Goudsche Courant, vrijdag 7 februari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 7 FEBRUARI m AdvertentJën Zoowel onze heerlijke Boterkoek als de veirukkciijkc kleine koekjes zijn een tractatie Een keur van bonbons en chocolada van Linde Ringers Droste en Union Aardige kleine gevulde cadeaux voor kinderen vanaf 15 cents WEUL Krugerlaan 68 TELEFOON 2807 Zaterdag gesloten tot half acht O 417 15 Jongen gevraagd 14 JAAR Fa Gebr Melkert Metaalwarenfabriek Gr v Bloisstraat 24 O 418 5 VREUGDEm Tooneelgroep DE VOORTREKKERS geeft op Zaterdag 15 Februari a s des avonds 7 30 uur in de zaal HET CENTRUM te Waddinxveen ondtr auipiciën van de Werkgemeenschap van het N V V VREUGDE EN ARBEID een blijspel uit het volksleven Niet voor de Poes Het successtuk van het seizoen Medewerkenden zijn o a Minny Brfman Mien v d Lugt Melsert Adri Dozy Ko van Sprinkhuizen Piet Rienk s Lou van Dommelen Karei Baars Henri Menning Spelleiding Adriaan van Hees Bewerking t Jaap van Kersbergen Toe an skaarten 30 et per persoon Verkrijgbaar bij S PiUe Henegouweweg 51a f Dullemeijer Zutdkade 86 M van Hofwegen Kleikade 4 en s avonds aan de zaal 99 dam Nieuwe Binnenweg 398 a E J de Wit van Hav Hav Wal 112 naar s GravenJiage Fr Valentijnstr 126 J van den Bergh van Olivier v Noortplein 34 naar Zuilen Balderikstr 113 D van den Bergh van Ravenstraat 138 naar s Graveohage Hooge Wal 17 J de Bas van Lopikerstraat 13 naar Rotterdam Oostmaaslaan 131 b A de Graaf wed v d Ham van Ol Noortplein 7 naar Gouda Groeneweg 1 T de Ruiter van Opweg 27 naar Zevenhuizen Knibbelweg 41 R H R Abma van Koestraat 132 naar Utrecht Bolksbeekstraal 28 M Berkouwer van Voorhoven 18 naar Enschede Soendastraat 17 A Nienhuis van Haven 51 naar Leuvisn België Tcrvursche Vest 144 C van Buren van Oude Singel 84 naar Geleen Rijksweg 110 H C A Peltenburg van Koestraat 56 naar Enschede Oliemolensingel 58 M B Scheij beier van 2e O v Noortstraal 25 naar Arnhem Karpcrstr S5 T T Paans van Koestraat 79 naar Haarlemmermeer Aal smeerderw 370 C Stra er van Kerkstraat 2 naar Haarlem H vacinthcnlaan 2 A van Toledo van Oude Singel 148 naa Wormer Óy cr andpad 43 W G Verveer van Vóorhavcn 33 naar WiUige Langerak Tiendweg 5 BURGERLIJKE STAND Gehuwd A Klaass n 57 jr en G S Faaij 41 jr Ondertrouwd A Beekhuizen 30 jr en W H Eggdeman 23 jr A J M van Os 36 jr en G M van der Meer 29 jr Geboren Andrea d van A Burggraat en J vaii Resteren PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds A Plomp van Nieuwpoort en n m 4 30 uur Ds D J V d Graaf Doopsbedicning Geref Kerk V m 10 uur en n m 3 uur Candidaat Gilhuis van Utrecht Minderheidsgroep Geien dienst Rf m Geref Gem V m lO A uur Ds H C Luyt Jeugddag dag van verbondenheid en trouw R K Kerk V m 9 30 uur en v m 11 30 uur H Mis s avonds 5 uur Lof Zevenhuizen PREDH BEURTEN VOOll ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 30 en des nam J Uur Ds Tj Tak Geref Kerk des voorm 10 30 en dts fam 3 uur Ds W G Bovendorp Li KEI RING VAN WINTEBHCLP Van de stichting interhulp Nedenand ia een bedrag van ƒ 800 ontvangen Ut verdeelii g onder ie bekoefligen ir dez gemeente f UUTSELIJK NIEUWS Ammerstol LAAGSTE INSCHKUVER De rijkswaterslaal heeft gisteren Ktbesteed het uitvüeren van grond B traatweiken met bijkomende werken tot verbetering van den rijksweg Zwammerdam Harmelen tussetien de km punten 462 ei7 47 1 onder de gem Sedegraven en Rietveld I aBgste inschrijver was P Stigter te Atojnerstoln ƒ 28 877 Bergambacht büÉrenleenbank De rekening van de Coöp Boerenteenbank alhier over 1940 telt in