werden genomen en hij eveneens boete zal hebben te betaleii Een banketbakker aan den Denne eg mankeerde het aan voldoende suik T en boter Hy wist ei er buiten dedistributie deze artikelen te koopen hoewel hy toen voor de rtxjmbolerƒ4 15 per k g en voor d suiker ƒ 13 90 per k g betaalde De politie bemoeidezich ook met d e zaak en nam bij denbanketoakker 7 balen van 30 suiker m beslag en 18 k g blikken roomboter Behalve de banketbakker vyerden i ok geverbaliseerd een koopman in Bilthoven een melklijter uit Rijnsburg en een botei handelaar in Zoetjrwoude 12612 17314 ntUZEN VAN 7U 7877 10578 13827 IbfigB 8Ï4S 10616 13908 2121 1147 4867 U74 4 76 128S 4912 1297 4990 1378 5371 1520 5412 1576 5447 1669 54S2 1822 5465 1833 5532 19S7 5533 2110 5697 2247 572E 2343 5806 2488 6013 2685 6096 2854 6131 3128 6136 3147 6709 3239 6828 3261 6934 3271 6962 3276 7067 3398 7076 2o 715 3506 7186 1667 7231 4189 7268 lull 8294 10706 14144 Ic S 17053 14286 1T2 J 84ft 1K 04 14474 17 30 S 82 10955 14554 17394 ïH 10994 14684 174 11 5 11030 14663 17489 S 8583 11166 14817 17546 SS 8610 11176 14868 7550 SJL 8614 11200 14940 17 8802 11393 14949 17725 nS 8928 11404 14984 ns 24 S 9009 11466 I5U36 17928 S 9128 11575 15058 17ï38 S 9181 11707 15090 1 944 S 9223 12078 15122 1TM4 1 9255 121193 153 iO lS ii5 S 839S 10717 14247 KiisJ 2 842 10771 14286 lT2 j Ü l 8 2im ITALJF LXGERBERICHT VAN HEDEN Verwoede gevechten in OostAfrika Het 241c wcermachtbericht luidt Aan het Grieksche front activiteit an on e patrouilles en optreden van e artillerie van weerszijden Onze V hegtuigcn hebben troepenconcentrat ea gebombardeerd In Noord Afrika hebben onze vliegf iigen met succes uit gemechaniseerde ftrgdmiddelon bestaande Bntsche coiijnnes gilxjnibardeerd In Oo st Afrika zijn ook gisteren we ler verwoede gevechten geleverd in de ines Vdn Agordat en Barentoe Onze ichlmacht is met een bcwonderens aardige bezieling voortdurend m actie geweo st Van het Westen komende vliegtuigen hebben boven Sardinië gevlogen n zonder oenig smtrs J ommen en twee torpedo s geworpen op den dijk an de Tirso Andere bommen kwamen in het open veld terecht zonder dat slachtoffers vielen of chade W iil aan erirht Een viiandeiiik vliegtuig werd t ior het hicl lafweerx ehul getroffen n mo t dalen De bcmannuig is ryg sgevangcn gemajki Een Engelsch vlugtuig van het type Spitfire is in I e nabijhe ii van ViareSrfio necrjiestort De bestuurder is gevangen genomen AMERIKA De crisis kan nog lang duren aldtis Stimsoè DE ami kikaanschk hulp zal KERST LATKR IN DIT JAAR or IN 1942 KOMKN Voor de comrfiiiSie v an Buitenland ehe Zaken van het Huis van Afgevaardigden heeft Stmiaon Woensdag j l j m verklaard Nieiriand weet wat er den oorlog zooals die zich thans in Europa alspeelt Cn die steeds meer e9cties heeft op de Vcreenigde Staten zal gcbeuien De crisiSs n l de binnen hel bereik van het mogelijke liggende Duitsche pogingen om een mval m Engeland te doen zal nog lang dursn Onze groote materieel hulp zal Jter komen en Engeland de mogelijk ad geven het initiatief te nemen en uit de gevaarlijkste situatie te geraken waarin een land tijdens den oorlog kan verkeeren n 1 zich geheel in de verde dicing te bevinden Onze hulp zal eerst later in dit jaar of in I H2 komen Het lal