Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

EDE BLAD DINSDAG 11 FEBRUARI 1941 STADSNIEUWS Voetbal Nederlandsche VoethaUBond SECRETARIAAT ONDERAFDBBLING GOUDA Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 l uur met hooiberg GoejanverwelledüW uitgebrand eil nplZEND POND VE i LoREN GEGAAN M TÏVENDE HAVE GEJ VEEVOEDER MAASDE lEBED m van d lantaarn de nnaak I het laodelUk deel der emeente 4eD GoejaBTcrvelledlJk Is van rZjT l U aanbreken van den STiffïind feweeii Op het erf van Tl heer O Stniibe Toerman b i Zfa Uke retnlglnodtenst jTi kilometer TOorblJ de Waaier woont is eeta booten ehoor 2 hootberf idtlieteand waarbQ twecdaiaend pead vaeveeder Is gegaan De oninc bleef iSSn OBUUeeks haU 0111 ging da be naar den schuur vlak achter het 2md ïun vieir geiten te voerea Bo r M den schuur was een hooiberg 2 uwd Toen de heer Stubbe het H opliep om door een dakluik wat r iBiAr beneden te halen was hjj JJTontortuinlljk een stalliantaam om J tnppen Onmiddellijk vatte het Z m liggende hooj vlam en jsoo snel l nidde het vuur zich dat de eigeIjinog aileen m ar tyd had de geiJTen een mede in den schuur aan jien hünd los te maken en in veiu tl te brengen Een oogenbUk LM bnndden schuur en hooiberg als 1 fakkel Ds niet een motorspuit uitgerukte Midweer diOor een vlakbU wonen M telefoon hebbenden zoon van den Lainaer gewaar huwd behoefde gld naar den brand te zoeken want nt van ver was het vlanunenspel te 1 Hoog sloeg het in de brandbare Munving ruim vcM dsel vinden4e vuur Jtat gchemen utot r op en het in mini geraken van een bus met verlo n oUe gaf ei nog meer kracht voor de bran te mmcn Van puit over het erf in IXssel gereden n een boom een en van een Het viel niet med ter om bU het wal ijen dijk af werd de niar de kade langs jocli eerst moesten untal takken afgezal kek en paar palen Uitgetrokken word om den dioorgaog vrü te maken Toen het voertuig eenmaal opgesteld WIL schoten weldTa twee krachtige itfSen omhoog en toen was het met den hfand gauw gedaan Van den Khuur met hooiberg viel niets meer te niim rtet huis liep door de gunstige windrichting geen gevaar Onder leiding van opperhrandmeesler Ir L Sollewyn Gelpke had de brandweer het vuur spoedig onder den knie en na en half uur wfls het geheel ebluscht De schuur en de berg rijn geheel uitlebrand De nog aanwezige voorraadr n 1600 pond hooi is verloren gegaaneo met den schuur gingen voorts in i vlammen op xea pakken stroo 50 k4 vajkcnsvoer 50 k g kippenvoer kg geilcnvoer vijf hooivorken twee zeisen en eenig ander materiaal Vmekering dekt de schade maar voordm eigenaar is het toch een strop diar hel veevoeder moeilijk te vervantains t De commissaris van politie de heer C Hess behoorde tot hen die in den vroegen ochtend den verren tocht naar don brand maakten Burgerlijke stand Geboren Jobje Cornelia dr van C Huisman en M J Lijster N van Goorstraat 2 Peter zn van P in t Hout en M L van der Laan Kleiwegstraat 28 Adriana filiiabeth Maria dr van C J van Os n A J van den Boogerd Rotterdamlehe Veer 1 Cornelia dr van J Th Bnigm an en C Snel Westerkade 8 Anna dr van C J Dis eklorp en M M Hogendoom Boschweg 25 Ovhrleden Hendrika Diebrink geh met H J Verblaauw 76 jr Christina Johanna Boete wed P Berlijn 68 jr MariaNieuwen hu ij zen wed C van Eijk 72It Gretha van Leeuwen 1 jr Jo wina Andei geh met N Verkerk M jr Jan Smit 88 jr Marinu JMtuun de Raadt 64 Jr Jacobus Hennanus Vroon 84 jr Marytje Mets 71 ir Uit vroeger tijden Dl GODDSrBE COURANT MELDDE 15 JAAB GELEDEN Te beginnen met het jaar 1866 wordt jaarlijks in deze gemeente geheven eene plaatselijke directe belasting op de inkomsten tot een bedrag van hoogstens ƒ 15 000 Het bedrag der belasting wordt perccntsgewijze berekend van het belastbaar inkomen in evenredigheid tot de som op de door Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland goedgekeurde begrooting van inkomsten als opbrengst van den hoofdelijken omslag uitgetrokken verhoogd