Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 4 f Moordrecht BARURUUKiaj VOOR D £ JEt GD Omier r g van flen Heer A var der Kaa v rd op de baan van ac GrooU Waal een hardrijderij met h n demisser Ee futff n per 5chaa v ot kindcT ijfti jongtT s en n ij i namen a m leri v MjMrijd df ei De hM r v jri f K ni i n dffi ki i r r i lu ttUÈi rvid f l xiZDrcd VEH IKKJFS l ITOFREIKT A 11 p it ti i al l t U Ud n H tT j l op di n ee ïtapi i riji t i 1 Nieuwerkerk a di IJssel B KtiEKIJJKi STAND C I I el ll i j dr var J A Rujii I L f K iri O n i r r l u i fc Wnn n 2H jr eii S 2U jr d U V i x r j ydiiT i lof Ttninii V 1 G S tuulen Ouderkerk a d IJss I I PjI ICK BI V LKI I nl C 7 1 G virda WERKLOOSHEID ST TI NNA R Bij de p i ling slondei i124 wt rkli üzi weikiLC ien Vur aanlal ingtsciirtVLi t GEVONDEN OOn ERPEN G i r ri I n i nfn rili te tl ur ne da n r J H V Vtgtc G i 4 E IVI LOOP Bl BEVOLKIXC I V n n TI P Tï i A Vr ii V uil K A X V K 154 rL i Venleweg H 134 BDKGEKLUK STA D G o boren Cyhnr r 11 W endoorn en M C IhcniLf Overleden Keci e B O n X B J K Schoonhoven Stolwyk COLLECTE WINTERIULP Uccte voor de Wintorhulr hetit hier ƒ iVJ i J opye Waddinxveen COLLECTE WINTERUl LP BHACHT ƒ 5Ü0 OP O iiecte voor Winter hu p heef ic u i 5U1 74i 2 IIARDRUDERIJ OP DE KQUXE BAAN O e r Petle 2 jn ujor d i ijsclut N i 1 V isinjdcn in he voor ingezelenen mann n kor L n 1 K de Ke d lijkheid 2 A d Wilde 3 F v d K auw 4 i Notc i n tN RE GOI WE GERAAKT 1 v u aak ü C i T p f e u v die h3 ir p tcn Vvul biuihtcn I JTT MIX S iv WLVTEüHlJLP V u d N d 1 n 1 r bei ƒ jj ccir m klivei O ik Ciu ew iu r u J i F I n Bt si ii g te lil uti uairi BIHMtiiLAIJO Hel luisteren naar verboden zenders EVENTl EEL COLLECTIEVE STRAFT L u n een b elu uu au lie ÏKlg ii o 1 u u r e het iu rtn naar v rr n oelAv 1 v ii L ae 01 vtr CuiUchi KÜLONIEH NEDERLANDSen INDIE EN JAPAN Voortzetting der bespre kinjjen levert moeiïyk heden op lAPAN ERKENT ErrflTFNS DE NED RL KECïEERING TE LONDEN Op vrafjon van biiiterlrndwiic dac i fioerr ïponiienlen te Toiiio hctflh j i x ilt ri i de wtKir Jxa rder vanh t i ire iii v o r de inlu alinBen Lijii Japar sehe aiitoril lachten aan d door de eLonden dat Ohasji enuo s er vart Bnitenlandst ho Zi i d u du O 1 Ja u irizijn o i infb ien ea waarbij h Vv rzet ak n v ral e Hi rederten voor het vcrvuriwarie N ai arijM he dctnaj chf y Jai ari üm t l ii Jap iiiMiirn mlliistcr v n BuiUnlaiuhsihi Z i De heer ttitman leedp drr yiBg af Irsenover Japansohe CDrr dentcn tijdens de ekeliikM hp irentie Hij icide n s dat liri landsrUlnd si he he luur ollMit urllfhlingen uit To io fwaiht w hij te kennen rat dat het la iu J reid is de bespreliinj en vaori te jTwanneer de politieke l oii imr vaTipan duidelijk is gemaakt DE FiLÜI NOODTOESTAND I ifi T i OSCOOPBEI t Beiock sterk tani i Ar lü NG OPERATU I f NI S V KlfïfiJKRI UK STAND J C v rii un i ov i i i is If viim n f i i i x 1u A m iii si tl tl r on 1e 1 i fEfl r A 11 r G A i r ok i C U t de IS t Gni ri G Spae tiisaker 1 Recuwijk EXTRA VLI ESCII Va k l en raiöti ai dP cm t 7 1 w a bi a I J in Hey rs aet i ge ak h wera m dt HaiO Meui s vooT n kturd en onder de in vencrf enk j d IIT TOI UUZlNtisCOlVIMlSSIE JKTKEDEN n i i f i ai i eef Gouda jl n E i v t t i i au te S iiKEf KT DE liEEP 1 VAN EREïlN fOrST TENGBF KGEN T T DOttOIl GEPRO V 0 EERJ Do hf r J v a i È 9 tmi i iJ mK Kmp i nj i i pBg i Tnr E I r l Woerden TWEE BERi fÜTK DI VEN A ANGEilOlDE V De eeheele stret k onveilii sjenualit roM r NDANT BnErNr SPREIKT VOOR DE KAïiI V rk arin va den Neder landschcn woordvoerder ii Batavia li itavia meldt