Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

Ptosdag 11 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN TH Jsaigane No 20551 Postglro 48400 Bur Markt 31 TeL S74S 1 Directeur F TEETER DÈ ENGELSCHE VERLIEZEN IN 1940 Credieten voor den wederopbouw Een totaalcüfer van 120 000 Beschikbaarstelling van voorschotten op de rijksbijdragen BU LUCHTAANVALLEN 23 081 MENSCHEN GEDOOD Dit New York seint het D N3 Honderdtwintig duizend menschehlavens burgers en militairen te zamen heeft de oorlog in 1940 aanEngeland gekost vaar ontleend kanworden aan een optelling der Metropolitan Life Insurance Company welke gebaseerd is op officieefe rapporten Bil luchtaanvallen alleen tjB 23 081 burgres gedood Bovendien heeft de luchtoorlog bet aantaldoodelijke ongelukken In Engelanddoen toenemen Tijdens de eerstevUftieq maanden van den oorlogs 11 424 doodelijke ongelukkenvoorgekomen tegenover 3 141 in de eUde periode voor het begin vanden oorlog gangorde der hypotheken bij fioonciering met particulier kapitaal BRITSCHE GEZANT UIT ROEMENIE TERUGGEROEPEN Hy zal op 15 Februari Boekarest verlaten Volgens een Reuterbericht wordt in Londen gemeld aldus t D N B dat de Engelsche regeering besloten heeft den Britschen gezant uit Boekarest terug te roepen Men vermoedt dat sir Reginald Hoare de Roemeensche hoofdstad over eenige dagen z l verlaten Stefani meldt uit Lissabon dat dit bericht te Londen bevestigd is Nader wordt door t D N B uit Boekarest bericht dat de Bntsche gezant sir Reginald Hoare gistermiddag in het Roemeensche ministerie van Buitenlandsche Zaken een nota heeft over handigd waarin hij mededeelt dat hü van zijn regeering de opdracht heeft gekregen te zamen meSfhet nog in Boekarest zijnde personeel van zyn gezantschap Boemenië op 15 Februari te verlaten De nog in Roemenië vertoevende Engelsche staatsburgers enkele journalisten ingenieurs handels vertegenwoordigers enz hebben reeds enkele dagen geleden van het gezantschap de mededeeling ontvangen zich reisvaardig te houden om tegelijk met het gezantsch ip Roemenië te verlaten barlah aanvaardt zifn nieuwe functie Behalve minister van Buitenlandsche Zaken en vicepresident ook opvolger van Pétdin als staatshoofd De organisatie der Fransche regeering Maarschalk Pétain heeft een decreet uitgevaardigd waarin de opbouw en de organisatie van de regeering als volgt wordt vastgelegd Artikel 1 Een zeker aantal van bij decreet bepaalde staatssecretarissen heeft de prerogatieven van minister Ieder minister bij decreet heeft tot taak de werkzaamheid van een zeker aantal staatssecretarissen te coördineeren en te controleeren ten aanzien van de toepassing dep principieele beslissingen en der beslissingen ten opzichte van de algemeene politiek der regeeringS Artikel 2 Een der ministers wordt bij decreet benoemd tot vice president reeds geschied Onder het hooge ge zag van den maarFclialk chef van den staat en chef van de regceting le dt en controleert hij de werkzaamheid dar ministers en staatsseere tar sétn in alles wat de toepassing betreft van de princi pieele beslissingen en de beslissingen ten opzichte van de algemeene po itiek der regeering Artikel 3 De ministerraad komt bij een onder voorzitterschap van don chef van den staat De chef van den staat kan zich by dit voorzitterschap doen vertegenwoordigen door den vicepresident In dit geval moet de vicepresident den chef van den staat rapport uitbrengen over de beraadslagingen van den ministerraad De staats secretarissen kunnen opgenomen wordden in den ministerraad wanneer problemen die hun staatssecretariaat interesaeeren ter bestudeering aan den raad worden voorgelegd Artikel 4 De kabinetsraad die ministers en staatssecretarissen omvat wordt gepresideerd door den vicepresident Artikel 5 By het vice presidentschap wordt het secretariaat generaal voor voorlichting pers en radio aangesloten Artikel 6 De artikelen 3 en 4 van de wet van 6 September 1940 betreffende de