Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

EERSTE BLAD t ZATERDAG 8 FEBRU j 1941 ZEE GFBRIIK VAN ANDFRF DAN RUKSAFPARAILN VFRBODEN Door een liai delsondernem i g welkeeenige jaitii gtleden Tela et u citelefonen in den handel b w tlians aanstl affii g nnbevt van apparaten va n dtnzelfden a rd onder den naam Tinibie ineeluistenppa aten Ter vtxii koming m teleurstelling wordt de aandacht der te efcHTgebrui kers er op gevestiiJd dat 1 teh k van dergelijke appora en 12 ae vooivvaartien van V ei boden is Wie bil znn toestel een n e u s er t lefoun wtnsthl kan zith tit voor tot den iijks elefoondit 1 st wenden Mte luisteittlefocns w arvar de gec de werking door dtn elcfoondie 1 wcdl gegaiardeetd kunnen tegei e r ge ringe mm il jiv cht via j teu i op elk ttlefoi totiiel woiutr i u ge biacht Kou Griep Pijn üoor hm kou ko rts en pjiuiit orijvende werking helpen Imrhii tijd veilig en v ug een poeder of Ciichtt lan SI I itiardt te eist Mi ihardl s Poeders ler snik S et Uo is 45 et Lacliets t a i tl Mi nhardt es Hoos 11 en itjcl s e dat de z a 1 i i e e 1 zt u Ijl bet okk 11 elej Ce WaCI f ut ter e t er ee opoSbtld a j l e e wt du delijK eerte zij det ct i i Il i 1 I I de at e vi t i n e b V a ce gthi et i eei ae o ld e 1 e geld ae r iep w a 1 IJ de ii a e s V Hel Mt Vu n t ne er V 1 1 t f e h I a 1 t b bet fee d iHl k 1 ttl e I e ken c egt 1 K r I e ree ere s r e zekerbei sb I e I i n v 1 adde Op btt i e f f 1 r I e r 2h e V a e r I wc Ie V I cer Cf eDf d er werd I i gt t Clte geairt e r et t r CAeld gebrul zuu l r + k 11 e k d t w et f f c Dt tp c iT Hilver ii re p 28 en 32 jaar m t f € f i kt p er waiep e h r d k g r de brut Ie i pli 1 t V e e ca h e am w irer teni e 7 de s r Vts var b m b e ge e E irr irgtsl c WELKE BONNEN ZIJN GELDIG 50 grarh roggebrood of 50 g a i ardert m 23 Febr brood of i rantsoen gebak of 15 gr n met 1 of bit em Bloem Boter of margarine Brardsteffen Haarden eji kachels Centrale ve wanrjing Brood Eieren Gebak Gort Gor mout of Grutten Havermou Haverv lokken Gort of Grutten Kaas Maizena ol KI esmeel of Pud g7 dingpoedc Peulvruchten P roleum Rijst emci gne ebioem of Gru ten eel Scheerzeep Slaolie Suiker Vleesch Vleesch vaaren Br Brooatiri K Kotnbin Per Periotle VL = Vl chbon VerkiariHg BUITENUNO BELGIË DE LEVENSMIDDELENPOSITIE Aardappelen en broQ voorziening is verbeterd VOOR VI FESCHVRAAGSTUK EEN RFGMIVG GïTROfFEN De ircretans generaal van het Be giV gche nurisUne van landbouw ei Vocdfcclvüoncicnmg hetft de pers b j zich v r7anif d ten einde haar een n andfr mede te deelen omtrent de voor zienmg d r bevolking met de allpr noodigste 1 v n imiddclen In dt eerste plaat zoo luidde de hieer De Winter de be prcking m vraagt de voor itnmg mf t aardappelen graan tn vif s h on e aandacht Ha a rdappi Ivraagstuk heeft in do laatiU vKkin ved stc f tot klageh ge gtvtn djch er bestaat gelukKig geen twiifel of m den loop der riiaand Februari 11 hitrin een beWngnjkL iootii t ifd tnde verbetering kdmcn A 1 1 i nd m dit vraag sluk ha wf r fr 1 g n ma r d 1 I 1 e r g oolf h e e h l n aard appc tn UI Ntdn al d tn D i l ch land voor teil lig i nr B it f at d Ritd in drci is aan f k inrn in il in oc fi It plaats dieriin m de groote st den ir j ir I tra en steenkolcngrbic d V m 1 i nood ge te Ki s eer spoedig kan ter ver WK Hl wtrdfn dai het ervoer an uit N d rland mogelijk ai maken Naa t df fir b ian iijKe hotvci hed II km i Ujd nog een beduidend qiunluin iiidippeUn uit