Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

K nderdag 6 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JsaiganK No 20547 j goudsche cot B AN T Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel Ï745 V Directeur F TIETER beidsdiénst 15 een opuoedingsinstiiuut DE ELF STEDENTOCHT IN FRIESLAND In de kampen van den Arbeidsdienst zal over politiek worden gezwegen In geestelijke verzorging is voorzien RADIOREDE VAN MAJOOR BREUNESE HEEBENVEEf Tjeuke meer stavor I Og i SP Een overzicht van de route virelkc de deelnemers tan de Elf Stedentocht m frieslmd welke vandaag is verreden hebben moeten volgen Dje verhooging van de spoorwegtarieven Een evenredig kilometertarief voor enkele reizen Hoe grooter de afstand hoe duurder de reis Vergeliikingen Ter vergelijking zun hieronder nog eenige nieuwe en oude prijzen opgenomen Oude en nieuwe prijzen voor abe nnementen Utrecht Amsterdam Amsletst I Ie kl 2e kl 3e kL I weektraj kiart 10 55 8 20 5 65 12 40 9 50 6 53 9 7 4 80 10 60 8 10 5 60 590 460 315 6 95 5 30 3 6S 3 10 2 40 185 3 65 2 80 195 45 5 80 4 75 6 70 4 65 10 25 7 99 9 45 12 05 8 20 6 35 De commandant van den Opbouw tiMut majoor Brtunese heeft gister van kwart voor 7 tot 7 uur voor 45 ndio het volgende uitgesproken iJeer dan ooit moet Nedeiland m jMi tu zyn uiterste krachten in JZien om zichzelf te blijven at U hars ook ondernemen Me mstellirRen wij ook in het l ai roepen wij moeten vóór alles abij dit allfs Nederlanders blijven lllen WU 0 plaats in welke wereld ggk behouden MAJOOR BREUNESE Foto archiej i Dat jel h m het bijzonder voor den Ah eiii dien t dien wy thans voorbenlden en die aldus myn opdracht een Nederlandsche Arbeidsdienst BW zijn Dat beteekent dat de arbeid ut geschiaden op eigen bodem en ten nutte van ons eigen volk Moet het reeds In normale tijden voer lederen Jongeman een aantrek kelijke gedachte zijn moet hij er fSmlijlt em eer in stellen te kunnen Ie moeon werken aan den Nederh n b dem ten nutte van eigen hoes f el te meer dan in de en nu dere nieuwe vierkante T r d die wij hetzij door 1 1 11 K door afwatering of door lining kunnen winnen er daad erke i It toe kan bi dragen de nooden van 01 volk te verlichten D ih het gaat m den Arbeidsdienst ier om de knikkers dan om het pel Mmder om het stoffeU ke resu Ixtvan den arbeid dan om de opvoe dmde waarde die een half jaar arbeid 3men met andere jongens bezit De rtieidsdienst if een opvoedmgsmsti tiBt en kan ook als zoodanig niet sniers zijn dan Nederhndsch J IS nu gebleken dat ten aanzien den Aibed I cn i als op oedmo TOituut op twee punten zoo al gp r er tanden beslaan dan toch een TOeiike ondubbelzinnige vprklarrg P prijs zou Vlorden gesteld Die twee Pmten zim e J il hier giame de verkliring af ra die men in mii vcrhngt Arbeidsdienst en politiek Jvat het eerste punt de verhouding oen Arbc d dien it tot de politieke i t volgende PolitiAV gf heel en al buiten den I j fyd Naar mijn meen ng Jarm t zoowel in den vorm 9 j J vroeger werd gevoerd als otirdt J thans opnieuw scÜj ge akkerd ten cenenmale i t K voor het bereiken van onze irf noodzakelijke betreur dus de bestaande potieke verscheidenheid Niets ware aangenamer dan het tot stand 7 an een heel ons volk om tlende werkelijke éénheid op dit ffein en daarbij heb ik geen en a eur voor eenige wijze op die i enheid tot sUnd zou tei komen J echter de pehtieke 5cheidenlicid een feit is zal de i nst onder nii n leiding aan geen enkele partu gebonden