Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1941

iil f M t ZZ mm ijm r t L in w j 1 k Ij mmfxtmrn mmi 1 m H t Sf ï r ly 1 mMiMm 1 GOUDSCHE Vriidag 7 Februari 1941 Jfjaaigang No 20548 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 2745 Directeur F TIEl ER pe steunverleening aan Engeland Commentaar van de Diplo op de hulpactie en de pan Amenkaansche verklaringen ffiÜkie s optreden in Engeland gelaakt Lord Willingdon keert terug Va i V frl innfcpn van Amerikaan j nolitKi ir de scnaatscommi s e gmtcnbr I the aktn hiblx n ti gerlijnvorj an den mmisttr van ujfincKnix n van den victmmister a Builtniard ene Zaken Summer felles st 1 iifKlJchl getioVken DE VORST arrrr LLF BOLWWERKEN I ROTTFBDAM STlLt FLECO b ha ve d n bouw van een spe e aal ve or detutreiking der persoonsbewijzen bestemd gebouw dat opge trokken woidt op Cen p e in mist het politiebureau aan het Haagsohe Veer Het gebouw krygt ten v oc oppcrvlik van Hi Ü m2 waar later 80 amb enaren de opgeroepen burgers zi en hepen De werkzaamheden voor den bouw Polygoon Vrees voor invasie neemt in Londen toe Vermoedelijk als gevolg v an de laatste redevoering van Hitler Duitsche pers over de vraag wie t eerst met den luchtoorlog egon Ut LLtllT ACKOBVTEN d e in m 1 nt t er t iri tt m ter dam by het Circus Mikkenie Strassburger zullen tptreden ht btn vele voorbereid ngen te treffen voor hun numm r Boven het plafond bevestigen zij op zeer preeiese wijze hur kabtls en staa draden Polt joo DEIE LNWONEKS VAN HENSBROEK de heeren D Stapel JVolkers en J Lrowater Dz hebben Zondag den 70 k m tocht vaaden Y H N gdieel per prikslede volbracht Zij moesten voor ó Hensbroek4 ewonert cenige eere rondje prikken Potvsoo Uarl 442 395 es il UOj T72 5 l 7sl Urn ng 1761 j J lil MtJ 14 l 1 U l i IBfii I 142 I8IJ H j 108 I m IBUl II il7JJ B7 il7l7 58 ilsei Si ÜISI 64 1 4 H Jll Wi iJ I 1JU47 IUII7I IIWIH I IIIM I na 11 144 lUliJ 10il7 lum IUI4I 11 173 lam IDIIM 1M48 vm IDill ID 19 IDMt I9M 1 IKWJ lUfOI IIIJI 11 7411 i nsi ll 7 4 IJ174 TSBÏ IIS TS04 11 647 I IIIDI 1W05 1 17 111 I I 17 I 9 JI4 t U J 2 1 7 1 i III 1 I H Hl 1101 113 0 uitirK Kn X dat 1 i toigeefl j ie iitter I de liulp dj n Ente t n h P ici komt wordt In puiUch and ill reer t opgevat ak etn g m d a inneming van de lilllpwrt voir tl 1 1 land te bi poed ges Mtn wij t U Berlijn op talrijke no die p irfc n weUe zoowel an Dj jongste vtrklaringen van Summer fellM worden in de WiUielmstrabse tlKiiouwd alk tin poging het gevaar uil te ten iki 1 I dat een samengaan luschen de Vti Staten en de bpaanseh Amerikaansche republieken ou uur iai virmctkn Ut kiaehtige dipli mi ke prop wnidistisehe en finantietle pohlitkt letii v m de lui Aii i rtluMn m uil Amtnkd dunde om dm tijd V H r Kik hu Zuideliik dn 1 vui het W It Kc h ilfiond an di oude ri d i aft i ne len toed te pbruikeii DeDeulsehe diplomatisch politischt Korrespon deni merkt in dit vcibmd op dat de pi f ii en tot s line 1 w iking in de Ami n kamsche hu p 11 i ti gen de 1 1 pa int tn d r ondi rw 111 I n pan Amerikaanse he VWklarmgi II ii druisrhen dip altijd er vjii hot li 11 11 uilgin cn dat het de phcht dir 21 Amtiik nnsche rqiubliiktn is zirh tlt en daarmede d overige landin van het Westelijke hïlftond met ulli middelen buiten oor lofen in vi i wikki Imgtn m het buiten iaid tl houdt n Len groot dtel der tede V m Simntr Welles was eiop ge richt