het bii nen land verwieht worün 0 euenkom t n ijn aff es aen voir de evtiing van 1 111 millioen kg p anf ardippelen Uit Nid rhnd en Duitschland De e zu I I 1 I k i d e cll ts m dt bo I w 1 i n f I I 1 Cf n ft te van initi iiffplin en ut kil l K I 1 d Il 1 n tt iui kris een aant boe 11 11 11 11 ï 1 cht VOdauH helft tn ir tek een iktre hocveelhc t van d e plant aardappt len voor het kil II 1 i gi nd 11 ndcif ruiling be achikl j I 7 il worden gespeld mag u t de ruil met de boeren tpch nog een belangrijke hoeve l Id con=umptit ard ippi Itn VI r leht wo dtn temeer daar aan di e ru btpaiing streng de hand zu wofdtii t tluudin De briM voorzienmg De toestand op het gebied der brood voor lening is ijtts verbeterd Dl I VI idtiing en de inlevering bil d boeren gaat steeds voort Dt boeren moetin zieh echter meer nog dan tot op heden bewust n dit het hun t i ik 15 voor de voea Iicnmg van de gthiile Be ische ot vulkinj het uiteislt bij te dragen Daarn last wordt door de Duitsche en Belg s hi overheid het noodige ged lai om th dl voor de bevolking noodige hoeveelheden broodgraan te vcrzeke ren Ltn broodtekert zal zich met meer Yoordoen VJeesch raagstuk in oplossing Hel deide vraagstuk h t v leesch VTiagstuk is op het ooginb ik in vo li oplossing loin m Sipttmber en October van het vil I jiir zoiveil meer v leesch op de Ml 11 kt Kvv in dan volgens dt u t gigivin boniiin voor de distributie noodig was heeft rii re geering gehoopt door het opkooptn van een aantal dilnii en het tonservceren van v leesch UI blik zieh een Dl hier Mi iti r voorzitter di r ee en Vliestht ntra e wees erop dat dt vlei sehhandt 1 zich meer dan eenige and hinde tot den s uikhandcl leen 11 Ti neinde productie en afzet beur t kunntn t verzien wtrd be gonni n het aai tal venmarkte i il te krinipin ziodit er op het oog nblik mg maar Jl in Belgit tiegeaten iin H l a dl ze niaiKIen hebben thans eip I ig n abdttenr Een nieuwe regeling Voarf iin zal elke s igtr zooveel vletsch ontvangt n als znn k anten van hem tigm bonnm kunnen verlangen Dat ariait tt er den sukhaidti met dl lutsif kratht ZTi worden op Ijetredin s ei kt van ze f Ttni n Ie deze rtgeling te doen lagen is het natuurlijk noodzakehik dal dt tiuirtn en veekoopers met hun w I aar de niaikit r komen D mark t prem e dii Ib ns v or hel aangevoerde ee gejjrven w rdt zal orgetwufi d voor de b v rtn een sterke aansporing ign hun vee op de markt aan te bie den maar ret ds nu is de mogt ijkhtid voorzien t ana voidotnde vte zou wordt n aa gt V oe rd In dat gcvai zal to opei chmg moeten Wordi n overgegaan Deze opeisrhmgen Wordt n dan gedaan in overeenstem ning mt t het nieuwe vleeschranuoen n J5 gram per persoon Ongelwyfeld zuuen n de geheele organualie nog ten aan l moeiluK heden overwohnen moeten worden maar verwacht mag worden dat voor bet Pinde tier raund deze n euwe e g itwh op btvredigende wyie i l Werken DUITSCHLAND DE OORLOG TI Duitsche vergelijking tui schen 1917 en Het tijdschrift Die deutsche w e h r publiceert een vergelijmng overdèn strijd tusschen Duitsche quikbooten en Engelsche cunvooien tijtlens den eieldooilog en den tegenwobrdigenoorlog 1 ƒ In 1917 heeft de invoering van het conv ooistelsel Engeland het levWn gered nadat hel door de Durtsche duik booten aan den rand van den atorond was gebracht Het naar verhouding giüote succes van de convooien was vooinamehjk te danken aan de or gun stige strategische po ilie van de Duit scha duikbootbases aan het geringe