Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

TWEEDE BLAD r DONDERDXg 6 FEBRUARI l THALIA I THEATER Kltivig 103 Tel 2230 Soiria Vanal Vrndag i Februari tot en met Woensdag 12 Febr B WILLI FORST 2 in di geweldige Sensatie ilm jS Ik ben Sebasüan Ott I 4a TiennNa baiortion s co WalUqa PiaaalalaaBlng ItU Sa KLASSE U U ST TXEnma van oondesdag t feuuau it4i HOOGE PBEMIËN i lOOtr 3139 11143 167a 20 95 f 00 1183 2a0 3 ei IS63 1722S IIUSS f aoo iise 3740 seae 776a aoai oom uta t 100 MSS 3718 3 iS2 11037 lia 2 12ni UfM tIMl I4S1 iiUue liaoo 18043 lUlT ItUSS 20174 pacMiui van 70 13 131 loao 16i SUO 433 JJUl Will iHb 6618 olö 74lt8 8371 8231 1140 18U 3l 16 313 4383 6446 B700 87b uoi ino 2WW aiM 31U7 Mm 3013 mt 4461 3 6463 t4lM 383 MÖ8 1118 M 7888 öu U 1773 liu O 777 a luna 2414 3336 4US1 6uJi 6600 lilM soa 8374 ltU 3Ala 3443 ilu ttll3 6087 IUV3 7i lll 6 8431 laoj iMJ 3j48 tola eu3 7u i 787Ö 8öaa 40 ll b 14M 3384 S 3 U18 U18 6640 b M llia 8378 SUSS aaih N y Cichorei Verkoopkantoor ROTTERDAM TEL 47553 CICHOREi PEFKOFFIE Aqnbiedingen gevraagd voor Witlof wór Ie en U 413 3U SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 i jnal tfiliJaAd 7 f i J i t m M r4 JAU i E itUAlit dus slechts 4 dagen HEINRICH GEORQE HILDE KRAHL in een der schoonste en aangrijpendste f films vin liet ei oen Dl POSTMEESTER Een film van liev g dramatische spanningen enfd oplaaiende hartstochten ontroerend en net een geweldige climax II Ken der grootste filnsuccessen van den laalsijn tHd een film die U miet zien het zoo U spqjen als U er niet over kon meepraten TOEO NQ BOVE 18 JAAR Vrljdaqsvon oa0 i a r orison 2S eant 49 eiil 60 cam Mean D HJOJE EKitOirAriflCJjiÊlt Zif l 1 E P iM crl EEH WcINIB V£ IH 0 0 Pir frra 30 cit BilwQ 3S cit Pirliel SO eit SlalM Aclitar Bilcon 70 ent Fn it Biesii O ent Loh 9 it Aanvang der ♦ oarsiCi iiHieii Vr dag ei Ma aia a uur u iZalerdag jnaf 6 uur en 9 uur IS doorloopend Zondag vanal 3 uur 5 uur SO en S uur 15 doorloopend Oinailav Waaaada aa Osadi diqavand géèa Bia ao D = MG ELAND De oorlog ter zee BRITSCHE SCHEPEN VERLOREN GEGAAN In New Yorksche scheepvaartkringe is beleend gemaakt dat bet Bntsebl vrachtschip Oakcrest in de nabübeid van de Engelsche kust is getarpfdeenl en gezonken Dit 5407 ton metend schip is het vroegere Zuid Slavische vrachtschip Kororia Voorts is te New York bekend gemaakt dat het Duitsche luchtwapen b een aanval op een convooi 350 mijl t Westen van Foynes treffers heeft geplaatst op het Engelsche vrachts hi King Edgar groot 4538 ton Het schip vloog in brand Nadere radioberiehtw omtrent het lot van het chip na d bomaanval zün tot dusver uitgebleven Verder werd gemeM dat het Engelsche vrachtscliip Eurylochus groot 5723 ton de vonge week Woensdag op 790 mul ten Westen van Freetown ZuidAfri ka door een kaperschip is bescbote Na de eet s e SO S scinen van bet chip is niets meer vernomen Tnepentransportschip inken gebracht De Japan = hc bladen wijzen op 1 uit Berlijn afkomstige bericht Igen hetwelk het groot Bntsche mailSCh P van 10 000 tan dat raüainiche torpedojagers dpzpr dagrn in de Egeische Zee tot zinkr n hebben gebracht gebruik werd voor het ver oer van AuitralLM trrppcn Dr stoutmoedige Italiaanscbe actie Z U order de afdepl ngen ovcrivff r n die met bet B ip v r groote verlie ziiter deed geroitsteUeBde mededeeliicen Of