Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

PERSTE BLAD DONDERDAG 6 FEBRUARI 194 Br = Broodbon K iCAlenboa Per Periode VL = Vleeschbon De Ameiïkaansche aan Engeland BUITENLANI hulp BINNENLAND ENGEL D Generaal Ironside in den adelstand iverheven lJU OT OPZIEN Geser al Irrmside is naar uit Lonétn vu rA gcin d in den adeKland Yrirmtii nm Q Utel biiron Ironi Jt Belasting van dieselauto s Vragen In de commissie van den Senaaf over gebruik van Britsche vloot ais tegenprestatie KN AC PLEIT OOR TUDLLIJKF fcRLAOING Ir 19S w tid de motorry tuigt nbe lal rg oor diest auto s veihoigd v an 1 Mei 19i9 tot 1 Mei 1940 btniittg dt e verhooging 25 o boven het noi male tarief sinds 1 Mei 1940 was dit 50 c en nut ingang van 1 Mei a s zal dit 75 o worden A s motu tering voor iJeze vcrhoo gi g gold het feit dat btnzine motorlytuigtn m bei ngryke mate wolden belast door de gewone en bijzondere nvoerreclifen op benzine waarvan dieselauto 3 uiteiaard zyn vrygesteld Ttr tyde van de invueiing van dt wet toen de gasolieprys pi m 4 j et en de benzineprys door de hooge invoerrechten glm 12 et per liter i t kon ttn virsiTTTr m taiiif V II oe tiiütoiriituigi nbe astmg redeijk wi dm geathi Nu echter tengevolge van maatiCo en van het diparteiiTcnt van Ha dtl Pr ISiyvcihcid de prys van gazone wordt g 1 racht op ongeveei S9 et per liter ttrwiil e prys van bi n me tna is ont cvccr 21 cl ptr ter bedraagt is de redelyke verhou ding m de tarieven dei moto rytui ge ibe asting vcioi viertuigtn niet die st tractie en btnzinelractio geltei V11 broken Il v ibard hiermede heeft de K A l C zich lot het departement van Fi a IC tu gewtiid mtt het veizoek de er n jg I g air rrii i irytuigenhelaiv rg tt dr en ver a pn voor c is auto s gedurende dtn tiid dat teiige VI gt van overhi id=maatregelen de fiij va gasohe op uk een uil ontic k l g peil n oct worden gehandhaafd De coTimi si van df n Senaat voor de buitenlandsche poi i pk heef besloten aan het ministene an Buitenlandsche Zaker te vra£ n nf Engeland eenigerlei definitieve verplichtingen ten op ïichte an de Vereen gde St teii heeft atngegddn met betrekking tot net ge bruiken van de Britiche vloot als tegpppreslatie voor df Kmenkaansche huip aan Ei geland Dit be iuit werd geromen op aandi rg n van d n repu b ikeirschen senator Vsndenberg Deie bu eerde zich by liet indienen van zijn veizoek op een uit a ing van Dorothy trRoIhp on aarln OTdtge esd W4 tt tk sleui in Engelana gsat veri e7e d van def niMeve verpac gen Vdn Engeland tegenover ons n tt betrekking tot de Britsfiie vloot Dit veronderstelt gemier tl appelyke be angen i or Vt rdenbeifc had de pie aident V n df un versiteit te Roches er Valen ne zifn s ein verheien egen hct wets r twerp tot fteun aan Erge ard en hetcongres x rzocht de controle over hetbeuaptmngsprogram niet uit handente gc en cioch Er4 c and fu aLLiecl tecndersteunen Kolendampvergiftiging GEIIKKIG 4FGHOOPFN TenV h a n ider 2 ch gi tormidaag een ernstig gev var kc lenn m pverriftigir g voorPwl ur In cle hui kamer l e ondin zirh vyf oersonen o vv de 32 jarige hee H is kt zim T4 jari e eih uerfote