Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 4 FEBRUARI i94r cl V i r w öar or 1 e i i i ut 1 1 11 f gev 1 Vleeschwarcn Z Vei klaring BUITENLAND AMERIKA DE STEUN AAN ENGELAND Binnenkort rede van Halifax De Britscl imlw sadiur lord Halifax waarschijnlijK op 20 februan iin rste openbart redevoennf m de Vereenigde Stjt ft houdenm lu A r ifd Prfs iii W u h nst D 1 ihpid da triiit woiJt lhoiJti 1 1 uu J l f ms lWi N ie Pilgr ius SocietvIKi i a o waarsc iijniijK l t v ir r m t dp kwcs p dor Ens 1 IK t I iK si en ie kbdcK t i I ib t i ud r dan d t ot dn i r d ledM tr i ngd ht uvii ri iü g IS Tf n I rpidmy i n r de vf ir nt h tf Halifdx rtt srwra ïUdndc l n Vrfn htt Ami ukaün c ip c rj r n i r gitor ri ui wi vr s kpr p hPt wiepnhlik dt AiJi ll o M op nbdi n c€i mg het U i 1 W it De leen en pacht et Yo r dl SI 1 itMoii niis f m Bi tcTil ndti ir iken heeft Lafolliti h u t I r n 1 n 1e t nat v 11 op d hl 1 V t d Md dl Pt I i r 11 1 1 r du II 1 j i I ü n i 1 1 Il d i n lidxr mm i M it l Hl t 7 i V d d il Frankiuk op RpI i n at r 1 1 en sold iten an di V b rtk nd ProUst tegen Halifax Itfu Hl ffitredi n v m den Fiipcl di 11 nibc idtui lord Hjli ax niJiJiii 111 11 n e P ht il die m iHii i 1 Uk 1 heeft liet cun te Aj i lit ül ens de W o i 1 d Tt fyr n gipritf iid V J voi rj n r n b lo ii n mi Buittn nd h Ziken n het congres Hierir wordt hct hooj t onfit past jenwmd dat mi t ei i 11 it l wtKiiditir vdi den b 1 i i 1 i u bij dl l it naniilijk 1 ngi 1 md hil tiiiMir r dl uu t n bchan del nt van ih i wc i bespr km Het oinil merna first heeft volSfUi cH illdc bioh dm ninitir val Bum mand me Zi vto Coiiit 1 Huil MI i l i oud 1 i r 11 1 11 1 iiil fi ril n Br opt ruil 1 deur II te tellen n in net c enba i een verklaring al te leggen Dinn meldt m litU elldt blad uit Wasiiutlii d t hel iptiedea van dm airb leur inik onder de eemgresledtii t ieeniding gewekt heeft In een 11 Kii ill leids nespinneii sitii iti 1 itri Hallfax komen bnnmrolltn met den wenveh de w i wij e vaiT di Amerik m ne den ix i tii te be poe digm HU undpunt v u mirie i fir t vMrdt door eui i mzien i e groep in het congres gedeeld Senaat keurt bonw van vMchtschepen goed De Smaal het ft gisti ren een credict van V ll milliocn dollar verleend vo ii den Uiu vas 200 stalen vrachlboolen en dt opriüitmg van neuvve wer tn Deze zullm worden gebouwd in Portlaïid lx Angeïes New Orleans Houston Texas Mobile Alabama Wilmiygton North Carobiw en Baltunort DE BFWAPENINGSUITOAVEN DEK EREENIGDE STATEN De bfwapenmgTuitgsven van de Veree nigde Staten in de tweeene helt var l 4 hebben volgers een mede deeUng van den voor i ter d r crt e tenoommissie van het Huis van Afge vaard gfl r Ta kr rond 17 m Ihard dollr = btdragen tegenover rena milliewn in nenzelfden tijd van I M De teïtale uitg ven waren in de tweed helft van l 4 i ge teger tot rond 5 15 milliard deillar tiegenover rono 4 41 ni 1 bard in Wi J ENGEL O Bommen op Londen OOK SCHADE IN STAD AAN Z O KUST Naar Reuter meWt heeft een Duitsch vliegtuig gi tsren bommen op Londen geworpen Bn bedekten hemel hebben EKijteche vbegtuigen langs de kust ge vlogen zondJT netemensw aardige seharie aan te richten Slechts in eer kuststad m liel Zuidoosien weraen ver inzittenden waren voor een deel vol cheidene gebouwen beschadigd De verhouding tot Ierland PROTEST AAN CHl RCHILL De voorzitter van den Amenkian aohen bono voor erkenning var d lersche