Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

GOUDSCHE COtl ANT Taterdag 8 Februari 1941 J Jïaigang No 20549 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Postgiro 4840U Bur Markt 31 Tel 274S Directeur F TIETER yoerika s luchtmacht beklagenswaardig onvolmaakt Scherpe critiek van den vlieger Williams met betrekking tot de hulpactie voor Engeland Q n Amerikaansche schepen voor het vervoer goederen naar Engeland Maximumbedrag der hulpverleening 1 3 millirrd doUor I jj de SenaaUAommissie voor de bui uliiMsctK politiek heeft de bekende ijierikaanstht nidjoor der vliegeniers fiUiaros de Amenkaaniche regee riM r beschuldigd dijt zij zoo de vloot als het leger van Noord jljnerika volgens een bepaald plan van de beate vliegtuigen berooft om jj land te helpen Op deze wijze is i onmogelijk het Amerikaansche juthtwapcn tot een behoorlijke grootte it Ie breiden De luchtmacht der Vereenigde Staten is thans bekla jenïwaardig onvolmaakt Het hangende wetsontwerfti tot steun aan Lngdand bcteekent een elfnioord van de Amerikaansche levenswijze Aan den eenen kant zuo Mg Williams vixirt verzwakt de Amerikaansche regeering de kracht van het land en aan den anderen kant worden griczt ligc sprookjes verteld overeen zg gf vaar voor etn invasie Verder beniotil men zich met de interne aant ii i rhc Jen van de Euro peancn en A ialen De Voreenigde Staten dienen den imperialisten den mond te n en hun stTijdkiach ten uit het Verre Oosten terug te tukken Het geklets over de onvtrmljdeliikheid v m een oorlog moest ïprioden wordf ft WINTERHULP NEDERIAND Overzicht over de afgeloopen 3 maanden Dóór het Nederiandsche volk werd ruim 3 millioen gulden bijeengebracht Zijn er te veel collecten ROVW IRDE EN voor eelhe OOIMl lil vrouw aa op oopeii at de tyd oorby voor cx n be i ite t iiiett ings kaal voor 11 N AMENDEMENT De coinmiisie voor buitenlandKhe aangelegenheden uit het Huis van Afgevaardigden heitft een belangrijk amcndenient op de wet lot hulpverleening aan Fngeland aangenomen Volgens du ameudeDieqt wordt het gebruik van Amenkaanw he schepen voor het verVoer vaa goederen naar Engeland verb den De commissie hoopt hierdoor een tegenwicht in handen te hebben met het oog op de krachtige oppositie in het Huis van Afgevaardigden tegen deze wet DE AMERIKAANSCHE SCHEPEN EN DE OORLOGSZONES Het Huis vdn Afgevaardigden heeft het voorstel van zyn commissie van buitenlandsche zaken nopens de konïooikwestie aangenomen Naar gemeld luidt dit voorstel dat in de leenen pathtwtt mets dusdanig uitgelegd mi 01 den dat Amerikaansche sche 11 u el stelling tot de Neutrah 11 V m 1939 verlof zouden krijf t 11 1 bevaren van oorlogszones DEMENT VERWORPEN Het Ila a van Afgevaardigden heeft Vrijdag met 183 tegen 123 stemmen M voeirstcl van den republikeinse hen tgevaardigde Ftsli verwoipen waaVin verlangd werd dat gee n Amerikaan d schepen aan oorlogvoerende lan ien zonder loi stemming van het Con zullen worden Sfgestaan Het Huis heeft een aanv üling op et a ing no iien waarm bepaald OfdJ dal 11 wiarde van het oorlogs Uteripcl dat i in een buitenlands lie Wgetidheid woidt afgestaan niet ogir mil i 11 dan tien procent an totaie b w ipenmgsbegiootmg der eroenigde blikn m het op 30 Juni eindig nde dien ïtjaar De spea van het Hui Kavburn verJ Mi Uut de tot lie bowapeningsWgropt ng d r Vcreenigde Staten iet 1 mpi nde dienstjaar twaalf tot 2ftt ii mUuui dollar bedraagt entengcve li i u practisch aan En i nialit lal geleverd kunne n faen tot m