Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

E BLAD DONDERDAG 6 FEBRUARI 1941 KANTOWGERECHT Uit vroeger tüden DE OOÜDSCBE COURANT MELDDE 75 JAAR GSLEDEN Nadat Woensdag j I des nachts door de politie alhier acht stuks nindvee welke zonder de noodige magtiging binnen deze gemeente waren mgevoerd in beslag waren genomen zijn Zaterdagavond weder door de politie alhier in de Korte kkers van drie pemonen afgenomen drie zakken inhoudende vleesch en een huid van een rund Eveneens zUn door de ambtenaren den stedeiyke belastingen alhier Donderdag j I aangehouden acht huiden van rundvee die ingevoerd waren al hetwelk na keuring is begraven terwèl de aangehouden runderen tot nadere beslisring onder bewaring zgn gebleven en te en de overtreders proces verbaal is opgemaakt M JAAR GELRDEN Z D H de bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor te Bodegraven den zeereerwaarden h r H W J van Hertum pastoor te t Veld gem Nieuwe Niedorp i JAAR GELEDEN B en W iKbben vergunning verleend aan de N V Kon Stearine kaarsenfabriek Gouda tot het uitbreiden harér kaarsenfabriek door stichting van een nieuw fabrieksgebouw op het perceel aan de Bleekerskade n Juridische puzzle IS OOK HET VOORTDUW VAN Tc ucaouuuncN Bijdrage tot veilig verkce in uauwe suaten Is het aan de hand voortduwen van een oa iiËuS ook aas l Ë iUrén e be cuüuwco oi K n lueö auccii van oeiiurtn spreKfcn ais ae oeiijaeT op iie voeriUig zii An us ae aaxwse jurioiscne puizie die g sitrcn voor uen ian zoo merkte hy nog op dat de pyn aU onrtcuier oenanueid is tegen lemam j eenmaal bij den tandarts bent over Haag ch Gerecht hof FIETS GELEEND TOEN DE AUTOBUS WEG WAS N J W de G uit Gouda was metdrie kornuiten aan het pass leren geweest in Rotterdam Er waren biertjesgedronken en het was wat laat geworden Zoo kwaia men aan den autobusdie vanwege het late uur niet verderdan Capelle a d IJsel ging Toen stondmen te overleggen wat verder te doenwaarna Der G de oplossing vond dooreen fiets die voor een café stond wegte nemen Hij reed er mee naar Gouda huurde een taxi en liet de fiets in eencafé staan Hy zou die later i el terugbrengen doch voor het zoover kwamwas de politie er al bij hetgeen De Geen procesverbaal wegens diefstalbracht De politierechter te Rotterdam liad j dat verbaal met drie maanden gevaV genisslraf gehonoreerd van welke beslissing De G by het Haagsche gerechtshof in hooger beroep 4cwam Hij betoogde geenszins van plan te zyn gew est de fiets te stelen maar de president merkte op Had die fiets dan in de taxi mee terug genomen De G gaf toe dat zulks ISeter was geweest maar hij was dronken op dien avond De procureur generaal vorderde opnieuw drie maanden gevangenisstraf Benoeming bi de belastingen DE HEER LE GRAND ONTVANGER DER DIRKCTE BKL STINGEN EN ACCIJNZEN TE GOES Bij bevuil van den secratarisgens raal van Fmanciën is l snoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Goes de heer J C Ie Grand commfes dar directe belastingen invoerrechten e n accijnzen ter inspectie der invoerrechten en accijnzen t2 Gouda met ingang van 1 Maart 1941 TOONZAAL GEOPEND Uitbreiding kantoormachlnehandel van den heer J v d Heuvel De kantoorrtiachinehandel van den heer Jan van den Heuvel aan de Westhaven heeft voor wat haar inrichting betreft wederom een belangrijke verbetering ondergaan Was reeds eenigen tijd geleden de etalage uitgebreid en gemoderniseerd nu is onmiddellijk iaarachter door een inwendige verbouwing een geheel naar de eischen des tyds ingerichte toonzaal gemaakt waar men direct bij het binnentreden eerf volledig overzicht krijgt van de artikelen die de zaak brengt De toon aal ziet er keurig uit en is practiseh Ingericht zoodat de er geëxposeerde artikelen goed tot hun recht komen 8111 T 1 Te Vis Om Atlu Aiii