inkomsten en in uitgaven 1 656 848 09 De ontvangsten van de spaarbank bedragen ƒ 241 549 49 de uitg ƒ 258 156 61 de ontvangsten op rekeningen courant ƒ 1 35 i 95B rn de uitgaven ƒ 1 362 7u2 30 Over 1940 maakte de boerenleenbank een winst van ƒ 816 27 rEEDIKBEÜRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 en 2 30 uur Ds Ewoldt Ger Kerk 10 en 2 30 uur Ds TerIxaak Uit getrfcdcnen uit Ned Herv Kerk 19 en 2 30 uur eesdienst SCHAATSEN OP DE KONKEL Veel schaatscnrijders maken gebruik van De Konkel Elke dag wordt hier het ijs geveegd Ook s avonds is men bij mancschi in nog druk bezig Dit is trouwens de eenige plaats in de gemeente waar nog beiioorlijk geroH n kan worden Naar wij vernemen zal ook de Ijsclub haar baan weer in orde laten maken EXTRA ONUERSTteUNING Aan 26 ondersteunde werkloozen is in totaat f 102 22 uitgekeerd boven hun nonAale steunbedrag op grond van het vóürscnrift dat de steunbedragen over 4e eerste week van Februari met 40 pet verhoogd worden ITREHKING WINTERHULP In de loop van de volgende weck zal het plaatselijk comité van de Wmterhulp Nederland onder 221 gezinnen een bedrag van t 1200 verdeelen By die verdeeling is de volgende maatstaf aangenomen genomenf 4 voor een alleenwonend persoon ƒ 5 voor een echtpaar vermeer dlrd met t voor elk inwonend nictverdicncnd kind ONZt IVERE MELK Klacht van B en W bij KeBrtagsdien st Sedert de melk ecrs naar de fabrieken moet om geslandariseerd te worden is zij buitcngev ioon vuiL Naar wy vernemen heeft het gemeentebestuur bü den Keuringsdienst van Waren flappen ondernomen om hierin verber tering te brengen Berkenwoudc HAMSTEREN VAN ERWTEN D 29 jarige veehouder K D alhier die eenigen tijd geleden groene erwten tarwe en rijstebloem had inge la en in hoeveelheden grooter dan hij één week kon gebruiken hoorde gistecen voor de rechtbank te Rotterdam ƒ boete subs 10 dagen hechtenis Mfen zich eischen BodegraTen ntEDlKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur de heer Dekker n m 4 uur ds Klüsener Geref Kerk v m 10 en njn 3 uur od dén Boer Ev Luth Kerk v m 10 uur de heer A J Meyer proponent te Gouda GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer A de Ridder assistent by de Ned jSpoorwegen alhier slaagde voor bet ambteiHiarsexamen COLLECTE WINTERHULP De derde Winterhulpcollecte heeft opgebracht ƒ 495 1 4 Voor de derde uit keering is in onze gemeente ƒ 2500 beschikbaar gesteld BENOEMING GEMEENTE VELDWACHTER Tot gemeen ti Veldwachter aanj de Overtocht i s m de vacature J H Kutten binocmd du heer C Karman te Haarlem AANBESTEDING GEMEENTEWERK B en W liel bcn aanbesteed liet onderhoud van de girnecntewcikcn voor het jaar l Jtl Inscliryvers waren timiiHTwiTk P G H Vcelenturf ƒ 243 met irlwi ik P van Katwijk ƒ 240 stucaJ ior vvcrk W Marlens ƒ 44 schilderwerk C H V Velsen ƒ 481 50 smidswerk A Kloot f 97 50 DADER VAN RIJWIELDIEFSTALLEN VOOR RECHTBANK Voor de Haagsche rechtbar k heeft terecht gestaan de 22 jarige D H alhier recidivist wegens diefstal van fietsen te Leiden en elders Het O M eischtc een jaar gevangenisstraf GEMEENTERAAD De heer Schuling afgetreden Is hoofd Ier openbare lagere chool Uitgifte van volkstuinen Gisteren kwam de gemeenteraad in spocdeischende vergadering byeen Het eigenlijke doel der vergadering v s naar de voorzitter mededeelde de behandeling van een ontslag aanvraag van den heer A Schuiing als hoofd vSn de openbare lagere school Z h st werd tot het verleenen van ontslag besloten Vervolgens kwam de voorzitter terug op een in een vorige vergadering gehouden