Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 8 FEBRUARI n w t t d i 1 V rli 1 1 P j t t rr M h u 1 r P Uit vroeger tüden RIJWIELDIEF GEARRESTEERD DB OimSTHB COVKANT aiELOOE 75 lAAB CSLEOEN Men chnjft on uit de naburige g mt nt Lange Ruige Wtide dat a duar de vectyphua wa uitgebroken bij den veehouder W van O en dat van de ze en veertig stuks vee vijf en veirtig zijn gestorven Het tweede geval deed zich in deztlfde buurt voor bu W vaa Dam waar slc chlb twee stuks stierven Deze laatste namelijk heeft onmiddell jk bij hqt uitbreken der ziekte de hulp mgeroepen van den praktischen veearts S van Wijngaardei te Slüjwijk Door het nemen van doel treffende maatregelen en het toedienen van geneesmiddelen aan al het vee werd de ziekte beteugeld en dertig runderen en eene geit bleven Hen gelukkig behouden na in minderen graad te zijn aangetast 50 JAAR GELEDEN Op de Jaatste algemeene vergadering van de melrijdcrj vereenigmg de Antiloop werd aan hct bestuur opgedragen pogingen imjt werk te stellen htt ledenaantal van de Antiloop en van den Alg Ned Wielnidersbond m Cüuda en omstrciien uil te breiden Het bestuur heeft daarop den toe stand van de wielersport alhier aan het ddgelijksehe bisluurvan dtn ANWB b oot it igj en in overleg hiernitue be sloten n te maand Maart of April op i n iiaatr te b pa n dig ten lezing te do 11 houden o er de strekking van den Alg Ned Wielrijdersboj ü en over htt be ang d it wi trijders heboen zien bij dit heil lam aan te sluittn 25 JAAR GELEDEN De zangverttnigmg Arnold Spoej li vooinimtnc onder leiding van dtn hitr Maarten Spaanderman in de tweede helft van April een uitvoering te gevtn van het oratorium J Udith va i August Klughardt den componiat van Dtr Zerstorung Jorusalcms waarvan de uitvoering hier etnige jaren terug ond r groote be angstellmg m de St Jacobbkcrk heeft plaats gehad Tijf dlebUUen bekend rn in Tier eval fit ttjn de kamtjeii crafccvoMien OOK HOJER AANGEHOUDEN Het krachtig Mfco van de p nHc Ier hcteaceUBK vu de talrijke Mallen fta ri wicicn een taak tfie door de nargtlaosheid van veie flctMJfeoaan die hun karretje uo aar erfcmi neenetten nog moeiU krr werd heeft Koeces chad De band in elrfd op mb riJwieUUef en een heler en tot diuver zijn vijf diefstallen opKelilderd eu vier fietMn achtcrbaaUL Tw c hulpap ntfn postten Donderdagochtend op het veemarktterrem dat n gezocht ofwd is gebleken om karrftjPi Wfg to rirmen Htt tweetal kt k goei u t dt donprn en het kreeg een man ir het oog ie wat cigenaard tï ror Hvf hiFTpH Oi f n gegeven C KMib k A 18 de betr k T r v rdv r n n m h ri Ti firts Mpn H y T r t te komen j n cflhuü was I l l df f tri heeft de m daar gevonden en gear I i k irtl T de aange t Mr e w rk roze op r ir t n hij I y p V o M wt r 1 t M twf f fi t5 n gr I hrK rf n ging I m ïtii cnde r n 7fHi r dat n r f ni fit be rnb r De It t f M sia inde kar V rl t t e voor prij r 1 t n t Tiïdf n aan e r 1 rpjy h I ufo aar te dt er f V ir t t veel hooifer bf ♦ v fi r f fietsfn a tn h t i 