organisatie van de regeering worden opgeheven Artikel 7 De bovenstaande bepaliniSen worden in het Journal Officiel gepubliceerd en als staatswet ten uitvoer Het grondwettelijk decreet No 4 van 10 Februari luidt als volgt Wü maarschalk van Frankrijk en hoofd van den FranschM staat bepalep krachtens de wet van Ifi Juli 1940 Art 1 Indien wy om welke reden oouw door tussdienkamst van het j dan ook voor do ralific tie van de öaeentc estuur door den Ige jnieuwe grondwet door de naüe ver e Vlin bevoegde zijde wordt by het s luit betreffende credieten voor op au ol herstel van onroerende goeAtttn en chepen en het besluit betKffcmie hypothken in verband met jM wediTopbouw welke besluiteh in k t Vi rordeningenblad van 10 ï eliruari zijn afgekondigd de navolnode toelichting verstrekt Bcldp besluiten hebben betrekkinggn de financiering van den wederop w Ingevolge het besluit op dejuterieele oorlogsschaden staat daartoe in de eerste plaats ter beschikkingde ruimbijdrage in de door het ooriopigeweld geleden schade aan gebouwde eiigendommcn en aan schepen Alhoewel in beginsel voor het overige de financiering van den wederopbouw aan het particulier kapitaal wordt overgelaten zijn in de praCtijk wrderc fmancieringsmaatregelen wenidielijk gebleken Naar liekend kunnen op de rijksbydragcn torzake van gebouwde eigendommcn voorschotten worden opgenomen voor zooveel betreft woningen T n 450 na en daar beneden bij den algemefn gemachtigde vcor den wederopbouw en voor anderf gebouwen bij de stichting Rotterdanï lfl4P en de pro rineiale stichtingen V credictverItening De taak van de stiehtingen met betrekking tot de werstrekking van bouwcredieten was nog niet geregeld daar hel besluit no 117 1940 betreffende oorlogsmolestcredieten voor bedrijven 7 ch alleen beperkHot de verttrekking van bedrijfscredieten Ingevolge artikel 1 van het be liuit betreffende credieten voor opbouw of herstel van onroerende goedoren en schepen kunnen de stichtingen credieten beschikbaar tellen voor opbouw of herstel van boerderijen en voor Juidere door Oorlogsgeweld getroffen onroerende goederen Voorschotten op de scha devengoeding terzake van door oorlogsgeweld getroffen schepen worden aUe n door den algemeen ge1 machtigde voor den wederopbouw beschikbaar gesteld CREDIETEN VO m OTBOVW OF HERSTEL In de practük ia geblekien dat met het bedrag der rüksbijdrt gen aangevuld door eigen middelen ol met van derden opgenomen gelden de minder draagkrachtigen dikwijb niet tot h b juw 7uuden kunnen overgaan rdore fmancieringsmaatregelen zyn wdig voor opbouw van die com1 exen gebouwen die er moeten komen en zonder staatshulp niet zullen kunnen worden tot stand gebracht In sommige gevallen zal hiertoe in het belang van de volkshuisvesting tot de verstrekking van overbruggmgsbijdragen moeten worden overgegaan Overigens zal door credieten in deze financieele behoeften moeten worden voorzien De beide besluiten hebben d strekking aan deze credietverstrakkbg een basis te verschaffen Het besluit betreffende credieten JW opbouw of herstel heeft betrek Dg op Credieten voor herstel of opbouw van boorderijeri Credieten voor herstel of opbouw van andere gebouwde eigen dornmen c Credieten voor herstel van be chadigde schepen en voor den aanbouw of den aankoop van nieuwe chepcn alles voor zooveel gebouwd moet Worden ten behoeve van minder Jraagkrachtigen die zonder overheidshulp niet tot herbouw zouden kunnen tanen ad a De wederopbouw van boerderüen wordt verzorgd door het bureau wederopbouw boerderijen te Jnensfoort Voor zoover de opbouwkosten Iwt bedrag der van rijkswege te vcrleencn bijdrage te boven gaan kan zoo noodig voor het verschil een crediet by de desbetreffende stichting worden opgenomen Wt crediet dat als regel wordt ver ttekt op basia van een 30 jarige nuïteit van 5 voor rente en afl ng wordt door de sticlitingen beJ kbaar gesteld Hiervoor wordt een Potiieek op de boerderij gevestigd j e r ng neemt naar den datum