en hur b i e kinderen een fï jsiige j or gen er n meisjf v an 2 alsmede de 02 j ür ap c r F B Dior crn ge k j end mp irlwikkehng uu een h i id gera k M i lei in de kamer bi lm bt wu t ip Dt hfor Ha ker had i og de tpf n w jcriliï bi ld van ge c orr hulp te ii OP I V ama hij e t p r lowu tfltn i cr el Op hp huipilr p rildnn enkeif balen loe die de viij sliihtidfers naa pei ardere kamer f V rbrachten Tcveis irpon zii hulp van dok oien en ptlitie n Kor en tiid later v rsthenpin de ge if sl e en Molles en EKioo Zy pa It k irs n iti2e lOPinhahng ti e en smaak tt n het genoegen bii allen de levens geesten fp doen tenigkeeren De athtofftis verkeeien thans bui er gt ar hu e van de fan ilii J Haskc T Ktrrtwt tt Giomngen fïetfl gi tormidJag een ernstig geva aanbFstfdingev G ctprp IC r H um aanbesteed t truw van n aibedtr wrningen en 22 woningen voir ouden van dager Hfocste inschn r w s dt firma van Ipi Lieden en 7rtn H pr um mtt f222 650 LaasstP H Fokkens Naarden met 172 900 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG BON DUUR 50 gram roggebrood of 50 g jm rdert m M Frbr brood of Vi rantsoen gebak uf J5 gram meel of bloem Bloem BI 4 Bo 27 Bo 28 t m t m 7 Febr 1 Febr Boter of maigarine irandiüTfr Haarden tn kacheU Centrale vertt arming t m t m t m t m t m 28 Febr y 14 Febr 28 Febr 14 Febr ïg JFebr t m 9 Irbr t m 1 £ I ebr Br 25 Br 1 Brood A 59 A 03 t m 9 Febr t m 16 Febr Eieren Br 25 Br 1 t m 9 Febr t m 1 Febr Gebak Gort Girtmuiit of Grutten A 44 t m 21 Frbr Ml p id Havermou l HTvervlokken Gort ot Gruftm A 57 t m 21 Febr i pond A 19 32 45 en 58 t m 23 Febr Kaas t m I Maart Macaroni of Vermicelli of Spaghe li A 31 t m 21 Febr Maizena of Gnesmeel of Puddirgpopder A 87 t m 21 Febr A 102 t m IC Febr Peulvruchten Per 8 Per D 23 Febr 23 Febr t m t m Pe roleum Rijst emitl gne ebloeni ot Gru emeel A 92 t m 21 Febr 117 apart tuookjc t n 30 Apnl niet aaacewezen t m 14 Febr t m U Vaart VI 16 VI 1 Nw kaart 9 Febr 1 Febr t m t m VLK VI 1 Nw kaart t m t m 9 F r 19 Febr t U Febr A = Alg DtstribuLiebooboekjc BI = fcioembon Bo Boterbon IDE ito Lrchifj li Khi ding dt Ij inil expcri I r Ru I i Dl I de Ni t mtiV 1 11 In I rocii I hl 111 MI ka iii 1 dal III alliici 1 zyn lu i hy i u dt V j It 1 1 ki kr I n l r But f f Ki ld httft dl e mdtisihe I l 1 j n cb iaid iiit r i I i nvKH ri 1 t d Biitsi n s i tfi nivdersttut 1 g dt r w t i iii 1 1 he Cl rit pihiiint an V 1 k Pot Sti iiöiian d I Il ai d I iisth rp dal v iiiihijni k t zjn t lil u n la la htdtn u 11 Ij N n D Anieili H 1111 u t hl ni IK t tr ddn lit n dl n It 1 u Iüthl dtr e 11 ut Niiiid Fiarkiijk uit i t 1 until ven Ot k mei kt lu n IJ I lil 1 Klim in noth Rus in mill df inin die hen in 1 1 ï ihtlpiii htbt I n Zdl waai deen I Mpn k in dim t fil t aan valki utr Russjstht put Li achltn AANZIENLIJKE SCHEEPSVERLIEZEN Boven Kaï aalkust 17 Engelsche vliegtuigen Overgehaald iln aar V ui mg op het lef rbrrithtV9n f Ill wiiilt aan Int H B hetvolgii i I n 11 I j i c 11 ld ld Ltr I i ii ii ile d eren operee rend llu i turog chip hei ft op nKUH 4 OIK br t schttp ruimte er nieli i cf minjt ijn totaa