1 f t in I deed V ye rt Mr il Vv ns htling even rf t pi t I ik i hl f Tl Min bi de t l e be tl rs tei uegevon be ac ff nomen De e men en de k fretje gfhee tt Nieuwe bebakening spoorwegovergangen ds I t r I V i h f fwr t it Vm BI hf n h jjoi r trouw cknchl pn t hohbrndiii r ifrrip ri f ir Hp fiptsf n uitcrBu I n in d n htmntipe eigenaars ïijtlfn V r Ti t rujft cgevrn V rw I t wordt ént no wol mrer rfjw Ml fst iPrn tot klnarhnd znïlon fcomfn I TTn er H Tr de hpler vprhlfird ft vTn ihr daripr noff Vfol m f r te h bbfn ïokocht In fik ei i S er ri Jfudf vangst gedaan Bijna f 1200 voor Winterhulp gecollecteerd VCMIH GOOO WOM EN DFKENS OfKOdlT VOfMl WlNTHtlIlILP EN CRISlSt OMITÉ 1 rp il Jiinuan m 1 Fibnian gehouit Il V inteihuip eotktt voor de kmdiiM lil g hf fl in tola il ƒ 1 182 18 0 getiailil biHi di e luinie üpbrtngit h lul 11 t luk 1 de Vi ri i ni mgcn viKir kii ti I vo fimi ti t jiid i de KO wei tl tilt I ll i de U ilrig be srhikt lil i it Mkn Kt t mooie kintiei voinIu t uitk km dus Vïxirlgaiig blij VI n VIII 1 11 lilt i v Un buT eniee ter mogen ge lukki n lil ji irtii wollin d kpns la kpfit Ill i I tl tot teil lotnilbedrag van nu d ƒ tiUlt i iii ti k Mipt n De hl Ut hl i aii kuiitit 1 11 gi c l aan Wm teihiitp iiwiii df rr t d wtr htt tilMS Coiiiili r iiiti i I I il v 11 1 n WllitiiMilp js II ni t il iiitdee ling Im joi iu n en heeft i tii nt Hi i u Kinnen an waiin dekking ktiniun V0 pr7i n i k oi d n aaiiki op an klteding flMH IM 1 U eiismulili 1 11 veistirkfn de middt h 11 V i fien ei diolde het pin it I k liiHaii d r W nterhulp ViMiT hcnikitkn guld nj aan waTidc btmnen oiultT dt Cniudstlie bevolking uil Iti hi t vertniiiwen dat b ver taan 3 w k de iMitenuning en waard ering heeft riK pi de burg m te ook voor d volgende colli elen ric medewerking der ingeretenen in Predikbeurten I es r 5 en ertaB van hft waa wauitft of ea il as J3 vei SCHAKEN Goudsche Schaakkring OVERWINNINGEN VAN A S C GOUDA EN MESSEAMKER H Gi iteravond is m het clublokaal vat A SC Gouda de wed trijd A SC Gouda If Mcs emaker II gespeeld Mevsimakei II ging op het vorige werk tegen Mi fraker III ingeslagen pad voort en won met 8 2 De uitslag 15 SS CE e de lO r JU O Sl een e s A S C Gouda II Mesemaker II Roon J M Naerebout 1 O P M Lafeher L Joo ten O I de Groot P v d Zouwen 1 OM Nieveld F Eynwachter O 1 d Bcig J H V d Ha st O I Ltirt nbu g C Vis V 1 d Ham W de Jong 0 1 Vermeer Jr J J Baggcrman O 1 Vermeer Sr A Hry O 1 v Maaren F P Oomens O 1 De nood in Belgié R e Totaal 2 Het eerste bord van Mestemaker had wit Van den weditrijd A SC Gouda I M emaker I rrien de volgende res teerende partijen gespeeld A de Zeeuw P Rogi evcen afgebr A M Nieveld J J de Jager J de Brum J H v d Hai t afgebr J V Roon C P Hooimeyer 1 0 De stand is dus nu 5 3 geworden Doordat J H v d Harst en v d Vlitt remne speelden is de einduitslag van den wedstrijd Messemaker II Mp semdker IH 8 è IH geworden In beide wedstrijden zoowel tegen A S C Gouda II als tegen MesemakeIII speelde