van Pj nrijving Voor deze credieten heeft ruk geen voorrang boven oude JJ Wthecaire schuldeischers bedongen S als regel de waarde van het land van de hoeve te boven fiaat ad b Voor woningen beneden 50 M worden credieten voor her meen gemachtigde beschikbaar gesteld met toepassing van de hypotheekregeling 1940 In andere gevallen worden zoo noodig tot beperkte bedragen credieten door d stichtingen verstrekt In beide gevallin i lsregel tegen een rentevergoeding van 4 sjaars Voor de financiering van herstel van gcledeh schade zal men derhalve steeds terecht kunnen bij de stichtingen tol het opnemen van een voorschot en een crediet ter financiering van het herstel Als regel zal in totaal kunnen worden opgenomen het bedrag der geraamde rijksbijdrage hierover wordt met de schade enquète commissie overleg gepleegd vermeerderd met ten hoogste 50 dier bydrage Voor zoover het opgenomen crediet niet met de rijksbijdrage kan worden rerrekend zal het restant in ten minste 50 jaar moeten worden afgelost Voor het eerst jaar kan voor credieten beneden ƒ 10 000 met 2 rente genoegen worden genomen ad c Voor herstel van beschadigde schepen of aanbouw en aankoop van nieuwe schepen worden boven liet bedrag der rijksbijdrage in de schade door den algemeen geraao jtigde voor den wederopbouw credieten beschikbaar gesteld voor zoover hierin door het particuliere kapitaal en met name door de scheepshypotheekbanken niet kan worden voorzien ZEKERHEID VOOR DE CREDIETEN In alle onder b en c genoemde gevallen zal tot zekerheid van t overheidscrediet een inschruvmg op het betreffende pand of schip worden genomen resp ten behoeve van de gemeente de stichting of het rijk Aan deze inschrijvingen zijn eenige bijzonderheden verbonden die in het besluit letreffende de credieten voor opbouw of herstel nader worden geregeld Deze inschrijvingen n l die dezelfde kracht hebben aU gewone hypotheken kunnen worden gevestigd zonder notarieele akte door inlevering van een borderel bij den hypotheekbewaarder Voorts nemen deze inschrijvingen rang boven de hypotheken tot en met 15 Mei 1940 ingeschreven en boven de tweede en volgende hypotheek en van na dien datum De mogelijkheid om bij eenvoudig borderel een inschrijving op het goed te Vestigen geldt ook voor de onder a genoemde stichtingscredieten ten behoeve van den opbouw van boerderijen Een bijzondere maatregel is voorts getroffen ten behoeve van den ouden eersten hypothecairen schuldeischer die De nieuwe Fransche minister van éuitenlandsche Zaken I prlan héett gisteren naar uit Vichy gemeld wdrdt het departement van Flaudin overgenomen In welingelichte politieke kringen verneemt men dat de aanvullende reconstructie der regeering Wel niet voor het midden dezer week verwacht kan worden Uit Vichy werd gisteravond gemeld dat een grondwettelijk decreet is gepubliceerd volgens hetwelk admiraal Darlan tot opvolger van maarschalk Pétain als chef van den staat is aangeweien De bij grondwettelijk decreet bepaalde opvolging van het staatshoofd maarschalk Pétain treedt in werking indien deze sterft of hem op andere wijze de uitoefening van zijn ambt belet wordt Grondwettelyk decreet bij toepassing van het vorenstaande tweede hypothecaire schuldeischer zou worden Het besluit betreffende hypotheken in verband met den wederopbouw bepaalt n l dat een dergelijke nu tweede geworden hypothecaire schuldeischer van alle bedingen zal kunnen gebruik maken welke het burgerlijk wetboek toelaat aan eerste hypothecaire schuldeischers zoodat deze hypotheken behoudens den voorrang voor de overheidscredieten geacht kunnen worden eerste hypotheken te zijn Ten aanzien van dit voorrecht der overheid dient in aanmerking te worden genomen dat door het ryk voojraf een tegemoetkoming in de schade is beschikbaar gesteld terwijl zoo noodig in daarvoor in aanmerking komende gevallen nog overbruggingsbijdragen door het rijk zullen worden verleend Om benadeeling van oude hypothecaire