gfstigtn u Uit JlÜdW br t Djarmeop is flu vaar u f dt twetde Duitschc k iptr welkt ih t r ttsche wateren ae cr nietiging var 100 000 ton overschrijdt De prestaties van dcie Duitsche ooi k gsbodtm die sinds maanrien de vyandeu ke koopvaardiischefpvaart in alle zeeer titr wereld Htt Duitscnt luchtuapen heoft Dms dag en ir dtn nacht an Dirsdag op Woenst ag t oven het Engeische eiland en in at Mieticllandsche Zee een leven dige actie ontwikkeld Een vliegtuig erniiligdt ir den Atlantischen Oceaan et Engeistht ss Calafalis van 4500 brt dat bmnen enkele minuten na het inslaan Aar de bommen in de diepte erdwte Em tweede vijandeiijk koop iardiistlip werd aan de Oostkust ar Schotland v nn ietigd Het CV ster er Zuidoosten an Groot Bntlanne er het bewapen in gsccn trum m oe Midlands wa er ondanks het slechte wetr aan tólrijke aanvallm van Duitsche pcveehtsUiegtuigen bloot gesteld Vijandtlyke vliegvelden spooiwegtn p acementen en bc angrijke wa pen fabrieken werden met bnsant en hrandbcmmen bestookt Talri ke tot op gToo n afstand zichtbare branden getuipder van de goede uitwerking der bomaanvallen EE UTHTSLAG AAN DE KANAALKIIST Omtient den liichtslag aan de Fran che Kanaalkust verneemt bet DNB nof de volgende bijzonderheden van bevoepdf 211de De Ergelschen hadden klaarblykeUjk geloofd da zy beïch em door een buitengtwoon zwaar wolkendek en gunstige weersomstandigheden een geooneentreerden aanval konden doen op het bezette gebied zooals sedert vele maanden niet meer door hen was onder nomen Zi hadcVn er echUr geen reke ning mede gehouden dat de Duitsche afweer ingesteld b op alle moge yk heden vnr etn aanva en dien eet op te vangtn met de meest volmaakte middelen Ondanks dt sterke begeleiding van jachtvl gtuigen gelukte het den Engel schen nit tf bs de afweer der Duitsche jaehtvhegiutgen te beletten een itaanjchtiger lanval te ondernemen op de janvalitrs Voor loover de Britache iiegiuigen nitt werden neergeschoten notsten zy hun bommen in het nauw Verklaring van Huil N lar annleiding van een vnag die dt S n i it ti mmisEie van bui enlandst 1 É 7 km op ver iik van senator Vandei beig gencht 1 ad tol het t etrek km dipaiUrrtnt 4 n of de Atreiikaan sche regtcnng ter f e egenheid van de ind er ng van de leen en pachtwet r euwe vervekeringen i nens de Engel the vlooi ontvangen eft heeft de niml r Cütdell Hu op de perscon fertnlie een verkUnrg aigc egd Dp Antrikaanscie regeeimg zoc ztijle hij heeft een dergehjke verzekering echts eenmaal ontvangen en wel m t tn voira van de destijds gepubb crcide tola wisstiing tusscl en Churchill en tm Hu 1 by den ru 1 van vijftig An i rikaai cl e torpeuojagers te tn s tüiipun en vuor de An er 1 aansthe weermacht Kamer van Koophandeltegen Otk de voorzitter V de A rci 1 an i e Komer van Koop ndel Ktmper I ttft z in ib ereii vi i de b n ats 1 m L in buit n and c ii aiien ttgtn de Iter en p ti et£ i Kerr pci hteft btkerd gtii i akt t at dt poli tukt cnminissie van de K v K me aifjtnieene stemmen heeft veik aard nvoering van de v et net ztu bydra gi I tot dt verded g i g an de treen St ten h n dergeli ke we 200 betoog