Messemaker II met etn pion mmdcr Messemaker Voor de hui ïhoudeIijke vMntercompetitie werden de volgende partyen ge speeld Groep n J H V d Harst J M Naerebout G H Aalfi J J Ba ggerman JX j J M Naerebout W de Jong i l Groei III ly A V d Vlist P J Zonrulttr 1 0 A V d Vl t N J T Hogeidoorn 1 O J Des yng J H t nerilag f O A SC Gouda ien 18 twhoeven aa e eei f V i iei reeds geteh e a en epe eren kan zou d o o vitiea n e begrepen n is erst an tt i t £ oui 1 eoioen Nog zouoen vet rv Jl len e bes eni r n Meeie luist daarom n eenen w ds 1 e Neaei landers die daar e lu staat zijn zieh hans zoi oer uits ei en zondei onderseheid bei e tl moeten verlcialen een oi leaervoik de he pende baad toe te steken door een Belgisth luM tot zich e nemen en te vtrzorgM V w 1 i g omdat WIJ oi oat toteen phcht en een eer rekene li de eerste plaats du i G tiot N ede fe dsthe e n o ersi hrijven In lederen kring n vanai en s a Biued var hun b f tep zi helpen Wy mogen i t ijo ijk tei ien dat de kinderen van ben dee e taal meeie spreken ttn ergelijk ot overkomt Hier is dt gerheid voor hen om een ideia met o daad te bezegelen Hier is p is voor een initiatief ia aan geen ar e e dan Neoeiiandeis mag worden overg i it Veien duizenden m ons Vactrana 70U dat mo e iik zijn De drie i bewigi pen ronder hun or i t p tht i er mate iaal ter bf e kkmi k inpen stellen Met haar zoudti oree ties voor k nderuitzeipo rt B joktoren en veipleging persire liiij itnVameii iweiken onder leidi W t ihLlp Ntdeiland die ui eoe nk m tontact kan treden me t Bel gselie zu ernrganisatie De D iticbe autoriteken tens atte ouden f ia nt ewerki moe p erleeren v h rar poi ben o g isa ie daarvoor kan et haid wei ken ceied voor ar worcien gebracht Ii K w I sge inL heid sne en bopoiK ZOVDAO FEBRl ARI Remoiutr Kerk federal evr dJen t Vrijx PnH Groep Vni lit in mir da C P Thomsea KMae Eerk Ver v Vr jz Hervormden V m 10 10 utir jrferatieN e d1en ln Hnnonvlr kerk Latkertciia Kerk Vm 10 uur ds J J Simon Oud KathoUeke Kerk Vm 1030 en nm 4 10 war pastoor O P Oukis Gerei Kerk Vm 10 n n m 3 uur Ds J P C ten Brink ï rel Gemeente V m 10 en n m 4 uur Di A de Blois Chr Oeret Ceneenle Vm 10 tn nm 4 uui IH A Dab Ned Gwcf Gemeente Vm 10 en rm 4 ur I Ji van Wetwn verndag n ir 7 30 uur n Jo ai W f ei Vrtt EvaaceUiMbe GemcwBle Vm lOemnm SO uur H C tj vp Dumdenlag n tr 7 0 lui Bttbeiitimt en t d t d Ver CklvttB Nrr 103Ö uur tJ P Steerberk var Ooile er b r dm HeÜB Vm J aor Heilifmir smenien I Sntdaienineeting n m gaauner komit Alle bn vtJie Bu ASC GoudT weiden de de partutn geapetid Eeisie ticntaG de Bruyn H v Leeuwtn 1 0 Tweede iientai A P M Lafeber M Be irgi I O V inmiddag speelt ASC Gouda I m Ro terdan voor de w nterconrnetiti van den Rot nlamscher Sehaakbord tegen Het Westen DO Z Her weri e 1 v igerde paitijm ten e rue gebrae H ü tennever L Ktraver 1 O L V Reeiir A Jaarsveid O 1 A Siti ff rs Riitlir i O L R e t Tl Or e V r 1 0 I S O I n H K O orr eirtip v ai i t ïkos rsi n m R M I IKI VM S lil IHM 8 t u Valuu s lt