zun Ik vertrouw er vast op dat deze instelling er krachtig toe zal bijdragen de bestaande verdeeld held althans in onze jeugd op te heffen en aldus het terein voor een waarlijk nationale aaneensluiting zal banen Doch zoolang dit punt wellicht na vele jaren arbeid met IS Ijereikf zal m de kampen van den Arbeidsdienst worden ge gen over de politiek Daar woidi het belang van het land gediend daar wordt saamhoorigheid en ka meraadschap gekweekt daar zoe ken wu alles wat ons vereenigt en vermijden wij alles wat ons ver deelt Verscheidene malpn is mij gebleken dat de belangstelling van een root deel on er landgenooten gespannen is op het punt der gep=lelijke verzorging in den Arbeidsdienst Daarom stel ik er prijs op te verKla len dat deze vor oit ing nair de vol i pnde riclitlijncn zal zun gcie eld Ten eerste Winnter de oud is er langen dat hun kinderen buiten de dienstuien ter kerke gain el Ce dsdienst mdcrvviis ontvangen zil de Arbe dsdierst als opvoediiigsm t tuut zorgen dat hieraan gevolg woidt gegrgevtn Ten tweede In gevallen van ern tige ziekt kunnen de bediemien van den godsdien t de z even bizoeken ï Tnzelf preken i kunnen zij te allen ide de snciamenten toedienen Ten dorde Voor en na tafel wordt teeds gelegenheid gegeven tot ge ht d Ten vierde Alle erkende Christe lijK e feestdagen zullen worden gerespecteerd Ten vijfde Op verzcck van de ker keliKe overheden van het epuscopiat of de synode wordt hun een lijst met de namen van aUe m de verschillende kampen aanwezige gele ofs genooten overgelegd Ten zesde Voor kerkbezoek naar afgelegen plaatsen zullen zeioveel mogeliik transportmiddelen ter beschikking worden gesteld Ik meen dat hiermede m deze kwestie een bevredigende oplossing is gev onden De geestelijke verzorging Ik moge dit alles besluiten met een persoonlijk woord tot ledor van onze Jonge landgenooten studenten zoo goed als jonge boeren jongens in de fab ek en de werkplaatsen zoo goed als jongens die zonder arbeid hun ti d op straat verdoen en niet aan den slag kemnen komen Tot ieder van u zeg ik Gil hebt misschien allen uw heel eigen denkbeelden over de wijze waarop NederHnd tot een welvarend hnd kan worden gemaakt Gij hebt deze denkbeelden wellicht m dobTlinssclubs op het schaftuurlje of in uw dorp s avonds bij de biu vele m ilen mtcengi ze t en verdedigd Maar hebt gi ooit lett g e d i a n om de welvaart van uw lard te bevorleren Hebt gil 00 t de handen uit de mouv on f pslok n en metterdiid hueedriscn om de vraagstukken vin dezen ti d tot een oolossing te bren g cn bovenal net vin tuk d r sj imhooripheid n ons volk Nog steeds mn m alle gemc i te ecrct neen in ons Hnd d Ukell n voor de annmeld ng bij den Ai1 p dseierst open Nog kunnen vo e duizen don in onze jonge lindgenoiten doi r z ch am deze loketten aan te melden voor dezen dienst toonen dat ZIJ m dczon tijd anders flir de helaas z lo vele stuurlui aan den wil indcrs dan de velen die mokkend af geven op alles wat er aan opbouwend M erk in dezen tijd gebeurt n et at ziidig willen staan dat zu de hinden mfe uit de mouwen willen stoken werkei d op onzen eigen bodem voor ons volk Jont f mannen ik verwacht van u een daad ioHeh fKaa t Zon op 9 14 onder 18 35 Maanop 13 35 onder 4 22 Men is verplicht te verduisteren van zoDSondergang tot zonsopkomst Lantaarns vali voertuifieD moeten aar na zonsondergang ontstoken worden Met ingang van 1 Maart as jiuJen zooals gemeld de reizigerstarie ven der ISederlandsche