Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 8 FEBRUARI u Advertentiën SCHOUWBURG BIOSCOOP jr GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 i Wij leveren nog steeds ü 4JJ 70 met Wereldklok Philips en Tungsram met electrische klok Tevens nog prim gebruikte toestellen met zenderschaal zeer voordee ig W BACKER GjOUWE 101 ti dtaROENENDAAL TELEF 3521 ii 431 50 itAAAA iAAAAtAAMAAAAAA Uw goed worcit door ons behandeld in een heerlijk zacht sop Door de voortreffelijk reinigende werking hiervan wordt Uw ivasch werkelijk ktaaUhtlder Wij boenen en schuren piet zoodat Uw goed gespaard blijft wat juist ook in deze tijden zeer belangrijk IS Ow goed gaat langer mee all hel meegaat met öe moöelwAsscheRi Gouda Telefoon 2084 Bedrijfswater zoo zacht als rejfenwater O 430 35 GEVRAAGD len flinke Werkster voor noodhulp 2i3 oc htepden per veek Mevr C J DE JÖNO V Bei gen IJzendoornjJark 9c Q 436 7 TE HUUR AANGEBODEN EEN MOOI ROYAAL BENEDENHUIS mei ilinka luln n aehlaruilgang in centrum der stad Huurpr f7 23 Een flinke BOVENWONINQ geen parte opgang Huurprijs f6 25Te aanvaarden begin Mei 10 Br no Q 435 bureau van dit blad Al blUft buiten de winter heariehen Uet iiet in Uw woning lente zijn Enorme sorleering prima kwaliteit Lentebloemen heeft t GLORIA MUNDI Telefoon 3603 Markt 4 Beier en toch met duurder O 425 10 IN KOUSEN kant U nu Weer meer keopen taant de pantenwaardeering is lager DE LELIE KLAVER 4 HOOGSTRAAT 1 Burg Mart nstlngell33 hebben hierin nog een keurige sorteering Geopend van 9 tot 12 30 en van 2 tot 6 uur Zaterdags tot 7 uur U4J7 bü ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijks bet laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezm een mooi Zondagsblad bovendien en da bij Goed ver7orgd nieuws uit Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd tin Gouda f 2 25 per l fvartaai i 0 75 per maand f 17 cent per wtek buiten Gouda bij onze agenten 18 cent per weeli Abonnementen worden aangenomen aan hetBureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lanfe an Wijngiiardenstraat 10 dooi onze bezorgers en brj de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Brum Hoofdstraat C 171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HA4STRECHT J M de Graal J v Arkelstraat C 160 I MOORDRECHT W de Wa Stever straat 10 MEUWERKtRK a d IJSSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappendel Raadhu weg E 77 SCHOONHO VEN H Blpyenburg Voorhavsn 6 STOHVIJK H v d Hi üvel Gouascheweg G 154 WADDINXVECN A Ko ter Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac an Marie Julianastraat 121 Vul dit m en zend het aan een der bovenstaande adressen Onder eteekende r bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betahng per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Woonplaats en Datum Naam NOG STEEDS Is onze sorteering Radiotoe$teIIen der serie 1940 41 groot j dochnialonuitpultel kl II Komt U ze zonder eenige vei Uchtlng eens beluisteren die schitterende PHUJPS TELEFUNEEN BLAUPUNKT EBRESenWALDORPlot tteUearKlank en kwaltitelt zt n zeket naar Uw smaalc REEDS VA AF 75 TOI 305 GULDEN Enorme sorteering der nieuwste gramofoonplalen