Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

ZATERDAG 8 FEBRUARI 1941 E BLAD Ernstige moeilijkheden voor productie van volvette Goudsche boerenlcaos iiiniii Pleidooi van Kamer van Koophandel om de Kaa voorziening op peil te houden iiimii Boterproductie kan aan andere gebieden worden overgelaten De Kamer van Koophandel en Fe 1 de boerderij zal kunnen worden begon In dit gebied is bijna geen kaas meer te krijgen en dit veroorzaakt grootet moeilijkheden Op de kaasmarkt te Gouda van 23 Januari 1941 waren negen partijen kaas aangevoerd terwyl de aanvo r op hetzelfde tijdstip van het vorige jaar toch minstens honderd partijen bedroeg Dit beteekent dat de inkomsten voor den handelaar in Gouda kaas geheel stop staan en dat binnenlandsche en bijvoorbeeld Belgische clientèle hun inkoopen zullen verplaatsen naar die gebieden in ons land waar het verbod van kaasmakerij nog niet geldt Wat dit voor een handelaar beteekerit als hü zijn clientèle die hy door jarenlangen arbeid heeft verkregen op deze manier ziet heengaan behoMt hier ijiet nateEwte Wonden uiteengezet vreest dat indien Met spoedig teè Het is der amer bekend dat po fTfifl SjIEOWS H man Veldhuis Ltfflo JAREN GLAS8CQILDER teüen is h t veertig jaren Of jgt de heer Herman Veld Jld beid als ontwerper en uitI w n oebrandschilderde ramen I ff erA PrintenhoV te Delft jiM brieken voor Gouda en Omstrekenheeft aan den secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Handel Nüverheid en Scheepvaart eenadres met afschrift aan den direct eurgeneraal der Voedselvoorziening gezonden waarin zij de aandacht vestigtop de moeilijkheden er volvette kaasproductie s In dit adres wordt gezegd f De Kamer van Koopluutdel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken maakt zlcli ernstig ongerust over de gevaren welke de volvetteluasproductie In liaar geb ted bedragen De bericliten welke liaar daarover bereiken dragen een steeds ernstiger karakter en zij gingen worden gedaan om kaas uit an dere gebiedan via den ZuidHolland schen handel om te zetten doch dit kan lechts als lapwerk worden beschouwd en kan er alleen toe bijdragen dat de goede naam der Goudsch Kaas als echte volvette product verloren gaat Goodwill Dit verlies zou tevens de vernietiging beteekenen van een grooten goodwill voor ons land Dit moet naar de meening der Kamer en ook naar het oordeel van den gehoelen kajtshandel in ons land in elk geval worden voorkomen en daarom moet alles in het werk worden gesteld om ten spoedigste de productie van de boerenkaas wederonfi op gang te brengen De botervoorziening kan ook door andere landen op minstens even goede wijze geschieden als door ons land de kaasvoorziening daarentegen behoort aan Nederland te blijven en daarom op peil te worden gehouden Dit klemt in het bijzonder voor het gebied der Kamer dat van den zelfkazendenboer dat eenig is in d geheele wereld eri waarvan het product aan de spits van de kwaliteit staat Van afgeroomde melk kan e r boer geen kaas maken dat kan wel in fabrieken gebeuren en daarom als denr boer geen gelegenheid wordt gegeven op zijn wijze te produceeren dan verdwijnt dit product en daarmede verdwyneo tevens de levensvoorwaarden voor boer handelaar en 7ijn personeel in dit gebied De Kamer roept voor deze hoogst crnstig zaak de medewerking van den secretarisgeneraal in opdat ten spoedigste en in ieder geval vóór 1 Maart a s aan de kaasproducten in dit gebied wederom worde toegestaan dat zij hun bedrijf uitoefenej al moge zulks ook gaan ten kost van de boterproductie waarvoor in andere gebieden van ons land ruimschoots gelegenheid is Eeeds thanj kpmt de botor voor de groote steden en ook voor ons gebied waarin tientallen botcrhandeiaren en grossies zijn gevestigd