Spoorwegen worden verhoogd Het besluit daartoe IS genomen omdat de tijdsomstandig heden dit noodzakelijk maken alsexik omdat de spoorwegen omzetbelasting moeten betalen In verband met deze tariefsverhoogmg zullen thana geen abonnementskaarten voor langer dan een maand beschikbaar worden gesteld tegen het oude dua thans geldende tarief Enkele reis Voor de gewone enkele retókaarten worden de prijzen per kilometer thans als volgt Ie klas 4 82 et 2e kt 3 69 et 3e kl 2 56 et Het nieuwe enkele reistanef is een evenredig kilometertanef d wz de prijs per kilometer ongeacht den af te leggen afstand blijft dezelfde De thans geldende pojzen van het enkele reistarief worden berekend volgens een staffelttinef daar men immers voor afstanden van 150 tot en met 300 km 25 voor afstanden boven de 300 km 621 2 minder betaalt dan vooi afsSareien tot en met 150 km De prijs per km bedraagt töt 1 Maart Ic kt 2c kl 3e kl t m 151 km 4 25 3 25 2 25 et voor elke v enden km t m 3UU km 3 18 2 43 1 68 et voor eiken km meer boven MO km 1 58 1 21 0 84 c Wanneer wij de taneveh willen ver gelyken kunnen de volgende voorbed den dKi en iMïslaantl nieuw 3e kl 100 kn ƒ 225 ƒ 2 61 e kl 2 O km ƒ 4 25 ƒ 5 l ie kl 3tJ0 km ƒ 5 90 ƒ 7 70 Retourkaarten Van de f ewone retourkiarten wor de nieuwe pi izen per km als volgt lekl 2e kl 3t kl tot en met 50 km 7 38 5 64 3 89 et boven 50 km eiken km meer 7 89 6 05 4 20 et In pla i s vm de gebruikelijke op waaitsclie ifronding op veelvoudei van 5 een s wordt de afronding van afsOanden van minder dan 50 km m dien het af te ronden gedeelte minder dan 2 z c bedraagt naar beneden af gerond op ee n veelvoud van 5 et De beslnnde prijzen bedragen Ie kl 6 13 et 2e kl 4 69 et en 3e kL 3 25 et per km Ter veigelijkmg kan het volgende dienen bestaand nieuw 3e kL 25 km ƒ 0 85 ƒ 0 95 3e kl lfX1 km ƒ 325 ƒ 4 05 3e kL 200 km ƒ 650 ƒ 10 35 Vacantiekaarten enz Voor de vacantiekaarten zullen de prijzen bedragen Ie kl Ie kl 3e kl nieuw ƒ 925 ƒ 7 10 ƒ 4 95 oud ƒ 750 ƒ 5 75 ƒ 400 Voor de sportgezelschapsbiljet cn zullen de pn zen per km bedjagcu vooiT oen re a heen en terug voor ten minste 12 personen 2e kl 3e kl geldig gedurende 1 dag 37 2 6 et geldig gedurende 4 dagen 4 6 3 2 et De be taande piijzen zijn geldig gedurende 1 dag 2 88 2 00 et geldig gedurende 4 dagen 3 61 2 50 et Retour vacantiekaarten gezlns retours gewone gezelschapsbiljetten jeugd uitotapjesbiljetten en byzondere retiourkaaiten zijn niet verivrijgbaar Ook voor bagage worden de prij zen verhoogd Voor gewone zendin geii wordt echter vrijwel geen ver hooging toegepast Bundels rijwielkaarten tegen ver laagdren pnjs worden niet meer beschikbaar gesteld Voor oningepaJtte rijwielen worden de prijzen a voor verzending met een door den reiziger verlangden met voor het vervoer van nj ielen uitgesloten trein voor afstanden t m 40 km 40 et en voor afstanden grooter dan 40 km 130 et b vexir verzending met tremen naar keuze van den spoorweg onge acht den afstand 80 et De bes aande prijzen zijn onderscheidenlijk 30 90 en 65 et De pn zen van rijwielabonnement kaarten worden bestaand nieuwgeldig 8 dagen uitluitend vfx r houders 8 aaagscl e abonnemen ska i rn ƒ 5 ƒ 6 15 eldiglmamd f 15 f 18 leldig i aeh ereen vülgerde maanden ƒ 40 ƒ J7 gi ldig 6 acMereenvo gende maanden ƒ 70 ƒ 83 ge djg 12 aeh ereen volgende maanden ƒ 120 ƒ 141 Abonnementskaarten De p n V an de algomeono abon nement kijrtcn zullen worden Ie kl 2e kl 3e kl Voor de eerste maand