N V HEES CO TELE1 2IIO RADIO SPECIALISTEN ATTENTIE Ook Dinsdagavond om 7 uur 15 voorstelling Laatste vertooning van de prachtfilm DE POSTMEESTER o 4J8 4ü De Velo Waschmachine Maatschappij N V Zet haar bedrijf onveranderd voort Ie waschmïchine D b st n bekendst machine met hel Srootste wescheHect elo blijarten lo naaimachines elo kecheli en fornulien lo rijwielen elo meubelafdeeling Voor solide kóopers gennakkelijke co ndities ü IBS Ai FÜlqal te Gouda Lange Tieadeweg Rijwiel en Sporthandel H DEGRUIL Het meeel gesorteeerde adres in Dames Heeren en Kinderrijwielen en onderdeeleil Buime eorteering Stofzuigers en Wringers Kinderdriewielers in verschillende maten EMAiUElEiRHN EN V£RCHROO M£H Lange Tiendeweg ó l telef 3328 0 426 30 Vereeniging v oor Facultatieve Lijkverbranding Muil nuni contnb I 5Ü p j kvens voor eclitgen en mindorj k Tanol voir leden Creniahe dragers en orgelspel in tu aal S4 i2 voor met leden Ib J Ï2 Inlichlingcnbladen en inL omtrent hel verzekering fonds kosteloos verkrijgbaarJii den aldfelii gssecretaris v bvnet nslraat 16 G 432 28 Kleine Blokjes voor Kcmhel en Haar i Groote Blokken voor Centrale Verwarming f 4 20 per 100 Kilo FRANCO THUIS Adres Ridder van Catsweg 43 Tel 2569 o 4 l 20 J ir is goed nieuws in de advertenties vandaag KOMT MEN IEMAND OP STkAAT TEGEN dan kan tóen zich afvragen of hij of zij gewoonis te rooken misschien of hi of zij wel eens naareen bioscoop gaat Inisschieii of hij of zij naareen radio pleegt te luisteren misschien maarmen be hoeft zich niet af te vragen flii of ij eenkrant lees Dat doet hjj dat doet zi zeker heelzeker en lederen dagl Vandaar dat couranten reclame logischerwijs de kern is van iedere goede reclame campagne Vraagt inlichtingen voorbeelden é van couranlonrcclame bij de erkende advenentiebureaux of ftet Cebuco Dam a Arasterdiun nton Coops Droglsl Wiidstraal 31 e Wyberttabletten e Vick s bonbons e Emserpastilles e Zeeuv sche boterbobbeloors OFFICIEELE PUBLlCi VAN HET DEPART VAN HANDEL NU hll HEID EN SCHEEPVj SECTIE CONFECTIE Vto RUKSBIREAU VOOR fS LOMPEN EN HFT Ruï TEXTIELBl READ Ü4i7 Ij Zwaar getroffen geen bezwaar als U slechts de Gorilla en tiermelijn mesjes blijft gebruiken Per pakje 22 30 i5 53 et ook bij Uw winkelier Imp Fa EIKENBOOM ZwaoiuhaU ISla Rotterdam G428 12 INSPECTIEJS VOOR DE 1 BEHEERSCHING De gemachtligde voot de f L maakt bekend dat de kajSJ adi essen van de in pecteunrjïlde pnjsbeheerschiri 7ijn 1 Inspectie Amsteixi n jj Holland en Utree i mr J7 Houthpff Keizersgracht 548 i sterdam Te ef 38741 Inspectie s Gravei 1 jge v j Zeelan mCQ Het Departement anNijverheid e Scheep aarubekend dat de Sectie ctajvan het Hijksbureau vo en Jompenl en van hel textielbure u laatstelijktigd Amsterdam c gracht 54l met ip ganj 8 Februaril is verp aat Heerengra fit 470 aldaar foonnummeir 34600 Aanmeldiag personen van Joodschen bloede Holland en De Burgemeester van GOUDA 62 dol NoonI Ttlef sii l ff 1 n elBl Obrijiil I uwariia IdeHjBil wandal cs H j 1 Wet de Lin Be7Uidenl Haag Telcf 7200 xi Insp s Hertogen I Brabant en Limbu W J Th Sen 1 traat 26 De n B im i Inspectie 1 ccu land Gropir on i i p H J Ij Kon 11 de Gees straat 