lang duren vóór de wapenleveranlie beginnen wanneer de wet niet wordt aangneomen sn met snel wordt aangenomen Gij moet handelen lang vo rdat de huidige opdrachten uitgevaerd zun AZIË Amerikaansche peneI tratie in het Z deel van I den Stillen Oceaan aanvankelyk zeer ernstig liet aan itii Vpijracht t estreden Het had icn up onb giypelyk snelle wyze over het gehecle huis veroreid Ontstaan m de keuken van het huis had het vuur zich in een oogwenk een weg naar de bovenveidiepingen gebaand zoodat weldra de vlammen uit het dakvenster sloegen De brandweer kon niet voorkomen dat het huis nagenoeg geheel uitbrandde De oorzaak van den brand moet vermoedehjk daarin worden gezocht dat de bewoner vran het huis in de keuken een pan met vloeibare was van een brandend gascomfoor nam bij welke manoelivre het comfoor omviel Het brandende toestel kwam in aanraking met een bus terpentijn en het gevolg was dat deze vloeistof m een oogwenk vlam vatte Onmiddellyk stond de geheele keuken in lichter laaie waarby de kleeren van den man ook vlam vatten Desondanks spoedde hy zich naar boven om zyn vtouw die ziek te bed lag alsmede twee jonge kinderen in veiligheid te brengen De man die zich daarna met brandende kleederen op straat begaf en wiens lichaam overdekt was met errsti e brandwonden werd door den inmiddels gewaarschuwden G G en G D naar het stads en academisch ziekenhuis overgebracht SAMENWERKING MKT AUSTRALIË EN NIEUW ZEtiXAND Naar aanleiding van het bericht in de N fw York Times volgens letwelk do Verccnigde Staten eener Uds en Aii itralië en Nieuw Zeeland ndorzijd s het reeds m ekeie inate tens zoodon zijn geworden over geleenschappt lijke voorbeieidingon m et Zuidelijk deel van den Stillen Oceaan sehnjft de New York ic he orrespondont van de A s a h i S j i mioen dat men hier t doen lioeft iet een ixiging der Vercenigde Stat i m hun stratesisch front in dat gebied te voltooien Engeland heeft leeds in iet geheim luchtbases gevestigd op ijn eilanden in den Stillen Oeeaan Oe2e bases en de steunpunten in Australië en Nieuw Zoeland zouden dan fwk ter boschikkirfg Van de Vereenig e Staten staan Als vlootbases Itomen m de eerste olaats Melbourne en Sydney in Ausralië en Eteyonpon op NieuwZee ami in aanmerking De ontwikkeling 10kt aldus de Japan sche cokrespon ent uit hel plan der yere i igde Staten lot het leveren van uigcn aan Australië ch de Ame1 kaansche poging tot het instellor va en luehldienst naar Australië en HVieuW Guinea Dit allés toont duidelijk aan dat de Verecnigde Staten voornemens zijn met alle middelen in het Zuiden van en Stillen Oceaan door te dringon an Amerikaansche zijde wordt daar de Japansclje Zuidzee politick ge ruikt voor tÈft propaganda in overdreven vorm Amerika en de oorlo g Japan heeft geenerlei voornemen na den Verecnigden Staten den oor op te dringen Het zou echter een iae erl ke strategische prestatie zijn aar oen kant van de spilmogend heden viBoeer de Verecnigde Staten eigener l aw ng een oorlog in den Stillen ioanan ouden ontketenen sehrijft de pMhe schout bij naehf Sekine de Het vlagincident van Bandoeng LEEDWEZEN BETUJGD Het bestuur van Nederlandsch Indië hVeft in een officeel sohryven zyn leedwezen betuigid aan den Japanschen consulgeneraal in Batavia over het