bespreking over het uitgeven van braakliggend bouwte in van de emeente speciaal aan den Vijver voor volkstuinen Juist was een verdoek van een lü tal personen tot dat doel ingekomen en B en W m pndcn nu van den Raad een principietle uit Praak te moeten vragen waSma ze dan advies konden inwinnen van den luirbouwconsulenL Niemand had bezwaar tegen het plan op zichzelf maar over de methode was men het niet eens Mr la Gro die de vader van de gedachte is wou allerL ersl de armsten en de groote gezinnen helpen maar de voorzitter die daar geen bezwaar tegen had stelde het doel toch eigenlijk anders n l het steunen van de volksvoeding en zocht in verband daarmee in de eerste plaats menschen die bekwaam zouden zynom dengroid goed te verbouwen waarbij hij den kleinen middenstand niet wou uitschakelen Ahdere bezwaren gingen tegen de wijze van hewéfken en tegen het feit van het bewerken zelf De heer Noordhoek waarschuwde Il een scheuren de heer Jongoneel ati iiL ook het wegnomen van de graszoden niet verstandig Bovendien was hij er te aen dat men den grond bewerkt zou abta an dat kan veel beter door de menschen zelf geschieden die daar ieder zoo hun eieen we schen over zuUen hebhen Opnieuw kwam de voorzitter daartegcr op want het gaat om zooveel mogelijk uifden grond te halen en waar de gegadigden er meestal niet veel verstand van hebben achtte spr deskundig advies en grondige voorbereiding zeer gewenscht Voor het oogenblik wisten B en W hun verlangen er door te krijgen ze kunnen hoewel zoowat alle leden er tegen waren nieltemin voortgaan met de voorbereiding en a s het niet te veel kost ook den grond laten gereedmaken Een algcmecne oproep aan gcgadicdcn kaïiit er niet maar B en W zuiien de aanvragers selecteeren R K VOLKSBOND Woensdagmorgen hield de R K Volksbond in het parochiehuis zijn jaarvergadering By het openingswoord werd het overleden lid den heer Van Doom herdacht Vervolgens worden de verSBhiilende jaarverslagen goedgekeurd en de begrooting aangenomen De aftredende bestuursleden de heeren J ten Brink Th Boere en J Epping werden bij accalamatie herkozen In de vacature J Steenl ergen werd gekozen de heer J C Voorbij Besloten werd om j prli ks vrf gulden tol ondersteuning aan de Kruisvaart te geven Ten slotte sprak kapelaan G W Lemmers een opwekkend woord Boskoop PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk vm 10 uur doopsbtdicning en nam 3 uur ds Jacobs Grref Kerk v m 10 en n m 3 uur Ds Petersen Chr Geref Kerk v m 10 en n m haif 4 uur ds Kleison Rem Geref Gem v m half 11 uur Ds Zuurdeeg Geref Gem v m 10 en nam hall 3 leesdienst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Voor as Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dr P du Buy teief 40 Haastrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 30 u v m Ds W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u v m Ds E E de Looze van Gouda 2 3Ö u n m Ds J van Vliet van Gouderak Geref Kerk 10 30 v m en 2 30 n m 13s J F W Erdmann Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG fled Herv Kerk Xieret Kerk v m 10 en n m 3 uui dè D F Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m 9 30 en n m 2 uur de heer pkkerse BILJARTVEREENIGING Voor de competitie van de biljartvereeniging Moordrecht werden de volgende wedstrijden gespreid J Bos 64 v erliest van C v d Kaa 38 54 Het getal tusschen haakjes geeft aa hoeveel de betrokken speler móest halen P v d Heuvel speelt gelijk met Y V d Kaa 47 63 A Bloot spee lt gelijk met C v d Kaa 91 54 B v d Kaa 87 verliest van J