Goudsche Courant, woensdag 5 februari 1941

fflttDE BLAD WOENSDAG 5 FE 2RUARI 1941 Uit vroeger tüdên DE GbimStlHE COURANT MEI UUK1 75 JA R GÜLEDEN Maandag 5 FebrUiU i vierde A Recouil ainier een iherkwaaraig teest Hij iiiogl z cli veriieLi aen ge iuia iide Vijltli iieti oi al iruk n ai kop rslager w ikza ni te zyii gewetst bij de lieeren do Lange en Co alhier Zijne pa lonen vrieiiaau en beken len kv amen hein met dien heugelijken ig geiukvv nsehcn C üük hel uepartepient Gouda der Nvd maatschappij tot bevordering van nijverheid liet dez gebeurtenis niet i iiopgenu i kt ooiijij gaan Eene depulatie uit ziiii nijddi n met en voorzitu r aan li 1 hoofd begaf zich naar de voning van den jubiiari s en overhan ligde hrm nut eime hartelijke en ge as e loiupraak eeo it L li i k e 11 zilveren conifoor als ei n aandenken vi i r ziji e Houw eerlhkh i i en ijver le iorcrtii t n hïiive eeuw aan den ag gelegd SÜ JAAR OHT EDEN Onder i t p 1 d i Siaarine j li I n VI la ueve 1 01 I l il 1 doel f v u aii 1 waarvan 1 1 i 11 11 11 iiii o o a id p i a tn h i I i i i ii i ip liU el te ii i wiiu I oe it oii 3 iLeill l ri aan ta koopeii I 11 die pr v u oud i de d iotuuis i vcid ei Keu u j V r i i Hifi leej no r V i l i 1 vv l loLiai a vv i 1 23 JAAIt Cri ÜDIi Bil Koi l e ui i de l n vnan it van ei l ei n In V I ii in Het voorstel tot aankoop vanItUO iVI grond gcle en aande Joubertstraat voor f 1 50 per M2 van len heer M vanVliet alhier ten behoevevui den bouw vau eennieuw gymnasium j Het voorstel tot i nkoop vau een j e Uelte slo t lang den Graaf Florisweg van het bestuur van het St Joseph s VVceslni ten behoeve van Ue vcrbrtcding en verbetering van den Graaf Florisweg kosten ƒ 4230 Mevr Van Dantzig kan zich n ict i iniil 11 van d g laciite dat het inieze een bect ie kl ain gea U is Hetvoorstel zeul v d it de kosten slechts f 500 ni 1 1 dan bij ont eigening r ei nt dat het Sint Jns i j met aiit g weld Ie brug n wilde houden Kei was pr aa m r v csl als htt be sluur n l hal gr vr van en nieuw lüot e l i ll i 1 en nlel daarbij bel on r ot de ir de g meente g airr i tl n ja va i de ammr n en la Mii vr i d Hel V toM i vVvir il zonder s ernming ia iginnrvien Het voorstel tot verpaehtin t van de bij den tol op het Amsterihim che en oudsche Kijpad l iiotirende wonin en land voor het ija ir 19 1 am di n heer F 1 DiMiUcr r ek te ïh viK r l l wordl zoniier fl cussi li üji suiitnung aang norn n 1 ff et voorstel tot het a in J brengen van eei igi wijzi gingen van on ierge ehlkten aard in de verord ning op de hefi in van eén havenen bruggeld Idem Het voorstel tot i t verleehen van onllipffin van beéilimi van precariorccb ton voor i ur de het j ar r U liuuen bedrij gestelde benzinepomiicn I tein Wijziging der gcmcntebégrootin gen dienst 19 i en 1911 Idem De v o o r z t t e r sllill r a lU uur de vir a ifn Idem Jaarvergadering Ned Véreenigiiig voor huisvrouwen MFJ v WII DM BESPR feKKT A H 1 EI E VKAAGSTl KK N OP lU ISHOIDKIIJK iiiBUD Eet steeds een seh teUie rauwkost G t I 1 11 1 uur Wil 1 I Hu I hii A A I 1 M H I r 11 piau St Baar nil gt t 11 I KC i I a T mi I mevr V Koor 1 f in vr H Voeding 111 dt tiihi tttiid N lat V dic 1 1 z 