vlagincident dat zich op 24 November 1940 m Bandoeng heeft voorgedaan = SYNTHETISCHE ZEEP VIT HARS Men hieeft te Segovia proeven ge nomen met het vervaardigen van synthetische zeep uit hars Het resultaat moet zoo gooi geweest zyn dat er plannen bestaan voor productie op groote schaal i BINIENLANO vroegere chef van het thans opgeheven bureau voor inlichtingen van het departement van marine en populair schryvcr over vlootaangelegenheden In een artikel in de H o t s j i S j i mj boen schruft de met pensioen zijnde achout bu nacht dat de Verecnigde Staten niet bekwaam zün een oorlog op twee fronten te voeren d w z volledige hulp aan Groot Brittannië te verleenen en oorlog te voeren met Japan zulks op grond van 1 onvoldoend industneel vermogen 2 onvoldoende vlootsterkte 3 mogelyke langdurigheid van een oorlog met Japan wanneer die thans zou beginnen Sekine schryft te gelooven dat de marinesterkte yan j merika bestaat uit 15 slagschepen 6 vliegtuigmoederschepen 18 zware kruisers 17 lichte kruisers 80 torpedobootjagers en 34 duikbooten Een oorlog in den Stillen Oceaan zou onder deze omstandighden een slepende aangelegenheid worden aldus Sekine zooals ook is voorspeld door admiraal Stirling omdat de vloot der Vcreenigde Staten buiten de Westkust van Amerika zou blijven of wel zou binnenloopen in Singapore via Hawaii en de Australische wateren Voorts zou een uitbreken van vuandelykheden in den Stillen Oceaan de Vcreenigde Staten dwingen de hulpverleening aan Groot Brittannië te staken met het gevolg dat dit stellig zou ineenstorten onder de aanvallen van Duitschland Op grond van deze overwegingen twijfelt Sekine er srterk aan dat de Vereenigd e Staten een oorlog in den Stillen Oceaan zullen beginnen AFRIKA Botsingen in Transvaal STRAATGEVEChXEN TE JOHANNESBURG Actie tegen baardmannen Uitslaande brand te Utrecht Felle bütsmgen hebben zich naar Associated Press uit Johannesburg meldt in Transvaal voorgeuaan tuschen IZuidAfrikaansche soldaten en axiti Britsche burgers De ongeregeldheden zoo melat de Amerikaansche correspondent zijn Vrijdag reeds uitgebroken en konden eerst Zondag door troepen en politieverslerkingcn worden onderdrukt Het IS Zaterdag en Zondag tot zeer blocaige botsingen gekomen Johannesburg werd het touneel van straatnevechien tusschen duizenden burgers jkaten en politie Teneinde de menigte uitee n te drijven moest de politie gebniik maken van traangas en gummiknuppels Ongeveer 140 personen voor het grootste deel soldaten werden naar de ziekenhui en gebracht MAN ERNSTIG GEWO NU Gisteraiiddag omstreeks Kuait voor drie vseid de brantuveer g alarmeerd voor een brjnd welke woedde iii het perceel Abraham Bloemartbstiaat te utrecht De brandw ir rukie onmiddellijk Uit Met tuee str iien op jde wa eileiding werd het vuur aat ziet De ongeregeldheden begonnen met een aanval van met verlof zijnde solüaU ii i p leden van de organisatie Ossewabrandwag nA ceij niet politieke vergadering van deze organisatie De Ifcden die baarden dragen vierden door de siuldaten aangevallen Zaterdagav ond leefden de ongeregeldheden yveer op toen soldaten een jnan m et een baard in n tram overvie en Spoedig daarop ontwikkelden zich op op vele plaatsen m do straten ware Veldslagen De politic veriidelde