sedert jaren uit de Noordelijke en Oostelijke provincies van on s vaderland Dat daarheen ook thans de kaasproductie wordt overgeheveld en de belangen van een zoo groote gn ep van boeren handelaren en hun personel in ons district worden geschaad is niet alleen tegen het belang van deze groep zelf doch hier wordt naar de meening der Kamer een landsbelang in hooge mate getroffen De Kamer spreekt den wensch uit dat dit ook moge worden ipgeziendoor die autoriteiten die geroei en zijn om in deze moeili te tijden leiding aan de economie van ons land te geven en dat zij t Crd e zullen rekening hotiden met do groote belangen waarom het hier gaat nie alleen voor deze streek doch voor geheel Nederland 194 VOfr 5 jien S 11 r eic n he S FAN P r IVis riefj va Pr ir S Bd r V I Ue Bet T wu Tl e h tl ret i UNQ fOV oe a t i 1 te ur U 19 e zgi Jt 85 H Dl ti i M l 13 po taal K 59 rwa ird W j1 t h ri V oi t j e II ia h HERMAN VELUilblS teefcening Veldhtiis Jr n naam van Herman Veldhuis Is k rbonden aan de Goudsche Sint imtkerk Hij Js de ontwerper van het i irt eiav dat de Sinl Jan uit den Sn tW 8 Mc De UrEouw van dien Tempel onder Ezra M den terugkeer uit de Babylonische Bdlingschap ivan Israël Het glas is SieKhenlc van kunstzinnige NederMiln in 1 en vervaardigd in het ittlier van asschilderkunst t Prin enhof van Ijifijlen Ir Jan Schouten te Over den Éeer Veldhuis die gedujaide 35 jaar aan het atelier verbonjm bleef schreef De Tijd dezer Ujen o Herman Veldhuis is in ons land e n onbekende In het jaar 1900 had de heer Veldhuis werken ingezonden voor een expositie op de wereldten toonstellmB tt P ijs Een en ander bractit lieiii In ttintact met wijlen ir Schouten die te kennon gaf dat hij een goede kracht voor zijn atelier noodig hsd Herman Veldhuis gijig hierop in en begon in 1S UI op het ateher t Prinicnhor te Delft als glasschilder Gedurende de jaren dat hij op het ate Her werkzaam was heeft hij zeer vele belangrijke oiidrachlen uitgevoerd Dit antal beloopt ongeveer 4000 werkem De erken die op het atelier vervaardigd werden bleven echter met alle UI ons land Er waren ook belangrijke werken bij be stemd voor Zwilierlatiid Ziveden Duitschland en Engeland Ook m Nod Oost Indië zijn heden ten dage nog wcikcn van de hand van Herman Veldhuis te aanichouwi ii Zoo kun iicn wij daarvan ki nuMiun de gebrandschilderde ramen ir II Icvasche Bank Wal iin s eigen land betiett hier kan men producten van HeiTnan Veldhuis vinden in de St Hippolytuakerk te Delft waar de vceriierii kruiswegstaties van ijn hand een plaati hebben gekrcsei in de St Eusebiuskerk te Arniteii w i ir zich eon transt ptraam vo i iellijnde Clirislus Geboorte bevindt en in de kerk te Dordrrcht waar hij voor het koor een trilogie vervaardigde Ten silotte kunjicn we memoreeren dat de heer Veldhui s die o a mede oprichter is wn den Kunstkring Delft nog Itccds zijn krachten wijdt aan de hilderfeunst Materialen van vroegere versterkirtgswerken WEGNEMEN ONGEOORLOOFD Het blijkt dat de bevolking zich niet overal voldoende rekenschap geeft n het teit dat materialen afkomstig VMi viopgcre Nedcrlandsohe verstcrwngswerken zoohLs hout metalen enz öpsndom zijn van den Nederlandschen M of van de Duitsche wcermaclit JWendunkelyk wegnemen of verkoop aoor particuliere personen is derhalve geoorloofd en stelt hen die zich Maan schuldig maken aan het va r vim itrenge bestraffing bloot gunste van den zeU kazenden boer wordt ingegrepen de tegenwoordige maatregelen gevolgen zullen dragen die cich nog 4n een zeer verre toekomst als hoogst emsttlg zoo niet funest voor dit geheele Icaascebied zullen doen gevoelen De handel in volvette Goudsche boerenkaas bestreek een terrein dat zich over de geheele aardbol uitstrekte De vele in dit