40 Telef 6U33 Inspect e Arrhom en Óveiijsel mr s Hoeven vooi loop I maakt bekend dat allen die volI ü cns verordening 6 1941 van den j rtijkscornmissarig van geheel of Ljedeelt lijk Jqodschcn bloede pijn zich SCHRIFTELIJK moe en aanmelden Voor de aanmelding moet gebruikt worden qen ei Secretarie afdeehng Bevolking kosteloos veikrlj gbaar gësiteld formulier af tl halpn op weikdagen van 12 t m 22 Februari 1941 van 9 2 i uur Zaterdags van 9 1 uur I v at i De invu Iing v n dit formulier berrasfaa ka ito 1 2J579 moet geoet lej r met de sehnjf m aehine cf n et inkt in BLOK LETTERS De inlevering d ent te geschieden j PROVINCIJ VLE PUBLICA voor 24 Februari 1941 aan öoven wy i t tït t tirtiubTi genoen de afdcèling order ge VAIN Htl UhrARTE Iijktijdige betaling der leges r 1 1 MENT VAN LANDBOÜV ƒ per peifsoon HierwKir FM VKQrHirPll oidt kv rtits afgegeven ViiS CHtl lJ n nt 1 e II I I etanj hlei jv ine c nu u lierd IS fce ijion 1 an i ehe Vf De inlever rg gkehied door of iriTt I en voor de f ei ionen die in hn bevolking pf riet vcrblijfre ter de er G lTie fnte ZIJN WOR DEN of UIeIeN TE ZlJIv PGENO l K 1 eon p jf t j irt t n en e l i i vu i undcren De e ontr C f n het il f mei fi si U geg lan In t de stwi gewoon ii n gen i t vu i es en eif vit te vmZij die cd itn tte sluiten kunhun eigen veeaan te koopen m meiiea of weiden Belanghebbenden u nr i radon zich tot d ii 1 iu4 dn het dis net er zij icisortciren te n on nadere inlichtingenIncken door een v mager vee wordt t aan een mester die oi n lipfftal gesloten dan ui i gt deleverende veehnudi r 11 ii copifconti act he welk hii a j bewijivan levering kan imeveren bgden bureauhouder ding en betaiirg der pL Ob y oidlhetbewHs van iarn e lirg afgegeven Dit bei ijs difn oigvuldi te V o xl n bonarldekl en bev aard Niet aanme d ng wordt gestraft riet gevd e t af Voor bijz jrderheden laadplege men de aanp akjbi lje ten Gouda 7 Februari J941 De Burscmefster vin Gouda DE wrrr wJijnen lo b 0 441 51 I nnijn 4 verci na de aanmel Gevraagd een Dienstbode voor dag of dag en nacht Aanmelden Regentesseplantsoen 28 O 442 b Twee dames m I vragen te Gouda OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ geiii Zit en Slaapkamer mei gebr van keuken Brieven m prijsopgaaf aan Mevr W LIT H Zwaer de Croonslr 38b Rotterdam O 44U 6 Grondige hulp gevraagd bij huiswerk van een leerling 2e klasse H B Brieven no Q 422 bureau van lit blad VEllBOUW VAN VI 48 OOGST 1911 Het Rijksbureau vi m de V sclvoorziening in o i n maakt het volgehdi h f r gf 8 lipef 1 Heer 7oekt tegen 16 Februari a s ZITenSLAAPKAMER met volledig pension Brieven rflel priisopgaaf J Vercautcron Scheldekade 57 Terneuzen ü 42J 6 Zy die vooinernci Xlas te telen diini i bruari as aan lii Crisis Oig ini alu I werkgebii d hun 1 gi n o tl i w II vlakte ZIJ du jaai i schen te bel u QLVRAAGD een Kantoorbediende op Expaditiekantoor Hr no ü 4Jt bureau van dil blad De fonnu ii r i opg ivt ila op lal V r I distrii l i I Landbouw lun lii Adverleert Ir dit lilai DE KWARTÜES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij m de Kwat jes rubriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhóogmg Bewijsaummer 5 cent extra I Brieven kunnen ALLEEN worden afgehaald ken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur WIE VERTAALT Doitsch receptenhoel in het lloll yidsch l im 150 ril pten Er no 2U9 bur va n dit bl id RAf IIONDJE te l oop gevraagd Br met prijsopgaaf no 210 bur van dit blad Burgermeisje b z a v noodhulp 27 Onverschillig wat Brieven r 211 bur van dit blad Oud fni itair 21 j Sergeant Genie ojuii voor alle voorkomende werkzaamlieden m be it diploma MULO KADIO TOESTJEL TE KOOP et luidspnker ƒ 7 50 St Jobstraat 5 NETTE DAG DIENSTBOOE gevi i Mevi J H dé Wilde VanBi wrninghlaan i L NET MEISJE gevraagd voor halve dagen LeeftiKl H 18 jaar Aanmelftn Juubertstraat 203 Kaplaarzen Gommi werklaarzen en Overschoetien kunnn geripareerd worden bij JAN VAt DAM Keizcrstraat j62 45 Tel 2375 Voor levermg en reparatie van uu vjperken naar W T Hoekstra Rijks gedipl Horloger iGouwe 51 PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tm 48 Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 Prima HAKBIJLEN en ZAGEN JAN PO STMUS Raam 142 Telefoon 3720 Eiectr Slijperij voor scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 Bejaarac feer vraagt een stil en eenvoudig KOSTHUIS Hulselijk verkeer gewenscht Br no 234 Bureau van da Blad WERKSTER gevraagd Vrijdag den geheelen dag Adres van Baerlestraat II Gouda bij de Kaarsenfabriek e koop gevraagd groote Mecanodoos No 5 o No 8 Vierde Kade 77 Gouda MEISJE GEVRAAGD einde FebruaVi Mevr Jarmg Nieuwe Vaart 30 BAD TE KOOP tegen zeer lagen pnjs Zoutmanstraat 60 Repaialiemriehting van Stofzuigers Stryajzers Electnsche kaebels en I Rijwielhandel U VAN CEL Gouwe 81 Tel 3630 MazieksctPDoi De Beun Westhaven 39 Boelibinderij D v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbm4en van allé soorten boeken jaargangen en muziek WU betalen de hoogste waarde voor uw ond goud S B v d BERG Grdenendaal 16 NAAISTER Bz a voor het maken en verstel leni van japonnen enz Biililkepryzen Nieuw Haven 221 Inschrijving Leerlingen Ambachtsschool Gevraagd NET E KOSTGANGER Br no 22 3 bur van du biad STRIPPERS GEVRAAGD Sigarenfabriek Robaarsteeg 22 24 Te koop prima VULKACHEL prijs IC Adres C Hoogr k om Ringdijk C B9 Moordrecht SPLENDOR GLOEILA VIPEN voor huisveilichting de beste engoedkoop Rijwielhandil L VAN GEL Gouwe 81 Tel 3810 rDe Icxldgieter voor VASTE WASCHTAFEL S Walestraat 12 Telefoon 2828 eelii Voordeèliger voor porCeiem glas i fl aaAiewerk is toch de Kleine Win st Nw Haven it Plakrulibrr l ebberfwe niet maai wel e T groote veiorraad RUBBERLEDER Joh Muuriing Doelestraat 10 Telef 3780 Juffr Bttussthcn 50 en 60 jaar N t zoekt CONVERSATIE of bg elHaar wwien met juffrouw van den zelfden leeftijd Br no 246 Bureau van dit blad Tc koop z g a n RUKfAjSTUUM maat 54 Te bevr H J v d Bu8ch Gouwe 28 Gevr FLINK l n vg g V no 215 B PIRASTRO SNAKIN Jager Weilhaven 2 Gevraagd f i nke MACHINESTIKSThRS en lulling voor Dani j P en Kinderju ken i tif LINGMCtsIPepe straat 28 C Gevraagd n RUWIELPLA xrsr Gevraagd NET D r MHi lï Adres T P van 1 Markt 27 rikrn KrhallUfel m llaodrnmaad te kiwf Pretoriapleir 45 a Wt fl r I Kleermjkxr gevraagd v rfV W pry no 229 t iy t W p