een bestorming der soldaten v an het gebouw van het dagblad T r a n 6 V a a 1 e r v aar het bureau van de Ossewabrandwag is gevestigd Zij kon echter niet verhinderen dat soldaten de vensterruiten van het dagbladgebouw met steenen ingooiden Ook het bureau van het blad Vaderland dat aan generaal Hertzog behoort IS beschadigd Voorts zijn talnj Ke auto s en vensterruiten vernield Nadat de orde was hersteld patrouilleerden nog urenlang pantserauto s door do straten li NED INDIE EN DE JAPANSCHE DOEL STELLINGEN Pabst dient protest in bij Japansche ministerie van Buitenlandsche Zaken Het D N B meldt uit Tokio Naar in kringen van het ministerie van Buitenandsche Zaken verklaard wordt heeft de Nedferlandschc gezant generaal J C Pabst vandaag een t ezoek gebracht aan den onderminister van Buitenlandsrhe Zaken Ohasji om in opdracht van de uitgeweken Nederlandsche regeering te Londen te protesteeren tegen het betrekken van Nederlandsch Indie in de Aziatische leefruimte onder leiding van Japan Het bezoek van Pabst wordt evenwel naar gezant Isjii van het centrale inlichtingenbureau van het kabinet verklaarde van Japanscli zijde als niet officiecl beschouwd daar de positie der Nederlandsche regeering te Londen niet duidelijk is KOLONIËN aNOEPtSCHEIDINGEN VOOR MEDEWERKERS VAN DEN RIJKSCO M MISSARIS Naar wij vernemen heeft de Führer in verband met den 30 sten Januari den verjaaid ig van de machtsovername iSn SS naaste medewerkers van den f iiks jommissaris Ryksminisler SeyssIrqujrt op diens voordracht het Ki e s rdienstkreuz tvveeie klasse veiieei d De plechtige uitreikirg van He oj el j iencn en de door den Fuhrer i lei ckende oorkonden geschiedde d or den Kykscommissans in diens b ii rea u DE TOEKOMST VAN ONS PLATTELAND Teneinde zich samen te beraden over de toekomst van het pUitteiand werd knrtgeieden te Drachion m Friesland ern commissie uit verschillende agrarische organisaties samengesteld die de voorbei oiding ter hand zou nemen voor het organiseeren eencr cursm De vopibereiding is niet aileen gunstig verloopen t a v de sprekers maar ook voor wat betreft het aantal deelnemers De eerste inleider was ds W E M Erjgink Neder Herv predikant te eyega f d t i or pis een der ü iefnemers mag worden genoefi i Ds Egg nk sniak uvci De geestelykcultureelo opbouw van het platteland in de toekomst LIJK VAN PATER OPGEHAALD WETENSCHAP Vanochtend is uit de Haarlemmer Trekvaar t te Leiden het lyk opgehaald van den 55 jarigen pater G van Heusden die in den avond van 18 December ten gevo ge van de duisternis te water IS geraakt DOOR TRAM OVERREDEN EA QEDOOD Gisteravond om s treeks zeven uur is de 20jange ongehuwde W Veldman wonende te Eelderwolde in de Koeven gemeende Rode n onder d Drachler tram geraakt en gedood 3 Vier kinderen uit brandend huis gered K OAAT OPTREDEN VAN BRIGADIER VAN POLITIE Zondagavond omstreeks kwart over acht il brand uitgebroken in het perveel Trooststraat 181 te sGraven hage waar vier kleine kinderen van resp een half jaar i 2 ii en i jaar oud alleen thuis waren De brand sloeg later over naar de 2e etage no 183 en van hier naar de tweede etage van perceel 189 No 181 werd bewoond door den glazenwasscher Buurman met zün gezin no 183 door den bloemen koopman de Zeeuw en no 189 door de