ƒ 73 ƒ 66 50 ƒ 46 Voor Cjjke velende ma ird mits onmiddellijk aansluit i de aan ae voji f gaande ƒ 59 50 ƒ 52 ƒ 36 Bestddi de prijzen Ie kl 2e kl 3e kl Ie maand ƒ 67 ƒ 58 ƒ 40 Voor a ins uiten die verdere n aand ƒ 50 ƒ 43 50 ƒ 30 Toeslagkaarten D treinen voor abon nemenul ouders worden niet ver hooge v De pnVen van de 8 daagsche abon nementskasjten zullen bedragen lekl 2e kl 3e kl Vieuvr ƒ 31 ƒ26 75 ƒ 18 50 De thans bestaande prijzenzijn ƒ 25 ƒ 2175 ƒ 15 Nieuwe prijzen rajectkaarten Ie kL 2e kl M kl Per kilometer en per midod ƒ 126 ƒ 0 96 068 Bestaande pnj en ƒ 1 08 ƒ 0 82 ƒ 0 57 OP DUITSCHE WACHTPOST GESCHOTEN 35 Gü iielaars te Hilversum gearresteerd Door de bezettende overheid wordf medegedeeld dat den 31 sten Januari j 1 bij Hilversum een Duit sehe wachtpost tijdens de duister nis vanuit een hinderlaag is be schoten en gewond Deze laffe daad kan niet ongezoend bltjven Als oontra maatregel zijn voorshands 35 gijzelaars in hechtenis genomen en in een gevangenis opgesloten Ned s s Heemskerk bü aanval in brand geworpen Bij den aapval dien het Duitsche luchtwapen heeft ondernomen op een convoui op 350 mq ten Westen van Foynes zijn behalve op het Engelsche vrachtschip King Edgar ook treffers geplaatst op het Nederlandsche sj Heemskerk Evenals de Kmg Edgar vloog ook de Heemskerk m brand Nadere berichten zun niet ontvangen De Heemskerk meet 6916 ton Het schip is in 1919 gebouwd op de Nepitunwerft in Rostock De Heemskeik be hoorde toe aan de N V Vereenigde Scheepvaart Maatschappij 7 BUITENLAND ITALIË Het Duitsche vliegercorps OOK Mfoewerking in ALBANIË In de Italiaansche pers is het eer te bericht verschenen ovei de medewef king van het Duitsche vliegercoriJs aan de Italiaansche oorlogvocrmg m AIba me De spil onbreekbaar OFFICIEUZE ITALIAANSCHE PERSSTEM DeRelazionelnternatio na 11 schrijft m het hoofdartikel van gisteren over de Amerikaansche en En gelsche wonschen tot het verbreken van de spil en het dnemogendhodenverdrag Wie de moreele en politieke standvastigheid van de spilpartners kent IS win de onmogelijkheid hiervan overtuigd doch Amerika en Engeland zijn demote door democratische koorts aangetast dat zij de werkelykheid met meer kennen Men kent de houding Nieuwe prijzen wecklrajectkaarten Pei kilometer en per lekl 2e kl 3e kl De bestaande prijzen zijn 31 24 16 5 et Weekkaarten worden per tan in de 3 kl 12 8 et thans 11 et De ijaim van jongeliedenkaarten wordt veranderd in jeugdkaarttn De lerbouding der prijzeh tien opzichte vnn de trajectkaarten blijft ongewijzigd De prijzen worden per km 1 Ie kl 2e kl 3 kl Voor 1 maand ƒ 1 0 77 055 Voor U maanden ƒ 11 ƒ 850 ƒ b week 36 4 27 8 l 2ct Amsterdam Hairlem 19 km lud t w Amsterdam den Haag 63 km oud nieuw U recht s Hertogenb 4D km oud nieuw Den Haag SS Arnhem 118 km oud r ieuw Den Haag SS Zwolle 150 km oud nieuw Nijmegen Leeuwarden 188 km oud nieuw Den Haag SS Groningen 254 km oud Ie kl 2e kl 3e k trajectkaarten bestaand 36 80 27 90 19 40 nieuw 42 90 32 70 23 20 Hilversum Amsterdam C Sbestaand 3140 23 80 16 80 nieuw aeeO 27 90 19 80 Haaplem Amsterdam C S bestaand 20 60 15 60 10 90 nieuw 24 18 30 13 Zaandam Amstereiiam C S bestaand 10 80 8 20 5 70 nieuw 12 60 9 60 6 80 Rotterdam DP den Haag HS bestaand 26 19 70 13 70 nieuw 30 30 23 10 16 40 s Hertogenlxiseh Findhoven bes aand 35 70 27 10 18 90 nieuw 4160 31 70 22 50 mouw Zondag weer geen voetbal Wegens de weeromstandigheden zijn alle wedstrijden van den Neder landschen