Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 FEBRUARI M 1 1 r 1 I 1 t Il 1 1 lx 1 1 Is 1 1 J 1 tl t 1 1 r V M If BDnrENUND De Elfstedentocht Adema eerste in 9 Uur en 19 min AZIË DE STRIJD IN CHINA Groote buit voor de Japanners N I r n fit ff i Ur de J pui I nrxifc ét uirien r van deJ f4 F bnid 1 trfime lc e ¥ rifirlogsmatcnaal welkt 1 t k ngkong Snoet Jab t nncKriten worden ver v t l Dadïonaer be in d 1 iaten bciwine 1900 kub n r i t 1 1 l rt re stoffen en vele pa rt f ï M lad r2 n Japansefa offensief KKfr fldt heUifn de Japor t r l n nr om tie legt r f f s ii Bosnnan tweede en Geveke derde Me Kooistra eerst aankomende der dames f f et p dtföU dn l lofpdi der r r g t r kkf n 7i r M rt litl 1 ► l l r i I I ntfi W I f r i lloiiKkonK afKPsnedrn n ti Kil II i tv 1 1 1 n II I I 1 r I r jr l I i K I Var I lie f X 1 i t I f n V f ii S JU n IA 4 fMI 1 f vr i j I I f f U I I ll 1 t t II M il i VM Kil r f I fl it li I I I f pui t I I ri s rf tl S s r dtH I i tltixf M ifi Il 1 1 I lil I1 U I 7I I ilw t I H 1 Tl 1 I Vf 1 1 t r III I 1 1 I j I lUt I I I I I lil V M 1 lil I vri t I U V Imi 1 I I II Ui t r wtjl t 1 t lit ddlf Tl II i et n r t f i li I kr I htt ft I t iK f I 1 i 1 I 1 De vredesconferentie te Tpkïo DFIF Aril s DOOK MATSOEftKAONTVANf lV Ilw 1 If 1 t II 1 sti I in Rq t 11 lontt w i f lilt M tsiHt ka 1 i i f1 ptem id i d HfUjTïties i an i I Itwl4 i ï tl lil lanti t r ie vieCk f ti t I 1 t t i 1 I Hm l if tutu 1 i t d It I t ri I zt tl IJ t Ol et II I r I 1 schik 1 i fi It t r irln ctintri Thailand h I mt I rui it n VIIdrill lin I 1 C I V II tl ri I r I de ei w laak In dat pi II neesi I 1 kun t I laii I I died Wl r h f li l S li tril hl t mul hr Il r K I d r I i r I VI II I 1 1 I li f I I k 1 i l I di the rl 1 4 1 I tl II t ft I i 1 I 11 f ai I rt tht iHrdige ki j I rkln 11 1 II 1 1I 1 I I nv lu t I t t Chif pi M hl Of n f kt It t f f iit n T 1 lil f I 1 1 I I 11 f I n 1 inri 1 1 d I 1 fl Ift I I m i ki ni n te ichv be mt n nadnikkriijk dat Frankritk str vtrlrouwtn ilrlt in de be ing artip van Japan Japansche per tem c fi nJieid ati de opening dtr I 1 hindelingrn tuisohrn Inoo M Thmland onder au pirier n n de anibtswo Mng n den pre te Tokio merkt de Nitsji Nit ji Sjimhoen oa op dat een t I I K mg het grersgesclultl Thailand en Iransch Indo t hina lift s echts diVf weg baant totvVstii 1 g r it on1 worpen Oo t A iaiis gibied an gniiecnsrh irpi lliki w n ir ook nth s eik aan li di i i i vmfit hiirgt Pit i teven etri is ve r Nederlarwitrh Indie aldus h bad dat aarschi ii ijk met met oc A laimhe inden zal meedoen in dit t piiehu I I l i Ja SNOd St HF HOOOE COMMISSARIS 0 T INt T MTNm A De ïn P e ft vertoevr de afgefan v i Km ei ï tnt ir isgstt ren ti t 11 t n t 11 J t e et mmiss r 1 ts ra i ir Mai M e aei oolv ai i n BEI ie 