afcaximumbedrag van milliard dolla NOG tEN Ir tISCHE STEM Ook de bekende Amerikaansche JW Jvor i n uitgever van het blad Q e Chr tian Century dr yton Morrison heeft zich voor de Baabcoi n nmc van buitenlandsche eri m se horpen vorm uitgesproken g de welHot hulpverleening aan T and Hl noemde het etsvoor 0 it erp waardoor de AmeriJ S mocratie aan de dictatuur rJ oen prssident wordt uitgeleverd r geldigheid van de wet tot twee nJÏÏ en jaar of negentig dagen be5 orrtt maakt mets uit Elke j de zal v K r den slimmen presiJ voldoende zijn een toestand te jjj ontstaan waarin geen andere Mj jj leer moigclijk is dan waarop g land heeft vastgelegd Zouden ereetafide Staten genoodzaakt J n den oorlog deel te nemen H t eitn oorlog van Amerika J jf onrlog van den president tl n r verwekken van vree van een mogeluke mvasie en doo het uitvinden van middelen waarmede h e amerikaansche eft het internationale recht bij het steunen van Engeland wordt om eild heeft Roosevelt het nationale leven der Vereenigde Staten reeds blj het Euiopeesche conflict betrokken In Engeland en Amerika wordt de president thans toegejuicht Ik geloot echter met zoo besloot Moriison dat de geschiedenis hem gelijk zal geven Zy zal hem op zekeren dag veroordeclen SENATOR CAPPER OVER DE WFT De republikcinsche senator Capper die lid IS van d Senaatscommissie van buitenlandsche zaken heeft in een radiorede verklaard dat de wet tot hu pverleening aan Enge and wet wordt want het ontweip staat gelijk met een wetj ooistel om in de Vereeiugde Staten de oorlogsdictatuur op te richten De senator stelde voor dat de Vereenig io Staten zouden terugkeoren tot do beginselen van de Monioeleer Deze leer verlangt zoo betoogde gapper dat de Europcesche landen zich met zuhen mengen in de aangelegenheden van het Westelijk halfrond Tevens verondirstolt de leer echter dat de Ver eenigde Staten z ch niet in Europcesche kwesties zullen mengen Tegenwoordig wortU maar al te vaak over het hoofd ge en dat het een minstens zoo belangrijk is als het ander PROTESTVFRGADERING Het Amexikaansche jeugdcongrea heeft te Washington m een boKSaieni een protestvergadcnng gehouden tegen de leen en pachtwet De voorzitter verklaarde Ons leven mag niet verpacht of uitgeleend wo den De wet moet verworpen worden DE MILITAIRE MISSIE Op doorreis naar Londen is eergisteren een Amerikaansche militaire missie onder leiding van genei aal Frank Parkot te Lissabon aangekomen Van deze missie maken deeH uu de eerste luitenants Milo Warner commandant van het Amerikaansche legioen der deelnemers aan den wereldoorlog Franklin Dorliet en James Deutschler KRUIT EN STAKING Kolonel Armstrong die de leiding heeft van de militaire fabrieken in het district Chicago heeft volgens Associated Press verklaard dat de geheele Amerikaansche Jcruitfabncage verlamd is als gevolg van de staking m de fabriek van AUis Chalmers omdat belangrijk materiaal de fabriek met kan verlaten Deze staking heeft de uitvoering van bewapeningsopdrachten ten bedrage van veertig miUioen dollar tot staan gebracht BUITENLAND DUITSCHLANP Aanvalspogingen van de Royal Air Force OP DE KUST VAN HET KANAAL Naar het DNB verneemt het tt de Ro al Air Force m den nacht van 7 op a Februari tudcns mistig weer gepoogd stoiipg aanvallen te ondernemen op de ku t van het Kanaal Do door zwakke kraehten onderromen aanva spogingen strandden op den Duitschen afweer De vijand maaKte luini gebiuik van lichtfakkels om zieh bij t s tchte zicht te orienteeren Desondanks