Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG 7 FEBRUARI 1841 Het strydtoóneel in Erythrea derd worderr doordat er be halvc hot N AF en andere orgonisaties nog een departement van Landbouw en criiiaeentrales zyn die elk vcwr juth maatregelen uilvaardi en praten en schrijven tn van dit alltj nogal eens te vteiydoen De heer G J Ruiter te Knype leider van den Laudelijken Haad van vakgroepen aanvaardde vervolgen deze taak met een rede waarin hij den urganisatorisehen opbouw vati het NAF en de taak der voorbeieidmj an de volksvotdingsorganisdtie schelste KWAADAARTGE GRIEP TE OLDC3R0EK Huis aan huis h r cht ook in Olde brofk do grie p LnkeU sehoLn zijn al jeiloten De ziekte heeft hur echter i fl kwaadaoidigei kaïakter c an elders Ov r de periode v m 1 Januau tot heden zyn eenige ti Mallen sttrlge veil n mter aangetjevon dan ov3r het IfsL tijdvak van het vorige jaai VLEESCH IN BrnSTEE De marechaussee uit Wtzep heeft te Cldebroek een inval gedaan m üe woning van BS aklaui waaibij zij ileesch ortd kte van fraudul us te lachte vaikcns c at in een beiatce en n e n hooib r w s vcis opt Ti gen S n diers zoon en tesen een mede lichtife al md teien dcn di e varkens had geleverd en daarvan n zqn vecboekje f e n aintekenin had gehouden is pioces verbaal opge t a kt Het vleesch is in beslag ge nomen Vrp esconferentie te Tokio geopend RFDE WM MATSOEOKA Vindaag i s de viedesconferen tuswhen Thailand en Fiansch Indo Chii T tLoti n i mrl een re e van den inin b er van Bui cnlard Malboeoka D ze vei d naneensiuitirg va s U O st 7 e een gesca edsundi in k IS De landen m htt Verr zu en op deze wii d t bnr rtigen tot den vrede m dit d ei to tot den w e t Ivredei wanneer z r wp leike eris hun plaais n de g nUL iapp lijke leefruimtp wa i i in D ai ii IS het van belan dat üi voJ ii id der stabiliteit m Cobt A ie tot stand gebracht wordt M 1 j rjka zeide oprecht te wenschen dat het grensgeschil tusschen Thaiuind er Fransch Indo China wordt eircuia re gezonecngezegd i Aangezien het wd iischelik is gebleken aan de viuehicmgei c e steun genieten wegens vciorzienirg m eigen nuisvtsl ig er voor dat zy oen suat K u t r f o o4 per k van Viuehtelirg Vf rkregen georga ribcerd arbeider w ren ten hoqg ien eun tre te kt feu da de ei er die iet e jrganistf d waren rtel ik ü georgai = ptre en georg in = ee rde worcïen topge BUITERLAND DUnSCHLAND LBGERBPRICm VAN HLUtN Luchtaanvallen op Malta KOOPVAAKDIJSCOEPEN TOT ZINKEN GfcURACHT Het opptrbevel der wecrmachl iBEakt bekend ten au kboot heeft twee gewapende vyanuehjke koupvaardysc iepen van in to aal 12 000 brt tot nktn georachl Aan de Engelsche Oostkust s een moXur bTpsuclöjl erin ge iaagd een Bntïcne kuitvaarder tot ziiiktn te brengen De luchtmacht heeft ondanks hetïltci tu weer gewapende verkenningv uc 1 n onderiume m het zeegebiedrrt geland en mijntn geiegd voor I havers In h t Middellahdsche Z d hebtisn gevechtvbegtuigen t djrvallen onJcrnumen op mih tj I r stal aties op het eiland Malta Vijand hteft gisteren in de B uun n in den nacnt gepoogd It l ondtrlijke vliegtuigen het bezt 1 geb ed arn de Kinau kujt binnen tp crngen Slechts m een