otreort uw u ï In hM ioi K rut NV Gno C a n B Om uw len TIDSIIIEÜ heeft than 34 11 inwoner Ë NKN GESTEGEN J lemberJSSa wa en in het ïiSttter dezer gemeente op J 22i mannen en 16808 vrou ï 1 33247 personen l S Skta vermeerderde geduren Mann Vrouw Tot 357 310 667 980 112S 2105 I erdering 1337 1435 2772 t Ji Tde gedurende het jaar 10 Mann Vrouw Tol 14 166 315 in7 W 146 J WBi dertag 826 892 1718 tafolklJ Is dus in totaal ver t J Jj Bjeti 511 marainen en 543 I üïSr leiaiken l M personen en SSoB SI Dkember 1940 uit 16962 ÏSb 17349 vrouwen totoal 34311 l ï tal verhuizingen binnen de i JirWroeg 1515 Tbevolliingstoename is ongeveer r JLjal zoo groot aU in 1939 toen SuBlsl ingezetenen met 554 ver I Um c Zij iy oomamelijlc ontstaan I £ eai ïTOOtere vestiging die in 1940 foffl légen I bedroeg Stoepen en trottoir ineeuwvrU maken bferbsnd roet den sneeuwval wijst f jnoBBiissaris van politie de inwoners I n itot dezp verplicht zyn stoepen BBltirinvuot hun woningen sneeuw lij tl milten I Tntiouwd wordt dat ieder öp deze I jj zal medewerken de voetwegen 1 wauibaar te maken Verhuizingen binnen de gemeente J T Kroon van Tollensstraat 88 n j i Palrastraat 43 L A van Ruiten lin ToUenssliaat 88 naar v d PalmHnil 43 D J van der Sloot van Wouteraat 20 naar Groeneweg 57 C ie Frankrukcr van v Bergen IJzenJoomp rk 9c naar Pretoriaplein 37 N ieljtr van Gr enendaar45 naar Bolt 61 A F IJsselstein van Groenendul45 naar Bogen 61 G Boere var larfmarkt lOTben naar Wilhelminalirut S2 H Scliouten van Lange Wil tasteeg 4 naar Kuiperstraat 15 H dGrail van De Genestetstraat 28 naar Woudstraat 20 C P van der Gaag var Gouwe 14 naar Kon Wilh weg 251 ra thuis R J Retzema Van Stoof iteeg la naar Zeugstraat 40 H M Hüjkamp van Joiibsrtslraat 134 naaï Bergen IJzendoornpark 9c E H Scheiden Kortland van woonschip n Onder de Boompjes 24 Burgerlijke stand G boren Olga dochter van A J S Brounr de Koning en A Snaterse 8pKrinf traat 153 Antonius Johanla Maris zn van G C van den HonWen J H G Spruijt Walestraat IV Irene Johanna Wilhelmina dr vSn f A J VJug en J Bnnk Gr Jaeoba tul 50 Getrouwd RCSVrgngen E M M Flux Overleden Adrianus van Vliet oud 76 jaren nna de Jong oud 5 maanden JmsUaan van der Kist oud 69 jaren Wlilielmina van Haaften oud 51 ja echtgen van C Brands fOG VEEL ZIEKEN OP GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL WolMng tot Maandag verlengd Het was nog niet mogelijk heden jn ond rwija aan de Groen van f e rschool te hervatten daar 1 meerjTdtel der leerkrachten en gaeren die griep hebben nog niet a is De sluiting der school is om tot a s Maandag verlengd w AT AAR ANNEER S Febr 7 uur IhaBa Theater Propaganda avond voor oprichting atdeeling van Indisch Jeugd Centrum inleiding C H W V d Ven en vertoofiing door mr Hustinx kleurenen geluidsfilm Kleur en glorie onjler ropen 5 Febr 7 8 n Vrije Evang Gemeente Bijbelleiing en bidstond S Febr 7 30 unr Leger de HeUs HeiUgingssaraenkomst 8 Febr 3 oor Nienwe Schoawbnrg Concert Amhemsche Orkastvere ri 8 Febr 10 30 niir Het Schaakbord Vergadering afdeeling Gouda en omstreken HoU Mij van Landbouw lezing C Vink over De betedcenisvan het stelsel der vaste prgzen voorden lai dbouw rFebr 3 nnr Ter Gouw Ijaschteclinische filmmiddag inleiding en toelichting P B Vos 9 Febr 12 30 nnr Kunstmin VierdeEintopfessen van Dultsche kolonie enweermacht en voor belangstellenden 11 Febr 7 30 nur Daniël Jaarvergadering Ned Christen Vrouwenbond 11 Febr 8 U n Muziekschool De Beun Tweede Hlieenkomst curs JS da C P Thomsen oor Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 12 br 7 nnr Ambachtesehool Aanvang cursus auto eiiisch lasschenC O C A M 12 Febr 7 30 nur Nieuwe Schoawbnrg Uitvoering tooneelvereeniging Door en voor het volk opvoering blijspel Rijk en geen geld 12 Febr 7 30 