een opmerkiog van den heer De B jyter dat de taeUge van den voorliUïi van het Burg Armbestuur jn verband met de vele werkiaainhedcn dar het airbt verbonden ie laag is det ce de burgemeester mede dat zter biDi enkort een reorganisatie van het Burcerlijk Armbestuur z u geschieien De gemeente begrootin w rd ten cloote aangenomen Tot slot werd besloten bet bedrag per leerling voor 1941 te bepalen op ƒ 10 15 voor het openb gewoo i lager ondrrwö en ƒ 21 99 voor het openb uitgebreid lager onderwüs KUKSPOSTSPAARBANK Gedurende Januari werd op d Rijkspostspaarbank alhier lingelegd ƒ 9958 18 en terugbetaald ƒ 33 40 73 Het laatste door de spaarbank uitgegeven boekje draagt tot nummer 6721 COÖP TEKEE aCING JJE BOSKOOFSCIIE VKOING 5 Febr Prunus trilobatakken Ie srt 48 r53 et idem 2e srt 15 21 et AudroWeda 17 et Mahoniablad 11 et Forsythiatakken 0 70 I lff Cerasus Hisakura I 00 2 10 idem Rosea 1 6Ó 2 40 Azalea molius bloemen 40 90 et Seringenbloemen 30 55 et alles per bos van 10 stuks y NIEUWE ROOS Certieaat van verdienste toegekend De rozencon mifsie van de vereen Boom en Plantenbeurs heeft na keuring over veld een certificaat van VerdierEte toegekend met recht op herkeurine apn rieuwe zaailing roos eigenaar de firma K Wezelenburg en Zn Hazerswoude De roos herinnert in roei en bloei aan Ellen Poulsen de eur is Jterker en de struik lijkt win rhard Jiet blad is gezond en st£rk Gouderak OPBRENGST LIJSTCOLLECTE De lijstcollecte voor de Winterhulp Nederland heeft in deze gemeente opgebracht ƒ 51 2 Haastrecht COLLECTE WTNTERHDLP VERDVBBELD De UistcoUecte voor Winterhulp heeft hier opgebracht i 134 41 vorige collecte ƒ 87 57 en te VLst ƒ 47 4 vorige collecte ƒ 27 48 Moordrecht USBAAN OP STRAAT De West Buuristraat is op verschillende plaatsen in een usbaan herschapen Hst water dat uit dl hooger gelegen wonijTgen komt loopt door opengoten over deze straat naar de wetering Nu dit water bevriest is een ijsdek ontstaan Ouderkerk a d IJssel VOOR HET GERECBTSBOP De wacht in bet kippenliok Bet verdToct den landbouwer W Noordergraaf alhier dat men zoo Jn i n boomsaard roofde dat hèt de spui aten uitLep Da dieven moesten gs riapt worden en een plan werd opgemaakt In den avond van 8 Augustus was de boomgaard omsingeld met wakers dr op den loer lagen G Timmermans zat in het kippenhok en toen de klok elf uur had geslagen kwamen twee vrouwen en een man den boomgaard in Ze werden gesnapt Trots die herkenning ontkend n H B en rijn echtgenoote beidc p jf it Ouderkerk dat zij in den boomga d waren geweest Zy stonden nu in hooger beroep terecht bü t Haagsche gerechtshof want de politierechter te Rotterdam had elk van hen tot ƒ 10 boete subsidiair JQ d gen hechtenis veroordeeld De knecht die de wscht in het kippen had betrokken werd gehoord en hij hield vol dat hü beslist het tweetal in den boomgaard had gezien terwül beide verdachten Cel roet even groote beslistheid ontkenden De procureur generaal wist dat er nog meer getuigen waren die even pertinent in hun herkenning waren gsweesle zoodat hü bevestiging van het vonnis vorderde Ze zoeken om was de repliek van verdaditen Het hof zal dez zaak nader onderzoeken GROOTERE OPBRENGST VOOR W W TKI tHtlL P NEDERLAND De derde inzameling ten behoeve vaa Ie stichting Wiiïterhulp Nederland hpant de kroon Bedroeg het resultaat an de eerste inzameling