familie Heysteeg Behalve de gaioemde kinderen was geen der bewoners thuis Een motorsptut rukte uit en al spoedig werd de voordeur van perceel 181 opengebroken waarop de brigadier F V d Graaf commandant van deze motorspuit naar binnen ging en een zwak gehuil hoorde In de voorkamer welke reeds in üchtcriaaie stond vond hü de baby vak een half jaar in een wiegje dat ook reeds brandde Hy wikkelde het kindje in dekens bracht het naar buiten Weer ging hü naar binnen en vond in een uitbouw in de achterkamer dne ledikanten waarin de andere drie kinderen zich bevonden Allen shepcn nistig en waren zich van geen gevaar bewust Er hing reeds een verslikkende rook doch het gelukte den brigadier tol drie maal toe tot den uitbouw door te dnngen en de kinderen in veiligheid te brengen De kinderen waren dank zy het doortastende optreden van den heer v d Graaf aan den verbrandingsdood ontsnapt alleen de baby had een paar onbeduidende brandwondjes aan de handjes opgeïoopin UITGEBREIDE HANDEL IN FRAUDELEUS GESLACHT VLEESCH De Hengelosche politie is weer een omvangryken handel m frauduleus geslacht vleesch op hot spoor gekomen In Borne werden varkens geslacht waarvan het vleesch door een caféhouder verkocht werd aan twee werklooze slagersknechts ten O uit Hengelo en S üit En schede U ze zyn er in gctlaagd m ongeveer een maand tydj te Hengelo ongeveer IMO pond en te Enschedé ongeveer 700 ixind var i n vleesch aan den man te brengen De caféhouder zelf verkocht ook nog een kleine party By huiszoeking by een 30 taI pcrsonr n in Hcnirelo werd een grt iot deel van het viee scli gevonden Het vv is vrywel stee is in gezonden toestand op de met t verscheiden plaatsen verstopt stoptorder turf m een kolenkit in een met brandenden haard enz 1 Het m beslag genomen vlee sch is naar het eemcentelyk slachthuis over Tegen koopirs en verkoopers is pro cesverbaal opgemaakt Het onderzoekwordt nog voortgezet TERAARDEBESTELLING MR P C SWART Onder zeer groote befangstelling iS Zaterdagmiddag op de begraafplaats Nieuw Elk en Duinen te s Gravenhage ter aarde besteld het stoffelyk overschot van mr P C Swart in leven hoofdredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant In de aula waar de heer Gravelotte orgelmuziek ten gehoore bracht werd allereerst het woord gevoerd door een zwager den heer Gratama Vervolgens sprak mr H van Bloeme directeur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant die er op wees dat de nagedachtenis aan mr Swart het beeld oproept van een man die nooit rustte voordat hy zyn opgenomen taak had voltooid welke materie hü ook onderhanden nam Hierna spraken nog mr Joh Huyts waarnemend hoofdredacteur D Hans oud voorzitter van den N J K De Neeve lid van de redactie der NR C H Bos namens de Rotterdamsche journahsten en tenslotte een studievriend GARAGE TE HAARLEM UITGEBRAND In den nacht op Zondag omstreekskwart over drie ontdekten omwonenden een hevigcn vuurgloed m de garagevan den heer Jansen m de Begy nesteeg 10 te Haarlem waar een zeventalvrachtauto s van verschillende Haarlemsche expediteurs gestald stondToen de brandweer met veel materiaalter plaatse kwam sloegen de vlammenreeds hooi boven het dak uit In kortentijd wa het gebouw een groole vuurzee zoodat mgn de pogingen om dpauto s