1 r II I tr c i h g hu n n z spr 1 I t n r 1 11 aahijdcn djt de civiit i 1 en viia f KMI m iar Da de nier een at bij dt r m ogeiij jtis g no in n king j j en W L n de G uJs ihe Mij kfurt de nju Jin i n ia i Vi ïnstant c ngf iri gju vtr tos de orde zonder slVmming Spruij w i 5 jht i tf gen irt ver 1 L r Mi rr i iUe over Slakken il gi v m Regenten van r ii itenhuiii het V ri ag j aangemjmen tem een verioek op tn f onter en ng in i dl uuvoerws van het n er te uan van icani van dt Kruger lureH van de beide sla 1 ri een ve rzbek lot i i tin un orm sluilings 1 w nkti i r gtmpente 1 L i iiU diensl een Ibilaiing van op J i Mei Il arh id berlü d i i ar o van het Wt rüueüen injjt konien stukken wor van iV en W om prae Me gjitf p Tot t 0 V koiDfn Van ï ketVr V oin i liti flCf U Van cnKn vasts imii ii 4JIN I i OIUJE Het voorstel tót benoenring van een geromm Hoerde der gemeente b de N V MaatsehappiJ Wi i Mi iiT Sanders verléit tijdenf ie bil f ing van tiit voorsUi tie ver JüCtr l 1 V 11 W IJ k vraajit waarom B en V 4 afj v eken van de gewoühl üiu Uit gieoinni ttrLid c Ie t beni ii Il il it nU buten B en W en tol f Kl l zonder uit 1 rii ir i ii enkel bL zwaar tf eh v i u r inlers Ie hebb n opfiii i a een d skunciigf op htl 1 n v teileiding was vooV iX V n O r z i t t e r antwoordt dat Jscenluiiu iiiiiund uit B en W en raad wèrxl nui LatLf l ien b sprckingcn n i i Wi lirhiding werden ge ril i i ili ii B en W het gewenticht een iM i i vtaaiHier te beneifrrien maar nu iui ri i en W het bct r weer kmani int II en W te b noemen waarbij it w ttunuier Eünd rs t meest angewizi u aehten i nidat dc e de be trüvefi undei zich heeft Indien deze dil V I I i i zal de lieer Sanders steeds atekiii iK adviei klnvnen inwinnen Het v orls in de be loi ling van B i W ü t de lie r KruTadvisCur der jtmeenti il blijven Hhii A idl lil Stemming overge Tot e mii ilte r ord b ino nid elh iii r W Sand r s cenif t voorgfdnit iti niet zeventien stemmen en é i i vaai i Het voorstel t t benoeming van een iinderwijiter aan de Ojpenbarc lagere school no 4 uaw lUü bootd de heer J Kingeling I a h W ij k verwondeit e r it tl nog s1 ts ccn tj 11 11 rte idtn elujrt te 1 1 111 w i n h Cl hft til e t da b te m Aa 1 1 1 I tV 1 I ni 1 r ni 11 f 1 I u 1 vc V 1 1 I t i Spr i n I n V i ifht l t r it L 1 h t pei b r ie bts 1 t 1 d I 1 m 11 b jlilii l j l 1 t r 1 iLi of M al leen 1 1 dit orstel f ook i or het V ft I i n W u k V or beide Dt 1 M 1 1 s V 1 n t vnigt zich nenir wat er niet deugt als nooit een li e onderwijzer wordt eth udrr Sand e r s stelt voüi p dat n b noenid moet v rdenMuorfii in komt tot stand m overl mei liiii n tfXH teHir en als dan get nGouw p di n voordracht staal 181 lm M nut ak de beste staan aangesrlirf M y r zim den laat slen tijd ie 1 ivi ur Cii uda l noi md endaarrir n men niet zeggen dat de a i lielijke kraciiten niet goediijn 1 w zijn an meening dat i uit Gou ia noch iemand van tii Gouda uitgesloten moei e ii de hand van de over de oüni tr iiiigi t rachte rapporten pwkei i 1 V de vooidraelil en nu Ui 11 t ini i vn W vWel de iiiSpccteur al s hetn ii i i i bepaald iemand rnr j i n en W zullen de G jud he lei r ehten niei op