gebracht U n va icr Diarduor r tht ten zy ook niet de gti ngste mi itaire of maieneele schade aan Df ri t van dt lngtische machines braK dtn aanval af en keerde terug NOG MEER SCHEPEN GETROFFEN In de omgevinj var Raii gate isgi teien r krachtig bt cheina Biitschcoiivoüi aoor Duitsche legtUigtn aan L A itn Een scnip van 3 01 0 br t wtrd tot zinken gebiacht Eer tvvleedeschip van 6 a 8 000 ton v trd zwaar be schadigd Dit schip uerd midscheepsgehee opengereten Naarde Corrieredelle Sera tlot is het sehip oat varende m een convooi in de Midde landsche Zee tot zinken werd gebrocht het Britsche schip Derbyshire van 11 600 ton lï BRITSCBE VLÏFGTUIGEN VERLOREN Gistermiddag zijn bij een aanval of de Kanaalknsi die werd afgeslagen zeventien Engelsche vbegtaigen neergeschoten Een vijandelijke gevechtsafdeelinf probeerde onder bescherming van bgna geheel djcht wolkendek een aanval ap de Kaoaalkns tut te voeren De poging mislnkte Duitsche jagers sioegea de afdecimg reeds bij de aankomst Bit elkaar en schoten volgens de totdnsver ontvangen berichten snel achter elkaar vijftien Britsche vliegtuigen neer en dwongen de overige vliegtuigen terug te keeren voordat zij hun doel konden bereiken Twee toestellen werden door de luchtdoelartilierie neergehaald VEERTIGSTE LICHTOVER WINNING De Duitsche kapitein v legcr Oesau heeft gisteren zyn v eertigste overwinning in de lucht behaald door een Hurricane jager neer te schieten RUSLAND DOODVONNISSEN IN DE SOVJKT ÜME Naar de Prawda meldt heeft te Sta mabad Tadsjikistan e n g oep van 16 settariers terech gestaan wien het vtreien van staatsv yandige actie ten laste was gelegd Dr e leiders oe er setiar sche grr p en nog een ge leden werdeii ter dood veroordeeld de andeien tot gevangenisstraffen tus schen 5 en 10 jaar RUSSISCHE VLOOTOEFENINGEN Naar het orgaan van het commissariaat van marine de Krasny F 1 o t meldt woont d volkscomnu sSrit van Manne admiraal Koe nezov an boord van het s ag ch o parp sjkaja K inmiitna vlooto rftnirgen m ae Zwarte Zee by de Kemper zou aan den pre dent vol macht geven om de V S in oen ooriog te betrekken Inplaats daarvai beple de Ki V K verkoop uitleenipg of schen king van bewapenmgsniateriaal aan de democratieën Zy is ook voor verlee ning van credie en en zou e tra hulp oruirsteunen voor zoo vel re deze mtt de eigen bewapeningsbehoefter te rymen valt De K v K wen ch bejjaalde beperkingen zoodat geen ooriogsdaat door de V S begaan woidt Amen kaai che oorlogasrfiepen Van ae oor log zone verwyaerd bhjven tenzy me toas ta M ning vaa Ci oi es en zoi atr toe o nniing van d vo k vertegerwoordiging gècn so da en of zeelieden naar het oonogogebied ge zortlen mogen worden De Kamer z t m c tze wet de mogelykhpid dat dt V S den ooi og in zouden kunr er ganr zonder lat het congres werd ge rrat pleegd Amerikaansche commissie naar Londen Een delegat e van vier n an van het Arrencan Legion is gisteien ptr cl p per via Lissabo naar I onden vertrok ken De Amer kanen zyn voornerrers de civiele verdedigingsmethoden in Engeland te bestudeertn Met httzelf de toestel is de vertegenwoordiger v in het