near buiten k rydcn moe ït opgeven Met acht stralen op de watericiding uerden de vlammen bestreden doch eerst gisterochtend vroeg kon hetgevaar als teweken worden bescliouvvdDe gar Peheel uit rand Van de meeste auto s wa slechts te i i i j nen uzer en verkoold hout overgebleven De vermoedelyke oorzaak is dat er vonken gevallen zijn uit een niot geheel gedoofden lioutaasgenerator van een der auto s waardoor dit voertuig in brand IS geraakt De schade wordt grootendeels doch verzeketing gedekt Gistcrmiddaft was de brandweer nog met het nablusschingswerk bezig Zon op 9 18 onder 18 29 Maan op 12 00 onder 1 18 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarof van voertoitjen oioeten oor na zonso der 9 i gang ontstoken worden i 3ISTRIBUTIENIEUWS BON OENERATOR ANTHRACIET De secretaris generaal van het departement va Handel Nverheid en Scheepvaart deelt mede dat gedurende het tydvak van Dinsdag 4 Februari 1941 tot en met Vrydag 28 Februari 1941 de met de woorden generatoranthraciet eerste periode gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 1 hl maximaal 75 kg anthractietnootjes V De met de worden generator turf erst pcnode gemerkte bonnen geven gedurende bovengenoemd tydvak recht op het koopen van 50 stuks baggerturf SLAOLIE De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherü maakt het volgende bekend in verband met het afleveren van slaolie Zooals destyds is gepubliceerd mochten de wmkeliers de flesschen slaolie welke op de met 21 genummerde bonnen van de boter en vetkaarten waren gekocht uitsluitend gedurende het tydvak van 14 December 1940 tot en met 31 Januari 1941 aan hun klanten afleveren Deze afieveringstermijn is thans verlengd tot en met Vrydag 28 Februari a s GELD EN GOEDEREN DE WERELDPRODUCTIE VAN PETROLEUM In 1940 stijging van 4 2 pet Volgers een schalting van het Duitsche vaktydschrift Erdol und Kohle wordt naar de N K Crt meldt de internationale petroleumwinning voor 1940 geschat fip 296 miUioen metr tonnen tegen 283 8 millioen in 1939 Volgens deze berekeningen bedraagt de toeneming voor dat jaar 4 2 pet en komt daarmede bijna overeen met de Nederlandsche en Amerikaansche schattingen welke voor 1940 een stijimg van 1 pet aannemen THEODOOR GILISSEN De firma bestaat 60 jSir De firma Theodoor Gilissen werd opgeric nt op I Februan 1881 zoodat zy thans de n lecftyd van 60 jaar heeft bereikt Oprichter was de heer Theodoor Gilif en die in 1918 overleed by het spoorwegonge fllc bij Weesp In 1916 brachtei de heeren L M A Thole en L C J Nieuwer huis hun eigen zaak in bn Gilissen en werden zy medefirmantep Vooral onder hin leiding groei de de firma tnl een zaak met internationale bekendheid Later werd 3é firmant de heer H W Ghr Nieuvvenhuis De uitbreiding in het binnenland kan blijken uit verschillende kantoren zooals het Rotterdamsch Effectenkantoor te Rotterdam in Den Haag de Commissiebank HollandIndié de Bank voor Zeeland te Goes en het Groningsch Effectenkantoor te Groningen Verder nam zy deel in verschillende binnenlandsche emissies zooals provinciale gemeentelijke en kerkelyke leeningen Op het gebied van de arbitrage onderhoudt de firma relaties in alle beurscentra Ook heeft zy goede verbindin gen in Nederl Oost Indië zooals te Batavia en Soerabaja