havenstad zijn uoüi het werpen van branabomrr n kicne brarden on staan die de bu gcrbevolkipg snel kon blusschen Het luchtdoe geschut heelt hierbij etn gevLch svIiegtuig van het type Armstrong Whillty neergehaald ten tweete vbrg u g werd gedw ng n te landen en de bönannmg werd gevangen genomen AZIË Tsjoengking en de communisten TSJANG KAI SJEK WERKT AAN rr roMPROMis De buurificwone zitting van denho i en na ionalen defensieraad vanTsjü ngkmg cue op 4 ïebruan was verc oigd is vardnag weer bijeengeko men t r bespreking van ae houdinsvan T jeenking jegens de Chmeosche commun cn J 11 1 1 se he kil rh Cr C n 0 S If b K it B tichtcn uit Tsjoengking me deil dat Tsjang Kaï Sj k tracht een voor looB ccmpn m s Uit te werken Ih der ber c itpn wordt verder gezepd dat m n ge ooft dit T jang Kaï Sjek houding in verbind staat met gerushten welk in Tsjo ngkmg de ronde do n en vo £ ns welke het Japanschp leider in ét ni b nnfn een rraand eei i algemeen offtnsi f zou ontketenen on den k 3it li Es verwirvrn vooruitgang dnoi te o len D tjenoomde bericht nl vni i n vprrier op het succ svolle fla i panache rTf nsief d t befonnen is ui ba lan s c sfoorliin Pekm Han kau pn n Loencha nosrweg waardoor de rl iren van T toengkingi t ot een h rv it n van d anti commun t scre operatips in Centraal en Noord r i na o r b vr n iin g vvorcpn n T ioen gedwongen is de onsicllinc vin in tro D n te h rnen m de provir CTV Huo h Honan Hopti Sjanloeng en Sjm ii gfregi d De vijandelijkheden lus chendi 111 11 ht hben slech s onaan gi 1 o 1 n voor geheel Oost A e fel 1 i uojit Japan tes üten heeft zijn bemiddeling aan te bieden en het geschil arbitraal te reg len Japan is erop vooioereid om met vastberadenheid en verantwoordelijkheidsgcvoil een regeling van net conflic tot stand te biengen ITALIË LBGERBEBfCm VAN HEDEN Veldslag ten Zuiden van Benghasi GtVECHTFN IN OOST AFRIKA UllRLN VOORT Het 24ïTte vieormnchtsbericht v hot Itali ansche hoofdkwartier Iuuk Van het Gr eksche front mets te melden In Cjienaica is een verwoede veldslag f nidc tusschen onze troepen en AMERIKA De hulp aan Engeland EEN OPVANGINRICHTING VOCE Utr GEVAL ENGELANU Vl RUEaT De wet 1746 heeft weliswaar het redden van tngeiand als eerste geenszins echter als laaiste doel aldus verklaart de bekende Amenkaansche publicist Lippmann m de Washington Post Eeider kan men zeggen dat het hoofddoel van de wet is een opvanginrichting tot stand te brengen voor het geval Engeland de nederlaag liji t Daarover kunnen de leden der regeering natuurlijk met spreken Het IS echter duidelijS aldus Lippmann dat de wet niet den minsten zin zou nebben Is Engeland m de komende maanden onderde Duitsche bestorming zou bezvsfuken ot als Lindbergh gelyk zou krijgen jnet zijn bewering dat Engeland zich ook met Amenkaansche hulp met op de been kan houden Om voor dit geval gewapend te zijn heeft Rooseveit de m de wet IT46 geformuleerde Volmachten noodig De president mdet om deze reden met Engeland omvangrijke regelingen treffen om m geval yan nood de Engel che vloot en de in de gcheele wereld verspreide deeIcn dii r Bntsch luchtmacht alsmpde de st tinpunten van het empire