was hij genoodzaakt zijn borrmcn lukraak m ope terrein te werpen Verdreven door den Duit ichcn atwee bleven zijn aanvalspogingen tot een klein gebied beperkt In het bezette gebied is geen schade van beteekenis ontstaan Van het Middellandsèhe Zee froiit GROOTE DÜITSCHE ACTIVITErr Aan het Middellandsche Zee front hecrschte Vrijdag groote bedry vigheid van Duitsche gevec tavliegtuigen Verscheidene vliegvelijen op het eiland Malta werden met bommen bestookt Op de vliegvelden Hiilfaij en Lucca werden treffers geplaatst op hangars en schui p aatsen alsmede op de startbanen Bovendien werden de havenwerken van la Valette opnieuw op succesvolle wijze aangeva len De Duitsche vliegtuigen keerden zordcr verhezen op hun uitgangspunten terug aldu faet D NB FRANKRIJK Darlan terug naar Vichy TWEEMAAL EEN ONDERHOUD MET LAVAL Admiraal Darlan is Vrijdagavond laat naar Vichy vertrokken Hij heeft gisteren in Parijs verscheidene besprekingen gevoerd allereerst met Laval en tenslotte met ambassadeur de Brion Des middags had hij een tweede on derhoud met Laval dat langer duurde en gewijd was aan de bespreking vmn pohtieke problemen DARLAN foto archief Onderhond met Petam Adn iraal Dailan is vanochtend vai zijn bt orek ngen te Parijs i o ar Vichj terugg keerd Hy had tei tond ei n langdange bespieking met den chef van dtn staat maarschalk Petam Wordi DarHn premier Na den terugkee van Darlan naar Vichy acht men het niet uitgesloten dat omtrent de besprekingen jn Parys nog in den loop van den dag een com munique wordt uitgegeven Daarom moet afgewacht worden in hoevei re de verschillende vermoedens bevestigd Naar aanleiding van het feit dat de stichting Winterhulp Nederland nu ongeveer drie maanden bestaat heeft een verslaggever van het ANP een onderhoud gehad met een der naaste medewcrkeis van den diiecteur ge neraal d n heer Piek over den gang va zaken en de resultaten gedurende ze periode Hieraan wordt het volgende ontleend Toen Wintel hulp Nederland ein October 1940 werd opgericht was cl geen i kele organisatie tciwyl daa nog by kwam dat dit ninoie socnle weik onder de groote massa van on e bevolking nagenoeg nog gee n bekendheid genoot en de meeste Neder ap ders hiervan slechts op de hoeigte waren door de steeds m succs op klimmende resultalen van de Wintei hilfe ift Duitschland Doch thans is cht reeds anders gewoixltn Ook m Nederlii hieft de gedachte van de Wmterhuliractie wa i klank gevonden en geleideliik heeft het Npderlandsdie publiek zieh meer en m er en m steeds br eier lagen met dit werk vertrouwd gemaakt en er zyn sympathie aan gegeven De resultaten Dit blykt ook wel duidelyk ui de tot dusver behaalde resultaten Want by een beschouwing van de bmnengekom n gelden kan zon der op de preciese uitkomst vooruit te loopen gevoeglyk worden aangenomen dat in de afgeloopen dne maanden het Nederlandsche volk ruw geschat ttirca 3 millioen gulden heeft bijee féebracht Daarnaast is het verheu gend te kunnen constateeren dat op dit oogenblik ongeveer hetzelfde bedrag voor de behoeftige Nederlanders beschikbaar IS gestold De directeur gentraaVheeft zich n 1 op het standpunt gesteRLdat m deze koude penode de belangen van de behoeftjgen voor moesten gaan er daarom heeft hij geen moment geaar worden volgens welke voorloopig een legeering zou woiden gevormd onder voorzilterschap van Darlan De O e u V r e gelooft dat Laval heeft vastgehoiuien aan zyn eischen Het blad wyst erop dat de pohtiek der samenwerking een Fransche