Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

tE BLAD DONDERDAG 6 FEBRUARI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Bij heerschende griep Mef jnhardlj steeds goede ervaring Doos 30 en 50 et lne ï Med 4520 5 ACTIEVE FONDSEN SUatsleeaingen Nederlud Indle s 4j 40 1 1000 40 2 I 1000 4 40 bu I 1000 t 1911 I 1000 31 1 Grootboek obl yu 1896 1M5 obl i Cert V irtchr 1 Grootboek obi S r 1000 9 1000 3 1000 3 31 1 Certincaten IV Grootboek obl 2i 1935 Indie 1000 31 11937 Indié I 1000 31937 IndlC f 1000 A 1 Dmticlil Yourg Obk 1000 30 5 4i l WH 74 H 74 V iHC 1 I 1 Sn Sj bol 631 4 li H SU 60 Iv 11 b n Bank en Crett iai Kol Bank 1 3t Ncd Ird Hande sb 1 l Ned Hand Ml C V A 111 Indiutriecn r7 121 JM lilKl stiie Kuriünibber 9 15 Orgeleoiwct lopn He ra Stht fl cz ng 9 45 Enge sche berd ten ANP sluiurg HILV RSIM I 415 M AVRO 8 00 Gra rofoonmuz ek 8 30 N euv beiicl tn NP 8 45 G a oferon r 1 k 9 20 e eer i bouveo kt t e 1 o I opi lOOO II orgei wn dir I 10 15 Ga oftio 7 ck 10 25 Voor dt vrou 10 30 Ne eT aodsche koren lopr t 1100 Voor de boerenvrouw 112 Het Oo t Iscderlard sch sti ijkkwartet 12 00 Berieliltn 12 Ij av ro A lu t n 1 t ki 1 12 4j N 11 w e 1 ecofüi sche be cl len ANP 1 OO O l e ti rgdu 145 G an iloopffi iz ek 15 Ama IM e exlft 3 00 Modf p Tia 3 20 Omroep orkcs e i oUst VPRO 5 60 Gesprekken met u stet aat AVRO j 15 i eviM eix r o i i che en beur 1 e ith ten ANP 5 30 AVHOAt ii e iitrt kest ii soiislen 6 ZU Cvclvis I cvtn e daden on i doo luehtlgste ae el e de r 6 45 Acl lee e re pc uifee of gian oltioi Hztk 7 00 7 15 het I o I s hc Vlagen van den dat ANF s u lire BEÜRSOVERZICHT De haiidel op d Anvsterdainetche effextcn t eun wai gisteren van gcci gen oinwr f A lw e el de i tei i ng oves het a gerr ccn vi j guntUg was hetgeen dan ook tot Ce i let htjogei koerspe 1 eidde guig er Ije oudi n een enkee uilzicmdenng zeKsal m Aku s tr Oles met veti cm Het maakte een KeKdti KjiTik elal de koei cUllg e p de New Vo k sche beu s gisteien nset veieler voort eit luar vooi tet eeist sedert geru mi i id viceir zi bet tian ook s echt fiaertu c iKK geie noteciirgen te aanj chouwen cal Op ele locale aandee eiiinaiKt traden vtxr 1 AkUË op den t Hgif r d zooals reed vci med Voofl eu s bic ek goceie lielan e n e bes aan zotxlat de eei te koer na let t f iieaeete begm a spoeeflg l enedc dti paeigrens kwam te ifegen Wel waai t ten aanvarykeijk neig ee iige e koop der wexden uitgeVoerd naar toen deae acl er den rug was kon eie no eerng veitier t i n M een hoeratje we d e pangrcn p c drg over etKeden Het sot kwam evi bf neden de 101 pre ccnt De ove ge binnet anti scne aarxlee en lagen iï e ren Jeels goed p i tWMjdend met hw en daar een iets bp e n nc4e ing in de markt Phi ips ncteeiti lO teiwi l nilever 114 r gold Fen ge attentie ontmoetten S heepvaa t fondsen Vaarten lrei en een iweet pu e i Q UA tl3 procent terwijl Sche pvaait l c met bijna eenselfde stijgui4E de 100 pioctnt wi ten te bereiken In cultuurwaarden was de temming c vrr de geheele mie iets beier Voo e n del werden de eergisteren geleden ver ezen u e Ivaa d Dit was voorname t k tie geval bn lu kerfondsen H V A s konden vijf prrtct v e ploop n vot 414 Ook lie mineier cou a ti vïorten aren aan dtTi