te kunnen ivcmem£n Wanne r de Vereen Staten het Bntsche emp re willen rea den oo beiluit Lippmann moeten zij de we 1746 oo spoedig mogelijk aan nemen opdat het empire en de Eiigelsche vloot zich in geval de Engelscne nlanden zouden vallen met de Vere n S lten tot een groot afweerblok zoeJden kqnnen aaneensluiten ORDK OP CUBA HERSTELD De Cubaansche legatie te Madrid deelt m een c imrounique mede dat m Cuba de orde hersteld is en dat op net geheele eiland absolute rust heerseht RANKRIJK De fcesprekingen van admiraal Darlan TE PAIU S TERUGGEKEERD Adm raal Darlan is gis cravond te P teruggke rd Na zijt aank nvit had hij een bf i rekmg m t den algem Li en g J e rdo der Fiansche rtseer ng m l bezette g ied den im u s iJeur V Brmon Kaar men in welii gelichte kringen verneemt zal Darlan vandaag verdere Lesprekmgen i e Pat i s voeren Morgen verti ekt hij naar Vichy Elf doode te Nogent8ur M HET INGESTORTE DAK Bij het ongeluk te Not i sur Marne vaar het dak van de markthal iMingetort zijn volgers de laaiste beachten 11 mtjpschen om het leven geljomen oorts zijn b8 personen ge vond iider 30 ernstig het blad Aujourd hui meidt dat de DuitÊe i Kommane antui ter Siord een batnl on infintene heeft ge rd n om hulp te bi d n Hieraan is hfet te danken dnt 200 persun n snei sWed kondpn woiden In verband ttiet diiji den zvvaren ne uwval ver ojrzaikte on e uk wydt vemom n men sedeii ICTQ te Panis ni t zulk hcvigen Teimvval h eft meege miakt als dez n winter BALKAN D toestand in Roemenië RUIM 6500 ARRESTATIES Inl de flagolijksehe medecfeehng et vai emecnSc io ministerie van Bm il dache Zaken wordt gezegd dathet op 2 Ftbiurri des avonds m d gemccnte Danoau bij Thorenburg in7cv rburgen tot een boising tuis hc ge daiTnerie en een groep legionnair IS j eKomen E n le irrPciir weid gvvond Overigens is het in het geh eleland nustig Hetjaantal anc aties be draagt thans b576 vVaarvan 3 161 te Boekarest Verder wordt medegedeeld dat vooi de m litaire rcch bank te Boekarest op 5 Febrqan negen deelnemers ftan de gebeiirfeni ien vaij 21 tot 24 Januan terechtl gestaan hebben Zes beklaag den werden veroordeeld tot dwang arbeid ikerkers raf of gevangenisstraf drie weWen vijandelkjke formaties in het gebied ten Zuiöi n van Benghasi In deili sec or van Cheicn in OostAf nka duren de gevechten voort Aan hetiZuidelijke front zyn vijandeluke aanvallen door on e dappere troepen afgeslagen Onze luchtmacht form tie hebben arti nes ellin r troepen ftn au os gebumbardeeid en daarbij bi nden in mumfie en bra d stofvoorrJden vprrijrzaakt De viiand heeft aanvallen gedaan op Asmara en f rsge indere plaatsen zordei erstige schade a n te nchlen Te As njara is een Gloster vliegtuig neer ge=photen door Onze jigeis die s lii scnrabe de kwamen Eeiv onzei viiegaiigrJ is niet teruggekeerd In Oost Aft k 1 w ord n bl k rs de Italiaansche we rmachtsbericht n he vige gevL chtcn gel vcrd tu tth n Ila lianen en de Biittfn die Ei ythrea 14G km zijn binnei edion en VcKral ten Noürdeh van A rda d t aan de Biskia Massawa spoorweg gelegen is In de omgevi g Barento m de Eri ticeche laagvlakte wisten de Itahanen nieuwe stellingen t