noodzakelykheid is want niet Duitschland maar Frankryk heeft deze politiek noodig Het instortingsongeluk in Nogent sur Marne DOODEN TOT 12 GESTEGEN Het aantal dooden dat gevallen is by het instortingsongeluk in Nogent aur Mame is tot twaalf gestegen De sneeuwlaag op de ingestortte De geestelijkheid en de wederopbouw FRlNijCHE KARDINALEN EN AARTSBISSCHOPPEN IN PARIJS BIJEEN De kaïdinalen en aartsbis choppen 1 an het bezette genied zyn m Parijs oiic ngo eomen om hun houding te be oalen ten aanzien van den weder opbouw van Fiaikryk Verschenen w ren de kardima s Suchard L enart n BaadriUart nKniede de aarta 3 sscheppen van Tojr Bourges Bor Icaux R uaan Sons Btsancon Renne en Re ms Na af jop van hiin bycenkomst heh en de kurJinalen en aa tsbls chopptn een aarcs gericht tot den paus waarin zy het volgende irggcn Wii 1 n vasji o en ons te houden aan onze gudsdSfnsi c taak Wy zu Icn enkel en alleen voor het heil der zielen werken en de ongclukkigen s eunon Op sociaal en civiel gebied verklaren wy ons vo komen lojaal tegenover de Fransene regeering en verzoeken wn inze geloovigen dezen geest te ond r teunen Wy willen ons volk dat liidt teeds meer naby komen Wy geven uitdrukt mg aan onze overtuig ng dit wanneer het zoozeer gewenschte her atel van God afhangt het ook athanKe lyk is van pnze persoonlyke inspin ningen Het zal slechts van blyve nien aard zyn m zoovirre elk individueel daaraan medewerkt zeld m Januari a le Ingekomen fondsen direct voor uitkeermg ter beschikking van de burgemeesters te stellen natuurlyk in het vaste vertrouwen dat ook de volgorde collecten de e gedragblyn ten volle zullen lechtvaardigen zoodat hy eveneens by de eerstkomende uitkeermg m stalt zal zyn d n dringenden nood zooveel mogelyk te lenigen CoUecteg en giiten In het ol derhouel kwam veidtr tei spiaki de vraag hoe het mogrlyk is dat gemeenten em grooter bediag voor uitkeeringcn ontvangen dan de opbieng van de collecten m de des betr fftnde gen een te is Hieihij moet in het oog vvorden gehoude n dat er naast de opbrengst der collecten ook nog een aar rlyk bedrag aan gifti n bnncn v loeit Zoo werd bv m Isovenber ontvargon 800 OOfl gulden van de coLecte en 600 OUÜ g den aan gift n Hiervan is toen in Dccemb r 9öD 000 liuldcn uitgekeerd tprwyl het overgebleven ge deelte in Jatfuari gevoegd is by het nadien ontvangen bearag aan coUec ten en giften a s gevolg waarvan de meeste gemeenten in Januari meerhebben kunnen k ngcn dan de laatste opbrengst der collecte Uit het voorgaande blykt voorts wel duidelyk dat en zulks in tegensti lb g met allerlei wilde geruchten m de groei periode van Winter hulp Nederland al het door de Neder ai ders byeongebrachte geld voor behoeftige Nedcrlaijders is besteed In dit verband moge er nog even aan vvorden herinnerd dat m het begin der Winterhu p actie by een deel van het Nederlandsch publiek het bezwaar bestond dat de bezettende overheid behulpzaam is geweest by de st chtmg Uit de besteding van de gelden kan men echter zien dat er een Nederlandsch belang mee is gediend en aan het eind van deze eerste drie fraandcn wrkon mag toch wel worden geconstateerd dat de hulp AZIË DE FRANSCHE VLOOTEENHEDEN TE BEIROET Door Engelschen opgeëischt Volgcne nog niet bevestigde geruchten zou het Bntsche opperbevel in Cairo naar het DNB meldt aan de Fransche militaire autoriteiten m Syrie in den vorm van een ultimatum den eisch gesteld hebben de in die haven van Beiroet liggende eei lieden van de Fransche vloot ter beschikking