aantal duikbooten tn aan de ongesciuk te tdktiek van de duikbooten dieigedwcngtn waren cit vijandelijke scjheptn aan de oppervlakte van het witer aan te vallen en die dus gemakkeijk htt slathtoffer an de duikboolaanval len wtrden De sti jd tusschen duikboot en ton ooi zoo at het tijdsthrut verder vertobnt thari een gel eel ander aspect Door de ov ei winningen in Nt oïr wtg n Ntderland Be gie en 1 lankryk ijn ui va sbases ge t ipen waardoor lijdioovc Ie en feevaarlijkt aanvals rcuus wi iden vein eden en n ctr tor perio b en munitie ntdegenomen kan wordtn De aanval ak lek van de te gti vvoüidige duikbouttn versthilt aan tr Ijk V n die tijcer den wereidoor log De eewaaraigheid der booten de diaaf wijdte en de trefzekerheid van 1 tt tl rpc los hot de nelheid Ixiven en oidti wTler konocn aan ien ijk vtrbe tiiu vvoicen Van be I ssende beteeke nis voor het optreden en de actie van ten duikboot is vooi s de san enwer k rg n a het luchtvv ipra waardoor het mogelijk wordt veiselcidene sthepen gelijktijdig op bi oi oer belangrijke punten sarren te trtkktn Als k issiek voorb=eki van deze samenwerk ng kan het tot zinken brengen van de 1 mpress of Bnta n beschouwd worder H erbij komt echter nog een inder fei In 1917 Wcinneer nu m ce Fngelsche pers steeds veelvuldigei tnimcn v nvak I eden f pguan die het erugkecr n marhet alleeit varende koopv rd schipeischen dan kan h 11 bij o e i erktworden dat ook d n den weieldoorIf g onhoudt aar is geb eken Hel gaater vQor Duitschlai d i el om leatr Engeltth SI I ip afzoncierujis tot z rken tebrengen want de zeemacht van GrtiotBnttanuie is niet overwonnen voordatzi n a erlaatste ehip getorpei e c isEngeland kan dan met meer verder stiijdi n vv mneer iin stheepsvcl ezenn zoodanigtn omvang hebben aargeno men dat de aanvoer voor zijn beslaansmm mum niet meer mogelijk ia Het stadium waarin de strijd tusschen de Duitsthe duikboot i ei de Fr esche convi en thans geknn en is dfet deze ontw kkehrg duidelijk aap den dag treden AZIË Opmarsch der Japanners PI OEA G BINNENGERIKT Na d Gister ni1a f zijn nlrle Japanscne afdeelingtn zegevierend Piyoeang bin ntngeiukt en een deel van de Japan sche troepen heeft gisteravond een punt op 2t K M tep Ivoorden Vdn deze piaats bei ikt Curne bij Tsjang Kaï Sjek De buitengewone gezant van pr si dent Roeisevelt Curr e heeft gis e mid lag Qt n generalissimus Tsj ing Kaïbjtk bt itht Bij deze gtleginheid oveihandigde hij de er een peisjonlij ktn brief van Roostveit Omtrent het doel van de reis van R Kist V e ts V ertrouw t nsman Curr e naar T joenKkmg vernttin de Y o m i o e ri S j 1 ni D o e n uit Horgkong dat Cume 7 th op de hoogte wi stelien vin de versthiltnae stroon mgen in de Ts oengK ng regeer ng en ook wrTvast stt len n hot verre Tsjang Ki Sjek intferdaid vastbesl ten is den strftd tegen Japan voort tt zetten Curne is vogtns htt biad voorts voorrtmens Tsjoengkmg vtr strekkende p annen nzake hu pverleenii g door de Ver Staten voor te leggen Tegelijkertijd 1 hij ondirhandele 1 over het gebruik dn etn leenmg van 100 mill otn IERLAND Evacuatieplannen VOOR lERSCHE KINDUIEN Uit Dub m wordt gemeld dat de Icrsche rt geering pannen bekend heeft gemaakt om d kinaeren uit de s ad en de haven 6n de hoofdstad desnotxis te evacuet r De regeer rg zal voer k nderen w er ouders juar II ks etn inkt men hebben van n ÓT dan 300 pond de reis en verbUjfKtwttn op zich nemen Korte berichten In de afgelnopen week i de flad Rio d Janeiro aoor