districtt gevestigde groote handelshuizen hadden hun relaties in alle deelen der wereld en over alle wereldzeeën voeren schepen die dit prima Nederlandsche product dat aan ons land een zoo uitstekende reputtitie heeft bezorgd naar Oost en West brachtten Thans is van dezen handel zoo goed als niets overgebleven De handel naar België ii tot op een vierde ongeveer beperkt Engeland en Frankrijk zijn geheel uitgeschakeld teivvijl ook voor den export naar overzeesche landen geen enkele mogelijkheid aanwezig is De handel in hel binnenland is aan bander gelegd en die naar Duitschland is gecentraliseerd Geen arbeid meer aanwezig Tengevolge van al deze omstandigheoeai wordt de situatie voor allen die bij den kaashandel zijn betrokken uiterst moeilijk en dit wordt in bijzondere mate gevoeld in dit district met zijn drie hoofdmarkten waar de volvette boerenkaas in groote hoeveelheden steeds wordt verhandeld en vele honderden wetknemers naast de handelaren zelf daarbij hun bestaan vinden Om al deze meiüchen aan den gang te kunnen houden is geen arbeid meer aanwezig Slechts noode zal m e n er toe overgaan om vergunning te vrn gen pfrsnncel te unt slaan en toch zal uiteindelijk de ijzeren noodzaak daartoe dwingen Deze noodzaak wordt nog verscherpt door de inkrimping van den veestapel Dit toch beduidt wedsrom een vermindering van de productie mogeli ikheid welke zich op de kaa produclie procentsgewijs zeer sterk doet gevoelen Er is een streven om de boterpro duclie op te voeren ten koste van d e productie der vettere kaassoorten allmede van de condensmelk welke daardoor het zwaarst worden getroffen Ook de cansumptlc melvoorziening van de groote steden werkt in dezelfde richting iets wat in het gebied der Kamer dubbel merkbaar is omdat dit gebied geheel wordt onisloten door de groote steden In vroeger tyden was dcze melkvoorzienining gebaseerd op den invoer van wintervoeder Deze invoer is geheel stopgezet en waai sohijnlijk tengevolge daarvan is de kaasproductie op de boerderij met ingang van 1 Januari J 4I voor een tijdvak dat blijkbaar tot 1 Maart a s loopt geheel verboden waarbij de Kamer twijfelt of werkelijk op laatstgemelden datum inderdaad weder met de kaasproductie op w AT f AAR f ANNEER Schouwburg Bioscoop De postmeester met Heinrich George en Hilde Krahl Aanvang 8 15 uur Zt terdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Thalla Theater Ik ben Sebastlaan Ott m et WiUy Forst Otto Tressier Trude Marlen Padl Hörbiger en Guslaaf Diesel Atmvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 udr Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop De big van het regiment met Jcfcan Kaart Hen riëtte Davids era Sylvain Poons Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vatlaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur ComedSe om geld met Cor Ruys en Herman Bouber 9 Febr 12 30 fiu Eunstmln Vierde Eintopfessen vatt DultscHe kolonie en wcermacht en Vioor belangstellenden 11 Febr 1 30 uur Daniël Jaarvergadering Ned Christen Vrouwenbond 11 Febr 7 30 uur Central Jaarvergadering gymnastieken athletiekvereeniging Vires et Celerxtas 11 Febr 8 uur Het Schaakbord Ledenvergadering TOudheidkundige Kring Die Goude r inleiding P D Muylwijk over Uit bange dagen van Gouda s veiieden 11 Febr 8 15 k Muziekschool De Beun Tweede bijfeenkomst cursus da C P Thomson voor Vereeniging van Vrij zinnig Hervormden 12 Febr 1 iinr Ambachtsschool Aanvang cursus autogenisch lasschenCO CA 12 Febr 7 lur Ons Genoegen Bridge drive voójt leden sociëteit Ons Genoegen 12 Febr 7i 0 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoeripg tooneelvereenigmg Door en voor het volk opvoermg blijspel Rijk enigeen geld 12 Febr 7 30 8 30 uur Blauwe Kruis Zitting i soci e voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 12 Febr 7 45 uur Reunie Bijeenkomst Natuurkundig Genootschap voor dracht i D van Sijn met kleurenproj eoties over Het bosch in kleurifi 12 Febrj 8 uur Daniël Cursus E H EO 12 Febr 8 uur Daniël Bijeenkomst Vereckiiging Jong Hervormden 15 Feb 3 5 uur Concordia Afscheid zuster Marie als besturende zuster van piaconessenhuis De Wijk 21 Febl 2 uur Kunstmin Vierde Nuts bijeeijikomst cabaret Bouwmeester ZOl AGSDIENST DOKTOREN Bij afwezi gheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consultceren de doktoren dr Arn Beek Lange Tiendeweg 54 telefoon 3181 en J G W F Bik Bleekerssingel 55 elefoon 3151 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 1 35 Reunie Bioscoop DE BIG VAN HET REGIMENT Het programma in Reunie wordt geopend met een aardige muzikale film Muziek aan d n Donau Een ser e mooie opnamen van steden en dupren ge iUustreerd met muziek van bekende componisten zooals Stiauss Lanner Hayden en anderen De eerste der beide ghoote films is getiteld S rsatie in bet oerwoud Deze rolprent speelt zicli af in de Braziltaansche binnenlanden een omgeving die zich bij uitstek leent als omlijsting voor de hier uitgebeelde avonturen De film geeft opnamen vervaardigd door eert expeditie welke tot het hart van het Braziliaansche oerwoud de Matto Grosso doordrong Het is een aan83rschakc Ung van opwindende gebeurtenissen ontmoetingen met wilde dieren en Indiaansche vollcsstammen De HoUandsche film De big van het regiment vormt het hoofdnummer van het programma Ei n groot aantal bekende Nederlandsche auteurs en actrices werkt aan deze film mede o a Frits van Dongen Jopie Neem direct n AKKERTJE want AKKERTJES zin dan van groot waard Z b ftrijdan koorli n infecK AKKERTJES verdrilvan d ziskleklem n door hun afUidand werking Bav nd n b vord r n AKKERTJES h t trantpir r n onmisbaar bi h t doeltreffend basirijdan jvan kou koorts on griep AKKERTJES stilUn dir ct all pijnen en makan dot U zich prettig gaat g va lon umifm egen lieo dp1 n pl nen nare dagen Oom U ttuiu 12 tul r 2 iluki 2 tuirtri 0 423 40 Koopman Fi ntje de la Mar Johan Kaart en Sylvain Poons Vooral Sylvain Poons en Johan Kaart werken met hun dwaze streken hevig op de lachspieren Ban bijzondere attractie in deze film is de kleine Hansje Anderiessen Hij is de big het Belgische vluchtelingetje het verhaal speelt in 1915 dat door luitenant Berkhage als kind wordt aangenomen en prompt óók door het geheele regiment wordt geadopteerd Een luchtige film met vele vroolijke en enkele spannende oogenblilcken Schouwbursr Bioscoop DE POSTMEESTER De postmeester is bovenal de film van den sterken karakterspeler Heinrich George wiens prachtig spel men al meermaleii heeft kunnen bewonderen en dat m deze imposeerende speelfilm een grcote hoogte bereikt Hij is de oude postmeester die in de verre Russische vlakte zijn eenzaam bestaan voert ver van de wereld en hij is er galukkig in haast kinderlijke liefde voor zijn dochtef die zijn alles js en die hij met teodere zorgen omringt Hoe gaaf speelt Henrich George den braven eenvoudigen man hoe teekent hij zijn wezen en zijn aard hoe is hij den gücdigen vadsr in zyn ontroerende liefde voor zijn kind Een postkoets komt aan en als aanstaande bruid vertrekt de dochter met den zoelpratenden ritmeester naar de groote stad naar de bals en de u ooie kleeren wereld van holle schijn waarin zij dreigt onder te gaan De ontmoeting met den jongen vaandrig doet haar het geluk weer toelachen uit eerlijke liefde w ndt zij zich van haar leege bestaan af en twee jonge menschen die van elkaar houden schijnen een goede toekomst tegemoet te gaan Dan komt de dramatische ontknooping De vader die van het leven vanzijn kind gehoord