Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1941

Bur GbUDSCHE woensdag 5 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUlA EN OMSTREKEN Jaaigang No 20546 Postgiro 48400 Markt 31 Te 274S Directeur F TI£TER + val van het leger Het leger heelt pa geschoten nadat het was aangevallen Generaal Antonescu bepaalde voort dat alle opstandelingen streng maar rechtvaardig berecht moeten worden Zu die uit de hechtenis ontslagen zijn moeten onder toezicht geplaatst wor den De mihisterraad heeft zich verder uitvoerig bezig gehouden met den ge zondheidstoestand der arbeiders Me aloter werd dat de handwerkersgilden zullen Worden gereor aniseerd tot be icepsciganisaties zooals die reed on nes statmns ministeries en het t le g g bestonden doch later oni Keii otficieele uiteenzetting van eeft jj jjf gebeurtenissen in Boemenie fl 20 tot 23 Januari is Diiïsdagavond iljor de dagblad n van Boekarest ge pirbliceerd Als intóidin wordt opgegokt dat de publicatie geschiedt op het Roemtcnsehe yolk zich zelf oordeel zal vormen over de niet kwaliüceeren handelingen van elanenten die rliets gemeen hebben jnet het streven n de idealen van het Boanecnschc volk en die land en natie voor de bevrediging van hun persoonlijke eeizucht met misdadige gewetcnlousheid aan den rand vair den afal fl hebben gebracht In de offlcieele uiteenzetting wordt dan ECHTPAAR BAIbR IN TOPVORM De wedstrijden om nttDuitsche kampioenschap kunstschaatsenrijden voor paren Aerdenm het Prinzregenten eisstadion te Manchen zooals verwacht werd ten gunste van Maxi Herber en Ernst Baier beslist Zij werdendaarmee voor de zevende n al kampioen nadat zij ook m dit jaarhun vorm nog verbeterd hadden HoUaiidJ kHfc van het persooiMbewQs dat binnenkort iedere Nederlander boven 15 jaardn zijn bezit aal moeten octMlve een portret vwtoont 4e kaart o k den vingtratdruk van den bezitter pe opstand Roemeensche legionnairs Op een gegeven © ogenblik was vrijwel heel Boekarest in hun handen Jtebellie begon in de provincie pogroms in de Jodenbuurt van de hoofdstad De opstand in Boekarest Maandag 20 Januari des middags rden in Boekarest legionpaire itraatbetoogingtn gehoudön waarbij geprotestperd erd tegen de door den leder van deo staat generaal Antonacu bevolen afzettm van don minister an Binncnlandsche Zaken generaal Piitroviccscu en van den dirtcteur generaal der staatspoiitie Ghyka terwijl de verwijdering van eeni regepringsleden werd geeischt wegens onbekwaamheid lidmaat sMp van de vrijmetselarij of besdiemiinf van vrijmetselaars en Joden Betoogers juichten voor Hona Sima ei den k ider van den staat Aangezien de betoogmg rustig verliep en de deelnemers uiteen gingen was ef TOor het gezag geen aanleiding om a te grijpen Deze betoogïng echter ramde het eerste teeken van de tomende gebeurtenissen In d pfrovlBCie V s men naar uit later in Bdekajest ontvangen berichten bek l werd ïip dien Maandag reeds owrgegaan tot opstand tegen de o erheid In verschillende Meden be Ken de legionnairen belangrijke fBibare gebouwen zooals politiebmaux districtsprefecturen telefwütantoran en plunderden wapen Wagplaatsen om zich te bewapenen Dinsdagochtend 21 Januari kwam het tot de eersten daden van rebellie in Btwkarest De door den leider van den staat afgezette prefect van politie te Boekarest Mironovici weigerde zjijn functie over te dragen aan ii n opvolger een g heraal Het leger had reeds moeten ingrijpen Tegen den middag bezetten de legionnairs de naast het gebouw van den ministerpresident gelegen politiekazerne zetten de officieren gevangen eh voorzagen zich van wapens Officieren die voor onderhandelingen naar de kazerne werden gezonden werden door de rebellen eveneens in arrest genomen Drie pantserwagens