een hitfg if ge ei terd Vjf ien persoren zi n Is g volg van de hitte om h t 1 v n ge koroen AMEkiKA Het Canadeesche bewapeningsprogramma KABINETSCRISIS De Canadeesche fmancieele bladen voi rspellen een spoedige Kabmelscriiis als gevolg van de toenemende ontev rtHlenheid over het bewapeningsprogramma De pers toont etn algemeen toenemende ongerustheid over het gebrek aan succts der bewapemngspogingen en btvvetit dat de regeering de uitvoering en fonnuleering van een ingrijpend en doelbewust coordineaerend programma niet be wtrkstelligen wil of kan Volgens de pers komt m de militaire finaneieelt en industrieele btwapeningsplannen een gebrek aan samenwerking tol uiting met het resultaat dat hetgeen op het gebied der bewapening tot stand gebracht is ver beneden de erwaohting blijft Het blad Windsor Star verklaart dat let gevolg van de begane fouten is d it het lijkt alsof Canada tot dusver neutraal is ge weest In het kader van het be taande bf wapeningspit gramina werkten nvt nj ens eind 1940 m totaal 149 600 ar beid krachten terwijl dit aantal in 1941 tot 226 lÜO moet worden verhoogd De benoeming van Winant HIJ VERTREKT 0 FR TIFN DAGEN NAAR LONDEA President Reosevelt hteft m de peisconferentie verklaard dat Jthn G W nant de n euwe amuis aceur der Vereenigde Staten voor Groot Hut ta mie over ongeveer tien dagen nai i Engeland zal vertrekken De La Plata conferentie PRINCIPIEFIE VRAAGSTIKKEN HANGLSDE GFBLFVtN Dt confercnt e der Ia P ata larden mei Brazilië tn Bolivie is Donder da niet toespraken van dt leiders ati del tji ies gi loten Va i de vijftig pinnen wt t oorspronkelijK op ut agenaa der co ferentic storden zijn r 27 gangenollen Ju st de principitele vlraa st 1 k n zi n hangende ge bleven Ktxials bekend had de bijeen komst a punt van uilg n de door d Ingelsche blokkade v i et Luro peest ie èonttnert en de vei e en van En eland aan to nage oi t tane eoono mi clie n oei i kheden vo ril van ae La Plataflana n Door stij ng van het regionale indelsvcrkter zou n on hen te hulp w i li n komen In de slot redevoeringen werd de wensch tot uiting gebracht dat het oude hTndelaverkeer wetr spoed g moge terug keeren MANflElVRES VAN DE BRAZILl ANSCHE V I OOT Sleike eenheden van de Bra hamsche oo Irgsvloot z jn gistehsi uit Rio de Janc ro vertrekken voor het hhifden van groo e nnroeuvres voer de Zuid @ iaz liaansche kust DE VFRFENIGDE STATEN EN NIEIU ZFELAND Associated Press meldt u t W sh ng ttn In bevoegde knngtn verluidt dat de Vereenigde Staten en Nieuw Zeel ind overwegen recht leek cht dip on atieke betrekkingen aan te knoopen Het bureau Tieeft voorts vtinomiT dol de Br tsthe ambassa deiir Lord Hal fax thans met het de paitemertt van Buitenlandsche 7aken de r ehtmg der gezant ch lopen be spreekt alsmede de benbeming van ge anten dotr de beide i iden o gtns welingel chte kr gen te Wa hiigton hebben vooial de toe nem rde beteekenis vSn Nieuw Zee land m het Ziudeliike deel van dtn Stil en Oceaan en de be angrijke stra tegisehe posi ie van Nieuw Zeelind tot een nauwei diplomatiek contiel gestimu eerd LUXEMBURG Duitsche voornamen verplicht VERANDFRING VAN NIFT DIITSCHF FAMILIENAMEN AANBEVOLEN Vo gens een verordening van t hoofd van het burgerlijk bes uur moeten de Luxerrburgsche onderdanen en vad r landsloozen die in Luxemburg won n of er gow oonlnk verblijven voer zoo ver zii een re mdep of niet Duitschen voornaam hebben in dt p aats van dezen naam den overeenkorrfstigen Duitschen voornaam