bete en fcont Van Rubberaandeelen no eerden Anwterdam rubbers 2Sa In o ic s glïW 2Doa s reede ge Td n ar ver HHtEHUNO HLAND r erklarirtg van I i BERMJNSCHE k4ianzei tr n iiijfl inleiding ri ie nar Wt xi voor I na ilscommibSi ZdVen volgens in 1W6 verklaard aJd Y ind vtir i tigd 1 1 hf t te tl rk rf van generaal htt bUd dal V cxir uni 1 r b lit ird hfpft p li lesUra v r dt Cm I ni 1 gi r t I fnf fi 1 j ttkrf i n f I 1 dl r t d Dt n t i 1 tic lal If 11 t 11 1 iit 11 I I c If r ld til i i Juit 11 i 11 1 1 c n 6 1 K IJ i h l I t I ni ill 1 I I III n 1 I ui t l 1 d itiiji nh t tf i il 1 Il in a n 1 il V I i u I Pvi ii tM I M 1 il 1 I 1 1 Il lilt l II I f1 1 1 rs 1 1 lir I 1 lil f I t F 1 1 1 r mr 1 t i t H 1 it 1 t i itt n t I 1 t kV i n c at Du tvrhl d t r ni 1 el i 1 ikl PI ONDHSSI JlFiniNt FN Ik Fin Ti Qf UfP li Oer t fem h i cl Xj v kt I 11 isl bp UvLblxr I 1 Ptl I p OOÏ t t i Ihol bf r an hp mnfrci h i k on rrr 1 n 1 iitTinnl PI rsc rorc hof i lef 1 ng tn lan 11 M I I fdepli piropim m PfT r i IK nt rava r t ht t krujE hit ij eien Kru s VPT md BALKAN De politiek van Joego SIavië LAWNG van ZWETKOWITSJ J rPMi r 5 ient van Joego km 1 heeft ter gekgen F fr flf ie P t er de staatszaken l im de pers een ver aiin hij wees op t f en V r de door hem ge k i politiek Hj Bit Zinri r een definitieve ki V sa er poen bliivrnde stc Jipgoi iMschp taat Jj wj thip n anrt kom n Uerekwer i waarborg oor heti J t be ihtrmmg ooi kfiTM w p een gezond ei cuZ i enicht kan hel ll T hi tnenland ihen po t ü r n amf iwpiking tffcirL i erk aan den r 7 iri n alle gebeurtenis 1 Jfi beidt laatste ro g maakt j MF IN Tl RKIJE V m de laatste f n ijke hoexe Iheid Op t e honderd kiio VLT a l N tr 1 s uivirgen ver l T ar de bu i r in ® P ommge f ir l eeuw zes tot tien tVprv S ook het £ Door eg ii 1 l verbioken wordt ertvangen berichten L ltsL L 1 WestH jfT ffoor is opnieuw e a t oorzaikt en woid ♦ fTmerd Ook van de d i = d Zwarte SoLlT vangen over sa epwheiden hav ens n i fid ng van de fa W hepen hebben i Panden De red e Jï ecren zoovee moge W i te hulp te komen l A FV VAN DFN CHEN MINiSTER VAN laxdbouw wderf e d is pste t f u jf bijeengeki naer ie il k het aftreden van N l Kibouw Begnanof r = ieer v p j u zgn CT i aai Hongarije en JoegoSIavië HET PACT VAN RIENDSCHAP ik Met betrekking tol het slu ten vanhet Hongaaisch JoegosUvis he pactvan vriendschap dat door de bladente Belgrado met instemming wordtbegroet schrijft Vreme ca Denvrede bewaren en hoogaehtmg koesteren dit IS m h t belang zoowel vanJoegoslavië als van Honganie di ahiertoe gebracht zi n door een onrustige geschiedenis en hun gemeenschappeliik verleden Europa en wellicht de geheele wereld gaan pen genjee nscliappe ijk politiek Ipvpn tegen liet Binnen afzienbarer tnd zullenwellicht reeds reusachtige pol t eke eneconomische organisaties te t stand getracht ziin Het paci tiissrh dp pb Jc kTin middt Pu jr Ir i n oo pr f Igt h I l lu i 1 d ir V e on rt Pijnt ld ge P onnmi b pu e hip ok een dprfteink n f de op ppn dPrtP t ni it T t tegen te s he toesta 1 ven f pn waaih i de pol treven tnp t dicn i Ilongaarvch mini ter naar Bejgrado Dp II nganrsche h ti r van Ond invijs Kuisten t l pp n i Hnmnn al naai eli l ii i ilden n aansluit