den achter J nil 5i n Meent de raad l it de OiicM onderwijzers het eerst inP tai i nio iii men dair dient ji i te spreken Spr r vi 1 en tie su ds op dit aamr ii ren dp Giwdsche onderjijz rs v plezier d ct Meentmen oat 11 1 benoemd moet worden d a1SKaa il vertrouwen in B en W ü a s k a n t m eent dat r ri Couwe iars ter i t gaaf er om is hij iin vak Als men den J nien mi schien nog we Oer i bi Spr meent dat door f n i icers i ox hier dit $ vste m ev i i is het met den cictm i ei be s st i er ei briii p 1 1 cat ric rnrd een Jij mot t doen a K ten t ei oetnd ni Benoemd wqidt de l eer A Verboom kwctkeUng met akte tt Maasdam nummer één der voordrar lit met 13 slimmen Votrts zijn uitgcbraciit 5 stism men in Wanco en één van ouwaard e Het voorstel tot bcnoemin ivan een onderwijzer aan de 1 openbare lagere school C i A G de Vrijestraat 1 hoofd I de heer S Jaring Benoemd wordt de heer B Brouwer waarne mend hoofd te Müdeneieriand i Textei nummer iin der voordracht n t 8 temmen Voorts zijn uijgebracht 1 slem op den heer G S Jci e ma te e mstede numrnjr tw e der voor lracht 5 stemmen op den heer C Akkerboom te Utrecht nummer drie tr vooriracht en 5 in blanco Het voorittel om toe te tredentot de iirovimiaie eleelriciteit sre eling voor koppelingder elcctrische centrales encollecUeve st oomopwehkingen om ƒ 20 000 beschikbaar testellen voor twee a id elen in de ti V Ele triciteitsbe s drijf Zuid Holland De heer S p r u ij t constateert dat iit voorstel het einde van onze mooie joudsche Centrale bete kent Er bie f r en and£ft keus over Nu de zaak laar besiag gekregen heeft brengt ipr een Wjuri van hulde en dank aan degenen die met vasthouJendheii ds vn derhandelin en voor de cinee nte iiebben gevoerd den wethouder en de Jlrectie er guneenle liektfabrieken aan wie liet 4j danken is dal aan de gemeerHe Gouda nog een zetel in het jestuur van tien leden der vennootxhap is toegekend Üe voorzitter sluit zich bij de v jurden van hulde aan Het voorstel wordt zonder stemming lange nomen Het voorstel tot instelling van een pensioenfonds voor de wethouders dezer gemeente en hnn weduwen en woeien De heer E n g e 1 h a r d merkt op dat n het voorsiel staat d at het beheer s opgecfragen aan de commissie vanji f stand voor hel gemeente pensioenfonds die Iwi e leden telt terwijl mhet voorstel siaal dat de coinnils sieuil drie Ivden zal bt slaan De voorzit Ier antwoordt dat ill herst Id z l wordtn Hel vcorstel wordt zender stemming aangenomen Het voorstel om voor ver goeding van overwerk voor genieer iepersonecl de raadsbesluiten lot uitbetaling der percentages in te trekken en de vergoeding te regelen naar het tijilvt or tijd sy steera met verliooging van de overuren vóór 10 uur niet 25 in tijd Hel voorstel wordt zonder d se sie en zonder steniining aangenomen Het voorstel om met ingangvan 1 December 1940 aanhet gehuwde personeel üergemeente een tijdeli ike toe lage van 6 i te vcrleenen voor zoover de brutowedde of iet bruto loon vermeer derd roet deze toelage een bedrag van ƒ I9Ï0 s jaais niet overschrijdt f h r H c r e 1 V 1 1 ie p it il 1 1 cor I 1 tl h IJ i al I I 1 n c 1 t N 1 xen 1 11 t 1 K IJ 1 1 al it n k I 1 1 