republiek Mahoney heeft e n telegram tot hurchiU gericht waar in hii dezen beschuldigde van een poging oir hel lersche vtik uit te hongeren er met de bezetting van lersche navtr te bedreigen Voorts heeft Mahoney een telegram gezonden aar den lerschen prem er De VaJera waarm hij mededeeling deed van zitr protest bij Churchill AFRIKJa Hel Arabische pact EGYPTE KAN NIET TOETREDEN Naar te Beiroet verluidt heeft de regeenng van Irak den En eiïch dat Egvpte zou worde7ï ó norrven m het tusschen Irak Saocdisl Arable en Jemen gesloten Arabische pact afgewezen Zy stelt zicïi op het standpunt dat Egypte thans een mili taire basis der Engclschen is en als zoodanig nKt tot het paa kan toetreden RUSLAND Worosjilof zestig jaar HOOGE ONDCRSCHEIDINGEN Het presidjum vai den Oppersten Sovjet der UKSS heeft den vooratti r Van de commissie voor landsvwrdcdigirg Worosj lof ter gelegenheid van zijii zestigsten Foto aii ltiej hit grbiid van de 6n neding der l lsji i 1 ebt party eii in dt bo jem stiiehm slaat beie ens op hu gt hie d van de oigai lue en versterking 1 het roode legei ce orde van Lenin Ml iHid Hij bet m i Won ji of tot el if voii aen ge ii u tai van dt atade i it van het roiKie ligei Vooits be liMd de raad vat vüikscommissarib sen 50 beurren die W rofjilof beurzen u kil hoelen ii te lellen vc n de bu ie lttrlin en van veiseiuiieniu mi iiiairt arademieen Rusland en Turkije jiLl AF i KA K OM ULil t tl LA NU TtGE N iL VVttitvl t e bu tmlandseiie p s en vt di tl elsehe heeft een bench tteid waarin wordt beweeru e ie en ime overeenki in t zou zij 1 le i tusschen de Soviet Unie t tuikiie op giond waaiv u de Sovj t Lr i h verf licht Tuikijo wapens te ie t en teneinde liege t ie bu du aan een tveh ueele at vut van üui eh 1 Pd op aen Balkan f en Turk chc Il nm i sie zou zich n et d t doel naar Miiskt u hebben begeven teneintle wa pens te koopen Het agentschap la is gemaebtigü te verklaren dat eeer nvereerk mst gt heim of niet geh in van benenver T e ld en aard tusschen oe Sovjc Uoie II Turkiie 15 gesloler en ook i 11 in tviiinmmligt da enerlei Turk eiii Cl n tr le vcKir het koi ï r var wajiiis in Moskou ve tm ft ei dat dit belicht van de bui Ier Undsclie pers in alle opzichten verzonwer is TURKIJE Kol Donovan van Ankara naar Egypte HU GAAT OOK NAAR SPANJE Kol Donovan die n opdracht van Rooseveh e n reis hceit gemaak door Ziud Oost Luropa is v o ns de Lon e ensche berichteraier u t Ankara vpil okken naar Egyp e Kol Donovan hcefi b 5prekingei v lera n et en Tuik chen minister pi c ident den mi nteter van Buiten andiche Zaken en leden van de Bntsche militaire miss e Hij is voornemen om vtxir hij naar Giooi Bilt annie ki nt nog een bezoek aan Spai je te brengen AZIË Militaire stafbesprekingen VERGROOTING VAN GEVECHTS KRACHT DER WFER VlACHT NOODZAKELIJK Onder voorzitterschap van den minister van Oorlog Tojo is gisteren ec n tweedaagsche conferentie van de Japansche general stafchefs begonnen Hienn zal de opvoering van het prestalieveimogen van het leger be sprokei worden Bii de opening der besprekingen verk aarde m ni tpr Tojo dat met het oog op de tp jen wtxiidige werelds UiatiP de verg ootmg van de gevechtskracht der weer macht noodzake ijk is Japaasefa ministerie bijeen De regeenng heeft gisteravond van 8 30 tot 11 uO een buil ngewone kabinetsvergadering gehouden teneinde de begrooting van den bond voor d ensl aan de natie en zijn