ƒ ISO van de veedie ƒ 115 de jongste inzameling 1 e ft de som va f 338 opgebracht De burgemeester dezer gemeente eft van de Winterhulp een bedrag an ƒ OO aan bone ontvangen welke in behoeftig mgezetenen zullen wor en oitgeir kt Recuwijk lUiADSVERGADBRING De gemeenteraad is In openbare wrgaOaing b eeh geroepen op a s Vrijdagmiddag half drie De agenda vermeldt o m Ondenoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadalid den heer A Kooy toelating en beëediging enoeining wethouder behandeling gemecDtebegrooting voor 1941 NADBBUG SALDO OP GEMEENTE BEGROOTING IHl B W hebben den gemeenteraad aangeboden de begtooting der gemeCTite voor 1941 sluitende op den gewonen dienst op ƒ 333 799 49 mtt een nadeelig slot van ƒ 4881 33 WEDSTRUDEN OP PRIKSLEDEN De IJ sclub St Catharimi aan de Tracht organiseenle Wo isdagmiddag I haar Üsbaan een wedstrijd met Sleden De prijzen bestonden uit nsmiddelen Er waren 17 dee rs De uislag was als volgt Ie K van Ri on Kzn 2 pr W Bur W fi 3e pr Jan van WensvLtn Hnik Vos Schoonhoven KUKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor werd gedurende Januari ingelegd ƒ 8802 47 en terugbetaald 25 028 06 Het laatste door dit kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 15625 WERKLOOSHEID IETS GEDAALD Het aantal ingeschreven werkloozcnbedraagt thans 97 t fgen 107 aan hetbegin der vorige maand Van de 97 werkloozen zijn II grondwerkers en 16 losse werklieden Er zijn slechts 5 werkzoekende zilvcrsmedcin en 2 goud smeden Waddinxveen VnVREIDING VAN DER BREGGENGEMAAL Dijkgraaf en heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland hebben thans bij Gedeputeerde Stalen een verzoek ingediend om vergunning tof uitbreiding van het benedengemaal Van der Breggen te Waddinxveen staande aan den Kanaalweg door het aanbrengen van een gasgenerator GEVQNDEN VOORWERPEN Gevonden grijze schoen bü J V d Laan Zuidkade 137 huissleutel bij P van Vuuren Noordeinde 1 kindermuts bij wed P Grootend irsl Noordeinde 35 pak met boeken 0b C v d Linde Dorpstraat 38 glacé linkerheerenhandschoen bü P Kerver Kleikade 9 Op het politiebureau te bevragen contactsleuteltje Als verloren werden aangegeven een blauwe kinderwant distributiestamkaart no 7882 rol plakband porteWonnaie met inhoud hond ƒ 500 VODR WINTEBHBLP De lijstcollecte voor Winterhulp Nederland heeft opgebracht ƒ 501 74 In totaal heeft dus onze gemeente voor dit doel en in dit seizoen bij elkaar gebracht circa ƒ 1200 Hiertegenover staat dat ten behoeve van kindervoeding en extra bedeeling van armen in totaal van tiet hoofdbureau werd ontvangen ƒ 2680 BURGERLIJKE E vanCRme Geboren Dirk AlHH zn van D Doomheim en A E van CRmeren Cornells zn van C Broer en I Boevé Anton zn van K Broer en E G Aumayer Johanna dr van J Perridon en B Both Overleden L Th Captein echtgenoot van C P Leusen 52 ji M Kck Weduwe van R van Eijk 63 jr H R van Geelen weduwe van H Koren 84 jaar VEREENIGING ZIEKENHUISVERPLEGING Met de verplegingskosten van de vereeniging gaat het althans in het eerste kwartaal van het nieuwe vereenigingsjaar den verkeerden kant op Had de vereeniging in de beginjaren van haar bestaan de kosten te dragen van de verplefiing van circa 60 patiënten per jaar thans zijn sedert I November lülO reeds meer dan CO garantiebewijzen uitgegeven Dergelijke lasten doen het bestuur steeds in de