bezetten krach ti e Eritsche rarvallen in de ri htir van Asmara hebbem zij verijdrld De mnmnhm De varkensteeltregeling 1941 ANDERHALF Mil LIOFN BIGGEN MERKfcN WORDEN DIT JAAR TOEGEWEZEN HoofdzakcUik zullen de erkende vai kcnsfokkers voor een toewijzing m aanmerking kome i Od de gisteren te Bameveld geiiou Jeu voorjaar v igadering van den Bond van Virktnsfokvereeniging n West Veluwe hi i de teehni en adv scur dn dezen L md de bttr i Blik man h iofd assitei t van on rijks vecteeltconsu ent te Arnhem enkc t nteressante m dedeoling i gedaan omtrent de c t regeling van varkens voor het jaar 19 1 De leer Bl vman deelde de ver gad ring med dat dit jnu 1 500 000 Diggenmerken z illen woid n toegewezen waarvan oJ7 652 in de provincie Geldeik nd ving jaar 412 821 Da neer L ii man de Je vcKirts m dit verband mede dat zij die het vur ge jaai ecn fokzeugen h idden met Tiecr m aanmerking zu e n komen veor ten toe wijzmg biggoni i ven een r geUng die met alleen vo jr do provine e Gelder ard maar voor het gehec e and za gelden De erkend stambotkfokbedrijven aldus spr zul en echter zooi eel mogetijk intact worden gelaten Voorts zal men peV bnv entallige ie Ugud t jaar 2 a 3 fokvarkens mog n houaên br zal gtcn o Joischeid mei r woidon cmaavt tus e en dracniig en niet aracht g De t vv jzing fcebe ren Zcil woroen vcranüTj per half jaan zn en geiijk aai t il uorden toegewezen als v ci een jaar roodig is Ten lotte deelde de h er Blikman nog necie dat de eisenen voor erkenningdti ifde blijven Men moet tvee jaardis foKker zijn ng schreven en aan a llci erpliehtingen j s z jodanig hebben voldaan wil mtn offtcieel als varkens lokker Kunnen worden erkend A Dit btteekent dus dat in dit jaar de arkensfokkerij dwz de stamboekfokkerij nageno = onbeperkt voortgang zal kunnen vmaen MATERIALEN VAN NEDER LANDhtliii tiRSJLHti x iGi Wk nih kP Het hoefd v n het Alwikkeluigs i ui aa van r t pi itemeiit van Defensie heelt üe iA t atht van üt n secielaris gt erarl an iet deparitnieni van Birmenlandicho Zaksn er op evesUgü dat de bevolkirg zich niet ove al vol oende rckensenap geelt van ns t leit dat materialeTi alkomstig van vloggere Vederlandsche veisl erkin swerken zooals hout metale enz eigendom zijn van den Ncderlanasehen siaat oj van de Duitsche weenpacht Eigendunke iijke wcyiemmg of verkoep aoor poj icuheie personen is derhalve onge Oüiloüfi en stelt hen die z ph daaraan chuldig maken a an het gevaar va n stierf e bestraffing Genoemde seci de burgcmeebieis bloot oris genei aal heef uitgenoodigd vooi zooveel noodig de i ïvOlki ng m nun ge meenten op het voicnstaande te wij en STEUNVrRL ENING lAN VLüCHTLLINGtN Dl Si ereiaii gen parttjoei t van bm i ceit aan de eraal van het de iemand che Zaken f nfi enteoesturen een waarin o m wordt nede cat voor oe e steurnormti vóór werkioozen kunntji past Deze normen 1 ui len e epals voor nel gtoifcaisee ceil geschn t t ve roogd w irden met het ha ve verschil schen het aar ijnrierde m 1 c v ucht d pn datgene il it m ie lampge I e zou zyn gemten Voorts deel ik u me d t ir overleg met mn ainbtgtnoot van So eia e Zaken wcjdt goediscvonotn dat de Vluchtelingen by de