politieken status ben vtni de aanvul ende bcgrootirg voor 1941 te bespreken De stnid in China JAPANSCHE BOMMEN OP NANJANG Japansche luchtformaties hebben gistermiddag een aanval gedaan op Nanjang een strategisch punt in het dplyke deel van de provincie Honan en een groot aantal bommen laten vallen op militaire inrichtingen terwijl tevens de vhi htende troepen met mSchine eweren b lot n werden Alle to stellen keerden veilig op hun bases terug Thailand en Indo Chïna THAILANDSC HE GEDFI EGEERDEN NAAR DE Men verwacht dat de gedelegeerden van Thailand onder leiding von pr n Varaja Woensdag per vliegtuig naar Tokio zullen vertrekken om de viede sconferentie bij te emin Donderdagmorgen z u het giipitehap in üi Japansohe hejofdilad aankomen HET TCXRORISME TE SJANGHAI De hoofd ledacteur van het Chme Mhe blad Sjoen Pam dat nauwe betrekkingen nret de Tsjoengkmg iigeenng ondeihoudt is gisteren op den openbaren weg dc r een onbekenden dader neergeschoten FRANKRIJK Onderhoud DarlanLaval VRAAOSTUKKFN VAN ALGFMU NF POI ITIEK BEHANDELD r m Frar che kringen te Parii 1 i kerd wordt heeft admiraal Darlari seren in het hotel Ma ignon eeilangdurig ondi i h id igehad met Pleite Laval in tege woordiehe d var der pvt lmachtigi t van d tian ïche reeer rir voo i p1 beze e p h ed am In Tliur F d dr R on Deze bc prekinger 1 den Iptrtkk ne zor het bit voi D vrinp uKke var de a temeei i i ek v i Fiarkiijk Vergadering van vakvereenigingen VOOR F I IT rn IRANSrWJ TOI N DFRINf r het PU 1 11 dert n w ipen t 1 nd hebb i de Fra e vikveru gen t P rijs e n trg iitrnp an d Dl T v l aan V K n r r ge r d f nc f re K n tegc n Hte r i t r Ci J i m rd KP d r IC CK r I ek val Hirt M hrf r D 4 h iscrt H I Ir n witd IS i vte e e s h 1 Dt 7 ei5 1 SMkll r 1 iderv 2 1 al 1 gea f e eg f Pen p n o i erk i i nadering Bladen a s d Oeuvre de A ujourdhui en La Frai ce ket op dit programma een bjzonicrp na d Ir omdrft het ten decle overp rkon t met het reven fier Rassemblemi nt Nation 1 De blader betcxigien in dit verband opnieuw dat e n natioI ate volkjibeweging en een maaLicn ip peiijke revoi itie noodzakelijk zijn Zij zi n met spaai z am met critiek op de werKwyze der autoriteiten te lehj De nieuwe party l BKRÏ ÏJNSCHE KRINGEN TWUFEL OVER POLITIEK VICHY ar uehr icht zi de wordt te BfrlijP Ten aanzien van de opnchtïnp dor nicuu partij i I ijnkiijk Kassfmb e m rt Naliorul Populane neemt nnn m Ber ijn nor h m off ciee e notli n ptnUifke kri gen een s ndpun in fyp vragen van l niten nd chp jiurtv sten werd in ie Wilhtln strasse uu slui f d opi ji av u tdriikkmg ge vtn aa de beke a DuJtsche oDVutwnp dat dt kwesiif der vo ininc van dflóekonist van F jnkryk eer aongoifgenJiHid van het Fransche vc k i 1 Berlijn ontïeer men e ht r aar h t feit van de r rchting frezer psrtn in hrt a f emeen Jat zich te Pa jjs fiioe ptn on krach en bevinden die vat ofivatting zijn t Jt de politjtk van Vichv zooaH de e sinds den 3 tcr December aan den daj is getrecier met df wensch n van groote deelen van het Fran chc vo k niet overeenstemt Vooi zoover men de gebe irtems ïen van Beiliin uit kan overzien schnnen deze g oepen en krachten er naar te streven een samenwerk rg met Duitsch and op den grondslag der te Montnire m het uitzicïit ge tf de pol tiek te bereikc In dit vrband valt m d e uiüngt 1 van pohtKke knngen te Btrlijn wee twijfel te bespeuren over de poli uk van th ten aan zien vin de k o tie