fte ijke en el t ii vi Voik I 8e3 l B8 Brrijn Csai ITi Er J I 311 11 1 30 n t I 3 tl 82 e II I 44 PI 4 7 I I 1 4 i t Het witte Paard n Paaid I iblokaa 1 ru ni ei w e Ojv d f PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop DEN ZWAKKE TST STEUN Sacresvolle opvoering van Een huis vol berrie De geheelonthouderstooneelvereeni ging Den Zwakke lot Steun gaf n het R K Vereenigmgsgebuuw haar eersten tooneeiavond in dit se zoen Opgevoerd werd een bujsptl m dru bedrijven getiteld Een huis vol heme onder regie van den heer A C van der Woerd uit Ltidtn Een strnkje zorgde voor gezellige afwiss hng Van ö e gelegenheid tot dansen w d na afloop een druk gebruik gemaakt IJSCLUB OTWEG De heer Bakhuijzen bedankt als bestuurslid In de jaarvergadering Wan de IJsclub Otweg bleek uit het verslag van dtn penningmeester dat de inkomsten had den bedragen ƒ 526 21 ert de uitgaven 313 14 zoodat er een bWig saldo van ƒ 213 17 De aftredende n bestuursleden de heeren P Boer C A van Bam en Jac Kerkvliet werden herkozln In de vacature van den heer A Bakhuij n die om gezbndheid edentn voor zijn bestuursfunctie had bedankt wcid ge Kozen de heef D M van Gelieren De voorzitter sprak etniae wiar teerende woorden jegens Jen heei A BaKhuiizen die 32 jaïar op voor treffeliike wiize de functie v m pWnin meester hcctt vervuld Als bink va i waardeering zal hem een zilveren pot lood met ineriptie worden aangeboden In de oaarip v ngendt b stuuw ver gadering werd m de plants van den heer Bakhujizen tot pcnnmgmei tter benoemd de heer D M van Gelde COÖPERATIEVE VEREENIGINi 4 E BOSKUOPSCHE VEILING 7 Febr Ccr sus Hisakcn i 1 40 2 2 Priu us trilobitakken 37 50 et For sythiatakken 40 BO Audiomeda 14 et Azelea moUusbloemen 180 Rhodo denJronbloemen P nk Pearl 50 c Cera us Ros a 1 00 1 80 dllci per bos van 10 stuks Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kei k des v m 10 uur Ds J van Vliet des n ni 2 30 uur de heer A de Reedclijkheid uit Ouderkerk a d IJssel Moordrecht LEESGEZELSCHAP ONDER ONS Het leesgezelsqhap Onder Ons leid Donderd igaviwid m Het Post huis een ledenvergadering Uit het finanaeele verslag bletk dat er in kas IS een batig saldo van plm ƒ 100 Ds B Nieuw burg de secretaris die aan de beurt van aftreding was werd als bestuuisl d herkozen Ï4 ÜRIGE WERKWEEK Veorloopig IS aan de Tapntfabriel m deze gemei nte de 24 urige werkweek ingevoerd MoercaDeHe MFT BEEN TUSSCHEN DEKSEL BFKNELD Dondtrd igmorgen kwim de lar bouwer P J Klytmans ttiwyl hij bezig veas voeieYbeten uit de put te halen onder het bovendtk dat va t f VI oren was tere ht Met een g ro ken been weid bij op enomeiv Doki ter Verdum de Boer ver eend i e eer ste hulp waarna de betrokkene naar het ziekenhuis te Voorburg is gebracht voor verdere behandeling WINTERHULP COLLFCTE De co kcte gthouden voor de wm rhu p hoeft opgebracht ƒ 52 65 In deze gtmeén e i aan bomen uitgereikt ongev er ƒ lOO PREDIKBEURTEN VOOR ZOI AG Ned Herv Ktrk m Wz tn njii 3 uur Ds V rktrk Gtrcfo mcerdt G me Ut v m lOJi