Beide firmanten hebben verschillende commissariaten waarvan wü noemen de Lettergieterij Tetterode en Simplex WESTLANDSCHE STOOMTRAMWEG MIJ Het aanbod aan aandeelhonders thans definitief De Twentsche Ban en Incasso Bank deelen mede dat het aanbod gedaan in het bericht aan houders van aandeelen in bovengenoemde vennootschap d d 6 September 1940 thans definitief is geworden De aangemelde aandeelen vergezeld van een te hunnen kantore verkrijgbare nummerlii it in dunfo dienen van Maan dag 10 Febniari 1941 af ten kantore van aanmelding te worden ingeleverd tegen in ontvanpstneming van de in he bericht genoemde bedragen Aandeelhouders die hun aandeelen nog niet hebben aangemeld worden alsnog tot en met 14 Februari 19 41 in de ge nheid gesteld van dfe aanbiee ing als nm ehreven in hot bericht van 6 September 1940 gebruik te maken 4 PUT STAATSLEENING 1941 Naar wy van het consortium voor Nederlandsche staatsleeningen vernemen zullen de toewiizingen op bovengenoemde leening Din dag i Fehr a s des s narijiddags na 4 uur worden verzonden OFKKIEKI E VAI llTAKO RSeN DFR NEDKRI ANDSCHE BANK transacties 3 Februari ValuU s schrlfleluke en tel New york 1 88V i IJa m Ber ijn 75 2S Jj 43 BrUose 30 11 30 17 HeKlnki t 3 81 ƒ 3 82 Stockholm ƒ 44 81 ƒ 44 90 ZUnch 43 i3 43 71 Bankpapier Beilijn 75 1 7534 New York 1 l 86V ƒ 1 gov Brugse 30 08 30 20 Stockholm ƒ 44 76 44M ZUrich ƒ 43 59 ƒ 43 5 KOERSEN NKDERI ANnsCB CLEABlNGlNSTiTUUT Koersen voor stortirvgen op 3 Februari IMlIc en verplichtingen luidende In Rejch imarken 5 38 Bella s 30 1433 Zwitsersche inmct 3 M Lires b 87 Deen che kronen 36 40 Noorsche kronen 42 82 Zweed che kronen 44 85 Tsjechische kronen oude schulden SUTsJechLsche kronen nieuwe schuldcnl 7 S4 Dinar oude schulden 3 43 Dinar nieuwe schulden 4JJ Tmk che ponden 1 4Ji l ewa 2 30 Peneo loude schulden 3 518 Pmiso nieuwe schulden 45N Zloty oMde sdmlden 36 2S 9286 121 i8 15435 t m iS 9304 12319 15471 Ifnsj 2 9 i78 12452 155 13 H181 iïï 9425 124 12 15601 IF172 9569 12476 156 i0 lH o rïï 9593 12C15 15717 l ui 2 9680 13000 15795 mi 2 Z 9931 13099 15912 18 76 2lia 9971 1311 6 15936 19125 ijtu 4270 7322 10008 13249 10028 il76 2lS 4335 7392 10016 13 306 16122 11197 21Jfl 4432 7496 10231 13522 16214 lii21l 217 4492 7524 10238 13659 16501 l 242 21 li 4710 7589 10272 13705 16654 1M50 218 4854 7865 10354 13724 M 4843 7624 10346 13710 10662 194 72 21m 16667 ltr 7ii jijs Éoc lopc tn c t A t £ e ir r n 9 i i3 9 11 5 9379 9385 9507 9512 9529 12033 I5C73 12426 12449 12404 12528 11911 26 1S9H i85 19001 12555 15CU0 IMl 12625 151 48 igoa 9503 12634 17698 19101 12642 157U0 moj 12686 15712 19 12743 15723 19211 li77 192Si r 782 192IS ri l j 19321 n921 19331 1 22 19337 l= i41 193 S If i2 19314 Il il4 I93 S 11 17 193 Ic W 19390 m 1939 1 1 129 19408 9 120 9628 9651 9884 9 94 7l 4 9741 9712 12790 1288 12884 12892 12916 12943 9778 13001 9788 13U21 9796 13046 9347 13051 9864 13121 9878 13177 MM 13200 7057 7 J70 71 77 7101 7117 7126 7 30 7141 9fl51 13233 I11I77 19433 9901 13252 132C9 13278 13 108 13318 13377 13397 IU89 19434 li I Jl 19485 1I2 3 19502 11219 19511 l liii 19526 Il oO 19585 lü4 i 19641 13419 lt 4l 19691 13466 li 5 2 1971S 13517 IbJoU 19780 13529 Ih iii 1976 13554 11 1 4 i 19W 13567 IGuJÜ 19841 69 10014 10015 