bij de uid Amtrikaansche ita ten vrees vooi een mvaaie te verwek km Hij b we rde n 1 dat het handels mkftfv tUïwhin Dullschland tn de Zwd Anirnk i msche staten geenszins uwer een zuiver systeem van uitwibse lag üou 7 m zoodra Duitschland de erwinning behaald heeft Integen liiel het Duitsche rijk zal dan een on lerstaanbiro economischen dwing jh enen waarop de politieke bem lo iing van Zuid Amerika zal volgen Dl volgend stap zou dan zyn de DulUche invasie met alleen in uid iMir ook in Noord Amerika DeKorrespondenz constateert il l h t thirar eron gaat om door het leü op j pvaren de wenschen van 1 Amirika in zake een natuurlijke 1 il samenwerking met Europa r b men Trouwens de minis m Minne Knox heeft eenige gezegd dat een tolunie ird en Zuid Amerika de K IS want daarmede zou i I ansch Amenkaansche lan l 1 ronomische banden van staal i ril r Snten gesmeed worden Ver Staten kunnen niet veroverd worden to de s ii e mimissic h ett kolonel ert Me Cormick gisteren ten aan an lut hingtnde welsortwcrp jt steun Tin ïi geland verklaard dat Ml tmiistis h IS om ain p nimtn t de r S tm V i uu Emopi en ie viiu r uden kunnen woiden Kwvi W tl Ij UI I u het eer te Amen yatisiu st UI pu t moeten afleggen dtn mt vin dm StiUen OeesrSn B lr invasie aangefee g op dl tot 1 e heheersching der iee fnjoudir i i merikaan ehi steun w i m til Amenkaansche oot bui S ve ht gestild moeten worden Om Me re Ie n r dunt men het wets 1 erp tol t un ain EngcHnd in hii d tl w 7 n De verstrekkende chten V rdon door giincrlei n v wr de veiligheid van Ame gerechlv urdigd Antiek op optreden van Willkie verbapd met den spoedigen terug in Vil Ijjn g an j steeds meer j 8n op die zoowel zyn reis als JW Plred nu Engeland laken In zijn rtW iksehe irike mde NewYork j Nf V York Herald oune roemt Hearst hem een w een penning d P overwornen J a t voor het voetlicht wil blij H Wathmgton Dailj deelt mede dat Roosevelt Jr ma goed heeft kunmen reii doch dat man thans niet i t BitHi na zgn terugkomst met tb€gj nen Naar de Engelscht berichtordiinst meldt moet Lord Will ngjon de leider cin de Bntsehe hande isdelegilic die op het oogtnblik de Zuid Amerika m che landen be rei t em t ondhc 1 lidenen naar Engtlard ttiugloeien De handelsdelegatie zoo wordt verder mee gedeeld is eij rhaive ginood lakl zender hem naar Columbia en ene uela door te reizen Verklaring van Wheeler Senator Wheeler heeft m een peis ge prek met oen correspondent van dt NewYorkPost erklaard En geland kar ntt verdedigd worden Wi kunnen met voldori de materiaal stu un en onze militi re leideis geven in particuliere gesprekken toe oat legeren vloot bij ons niet iver voldoende be wapeningsmateriaal bc ch kken Het is miin voomaamstt zorg dt Ver Staltn buitt n den oorlog te houden Succes voor de oppositie Het repubhkcinsche voorstel ol gens hetwelk de vo machten voor president Roosevelt op grond van de wet op de hulp aan Fnge and bij e r voudig besluit van het Congres kun ntn werden opifeheven is gistTen de or hel Huis vin Afgevaird gden mtt 148 tegen 141 stemmen aingsnomcn De eppositie heeft dairmid Il I ir eerste sytces bev ochten Vt el aldus de Associated Press be staat nituur yk de mogelykheid dat he voorstel by latere stemming r toch nog verworp ri wordt Lindbergh gel aan een aste De demociatisc e leden van de commis ie voor Buitenl ndsche Zaken van het Huis van Afgevaardigen