ng op het k mei 1 1 i t pk a T Boexlnppst van den Jpt i i hen mini ter vt Buittn ii dsehe 7ikpn Cmear Markov itsi raar Bel qr do k r n om dn ir cr leeds ge rpryl gerr kte enltiieeV o e rr pn ktmst lus h n Joe ns av t en Hon g riie tf f iprtppk nen D p over pp komst vrorziet o k ii de i Mn vTi een H ngaarsch co lei p te Bel do MERIK Tol unïe tusschen La Plata landen 0VFRFI K01 ISTJ Tl SSrUFN l Rl Gl AY EN PARAGUAY De re tls v nf mi crd ig e ub iimissip voor erK nht 1 ai r I P ata i s d 1 H 1 in t b 1 1 d 1 k nt ge 11 itn hpf t de p p P mrIu d dr bif an d itH over ccnor m d p wiar P ji e 1 P It I s or ir d 1 IcmTir De d lu I comn laire vtrkjadtrmg ai e üc u len voor ü t gd Ht eifsti D f n 1 J g ng aat Bol via om ch ai tn bij de cWu uIes omf mt dp cder Irukkmg an smokkelarn 7 o i du D de Cu if entie i i M tt NidtO in I uari 1 I vist d 7 n ritr e t de com iissit vprschpdene dou me faei ite pn en vi itn a ch rn voor Paraguy en Bo via voo T n 1 tie wordt de p nire c n unhevolen de mogt iikheid V t ng It r m van it i i e qnaie tolimie Met giu Ie spanrii g wi 11 Kr npen dor gedeicgpprde n dt t iinlijk Ipn p tiat ï v l t n een ft ntie e it l j x t pit za v orden genome de oorstei en der commiSi s Overeenkomsten tui schen l rugua en Paraguv D mir ters van Balt l nd chï aJ iken van tiuguy tn Pnaouav neb Itn gibUien ze pn e vtreerV omsten usscherf beide landen onderjceke nd Aan Paraguay wordt een goedere ncrediet ton bedrage vin pen halt nilioen pesos verUend vtwir de inUiuguajsche havens opges agen transito goederen Fr zullen voorb reidingen ge troffen worden ve or de vorming van eenft laai der slaatsverzekcnng bank vanUruguay m Paraguav Beide anden zullen wederkeerigIe universitaire titels erkennen Het ligt in het V ir e men aan Palaguay een crediet t verlecnen vexirhtt aanknopen van waardt ol fokvee n Urugaj Overwogen zal worden een fmancieel consortium te vormen dat de nogelijkheden zal bestudeeren van ex 1 oitatie der grondstoffen van Para uay voor hel bedrijfsleven van Urugay Een acceKird over cu tureele uitwicseling Besloten is tot instoUing van beuren voor Paraguayers die de mogelijk held krijgen in Urugay be stuurstee hnl cnp kennis op te doen In kringen van do La Plat 1 cinferen ie worden deze ove repnke ms en een vpt lbelovend begin geacht voor hel sluiten van verdere accoorden De premier van Paraguy afge Uit Asunc n De premier van Para guav Sosa Valdez die sedert de laa te kabinetsreorga isatie in Novem her 1 m functie was en die levens de portefeuilles van Bmnenlandsche 7aktn en van Arbeid beheerde is af getreden In zijn piaats s kol Vicente Macuca tot dusver commandant van iet leger aangesteld Hij is nog den ze fden da door den president der re puoliek beëindigd BRAND IN EEN KATOENPAKHüIS In New naven C nren licut is br ind uiLüebroken ir een ka enpa huis He t vuur greep onverwacht snel om zich 1 een Volgens de tot dusver ontvangen benchten zijn negen leden van het personeel in de vlammen omgekomen Drie andere personen kregen brana wonden Korte berichten In de omgeving vn Boedapest is neeuw gevallen die vermergd was rret een gekeuid pceder I Un ver meed d 2 d ncd r Lfs a uit zand Van Aft s en o r r G Lft EN GOEDEREN S GRAVENHAAGSCHE