tie stellen van de F igelsche Middellandsche Zeevloot Het Engelsche ultimatum dat op korten termyn gesteld IS zou voor het geval het worut afgewezen met een onverwyld m litair optreden dreigen In de haven van Beiroet hggen volgers de te Rome ontvangen beuchten slechts enkele kleine en deels verouderde Fransche eenheden waaraan de EngeLchen ech er desondanks groote waare e schyren te hechten Men vermoedt dat een herhaling der gebeuitenisacn te wachten staat zooals deze zich na de inecnstortirg van Frsrkryk te Oran Dakar en Alexandrie ebben afgespeeld De pogingen welke de Bntsche admiraliteit t cn m het werk heeft gesteld om het geweld m het bez t te geraken van de Frarsche vlooteenh üen verliepen zonder ecrig sucCi a en verwekten uit uitend onder de Fianbche openbare meening etn storm van verontwaardig ng tegen het optreden van de toenmilige bondgcnootcn i De bcanl Fransche tegenspraak Officieel Vvordt te Vichy medegedeeld dat de geruchten over eer Engelsch u t matum aan de autor teiten van Syne betreffende het afstaan van we ke de bezettende macht bij de oprichting van deze sociale instelling heeft verle id allerminst laakbaar doch integendeel te waardeéren is gew eest Verder kan worden vasfgesteld dat het hiervoor genoemde resultaat van de Winterhulpactie is bereikt ondanks het aanvankelyk ontbreken van etnige organisatie De geheele last van hgt werk heeft de eerste twee maanden na de oprichting gerust op de schouders van den heer Piek en een klein aantal vaste medewerkers benevens de commissarissen van de provincie en de burgemeesters Eerst omstreeks Kerstmis zyn de werkzaamheden van de provinciale bureaux van Winterhulp Nederland begonnen welke bureaux een groot gedeelte van het organisatorisch werk op zich hebb n genomen Het goed functionneeren van de inzamelingen van de uitdeeling aande behoeftigen zal echter eerst kunnen gschieden wanneer de geheeleorganisatie welke dan voor 99 procentdoor vrywillige medewerkers zalworden geKiragen tot stand is gekom 1 Maar inmiddels mochten debehoeftige Nedei landers niet op dezenopbouw van de organisatie wach enen daarom is gedurende de afge loopen dr e maanden het werk zoogoed en zoo kwaad als het ging tenuitvoer gebracht Geleidelyk is echter de oplxiuw voltooid en van nu if aan komt het t r zeerste aan op don mzet van hen die z ch a s vrywillige medewerkers be chikbaar hebben gesteld En de rest van het Nederlardsche volk zal zich moeten realiseeren dat hot door het brengi n van zyn fffer het belangiijksle deel van het werk op zich moet nemen De a s collecte In de eerste plaats richten zich dan de gedachten op de eerstkomende collecte op 14 en 15 Februari waarby politie biandweer en luchtbeschermmg medewerking hebben toegezegd om daarmede tot uitdrukking te brengor hoezeer ook deze openbare diensten zich achter het nationale werk van Winterhulp Nederland willen plaatsen En in de tweede plaats moge de hoop worden uitgesproken dat alle Nederlanders in de daadwerkelyke medeVerkmg van genoemde categoneen van personen welke een algemeene bescherming van onze geheele bevolking beoogen daann een symbool zullen zien van de actie van Winterhulp Nederland welke ten doel heeft voor een bepaald gedeelte van onze landgenopton een zekere bescherming te waarborgen 9t ia i t ia DE BOTERBON VERANDERD Niet 02 maar 03 De secretans generaal van het departement van Landbouw en Vist scherij maakt met betrekking tot de distributie van boter margarine en vet bekend dat