hebben besloten tot amendementen op de wet op de hulp aan Engeland teneinde de aanvaarding van de wet in het Congres te vergemakkehjken Zoo bepleitten zy een amendem rt waarby de volmachten van den pre sident beperkt worden tot vyf jaar Wat het gebruik van Amenkaansche schepen voe r convooidoeleinden be treft v erd besloten dat mets van deze wet jpo geïnterpreteerd zal worden dat aan Amenkaansche schepen het bevaren van oorlogsgebieden in tegenstelling tot de neutraliteitswet van 1939 veroorloofd zou zijn De voorzitter van de commissie Bloom verklaarde dat men de geldmiddelen met wilde beperken Wel zyn de be raadslagingen over deze kwestie nog met geëindigd Kol Lindbergh h eft gisteren voor de scnaatscommisee van Buitenland sche Zaken verkliard dat naar znn meoning een invasie in de Verc ngde Staten ottmogelyk is Lindbergh sprak vervolgens de meenmg uit dat de opheffing van het waocncnibirgo Frankryk ni or schade heeft beioii kend dan winneer de wet van kraeht was gebleven Hy voegde 1 iprain toe dat ten si tte zou kuin r b jl en dat de opheffing vin het wapcncin bargo ook Groot Biitiunie niocschade benkk nt Wanrcei Fn li k en Enge and de oohtffit g v n het en bargo niet hadden uht a lu I mcibcrgh zou geloof ik de oorlog met zyn uitgebrek n Bouw van 200 vrachtschepen President Roosevelt heeft de wet ondt rteekend w irby v xi d n bou v van 200 vriohtsdhepcn en vojr de uitbieiding an ta ryke Amer kaïnsche werven de s n vin rond SiO milliocn dollar ter beschikking wirdt gesteld De stakingen in de wapenindustrie De m irinceonimissie van den Se naat li eft et n i pport te publitcei i van den minister i n Muinc Knox over de staknit i in de vv ti enindui trie Volgert dit rippeirt is het hel lialsc jaar gekiinii tot 127 stakmi i n deze ndustrie H ervan waren or 2 op 3 Februari ic lan den gang Fen tw ed 1 ipport v in het ministei e van Minne m kt melding van 1 stakinnen in p 11 ruller fabne die voor vloot iraclit n werken Een e V m di e la sta HoC ook n het eei t rapport genot r 1 duo d ztr stakingen zyn nog niet te eindigd DUITSCHLAND Amerika en de levens middelenschaarschte in Frankrijk BI SCHOUWING VVN DE DIPLO De Deutsche diplimatisc po itiseh Korre pondenz eluij over het al zen van het voor ste vart den iian then anojbassaltu in Washington om Fransche n Amci ka liggenae gelden vnj te laten voci den lankoop van evensmiddelen vojr Fiankiyk De K o r r e s pon d en z me kt op dat deze passiviteit van f Amenkaansche politiek jegens e i kwestie die als geen andere de prob t men der hum mi cit zoowel als van h red t raakt steil g in vele linden waai Amenkaansche hi pvaardightid goi stord aiiigeschi vrn eenig opzien za barer De jundi cl e fei en$ an de ge heele aangelegenhe d zyn duidelyk dr burgerbevolking in het byzonder du der bezette gebieden 1 eef met de ooi logvoerng as zoo mig niet het ge ring te meer u e staan Niemar heeft I et recht hs r den toevoer lan ge cl kten weg van vitale Icvensn delen en kleedirg te onll o iden De Korr spondenz no nt het n nkaansehe voorwen cl c van Dut sche zijde dergeli 1 o girc ren in be slag zouden word n grnon en onhoud baar en wyst er op dat de voorzitte van de Poolscre c rale hulptommis sie graaf Roniker Hoover eerst kort geleden heeft medegedeeld dat de Amer kaansqhe gaven tot dusver goed zyn aangekomen fn zonder moeilyk hce er konden wo en verdeeld