Bos 46 64 J V Jevëren wint van T de Pater 53 104 46 C V drKaa 5ï verliest van C Corbeau 5 3 1 1 J Corbeau wint van Y V d Kaa 63 80 46 A Bloot 91 verliest van C v d Kuy 30 93 DAMCLUB MOORDRECHT Van voor de competitie van de dam iiLiiiiging Moordrecht gespeelde partijen luiden de uitslagen H Admiraal F r v d Heuvel 2 0 P Twigt C TtTlouw 0 2 T Blitterswijk J Verhoef O 2 N Boere H Verzaal 02 N Boere Fr v d Heuvel 9 2 BÜ QE ERLUKE STAND Geboren Maria Theodora d van Cornells Z t an Gennep en Leentje de Knegt Overleden Maartje Johanna van Herk 70 jaar echtgenoote van C AP reman RIJKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank Werd Jan mgelegd ƒ 1255 54 en terugbetaald ƒ 4110 27 Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG I cd Herv Kerk v m 10 en n m 2 30 uur Ds Vollen weider Geref Kerk v m 10 en n m 2 30üur Ds G H Rijk sen Geref Gemeente v m 10 en n m 2 30 uur Leesdienst winterhulp collectÈ De erde collecte i oor hét Winter iiulpwcrk heeft in deze gemeente opgebr acht ƒ 241 35 In totaal brachten de in deze gemeente gehouden collectes plm ƒ 700 op Daartegenover heeft Winterhulp ƒ l OOO beschikbaar gesteld voor deze gemeente VERHUISWAGEN ER VAN DOOR Toen de verhuisw agen by de fam Kolkman aan den Onderweg voor de deur stond en een aanvang was gemaakt met het inladen is door de gladheid van het wegdek de wagen in beweging gekomen Toen de verhuizers met een vrachtje kwamen stond de wagen aan den overkant van den weg Het voertuig was de wegberm af en het ijs overgereden en zoo op he land van den landbouwer Oudijk terecht gekomen Ncdat de wagen weer op d n weg was gebracht kon de verhuizing verier gaan Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur ds J G Woelderink Wijkgebouw v m 10 en n m 7 u de heer A de Redelijkheid godsdienstonderwijzer Geref Kerk v m 10 en n m 2 30 uur ds D A Vogel Oudewater ONDEUGDELIJKE KOLEN VERKOCHT Getuige voor rechtbank wegens meineed gearresteerd Terzake van oplichting en gelijktijdige overtreding van de brandstoffen beschikking hebben gisteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan de 40 jarige J A v B brandstoffcnhandelaar te Utrecht en de 38jarige C v G eveneens brandstoffenhandelaar te Schalkwijk Eerstgenoemde werd èr van beschuldigd dat hij in de periode van 30 September tot 8 October te Oudewater heeft verkocht afgeleverd of doen afleveren 10 000 kg steenkolen zonder de daarvoor vereischte vergunning te bezitten Subsidiair was hem ten laste gelegd dat hij deze partij kolen onder valsche voorspiegelingen had verkocht door tegenover den kooper jhr A M C H C Bowier te Oudewater te beweren dat ze anlhracietnootjes van voortreffelijke kwaliteit waren Later echter bleken de kolen een minderwaardig product te zijn Aan V G was ten laste gelegd dat hij de kolen aan jnr Bowjer heeft afgeleverd en dat hij in veréeniging mict den eerste verdachte oplichting heeft gepleeqd Getuige Sluys legt verklaringen afover het tot stand komen van de transactie Hij beweert geen provisie tehebben ontvangen De president mr H de Bie wijst SUiys er op dat er drie getuigen zijn die beweren dat hij zijn provisie van de afrekening in mindering heeft gebracht en dat hi gevaar loopt van mei eed beschuldiEïd te worden Getuipa Sluys blijft bij zün verklaringen waarna hij op aanwijzing van den officier verdacht van meineed wordt weggevoerd De officier mr Wilbrenninck zegt in zijn requisitoir iat de hoofdfiguur in deze ee schieflenis V B is geweest en dat v G een secundaire rol heeft gespeeld Het is een vuil zaakje