8 30 nur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 12 Febr S uur Daniël Cursus E H B 0 IS Febr 3 5 uur Concordia Afscheid zuster Marie als besturende zuster vaYi Diaconessenhuis De Wyk 21 Febr 2 uur Kunstmin Vierde Nut byeenkomst cabaret Bouwmeester APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek eepe Gouwe 136 Viering jeugddag Vrijz Prot Groep FEDERATIEVE KERKDIENST De Vrijz Prot Groep houdt Zondag een federatieven kerkdienst Het is de jaarlijksche jeugddag die sinds 1924 om dezen tyd wordt georganiseerd De Cïrtrale Commissie van het Vrijz Protestantisme schrijft over de beteekenis yan den Jeugddag Er is een gemeenschappalijke laak en een gemeenschappelijke verbondenheid van jongeren en ouderjn binnen het vorband van de eigen kerkelijke gemeente maar ook in den ruimeren kring van liet Vrijzinnig Protestantisme dat zich in dezen tijd van zijn zware maar gvoote en mooie taak meer dan ooit bewust moest zijn De Jeugddag draagt daarom den naam Dag van Verbondenheid er Trouw en het thema voor de Jeugddagviering 1941 werd Trouw aan God on aan Zyn Woord GEMEENTE VERSLAG 1939 Uitvoerig overzicht met fraaie foto s Heden is verschenen het verslag van den toestand der gemeente Gouda over 1939 Bet verslag geeft als steeds een uitvoerig overzicht van het gemeenteiyk lev r en hat is verlucht met een vijftal keurige foto s een fraaie opname van de verbreeding tusschen Bleekers en Fluweeléhsingel en voortj van de nieuwe brug tusschen Kamemelksloot en WilUrs van het Spaardersbad van het nieuwe Sebouw der M V Z en van de nieuwe sportvelden van de yoetbal creeniging Gouda aan de Nieuwe Vaart VIERDE EINTOPFESSEN wy vernemen dat de hier wonende Duitschers gezamenlijk met de weermacht Zondag a s hun vierde Eintopfessen zullen houden Het m3ru vermeldt als steeds een stevig etejÉ Het geheel zal door muziek wordep opgeluisterd e uezcr sie ie cue tereciit s una Wcücm liet besiuren van een uaiuie s zouaei ucht De carrier had geen licht erkende de man maar btaiuii n aeea ik net voer uig niet ik iU9p er naast en hield tie aheen vast De veroalisant beaamde dit en daarop conciuaeerae de amoienaar van he O M mr G Kroner dat ae betrokkene dan ook niet strafbaar b want besturen is een ander begnp dan voortduwen Niet dat het ryden met een carrier zonder licht ook al loopt men er naast geoorloofd is maar dan had ten laste gelegd moeten worden h t aan d hand voortbewegen van een carrier zonder licht Het O M vroeg daarom ontslag vsm rechtsv To9ging De kantonrechter mr A J M Oonincx zal nog eens overwegen of de begrippen liesturen en voortduwen al dan niet identiek zyn en schriftelijk vonnis wyzen Over veertien dagen za de balffietsduwer hooren of hy der dans ontspringt VerkeerslR Er werd voorts een bijdrage tot de verkeersopvoeding geievtrd met de berechting van een geval zooals zich all lagen kan voordoen in een stad als de onze met nauwe Straten en scherpe Aioverzichteiijke hoeken Het had een haar gescheeld of er was op den hoek van de Lage Gouwi en de Groenenstraat een botsing ontstaan Een vrachtauto reed uit de Groenendaal en een wielrydster reed ovei de Gouwe om op het kruispunt met de Groenendaal rechtdoor te gaan Nu ontmoetten de chauffeur en he winkelmeisje elkaar weer voor der rechter want aan beiden was een verkeersfout ten laste gelegd Aan den chauffeur iemand uit Ouderkerk a d IJsel was het deze dat hij geen signaa had gegeven In Rotterdam mag ik geen signaa gevi n en hier zou ik het juist mosten doen meende de man een tegenstelling op te merken maar de ambtenaar wees op de verschillende omstandigheden In Rotterdam is het overzichtelyk en als men daar gaat toeteren is dit noodeloóze herrie In Gouda met de smalle straten staat de zaak anders daar is het signaal het eemgt