Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1941

putsen van het Geneefsclie Roode Kruiswerk rnim jï i i M Wp Sj 1 Mcnsciicnlot in een kaartsysteem Pt pe nde n aiig rig menschenharrt n sit lden 600Ö0 vreezen op één dag Zt genrijken arbeid in een moeilijken tijd Bond het paleis van den Volkenbond te Ckinève is het reeds lang stil geworden maar eea te grooter bediijvlgheid heerscbt daarvjgor in de plaats bij den Ceniralen Intichlingendienst van het Roode Kruis Hier wordt niet alleen gezorgd voor de krijgsgevangenen maTar ook voor de tallooze gewonden geïnterneerden alle geëvacneerden en vluchtelingen die door de oorlooswoellntjen weggerukt werden nit hun werk uil hnn dageüjksche levenj Hel InUchtingenhurean te Gbnève bezit thans een archiel van meer dan vijl millioen adreska urveifc Dagelijks komen er tusschen de 80M en 69 B00 brieven binnen welke doorgewerkt en loo mogelijk beantwoord moeten worden Kort ge eden bezocht een bijzondere medewerker dit insiitant en aan zijn Indrukken Is het volgende ontleend ZhSTHALE EN m elke been het werd voon Ihoudcr den 18 beiette 5 en 87 te ver aalklas hu ijn e luidde ampioen 4 8 pnt Tinl r Zw AL srlarwi dag as ELAST Neder Zondag zyn ai S mts 4 nugfra octen 15a n 0 2a Henne i4 7 4J NG Mi kg 1 3 30 por nsactlcs EN s erdam w York e mede Becdx 1940 eiPilde eeft 1 n V i or a 193S jjcanes lieneTiere de piesutent van bet goode Kruiseomite en leider van den Centralett Inlict tini endienst O N ilUDfcLLJJK na het uitbreken van de 1 OOI log maakte het Internationale Hoode Kruis te Geneve aan alle landen welke m den oorlog betrokken waren bekend dat het zich weer van zyn taak zou kwijtea welke sedert haar oprichting tot een vast begrip een traditie is geworden In de eerste plaats werd in allerijl een bureau opgericht voor het geven van informaties over het lot van de krijgsgevangenen nadat van de verschillende staatshoofden lelesrammen van instemming met dit streven aren binnengekomen Al spoedig belastte men zich echter ook n et de zorgen voor de civiele geïnterneerden waarby m het bijzonder veel waarde werd gehecht dan het tot stand brengen Van een postverbinding tusschen de mterneeringsk rapen en het vaderland van de geïnterneerden Ongeveer 2300 menschen werken dagelijks in de Volkenbondsgebouwen te Geneve waarvan slechts 650 betaalde krachten terwijl ongeveer 1700 mannen en vrouwen de werkzaamheden geheel belangeloos verrichten omdat ly dit beschouwen als een eereplicht Wat IS nu de taak van het Agence Centrale des Prisonniers de Guerre gelijk de ofticieele benaming lujdf Op grond van de Geneefbche overeenkdmast betreffende de behandelms van krijgsgeyangenen ontvangt het ctntrUe bureau reg matiE ambtpliike lijsten VTii lille militaire pN nen die achter de vmndeliike linic gevangen penomen nerdcn of daar gestorven lyn Deze lijsten worden binnen een dag door middel van totos gecoDieerd en onmiddellijk door elonden aan de betreffende landen vanwaar de kni st evangenen afkomstig zijn wiarna deze lor veidere doorzending zorg drafen Ook komen er regelmatig ber chten bmnen over bijzondere gevallen Meestal betreft het hier mededeelmgen van de eene oorlogvoerende partij aan de andere Van de officieele krygsgevangenenlusten wordt de naam van elke gevangene overgenomen op een speciale kaart Deze kaarten zijn voor elk land verschillend wat de kleur betreft die van de Duit chers zijn bijvoorbeeld rose de Bngelschen blauW de Franschen groen en worden al naar gelang van de nationa iteit tot landendiènsten samengevoegd Op grond van een in Duitschhnd geldende reeeling ontvangt elke knigsgevangene by lyn aankomst in het kamp twee kaarten De eerste kaart lï bestemd om daarop kort de belangrijkste bijzonderheden te vermelden en wordt gedeponeerd in het archief te Geneve de tweede s bestemd om onmiddellyk te worofc doorgezonden aan de naaste bloedverwanten Hierdoor kan men vry nauwkeurig op de hoogte zyn van den toestand van elken krijgjnevangene daar elke verandering onverwijld aan Geneve wordt medegedeeld waar men voor doorzending dezer bijzonderheden aan de familie zorg draagt Den vyftienden October van het vorige IMr bevonden zich viif millioen archief a rten m het systeem van het Instituut Terwijl het aantal eiken dag ongeveer met 5 000 toenam Alleen twee miUioen komen daarvan voor rekening van de Franschen M breukdeel hiervan m gedeponeerd m e Service Allemand Wanneer nu de eerste verbinding tot itand is gebracht tus Jeïtnwoordig bedraagt bet aantal binnen omende