an de weermacht die naar het gebouw van den mmister presidcnt waren ontboden en die overeenkomstig vroegete in f structies zonder m konnis te zijn an der feitelijken toestand het binnenplein van de politiekazerne ojjreden werden door de legiohnairs aangevallen Een der wagens werd dooj hen veioverd de beide andere wifiten weer de straat te bereiken en kozen positie voor de kazem Somlmaties om d eitazerne over te gever werden afgew zen waarbij verklaard werd dat dit alleen op bevel van Hona Sima zou gebeuren Ten einde bloedvergieten te vermijden gaf gentraal Antonescu den in de politiekazerne pigesloten rebellen tot den volgenden dag 12 uur bedenktijd Dinsdagavond was Boekarest in hoofdzaak in handen van de rebellen die behalve de genoemde poiitiekaz me de prefectuur van politie den zetel der legionnaire beweging met de omliggende villabuurt verschillende andere gebouwen der bewegmg commissariaten van politie en benzmeopslagplaatsen bezet hielden en die den omroepzender in handen luidden waardoor wee oproepen van genetaal An n I achlerz de van bet bewus Het persoonsbewijs tonescu niet ter kennb van de bcTolking kwamen terwijl de rebelieB van hun kant het publiek door radioberichten op een dwaalspoor bracliten Een bestormmg van den zender nu mogelijk zijn geweest maar Ideef achterwege aangezien men vreesde dat de rebellen dan fe technnolie installaties van den zender louden Ter nielen In Boekarest waren alleen de kazer foonkantoor m handen van de bellen Het gebouw van den minister president werd in groote omgeving door het leger in een vesting veranderd Pogingen der rebellen om naar het gebouw op te drmgen werden gemaklieUjk afgewezen Excessen De opstandelingen gingen tegelijker tijd over tot exctssen Vooral in nc Jodenbuurt van Boekarest kwam het tot werkelijke progroms In den nacht van Dinsdag op Woensdag trachtten de opstandelingen door delegaties drun uit te oefenen op den generaal maai zonder resultaat Woensdag 22 Januari des middag gaf generaal Antonescu toen het legtr bevel het nprmale leven in Boekarest te herstellen Nog in den loop van den dag moesten de politiekazerne en de in de nabijheid gelegen zetel van de legionnaire beweging ontruimd wor den waarop op Donderdag 23 Januari de tegcnstancj dtr rebellen in het overige deel der stad moest worden gebroken De aanval van het leger op de p Jitiekazcrnt naast het gebouw van d n minister president welke Woensdag om om 12 uur begon duutde tot 14 uui 30 Hij leidde tot het doel De zeven honderd rebellen gaven zich over een deel werd gearresteerd De overigen konden vrij huiswaarts keeren Slachtoffers te Boekarest Offfcicel wordt medegedeeld dat het aantal personen dat te Boekarest va 21 tot J3 Januari omgekomen of ge wond IS volgens de inlichtingen waarover de au onteiten thans beschikken 490 bedraa£ t Er zijn 236 dooden m ae ziel onhuizen worden 254 gewonden vel leegd Driebonderdzes en veertig der dooden en gewonden zijn Roeme nen de overige Joden De opstande lingen hebben 118 Joden vermoord Roemeensche ministerraad bUeen bot wt 4kt mm iffmH Hi jfeXUtS VOftOT Ö T A of bezitster Voor en Polygooit Onder voorzitterschap van generaal Antonescu is de ministerraad gisteren opnieuw bijeengekomen Nadat rapport was uitgebracht over den binnenland schen toestand de arrestaties en de gevonden wapensen munitievoorraden gaf Antonescu opdracht het onder zoek naar wapens en munitie op stren ge dQch menschelyke wijze ten uitvoer te leggen Nogmaals werd vastgesteld oat niemand is gevallen door een aan honden werden Overal rustig In het dagelijksche comrriiUriique overd n toestand verklaart hel ministerievan Bmnenlandsche Zaken dat het irhet geheele land ru itig blijft Op 3 Februari des avonds