CREDIETVlREENIGING t DEPOSITKAS WORDT DOOR Dfc HOI I ANDSC HE BANK LMENV OVtKGtSOMtN Naar WIJ vernemen zal behoudens geedkeu ing van de op 21 Ftbruaii as te houd n buitengewone algemeene vergadei ng van aandeelhouders der N V ae a Gravennaagse he ciedielvereeniging en depositiokas het bedrijf oe ei vcnneKitbthap overgaan aan de Hoilandsche BankUnie N V In verband hiermede zal de Holland sche Bank Unie N V op 6 Februari a s te Den Haag een kantoor openen welk rfieuwe kantoor gevestigd zal zijn ui he t gebouw derTN V de s Gravtnhaagï i ie credietvereeniging en depositokas op het Buitenhof 46 te Den Haag De dagelijksche leiding van het kantoor Den Haag der Hoilandsche Bank L ie N V zal berüster bij de lieeren G G an der Lubben er P D Werre d lecteuren tot dusverre directeuren Vdii de s Gravenhaagsthe Crediclver er p ng en depasitckas en mr C H V E pnetrnburg onder directeur ttu veue onder diiectmr oer Holland s e Bank Unie NV kantoor RoUer dtiin De geheele staf en het voltallige per S neeL van de s Gravenhaagsehe Cre d cvereerigmg en Depositokas zullen ocor de Ho landsch Boiik Urne Is V wt ie cp evciotnenien Dt NATIONALE BFt FGCING IN VAST GOID Dividend 7 pet l e li Up t ve i Jog ovei 1 lu V n d M uilic van om te k deur I aie belegf ng in v t pd e K II rdnm Am leruain oillt eiun vv I Tren dt ooi log uitbrak had men voüi ƒ 165 IHM n t I i eici de j i dei e n m ve oiko i tiiw tl nj spoedig na den vvipen t i el no belmmijkt Ivtpci in t e ir WdUvandP t traclupt 1p catiim v an transpt 11 ziel 1 tr 1 te tot m 1 i4i Do vv rst pri 11 Doecmbpr 1140 bc e I eg t tH 75 Aan aandeelhe udp s vv idi III u ge ktprd naar ra o vyihl nd t p VTP clpelre rrir g De d rVctie M nuvvt dat II dien de e mstnndig den geen i en pei de v i u r orelPi ain i het Ipk pende u r i kl V r h pi d II lUakn I j i i il l FT HANDFI SVFPKFFR Tl S S HF 7nFPF r NFDERLAND Na r 1 f Uil g V1 de onl ngs ge I en ovp pe rKen ter bc rcffp de helï dp V pr ppr lus en 7w len e er ds p Ne e prlird pn B Igie an ell e en beneht vinr het 7vvf 1 1 T if gertschnp mede e d d e hifi eer verlenging be II t V TV de in d n hri f t van 1140 var I I ht gcveorden verjrtgen De uit dit toceleiti vp kppr voer v reiende belT hl LTp zullen volgen de jorgste ovpi pe ike n stpn v ia Beri v errekend v e r Ier n 7 V eet ehp i itvetr mar Neder m er de Npdei nnd ihp te ra r Zweden zuilen waarschiinli k ieder ve t pp n i oen n ksn k Ipd ntrcr e vvi 1 de Bplg schp iii vppr i iTr 7vv der sr r eip d 7 e pp u tvoer tic 11 j 1 r t IP P 5 mi hxT ï Jf s m ik genamei wordt INDEXriJFFRS VAX AANDEFLFN V d riped dn he Centiaal P j LI V e r de St st tk TT ml fcr vnoi k erstn var nifdt plp V s gtstevp 141 5 De nn zp V p aandeelen op 1 Febr w 875 KERK EN SCHOOL DS A G M VAN HOOGENHl YZEI Gisvrochtpnd is op den Ueftn 1 van 60 laar onverwntht o erlp lpn ds A G H van Ho genhuvze Ncd Herv predikant te An sterdam Ds van Hoogenhuvze oefende het predikambt uit sinds 18 7 en stond sedert 1112 n Amsteidam D evcrledene heeft al ziin Amsler dam e he dienstjaren gearbeid in de Indische buurt Hii was dt ee ste pre dikant die m de vacature van de 30t pred kanfspl als m de Ned Herv ge m ente te Amsi rdam be eeppn wtrd DOMINÉ NIEMOELLER Niet katholek geworden