n n m 3 uur Leeadicnst Oudewaler BURGERLIJKE STAND Overleden G de Bruvn 74 jr geh met P Hubert Ondertrouwd Rombout 28 jr en J van Vhet 21 jr Geboren Marrigje d van M A Romliout en fjT Rooseboom Cornelia Hendrika Maria d van A Ji var Zuylen en S W Verkley Wilhe mina Catharine Gcrarda d vin A Kasbcr gen en C J van Schalk X GEVOftlDEN VOOl WERPEN Gevonden 2 rnwielbelast rgmerl en en eenige I vtnsmiddelenbonnen In lichtingen by de politie WINTERHULP COLLECTE D Winterhulp collecte hetlt alhier ƒ 102d7 cpgt bracht EEN MEEVALLERTJE El n uit nood geslachte koe van dtn vee ouder Vrerswijk werd voor de cc sun ptie gtsihiki verklifard en onder tntzicbt m het klein verl ocht Dit wds voor Venn een nieevalUrtje PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ncd Htrv K rk V m 10 30 en nam 1 uur ds P J Stofnbr k Gei f Ke k v m 10 30 r ram 3 üyds W van D k s Recuwijk GFMEENTERAAD De heer Olieman tot wethouder benoemd Bearootine IM8 va stgesteld De gemeente aad kwam Vrijdagni dag b een or e voorzi ejs iiap bur ierrecs e L J Lura t He h r K a W t dd de ming van een wethouder vacdtur wlj len J C Hagen Bij stemn lll wtrden uitgebracht op den heer A Olieman 7 itemnuiii op den hec i P Vis 3 stemmen en lip den heci t v d Iliuvel 1 stem zooüat de heer Olitman tol wethouder v d benoemd Ut e nam deze benoeming aan Bu raadsbesluit van 22 November 40 werd aan de gen tii i viU w iehter Gon veihi Ogde rijvv eltoel j e toegekend Wtlk besluit evenwel dooi Gul Staten nitt werd goedgekeurd Derhal ven werd besloten let besluit m tf rekken lui na V gde de behandtiing van de gemetr ttbegrooting 1941 De begri otingscomniissie stelde voor den post riiwieltoelage aan de gemeente ytldwaehlcrs te m1 rappen en door de gemeente dienstnjwielen Te dotn aanschatf n B tn W stilden voor dt I ijwieltoelage te verhoogen van ƒ 3U tot ƒ 50 voüi e ken pnliticn an Mtt 7 tegtn 4 stcmn in werd besloten de toelage te hinrihaven tn op ƒ 50 te brengen üe heei fethouten B en W stelden vo r ten tuoDden cnieentef eneesheer aan te stillen en cii ns wedde ook te bepalen op ƒ 376 per jaar Mtt algemeei e sten nier werd oieivoe besloten B en W en de leden van het Bur eriijk Arn bestuur SLt i en viK r om hrt sai ris van den secretaris boekhouder Hl verband m d stt d toe T m ndt werkzaa e en va ƒ 190 op f 2 0 te brengen H oe v id met JO 1 sten cn bes i ti n Nu voir het po iti i rsoncel de rij wiel claie op ƒ 50 w is bepaald stelde de 1 i an Roon voii om oe k de rijwieltoe ce voor den ne eropnemtr in easseerdrrs vn de bedrijven op f 60 te bren n Dit voorsftel werd niet 6 t cn 5 sterrn en a l t De begroot ng vnn lu b driif rt n et t int De heer Vis t oe namer de n i eiheid der b ruü iigs commi £ie voor om dit teko t te dekken door verh ogmg IVian OP vvattue e ins i ievon n t 10 be B en W en vt ciiueide ledeilj waren van oideel dat n deze t jus jmsti rdifc enien van een verhoogii tj van deie tai even geen sprake kon z n Mei IQ wg n 1 s tm die va dén hter Vis werd beaiu en de tauevön