Amerikaansche Roode Kruis Gicj na ir Europa vertrokken Hy wil zicli omtrent de ravitailleer ngspoiitie var Finland op de I oogte stc en Engelsche luchtmaarschalk in de V S De NewYork Herald t b u n e meldt dat onlangs de Britsche luchlmaarschalk Sir Hugh Dowdmg m de Veieemgüt S aten is aangekomen Willkie te Lissabon kie IS op ce terugrei e Lissabon aargekomei W rdell Wi nuar merlka Actie tegen Halifax De commiss e voor hit houden vanAll PI ka buittr den oor i g heeft ireen tpen bi f senator je uit e 30 d gi th te piac sen aar hel ho ld vareen beweging die het ontslag van derEngelschen ambassadeur Icrd Hal faxztu t then In den open br pf wordloid llahfax ei van besthuidjgd tepogtn invloed uit te oefenen op hetop lefen der Amerikaanscl e regeennettn gunste van het Britsche ryk en tegen dp belangen van het volk der Ver S attn AZIË DE OORLOG IN CHINA Verklaringen van Chinee schen ambassadeur in Tokio Dr Tsjoe Mm Yi de nieuwe Chineest it imbassadeui in Tokio die aldaar gisteren is aangekomen heefï m de Cl 11 eesthe aintiassade welkt thans na byna drie jaar gesloten te zyn geweest wt er geopend is zyn eerste gesprek met de pers gehouden Hy wees op de nood akelykheid eener nauwere Chineesch Japansthe samenweiking voor oe Vfcsiiging Van een nieuwe orae in Otisi Azie biechis door eikaar wecer keerig ife helpen aKliis dt ambassadeuikunnen de twee volkeren een gemeensch ppebjke wegvaart gemeten Hoe wt ue regeeung van lijoengking de vyanoe ykheden voortzet verlangt de Cl rtische rras a naai een spoea gen algemecnen viede tusschen btide laijdeii Wylen dr boen Jat Sen de vader van de Chineesclte revolutie heeft altyu gewezen op de nuodzakelykheid dat China en Japan moeten samenwer ken daar er geen Japan zal zyn zonaer Ch na en getn China zonder Japan Tenslotte sprak de ambassadeur de hoop uit dat 4 sanienwerking tushchen beife landen moge tot stand komen op grondsiag van de eerbiediging der souveieiniteit van thuna een gcmeenschappelyke verdediging etn economi sche samenwerking en een cultuieele uitwisseling teneinde een i lyvenden vrere in Oost Aae en m de wereia tt verkrygen Japanners veroveren Mijang De Japansche troepen hebben gisteren avi ang eta snioitgLbcri punt n ue Zn iitn van ue provincie tionan v 1 ovciu Ue Li 1 leesche stiyuKi t uenvan hel b8e lcg ir werden vsi lagtnDe Jrpansene uuepen zet n un o imasicu voort Ucar h anp ng en acii r voigen ae resltn van htt duneencne egcr ele doaden en gewonden Als gevol £ Van de J pansche krygs veirtnngen tadgs ae Nieuwe Ucie Kivur htb j n ue Lhineezen lot 4 ln bruaii llba ootxiea op tiet slagveld a uleitt a en en meer a m JbiKi gewonocn aious meldt net Japansciie opperoevcl China De Japanners heubtn Oüil 71 xware machinegeweren 400 geweren ca buitgemaakt Zware Chineesche nederlaag De Japansche troepen oie in oti sector Itsjang in de provincie Hoepeh opeieeren heoben een zware ned Tiaag toegefa acbt an 4000 onan Ch neeschc troepen van ae lV9e 37e en I32 i v lie De Chineezen Jieieo meer dan 2200 doooer aci tt tn m er o ICO sOiOa ten wtrotn gevangen genomen Thailand en Indo China THAILANDSCUF DELEGATIE