kiezen en in het geva zulks n t mo reliik is moeten j een Duitschet voornaam aannemen Deze personen wier familienaam van Duitschen oorsprong is en ad teraf eer vre mden of n et Duitschen vorm heeft aangenomen moeten hun naam in zijn oorspronkelijkcn vorm overnemen Fen verandering der vreemde of met Du tsche familienamen voor zoover e met van Duitschen oorsprong znn wore aanbevolen doch is echter met verolichtend De aandacht wordt er echt=r op g ve ï d dat let r et ve and ren van een d rgeliiken famil enaam een afw ij zende houding be e kent tegenover het germanendom Leden var eenzelfde fami i zullen denzelfder naam aan nemen Indien echter de vt rst llen met eensluidend znn wordt an ambts w eei beslissing get offtn waarvan alle familieleden verwitt gd worden Bov endien zi n op 1 Februan m Luxemburg de Duitsche wet voor der irTr Ijken stard de Duitsche huwelnk wet en de Duitsche wet betref emi de gezondhe d m het huweliik K r vers d b na nger an e e wet t r Nser nn ng van hel ras v n kracht fwotien I BINNENLAND Brutale oplichting Meeluistertelefoons ItLtAR DE VAL WAS GOED OPGEZET Denderd ga ond vervi egdt zich aaieti 11a tt Bussum eei onttvtei Wjui ge man dit voorgaf van de politiete Zi n en piocesverbaal wilUt opmaken tegen dtn bewoner m velband met eei ver ie d ng van de II ii iwet De bewiiei titktlie ttn telli s e iCis aal Iiaiii tien gt daaii tthtbbcn w irop de pseudo pont nan veidvvet ie ele ineiiedttiii t d t hijtr vti n eti aii zou hooien Ii ieidaad wild later op den avond dtvuiabevo tr opgebeld en ntn ae title hen intKie dat hij van Itt piotesviie il af ken komen als hij vijftig gul der betaalde Die zoude n iii t n btpcaid tafe beiaald motten wolden De V labewoner sttmde ttie tn zt u hetf tlei brtn jCr Hij was echter zt o vtitardig geweest v ooi af den eliatiibuc i e t var het geval m ki i i s tett Ier en toen hij httirde dat meiu 11 wist lad h j de p 1 1 e ii t a n gcroiren loe 1 z th t ck aar het cafe begaf was hij vei gezet V r wte letlertlituis Dt pseudo peilt cm an kwam echter iitt pt i ger RIJKSCOMMISSIF V 4N ADV IFS VOOR DL VVïRKlOOèHtlDs VERZIKFKING Bij bt uit van df n vv at nirat rttaria generaal van het aep i en nt van Sot a e Ziken is wiizgng f bracnt in het Wtrkloosheic Di au 1 17 w i or o m htt aa cc r Ui e Wed bt V in de r ii conimisi e v a ac s or Ie wtikkoshe dsv er ekf r rg v t n n istt twaaf vtrn nicd s o tt minste zt eden Voor het tijuvak 1 Ja uan 1941 oen met 31 Decemtcr 1941 s Ie aar a tden g bracht op achtBenoemd zijn de ledenH de B iJes Bu um vAith F n er s Gravel hage ir cf L G Z M Vonk ae Bo n La i NH pn vervangend vc t 1 r F VV K Wltewaii De Vermeutn Badhoevedorp i i JLf ved V aim nd H J K e 1 recht en Stape ka iip L ec P aatiV ervangcnde edenJ Scnouten Rotterd ir P A eMphen a d Run dr L J I iFrdhovti Wagen r D r e G B K i 1 J J Ltrec J bch me L e iie iPK L eeht AANBFSTFDING G stcrer e B i i a c t n ei e i n rve t e aeel e v o e 1 t i Jeelte Vcn de c f H k r i Tgevmg Hoogst C f WaSc A II nem gs In se ppi P Willen te De drech voer ƒ tti5 i laaS t nrj e de i ee T V J V erex t B e a v o r ƒ 7 o5 Bouw rioolwaterzunenngs innthting Te IJ c r 1 1 de e terer teteed ac b uw r et r i iverg Iijb Ce pomps a en rre rtmppjt en c a revoorbe i k 1 e a i l een rabe rk e ba i eertmgstark tn vit r vé dt e i t and r mei oiibehoicnoe wc ke V IN DF OMROFPVERFFNIGINGFN ONTV ANGEN RADIOZEGH S r na net de T gf otrae ver c e u sterb idraeer betalen de r e eree r cr