In builei la rdschp iviingtn is het ge luch verspreid zoo vernamen wij van welingel chte zijde dat ds Nieme eller lo het kathe lioke g loof toegetreden zou jn II licht ngen uit bev oegde bi on hebhtn apn het bcht g bracht dat dit ot ousverr met het geval is In kringen van dominees die tot het beliidpnisfiont behooren heeft dut ge rucht greote ontsteltenis gewekt Zij za gen e ds ir d mogelijkheid van een derg 11 1 tn stap van Niemoeller een m siuVk pf van het streven der door N cmn Uor in het leven geroepen gods dit n t ï e gio p bevoegcie kalho liekt mstinlies we en ovciters ni ts an toet eo ng van Niemoeller tot het 1 £ l 1 1 o geloof In Eerlijnsche kerkelijke kr ngen is Tien van opvatting dat een dergeliikc stap van Niemoeller geen veranidering zt u b engen in de houd ng van de Duitsphe autoriteiten tegenover Nic m eller r ST ER LEHEREN DRTFKONTNGENAVOND BIJ HET NEDERLANDSCH TOONEEL Bn het Nederiandsch Tooneel dir Co van der Lugt Meis rt zijn de repetities begonren van Shakespeare s bhj sp 1 Dr ik nirgenavord m de ver t l ng van dr L A J Burgersoijk De decors zijH ontworpen door Louir Saai X in uie tevens deze voorstelling regisseert D rijziek v r Engeloert Hun FT k al wor e u H oerd dn r h A t darrs h E o est i r Vi tirg van Theo v i d r Bul Noteeringen van 5 1 ebruari OBI IGATIES Staau eiilineii v K Zw ch HbBk4 Zulder Hyp b 2 ulü 4 Do ter KL 3i i 2H Hypb met 1 verpl ultl 31 j Eerste Ned 8 8Si tSet 77 1140 Ie 100 4 fct 98 IMO Ic ƒ 500 4 9S SS I94U 2e lOO 4 931 sj 1940 blf 100 4 1940 2e SOO 4 SM 94 1940 blf ƒ 500 4 tM 9v 1916 100 3 Hl 500 3 l 100 3 h tn m 1937 600 3 RS Wl i 1918 t 100 3 OVj M M 19 8 500 3 31 H M 19o5 OI 100 3i j bei 1935 OI I 500 31 j 7 O I f 100 3 i h 1 7 O t 500 3 i K 19it AO 1 IM s f 1937 AO I 500 b S Prov en Oem leenlnsett Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dito 31 j Industr ondcrscipBicen 8Vi loSs töh Jurg A K U obl Bergh s en F vd Obl 31 j 88 Berkels Pat v 37 Obl 4 88 Levers Z ep MIJ Obl 41 j lOOH ICUS Werksl NV Ie ll p obl 4 98 99 Wilton 4i i luüj Limb Steenk m Obl 4 94 94 Bat P Mil O 41 j SSS 9 1 ld ld Obl 31 2 H M Node 1 Obl 4 K Mübrn ann Cult A dd n 19 6 3 a M D to Ie 1937 31 KI Ape ti 1 17 3 j Arn p 11 19 tl 3 S i Dtvener 1920 6 t Dordr 38 1 3 w Êindh 1935 J j Sltj D o OP Ig IS 3 4 S7 G d 31 m On Obl 5 S H S3 Amst Grb b S 9JH 92 M 11 er 3 at Grbez 19 S Idem 1939 4 iH Ned Grbb 4 btP tved Ind Sp MiJ iHCii obl 31 2 HH 7 H s G ape 1921 6 D lo 1 13 D lo 1 IJ 13 Do B I 11 1 ie on I 1 111 3 D lo 1 fa 3 Hiai n 1918 3 D 10 18 1 3 H lm 103 3 sllh 19 7 J 2 H V 18 3 I o lü 1 3 i 2 j 1 1 u V 3 i J Ltdtn 1937 31 N Ho land 38 3 Do 2c 3a 13 13 Dilo a j 3a 2 j Do 3e 10 j 18 2 2 N ni e 1 0 3 R dj 1 19 i J7 4 D o 1 en 3 J7 3 j D 10 I 938 3 D o 1138 31 3 S lec Ie f 3 s Il b 1 37 3 i l t Pr 37 3 M s K ins en T l i O Javia St Obl 5 j r Sen a ang Joana 1892 1101 ld 4 In A dl 11 1874 100 3 t f ld A dam Xllvmp t 100 3 102 101A d W Kr NIIV Het 1888 87 AANDI l IEN j 1 Bank en CredietlosteUlftera A d Bark aand 112 11 S H I F rkl dito 18 Ine Bank d to IC llTt we Jav B I 500 V a 41 ka ve een dito 11 IK N I Esc m dito b N der Bank A 111 N B V 7 A SOOd N H Mij r 2oO a IM 11 Itott B Ver aan 1 1 J TwtnlsphpB A A lis iil 37 1917 