prootste zorg verkeeren en dreigen tot drastische maatregelen om dtn verpleegduur in te korten Woerden EXAMEN BELASTINGCONSULENT De heer C Blok all s gbslaagd voor het examen deel 1 belastingconsulent afgenomen door het Ncderlandsch Instituut van belastingconsulenten BOEKBESPREKING NAAR ENGELANDS EINDE De ondergang van een Imperium door Robert Brifjaolt Ingeleid door Dr Th Gocdewaagen Uitgave W J Ort s Gravenhage Wie de oorzaken en de redenen vande gigantische worsteling van Duitsch land en Engeland wil bcgrypen dientzich te oriènteerdïi in de gescmedenisvan vele eeuwen welke aan dezentijd is vooraf gegaan In de negentiende eeuw zyn de Engolschen zeer sneltot groote macht gekomen Geen landwaagde het aan deze wereldmacht = als iets heiligs en onaantastbaars omstraald door een aureool te tornen Napoleon richtte vol gramschap zünblikken over het Kanaal naar de Britten wier gestadige toeneming van rijk dom en invloed hij slecht kon ver dragen Toch was hy niet U machteom den Britschen leeuw te onttronen De eerste pogmg om den EngeWinvloed in Europa en in de geheelewereld terug te brengen binnen deperken van het normale werd gedaandoor het tegenwoordige Daitsche Bijk In dat licht moet men de gebeurtenissen van het oogenblik beschouwen En vraagt men als oplettend toeschouwer wat het einde zal wezen vandezen strqd dan zal menigeen nalezing van Briffaults boek tot d conclusie komen dat het er met de toekomst van het Britsche Imperium nietzoo rooskleurig uit ziet De scnrijver die door dit geschrift zyn landgenooten heeft willen waarschuwenvoor het naderende onheil rekent opongenadige wijze af met de in velelanden verspreide anglomanie enhekelt de verheerlyking van al wa Engelsch is Maar hij gaat daarbijwel zeer eenzijdig te werk en daaromis het de vraag of zijn boek bü onsvolk dat men immers óók van zünanglophilie wil gene en zoo zal inslaan als wel de bedoeling van dezeUitgave moet z jn Op d eenzijdi gheid wüst ook Ür Joedewaagen inzün voorwoord waann hü over denschrijver ojn zegt Hij is niet breedin zijn blik hü ziet den neergang nirtals neergang van iets groots H jschrijft geen epo i gec i drama d t zichin noodwendi hpi i orrrkt van staptot stap Hij critiStcrt on is J i cenziidij Eenziidig i ij i w 1 n d Erï ii ie ip r ni i r n ö C V Advertentiën o tfarsch93nsn ALLEEN DAMES Jan Van Dam Ketzerstraot 62 TeL 237Ó O 41ü l GOUDA T l 2027 REü vie Vanaf Vrijdag 7 FebrBari t jn Woensdag 12 FebmaH e H illandsche succesHIm met Jan tt K A T HE4tttErrc D VIOS SYLVkIN POOK Frit i Don J ple K pman Hans Anilries eii De Big van het Regimant Als twce le h z n le e altraciin Sensatie In het Oerwoud en film vol actie in de Amazonerivier en de Braziliaansche wililirnis Toegang iederen leeftijd iralis fietsenstalling Aanvang Vrijdag en Maanda 15 Dinsdagen Woensdag 7 1 iaterda vanaf 6 uur doorloooend Zondag vanaf half 4 doorloopend Vrijdigs poiulairev03rstelling alnvant I5 u laidagoehleiiil 9 Februiri ainvang I0 3f Een zeer bijzoid re Ha landiehB ll m Kom ad ie om Qefd mzt CoT ifuys Her nan Uonber Toegang baven 14 jaar Zaterdigmiddag 2 uur Atotinee iedere Ijeftijd met he ijeheele avondprogramma Kinderen iMatineeoriizen Volwassenen avondpr ijzen O 405 40 Ailverlesrt in dit lilal gentleman en van de Anglicaansche kerk Hy haat al deze uitingen van Engelschen levensstjjl en ziet