de leeds voor d t Hoogste iischnver wa A J v d Hive te Rot eixlam met een b c 2 v ƒ 9225 ARTIKEL DUUR BON BI 4 Bo 28 Bo 03 t m 16 Febr t m 2f Febr 28 Febr 14 Febr 28 Febr 14 Frbr 28 Febr Vierde periode K 08 t m 10 K 11 12 en 13 K 15 t m 24 K 25 t m 32 t m l m t m t m t m t h IG lebr t m 23 Febr P r 01 Br 02 t m 16 Febr t m 23 Febr A 03 A 04 t m 16 Febr t m 23 Febr Br 01 Br 02 A 44 t m 21 Febr A 57 t m 21 Febr A 19 32 45 en 58 t m 23 Febr A 02 Koffie t m 16 Maart Mararoni of Vermicelli of Spaghetti A 31 t m 21 Febr t m 21 Febr A 102 t m 16 Febr Per 8 Per D t m 23 Febr t m 23 Febr A fZ t m 21 Febr IIT tapart striHikJv t m 31 April niet aangewpsrn A SI t m 14 Febr A 2 t m IS Maart Thee VI IS I Nw kaart t m 9 Febr s m IS Febr VL IS VI SI iNwkaaH t m Febr t m 1 Febr A 01 t m n Febr Zeep A = A g Di tribu ebonboek i Bi B t mbon Bo = Bolerbon I aag e N V Duv ra e e s G v ehage me een bed ag va 52 Vors i tri i jaar gestoile vrijwillige bijdr de reclil lebbenden tn di n v radiozegels terug Het kan echter voorkt dt i radioztgels niet ka i omdat mtii bijv de li hi door niiddi 1 van den g i j ensi laait In dit geval kii i April aj zijn ovcrtoUit e uj l aan elk postkantoor ti n tii Setiljc ethter mei aan de po t pen teten geld uiwiss zuime echter niet het bt t Uk deze zegels van een rad overeeni ontvangen zijn by zitli te s JIJ 9 bt tnndi II n e poslambtei j ir 1 esf u recht ov rlegging daarvan te yra Allten Van radiovereen u JW ontvangen ztgels word gi nje jS 4N VlSSCOM iTia vjj m dep n mati neis eveniu idtn lm It j INBFSI AGNEMING V PBODUCTIN De secre aiis generaal va temeirt an Landbouw en leeft aar den directeur sie Voedseivi oritiemng en a vinciale voedselcommiK i gmg vei eend tot het ii V n produeun ten aan ci iet aan de verphch ig of t t hel ter beschikking aangewezen organen of i V oidaan KINDEREN VFRI ll jVANGETKOFF i N Fen bevvtner van de D d LeW w i xtraat te Amsterdam i neiva lof V m 7ijn werk m Ni u i nritfi k erugkw m trof m zijn a jn g beide kindt ren van drie e nj n jaar trvti oigd aan De nuMer t I rtlw e nen Dr man nm de pohtip n 1 r arm door wier zx rgen de kmd r n vtr f rgir gshuis zijn onder ejracjit LUCHTVAART DR IR E B Wülïl Op 59 jaxigen leeftijd is guttïei tt Bu s i m dr ir E B Wo f ul irw tur var htt Nationaal 1 hi aanlabor lor uii overleden WINTERHUlP NEDERLANO OPBRFNGST COLIlfTt NOORD BRABANT De t r b I igst van de ir u r v nat ixj u B rt op 31 J ü n 1 1 1 i o 1 j gehouden eu e oot W t 1 p Nederland be J j de uiteer ƒ 51479 37 4 en aa e i iflei i2SJ4tl te ge gt ttaiUeerde e i i n lii ü gtrde Breda ƒ 5 4tr 90 Den Bo th M8j 4 Ee en op oora ƒ 1 042 20 Dte lord Uit2 Eindhoven 4 1 7 13 Ueln t d ƒ 296935 i je daal foSdlbL leteringen JS09 1 Iba g f 6 458 V e J iiti r7 2 Vught ƒ 1045 4 aa vvijk ƒ 1 86ti b4 POLITIE EN WINTIRHILI HOEVEELHEID p bolertfmarg of 200 g JU 1 voorr lad 250 gr Op bon 8 i n vet Eenheid vaste brandstof 100 tr roggebrood of lOU gr artier broou of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eendenel 1 rant t en ï pond 4 pond Elke bun lUO gram 125 gram 1 ons 1 ons 1 pund Voor de keuken Voor verlichting 2 liter fi pond 50 gr sctteer eep of lube of p klit gram 511 gram plm ï on vleeacii 1 rartsoen I rantsoen Nader wt dt medegeot i Ia het radii vraaggesprek met dt n Had iciieü hotfdcemn ss iris van p r V u terhu p gevolgd door ee r j t t ver het v erkeersofiderr ht ja d jeugd hedei avond met om 4 45 tiodl tm IC 43 tot 19 uur zal w i It gehouden