3 1137 3 ISiS 3 Ig 3S 3 7tc ai J 7 Holl l Ie Il to 2e Bv G 2c 1 3 3 i Dito I 8 3 B V Orr 7 37 4 G 11 e ed s9t 9IH 1 33000 O 31 a 1 I Dllo I 1 10 3 N Brk 1 t 5 4 I Aanvejllinten Hvpotherkbanken Fr IIjp b m e vtipi uAlP rdLr n A i l vpl tXY 4 1 AdarH p 1 4 Dl o 3 Allh HB Ser E F P br Jf 2 Bot Hiph NN PP 4 DUO r D 3 I Dr H B do 1 2 Fr Oron Hyp Bark Pd 4 Do Dt en ta 31 Do p b 13 13 C av HB do3 2 Gr Hvp BPb 3 H H J scr A C 4 Dito ser BD 3 II H p B dito 4 Dito ser K 31 a H p b V Ne Ser I 3 2 In ut Nvp b ser AB VA BB 4 Do ser T TA3 i Mvi V H Cred Pandbr 4 Do m Z verpl uitk I 31 Hvpb do 3 2 H p b Veeud SC e K 31 Do 31 1 dito 3 oü dh H p b Pandbr 3 0 er s H b d o 4 Holt Hvp b d o 4 ld d to 3 Sted Hjpb ser K L 3 2 Utr H p b 4 Drto c e K 4 D o SCI e i 3 Dito 2 verpl itk I 31 2 Westl Hyp b lEE IF 31 si 93 1 61 Sf SsOi S 4 91 h 81 SI SS 83 88H lnd i ondememtnEea Ag n 1 few A il 1 i Dr 1lj a s lts Ad S t f a 19 A t Screw VV a lts ra Ma 2 F br i 3 11 V d B ƒ 2 m G A 1 164 V d B 0 V A 1000 11 I B 1 tOOO 1 JS P k Pa Atte st c V Band 5 1 C m P F ct nle lil ir r idT stci d lo 617 525 Gr V 1 et 7r A 0 rf Tl i 1T 13 D to E w n d p 111 Heemat aanei IJ j mi lm Ilr rek aord lïxi T 0 Cnns STrd 1 lo S m f a 11 Kol arti a alt d I t 12 IIo Bc Ml A 11 Fï dr en k A JTi Ho Kunst t A i 141 Irt Gcv B dito H 1 ren V sc A 1 4 7 i F Bevnesdto t D tP p ff 1 4 Knn N F rr h a is 41 1 SI F p ov do I3f 13 i t t N 7mit I A 442 K Br heem do Ml Kc p ch of NV de d tP 11 116 L Br en U C llOc pr a d 113 1 0 1000 r V pr A 1 11 Do ino 6 Cpr A tl Do 1 OHS Tpr A 1 IC t Lven pf IT en Mf l i Wee f d Ned B N G en F i 141 J I 3 3 Ned K be f di o r jii W N Sch 1 rrl dito 14S HS N = f Kejzer A ai9S JUlii FTP r ioei r7SI a feest C V A Rott D MH dito 394 M St c tie K M d N r ei ï Schn len dito 1 1 Smts transf f d IS 22Ü Stokv 50 400 a lil 1 1 Stokv 50n 1000 d i32 n SI sp nn Sp do H m Stoik d to 110 it n Tw jrstra P cf A 1311 Ltr Asph f GA Ut 1J9 Ver E fh aand 1 192 Ver Ch f aand 103 Dito pret 11 H Ver GU N B v A 1 Ver Pf V Ge der H6 137 D lo d to p aand 1411 141 Ver N R fab a IS 1 Ver Touw f dito 117 ir V issingen K f d ISO R OHTSZAKER VAN VRIJMETSEI ARIJ BESCHH DTGD Baron de A ijkerslooth veroordeeld De Lirechtsche rechtbank heeft vardaag uitspiaak gedaan inzak den civ leien eisch wellée mr J A Star Busman advocaat te Utiecht h d inge steld tegen mr dr baron de W ijker slooth de We erdP5te n wegens hel ftit dat mr Star Buaman door tiaron de Vtijkei looth in de brochure Myste nes in de v njmefeselai ij werd aan gemerkt en zulks naat eischi rs zet gtn in stiijd met de wairheid als viitmetselaar en wel op zoodanige wijze dat mr St ir Busman zich be leeeügd en benadeeld gevoelde Mr Star Busman stelde een eisch tot schadploostellmg m v an ƒ 5000 In de piocedure heeft de civiele kamer eischer ontvankelijk verklaard Baron de Wijkerslexith werd veroordeeld tot het betalen van een bedrag van ƒ 500 bovendien werd gelast dat baron de Wijkerslooth verdere publicaties over dit onderwerp zal staken Voor het ge val dat gedaagde zich niet aan deze uitspraak zal houden zal hij een dwangsom van ƒ 5000 moeten be talen RADtGIViEüWS Vrijdag 7 Februari HILVERSLM I 415 M N CR V i 1 1 ve 8 00 Sbh ifliczarg en meditate 8 