hulpmiddel om andere weggebruiker op de komst attent te maken De kantonrechter was het er volkomen mede eens en legde de gevraagde f 5 Subs 2 dagen op een lage boete bij wyze van waarschuwing voegde hij er bij De wielrijdster die te dezer stede woonachtig is was gedagvaard omdat zy aan het verkeer van rechts geen voorrang had verleend Hoe kan ik dat nu aldus haar verweer door de huizen op den hoek kan ik toch niet zien of er een auto uit dt zijstraat komt Dat is het u juist zeide het O M Iemand die Gouda kent moet er op verdacht zijn dat er verkeer uit een zijstraat komt en op een hoek zoo zachtjes rijden dat het altijd nog mogelijlIS te stoppen Het was samen uit samen thuis ook de juffrouw kreeg f 5 subs 2 dagen er beiden betaalden alzoo de voor eer ieder uit dit geval te trokken les ho er in een stad als Gouda gereden moe worden Aciiterircht De juffrouw die zonder achterlicht had gefietst gebruikte hetzelfde argument als ieder die voor deze overtreding ter zitting verschijnt hoé kon ik nu weten dat m n licht niet brandde want door de afscherming is het me omkijken niet te controleeren Het kan ons allen overkomen maar het licht moet nu eenmaal branden ga de rechter het gebruikelijk antwoord Door zonder achterlicht te ryden kar Tger overkomen zeide de ambtenaar By de verduistering is het in het belang van de berijders zelf en in dat var anderen uit een oognunt van veili heid Pisch dat het achterlicht brgnc en juist ter bevordering van de veilig heid op straat is het dat de boete hooger IS dan vroeger Ook in deze zaak goh het tarief van drie gulden KiesplJB Kiespijn gaf een Jongeman uit deztstad als motief op waarom hij dernachts buiten geloopen had k H zoo n pyn dat ik besloot naar een tan Srts te gaan en toen ik op KCgwafnaar de politie om te vragenM IS naar den dokter mocht gaan bea ikaangehouden N En toen je op straat was ging de pUn zeker over meende de ambtenaar die het een mooi verhaal vond maar er niet veel van geloofde t Gaat vaak k Bed tot vier uur op het politiebureau geweest en toen ik weg mocht had ik geen pyn meer aldus het antwoord dat in zekeren zin een bezoek aan het politiebureau als een uitstekend midde tegen kiespijn aanprees De ambtenaar las uit het verhaal da de verbalisanten aan den betrokkene niets van IdespOn hadden gemerkt dat de jongeman rustig had zitten prater en een sigitret opgestoken had Het O M wilde de rekening steller op ƒ 15 subs 6 dagen De rechter dee er de helft af A contant sonder korting Er was nog een laatkomer iemand uit Haastrecht die op weg naar huis een mankement aan zUn fiets had gekregen en daardoor tien minuten te laat buiten was Volgens zijn eigen horloge zou hü echter nog op tijd geweest zyn k Denk dat uW horloge niet goed was veronderstelde de kantonrechter Als die man er maar niet gestaar had zuchtte de wielryder De eisch was f 10 subs 4 dagen tfc uitspraak ƒ S subs 2 dagen k Zal gelijk betalen zeide de betrokkene krijg ik dan nog korting ook Neen lachte de rechter en de ambtenaar merkte nog op dat al korting gegeven was t Is maar een vraag repliceerde de fietsier en betaaWe PAKKEN STROO OP BOOMPJE GEVALLEN In de Crabethstraat is gistermiddag de uit pakken stroo bestaande lading van een vrachtauto aan het schuiven gegaan Eenige pakken vielen van dïn wagen en vernielden daarben een boompje en het oraringende hekwerk SPORT VOETBAL OOK WEDSTRIJDEN IN ONDERAFDEELING GOUDA UFIGESTELD Nu de Nederlandsche Voetbalbond het programma heeft uitgesteld zijT ook in de Onderafde ling Gouda d wedstrijden voor a s Zondag afgelast PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht ERVARINGEN AI S WINTERIÏULPCOLLECTANT Vrouwen met groot resaect voor bun man Op 31 Januari s morgens half tien verzamelden de collectanten voor de 3t