ond r de hu pbehoevenden voor wie zy bc stemd waren AZlÊ Indo ChineeschThai landsche vredesconferentie MATSOEOKA PRESIDEERT DE OPEISINGSZITTING Het bureau voor de mlichtingen te Tokio heeft de volgende raededeeling gepubliceerd Georges Gautier en Nai Thavi Tha vedhikule resp secretaris general van de Fransche en de Thailandsche dele gat CS zijn vanmiddag om 12 uur by eengekomen m de offieieele residentie van oen minister van BuitenUneischt Zaket m tegenwoordigheid van den ecretaris generaal dtr Japansche dele gatie Salto Zy overhandigden elkan der hun volmachten en bevonden die m ge ede orde waarna zy met Sai o de te vo gen procedure bespraken De weordvoerder van het bureau voor oe inlichtingen heeft voorts mede gedeeld dat de opemngszittmg der vredesconferentie zal worden geprest üetrd door den minister van Buiten laTd=che Zaken Matsoeoka De volgei de zi lirgen zul en vuoigezeten wordei door aniLasadeur Matsotmiya 1 i 2öH Cft lHaa t Zon op 9 12 onder 18 31 Maan op 14 19 onder 5 20 Men IS verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarn van voertuigen moeten unr na zonsondergang ontstoken worden N et zonder bclirgstelling neomt men te Berlyn kennis van de berichten van neutrale ver liggtvers volgens welke de vrees voor een invasie m Londen weer een nieuw hoogtepunt bereikt zou hebben Deze toenemende bezorgdheid is dexir de jongste rede van Adolf Hitler ontstaan welke in varsteriete mate aanleiding heeft gegeven tot combinaties over de plannen der Duitsche legerleiding Evenwel scllynen de vermoedens over de Duitsche plannen in Londen sterk uiteen te loopen daar zoowel ir Amenkaansche als m andere bui tenlandsche biaden practisch alle slechts denkbare militaire mogelykheden waaimede m n m Lon den rekening hout voorspeld worden Ook de voortydige terugkeer van Wendell WiUkie naar Ameri va wordt als leuze gcbru kt omtrent vervviclitingen over bewe rde a s oorlog iandelins en van de a mo gendi eden Van c zf com I ii Du tst 1 nd rustig O Du Ise e iels m ei i t il vps meldino vin eh too l gei nt ng lertegtiover een standount te ocpaItn D Duitsche b iden t n n j nst n del ilyke geval n een b tn Ier groot dibtipline wtl e n i ii n btataat wol een it Hum nt te n van ae Du t it oorlog er ng ni ir z eh mot d 1 de vyml l pi t it bepailde utn tn te lat n u la n aldus let DNB Wanncei in vei ind met deze gcnithlcn hepi 1 Ie vooi pellingen geiim worden omtrent etn gitsot Du tsch otfensef m dertig of in zcktig dagen dan ziet men er te Berlyn diarom letis vin af een standpunt in te nemen omdit het niets n euws meer is dat te Lo iden dergcljKC gebeurtenissen worden aangekondigd om daarni wanneer dt termynen verstreken zyn zonder dat er iets gebeurd is de lez ng te kunnen verspreiden dat de Duitsche legerleiding het met heeft aangedurfd haar oirspronkclyke plannen uit te voeren Men is er te Borlyn van oveituigd dat oök ditmaal met de genoemde aankondigingen bepaalde propa4 indistische voornemens te Londen hand m hand gaan Dezelfde ver denkmg koestert men ten aanzien van de steeds weer opduikende berichten over zg Duitsche voornemens om Bulgarye binnen te trekken Men is te Berlyn van meening dat deze geruchten in de eerste plaats moeten d enen om om list te zaaien m Zuid OostEuropa De stemming der Londensche bevolking De Londensche bevolking houdt z ch over Het algemeen goed doch is oorligsmoede