8T JD TFCrX PRIJSOBDRUVIVC E SLlliCHANDKL t r be tnj ting v n de pn w pf ni t ng en v n den sluikhandel hebben BcigiKh m nivtcrie van Landbouw nistff e van de Vüedseiv nie strede de ri kscor role orgarr m rege ep genoirer De 3000 l i njn niet eer ramv it 1 j erie amt werkende k iHlt Liiiaiic versterkt V ep eh Vle liwarer Ztip Vt Inderdaad is Adema er in resiaafd als eerste aaa de Schenlienscliant Ie LeeuHardca aaa te komen Onder c weldie ejaieh van de enUiousiute menigte reed Uj met forsclie slacea Leeuwarden binnen Bij arriveerde om 3 04 aar ca legde het 193 4 k BL lange pareoan af in 9 nar 19 minulea Hij slaagde eir dus met in bet mrt t uur 5 min op naam an de rijden De Vries en Kastelein de overwinnaars van 1933 staakde record te verbeteren De u eenmmstandigheden i aren in 1933 veel beter wanneer Adema onder dezelfde omslandigheden gereden bad waf du record ongttuijfeld dour bem verbeterd oo heeft dus een Fries deze Friese he MaratboB loop gewonnen welk fi it in de Noordelijke provincie met veel vreugde bekend werd D t Adema het p het laatste traject ang r tt Bemakkc uk gehad heeft I jkt uu de aanktii t van de vo gen If r irs Bosman Breukeltn am i id i minuten ttr da i Adema ijl ns L Gevike Leeuwarden I uur A df Vries Wargaj 3 09 III il sff en A 11 i sIGtlhoom Jül j Tl ie ryder htbben dui tot het 1 ment a i p g ng n irv het A i ileld doi uorsprong van n a kt verkleinoi in weike poging iij ii een root gtdeelle tpv lagd DE AANKOMST I U ll i Itg t ijdrij 1 utekeii Il 1 1 nif k Vf den te Leeuwarden aan 11 n n L I f iOS K t RPJ 1 r z t r i hen d zr had V 1 U iS SpfCl n p il M fLezt I Hit Urhl U Ti Indfr prt static n m twf a S eerstt t 4 45 uur Ui miders g f I n binr i ng welk r üi l fstedtii ü ingcboden tU t Af Ufc I wirijid ir wtrdf Ivarfff I d aT h w I riat K iren It r opkar t w ir Ort t en ü aan r hem r hij om dc it i r en e r ro ie s he tci jje i d er M n lertfiu fnai p r d gen il rcec iftig ri eerd Alle ry 1 icht lil een da ir Sld een ooor hel be luxir vticenigmg werd I r STRIJD TUSSniFN DF TOt HTRIJDFRS F DE DAMES Van df ovenge resu taten kunnen t 1 nog mededeelen dit de deelremers Tl 1 1 tocht die n Stavjarer dr lei 1 ig en genon en zonder ook nog 11 ir itn oogenbhk bedreigd te wor t n lilt verige gelee te van der tocht tl iTTdon en gezam i i k de ema treep usst iden Om 4 7Ü arrveeratr zy an de Sehenkenschans te Leeuwarden 1 pl w itn de rijdt CE K Semp imiua allen uit Tjerk B ri ma en W asl fKomstig D nrna was het wacht en o p eerste dame D t was natiuMijk Bi iikje Kooistra uu Warga die uuie tefegejuicht me haar vader i e lil n geheeten tocht met haar had III t rtdtn on 521 aannw un De vv ires van i n jaar Sjucrdjf Faber bereikte 18 minuten later om 5 42 de Schenkenschans Zu was op haar tocht vergezeld geweest van dep