uit het weik orsheidssub ir lef nes g jh i utcrcc vv e r k V c r u 1 m 1 etikir Aordei 1 wcrke 1 i luchtmacht der Itiliaren hc ft Bii J e collui n s achl i het front kiach li aan evalkn Op de kaart ziji rn t zwnrte pijltjes anij geven de a nv ibnchtin cn d r taliaren abmde h front d r R it n Ho uitgc frekt de ItauaanKh kolome m Oü t Afrika is I jkt uit het venkaartje wa r Itahe op gelijke chaal IS infeteekerd f Cartof ra f Th l ireau voor de Nederl Dagbladpers Gfoote brand te Boxtel KLEINE JONGEN WERiVHST GLstcrmidr ag omstr ek en uur is door nog met bekende oorzafe brand ontstaan m de manulatturen en meubelzaak van den heer Boonien te Boxtel De brpnd nam een groeten omvang aan en iii orten tijd stond het liapitale gebouw m lichter laa p D brandweer uit Boxtel bestreed het vuur met alle kr cht daarbij geassisteerd door de Du t ehe weermacht terwijl de hulp vin de brandweer uit Den Bosch werd ineeroepen De belendende perceelen hebben moote waterschade opgeloopen Over den brand wordt nader gemeld dot een üenjuiig zoontje veimist wordt Het is nog met KKend of het in het brandende huis is achtergebleven De scnado die door den brand waarvan de o rzaak nog me is vastgesteld is teweeg gebracnt bedraagt flOOOÜ tot l ÜUÜO gulden Dt Bossche brandweer wier hulp werd ingeroepen behoefde geen d e st te doen KEURING VA V GESLACHTL VARiiL a Ter luUoefmg van de Vleesch keunngsviVt is bepaa a aat de s ere tans genciaal van net iltrpaneniei t va i Soaaie Zaïsen de gemeenten aj J i waarin bq de keuimg van e en e varkens h t ondeizKk op ii c ii si verplicht is De val kens worden dir ten bewijze dat het tnchme orde rzi k heeft pit ats gevonden gemerkt In de aangewezen gemeenten vtoröt eveneens het varkensvleesch cjt ovoj eenkomstig art 8 van de Vk ïcl k u ringswet by invo i m die gem entei woidt onderzocht aan het tuchiiie on derzoek ondenvorpcn tenzij u t bo venbedoeld merk b i kt dat onder zoek reeds is geschied Een en ander Ue U n werking met ingang van 1 Mei 1941 OVERDRACHT VAN NEDERLAND SCHt 7FESCHEPFN ZONDER VERGLNNLNG VERBODEN De seci taris generaal van he riep ir tement Van Hinde Nijveineid en Scheepvaart heeft dt bescbikk ng v ar den tocnti al ge r n ini ci van Ec mo mische Zaken betreffende verood van overdracht van zcese iepen in d en z n gewyzigd oat daa in verva len de woorden voo r zoo er betrelt over dracht aan mgt Nedei landers of naar het buitenland Daarmede is thans ook overdracht van Nedtrlandsche zeescnepen aan Nederlariders verboden zonder vergunning DE H4XrMÜMPRIJZEN VOOR BRANDHOl T Aangezien is gebleken dat m enkelegevallen brandhout wordt verhanii dlegen prijzen welke hooger zyn dan devastgestelde maximumpryzen wordter nogm aals met nadiuk op gewezendat niet a leen het veiKiopen rcepeetievelijk het ten veikuup aanb eaendoch eveneens het ku jpen tegen hoogere prii i n can de maximun piii m strafbaar s Tegen overtredingen an j dit voorse uft Welke onmiddelluk Ier kenn s van de poh e nen te vhrdei gebracht zal met k e it wordtn opgetreden De ingevolge artikel 1 van de PryI zenbeseii kkii e bi ut 1 v l e s clae n xr umpiii cn zyn By Irvti ng loc J UU i i LANDELIJKF