bedroeg hettotale aantal gearresteerden 6278 Dehoeveelheid m beslag genomen wapensen munitie is m germge mate toégenopien Voor de militaire rechtbank teBoekarest hebben opnieuw 43 deelnemers aan den opstand tejechtgcitaan Ze en hunner werden vrijge iproken 36 veroordeeld tot gevangeT sstraffen van drie maanden tot vijfjaar NIEUWE PROVINCIALE COMMISSARISSEN In N Holland Utrecht en Limburg De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft als opvol ger van den onlangs overleden commissaris van Noord Holland mr dr A tron Roell behoemd mr A J Bac kV chef van het kabinet en afdeelmgs che 3MHi het commissariaat in Noord Holland Voorts heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied den commissaris van de provincie Utrecht jhr mr dr L H N Bosch rid der van Rosenthal en den commissaris der provincie Limburg mr dr W G A van Sonsbeeck eervol gepensioimcerd en in hun plaats benoemd ir F E Muller tot commissaris van de provrincie Utrecht en M V E H J M graaf de Marchant et d Ansembourg tot eamnussaris voor de provmcie Lim burg F E MULLER De heer Frederik Ernst Muller nieuw benoemd commissaris van de provmcie Utrecht werd 2 Januar 1889 als zoon van den indust ieel C J K Muller te Utrecht geboren waar hij de Lcydsche school en tie HBS bezocht Reeds m zijn jeugd ge oelde hu zich tot het bedrijfsleven aangetrokken Daardoor heeft h j alvorens zyn studie als werktuigkundig ingenieur j Duitschland te beemdigen zich eerst 2 jaar practisch ontwikkeld waartoe hij gemakkelijk gelegenheid had eerst in de fabriek van zyn vader en daarna m Duitschland In 1915 werd hu tot bedrijfsleiderin het bedryf van zijn vader de chemische fabriek der firma wed P Smitsen zoon te Utrecht aangesteld en m 1927 als firmant m de directie opgenomen Na den dood en zijn vader in 1935 zetten 1 ij en zij i oudere broer drs C B J Miiiler als tenige firmanten deze belangr me enderneming welke een y ereldriputatie heeft te zamen voort Vjorts Was hij Ven de oprichting af secretans der Utrechtsche werkgevers ereeni irj testis medeoprichter van de Stichtsche Industrieele Club In het lestuur van de Mij voor Niiverheid departement Utrecht heeft hy eenige malen zitting genomen Ook was hij bestuurslid van het Utreehtsch Stede iijk Orkest Eveneens had hij indertijd zitting m het landelijk bestuur dtr burgerwacht en maakte tevens deel uit van het plaatselijk bestuur Toen ir Mussert m 1932 de N S B iprichtte heeft de heer Muller zte spoedig het besluit genomen om ook lot deze beweging toe te treden Hij vervulde in de NSB versch il lende functies en wel kringfunctiona ris m den eersten kring der beweging daarna knngleider van de stad Utrecht gewestelijk commissaris van het gewest Utrecht te wijl hij than nog de functie van districtsleider bekleedt en tevens aangesteld is als gemachtigde van den leider voor de provincie Utrecht M V E H J M GRAAF DE MARCHANT ET D AN SEMBOVRG De h er M V E H J M graaf deMarchant et d Ansembourg werd 18 Januari 1894 geboren op kasteelNieuwborg bij Gulpen in ZuidLim burg waar zijn familie sedert meerdan 150 jaren is gevestigd Hij doorliep het g mnasium te Sittard en studeerde een paar jaar aan de universiteit te Munster Daarna werkte hijin het bankvak te Amsterdam enwerd later als ambtenaar aan de directie der staatsmijnen in Limburgverlxirtden In 1925 werd hij eigenaar van het famiUegoed Amstenrade en burgemeester der gelijlcnamige gemeen e In deze positie beeft graaf d Ansembourg iwwezen een harde werker en een goed beheerder te zijn Onder zijn Instuur kwamen in Amstenrade vele verbeteringen tot stand o m van de gemeentebedrijven en van het wegennet X an 1926 tot 1930 was d Ansemb6urg lid der Provinciale Staten van Limburg en m 1933 werd