heer Lantuigi De derde deel neemster die aankwam was mej E Zuiderveld uit Roden en de vierde wai Anlje de Boer ui SchiUmghout Dal de leider in den widstrijd oader ling ftl gestreden hcbbtn wordt wi btwezen met de volgt de nadere bij zondnhcG n De w naar Adema had m Dokkum de leiding lijd van aan komst 7 35 op de hielen geveld dot r b Wüudstra 7 36 en L Geveke 7 7 Tc ïi 1 icker amvtcicit Vdtma tn 8 41 ligeli k met J Bosman en geve gd aoor J van der By 844 Te Har i gtn kwam Adema om 11 gevolgd dof r Bisiiaii i9i j en an dtr Bij O 18 Ts B ward was di i i ikomst va titi rni 10 25 mi F nan ir ccn t otn tijd Drie Was hier De Groof jitWidum 10 35 te Workun wis ö lil ttn fracic van een sttonde eit tr aan de coilioe dan Adema 11 t gcvoig door L Geveke 11 10 H r t oopen bracht e n bijzondere vir ra ng de Vru s uit Franck ha tn hij de twee leideis gevoegd er hel 1 it ta arriveerde gfliiktydig on 11 33 tan de contriilcTe Stavoren w is ÏV n s w er afgezakt dt ma Boeman i De Grot t gingen hu r om 12 11 doorTe t loifn had Aden a weer eer voorsprong van een n iiiuiit op Bt man en GeviK i32 en 1 3i te IJls hai aem i een vtxirspE ng g non en v in 7 minuten welke otsiisstnd was voor itteiiartsu uat Alema 200 Dt ic n Geveke 2 07 T bieek wartr de vd scni ende tuden as volgt Ad m i 2 11 1 sm in en De Vries 2 T rjt I w is hel ondoriiige verschil a ir f I h tot enke e mmuien leru gebracht Dl FITSI AG Adfma Franeker arrivp r a nm 304 EeisTan Breukt n o I Gt I et uw 1 ir i Utdurenue een geuetltt van a i aat er er veel ïnfi uw bo pi G 11 r 11 1 I e ruders heboen hier du VLt l nu lijkheden ondervonden De verdere uitslag luidt ai i 4 A de Vrici FrarPK 5 A de Vries Giethooi t J van der Bu Anna i 3 165 7 H H J de Boer W ji 3 16 5 I S de Groot Wijdüni i 5 P Bolkerstem Maaila id fci W Hecimga Giouw 3 2 S Wei tra Wanritlinui in 1 t S Molen 1 ir Jpurei 17 T JTrooster Ain t rdam i 42 U 1 deien iiLslag van I n uu de ri du talen L ijkl dat d it tsde elfatt groot succes giweest is oor h r t i want behalve Bosman zijn ir a t Fi t en m de ki pgroep Df s avonds ond dt t f f e i uUrtiking plaats in de Hain i i eer gezellige sfeer he rpt h e et naders die den tcirh t u ii tn i den Vertelden lka r met eiutio an hun ervarf geöi Gemeentefondsbelas ing blijven doorbetalen WORDT VJRMOIDKl IJk VtRREiUMI MI T INKOMslIV hH ASTlNf De Indisel f 1 pen er 1 IJ de mv t rg dt I w 1 tin ZIJ r n wcnxlf I tm Uzij bt ing in Ir zt ttv e rre op v t iilit d 1 fondsbt laslire kir Of iat zu die I et n betaler Men Miogt d f Gemeer dül 1 4 1 41 ook t i dei Ie wordt v emi t n u Ink n stenbe g met 1 lul e Dit IS r het F Ui I t T H nnet m tcfi dsbelast r U tot 1 vr dtKwheta 1 Hl vil nuai 1 V u V I mt eiit K m ri t t ir 1 1 I 1 stiTip il 1 1 e f khpK Tr mg het ♦ wi tr opei j t uden Dr Goedewaagen