IN TOKIO A NG KOME De Thailandsche ddegatie voor de vredesconftientie met de verlegcnwoordigi ia van Fiarich Indo Chma 1g leren ondtr leid 1 g Vcr pi ns urn vai Dyokara te Tokio aai gekomen a eer ontvangbt dtor ta ryke vertegenwoo digeis van regec iig en weermacht verklaarae d tii er der dei g i tie aan de ptis cnt Thailand Jdpai dankbaar is voor de ver eemde ben iddeling en overtuigd dat zyn e schen zullen worden mgewilhgd Inmiddels IS raar het D N B vtineei Look de Fiansche delega e onder I IBk Vtin der secretar s Gaut er m Foi Wa air g£ Lrren en wordt heden m de Japan sthe hoofdstad verwacht DE VRFDESCONFFRENTIF Semi officieel wordt medcgtd eld dat de Japan the regeeni g op oe ko mende vredtsco ifrrerlie tu schi n iH en Fi Bi li Irid ti CWna v 11 tcgmvioordigd za zyn door e f p 1 irin 01 tr eidirg v un den rriri tr van Buitcniand che Zaken Mat oc k tr dtn amDa Sudi ur Malsgem va D o 1 t bi eenküm t vai de vtrttgi i woordigtis der drie landen die ir cie ambtswn it r nisii pi i dmt zal n irdtn gtl ouuen is op Vr j t ag btpaa d DE N TIONAI r MOBILISATIE IN JAPAN D Kin tr heeft eer gemeei sihap pelyke resolutie mgt ii nd waai n tr P aar eoror en dat de rtgte1 t 1 ader van de wet op de t a ks doet om de productie nsmiddc en en vnor den oor ifciyke giondstoffen te ver AMERIK4ANSrnF MIFGTIIGEV VOOR CHIN A De Amerikaansche m rist er van V i ne K 1LX heef g len btriend ge maalt oat n t ct m zijn getroffi r om Ch na 100 Amer kaai sche vliegiu gen die ooicpionKelijk voor Erg ioic waren gebouwd maar oie niet wirer grleverd rf te st an Do T=joti k rg rcgeerjig heeft WO rgiuigen aa ge vraagd Eng€ nd 1 e l zirh bereia veikhaid znn prcr itht voor 100 vbegtuigen aan Ch rS af te staan AFRIKA FNGEI wn KOOPT GFHEFI FN IfiiPTISdllN KATOLNOOGsr Naar uti Caiio woi dt gcrre o hi l de i p1icht 1 r Pipi atrt i pirtment verklaara dal Ei gt a i I a s ir vor ge ja i ook c t j rvan p an n den g hte tr Egv p h rkatoenoog=t op te koopti Df uit fftrdr orderh ir de 1 gtn worden op I toiigi rbhk gev ocro Hpitiai prrtvr Tgstuk IS echter zeer moei I da ii F tard niet o er v i e c i ruimte bt chint om de ivatoer ti itr voeren Bovendic bestaan tr velschillen van mi ning wat betref htt overremcr van de ven psricico c t het torpeaeeren der schepen L Korte berichten f Fen te gram ve hynend b ad leidt dat de schade wc ke woK cn i 1 140 aan den veestapel hebben t OTi k kc hd rreer dan v i7ft M millioen d t ar artikeh A 02 Koffie Scheerzeep Slaolie A 91 Su ker A 2 Thee Vleesch Vleeschwareo A tl Zc P Verklaring bedraagt FRAIDI LEUS GlhLACHT LEt ht il or KEN Kluist Door amb enaren T n den recent roledien werd tegen een iJ ner van Dedimsvaart proee vfrtS opgemaakt wegens bot f audS slaihten van vark ni Hy een steU onder orti werd thu s niet T getii fm duih wel wtrd JJoT vletsiu gevonden op de begria p WINTERHÜlP+NEOERUm u GIFTIN OUK WIVTBUIULP MOKI Bg it Wiuleihulp N Klerlaiid j n l gtküimi ae vutcQde iiftfi NV ril f it m rer Croouittu mi v 1 M0 l port Maai p Nidiv i u e dam ijuu is Muiii lOUU A V IM tÈBmnc ilu l iet DiKit 1 emui i F nu u v d 11 lUüu N Oo H ia h oord Cl