schuldeischers te voorkomen is voorts bepaüd dat de stichtingscredieten slechts dan het bedrag der rijksbijdrage zullen mogen overtreffen indien het goed of niet met hypotheken is bezwaard dan wel de eerste hypothecaire schuldeischer zich met de verleening van het crediet en de vestiging van den voorrang in verband daarmede accoord verklaart RANGORDE BU FINANCIERING MET PARTICULIEJl KAPITAAL Het zij nogmaal herhaald dat vorensta ande credietmaatregelen slechts dan zullen worden toegepast voor zoover verdere fmancionngshulp bij Men wederopbouw staatstaak moet worden geacht In het algemeen zal de verdere financiering aan het particuliere kapitaal moeten worden overgelaten Voor zoover eigenaar en ook bestaande eerste hypohecairi schuldeischers daartoe niet bij machte zijn en derden het noodige geld voor den wederopbouw verschaffen zal door den algemeen gemacliligde de rangorde tusschen nieuwe en oude hypohecaire schuldei hers op het goed ingevolge art 14 lid 4 van het beslyit op de mateneele oorlogsschade worden geregeld Hiervoor zullen weldra nadere richtlijnen worden bekendgemaakt Als voornaamste bepaling zullen deze inhouden dat de oude hypotheken haar rang lïehouden tot het bedrag van de waarde op 9 Mei 1940 aan den ondergrond en het niet verloren gegane gedeelte der opstallen toe te kennen vermeerderd tenzij in zeer bijzondere gevallen door den secretaris generaal van het departement van financiën een andere rangschikking is goedgekeurd metC tenminste 60 van de van overheidswege verleende bijdrage terzake van de aan het pand geleden oorlogsa chade De hypotheek die ter financiering van den opbouw wordt verstrekt opbouw hypotheek volgt alsdan op het aldus beperkte hypotheekrecht der oude hypothecaire schuldeischers Voor het gedeelte waarvoor de oude hypotheken haar rang niet behouden volgen zij in rang op de opbouw hypotheek Ook voor iè opbouwbj potheek g Jdt weder het besluit betreffende hypotheken in verband met den w eropbouw Derhalve wordt ook de z g opbouwhypotheek ofschoon naar rang een tweede hypotheek geacht een eerste hypotheek te zijn en alle bedingenMe kunnen bevatten welke het Burgerlyk Wetbodt toestaat aan de eeïste hypothecaire schuldeischers hinderd zijn de fimcties van staatshoofd uit te oefenen zal vloot admiraai Darlan deze functie rechtens overnemen Al 2 Voor het geval dat vloot admiraal Darlan om welke reden dan oQk verhinderd zou zyn zal hy zynerzyds vervangen worden door den persoon dien de ministerraad met meerderheid van stemmen zou aanwijzen Tot het optreden van dezen persoon zouden de functies door den ministerraad uitgeoefend worden Art 3 Het grondwettelijk decreet No 4 c is en blyft opgeheven De benoeming van Darlan tot vice president Het decreet waarby admiraal Darlan tot vice president wordt benoemd heeft den volgenden tekst Wij maarschalk van Frankrijk en hoofd van den Franschen staat bepalen krachtens de grondwettelijke acte no 2 van 11 Juli 1940 en krachtens de wel van 10 Februari 1941 ten iHnzien van de organisatie der regeering Artikel 1 Tot vice president wordt vlootadmiraal en staatssecretaris voor Buitenlandsche Zaken en de Marine Darlan benoemd DUITSCHLAND Na de rede van Churchill DE WERKELUKHLID ZAL HEM SFOEDIG UIT ZUN ILLUSIES OPSCiUUKKEN Het belangrijkste kenmerk van de laatste rede van Churchill noemt de Deutsche diplomatisch p olitische Korrespondenz de pochend in den breedsten vorm naar voren gebrachte vergrooting van Britche successen Dit aldus de K o r r sp o n d e n z moest het middel vormen waarmede Churchill ook aan zyn overige politieke uitlatingen nadruk wilde geven Wanneer hy Engeland op de meest voordeelige wijze in het licht wilde st llen om indruk te maken op de Balkanlanden kon hU daarvoor stellig niet de puinen der Britsche wapenfabrieken of de getallen van de tot zinken gebracht tonnage als uithangbord gebruiken De sterke arm van GrootBrittannië moest derhalve reeds door een fantasievolle