slechts sdiaduwzijden en zelfkanten Zoo blijft hy aan den buitenkant der vej ünselen en ontbreekt hem de visie de innerlijke noodzakelijkheid die aan ten grondslag ligt en die in de verschijnselen werkt H stoot een godheid van den troon doch vergeet intusschen dat het een godheid is Hij verkleint en verlaagt maar vergeel dat wat hij verkleint en verlaagt toch de kenteekenen van iets groots en verhevens draagt Hier is geen historicus aan het woord maar een polemicus Hier vordt niet begrepen doch vernietigd Hier verlustigt zich bijna een vemie Ier in de verbloeding van zijn stc vend slachtoffer Hier breekt een loochenaar een tempel af en ptoot een altrar stuk en hij doet het met welgevallen Men denkt zoo na dit vonnis gelezen te hebhen dair blijft niet veoi van over Maar toch beveelt dr Gocdewaagen deze publicatie aan omdat itt ons volk kan wa ker schudden uit zijn behouc iucht En hoewel bij heeft v ist este l dat de ai teur nie oreed van bhk is nu ent hij e en laU r toch het doet wel eenigszirs paradoxaal aai dat dit boek bevrijdt n den gezichtskring verruimt Ook de uitgever van bet geschrift oordeelt in een voorwoord nagal criiiech over den auijur die zijh m t huid en laar heeft overge vcrd aan de linksehe partijpolitiek N OST bladS Wn U FORST Cgisseurvan Jl tut S t th nie 9 g WILLI FORST vertolker van fi III t c harmanie 6 WILU FOKS r in een dubbel 9 rol in 7Mn beste creatie nWILUFO sr stelt zich aan 8 U voorals een verrasse de K Meesterscliepping H Verd r medespelers 8 OTTO TRESStER TRUDE g MARIEN PAUL HBHSMER 8 S aUSTAF DIESEL S 9 De fit U dle U niet mag ver 9 W zuimen 11 TOBIS 9 9 Toegang W Jaar jS VrijdiËfavuiid popu aire prij n S zen jratis IJtiwii lstalliiig 8 eosisoiasQiasiBiaoBBeoseiSN foDJngboQw Gooda Tir lff np altn nend gelegen ICf nuwr bouwterrein voor f Idenslandsen villa ouw aan den laf Florijweg hoek Bodegraafe Straat wee parkeerterrein m voetbalveld öoiida anvra en te richten to het bnrean vin Oem enlewerken Turfmarkt 18 M te Goitdj waar het verk velinKsplan ter visie ligt G 415 14 u 4IU 3 1 Dttitsche School Voor de te Gouda op Ie richten uil che sch Ml voor kinderen van uitsche en Hollan scb Uuilsche ouders beslaat gelegrnheiil tol het iischrliven van leerlingen dagelijks vian 5 u ir n m bij den Oailschen imbtenaar aan de Arbeid henrs O 414 JO U 114 70 BUITENUNO U1TSCHLAND LEGKHBERiCHT VAN HEDEN De verhinderde Iucht aanval WiBDEBOH SCHEPEN GETROFFEN Het opperbevel der weermacht deelt mede De poging van den vijand in den namiddag van den oen Februari onder escnermmg van jactiiviiegiuigen met verscheidene golven van gevechtsvlieg uigeil het bezette gebied aan hel ICanaal binnen te dringen is naar reedt gemeld door den OiimiiaeJuk in actie iomenden afweer verydeld De tegeniCanaii verloor 17 vliegtuigen waarvar r 14 door jagers wcrcu n r pergeschoten n drie door de luchtdoel ar uierie ver lietigd Duitsc ie gevechtsvliegtuigen br bben velavirsli Kingen ien Z W va i Har vica en it otopsaoi le i voor de njn iin van de T tt m3 met succes met Doairaen ocstookt Een sch p van 3000 b r t werd tot zinken georacht een groot koopvaaiJijsch p zv aar btschad gd en m branc gesloken Een langeafsunds gcvecritsviiegtuig heeft op iiO k m ten vïc sten van ler and een koopvaardy schip met bonimtn en met de boordwapens aa igeval i H £ c 7 p sleef