gedurende de week van 10 tot en met 16 Februari aj niet zooals is gepubliceerd bon 02 doch bon 03 van de nieuwe boterkaart en vetkaart recht geelt op het koopen van 250 gram Imter ol margarine dan wel 200 gram vet De aandacht wordt er op gevestigd dat bon 02 met vermetigd mag worden Fransche vlooteenheden in het nabije Oost niet met de feiten m overeenstemming zyn De vredesconferentie te Tokio ONTVANGST BIJ DEN KEIZER De JaBsinsche keizer heeft vanochtend de delegaties van Frankryk en Thailand voor de vredesconferentie van lokio m audiëntie ontvangen Voorts heeft de keizer den koning van Tnailand m cci telegi im ziin dank uitgespreiken voor diens gelukwenschen ter gelegenheid van don 260 ten verjaardag der stichting van het Japanse he ryk en voor dien geschenk bcs aande uit een met diamanten Ijezette gouden sigarenctui ZoHCf IflaoH Zon op 9 11 onder 18 39 Maan op 15 11 onder 6 14 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tol zonsopkdmst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsondergang ontstoken worden Te veel collecten Een volgend punt van het viaaggesprek betrof de van sommige zyden gemaakte opmerking dat de collecten voor de Winterhulp elkaar te snel op volgen als gevolg waarvan een zekaie collecte moeheid zou ontstaan Het antwoord hierop was dat dit argument geheel en al onjuist moet word n aangemerkt In de eerste plaatJ werden vroeger voel meer collecten gehouden en wel m sommige plaatsen byna eens per week terwul tiians by het kleiner aantal inzamelingen bovendien voor dvn gnvei een totaal overzicht aanwezig is hoe en waar het geld wordt besteed En wanneer dan iemand hoort dat het tot nog toe voor de Winterhulp opgebrachte geld nog slechts een deel IS van de som noodig o fi alle m nood verkeerende Nederlandeis eenigszms toereikend voort te helpen dan zal hy toch zeer zekei genegen zyn zyn offer te br i gen voor dit werk tot mstai dhouding van de Nedei laidsche volkskracht m het brengen van vreugde m het leven diergenen voor wie de matenee lo nood zoo drukkend is er zal Hk n Jeb A s vanzelfspiekend is in ie praktu I nog veel ciitiek op hel wirk van W rtnhulp mig i k ma ir min velgele daarhii met dat vin dig tot dig de organisatie b tf r Wf dt tcrwyl S eds mmd r vnutbereKl U werkzimh d n brh ev e n te wolden vtrncht zoodat vriwacht km wonlen dat spfcdjgjKik by de plaatje i kp or e ilies a l s vel sol n er zal Il M V lard r dan uitkfei ng aan de brhoeflft i verzekerd De waardeb T nslotte kv am de k i tie der waardebons t i s i ke I is hcslaan omtr rt de e bons t g st rdi misvattingen en wel voiinam lyk dc7e dat de wirke ier niet direct aan zijr geld zou kunnen kop in De o rzaak van dit m sverstand moet zocht worden m het feit dat op m eer te serie der uitgegeven waardebons stond vermeld De frugbeU ling van de waarde van deze bon vindt uiterlyk np de n IV n Mei 1941 phdts by alle banken en spiarboiikfn Hieruit heeft men abusirvelyk de gevolgtrekking gemaakt dat by inlevering der bons de uithr taling op z ich z u laten wachten tot uiter yk 15 Mei Niets is echter minder waar want in werkeliikheid beteekendB deze clau sulp welke in dien vo m op de nieuwe bons met meer voork imt dat iedere waardebon door den l ftrokken leverancier ormiddrUiik na ontvangst en voor het volle bevlrae by alie banken n cpaarbanken kon worden verzilverd Alleen de moge lykheid voor deze verzilvering wcri aan mn termyn gebonrVn zoodat bn met tydige aanbiedin na 15 M i de bon waardeloos zouden worden