stukken ongeveer 800 de It le post omvat M aM st ks AiiF Foros PflfciSE BILD schen den gevangene en lyn familie volgt al spoedig een regelmatige briefwisseling met de gebruikelijke wenschen Geneve is ook hierm de bemiddelaarster Een groot deel van den m Geneve verrichten arbeid wordt veroorzaaW doar het beantwoorden van tallooze vragen naar den toestand van krijgsgevangenen en geïnterneerden In doorsnede zijn dan gemiddeld 6000 vragen per dag m alle faogelijke talen Deze vragen worden vertaald op een aanvraagkaart beantwoord en eveneens toegevoegd aan de kenkaarten voorzoover deze aanwezig zijn Heel wat moeilijker is de arbeid om gegevens te verzamelen omtrent vermisten maar toch worden hier alle pogingen in t werk gesteld waarby de autoriteiten van de desbetreffende landen steeds hun vollen steun verleenen totdat eindelyk zekerheid IS verkregen omtrent de positie van een gezocnte persoon Maximaal 60 000 postzendingen dat was OD een dag m Juli 1940 komen dagelyks te Geneve binnen Tegenwoordig bedraagt het gemiddelde ongeveer 8000 binnenkomende stukken terwnl 20 000 stukken het gebouw per dag verlaten Men bedenke slechts hoeveel arbeid alleen al het openen van deie reuzenpost vergt om van hetgeen daarna volgt nog maar af te zien De vragen komen in allerlei talen binnen en moeten in dezelfde talen worden beantwoord Want juist hier gaat het om duidelijkheid Maar hiermede hebben wy nog geen volledig overzicht gegeven van de veelzydige taak van het Comité Het heeft by de regeermgen van de oorlogvoerende landen afgezanten ttrwiil ook geregeld ge In het Musee Rath verwerken ongeveer 100 vrijwilligers de dagelijksche post delegeerden onderweg zyn en de kampen bezoeken om daar berichten en wensch i te vernerhen van de gevangenen waarby zy zich persoonlyk van hun verzorgmg op de hoogte kunnen stellen waarover dan rapport wordt uitgebracht Boven den ingang van het gebouw te Geneve staat stralend het teckon van het Roode Kruis het symbool van zegenryken arbeid voor nulhoenen menschen EEN TOCHT DOOR ITALIe S JSÏEL C A L A B R I e Ditmaal zullen wij U m gedachten medenemen naar Zuid Italie naar Calabrie De meebte toeristen reizen m eens door van Napels naar Sicilie met de boot of per vliegtuig en als ze de trein nemen maken ze er een nacntreis van Zoodoende zien ze weinig of niets en dan nog alleen in het laatste geval van Calabrie En toch is dit woeste eenzame berglandschap dat op sommige plaatsen apocalyptisch aandoet een van de mooiste interessantste streken van Italië We deden de reis in een auto en toen wein Mileto kwamen en vandaar verder redennaar Reggio Calabna was het al duister opden weg Toen we Rosario voorby waren Zagen we aan onze rechterhand emdelykde zee Zoo kwamen we aan de Golf vanGioia Eigenaardig die naam Gioia beteekent vreugde Dit land is zoo herhaaldelyk door aardbevingen geteisterd de grootste rampen hebben de bevolking Ijetroffen waarvan ieder van hen nog wel een smartelyke hertnnermg bewaart En toch houden ze van hun mooie land dat ook weer zooveel schenkt en ze noemen dit hier de Golf van Gioia Gioia Taura heet de plaats die in het midden van de bocht ligt Het zag er slaperig uit daar De weinige lantaarns schend zich te vervelen m die eenzame straten in de verlatenheid van den avond In de verte hoorden we een liedje zingen We kwamen weer buiten tusschen de velden Toen we in de buurt van Reggio waren roken we al de geur van bergamot Alles schijnt daarvan hier doortrokken te zyn de grond de huizen de menschen Byna zonder er iets van te merkon reden we Palmi en Bagnara door Toen kwamen we in Scvlla Een mythologisclie naam Het plaatsje ligt tegen de rotsen aan zee en de golven spoelen en slaan er tegen op Aan den overkant zie Je een rood licht dat telkens dooft en weer te voorschijn komt De vuurtoren Punta del Faro In Villi San Giov ni zagen we eindeluk de ku t van Sicilie de hchtschyn van Messina We waren vjn plan ge eest den volgen den morgen vroeg op te staan maar de reis had ons te veel vermoeid en we sliepen door Wê hadden de Fata Morgana willen zien ma r dat schynt toch met veel voor te komen in den winter Op vroege heldere zomermorgens zie e san den horizon zwevend tusschen wat r en lucht een tooverstad Volgens de legende was de Fee Morgana verliefd geworden op een jongen man die Philmus heette en omdat ze bang was dat hy er van door zou gaan en baar vergeten hield ze hem gevangen m een grot m Calabie Af en toe om hem wat te verstrooien liet ze hei dan de een of an In de