heeft komt naar destad en om zijnentwille om hem gelukkig te maken met haar geluk wordteen trouwpartij geënsceneerd met denvioegeren minnaar De oude postmeester gaat er m kmdei liike gt 11 iloüvig tinid on in en als een gelukkig mankeert hij terug De dochter heeft haardoel bereikt met opoffering van h iarrigen geluk want de verontwaardigde vaandrig die van de afschuwelijkecomedie getuige is kan niet meer aanhaar oprechtheid gelooven en ziet haargevneljpns jegens hem ook slechts alsjli Tnr voltrekt zich de tragediemaa de oude postmeester vertilt in m huis hot verliaal van zijn üeve dochter die hem niets dan vreugua en geluk bracht Een zuivere vertolking van zijn moeilijke rol geeft Heinrich George diep H ei jj hij treffend zijn figuur uit Ook de anderen Hilde Krahl als de oCiucr Siegfried Breuer als de ritmeester en Hans Holt als de vaandrig gaan volkomen op in dit filrawerk dat er Iwv nal een is van prachtig diep spel van byzondere allures De Schouwburg Bioscoop vertoont er een film van groot formaat mede Vooraf gaan d Jnumaala en een aardig filmpje over de beteekenis van speelgoed in de opvoeding der kia deren Thalia Theater K BEN 8EBAT1AAM OTT Een knap mengsel van mysterie spanning liefde en humor dat U üc ben Sebastlaan Ott de film dis T alia deze week brengt Tevens ia deze rolprent een specifieke Willy Forstfilm daar deze begaafde acteur niet alken de regie voerde maar er bovendien op geniale wüze een dubbelrol in vervult De kern van het verhaal wordt gevormd door een geraffineerden scWlderijenzwendel Deze komt aan t licht na den sensationeelen dood van een milliardair al bü een onderzoek In diens kasteel een geheime deur wordt ontdekt die toegang geeft tot een verborgen trap D3ze leidt naar een onderaardsch schilderijen museum waarin men tal van meesterwerken vindt die bli nader onderzoek uit verachillendê musea ontvreemd en daar door zeer knappe copieën vervangen bluken te zijn Een en ander plaaatet de autoriteiten voor een raadsel Als dr Sebaatiaan Ott een specialist op schilde rijengebied wiens hulp bij het onderzoek is ingeroepen een der orgineele stukken bij den werkeiykea eigenaar terugbrengt ontmoet hü daar een jonge vrouw De zeer vroolijke scènes die na de kennismaking volgen vormen een prettige afwisseling met de in de film voorafgaande geheimzinnigheid Spoedig evenwel verandert de vroolijkheid in spanning wanneer Ludwig Ott de tweelingbroer van Dr Sebastlaan dezen naar Praag lokt en gebruik makend van de sprekende gelijkenis hem laat arresteeren terwijl hij zelf naar Weenen reist en zich zich uitgevend voor Sebastlaan in het bezit stelt van diens eigendommen en zelfs van diens verloofdie De spanning neemt nog toe als een gepensionncerde politieambtenaar argwaan krygt en het bedrog vermoedt Do situatie wordt gecoraplioserder maajr ook min of meer vermakelijk doordat leden van de bende van Ludwig Ott eveneens door de gelijkenis der broers mislead worden Een sensationeel slot brengt alles weer in t reine Naast Willy Forst leveren in deze rolprent Otto Thesiger als Oberst Holzapfel en Paul Hörbiger als Bauman de gepensionneerde detective voortreffelijk werk door hun vlot en geestig spel zorgen zij dat de film e n tuchtigen inslag krijgt Trude Marlen vertolkt haar moeilyke veclzijd ge rol uitstekend Een welverzorgd afwisselend bijprogramma gaat aan dit interessante werk vooraf Süsjeslymer gepakt Men kent de uitdrukking sysjeslijmer in figuurlijken zin maar nu heeft de politie m letterlijke beieekenis een sij sjeslijmer gepakt Dat geschiedde gisterochtend m het Van Bergen IJzendoonipark waar een 23jarige los werkman te dezer stede op heeterdaad betrapt werd ttrwijl hy niM een liimstok bezig was vogels te vangen Hij had op deze mnni