t 1 40 j l N v TBSSb ld 1 T I a il do Cou aat hrt Nveiivi j i n A 1 l tljm umij KV o m I U V A U R i 1 fMO llx r 4 i KJi n 1 i t i iKH l diens Den BoKll I f tt n Jr Au it liie V ai L e arei en Gaan O V A tj A V 1 uaio 3U i tiltl t OO V Mu tot aai e ia p I li i iH aMiiiiiuiniiip I i e lt r Bo kI vtoa rxporieu i PPi 18 Ji en m N rd H 1 1 lOU l ixip V f p uikivfreti i k 1 l Lii Aa den ƒ wu iin MliW U M luo Hia che poll u IX iJr Il Secnea ls v d Ai N l vaj In 1 gi H nt n o artispp m r Il 1 Uaa ia NV ha ld riT IX abant Dl J S O n Haag Uw v iO WO S A ü i Itolto dii Sïa i tl II H i Ver HoDm 11 I HKl G J V tlrut i ï i BoÜ biiKau Sp lUr en Viui Bum birJI tUM i K U H ag im t M m2 I ht lOü N Nuü n AliU l i irLü ia 1 I 1 11 ƒ K NV Ca ld n iZ A l 11 t A VlMas 1 B J I I ifNMilabr 1 iw Ail it Itn NV v eha v h l s g lil Lo Dii II g I1W274 NV or i Slei idi 11 A idam 100 II ai t Aiil liidaii ƒ 11 N V ExpIoltKüt Mij lifn k lk Eiii 11 a ƒ lIKi EK HUWFrsuri lou n3 i T Spool 1 Tramwegp©i v I L ec 100 N V bia 11 Sche ï v it en jifiimyr IJ R pidan 1500 Miele WajPivma Ita Vlij N V De 1 Raag ƒ 1 N V He iiychrt Hel D iMhe VVeekb d voor Nrbrantf Sthtve mfien i 100 OplodtngkAinp l iitKJu dmsl Tilbuis j 5 NV H a Tl ibmk De Stl p de h Ge r e i Zn li i r m Zoon 1500 Npd Bond Y n Har jtfcmaken An ti ii am 1100 Ver WM Werkeeven ip tj VppTbidiljf A if v erdam ƒ IflO Vjsr Cote St itiKchc Olie er LljnlDOekeHtab O rechj 1 V eenko oriia e Boerenbond Veendam 100 N V Han dJ iTrtj Hetomi i ste ila lOtl IER II RotteiTtom W R K A te dl n 109 D H L AjniHe d i 1 Ir M i e Ferd ni lat aal Kirke vut II s ridei aa ATnxterdan 23f NT K T I ik f ji men ƒ IBO J H V V Gt I Hf 1 I loor G B Grojunigen Hio r H D r o irtt 5 10 KV E ven N li iilt n or ii en J 1 0 N V PwldlnKfab J k Poiii r on in lut J C wan K Iri wuiiwt UK f f orter Grofungen O J B l 11 I JBO Mldw 1 la ri Ol k V i 100 I H F Grtminim II NB r n neen MO Tv N Gro1 1 I SOO C 1 abel SU Opli Mjwdiem 1 n r n en Ver Obe ervi ei j s i w V M if Den Haae l Z m Ik ir NV A n t idam 1 IOp Com rtabele s a pl üit d f t 1 Dt n lil i h f 2J5 Ceme fce iwlti Dril te l r iXi NV V A D A H Gt ï I11 1 1 I0 NV Ned Tortk K i l er vliet H iit piifab v Rotterdam ƒ Irtil Ni der s dM Ix vf a era Ver v folof rodu eB iM da n t F J Den Haa 1 Vee11 erfih ek 7uKJ Ro ie to n il MV r 1 atfabrtek Tie MO Fs 0 tier Attieedin MO NV S i ti VlarEariretahr ek SoerterberJ H s A D HaoB MOO I 1 Pt jfch rh V lil A n t a i v d He i ra n Hur I NV Ned i iill U r e nb oo erlj MeilH J F 11 II l I jrn 100 N V I B Slee M Vl Geneente ixr i Hn 1 M Opbrenest l stcncollfrte tn A dlK HOEVEELHEID M p lx tei of marg of ÏOO gi vPt lude voorr iad 250 gr 1 Op bon 28 ü en Yft Eenheid vajte brandstof 100 gr roggebrood of 100 t brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eenden 1 ran 4 Elke bon IOC gram 125 gram 1 ons 1 ons 1 pond Voor d keuken Voor verlichting 2 lil r 4 pond 50 gr scheeraeep of tube of p rt 1 kjlogram 50 itram pfan 1 om vleeach 1 rantsoen 1 raniaoeii De 1 I iro Ie te van Wte rp r 1e id i 11 J r ia 1 en 1 Fe n He fi ta A nele dam ongeveer I 17i0BS op eb u irt