bezoekt Rotterdam Kl NSTT nPFN INri 4TS V 4N KUNSTX I REEM IN EN Gisteren heeft dr T G edew a aecrr lans gent raal va n dep ment van Vt il svoorlic ig en Ki ster een be en geWaï aar Ro f dat teneihd z eh op tu ii lt stellen vin hel kijnst t Dr G dpwaagem was vergezeld n dt e F Ordes t er I leFw i Om half el itezocht ti Geeitw gin burgemtt er Oud op het stedl ii s Verv de heeren zith naar de van B en W waar ft Gi ot wetht lur van O K len werti voorgeilt Dl gebeur e ook n et t i n inta vertegenwoori gtrs var inslell n tn op kunstgebied Zij g en een oferzieht van hetgetn in Ro terdam thars op kunstgtbed wordt gedaan Di Gotdevaageh verklaart e c t hij vet waard enng heeft tor etget n te Rotterdam tha is wordt gt la m er d hij da raan i n sleun otrt te gtvt Il W G W t een 1 sf t vtrv een u teen t t ng g t v leeft Bov n ai plan en voor n werbinncrv lad G tcrmidcdgGr idi waagen ft musp iibe tie t In dt oordrae t ti t diret e r dr I Hanntaanl il gt nnt it ien een iden over pt ri pectiev e n t i e kunit Rede dr Goede aagen Dr Goedewaagen die dt rede va dr Hanntma bea woordat zeioe t a De n euwe t c ening za irot ci houden dat de kunsteraar weer J t gnat uitmaker van he vciK oi k va ziir gevoelers betreft De k nste aars zyn reed gekoiren tot ce icentratie de e poging s ten heug uk veisvhijnsel De e nieuwe trdening it r e ege luk 71 n zonder tien s at He w iidt een openbare aange penheid die reel ten en verplichtingen m ebrengt De st at moe hel recht v r ten tk e cort olp op de kunst h bb P bt leeken peen rbreuk isp de ri d van d n kune fnaar het bt tekfn a f 4 n dat vrijl e d m der zii van w e r r van het rd vidu u t der b ii 7e Er i n t etr kere m rg ht staa tusschpf de kurs pe ervi d peen 1 oogere id e samer rret een heehte bind nfe van volks en s aa penjet n scHopsbesef n de andce z ic e De korrende kun n r t n i de aa i on leenen aar dere geV t len eid al de sna sleid ng D e gebrrdtsnheid kar Iw ePrVi ziip d reet c md reet Direct houdt in o d = taat n ealleen me s i sidies i wf n mo nok r rb nen rr a rgeven suge st r nn even n l gp i n Da kus fnaor kan e alietn p bn varen wanneer tn staa sm 11 mtt w i be id op do n e i a c e vv j t ornb rt aan Ift kuns r f gfX Indirecte eebondonhp d is rog veel b angr ker dan de d ecle om dat e misse n mmdf r de Vunst zelf dan wel den kunstena r 1 e r ft btt be ifft nameh k s üociale j de In de nieuw orde zooa s spr z ch die heeft geriaeh zal er wfer mn Ier kt n en e n tf Mpt Jon r aarb p a t Vil r t n fV P ♦ s 7 t De kunslgildtn moet n ts e fp pend ïijn belrikk nisa les in m bl Wie kui t 1 lïna U k riig Natuu a U W idp Ztkf ie t r 1 ntr wordei v t i I t i a IS 1 Pt r leti t d A 1 I k t kun n Ie i tnde vtrmi grn l w ir t m b pa 1 I djgt i k ffk II i ccn lain t aie Kj wtfrd oik lütii mot i M