stuarloos li gcn Aanvallen d r I jc niaeht in den af eïüOpen r it uren gericnt op sTratpgiscne doeli n m Z O Eiigelana Er i ts nJeu ta rc i br indtn in de lavenwirken van een k i st J D 6 13 t w 74 1 B3 7 BOSS ilM 611 6SÓ3 7u 7 W te3a 8864 10 üo luwe 1 Itl 1U 1 1U 1U li lW 6 lb 14 1C867 11144 ha i8 114i4 11616 11560 11706 11710 11 118C4 11826 12Ui8 12 42 l iUSO 121U4 1 I17 13JU lM81 1 4a8 11 J4 lit a 11 49 I2uJ8 1 3 1271 4 IJUBS 13 4J 133fi8 13448 13411 14037 14103 14421 14484 14487 14687 14 14SU 14841 14667 14888 14901 ISlllb 16128 16160 1531d 1S4UJ 16433 16iSl Xiaa 16846 16876 ltii 6 ltU 12 16867 IGUtiü 16806 itaW lillS 1 141 I I A 1 i44I 1T032 liuia l u2 l tiua 1 801 ie l ij lU y4 laiiU ISliD 18 11 l 7a 18 181 18318 18423 18oll ItUSO 18J7k 18840 1806 1B871 18062 19 1 2 18134 19148 192 6 1 288 18318 11 2U 1J40 19677 19oB8 19688 187SS 19877 19J14 18921 18886 lOUlH 201C6 20337 206 14 30 87 20862 20846 20996 CCBM PtCMflSN S3 80 128 174 177 192 22u 2 M 334 366 433 446 il 461 402 608 02 637 640 608 67 68 678 83 71 728 34 41 703 lal 768 780 7 1 634 B 7 804 852 86U 9aa li 1014 l ki7 19 1 1057 1108 1110 136 1168 1162 1179 laa 1343 12üi 1338 13 18 1434 147 1687 1661 urn 16 1669 1874 17ül 1768 1767 1774 lo 1312 1614 16o i 18 1 1878 U8 1917 i ei i9e 1 S 3033 21 7 2196 21 b6 2218 23 11 2334 235 23 iU 2ou3 2554 2i 60 2609 2027 SIM 264U 2710 3121 2 37 2873 aji8 2995 3100 8116 33u i 9431 9410 3i 02 621 8248 3 161 3567 3613 3i 2a 42 646 3693 37 il 3 38 3741 3136 3 66 3767 3186 3 88 1803 j 44 36c 1 3870 3906 3932 3964 4033 4034 4067 4092 4096 419a 4212 4224 431U 4348 43 1 426 4463 4530 4669 4581 4864 4iOS 4721 4760 46 6 4339 43 3 4914 4953 4 0 o0i 2 6038 OM 5104 6148 6167 6173 6223 6269 5265 6238 0315 6341 63 2 6384 6417 6423 6437 5439 6462 o4 tt 6521 6534 6oaa 5643 6644 6569 6573 6586 M26 5704 57 8 5736 8753 6193 6 10 581 61iJ 681 S08Q 6918 6924 6954 6966 034 6064 8186 o 33 02 3 6366 6377 6432 6444 6446 6488 631 oo 86 11 76 1 6806 6916 859 6973 700 704 I U8 7154 72 S3 7 61 7262 7264 7302 7323 7352 7 io8 7400 7408 7419 7460 7U01 7607 7666 7706 I M 79 7882 T 888 7971 030 807 8084 081 lol 8215 8219 8227 8254 202 8276 828 1 314 8318 6360 8376 8403 420 448 8537 8540 8660 8638 8716 8730 8763 8798 8800 t l 37 b ki2 6921 8941 8947 8964 990 9008 90 3 9080 106 9173 8194 6198 9213 8243 9283 928 8309 8313 i 96 8442 8443 8452 9408 9478 8503 8516 8ö 4 8675 8699 8705 8712 9721 8729 8732 748 9 03 8782 8942 9954 8986 8998 101 67 100 lü 10118 lUlOO uö 3 268 o b1 712 Uit 11 0 16üe lbi 0 1 2 16 2aM 2748 14 4 38 1 379a 4036 37 4ol5 f097 634 6615 2o2 6897 67 6i8 7124 7381 7737 209 8346 8u l Si Ui 9161 8641 8770 ÏOio lUVJt 19 6 102SJ 10314 10ö 6 10446 10638 10544 10667 lOaOi 106a 10627 lUOiC 10887 10810 10866 10911 10967 10993 lIlHü 1K 4 11078 11089 UltO 11131 11183 iSilil 11311 113aa IlSih lli 11411 11412 11429 11466 11622 11640 11644 llSofl lUfi2 llj b 11J82 11662 11736 11779 11794 11823 IISM 11983 11888 i20C7 13058 12078 labSS 12099 121Ü8 12115 12135 I 164 121 1219 12214 12237 13B4B 12298 12324 12447 12382 12428 12441 Iv4i3 12622 12642 12 i43 12683 12686 12686 12703 12741 I aij 12823 12847 12895 1290S 12949 12988 13Ü62 13142 1335a l ÏBo 13371 13379 13402 13442 1J4 7 13478 135U 13621 I3a24 1363 13569 13880 13691 13748 13778 13787 13828 13827 13JS1i ITOU 1J9W 14011 14072 14098 1110 