VoetbalIxMid voor Zonda a s afgelast van Roosevelt en meent in het Witte Huis dat Engeland met zijn imperium tot 9ndergang is gedoemd Derhalve wil Amerika bij i ds de erlenis van dezen ten ondergaanden staat aanvaarden en het draagt met zijfi beveiligingssysteem het zijne bij tot den ondergang Engeland kan den aanval tegen zijn eilcuid niet meer voorkomen De strategische positie van Duitschland en Italië en hun militaire capaciteiten versterken de kracht van de spil op onmeitelijke wijze In Amerika heeft men getracht het driemogendhedenpact belachelijk te maken Matsoeoka heeft een duidelijk antwoord hieiMp gegeven toen hij verklaarde dat Japan zijn verplichtingen zal nakomen en voor lede mogelijkheid paraat is AZIË Oorlog tusschen Japan en Amerika BESCHOUniNG VAN JAPANSCH BLAD De vraag of tusschen Japan en de Veicenigde Staten een oorlog zal uitbreken of niet ib op het oogenblik het vooiraamste pre bleem waarmede het Japai sche vo k zich bcfzig hoadt zoo verk aart de Myako Sjimboen Men moet eonstatceren aldus het Japimehe blad verder dat er geen reden tot pc im ame is zelfb wanneer het tn een oor og mocht komen Het Aniei 1 aansch velk moet wi ten dat de Japanners thans errv tig de moge lijKhcid van een ewrlog met de Vereet igde Staten overwegen i doen dit op zakf liikj ÖK e en e i bevreesde w ze W mniw tiit welk k noodig m tht zijn z n ziï Vdstbi s e ten ille blaj p n te oi ei nemtn dat het Japar ehe volk zich later ge n verwijt n be tl t te m ik n Aan ion aridenii kant lü het J ipansche volk het eensnnet 1 V I klaring v m MatsurkT dat vanJapirsche zijde alle pogingen zullenworden ondj rnomen om een catastrophe tusschen de beide landen teverhoeden Mocht Amerika voortgaanEngeland ook verder hu p te verleonenen aanvallen te richten op Duitschlan ien lulic dan kan Japan nirt werkeloosen met over elkaafr geslagen armentoezien ENGELAND Duitsche luchtaanvallen SCHADE OP VERSCHEIDENK PLAATSEN Het Engelsche ministerie van Luchtvaart en het mimstene voor Bmnenlandsche Veiligheid hebben vanmorgen bekend gemaakt In den loop van het eerste deel van den nacht van Woensdag op Dinderdag zyn door Duitsche vliegtuigen bommen geworpen m het Oosten en Zuid Oosten van Engeland en in het Londensche gebied Op verscheidene plaatsen ontstond schade De verhouding van de prijzen van maand trajectkaarten met verkorte geldigheid verkorte werk weekkaarten en maand jeugdkaarten met verkoite geldigheid ten opzichte van maand trajectkaarten weekkaarten en jeugfikaarten blijft dezelfde De pryzen worden dus evenredig verhoogd retour 2e kl 0 90 105 3 00 fiS 2 iO 2 75 5i5 6 15 7 05 890 P85 11 20 11 05 15 20 enkele reis Ie kl 2t kl 3t kl 3c kl 0 65 0 75 2 05 2 50 1 B 190 80 85 4 90 15 615 75 O 10 59 lekl 120 1 40 90 75 3 05 3 60 7 2a 9 109 20 11 60 I 55 60 60 19 80 0 65 0 752 05 2 i5 1 60185 85 40490 55 580 95 49 9 40 0 45 jO 4 1 h5 1 15 50 70 05 3 40 83 05 f5 15 5d 0 8o 0 9o 70 05 2 102 40 5 0j 70 40 25 7f 0 9 109 70 12 25 lekl 2e kl V kl 3e kl eugdkaarttn weekK 20 50 22 40 15 60 3 75 34 28 20 18 70 4 40 3 20 3 75 210 2 45 10 U o PT 3UJ 65 4 23 25 20 19 10 13 30 20 22 40 18 16 50 12 50 8 80 19 14 70 10 50 8 70 10 4 60 550 8 60 7 70 20 80 15 80 U 24 18 50 H20 28 60 2170 15 20 33 25 50 18 20 In het tiarief voor abonnementskaïrten en in het Nederlandsthe reizigeistarief in hun nieuwe uitgave van 1 Maart zullen de bestaande tal ie ven worden opgenomen zoodat deze als afzonderlijke tarieven zullen veivalLn