schildering van zijn legermacht suggestieftastbaar nabij worden gebracht In ieder geval ging het Churchill er om indruk te maken voordat een andere nieuwe situatie de zoo fraai geschilderde huidige basis van uitgang zou vernielen De Korrespondenz noemt de rede van den Engelschep ministerpresident een poging om de nervositeit en vrees voor het komende met een opgewekte voorstelhng van het eden te verbloemen Churchill g ooft aldus de D i p 1 o den wijzer op de klok van het Bntsche noodlot te kunnen vasthouden De werkelijkheid zal hem spoedig uit zijn iUusies opschrikken De str d in de lucht ENGELSCHEN PROBEERDEN BERLIJN IE BEREIKEN Het Britsche luchtwapen heeft in den algeloopen naeht naar het D N B verneemt aanvallen ondernomen op verscheidene steden in Noordwest en Midden Doitschland Een poging van eenige vijandelyke machines ora de rijks hoofdstad te bereiken mislukte Het Duitiche af weergeschut verhinderde de Engelschen overal hun borimen wel gericht neer te werpen Nergens is militaire schade ontstaan De overige schade is belrekkelyk gering De Engelsche verliezen bij den Maandag ondernomen aanval op de Kanaal kust by Duinkerken zijn gestegen tot zeven vliegtuigen zoo verneemt het D N B Vier Brit he vliegtuigen werden in luchtgevechlen neergeschoten terwy l drie vliegtuigen door afweerge schut werden vernield Onder de burgerbevolking in Duinkerken vielen verscheidene dooden en gewonden Militaire doelen werden niet geraakt Een Duitsch gevechtsvliegtuig heeft Maandagmiddag vijf Engelsche bommenwerpers beschadigd en drie vernield De Duitsche bommenwerper ondernam een stoutmoedigen aanval op het Britsche vliegveld Scarapton in Zuidoost Engeland Hij naderde het vliegveld aldus het D N B terwyl verscheidene vijandelyke machines aanstalten maakten om te landen Naar het schijnt werd hy geruimen tijd door de Britten voor een eigen vliegtuig gehouden Om een gunstige aanvalspositie te krygen vloog het toestel eemge malen over het vliegveld heen Daarbij zag het een vry groot aantal bomlnenwerpers op den grond staan Na nauwkeurige verkenning gingen de Duitsche vliegers over tot den aanval in scheervlucht waarby zü van geringe hoogte verscheidene bommen rechtstreeks temidden van de afgezette vliegtuigen wierpen Drie VickersWellington bommenwerpers vlogen terstond in brand vijf toestellen van hetzelfde type werden zwaar beschadigd Twaalf Britsclie vliegtuigen neergeb ld De Engelschen nebben bij hun aanvallen op Duitsch rijksgebied in den afgeloopen nacht zware verliezen geleden Twaalf vijE ndclijke vliegtuigen w dcti neergehaald aldus het D N B AMERIKA De hulp aan Engeland PROTESTBRIEF AAN ROOSEVELT Een open protestbrief van den Ameï rikaansehen advocaat Amos Pinchot gericht aan Reiosevelt wordt gepubliceerd in de New York Journal American Pmschot schrijft dat Roosevelts wet tot hulpverleening aan En geland in de geschiedenis zal worden geboekstaafd als verraad jegens de natie der Vèrieenigdo Staten Het Congres mdet minstens het recht krygen den president te hooren over het gebruik van zijn volmachten en dit te herroepen dopr een meerderheidsbesluit Zelfs met de voorgestelde amendementen is de wet op de hulp aan Engeland noch voor de ondersteuning van Engeland noch voor de verdediging der Vereen Staten noodzakebjk Zü vernielt de wortels van de binnenlandsche politieke vrijheid in de V S en richt een dictatuur op De wet leidt de Vereen Staten hoogstwaarschijnlyk in een vreemden oorlog dien het Amerikaansche Volk niet wenscht dien Roosevelt zelf plechtig beloofd heeft te zullen vermijden on waarop de weermacht der V r Staten volkomen onvoorbereid is De meerderheid van het volk der Vereen Staten wenscht Engeland te helpen zonder oorlog te doen ontstaan en zonder i de eigen verdediging te vertragen I Zeelieden tegen inmeaging Voor de Senaatscommissie voor Buitenlandsche Zaken heeft Maan teg de president van de vakvereeniging van zeelieden Joseph Curran verklaard