winterfiulpcollefte zich in de raadzaal Nadat de burgemeester d noodige raadgevingen had uilgedeela vertrokken de collectanten in ploegjes var twee voor de gezelligheid zooveel mo gelyk een heer en een dame naar de verschillende deelen der gemeente Opk ik was van de partij en k hac het getroffenl k Had weliswaar één dei mooiste deelen der gemeente nL eer siuk van den Lekdijk maar ook eer moeilijk deel De menschen wonen daa allen onder aan den dijk en ste ds moet je trapje op en trapje af k Moest zot ongeveer 80 huizen bezoeken waarvar het verste en het meest dichtbye eer 4 a 5 kilometer van elkaar liggen Met m n helpster sprak ik af om eers naar het verste punt te fietsen en dar al colleqteerend naar het dorp terug te gaan t Was koud op den dyk t vroor dat het Vraakte maar we hadden dpr wind in dVi rug en t ging best In minder dan gfeen yd wara we aan het uiigangspunt Nu kon onze eigenlyk taalt beginnenl t Ging goed uiigetonderd dat m n gezellin bg het afdalen van een dykheüing een hak van haar scJioen verloor waarvan zg veel last had maar wat haar er toch niet van weerhield om tot het laatste toe vol te houden wat geen pretje was Mooi is dit werk als je een beetje medewerking van het pubbek hebt Wanneer zooals het mij overkwam een oud vrouwtje dat het verre van breed heeft een gulden geeft omdat zooveel menschen het arm hebben en omdat ook z jxdie menschen helpen wil daa kan je Ie met minder prettige bejef ningen wel verzoenen Toch nap ik niet w aarom er nog menschfn z jn die meenen een i rinter hulp coUectant onbehoorlijk te mpetm behandelen Zoo kwam ik ook ergena waar de vrouw des hvites mU naar haar man verwees die een eind van het huis aan het werk was Ik daar heen gestapt alleen om te vememeii dat zy daar niet aan deden Toen ik terugkwam stond moeder de vrouw m achter de gordyntjes uit te lachen Wanneer ec zóó voel vrouwen waren dan hadden ze Landru niet moeUn t rechtstellen maar moeten decoAereix Verder valt het op dat de dames isBergambacht een heilig respect vo whunnen heer gemaal schijnen te bezitten Meermalen komt het voor dat zïiniets kunnen geven omdat zU er nogniet met hun m an over gefproken heb ben iw Als collectant kom je niet alleen om te halen je kunt ook doordat je geen huis overslaat eens ultkyken of er geen gezinnen zyn waarvan je denkt dat zij wel eens voor een gift van de Winterhulp in aanpierkiag komen en daarvan te bevoe ler plaatse mededeeliiig doen t Moet echter niet zoo gaan dat je ergens de deur opendoet en door een joggle van een jaar of zes met het van bulten geleerde lesje mgn moeder ze t dat wy daar niets aan geven dat wü liever eens wat kr gen wordt ontvangen terwgl je die moeder die zich niet laat zien In de kamer bezig hoort Voor zoo iemand doe ik geen goed woordje Maar al met al mocht ik tevredenzijn zoowel over de houding van hetpubliek jds over den inhoud van mgabus SCHOOLtTERZUIM IN 1940 Uil het rapport van de commissie tot wering van schoolverzuim blijkt dat in 1940 17 gevallen van tijdelgk schoolverzuim zyn voorgekomen Het meerendeel dezer verzuimen was ont staan doordat de leerlingen thuis in huishoudin of bedrijf werkzaam moesten zyn Van deze 17 leerlingen bezochten er 10 een school in een omliggende gemeente in 7 een school in Bergambacht Twaalf gevallen werden als geoorloofd vijf als ongeoorloofd beschouwd Boskoop GEMEENTF RAAU Gemeente begrooting 1941 aangenomen De raad kwam Woensdagmiddag byeen Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heerJac M Nieuwesteeg Tverd lot lid vande commissie tot wering van schoolverzuim benoemd de heer P J Kortman j Op voorstel van B en W werden de salarissen en loonen van de ambtenaren en werklieden in dierst ptft e femeente voor zoover deze de ƒ 1900 niet jverschrijden ti delijk met 6 