hij tot voorzitter van de Kamer van Kot handel en Fabrieken voor dé Zuidelyke mijnstreek gekozen Door het ambtenarenveriiod werd d Ansembourg in 1934 die gelijk al gemeen bekend was en is een vooraanstaande plaats in de nationaal socialistische beweging inreemt uit zijn burgemeestersambt ontslagen Hij stelde zich vanaf dat oogenblik geheel in dienst zyner i eweging waarip hij de functie vervulde van gewestelyk com mi saris voor Limburg en later gL machtigde van den leider In het najaar van 1935 werd graaf d Ansembourg door den leider der NSB aangewezen om zitting te nemön in de Eerste Kamer Dere taak vervulde hiJ tot 1937 Van 1937 tot Mei 1940 was hij lid der Tweede Kamer yoor de N S B Mr A J BACKFR De nieuw benoemde commissaris voor voor de provincie Noord Ho land mr A J Backer werd op 31 Mei 1899 te Groningen geboren Na ae lagere school doorliep hij het gymnasium n na zijn militaire plichten vjervuld te neoben studeerde hij van 1919 tot 192 i rechten aan de Rijksunivörsiteit te Groningen Na eerst korten tijd volontair tp i n eweest aan het parket vart den oflieier van Justitie te Groningch werd hij op 1 April 1924 adjunc comrfiies bi de gemeente secretarie oiaiar In ylaait 1928 werd hij bevorderd tot commies en hij was o a van 1927 tot 1930 be ast met de tijdelijke waamtmirtg van het amot van rentmeester der stadsbczit mgen Mr Backer was eenige jaren iid van het bestuur vin dtn Armenraad Op 1 April 19 iO vefhuisdp hij naar Haarlem waar hij hoOfdcpmmies werd bij de provinciale gnffie Op 1 November 1934 volgde zijn benoeming tot referendaris chef van de eerste afdeelmg en chef van het kabinet van den commissaris der provincie en op 1 Januari 1937 werd hij bevorderd tot administrateur Mr Backer was o a lid van de bestuurscommissie van het openbare lichaam De Wienngermeer commissaris van de N V Provinciale Utrechtsche electnciteits maatschappij lid van de ministerieele commissie tot herziening van de Drankwet en lid van de mmisterieele commissie tot voorbereiding van een normaal overheidsbestuur in de Wiermgermeer Op 1 November 1940 trad hij op als provinciaal diiecteur van Noord Holland voor Winterhulp Nedferland en voorts had hij zitting in verschillende besturen zooals m den Ouderraad te Heemstede vtas hu voorzitter van de afdeelmg Heemstede van de Luchtbescherming lid van het hoofdliestuur van de vereen igmg YOor provmciaa personeel in Noord Holland en lid van bet genoot schap Fleva STRAATCOLLECTE WINTERHULP Op 14 en 15 Februari De derde straatcollecte van de W H N zal op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Februari a s worden g houden Deze derde stiaatcollecte zal plaats vinden onder medewerking van de politie en de brandweer De te verkoopen speldjes zullen afbeeldingen zijn van de bekende internationale verkeersborden Waarschuwing tegen het betreden van militaire terreinen Van bevoegde militaire zijde wordt medegedeeld Bij het betreden van een verboden militair terrein la een burijerpersoon door schoten van een wachtpost doodeIgk gewond Dit vnf rval li aanleiding om er nogmaals dringend voor te waai schuren vcrbcfde n militaire terreinen of werken die als zoeidanig door bordjes in de Duitsche en Nederland Sche taal zijn aangegeven te betred n De wachtposten hebben het conisigne tegenover personen die zich aan dit verbod met storen zonder verwijl van hun vuurwapens gebruik te maken Aan het aanroepen door een post moet onmiddellijk gevolg worden gegeven door stil te blijven staan £ ww w v v ww w nnn e Zon óp 9 16 onder 18 33 i Maan op 12 58 on er 3 22 i 6 Men is verplicht te verduis S é teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns vaa voertnigen p moeten nor na zonsonder e gang ontstoken worden N