geweest vooral van de zijde van v B het ten laste gelegde oplichting en overtreding van de brandstoffenbeschikking acht spr in alle opzichter bewezen Tegen Van B eischt de officier 1 jaargevangenisstraf met aftrek van dentijd in voorloopige hechteni doorgebracht Wat verdachte v G betreft hethem ten laste gelegde is niet bewezen weshalve de officier vrijspraak vraagt Mr H W A V Toen raadsman van verdachte v B betoogt dat zijn cliënt eigenlijk aan een anderen handelaar in casu aan v G heeft geleverd hetgeen volkomen geoorloofd was Vpor het overige is er in deze zaak veelgelogen en daar dreigt v B nu de dupevan te worden Naar spr s meening isde oplichting niet bewezen Spr dringtaan op een clementere straf De raadsman van verdachte v G mr V E Vethake uit Utrecht refereert zich aan het oordeel van den officier Uitspraak 20 Februari N R Crt Recuwiik PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Beeuv ijk v m 10 en n m 3 uur ds W Vroelinfiewey Ned Herv Kerk Sluipwijk vm 10 en n m 3 30 uur ds E R Damsté Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur ds P Wannenhoven ♦ WINTERHULPCOLLECTE De lijit coUecte voor Winterhuip Nederland heeft m deze gemeente opge bracht ƒ 186 25 RINGRUDERIJ VOOR PAREN De IJsclub Wilhelmina organiseerde op de baan aan de Reeuwijkschebrug éen ringryd jrij voor paren waarvoor geldprijzen beschikbaar waren gesteld Er namen 31 paren aan den wedstrijd deel D2 uitslag was als voI l Ikcixn Ie prij s P Boere 2e prijs H vaij Os 3e pr D Vetboom Dames Ie prijs C Verkerk 2e prijs A Blonk 3e pnj M van Eotst AMBTENAAR DISTRIBl TIEDIENST Tot ambtenaar op het kantoor van M en distributiedicnst hier ter plaatse is aangesteld de heer G Piket uit Zwam rnerdam Voordien wei kzaain als voloritair tergem eehte secretarie alhier SCHOOL WE R GEOPEND De r k lagere school die wegens griep onder de leerlingen voorloopig gesloten was is weer geopend JACjrr OP EEN KOE Draafpartij op de Reeuwijksche Mh Plassen Toon de eehouder J T Verboom gisteren met een koe van zijn erf aan den Oudeweg kwam schrok het beest en rujcte zich loi De koe holde door het land en over het ij in de richting v den Gravenhroelcscheweg Daar stak het wild geworden der den weg over liep over verschillenTÏe erven en kwam toen terecht op het ijs van den s Gravenbroekscheplas De eigenaar en verschillende omstanders hadden inmiddels een achtervolging ingezet en nu m oest men zien het beest op de ijsvlakte van deii plas op te i angen De koe holde den plas over en kwam tenslotte aan de Gro ne Reede Daarop keerde zij weer terug en liep den s Gra cnbvoekscheplas weer over naar den sGravenbroeksctewe Verscheidene personen namenaan de achtervolging deeL doch het wilde diéir liët ziel niet vangen hetgeen gezien dé uitgestrektheid van den plas en het gevaar voor waltken in het Us ook niet gemakkelijk waa De koe is zoo eenige malen den plas heen en terug over gegaan 2ond r dat zij zich liet pakken Verschillende personen gaven de achtervolging reeds op De koe had aan kop en borst groote Verwondingen opgeloopen doordat ze eenige malen door hekken heggen en prikkeldraad was gebroken Het dier ging tenslotte weer terug van den s Gravenbroekschcweg in de richting van den Oudeweg In de landerijen van dien polder heeSt men tenslotte het dier kunnen opvangen en daarop is het weer naar stal gefbraeht NIElfW QRGEL IN NED HERV KERK Tot aankoop besloten Het bes uur der Ncd Herv Kerk van Reeuwijk heeft besloten tot aankoop van een nieuw kerkorgeL Het tlians nog aanwezige orgol vertoonde reeds