r een Ijsje ge angen De politie h eft den stok en het Uimputje in besla genomen tegen den betrokkene procesverbaal opgemaakt en het sijsje de vrijheid terugijegeven Burgerlijke stand Geboren 3 Februari Cornells Petrus Maria z van G van Kootcn en A G van Loon Karekietstrqat 26 Februari Liedewij Comelis dr van I van Dorp en W C Valstar Sophiastraat 1 2 Februari Dirk Jan zn van J Broekhuizon en R Mulder Kruger laan 145 Ondertrouwd 6 Ffcbruari D Schinkel en W A do Jong C de Bode en H Graafland A A de Jager n n D F A Genemans J Nieuwfiihuis en M K Blom N Kruisinga en W M van Honschüte i A de Groot en M A vaa Vliet Overleden 6 Februari Cornells Catrtna Glasbeek wed J van der Zaan 88 j M ria Vergunst WKjd A Hogcrwaard S FEUILLETON iNadruk vw6od n HET LACHJE IN DE GROENE POGEN Ui Opnieuw was dr Hellwig hoogst wwonderd Deze jonge man had op2 groote haast om bü zijn moe f t komen terwijl hü toch eerst l igd verknoeid had om over hel ment te praten Wanneer hebt u eigenlijk het tePam van den commis uris ontvan vTWf hy Ik vond het vanmorgen vroeg dde hi mechanisch Onwillekeurig nam dr HeUwig den n h t gaspedaal en trapte op ftm Vanmorgïo past En bet teler wd gistermiddag al aan u ge ander keek verward op rj iddag natuurlijk neemt niet kwalijk Ik vergat u te zeg SiLilf e o paar f r wa M vMMnurgM vroeg J T kw n Het telegram heeft aTSLi kamer gelegen Zl t nmé door Maar steeds ïl biJ hem rt f gaand r Ik heb u met opzet in niijn wagen gebracht zei hij nu omdat ikdaarna dadelijk weer naar de stadmoet terugkeeren Waarom vroeg Hilmar Vischer U moet immers uw verklaringenbi den commissaris afleggen 0e jonge man boog zich voorov er en greep den bovenkant van het half neergelaten raam De commissarisT Iets als angstlag in dit woord Wat kan ik voorverklaringen geven Ik weet immersniets Dr Hcllw bleef naar den weg kijken Het is to h heel gewoon dat allefamilieleden in zulk een geval een verklaring afleggen Interesseert het udan niet iets naders omtrent den doodvan uw vader te hooren Hilmar Vischer Het zich langzaam achteruit zakken Ik weet alleen dat er een moordis gebeurd Ja bevestigde Hellwig maarer ontbreek t voorloopig van den daderelk spoor en daar er ook geen motiefvoorhanden is n eent de politie datde ophekiering van den moord alleente verklaren is uit de privé omstandigheden van het slaclitotter Daaromhechtxi er groote waarde aan dezeomstandigheden haarfijn te kenneii Dr Hellwig g Wder het hoofdterzijde te keeren dat de jnnge manïiin alidoek te vonpït hi n haalde i ma voorhoofd fve gde Natuurlijk mompelde hij daarbijhalfluid Natuuriykl De begroeting tusschcn Hilmar Vischer en Hedwig Ahlemann was van beide zijden koel en haastig Het dienstmeisje verwonderde er zich alleen maar over dr Hellwig opnieuw te zien die immers een uur geleden samen met den commissaris de villa verlaten had Mevrouw is heelemaal vanstreek vertolde zij zij is boven ophaar kamer en huilt Merkwaardig genoeg stormde Hilmar Vischer niet onmiddellijk naar boven zooaU Hellwig verwacht hacL De jonge man wierp een blik op zijn arnibandhorloge en zei aarzelend Ik bluf niet al te lang waarnahy langzaam naar boven ging Dr Heliwig was opeens alleen Het dienstmeisje was zwijgend weggegaan Waarschynliik had zij van mevrouw Vischer gehoord welke vragen de commissaris haar had gedaan en vermoedde natuurlijk hoe de commissaris daarop was gekomen Zij zag daar vanzelfsprekend een woordbreuk van dr Hellwig in dien zij nu eenvoudig alleen liet staan De advocaat wist niet wat hij beginnen moest Hii wilde de ontmoeting tusschcn moeder en zoon niet staren dus ging hij naar het park Hü bleef een oogenblik nadenkend staan op de plek waar den vorlgen dag het lijk van Vischer had gelegen HU zag nog een bet redelijke