dat de vakbeweging der Vereenigde Staten onveranderd tegen den oorlog en dus tegen de wet op de hulpverleening aan Engeland is Deze wet vormt een uitgesproken oorlogsmaatregd en een uiterst gevaarlijke afwijking van de derhocratlsche levenswijze Het is een dictatuurwet die den president volmacht geeft om de geheele sociale wetgeving der laatste jaren op te heffen De Amerikaansche arbeiders zijn vaderlandsUevcnd en zullen hun land tegen een aanval verdedigen Zi zuUen echter ook hun orgjmisatie beschermen tegen iederen aanval De New Yorksch e advocaat jlfi win sprak de meening uit dat een det neming aan den oorlog de Vereenig Staden in korten tyd economisch tn sociaal zou ruïneeren VERDRAGEN TUSSCHEN ARGENTINIË BOLIVIIS EN PARAGUAY Ter gelegenheid van de aanwezi heid der ministers van Buitenlandsci Zaken van Bolivie en Parguay op hun terugreis van de la Plata conference l eeft Argentinië met de beide n buurlanden verscheidene verdrag n gesloten die reed geruimen ti m war n voorbereid Het voor Argei tinië belangrijke besluit is de defin tieve onderteekening van hèt verdra betreffende den spoorwegbou S va i J Yacuiba in Argentinië naar het Bbliviaansehe petroleumgebied van Sant i Cruz en den aanleg van een olieleiding van de Boliviaansche hoopvlakte naar de Noordelijke provincio SalU Tot dit verdrag was reeds tic maanden geleden besloten Argentinnzal de beide ondernemingen finarcieren en de uitgaven van Bolivió terugiwtaald krijgen in leveranties petroleum In een tweede verdrag is besloten tot intematiónaliseering van de rivitr Pilcomayo die den waterweg vomit van Bolivië naar de monding van do Ia Plata en de grensrivier tussehen Argertmit en Paraguay Argentinië belast zich in dit verdrag met het bevaarba ar maken van de Pilcomayo en het uitbaggeren van de by hetzelfde stroomnet behoorende rivier Paraguay waarbij de naburige landen later hun aan deel in de kosten zulkii vergoeden Het goederenverkeer van Bolivië en Paraguay dat door do geographische ingunstige liggina zinder toegang naaf zee sterk giremd is moet hiermede tot nieuw leven gebracht worden HOPKINS TERUG NAAR DK VEREENIGDE STATEN De speciale lasthebber van Roosevelt Hopkins is per vliegtuig uit Londen te Lissabon aangekomen Bü zijn aankomst verklaarde hU aan verteger woordigers van de pers dat hij in zijnr eigenschap van specialen vertegenwoordiger van den president der Vereenigd Staten geen verklaringen kon afleggen voor hy rapport had uitgebracht aan den president fTALIË De beschieting van Genua EEN MARMEREN GEDENKTEEKEN VOOR DE SLACHTOFFERS Ter nagedachtenis aan de slachtoflei li van de beschieting vén Genua dooi een Engelsch vlootóskader hebben de stedelyke autoriteiten besloten een marmeren gedenkteeken op te richten Voorts zyn terstond maatregeten genomen om de nabestaanden der slachtoffers en de gezinnen die dakloos geworden zyn de noodige hulp te verleenen In de plaatselijke pers wordt er op gewezen dat de door den op zee hangendcn ochtendnevel beschermde Engelsche oorlogsschepen als waanzinnig vuurden zonder ook maar in het minst eenig militair doel te kiezen aldus hoi t JJ B Het doel der Engelsehen hel moreel der Genueesche bevolking Ie breken is volkomen mislukt De bewoners hebben zich door hun kalmte en discipline zeer onderscheiden In het bijzonder wordt er hier op gewezen dat alle slachtoffers der beschieting tot de burgerbevolking behooren en dat geen enkele soldaat gewoj is De schoten die door het Britsche vlooteskader onder dekking van ecu dikken mist Zondag j l by het aanbreken van d en dag op Genua zyn gelost hebben volgens Stefani behalve talrijke woonhuizen getroffen de 4ora van St Laurcntius een lagere school het paviljoen van een zielienhuis en een nonnenpensionaat Zon o i 9 05 onder 18 45 Maan op 18 30 onder 8 22 Meo is verplicht te verdu teren van zonconderjSaog tot zottsopkomst Lantaarni van Toertui en noeten nnr na zonsoader ganjf ontatoken worden ZoHCfttHaaH