der samenwerking xnex Duitschland Korte berichten De AustralLsche minister pre i ipnt Mtn es is eergislertn ndar de Engelsch nieuwsdienst meidt per vli Ogtuig m Tib rids Paltst na aa fkomin Tcn ies zal wadischijnhjk binnen ort naar Engeland doorreizen om besprekingen te voeren met Churchill en andere mmjittrs De pohtie heeft m de omgevmgvan B roet een bende valsche munters gearresteerd die reeds voor rbedrag van een ge duizenden Syrischeponden aan valfich gtld in om oop hadden gebracht In een schoefvenzaak te Hoensbroek is een pa rtij eciioenen n beslaggenomen wegens pr sopdnjvmg Zaterdagavond is de zeventigjarige B in de Roode beek te Suiteren gtioopen en verdroriken DRAMA TE AMSTERDAM Man steekt zyn vrouw neer In de Jiva traut te Am Kidam heeft zich gi lermiddag oniMietk een uur een drama afge pce d i i 11 be i ni i va li e du 1 d le iigt n t d i 1 in lei fdi met zijn 32jarige vrouw heeft toe hij haar bij ei n buurvniivv on moette een mes uetickKii en haar daarmede ver i 1 i iidt stiken toe ebiacht Tiidei s het iniispoit naar het OL Vtouvvegai thuis is de vrouw liigevn ge van het giüote boeelvei les cvir ixltn n in m h J nil 1 v w moei 1 t ie 1 t n 01 e n i t r ver ai 1 1 cnde h i sc i ke i t lieden iidag heelt di vu iw inet tweek ir c Icndtron de i f i V e woning I nil icn invM I C Jp ich iin zii b I i 1 ba irv louv i c i di I t lip ipi lil 1 k Va den i n K e a woont cm enge kuir tt halen 1 i k de man 1 1 1 pg IJ w g lai A NBESTEDI r Gisteren is te Amsterd q jo d iHeteur van den dienst uir publiï weiNin a inbesleed het make BINNENLAND fimdiermtsputtin en p Jlfunde gen ten behoeve van lrug T i laduct in het Vondel irit voor 111 Baci tl lat met o u ioor r 1 1 k en l w ertv verruiming HiKi tp isihnjvers vi irm £ kB V 1 11 nen Alphen a a Kiin wL I 11 7UÜ in C van d Hoik Ml I I 10 iiisiiirijver w ij v r ik An 1 ld 1 voor ƒ 11 liu BOFRtN ONTWAAKT Op Vrijd ig 14 Februar aj ho s avopds om kwart voor 7 dr F Piiithuma oud mmister v n ImSI Im uw ee i i iio nde on a tiU Boerin ontwaakt LFIDf R r FJHfcFNSt l f VRkl ODF EN AKHl lü N 1 ir dl P laJienst v i Jr laet t met ingang vji i 4 O m Comm sir ai S 1 r i 1 1 1 Verbond v ai 11 M nt I r md tot r u jj ki f mill i hap van h Nyy van V n te Amstc t ARBEID OP ZONDAG In het transportbed rü f De waarnemend secretaris generaal an het departement van Sociale aken heeft toegestaan dat in alle ondernemingen door perMincu van 18 jaar ot ouder op Zondag arbeid wordt verricht begaandein het laden o lossen van spoorwegwagons o van andere voor vracht vervoer liestemde voer of vaartuigen motorrijtuigen worden be tuurd welke geladen of gelost moeten worden of bij lailinf of lossing van anderevoertuigen of van vaartuigen dien stmoeten doen arbei d wordt verricht welkerechtstreeks verband houdt met werkzaamheden ais onder 1 en 2 bedoeld V nis ril l lier f ADiONIËÜWS Len en ander onder voor jiai de dat indien het aantal vrije i ndagen door toepa ing van deze vergunning voor en arbeider m een tijdvak van drie maanden minder dan zeven luu beilragen in dit tijdvak een extra vrije dag lan den betrokken arbeider moet wolden gegeven M l i Wo4 ii 4ac S FvhniAn HII VI RNUM L 15 M ► t mwlitat R is Xifl Nieu ütik 10 3 1 Hl 11 JO I u u K li 1 f s en e tMi C eieHUt 1 1 l i F u f Groote boerderij door brand vernield f I de I 1 1 I Dr I bf 1 I fii AJtf e tl r v bc Pa O 4 30 i r llot nriM 1 11 M Ht FN TM II P Rr