Domei J H Kit e w rd oerder I het he ltn er and Indie lu eft w oirst i via uil hen at 1 voortzettint van de Japansih Nc indsch Infi sehe cur lerentie te Ha i ia m eit Ik zou zijn tt ii tij opheb I ierin zul zi n verkrejicn omtrer t de P 30 ecf i f a iiB aiiij ji L UU 1 re m m t jei si am van ri e Il l r Die broed sparen gr ee ue k e f tts eli g ZIJ I zoo ueiri V r ch idenh lü m LwodLLi SC Is IS i y H s tr u sger en o d k s n w i n t i I nc m I 1 n m jdfn hten t e n euwe kd s wti e f m rt om m to n n n dan n Ü hu 1 r i irt oor nt 1 f i f et f n n I pc P t 1 r iö knn m n d l TT i nntlen f n m n en n e u J m k De mn t rr g ft e h If k h j n ik d i b ii s 1 1 m Ik n h t wrrr n ih r in n en de dar idpnel n o d n ttwcid f T derde gev n a ft m 1 n fjr n c 1 aar lopf In a n 1 p rge iMen d rf p tcihtl e V k D ü r 7 n n1 1 I I 1 V h br 1 t 1 dn m n 1 1 M I Ti 1 n U il r if tn w V t ii ij Ic I L akt 1 t h I 1 en 7 rouwen gems lüclitpassagiers V öems velj e o na il uen i rr hl rn v Voedzame broodbeSe sels P r b W f voor haar g 7in iiii t i i Tn i H ir inl irn hcï f l ind g voc anjie brood N t ut n Vi I eori iHn uIlinK hij ctken broodmaiilU id d n f jjn e naakt en d i t 1 e r Om met de broodh legpinRcn tp be nnrn € r r koude riarr1j pL slï kan worden Mtmaaki ctn D ftd ppe cn p akj s tom iat of f f n ïn ElUf i i pinrdrn crooten iU iirk wat f jnr fhLiktVp ui p i i i gp wal lasjuis we k nne vrij verkrji baar is De iiardappelen o den g ko ikt en in plakjes tjt Hnedfn of wlI een restantje i r iappeipn wordt orvnor t ebruik v w vt rm EiSd rriet den oh jk en ui gt hiiktc pc fTseüt de in stukjes gesneden tumaa of aiieurk en do sla aus Alles w rci gfied door clliaar gunongd en Jan iaüi men het eeri poosje itaan zoodat de verBchillende mnke etmoH dooreengemongd zijn én een gemakkelijk amecrbiiro rn iisa is verkregen De aardappelFla k n vooraf worden gebeten óf in een tMkke laag op de botcrhrxm worden gesmeerd Dit belogsel is niet alleen heel gezond en vitamincnrijk mnar het zal he aantal bott V hammen ei at anders wordt gegeten tot op de helft verminderen daar het zéér voe ïaani is aponnen tweei i iei Ook geraspte peen is een zeer gezond belegsel De peei wordt s morgens gera pt en we f cc 7 e met een beetje citroen ap wat fiu k r en zoo mogelijk wat fijneehaktp peterserie Dit belegsel is niet Gebreid momcloos heerenvcst Moeten meisjes leeren koken Hik n i ïM oiii Iir l rM fr ni f i lii dv kiiid pt u il rs en v iï n Ml iiTl hu n Ik nd het 1 = ntl zijn y r koken ti 1 ïi i i i r r isi wrdt ec Ie nt l i ij ni i het keukeng i i moc t an het ii f y k n ner riotn i n Mici u t k i F n itl h e n rrn ïï n helni nf r kr n en t w tsRebeidr annf i i s te n IlTi den h erDOt k a ir te fc i tV panni n i Ie ken Dar a at T is a r nk v re i t r I van a n be cf V i r 1 D I I n n Bij kmöeren die rooter zijn kunnen dt w tiatu ui ik d sp Netirs ü tr var jn zij kunrie n inderd ai 1 h pon en ai en 1 e leeren Komt er rl n een v i e r an i kunr in d m mf rs tn V verlich I V b r R V U y i dan bov r T recht eii hoo e Ü n 1 r I 11 I öi A d in p et werk ïs moeder f v i i hf ho t t cyiK n et Il i h t ir ir n k rffi reï i f i Uii tnCKff Tfl I j de f nwiJe i rh mderhGTi V 1 1 ri ri n iU t f kok H doch firrifrp rt brpr tchoiiderf 2finln bis ri fi p tM i r v r oiie imeisj j der urfc heef t fin ttnm 1 r l iM vi r k i ten ver o nen if u aarin t i V r leine ntio s i i j w vf n bM d Za f TJe rup bpsiüat ntt é T n H i r t f klfine ronpr fTf i ro Hf c V anten ztin m riaffn Aaroappe c 2S nd tM 1 ki oki Uit de practiik L n en b t j iKir Smeef uw trijkij fr