Tri du Courrier wordt dageluKs de post geopend door tallooze bereidwillige hanc n van mensehen die het vervullen van deze taak als een eerepliebt besebouwen dere mooie stad zien Wel de Fes Morgana heeft ons mets laten zien of misschien kon ze het met Maarook zonder dat was het mooi genoeg watwe zagen Een schitterende zonneschyn eenzuiver blauwe hemel en een prachtig land een waar paradys Op den achtergrondstond zwaar en forsch de berg AspromonteReggio is een aardig vroolyk stadje Hetis nog ouder dan Rome de oorsprong is metterug te vinden Het is meer dan eens dooraardbevingen verwoest maar telkens is hetmooier en bloeiender dan te voren herrezen Calabne is een sterk land Het is eenland van bergen en van vulkanen die hetverscheuren en het is dan ook tegen allesopgewassen En ook het volk is sterk enwilskrachtig De inwoners van Reggio zyngehard doojtegenspoed Zy hehben hunstad telkens weer op de puinhoopen herbouwd Er IS daar dan ook nifets dat dentyd heeft gehad om te verweeren alles zieter nieuw en teestelyk mt aan weerszydeuvan de breede asfaltstraten In de middagurenzyn we de Aspromonte eens opgeklauterd langssteile paden diehier en daar zelfsbeslist onbegaanbaar waren Mooiwas het er pnnboomen beuken dennen en danweer stoere oudeeiken en rotsenTot we ten slottehet gezicht kregenop Sicilië En d twas zoó mooi dieblauwe zee degulle zonneschijn het groen van desinaasippelgaarden zóo mooi dathet voor een vi ioen van de FataMorgana met onderdeed en wilons gemis van denmorgen niet meerbetreurden Rechts De kartotheefczaal doet een leek eenlgsxtns beseffen welk een reusachtige venamelmf kaarten bier wordt bewaard De madcmste bttreaumaehiaes staao len dienste om bet enorme registmtiewerk te vertiebtea SCHOONHEID IN DE SCHADUW VAN ROME Het IS een vrij veelvuldig voorkomend er zeer wel te verklaren verschynsel dat it vreemdeling die Rome bezoekt zoozeer on der den indruk van deze onvergeliikelykc metropole komt dat hy zich nauwelQk den tijd gunt ook iets van de omstreken te leeren kennen Velen bepalen zich tot de lradi ioneele gewoonlyk te vluchtige uitstapjes naar Ti voli Frascati en enkele andere kasteeler comolexen doch het schoone wonder var de Lampagna Romana van de meren d reeds door de Romeinen zoozeer gewaar deerde nabyheid van de zee de charme van de talnjke kleine bergdorpjes het rykt landschap vol van afwisseling en de vele andere attracties van het oude Latiurn loo als zii m wezen onverbreAehik bij de Eeti W e Stad behooren ontgaan hun Len van de schoonste bescheidenste ei door den toerist nog vniwel onontdekii plaatjes in de omgeving van Rome is Fara Sabna gelegen te midden van het veelom streden antieke Sabynsche land Het stad je IS op 46 Km afstand van de hoofdstad tegen de heuvels gebouwd en m de helderste morgenufen teekent zich tegen den ho rizon de machti i n i n H st Pie terbkerk af Vanuit het htaveiui ua uip van tara Sabma IS eenerzijds een deel van de Campag na Romana te ovt len anderzijds verheft zich de Mon e Gennaro omringd dorr schil derachtige dorpjes zooah Palombara Sa bma Montelibrett N erola Scandnglia Montorio Romano In noordeUjke nchtini IS via het zeer aantrekkeliike stadie Rieti de ru m 2200 m hooge Monte Termmillo de uitverkoren mtersportplaat i ilcr Rompm che bevolking gemakkelnk te be reiken In de onmiddelliike mbiihtid van Fan Sibma biina verborgen loor He Monte S Martmo bevindt zich de keizerlyke abdij van Farfa eens een der meest vermaaide centra dfr Benedictyner orde In vroeger tyd had dit klooster belangryke bezittingen te Pisa en te Milaan thans is het een versoberd verblyf van nijvere monniken wier motto luidt Bidt en werkt Vol gens de legende zou deze abdn m het Jaar 425 op de overblyfselen van een Rnmem schen tempel zi n opgetrokken In het stadje Toffia dat enkele Km van Farfa verwilderd is bevinden zich nop vericheidone indrukwekkende bouwwer ken uit de Middeleeuwen o a de burcht van Theodóbald van Spoleto welke urt het begin der 10e eeuw diateerd en de 12de eeuwsche St Laurenskerk Rondom het schoone landschap dat met zijn vele historische bouwwerken en zyn zeer Romeinsche bevolking de ongereptheid van een grootsch verleden in verheugende gaafheid neeft bewaard riien nch dfe steden als Viterbo Rieti en Temi met haar milde sfeer van bezonkenheid En er is wellicht geen bet re weg om de schoonheid van Italië m al haar vele verschymngsvormon te leeren kennen dan een met te haastig bezoek aan dit suggestieve gebied dat zich uitstrekt van Rome tot P rugi