tlk gri lioar p I 1 n mi iel iP DE NIEUWE BONS voor de komende perioi Bon 02 voor boter en vet 02v broodkaort voor brood en gebald 1 Bon 04 voor een ei i s Bonnen van oude kaarten worden meer aan9ewezen de met 01 gi merkt t iv t lx f en vetkdu K worden verkL t 1 tl veni 1 rri OJ f r ummeiu 1 Ifi iAx hof nip I i r tig ge Zoi 1 g 21 I ebruan a full l De Cretans generaal van het drpiHrmint mm I andliouw en iss lieï ij deelt het BROOD KN GtHAK on Ir d it Ilea ka 1 4 1 t orde e t P 1 brj r f n vair e b r j pen V Felle brand te Zaandam lOODS in IBK SI Nu de uitreiking tan de niiuwe distribuliekaarlen voltuuid is liijl B in de bedoeling in den vervolge uitsluitend op de bonnen van de e nieuwe serie kaarten distributit goederen beschikbaar Ie Sjtellen In terband ihtermede uilen dus de nog nift geldig V 1 Jfi T w se no Tn X 7 1 fH i een h v ld au am m loeir lan n i r t rjk n voors Vi ek va V n i p H IA t o O 18 10 1 f 01 gd t li V BfniK ISA fnf 1 I 1 n aar V p S 1 de m t mei nts efi bil 1 3 Febged w rden WETENSCHAP RIlMIINsdir BFf KïMPI TS OVTDI KI II f RI 0 Huisvrouwen attentie NOODIOTTK I I De Morgen is Je laafs e elè faeidsdaé van Broodbon 25 te V f Eitrbon 59 Vleeschbon 1 V a D d a a iS loopt boterboi 27 ai Bra fs r Haart ei ti k i tis Fenbtid vssie 1 randitof Cen ra e p rming f WELKE BONNEN ZIJN GELDIG RT1KFL BOJ DL UR HOFVEELHFrO n cem BI 4 t m 23 Febr iO gi am rogtej f f d of bn X of H a soen gebiK mt 1 pf b oen fl 3 i r j5 g iia Bote f II argrtPine Bo Ï7 B 2S t m 7 lebr t m Ib F br 1 p iKiter of marg of 2l J vot rraad 250 gr Op b idt n Vt O terde perittdei t m 2 l febr K M t m lil t m 14 Febr K 11 12 en 13 t m S Febr K n l m 24 t m 14 Febr K ÏS t m 32 t m 2S febr t ra t m lüü i rowe üod of JU J i r brofi of 1 1 1 soen geba R d Kr 1 9 febr 16 febr A j9 A 03 t m t m hu f n kippen of eendenei Br ÏS Br 1 9 febr 16 iebr Gelak 1 rantsoen m 9 febr t m 16 febr Got G flm ut f G utten A 44 t m 21 ebr l i t nd iiavermou llaverv 1 1 en Gort f f i 1 11 n A a7 t m 21 Febr s pt I d Kaas A 19 en 58 32 5 t n 23 febr fclke bon 100 gram Koffie A 92 t m 16 Maart 125 gnm Maiaroni of Vemieflli of pa h ti A 31 t m 21 Febr 1 tfh 7 Maizena tf Gnesmeel tf Pud t m 21 febr 1 on ditgp eiti 192 IC Febr 1 pond Peul rjehttn Per Per D t n t m 23 Febr 23 Febr Pe an Vo r de keuken Vi I I VI r iel II g 2 iter Rijs emeil gries of i u meel eb oem A 92 t n 21 Feir T i poid St eei Ppp 117 a urt strookir t n 39 April 50 gr srhcerzeep of tube f P e Biet langewezen Si kcr A l t n 14 Febr 1 kilt tram f hl e A 92 t m IC Maart 50 gram t m t m 9 Febr 19 Febr VI 16 plm 1 ons vlecMh VI 91 N w kaart t m t m 9 febr Ï9 Febr 1 raj ts M 16 VI 91 Nw kaart 2 Febr 1 rint oen Br Brood bt n K Kf len bon Per Pt r ode VL Vieticlibon A 91 A Ag DistnbuliPbonboekje B 1 rit o Bo Bolerboa