t Sj If f 1 if I k g V 1 n 1 e 1 j 1 l km Ln ver u f I i p 1 lers b u s 11 p 1 li oor s II f n 11 hij i v iJ m t de hu 1 n i t pi r i 1 in den luc i i rin n i n zi i 11 z f d t in g mLent 1 tnst f d Ut ni r oneel e ik i tj ig zd i cien verleen i De heer Van Wij I5 juicht het voorstel eveneens tae Ook spr vraagt naar de ifestrietie voor de nevenbetrekkingen Geldt bij het rijk da aan persQn rei dat nevenbetrekkingen vervult de toelage wordt verleend dan moet lit ook bij de sinvenle gi fchic i n daar hr I genu i f i no i i Koi njKH3erMi i Un ac i M dient te worden Mevr Van Dantzig verzoekt de actie zoo te ormuleereji dat de toelage geldt voor gehuwden en daarmtH ie gelijkgestelde waarbij spr het oog heeft op kostwinners De be er V a n K s s e ii u t e n iTiec nt dat de nevenbetre kkingen wel onder de toelage vai icii Wethouder Sanders deelt mede dat er in de regeling nog eenige vraaglee kens zijn die niomentei i nog niet oeai iwoord kunnen vor i n B en W waren van oordeel dat de neveniaLlrekkingen met onder de toelage mos en va len doeh zij aiaan sympaIhiek tegenover de g U ir itr van den i er Van Wijk voor de tui 4e ook ix te kennen aan hel P r ru i i dal een nevenbetrekking vervuit telks i iUa bruto in komen de J iOO met over chrijdt De vraa i ec ht r tv hel en daan m hebb f n B en W i rn eèfst te bevol gder p aai i l rnieere n en indie de c r r toge s taan is zuUeh B en W loi uiv vnng be f liiien Hci eifde geidt u n aa icn van niet geiiuwuen ge ijkgi ste ic pér siimn over wie mevr Van Daiitz g iprak Ook hiernaar zal g i ïnlormetrj iv r ien met gelijk standpunt ind endit a g taanis B en W meende ecïiter dat hef beier vva het v orst ei vast Ie n ép en dan de twijfeltSunten te andi r fOt k n Over den k r derbijslrig hebben B enW nog niets utpaaid Deze held uaat eivr i naar ï t li oyerlcg Daarna krygt ov 1 l genneid zich uit te spreken De vo jraitler deoit nog mede fdat de hjlppo nde op ar b ids inl raet n der de toc Vi va t nd t met het van d n iue ibO ehcr ning per uur bet a J word Spr Het vojr tel tut wijiising der algomeene poliieveror dcning met het opnemen van een bepaling dat hel aan ielrijders verboden is op hun fiets ook volwa ssenen mede te voertn indien voor den tweeden persoon geen doelmatige xitplaats net steun voor handen voe ten en rug aanwciig is en dit verbod te doen gelden voor het centrum der gemeente binnen de singels tdjtt inhcsrip van de singeli en voor de tunnel lusschen Spoorstraat en Kidder van Catsweg De heer Van Wijk kan lich m t iel voorstel veruciiigen Hij mn nt dal de singels niet onJer het verood va i n De v o o r z ik t e r De siiigeis val ni r wel onder alleen de l ifrgemeei c Martenssingel niet De heer V a n W ij k vraagt of het mogelijk is dispensatie van het verlxi i te verlecnen erfhij vraagt dit voor c i ongelukkig iemand die altijd acht r op een fiets vervoerd wordt De V o o r z i t t e r zegt dat jur iisch dispensatie niet m og lijk is m u r Jat in hel door den heer Van Wijk b dcslde geval er wel 6en mouw aan te pr ssen zal zijn De heer Maaskant vraagt ot d gcheelc GoejanverweUcdijki onder liet verbod valt De voorzitter Eer heel klein tukje maar Het