voor zich en tegclükcrtijd kwaro de gedachte bg hem op dat vader en zoon merkwaardig veel op elkander geleken Hü kon zich zeer goed voorstellen dat men hen op straat gemakkelük kon verwisselen ZiJ hadden dezelfde hooge statige figuur denzeUden gang en dezelfde kenmerkende bewegingen Langzaam wandelde hy verder en dacht aan de zonderlinge dingen welke om Hilmar Vischer waren Hü vond voorloopig geen verklaring De mogelijkheid van een vadermoord welken de commissaris genoemd had leek hem niet mogelijk Hü kon er niet aan geloovenl Plotseling echter werd tün opmerkzaamheid door iets getrokken Hü zag hoe Hilmar Vischer uit het huis kwam en voorzichtig om zich heen keek Daar dr Hellwig door struikgewas verborgen was kon men hem niet zien Hilmar Vischer Was precies drie minuten bU zyn moeder geweest Hoogst vreemd meende de advocaat Hilmar Vischer ging met haastige schreden naar het lage hek dat tusschen dezen en den buiu uin lag En daar bewoog zich plotseling Iets Een gestalte trad naar voren en liep enkele stappen naar Hilmar Vischer toe Ingeborg DegenerI Nu stonden vi tegenover elkaar en dr Hellwig kon duidelyk zien dat Ingeborg den jongen man om den hals viel zy hielden elkaar lang omvat Tenslotte sloeg Hilmar Vischer zyn arm om het jonge meisje heen en liep ccnige stappen met haar voort Nm kon dr Heltavig hea Biet meer zien Dat wat hij zooeven had gezien wm ongetwyfeld het hoogtepunt van alle merkwaardigheden welke hy totnutoe by Hilmar Vischer had vastgesteld Hilmar Vischer en Ingeborg Degener hielden van elkaar Dr Hellwig ging langzaam naar het huis terug Op deze verrassing was hy niet voorbereid geweest Hy herinnerde zich dat mevrouw Vischer gesproken had van betrekkingen van Hihnar tot een meisje waarvan haar man niets wilde weten Of Werner Vischer daarby aan Ingeborg Degener had gedacht Hü liep door het huis en dacht er een oogenblik aan naar boven naar mevrouw Vischer te gaan Maa mevrouw Vischer had voorheen gezegd dat zy niet wist om welk meisje het ging en Hilmar had haar er ook nooit over gesproken Dit was in de gegeven omstandigheden misschien ook maar het beste Dr Hellwig begaf zich naar zyn auto stapte in en bleef op Hilmar Vischer wachten Er ging meer dan een kwartier Voorbij eer Hilmar verscheen Neemt u my niet kwalijk dat iku zoo lang liet wachten zei hy enmaakte een beweging alsof hü er nogiets aan wilde toevoegen De advocaat keek hem aan De zenuwachtige onrust welke Hilmar Vischer eerst had getoond was volkomen verdwenen hy was kalm en leek bijna vroolyk Uw mdeder heeft er zich zeker iever erheugd dat u nu by haar niltWijven vroeg hij I Hilmar keek hem aan en het leek alsof hy wilde zien of dr Hellwig hem bespied had Moeder voelt zich nog erg zwak daarom ben ik niet lang by haar gebleven antwoordde hy ontwükend Dr Hellwig lachte Had HilmarVischer zich niet zooeven verontschuldigd dat hy hem zoo lang liet wachten en nu zei hü dat hy maar kort by zyn moeder was gebleven Zy roden naar de stad terug Onderwegi ood Hilmar Vischer den advocaateen sigaret aan Dank u ik rook niet weerde dr Hellwig af Maar hü keek een seconde naar d lange smalle hand welke hem de sigaret aanbood Was deze hanó eea moordenaarshand had zy het wapea tegen den eigen vader gehantccrdT Dr Hellwig voelde zich onbehagelüki De kamer van commissaris Peter Hagemann was met zakelUke nuchterheid Ingericht De actenkast naast de schrijftafel was zwart e kleur welke zij na dertigjarigen dienst ee lyk had verdiend Hagemann liet Hellwig met zyn gast dadelük blnnenkc en Ik verheug mg dat u dm weg naar mij hebt gevonden bct oettp h Hilmar Vi schcr en wierp daarna eta vragenden blik op Hellwig Hagemann verwonderde zich d t Vl4cher aamen met Hellwig kwanta f Wordt etrr fii