verhoogd terwijl e kindertoeslag werd verhoogd tot ƒ 75 per kmd Voorts werd bepaald dat de kindertoeslag voor de veldwachters zal aanv n bij het perste kir l Hierna werd overgegaan tot behanie ing der gemeente begrooting 1941 De heer Brand diende een voorrlel n waarin de raad als zijn meening uitspreekt dat het werschelijk is dat een ommis ie voor de gemeentp bedrijven wordt ingesteld en B en W vprzo kt voorstellen ter Zake te doen Het voorste werd aangenomen met 7 tegen 8 stenrmcn VervolKenü ortapon zich een uitvoe iire discussie over het loon van een i Jcrlc der be drijven te vcrhoofen aangezien diens salaris te laag wtrd geicht De r d was het In meerdcrhe 4 met B eifW eens om geen tusschen ijd ïche Verhooging toe te slpin Vervolgen vroeg de heer De Ruyter vu wiizikini te willen brengen in d rnntfoeneerin van ga en MtTfJciieit ezicn de v moeili ikheden waarmede de t msvrouwen te kampen hebÖen door den strengen winter Ue voor FEIJILLEIÜN Nadruk vcriwden HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN nitr ljP e tecre vrouw Hermine l r ontving de beide heeren in gezellige huiskamer van de rj D ïonderUnge leegte van de viel den commissaris op aan ik commissaria op aan Wen hingen geen schilderijen en m vloerkleed bedekte den ja op een kleine zijtafel lag kleed f O Verwondert zich over de leegte kamer zeide mevrouw Vischer en lachje Wij zijn van pUn j s te g an en hebben daarom jTH dingen ingepakt maaw Vischer was bleek en zag Wmoeid uit De kunstmatige zij door de zorgen van i er genoot kon toch haar toe22J eed niet verbergen Het X Twl haar moeilijk neilwig bracht het gesprek met Pe aooniijke dingen k JÏ eta van uw zoon gcTl we hij n tZ gestuurd hij zal hl r middagtrwn aankomen De commissaris keek haar nauwlettend aan Hij dacht er het zijne van Hilmar Vischer wilde dus met den middagtrein komen Wel de commissaris had hem gisteren reeds een telegram gestuurd dan zou het toch iToor de hand hebben gelegen dat de jonge Vischer onmiddellijk wasr gekomen Het is een vreeselijke slag zeihij peinzend en hoewel ik niet getrouwd ben kan ik begrijpen hoe uzich moet gevoelen Het is v i schrikkelijk als de beate levenska eraadop deze wijze van ons wordt weggerukt De oogen van de kleine vrouw vulden zich met tranen Dr Hellwig voelde zich erg onbehagelijk Hij wist dat de commissaris met opzet het gesprek naar dit onderwerp had geleid en daarom vond hij zich zelf tegenover de kleine vrouw oneerlijk Ik heb heel veel van hem ge houden zeide mevrouw Vischer zacht De commissaris keek haar medelijdend aan Was uw huwelijk gelukkigT vroeghij en in zijn stem klonk een ondertoon van menschelijk medegevoel Zeer zeer gelukkig antwoorddezij en haar oogen glansden De commissaris kuchte alsof hij verlegen was Keemt u mijn nieuwsgierigheid die mijn beroepsplicht ia niet kwalijkT Zij keek hem vprbaasd aan Spreekt u maar Is er nooit verschil van meeningtusschen u en uw echtgenoot geweest vroeg Hagemann voorzichtig Zij dacht een oogenblik na Wij hadden natuurlijk vaak verschil van meening antwoordde zij nu en dan waren wij weleens heftig maar wij begrepen elkaar spoedig want wij hielden van elkaar De commissaris haalde diep adem Ik moet u nog e ns de verzekering geven dat deze vragen voor mijzeer pijnlijk zijn maar zoudt u mijwillen zeggen waarover die meenmgsverschillen liepen Mevrouw Hermine Vischer werd een weinig verlegen Het waren privé diiigen familieakngelegcnheden zooals ze wel bijiedereen zullen voorkomen De commissaris kreeg een idee Betrof het misschien uw zoon Velrschnkt keek zij hem aa n r Ja zei zij dan Wij liadden térwille van Hilmar den laatsten tyd veel oneenigheid Hilmar maar dat heeft hier niets mede te maken Dr Hellwig achtte den tijd nu gekomen om uok iets te zeggen Hij maalcte