10U70 10007 10114 10129 1U167 1U171 10197 10232 1004 3425 6465 1016 3492 6486 1074 3495 0509 1105 3515 0 545 1127 3533 6565 1136 3 549 6 568 1140 3581 6582 1159 3C77 6627 1182 37115 6631 1216 3720 6647 1220 3742 6656 1228 380 1 6665 1298 3819 6663 1319 3846 0864 1410 38Tti 6923 1429 3949 6961 1463 3a5 7026 1475 4i 15 7053 1486 4u22 1533 407 1 1585 41116 1641 4117 1G46 4131 1680 4141 1697 4144 1713 4147 1742 4155 1758 4218 7203 1782 4220 7 16 1803 42 17 7243 1825 42 i4 7 44 1864 4282 7290 1923 4J02 7319 2026 4 il2 7 81 2126 4 320 7427 2133 4J46 7434 2145 4J81 439 10292 4383 748U 10302 4J86 7310 1U316 13j97 10 ü6 1989J J3726 11 1 29 191 13781 lOJll 20001 1J786 17ulj 2006 1J792 17062 21117 13812 0 20191 171U0 201 13645 17106 20214 IZSbÜ 17Iü9 20234 10657 13876 17205 2026 10720 13891 17 220 20275 2186 4410 2199 4446 2280 4500 2284 4j29 2336 4560 2340 4610 2408 4608 2424 4679 2431 4692 2476 4723 2481 4736 4398 7347 10343 13610 11 744 19M 44ü7 7350 1U406 13661 16785 vl9951 4409 7587 10416 13678 ll 2 1990176 2 1ÜD17 7029 105217665 105407667 1U J1 7685 105947702 10 7705 1O6II 7721 106317748 791 7838 10732 13899 17224 20303 2484 4843 7892 10733 13919 172 7 80335 2542 4866 7935 10843 OU 172J9 2O40T 14059 17273 20511 14115 17367 20635 n4u8 306U 17 429 20M1 14200 17449 W 14210 17456 20 14237 17478 20738 4870 7948 108j6 14053 17270 20414 4871 i06l 10397 2615 4873 8035 10943 2684 4882 8120 10937 2693 4935 8148 HOU 2723 3110 8161 11022 2791 5134 8168 11092 2794 5186 8185 11124 2811 5228 8188 11129 14256 17559 Mi 2838 5241 8309 11198 14257 17589 JVSul 2846 5276 8361 11258 14267 17596 80W 2849 5296 8384 11274 14296 17 18 l i 2865 5317 8400 11275 14326 176 6 208 = 2892 6341 8454 11325 14331 17707 2t Ji 2960 5346 8470 11397 14335 17724 2Ai 2976 5352 8518 11420 14353 17731 209 2980 5363 8543 11469 14371 17794 21m 3021 5407 8356 11492 14461 17824 210 3026 5448 8576 11501 14477 17381 210 3037 5457 8600 11576 14543 I78 3 21 a 3041 55U3 8625 11632 14544 17 ii9 21 O 3072 5531 8649 11635 14557 IR iIl 2 J 3110 5607 8657 11684 14571 18 8 2 2 14681 11 7 213 H Ï44 1 21398 14772 18 59 2148 14789 18494 2W 148 18 18512 21 14873 1 2 2 4 11882 14W 8 lii J 2 149 9 18 t 2I 5650 8673 11097 14602 18 84 2 325 5667 8740 11704 14603 1 2 3131 5726 8793 11769 31 j4 5729 8797 117813195 5744 B8 i9 11783 5764 8Rü4 11806 5706 8865 11832 5767 8940 118473209 5771 8945 118743229 5782 89523240 5813 8954 11889 4 J15S 49 2160 9 2164 l r 25 Zin 6 2171 1 49 21 1 45 21 2191 SI S 3 22000 5820 8957 11936 1 5035 li 5825 8977 llil55 15084 1 3289 5Sh8 8996 11980 15098 L 3307 6807 9012 11981 15I C IJ 1344 5943 9077 12132 15120 3 346 5944 9165 12141 15161 3 347 6059 9175 12143 15178 3348 6107 9186 12155 1 5254 3 355 6291 9239 12176 15274 3391 6307 9243 12348 153003394 6425 9306 12308 1637 If 3404 6443 9336 12369 15499 In de vorige I t stnnd 2 1150 m 20150 met 70 In dfcje klasse lyn nog inEcOlevcn 1 prijs van lOOno 1 prts van 5 001 28 puiren van 0 Benclcns een premie van I den laJtst uitkomenden hooeen P j een premie van 3000 voor hel litkomende nummer MARKTBERÉHTEN KIEBVBILINa APEIBOORN 8 Februari Amwoer TIV I stu klloCTjKti Handel Kedelljk CIERVeiLING ROFHMOND i f ebru i Aanvoer 2 730 000 luks KAAIMABKT OUDKWATER 3 Fe ruftr Oeen aanvoer