voorstel woixifzonder stemmingaangenomen Het voorstel om het fiediagper leerling voor 1 J1 vas te slellen op ƒ lO lG V het openbaar gewoon enop ƒ li 0 voor het openbaar uitgebreid lager ondcrw s en op ƒ 9 08 voifrde in bruikleen gegeven school tiet voorstel wordt zonder discu ie n zonder stemming aaiigenomen Het voorstel om de invoering van het vak iiehaiuelijke oefening op de Ambaciitssclioul noodig te verklaren Idciji Het voorstel tot yerhooging van een geldleening met J üa OOi tot ƒ 193 0 0 tegen een vu uloo ige rente van i i en een laoptijd van veertig jaar aaii de Veieeniging tot oprieiiting en instandhouding v iin de Gou sche Industrie en Huisfioudsc i ol ten bi hoeve van den banw van een nieuwe school Idtn Het voorstel om den wegin den Vuorwillens eneenige andere eigendommen in beheer en ondrrhoud over te nemen van deCommissie van den landweg van Gouda ur ar Goe janverwelle en op het t r tiair wegenplaa der provincie te plaatsen en ü aan de commissie verleende rechten tot tolhefiing vervallen te verklaren kosten ƒ 50 0 De V o o r i 1 e 1 spfc ek zi vreugde uil d Ti e v t i r ng van d Voirwiiiens ihaiis lot eei oploséin t k bracht kan wonien 1 heer D e s s 1 n g vra iigt i t 11 wat m hei vikirs eï slaa het in de ovtwriraeht opKencmer c H ken orp s ei ty 2u e A gTt o D o r i i v 1 i voer vi e niet groei r r v 1 is z o 1 V rstei rdi z r sttmn I jn Het voorstel tot verkoep van 411 5 M grond gelegen aan het Jan van Ken nesseplein voor ƒ 5 per M aan de Vereeniging toi oprichting en in standhauding van de iouiKche Industrie en Huishoudschool ten bebnev van den bouw van een nieuwe school De er H v a n Soes t vraij liel verbid tol iifi bciivva o van ni 1 e ji M ook op dcze ciiw 1 van ti 1 te V o o r z i t t e r rl v t nU d e toestemm ing tol stiel lig dcxir ii departement aan het se 00 b s uu vérleeml en dal hiermed aangen n f miag worden dat de school gebouw u kan worden Mevr Van Dantzig brengt n en W dank voor de grciote mfd mi king voor het beschikbaar stellen vi n grond Men hoort wel zrggcn dal te ligging wat ver weg is maar zij is 6 i i tengewoon gunstig te aehten Er Mrsl in het stadsil eel D Korte Aki ren naar een geschikt terrein gezrKh maar hier was geen perceel dat grrx t genoeg was Spr verheug zich er r dat na twaalf jaar van Ijtstaan al aa 1 een goed geouliilecrde school gedii kan wordqn Spr hoopt dut dïz schi I den meisjes ten zegen zal zyii en di t vele avbeidersvr awen hun doch naar de school zullen zenden De voorzitter Hankt voor d huldï en vindt het gelnkkg dal i i K deze aangelegenheid een go 1e op sing lieett g chrcgen Spr shi t zich I den wensch van m vr Van Dint ij n rial h el veel G udsche nKisies n Kciiool i ullen gaan bezoi ken H et voorstel word t zonder stem hi aang nümen Het vnorrtel tot verkoopTan ri M grond gelcj 1 aan de Vest voor f 10 perM aan de N V Koninklijke Flateelbakkerij ZuidHolland ten behoeve vande uitbreiding van het be rijf Hei voorste wordt zonder disciissi en zciuier stemn ing aangenomen Hit Voorstel tot aankoopvan het gebouw Oosthaven 68 waarin de pnishoudscliool is gevestigd voorƒ20 000 van de Vereeniringtot oprichting en instandhoodlng van de