14257 14274 14327 1434U 1434 14356 14377 14385 14387 14392 14541 1468S 14802 1484 I488 148 7 14964 14986 14978 15021 16041 16047 16076 16088 16134 16172 15207 15246 16250 15278 15324 16358 15444 15404 16604 1 C31 16667 157Ü1 16787 ISdlO 16836 16871 IB8SI 15937 16001 16049 1S079 16134 18151 18008 IbllS 16318 KaW 18303 16346 16391 18437 16504 18581 13687 16815 16S24 16644 18881 1C739 16850 16876 16878 16903 18947 169B7 17073 17107 17124 17133 17155 17176 17210 172 2 17301 17339 17352 17390 17473 174BI i750l 17545 17825 17694 17700 17732 17811 17833 17887 17880 17893 17919 17940 17961 17960 1801S 10068 18108 18113 18128 18241 18242 IS269 18281 18340 18452 IS454 18468 18479 1 M31 18011 18513 1855Ü 18557 18582 18606 18610 IMU ia 3S 18C64 136f3 18716 18770 18797 18821 18830 18888 18807 I89I0 1883f 18J4C 18958 18005 19031 19080 19080 19099 19100 18107 19128 19162 I9I78 19319 19330 19332 19441 19443 19477 lüiOB i8507 19642 19652 19602 19638 19663 19714 19736 19741 19789 19803 1932 19872 19940 19956 19673 19987 19883 IS8M 199 it 20O71 20eP8 20151 2 158 20176 20185 2f217 20262 2027 20290 20 f 2Cj31 20393 20430 20449 20453 20494 20538 20828 20631 30636 20647 20652 203B7 20704 20710 20728 20733 20737 3 7aa Ï0782 30865 a 02 30909 20952 20968 20S57 20868 3067 ON ECOBPiOflBO Jnl l Ie Ills Premlfn van f 70 15674 mott ïDn 15514 Geen ITemlèn 9048 moet veryallen 174 HUWELIJK Dames en Heèren die een gelulckig harmonisch huwelUk wensc iea i sluiten en hiermede in hun on geving aiet kunnen slagen schrijven vo vertrouwen naar het Bemiddelingskantoor HILVERSUM Voortweg 147 te Hilversum Telefoon 7091 Ons kantoor heeft zeer vele goede en beschaafde relatiet in aüe kringen Heeren zonder positie of Inkomen verleenen wU onze bemiddeling niet U kunt verzekerd zün van de stnkste geheimhouding want dit is voor ons een eel zaak Schrijft U ons uw wenschen n wij stellen ons geheel met alle kraciiten voor V beschikbaar ♦ Aüe inlichtingen kunt U kosteloo in blanco couvert ontvangen Postzegel 5 v p voor antwoord insluiten O 169 SO vijand heeft noch boven het Duitsche rijksgebied nocii boven de bezette gebieden gevlogen Het luchtdoelgeschut heeft den 4en Februari nog een vijandelijk vliegtuig bij Biest nergehaald zoodat de verliexen van den tegenstander op 4 en 5 Februari tot 21 vliegtuigen in totaal gestegen zijn Drie eigen vliegtuigen worden vermist Bij de luchtgevechten van gisteren heeft kapitein Oesau groepscommandant in een jachteskadcr zijn 40e overwinning behaald ITALIË Verbitterde gevechten in Oost Afrika Het hoofdkwartier pualiceert weermachtsbeiiclttt No 244 Het luidt als volgt Aan het Grieksche front wedcrzijdsche actie van artillerie en patrouilles belemmerd door het slechte weerr In Noord Afrika hebben onze vli gtuigen gemechaniseerde strijdmiddelen der Engelschen met bommen en nitrailleurvu ir besiookt In Italiaansch Oost Afnka aan hetNoordelijke fronl zyn verb Uerde gevechten geleverd gedurende d n geheelen dag van gisi ren in den sectorvan Cheren waarbij van weerszijdewerd ingegrepen door de luchtmacht Onze jachtvliegtuigen hebben drieBlenheimmat hines leergcichoten i Een duikboot onder bevel van den egattenkapitcm Primo Lons ibarcia neft beha ve de rc d m macht bericht No 240 var 2 F bru ii ge meWe schepen ook i f t Br i e mail M hip ürla van 5200 ti n t it n n ge f ht