niet te ver hoogèn B en W stelden voel om de salarissen vai ce amb ei len ter et euirie te veri flogen aio voigt lo ambtenaar aanva igsweddc ƒ 2300 niiximunk ƒ 2600 2p ambter lai aanvangsvv te nxtü nra imum ƒ 2000 Voorts eid n B en W voor om in ver bard mtf de uitbieirimg der gen ente en de steeds toenemenüe werkzaamhe den een dtrdel ambtenaar ter secretarie aan te sltxlen op eer aarvant wedde van ƒ ICH O en Ven tnaximun salaris vnn ƒ 12Ü0 per jai Na een toeiichtirV door den ve jiiitter werd bestoten d d i amtttnaar ter eer el ai is aan teVtelltn Ht salaris weid eruggebratat van f 800 lot maximum ƒ lOCO per aar Het voorstel van B en W om deValaiiss n van de amb er r n ter c ret ir ie n et ƒ 300 te verhoogen werd v erw vpen met 7 sterrmen tegtjn en 4 voor De net r Sctioutcn s elae V r om de Dt emmcn salar sser 1 4 ƒ 2f el e vcrhm voorste wtrd mtt d te ten 5 anrgeni me i Vottts f den B e W vi gemeen e tv anger te i toeia e ven van ƒ too voor he aansteden van i tl ii iike arbeie kiacM ten ka tore van den nntvap ci een en andcivj 1 V i n et de i brei g der werk 1 mih e tn Di voo tri w rd 7 tegen 4 sten mer ia jenon i De L gioü mg we d nitir large nome Schoonhoven PRFDIKBPURTEN OOR ZCND G Leser des Heils Zaterdag 7 uur n m Bidstond in T V n 10 uur Heiliging iienst I m 1 u ir Heissani komst voor de jejg I p T 5 n uur R dstond r m 6 uu V I e ss im k mst a s on i r It + tn4 van Lu P erman BENOEMING van dt 1 t ref mnc ng ont angtn MACHTIGING TOT B ei W h bb f de i spe tic im dn hi r G N Rinkel Ie taar i han k 1 f ns aan de R jks kweel K in dtz f e functn te be 1 mm Tar de Openbare ULO neo a uei WINKELIERS VFREENIGING Bijdnge aan leden m kosten verduistering D in II rdagav ind i ieid d w fke ersveiemiging Schuonl ovsn VlBcrut haai jaarverga Kr ng Aanwi iig waren en leden e v i r ik luurs den Uit het vers i an it n jien npmr s er b eek d i er ten s ildo is van ƒ 4 ti 77 Het sa io van dt spaar ge camp i ne bed lagt op het e no k f 578 03 D 1 saldo zal na af tr k van d knsfn gestort worden m te kas vai V V V Dt contrioutii werd vastel stt ld op ƒ 2 pei jaar Een viorsici uit s rgide ng om eder die gt durenei afgi oupt n dru jaren onafg jrokci lil s gi t een 11 var DB ijig te I n van r i Van u ste ii langf I i Je zaaj PAARD OP H L D n j r m il T f r TTf 1 üt il r an M UI C IA ial V r c n arres t i iparn n a ji l t s ni ik ttti 1 de tt f n eer aKf i c y cid be chi ¥ t d mi K Kin 1 f Vt rd tu i een hf i Ti jin f 1 iJ a Jt h 4 pddrd 1 et n I I VI J r Stolwiik ZONDAG V ni de 11 11 PFFDIKBEI RTIN OOR Ned H 1 Kerk li 3d i TOEVERTROUWD AAN DFN ANWB Door het R k i K 1 en m iie gaan tot bebakti vai li Jan den w V 11 d r bake a i den b i e r r iy i s n dr epoe otl iw ni oor 1 vcur tin waakte tn onbew i t ovtrgangtn gelegen m dt wegin Bj üe m de Kij es 1 en s r V feovtr i e n bfbaKen ng door den Rijkswater worden aai ie bracht voor de ovtr eiigeveer 7U J syoi r tgover j welke her or m t iau IS met den ANWB cjie op bied van de wegbebasening ren heeft