haar duidelijk dat het er bij den commissaris om ging een inzicht te verkrijgen in Vischer s karakter en daartoe behoorde hij dus ook de verhoudingen te kennen die mai eigenlijk liever voor ieder verborgen hield Ik wil volkomen openhartig zijn legde de commissaris uit volgens mija meening li de dader bij de naas te buren te zoeken Ik bedoel dat iemand die er volkomen buiten staat geen belang kan hebben bij den dood van uw man of uw man moet den een of anderen vijand hebben gehad Di ch als wij deze mogelijkheid uitsluiten en dat kunnen wij wel doen niet waar dan blijft er slechts over om den dader onder de personen te zoeken die in eenige verhouding tot uw m j s tonden Ik verdenk niemand daar uc tegen niemand een bewijs heb Maar ik moet natuurlijk probeeren uit to vinden wie en In welke verhouding die menschen tegenover uw man hebben gestaan Movrouw Hermine Vischer h d oplettend geluisterd Nu goed antwoordde zij ikwil u alles vertellen wat ik weet Mijnman was den laatsten tijd erg boosop Hilmar Hilmar had nauwere betrekkingen aangeknoopt met eenmeisje ea mgn man wenschte dezeverbintenis niet Wie is dit meisje vroeg Hagemann Ik weet het niet mijn man dieanders over alles met mij praatte heeft het mU niet gezegd Toen ikeens aandrong mlj den naam vanhet meisje te noemen riep hj uit Onmogelijk je zoudt het niet overleven 0 dc Hilmar dien ik het vroeg ontweek mij Wanneer hebt u uw xoon voorhet laatst gezien vroeg da CKKtuaissaris Verleden week Zondag antwoordde mevrouw Vischer Uw zoon kwam dus vaak naarBerlyn Bijna iedere veertien dagen Hykwam dan gewoonlijk Zaterdagsavonds hier en ging Zondags met denlaatsten trein naar Hamburg terug De commissaris keek nadenkend naar zijn schoenen U hebt den laats tUd duir over niets anders oneenigheid gehad Mevrouw Vischer keek den commissaris verschrikt aan haar blik ging toen naar Hellwig alsof zij van dezen hulp verlangde Dr Hellwig wilde het gemakkelijker voor haar maken wy zijn allen slechts mcnsch zeide hy ziet u Ik houd erg veelvan mgn vrouw en toch zou ik erniet mijn hand voor in het vuur willen leggen dat ik in een zwak oogenblik dat ieder mensch wel eensheeft £ e oogen van de vrouw werden groot zii keek niet begrijpend naar den spreker die verlegen zweeg Ik begrijp niet wat u meent Haar stem was plotseling hard Er lag opgewondenheid in De commissaris mengde zich erin Mevrouw zoo begon hij wij hebben aanleiding te meenen dat er tusschen uw man n de hier naast woneode movrouw Degener Hg zweeg to n hij den hevigen bloa zag die naar het gezicht van mevrouw Vischer steeg U weet de samenKomsten tusschen haar en Werner Vol angst klonk de vraag Ja antwoordde de commiasariaverlicht nu de moeilijke vraag gedaan was Een lange stilte volgde De con missaris keek door het raam naar het park dat in volie zomerpracht bloeide en een bedwelmendao bloemen geur de kamer inzond Peter Hagemann had nu en dan stemmingen waarin hij zich hoogst ontevreden met zgn beroep voelde Juist op dit oogenblik voelde hü zich in een dergeiyke stemming het viel hem moeilijk de vrouw in de oogen te zien Hg moest haar immers vreeselijk gekweld hebben Toen dr Hellwig haar aanKeek zag hij een hangen twijfel in haar oogen Dat de bezoeken van mevrouw Degener haar niet onbekend waren had zij zoo even duidelijk toegegeven Dr Hellwig kon het heet goed begrüpen dat dit haar niet gemakkelijk was gevallen maar htj kon den tw fel in haar oogen niet begrijpen Zij sloot haar oogen en da beide mannen hadden moeite haar antwoord te verstaan Het is waar fluisterde zQ De commissaris keek vol medelijden naar de vrouw die nu gedwoa gen was het leed van een vrouweii hart voor bem open te iegiica ff hebt dit geweten mevrouw en daar oaik ooeenigtieid met uw nam utt voortgekomen Worit ortvofTd