f 1 Ut MAtnilS OVK I KttMF tndfrwij t nds voor ée Silie pvui 3u JeciiJiiav e t ati iene 1 l OIKl P j Si I 6 o ReVHla so tl Be fb f H h IN xmn ck i p ijj 7 30 Bent ti e i pnn uzi tt f t cnteo f orisest n igt T K 45 Ei k r ntA Il IW N eUWBtHT cY sut l on l d p IIFT MJ IU IIIDSO rRt IJS I t s 1 HII FRSl Mn 3 1 7 ik kt r SI i Oi i Tl t Opvoe jer U ek M N TWlZlHt 00 f F V PJtO 10 M M jrgervMjd nj AJIA 19 O ARA jikf t 1100 Deel VARA orke l 12 00 Bench e p i 1 de pal VARA A N PI gt T n iscti l eT c u jit BtWu Landbouw en Maa itluppijt 1 üei vt ik agranscte i J int 1 1 E ni erd ïa fi ritsten 2M V ot A d frnni tV 40 I x zir 1 Wereld aii ïie kmd 4 00 GremoftKinii ck V PKO 06 r c uB liet peestelljk Iwrak ran nt VA ft A 5 15 N uws pcono Tiische en bti t richt V P j 10 C f loomiwJTiek t m RAIlanwieoke 6 42 VARA A drak fj V 7 15 Brabantsch pr tje ANP iu tirafi DrRFfTFTK RIIKSKOI FNBIRFAI N J r V r ir l e i t i i iir a ip r trbi ro m A 111 ri H Wen mi 6 Jr te be i ècl FFN FR4 II KAI FNDPE I iii b PA II fiaaie Ml i 11 it u u Ij van de er g nS d rtetéurcn van el e i i lp t bed iivin m Piedcrhnd D i 1 ndcr d e o miakvolle wijze is u t evo rd b at een ztstai welgcslao ir np ijc i naar aquarellen van J H Ve br ich Geo Poggc beeh en W M D KT ender mag zint r ee IS o rbi lioiid een sieraicl voor e nuük n er worSen genoemd 11 9 ü trei ANP IW i fl n 1 chnS I ri I 1 Ir Hl t u iree 1 on i i di n or de T K hl i ov elke opk den voort mmt ri c 1 en elt e 1 11 r I I I voorts r f V i n hrrz en I ia jr v g gpr vo i r ids O I I wijswet 1 vv doen l ji t in DlïF TM A KOSTBAAR BONT G eroehle nntde te men dat nc u een it was ve n e d van de B n 1 11 1 e aan de ziide van het Ro v te Am eidam Ontvieen d warer ui u i a ii e een persianer bont1 nte ter v ird van 29IH gulden en een persianer iiaiiaiiuif van lfi5 gul den WELKE BONNEN ZIJN GELDIG RT1KFL BON DUUR HOEVEELHEID 50 gr m roggebrood of 50 g im andert m 21 Febr brcJQd of i rantsoen gebak of 5 gram meel of bloem B1 4 Bloem t m 7 Febr i p bote of marg of 200 gr vit oude t m 16 Febr voorraad 250 gr Op bon 2B geen vet Bo Z7 Bo 2S Bei er of mTi arme t m t m t m t m l m le de peiiode K g t m 1 K U 12 en 11 K H t m 24 K 25 t m 32 28 Febr 14 Febr Z Febr 14 Febr 28 Febr Eenheid vaste brandstof ran stc efer laanden en kachels rcntri lUU gr roggebrood of 10 1 i nder brood of 1 rantsoen gebak e I warming t m 9 I ebr Urn Ib Febr Br 25 Br 1 A 59 A 03 t m 9 Febr t m 16 febr 3rc d 1 kippen of eendenel Br 25 Br 1 E C ren t m 9 Febr t m 16 Febr 1 rantsoen b k 2 pond A 44 t m 21 F br Gi rt Gor mou of Grutten A 57 pond t m 21 Febr A 19 32 45 en 51 Havermout Havervlokken Gort of Grutten Elke bon 100 gram t m S3 Febr Kaas A 02 125 gram t m 16 Maart sollie A 31 t m 21 Febr 1 ons Mncroni of Vermicelli of Spaghetti A 87 I ons t m 21 Febr 1 pond Mo ena of Griesmeel of Puddi gpoeder A 102 t m 16 Febr Per 8 Per D t m 23 Febr t m 23 Febr Voor de keuken Voor verlichting 2 liter Pe ilvruchten f e 1 ileum A 32 t m 21 Fefcr H pond 117 a art sU kie Hl = 1 emeel gries ebloem e f Gnin meel t m 3 Afril 50 gr scheeneep of tube of pot vleer eep met aan wezen A 91 Slaolie t K M F kr I kilogran A 82 Suiker t m IC Kaart 50 gram Thee 16 pim 1 ons Wleesch V leeseh t m 9 Febr VL16 I ranisoen t m 9 Flehr A 81 rantsoen Br = Brood bon K = Kolenbonl Per = Periode Vi = Vleeschboi t m 28 Febr A = Alg Distributiebonboekje BI = bioembon Bo = Bolerbon