R n VAXGHOI FN By lev 1 ng liane nuk van ai i v tr t In h enna p eden c n vakgroei n van A gr arise i Front van oud mm ster door den cuere i i Roikam H n ge Deze riaJ v evormd d lOi d T verse i 1 e r i land vrni ld i s Na de m eila E Posihui Gia de lai 1 1 ie ler ve I f r w ooi n Post unie H I roeplei i 1 aa stu tds 4i 1 t a d U lUim 2200 deelnemer hiS toeht gistermorgen mi ik i tun e sthentn i Van dczegroote groep War w c9 O laaien ren legen bet mujdenidchtelük ruim 140e personen binnengtkoma hadden hun contrölekaart ingSn Dl ze cyfers leveren een overltniJ bewys hoe goed deze elftttdi nintii vtrlooptn Niet alleen de li ekchTl volkmg doch het gehee i and Hm meegeietfj ract hen die hun petM Il ke krachten gingen ttst n in iiieschtn Marathonloop L i de rwi talen boven verwachting zi n ledticn vaderlander tot grontc vre oe omdat men hienn het bewus dat ongeacht de veranderde Utit standighedtn m alle lagen vap bevolking niet al een van der on schoolden plattelanden of fabriekt arbeider doch ook van den mtelW tueel de drift nog steeds amweziia om iets groots iets goeds tt presiJ ren iets waarop onze ratie tnikch iJu 7ijn omdat men hierm proef ie pjJr de leverskracht van een sterk ttiv een van pedachten éen van u Uen m groot m zi n daden by den mzpt va zyn volle pcrsoonlykheid en le enu 1 racht Dat dit mogelyk i z i tier u pperfpctionneerde lichameli ke oS voeding bewi t tenslotte dat j nog alti d gezond is DE ZlPD nOLT ANDSniF MH18N TOCHTEN AFGFLAST SPORT De Zuid Hollandsche IJsboid melA dat het ys ove het traject van de me rentocht m eeiji slechten tocsiard veN keert en med in verband met dg sneeuwval vooiJloopig geen incientocli ten zullen worden gehouden SKIËN SCHAATSENRIJDEN De Elfstedentocht BERAVER WERELDKAMPIOEN Dl DB COMBINATIE STOüT WOBKJE KOOISTRA Mr n hernnert zièh vermoedelijk nogwel het succes van Sjoeiaje Fab r jievorig jarr den eersten pnjs won bij oedtm s Siioerdje kwsm in de krantSje rdje werd g hald f d en Sjo rdjewerd overal u tgen oaigd om van ha ravonturen te koiren vertellen Tothrfrgr o s t bewondcfa rst r behoordesteli g wel de lj jan e Wubkje KooiStra uit Warga Wook e nam zich vooi nel voorbeeld van haar dorpsgenoot Sjoernio te voli en Het had haar e c pal Z e d al Ji rsn De Noordsche combinatie vellte hestaal uit den langen afstandloop en het springen van de kleine schans werd g stèren te Cortina d im ezzi voort Rezet met het springen De tiielhJuder Berauer Duitschland die by den 1 km loop de negende plaats hezette wist z ch door sprongen van 56 5 en 57 meter van de twaalfde plaats te ver zekeren Hierdoor werd hy m het tctaalklas s meit eerst en prolongeerde hij ztjs vv e 1 eldkampioenschap De uitslag van de combinatu luidde als volgt 1 Beieuer Dtl wereld moioen 431 8 pnt 2 Salonen Finl 4118 pnt 3 Gostrun DU 4 Kapbb Fml 5 Mura a Fml 6 Selangei Zw KORFBAL ZONDAG A S GEEN KORFBALWEDSTRUDEN Alle wedstryden van den Net rlir schen KorfbalboniJ voor Zendag as zyn afgelast HOCKEY HOCKEYWEDSTRIJDFN AFGH AST Alle wedstryden van d n Nedir nndst ipn Hockeybond die Zondag as zoudtn wordtn gthouden zyn alfe Fst I UUFTSCHK VttMAKKT 6 Fehni i i