15 Gewnidc I uziek lopr i 8 30 Nieuw l ench er ANP 1145 icamolconiruz ck JJO Maicond i ti mb e en gramofoon pc z ek 10 30 Morgend enst 1100 G amo oorir uzek 1135 Viotx rrietp anob e dmg en gramofoonmutiek 12 ISR poitaee of muz ek 12 45 N euvts en eco oiusche tKrichten ANP 10 NCHV orkest Gra nof or r uziek 2 30 Huisvrouwenp aktijk 300 0rg ipel 3 45 Apo oens p be4J0 Harvdeii rl eid voor de jeugd SO Gra ofocnouzek Ca 5 10 Uit Ber ijn G vfssauv der He nat pt ogramina v oor de Duitehe Weermfhl too Ijind en tu nhouwcausene 15 Berichten 20 Zang me p anobere eMiirg en gtamcfoocnnuz ek 45 Ac u le reportage of g amo oon nuj ek 7 F onewnt che viaeen va den dag ANP 7 1 C TW fo t muz eS 30 Bericht n F t ch 4S r i f 2 v 1 0 N euwi j c P ij e ek 0 10 r r t ch f cuz k 8 j e Werks oor A eUto 166 lU Westlrsiilker Ulo 165 Wilton F B w A 1 4 IMl Dito C pr ï A Weyers I en H 112 116 ei ISbt Am Chrystal ID IU1 Am Smelt ng C V A 43 SUnd Br C V HA 6V Am Tob Cy c v 7j A B R II Colg CvlOARU 12H l l Sen El Cy Ct V 1 5 a R n 3hH 37 Huds MCCIRII 61 Mi Keesp Mc T PI Corp C T A s 9 1 St CvGA HU ez 61 Unit St Rubber Cv 10 g a 27 2 1 A N I LI Ml A l Dito Nat B V a M 260 UI Gas MU A J3 M 31to N Bm V I 2Ï7U Tw C St v Es 221 2il Am Tel Tr K C V A 158 Alg Kurstzijda Unie Perkcl s Patent talve Ollef O few Centr Suiker I ükker Lever Bros en Unia Ncd Ford Aut Philips G B V A D to Pref w A All Ludl St C v 10 ga R II A Hl be g AC V 5 10 g a Am B cv pref a Am e ar and F C V Aai d Am Eaka C v id Anac Copp C V td Etthl SI C v 10 ld t 1 rjs Curp C V A Curt SS Wr Corp C V laem Gene al Motor idem Il lern N ckel Cy C V 10 a Krruiec C C V 10 A R II f North Al Av C V A R II Nol h Am R A C V A J Hep btce C v A Un S i es Steel id IlandelsvereeniKlQ ell B C en H g A 16 18j lbo 1 I 111 JU Bori S H M A 176s I7 Dell At H M d 11 114 1j3 1 31 JOl 1 I Cuntz en Seh A 12f I Cr en H V R A Il i 11 Linde en Tevcsa 1 U 192 Ned Wol mu A ü Mijnbouv ondernemineen Bil Ml Ie rub A 499 D to 2e A l ti 4 Boeten M Mij a Ij S nKkep T Mij a 17S Petrol ondernemUiiïen Drd Plr I C V A 221 21 K N Pen Mi ƒ 100 Ord A 3S 2 K d to C v A STu Slif MocT T Fhun A i s larakji P M A 367 s Tl r O Hcssa Rubber a Ind Rubb C Juva c llWt Preanger R Mü Rotlerd Tjp Sjlalri Plant Vwji na ra 7u d Fr arger v 771 Scheepvaartmaatschappljeli Furre s fe crA M 11 M 1 Ztiv aand 1 1 ifNiev Qcudr A j M De Maa Cv A H M I Oofzee A 1B9 It Hjrde iV A dam Hj Cultpurmaatscliappijen K an Éjiker A I Is Pdjtol ap A 17jS jiker t t Mn A 1 Tjevfcci k Lc Ion e S Arci d burg H Be oekT A Soek Landb A s 98 Amst jThce C A S Banj Tfliee Ru A 2S Goaipara Cu Mi Panpkfotam Thee Ij s Pjs MtpüIoCMi pjn i h la db A U S Sedepl Cu t A O s ndaifs Cellt A Iflagd Pa cnpan 150 W Ja laThecO Mij Il s Cai t Svnt c 1 I j Tfe era 1 Ml 23S V ch A n IttX 168 W JavfaKinjC Mn tl 4 1 5 1 VI Ml M 145 4 i 24U I t 144 10 è j C V A 391 3 Rubbflrondernemlneen 10 6A 19 20 Cit Serv C C V ld C Sou I A R II No üi A Cy C v A Radio Corp C A Oost Borneo Ml A Idem pref Aand Petr OndernenUBgeB Dord Petr Ind Ml 5 21j 23f 2 G Aand Krn PetMl Idem e t O Cj c V 10 Ide n M d Col nejStai Pet 1 U 34 inllft lil IJ 1 4 11 n I 113 Hb 1 IJ 30 IWi 16 J 13 14U C v A Phi Pet C y 10 ld SI eTl Un C V 10 td T Wat Ass