verdiend ovtreti lat deze voor de pi ut ing en rtt on derhoud van de batte op RijKikos en zal zorg dr n De btbai enin j o trwtg xomo êfteeH zal voejf lederen overwtg bcivuan ut efi DewaaKten overweg Waddinxvcn PREDIKBÈIRTEN VOOR ZOND1 G L f e i ektn i et e Va eü e E aa Kce dere vonn va a s TLn t e g vin de F t be rer 10 en 4 uur N H Kerit Ds L Vroegmdeweij 10 en 4 uur Chr Is Gem D V d Kraai 10 en 3 uur Gfr W v Ds V J Smidt R i K r getn dienst BENOEMLNG BRIOKNFCIIT Tot bra W eeht e pre ie brug ov r re Ci J ve V i t es dt en e heer P aii e i e Le v niain Zevenhuizen GEVO NDEN VOORWERPE N Gi rrtf bns s iu e eh aj i v e II j den i tmeer evi e ter UIT D £ PERS Volksgemeenschap als richtsnoer Het J nimp er v m net vvtoK oiad Van Lt tii r se e Li e t e t een hoofdar kei van h t Uritn sti ap er het e e werp Voirt en btaat et vt ge ae is f St J ont eet tt ot he e erb kt vva p r and in der o r og be rokken were vas er h ei eee n ei k le belangnike pc i ten tr i t ai t eh de V f v e ekeV tr t d e Ge gedacnte van de 0 k geïite istnap als ricntsnoei rjiri vifor haar d rken en andelen Dexlvan de pt ii ke att v teit der partijenmet e en vv s ook in vele gevallen de bthartgne r het aJ frten vve ijnMaar me o Aen watt ee opv it ingcn van dat a Henïeen wel ijn sierk v ischillend raagelang van de pitijhegir selen rr de tv eeae plaaiS veniierj en zich ook bepii d groepsbelangen deze of gene party vertegenwoordigd et d e begiiise en ei i vc roebelendtn f verdek en den büV op het vo ksgc leel en zyn totale wezen en behreften De paitijen mecnde vaak genoeg gedaan e sbben als zijXh iar dec van het algeneen welzijn nastreefden met en opva mg die aan hetyeehte r di V aualisn e aansluit kondetV zij dan ge ooven dat j t de som vanXde partii belangen 1 et algemeen welzijn zieh vanzelf 7ou samenstel en Hoewel en onzert htt partVwezer ang niet m die mate verworelen vvai a s WIJ in a e ere larrien hebben aanschouwd was de gemtt nschapsgedathie toch noexlz ikeiykerwii e op dei avn eigrond gesehoven li was geen uitgangspur m lar werd op zyn btst veiy waeiit als een batig sio Eerst in de laatsf paar jaren voor Je oorlog over ons land kwam begon p brcedjre Kringen oe gedachie te rtwaken dai oe voksrenheid getn oevallig r su taat kin ijn ma r een piogram op thzelf is Het IS e beteekenis van De Net ti ijndsche Ir e dat zij in een ha f j iar ijds een politieke beweging in hel ven htef gi roepen net gansene volk i eg nw t Qi nd e i grooter e an I s V lik er neg uu t tei gekend eelt gebe ï e 1 i en uu edragen weidt I e e e ve uig n rat er een gice V te V iHen 1 eqc ovfr hcie I ik Cl t het VV 1 1 d K i i I eJ i held ait d t f 1 r fe b ven al e gre p oe 1 tVd k er s aat in twee v i r V rie aingen D den od jn is m n in pnieuw dt bri osnt d f vergarkejijkheid van f ie s aa kundi e gren en enstelsels met pijnlijke nrpte be fuitgeworden Gienzen wolden overschre m slaa t men s oiten meen Maa ♦ velk h ijft Htt kin p Ijtair overnonnen 1 I s un I iiikp ipti r njiP te f