GondscheIndustrieen Hiiishondscbool w AT 1 AAR f ANNEER I Schouwburg Bioseoop Loterij der liefde nut Ciiuseppe Lugo Op het tooneel Kanlasio vocaal en in slnimentaal laehnunimer Aanvang 7 15 uur 5 Febr 7 30 8 30 uur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederland sche Unie 5 Febr 7 tO uur Ned Geref Gemeente KpreekUiurt Ds Joh van Welzcn j Febr 8 uur Blauwe KrulS Bij belbespreking ds E E de Loozc li IndtT werp Amos 3 3 Febr 7 uur Café Duynstce Led i vere a h iiiig Vakverc oniging van wink iers in koloniale waren Eeiidraeht riiaakt mactu inleiding over De nieuwe Omzetbelasting en de verpüthlc administratie 5 Febr 8 uq r Daniël Cursus E H B O tl Febr 7 uur Thalia Theater Propa iiiJa av ii 1 voor oprichting afdee liiig van I i cii Jeugd Centrum inHi ng C II W v d Ven en verl oM g dof r mr Hustin x kleuivneii g n diklin Kleur en glorie f nzer iKopeii I cbr 7 10 u Vrije Evaug Gemeente laii i alle ng en bidslond Fehr 7 30 uur I ger des Heils H ii i isL menknmst I Febr 3 uur Nieuwe Schouw iiurg C rl Arnhe msehe Ork l n en 1 ebr lO IJÜ uur Het ScbaakiioW W l r lig afdo ling G uaa en oin i i 1 Mij J an Laiidl ouw G r ii p v n 1 rr i li t i JL S k ovc U be eekr nis l ij u a l Kifmn laciiee t i i 1 Uer vaste prijzen voor ne o g 8 Febr H uur Iet Gouw Lascl ehr i eiii filiijn idiiair inleiding en toe1 hiii g 1 B Vos II Febr 7 ISO uur Daniël Jaarvergadö 11 en b r ig N e Cnii ten Vroir venbond 1 ff ar 11 f rziekseh a De l cun C P 1 Vry 1 l br 1 uur ci 1 g 1 la c en i o i M 12 Febr 7 30 uu No uwe ehouwhurg l l l i g l g iJuor l nl r g Oi J pel 1 tl ir 11 ï uur Concordia l elieid Belangrijke voedo inmi ideleii i M s u landi zuoter iinl i üa W K II 1 Ir 1 uur iiun tmfn V r lulit1 c it I B a T 1 Ier Al OTrlilKlltl OlUNST De heer H Gravesteijji gehuldigd ywii uF iKZAA M s du gold 11 l l N l M CAÜHNSi iN i liJ Id en k n arna ge or ag K en HV r P 1 M Ie be r dt xi Dl W u Oe Goudsche Courant J Knippatronen n it F V 1 de D in JU uur I vi l i prootstp piihhrJteit ir J iotitla cn omgevüür r t k n V r bij vplp diir enden iihorin s J nerstoi 11 Ho Aiphen a d Run A ner5toi 0 HlVDfRUlT VtKMNMNG Oj i 1 Il t d t 11 s I k legrav il v Urec ruggc lJ a Haas cal HCfcen iiro M a i Mfic VI i irarccni iii er erK a d IJs t Ouaei ri rii 3 d iJssci üatt wdier Pa isi i lek Reeuwuk SenoonnoVf n Sisiwijk Wadviinxveen Woeriiin Z venhuizen AD Vt i n l l Ki KUS 1 5 geA me rege s l UD cike regel meer U 2U INGEZONDEN MEDEDEELIN CIK N ip een gewone tcK slpagina 1 3 reg s t 1 25 c ke fi g i nieei f 0 40 Bg ovcl i r i inicl g redu forle prijzin v iigi It I V 11 P 0 11 1 1 1 1 I o c e p pcui e St 1 RMWll I f I I PI wrji iM i n Ml Ti I 1 tIl f 1 I pcciaai I S V V iara f n n T h I nil IK lil I 1 nH IvW MlTJESRt nRIHK kleme alvericnliëpj a leen d s Zaterdags 1 3 r giis 1 U 2o eike regel meer I UIU n axinmm grootte ü regeis U ts a l r d bij vooruitbetaling In ridi ig tot Vrij agm dd g 2 uii r VLEESCll V VN CI ANimSTIE illSLACHT VARKEN Ten i iiize va i en eaféliouder heefl do i i ieCisU ren 25 poatl ongekwird fich in l eslag genomen 1 h ad het gekocht in e r ƒ c cio die op zi n tf i i 3at net van n onbe 1 h bn n Het der den i ik v 1 1 ibaal s o