Oil C V 10 idem ScheepTaartmaatschapplJen Hol A Tl LunAand liu tlu i J tva Li ra Jjpan 1 166 Lijn idem 14 Kor Ncd St Mij ld 14 Kon Paketv Mi ldNcd Sciieepv Ur ldRol eid I oyd Idem jStonmv Ml Ned ld 13 Irt Mere Mar C C v 10 A II lis ll 3 631 E auVeh nes A Eijenjlto f A Ccml E VV en W D o P ff WA Coutla Kaa h MiJ Hou Th A be ts A Hoviïh Jorecn A Hoi th PTPt A Mulk W 1 1 A Do 52001 75000 A 1 M V Hav w A 3 b loicc V A V oejlworth en Co poor en TramwegenDe j Spoor A SuUerondcrBemlagen Harde sv Ai st A 1 s li leis ill Java che Cu n ij ld 2S 4 f Ned Ind S Un ld 43 4 Ver Vorst C M 250 500 A llfi 115H Ilü iSM II s JbH TabaksondememiBgcB 183 41 2 4 Diii Batav Ml A l i De M j a y 1000 C life 3S i 24 Ut idc n 39 Sei en bah M j idem Li9V son 5c Co C V A 4 52S 1 J 7 6S S N n Sp Mij A Alqh T CvgAKa+srs CvgAK IC South R Coüej r pief a D Ho Cert v g A UnI Pac CvgAGe d Trail w M jKejd ri St tr Mi Mad Stoomtr A D so pret A Malarg Sttr A O Java St tr A örrl Joana A S m Cher bon A Seierajoedal Sttr Ptolongatie S V 42 SpogrwegeBBa tim and Ohio C V ide n Sn ap i Obio C v 10 S Za a 42 1 S 781 I II 015 ter t C V I j in N iork Centr C v id l k Pc rsj V R 10 i 50 C V A 4S 24H South Pac Cy v g idem lOS ld Rai May gew 14 4 411 Idem Canad Pac C v ld RabberoBdcmcmiagcB l S 2H Amsterdam 14 202 1 R Cult Aand 4 2j6s Bandar Rub my id 2 its De I Bat R Ml Id 201 Kendtng Lemboe Rub idem 185 Majanglanden t S Verten Id i 10 1 Jav o Rubber M Idem 4 Ootlk 4 SOO C V L 165 Serbadjadl Sum R Idem 122 Silau Sum Rubber MeJ idem 106 Su n Rubb Cult Id 13 Ver Ind Cult Ond idem 173 ïnlere Rubber Cert 4U 4 i V idem 4 9 44 Ouilache loudscn m kettiBgscrklartBg lu groolb P id id p id Id p Id 1 p Id id P Id Id P Id Id P Id Id p id Id P 70 70 m 84 84 i 6 It 7h 59 09 68S 131 126 em til 42H c r 3 c 6 r J 70IMlc 0 r 2li43 c 0 r 21944l I r 21945 c 6 r 21 46 c I r 21947 c r 21040 c r 2 Koi ver ions kas e obl 4 D to Neue Ausg obl 3 ta bci ind 1G C v O Ka 1 Sjl d £ 20 100 7 D lo £ 20 100 61 2 W I lershall obl Bi j Farbtr rd I G C V A Ver Knrkind C v A DuitschlBen Rll 25 O 1 Ruhrv 27 i i l r V O 7 1 72W 61S 42 S 4iS DtUl 30 1 2 1 O D Renlenbank 25 7Ver D Sledenl O Basr Hyp cii W B Pb 3 7D Ï mo eumw O 7Ccisenk Bergw Obl 5 R11 Gutehoffnungshütt Ob 1 Ilarpcner Bergbau Ob 6Phoenix Akt Ges Obl 6Rll Elbe Li ion Obl 7 Rjhrchcmie AG Ob S ei eru en Ha ske Ob 6 11 bis 42S 1 S ill i s 14 1 Stah wc kt Obl 7D to ser e A 25 Obl 6 li etor Ge w Obl 61 Vtgel D U K Obl 7Ri ein w El 25 Ob 7D lo 27 Obl 0Hagener Strassenbahn Ob 8Farbenirduslrie aandSiemens en Ha ske aandVer G ar s off Fabr aard Wirtershal Akt Get aan Ijn Iltt r tofcste niveau van 2t9 C eef even At Tie geheel vn al gehardPaafd De f ati oree tietere kcc en due Waiistree te aan ou ti af vi iin ook ten oi zenl n de A e kair p jt c rg ovcrnei net oowel koperftnd fp T s ap waa d i kondci f alt onee e Kr e iKwkti Hel terksl op den voorgrond traden I S Stee s n et een verbetering van 1 dc a ot 04 e CH k spoorvwegsii s konden iels ftp fKipc Van Nederland cf c aa rn vecrd dericl we emls ie weele om cvcrlig vt Iiafldc d a ht ewel de otnzetUp in p er g ool v ar dan g cren De ei t c t elde rtl I ts4t fi A s ChtJ I t y r 1 n eiezen ktc s e pr t p 1711 f d O Aar wc I g Vcjande