en verlangt naar het spoedige begin van de Duitscne invasiepoging opdat de oorlog spoedig voorby zal zyn aldus verklaarde Frede Bate die jarenlaixg omroeper van de N B C te Londen is geweest in een voordracht voor de persclub te Washington De spreker zeide verder dat het leven m de schuilkelders met prettig lö Men durft echter niet veel d epe schuilkelders te Ixiuwen daar de bevolKing dan by elk luchtalarm onder den grond zou kruipen wat langzèmerhand op den strydlust een zeer nadee ligen invloed zou gaan uitoefenen Engeland aldus spr heeft dnngend gevechtsvliegtuigen van Amerika noodig Oorlogsdoeleinden scnynt Engeland niet te hebben ja men zegt niet eens een plan wat er na den oorlog moet gebeuren zoo er dan tenminste nog ets van Engeland over is Berlijnsche pers over den luchtoorlog Het komt er in het geheel niet op aan wie het eerst Londen of het eerst Berlyn heeft aangevallen Het komt er alleen op aan wie met den luchtoorlog begonnen is ert dat was Engtlind merkt de Boe sen Zeitung op ten aanzien van de Wo ns dag m het Enge sche Lagerhuis door den minister van Luchtvaart Sinclair afgelegde verklaimg dat Ijcnden voor de eerste maal m den nacht van 15 op 16 Augustus IS gebombardeerd Het blad schrijft verder In Londen doet men sinels eenigen tijd znn best om Engelands schuld aan den luchtoorlog en zyn gevolgen weg te vagen en het duidelyke Duits he veigeldingsrecht te verzwa ken Wij kunnen ons hiertegenover zoo merkt het blad op beperken niet er op te wyzene dat Engelsi o b mmen op Duit cheWO tn rt J in den nat it van 11 op i2 Januri 1940 gew rnen zyn enwel te V er nd Sit = ijkHol stp n dat T 25 Vpril bommen opeen badpla os z vallen zyn op 1 Augustib on t 1 viUawi vin Hanno er in de r t it van 5 op 8 Augustus od h t a 1 b ed an Hamburgen djt in d n nacht van 11 op 12A if I tos de gtnie nste aetie van deR A f nl Te brandp iitjcs begonnen Wy ebl 1 de E gtlsthen ertoen n et n tw f 1 over laten ver1 oe n dit L ndcn let heiliger zo 1 I dir j ten Du tsche arbeidt mart Engelsch schip vergaan ian boord van het gisteren te Lissabon aangeKomen Engelsche s s Moebrac bevonden zich zes geredden van het Engelsche s Pizarro dat op 31 Januari m d n Atlantischen Oceaan terwyl het deel mtmaakte van een konvooi dat op eg was naar Gibraltar door een duikboot is getorpedeerd en tot zinken gebracht De schipbreukelingen verklaarden dat nog een ander schip van het konvixii gezonken is Wat Engeland de oorlog v kost De Engelsche minister van Financien Kmgsley Woeid heeft gisteren m het Lagerhuis verklaard eiat wanneer het Huis het door hem voorgestelde aanvullende bedrag van 6O0 miUioen pond sterlin g voor het loo pende dienstj lar goedkcuit de oorlog Fnijel nd in het diinstjiir dat op 30 Maart emJ gt 3 3 m llnrd pond sb ri ig gekost heeft De oorlogsuitgavm vin Ent e and zyn zoo geweldig en nemen van dag tot dag m zulk een omvang toe dat Tiy niet kan zeggen he eveel de wckelyksche uitgaven m de eerste maanden van het komende dienstjaar zullen bedragen Me kan echter reeds thans zete en dat een enkele oorlopsdag Engeland 12 milliocn pond kost Het land heeft tot duiver zwaie lasten moe en dragen aldus minister Wood doth ik mag aan de bevolking nit onthouden dat deze lasten en offers biinenkoit nog zullen toenemen Tenslotte deed de minister een beroep op de Ijelaslingbttalers om snel en punctueel te betalen