geruiiiT n tijd sporen van oud erdom en was mociiuk tenzij met groote Ici slen te hersteli Lr werd een inzamelin2 stonds viiur een nieinv orgel gesticht In dit S ir ós heeft rr m door vrinvill e bijdragen door de leden van de ljerK en andere giften en irl omsten de gelden kunnen bijeen krijgen vmir don aankoop van een nieuw orgel In verband n f de ern iae gebreken die zich v iral den la i cn tijd aan het oude orgei voordeden heeft lü l kerkbestuur llianSihet besluit genoa en Schoonhoven LOOP ÜER BEVOLKING INGEKOMEN A M Onstenk vanValkenburg St Pieter B 38 in Wal 32 H Verdoold van Rotterdam Wollefoppcnstraat 31b in Lopikerstraat 44 G Swijnenburg van Molenaarsgraaf 29 in Opweg 20 J C Oskam van Ede Boschrand 16 in Havenstraat 40 G J J M Hompe van Gouda Zoutmanplein 5 in Koestraat 53 E de Leeuw den Bouter van sGraven tage Sueskade 15 in Havenstraat 54 C Admiraal van Hardinxveld Rivierdijk A 225 in Koestraat 109 J F G Kooster van Egmond aan Zee Julianastraat 59 in lationsstraat 2 A Snijders van Zuid Beierlémd Molenden B 123 in Koestraat 109 H ff LettinkS van Rotterdam Oostplein 14 in Schapenstraat 14 VERTROKKEN W Looren de Jong van Lekdijk 29 naar Utrecht Daalssh rdijk 25 F Kückelmann van Wal 32 naar Beek Rijksweg E Dubbeldam vgn Albr Beijlingstr 4 naar Noordwijk E Swijnenburg van Opweg 20 naar Gouda Westhaven IF P C M Fransen van Langerakkerweg 2 naar s Gravenhage Empiastraat 185 J H Verdellen van tójcstraat 134 a naar Amsterdam Ie A jehstr 1721 Gerstmeijer van Tol 8 naar Rotter l Bezoe CafC JUshucoHt DE KROON tel 3730 Kleiweg 97 Gouda Uttspomüng A N W B Café Zaterdag a s optreden van de uit zes man bestaande band The Sorrow Expellers o 419 0 O 420 189 a VOOR DE VROUf Hét gebruik van oude kaas verdient thans byzondere aanbeveling nUÉR VOEDINGSWAARDK BU GELUK RANTSOEN Het opmerkelijke feit doet zich vofir dat thans tijdelijke goede hoevee eden oude kaas van de matitvoor mende vetgehalten volvet S 40 f verkrijgbaar zijn j Waar de Nederlandsche huisvrc nog veelal niet gewend is de kaasj opvetgehalte of j op leeftijd te kooBcn zou het kunnen voorkomen dat deconsument deze gunstige doch t iielijke gelegenheid zou laten voopijgaan om méér voedingswaarde yoo z n geld en ook voor zijn i ir isi cn te koopen Immers de oude kaal be vat mmder vocht voor het t kdcht gewicht aan oude kaas onnu Kt rnc derhalve belangrijk méér voedingsstoffen dan wanneer men jor ijejkaakoopt J Niet iedereen is evenzeer gasleU op den pittigen smaak ds r oude ka en bovendien zien sommige Jhuii vrouwen op tegen hetï bi zAaa vaii het brokkelen of van het rrioc liikef snijden dezer hardere soort D t zwaar kan evenwel op een vdudil wijze worden opgelost koop del o kaas aan het stuk snijdt er aukje van en maal deze in een aniar aelni lentje of rasp de kaas eenvuaig P een grove rasp Met het rcsu taat z j nen tevreden zijn want men W Tflan reeds met weinige kaa s et rf voedzame broodbelegging waarv ji ssnaak veel zachter is geworden aaa van het pittige stuk Zelfs k der eten de oude kaas gaarne ir dezCT vorm Daarnaast is de gcra =pK J J kaas zeer goed te gebruiken hij middagmaal in soepen staiiippo en sauzen welke daardoor nuar W lieven pikanter en voedzamijr kii nen worden gemaakt Bovenqi n de pittige smaak dan tegemoet kom aan hc gebruik de schaar sch den kruiden Men kan met dsze ka et ook gerechten bereiden zooa quetten Macaroni met kaa s iaichtscliotel kaaspannekoek of omelf t Wie oude kaas kent vrage haar voorloopig méér wie haar niet kiint r thans spoedig de proef ADVERTEERTS IN DIT BLAD