Ainiwr 322 run it pm 3 v lt kajvtrtn 119 nuchtere kalveien IH iiwgirii varkens ie5 b ggcn P lj t kalfkne en 2W 500 vaifk Ir n 150 CXt maï ere varkens 16 46 b t tl 111 U FIFRMIRKT DPLFT 6 Feb 1 1 A ir oer 8431 stuk H n ll nen 4 SO I 5 00 k i el pn f 8 4 H 49 DFI FTSCHF r ROENTEVMJ IV 7 Fehnn i Andijvie 2O0O Mffl p KW lig Ittenj 2 70 per 100 boa boerin kool 2J0 par 00 kg MARKTBERICHTEil Foto arünef ge 1 1 t ei Maa aag Veri e ni e 1 Jtst der lui t weid Uitg sci reven Was Wolkje nut me T te houden Zj n e st en ou m erydtn en wis haar Vuicr Je e Kjc OmiII HE VAIÜTAKO I SI N DFR NFOmr WDStHF BWK 7 Ft ruarl valuta scbrlftehjke en tel irüii iitle New York I 883 i IJ s Ber tjn 75 28 7j 3 riissn TO n f30 17Ite sirkl JSl 103 j Moekholm 44 81 4450 Zurich r4J6ï 43 7I nankpipler n rli n i 73 1 ƒ 7a a4 New York f I 86 1 SOV Brussel t 30 08 30 20 Stocuho m 144 76 144 94 Züncii 43 5ft r 43 GELO Eli GOEDEREN ra ertoe ovr te ha en samen met haar ir te chiyvtn en d6n tocht te gaan raken Er Was echter een b zwarr Do m nimum le ftyd voor dee nemers aaiï d Elfstedentocht is 18 jSf r en Welk p telt pas 15 ler s H ar va d 1 ef loe on liat hy wel vermoeode dat zyn dochte r zou worden afsiew ezeti Maar z t dfior de oru e vergat h f eomtte het m isje de k fu d te vrage r en nu n s vader Jelles den moed lezen u t e i t n beweging op te gev n Zt i vei fhten strut Wobkje aa te atirt en We ij r in haar stouN e dmon tl n t had dui vcn hopen g Bijzondere eijfcrs WINSTEN IN AMERIKA De vtiugenwoordiger te Ams erd lan de fa H Hertz tn Co te New V ili deelt aan de N R C het volgenue m i De kwartaalswinst van de Ben Aviation over het laatrte kwaï lal I oedraagt $ I Ï5 tegen $ O 66 in dt t o periooe van 1939 D Chesep ake and Ohio hrcft r a 0 etn winst behaald van $ 1 18 f h49 o el 113 Je jaarwinst van de Pennsv v b draaït $ 3 iO tegen $ 2 4 ir 1919 DIVIDEND INCASSO BANK Naar wy vpmemen is m de vprga g van 6 dezer Van den rndf etmmiss rissen der Incaseo Bink N v lesloten i n de e p 27 Ftbruir d ouden algemei ne vergadering vt jandeclh JU Iers voor te stellen om u net jaar 1 40 een duidend uit tr ki ir 5 vünji jfiat 4 r Nadat de groote drukte by het slot van den E Isttdentocht tot het verleden behoort heeft htt centraal bestuur de beschJvbarc gegevtra omtrent de bereikte resultaten kunntn ordenen en voorlüopig ce ige officieuse tyfers n kei i gemaakt In eül a n 600 mschryvmgen bm rengekomen voor den wedstryd waar van geen e keie ryt er by den start intb ak Toen gisteravond omstreeks net nidritmathtelyk uur de laat tc cortru e te Lceuw ar tn wtrd gt siott n waren ruim SCO wedstiydryoers btr n if fK men O gelwifc d een buiton ei on bcv di erd re ul aat wanr van men thans met voldoenirg grwng maakt Do deelname aan den tocht ncitrnt reeds bq de insrhryv g de tout te ve wacht ngtn llotwe Wneps atavona 17gi n üp s zich nad en lattn rschri ver b eef de toeit op grcijrcnde hf Vfdcre gedeelte v ir den avond IVDrxtHFlRS VAV KOI nSFN A A LNni I LE 1 tck dte i dt genrte ir 100 1Ü30 i 10 Ie Kwr 4 k jr St Ott Ni ia a taai t 5 3 11 0 M IWl n 7 sr7 l 1 4 6 llSfl 171 7 1 4 1 1 0 68 1 llOB j i 7 a 802 1175 h I f H R l 3 1