met minstens drie ten honderd voor oninbare posten Aan deze belasting zün onderworpen de in de gemeente hun hoofdverblüf houdende of minstens drie maanden van het dienstjaar waarover de belasting gevorderd wordt verbUivende personen wier zuiver jaarUjksch inkomen ƒ 400 of nüeer bedraagt n JAAB GELEDEN De gratis verstrekking van brood en warme melk aan de behoeftige kinderen op de scholen van het R K Liefdesgesticht en van den heer Kropman Gouwe waarmede den Sen Jan jL een begin gemaakt werd is gistereh geëindigd Dagelijks werden ongeveer 900 gesmeerde boterhammen uitgereikt aan mécr dan 400 kinderen 25 JAAS GELEDEN Op Initiatief van een bekend sportliefhebber had eergisteravond een wedloop plaats op den straatweg Gouda Bodegraven De af te leggen afstand bedroeg 15 km De uitslag was 1 E V d Veer 1 uur 4 min 2 P Eykenaar 1 uur ISmin 3 J Prinsenberg 1 uur 19 uur VIERDE EINTOPFESSEN DUrrSCBE KOLONIE Driehónderd personen namen deel Zondag hebben de hiej S onende Duitschers gezamenlijk met de weermacht hun vierde Eintopfeasen gehouden Door ruim 300 personen word hieraan deelgenomen onder wie talrijke Hollanders Ook de loco burgemeester mr H P C M de Witt Wijnen en de gemeentesecretaris de heer G J J Pot gaven van hun belangstelling blijk Door een orkest van de S5 werd uitstekende muziek ten gehoore gebracht ONDERWIJS AAN GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL HERVAT De leerkrachten en de meeste leerlingen van de Groen van Prinstererschool zijn van de griep hersteld Na een week onderbroken te zijn geweest is het onderwü i gisteren herval INENTING EN HERINENTU Op den eersten Vrydag van maand des voormiddags 2 uur hét St Catharina Gast of Besfi genhuis aan de Oosthaven 10 ieder die zich daarvoor aanmeldt gelegenheid bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herincnten WAGEN DOOR WINKELRUIT Bij het inhouden van het paard zijn gistermiddag in de Wüdstraat de bcibmen van een wagen vaij den reinigingsdienst met de punten door de spiegelruit van de sportzaak van den heer J F Revet gestooten waardoor de ruit vernield werd SPORT SCHAATSENRIJDEN ELFSTEDENTOCHT RIJDERS UIT DEZE STREEK Een Goudsche en twee Gouderakkers namen met succes deel Ook eenigfe schaatsenrijders uit Gouda en omgeving hebben met succes aan den Elfstedentocht elgenomen Uit Gouda was het mej fe Zuydam die met succes den 200 km langen tocht volbracht en uit Gouderak leverden de heeren J van Dam en J M van Dam Wzn de ferme prestatie w AAR f ANNEER Schouwburg Bioscoop iN r stmeester met Heinrich George en ïïilde Krahljj Aanvang 7 15 uur met Willy Forst Otto Tressier Trude Marlen Paul Hörbiger en Gustaal Diesel Aanvang 7 15 uur Reunie Bioscoop De big van het regiment met Johan Kaart Henriëtte Davids en Sylvain Poons Aanvung 7 15 üur 11 Febr 7J0 uur Daniël Jaarvergadering Ned Christen Vrouwenbond 11 Febr 7 30 uur Central Jaarvergadering mnastieken athletiekvereeniging Vires et Celeritas 11 Febr 8 uur Het Schaakbord Leden vergadering Oudheidkundige Kring Die Joude inleiding P D Muylwljk over Uit bange dagen van Gouda s verleden 11 Febr 8 15 n Muxiekschoel Dè Beun Tweede bijeenkomst cursus da C P Thomson voor Vereeniging van VrUzinnig Hervormden U Febr 1 onr bachtsschool Aan vang cursus autogenisch lasschen C O CA M 12 Febr 1 uur Ons Genoegen Sridgedrive voor leden sociëteit Ons Genoegen 12 Febr 7Jt uur Nienwe Sohoawborg Uitvoering tooneelvereeniging Door en voor het volk opvoering blijspel RÜk en geen geld iz Febr 7 30 8J0 nur Blauwe Kruis Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 12 Febr 7 30 Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joji van Welzen U Febr 7 45 uur Reunie Bijeenkomst Natuurkundig Genootschap voor IVdracht D van Syn met kleuren projecties over Het bosch in kleuren 12 Febr 8 uur Daniël Cursus E H B O Febr 8 uur Daniël BijeenkomstVereehiging Jong Hervormden Febr 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezing en bidstond 13 Febr 7 30 uur Leger des Heils Heiligingssamenkomst 13 Febr 7 30 uur Central Ledenvergadering R monstr Geref Gemeente 13 Febr 8 uur Concordia Bonte Avond cabaretensemble Johnny en Jdnes Jettie Cantor en Albert de Booy Febr 3 5 uur Concordia Afsch zuster Marie als besturende zustervan Diacoftessenhuis De Wijk Febr 11 uur Café Duynstee Jaarvergadering athletlekvereeniging Achilles 1 23 Febr 2 uur kunstmin Vierda Nuubijeenkomst cabaret Bouwmeester APOTH KERSDIENST Steeds geopend des nachu alléén voor recepten Apotheek P Weiier Gouwe 135 PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rijn J SPREY t Vooraanstaande figuur in indastrieele en openbare leven Alhier is bijna 70 jaar oud overleden de heer J Sprey die een belangrijke plaats heelt ingenomen in het industrieele zoowel als in het openbare leven van de Ryrstreek Zelf vele jaren aan het hoofd staande van de N V Houthandel v h Jac Sprey waarvan hij nog steeds commissaris was heeft hij mede den stoot gegeven tot uprfchling van nieuwe en sancering van oude bedrijven Zoo was hij een der oprichters van de N V houtzagerij de Vlijt te Alphen aan den Rijn en voorts was hij commissaris van de N V Alphensche Bank en de spaarbank van deze bank van de N V scheepswerf de Industrie te Alphen aan den Rijn en de scheepswerven v h de Groot en V Vliet te Slikkerveer Ook het godsdienstige leven en het bijzondere onderwys ter plaatse hadden de volle belangstelling van den heer Sprey Mede op zijn initiatief werd de Christelijke H B S waarvan ht later tot eerevoorzitter werd benoemd opgericht e aan zijn kracht was het voor een groot deel te danken dat de nieuwe Ned Herv kerk na den grooteij brand van 1918 welke het oude kerkgebouw geheel verwoestte kon worden gebouwd Hij had zitting in besturen van christelijke scholen en was langentyd ouderling van de Ned Herv gemeente De heer Sprey was ridder in de orde van Oranje Nassau Bergambacht PAARD GEVALLEN Als gevolg van een val op den Veèirdam te Bergstoep is een voor een wagen gespannen paard van de N V Graan en Fouragehandel v h C Schouten Sc ÜSn zoodanig verwond dat het moest worden afgemaakt VEELAADPLAATS VEBDWÜNT De veelaadplaats bij het statio verkeert in zoo n slechten toestartd dstkiüjafgebroken zal worden UITBREIDINO MEUBELFABRIEK Op de gemeente secretarie ligt ter inzage een verzoek van A Verwaal om vergunning tot het uitbreiden van zijn meubelfabriek aan den Lekdijk Hr ER GEVAL VAN VARKENSPEST Door den veehouder A D Oskam is aangifte gedaan dat onder zUn varkens pest is uitgebroken Al zgn varkens ten getale van 21 heeft bit opgeruimd AUTOMATISEERING TELEFOON Ammerstol oi Bergambacht worden één net Bü de op handen zijnde automatiseerng van de telefoon zullen de locale telefoonnetten Ammerstol en Bergambacht tot één net genaamd Bergambacht worden samengevoegd Aangezien het aantal aangeslotenen hetwelk dan op het net Bergambacht is aangesloten 113 bedraagt zal het abonn6mentst edrag met ƒ 0 50 per maand worden verhoogd Voor de onderlinge gesprekken gevoerd tusschen de ftbonné s wonende te Ammrestol met die wonende te Bergambacht zal het locale tarief van ƒ 0 U3 per gesprek worden berekend BURGERLIJKE STAND Geboren Adriana dr van A Mak n B Deelen Overiede n Annigje de Langen Wed P Romyn 67 jr Comclis Kleipoel oud 61 jaren LOOP DER BEVOLKING Vertrokken H Baartman r Krimpen aan de Lek Onder de Waal 31 A Schwartze naar Ammei slol Lekdyk 246 A Ootas naar Woerden Utrcchtsche straatweg 52 GEVOrjDEN VOORWOREPEN Gevonden lederAi motorhandschoen te bevragen bij A Bouwman DUklaan B200 Bodegraven GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden zwarte hond handwarmer V e rywlel boodschappentasch rywielbelastingmerk beureje vull nhouder paar dameshandschoenen brume wollen handschoen GIFT VAN ƒ 100 Kerk De diaconie der Nederl Herv ontving een gift vao f 100 Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSCOOPSCHE VEILING 10 Febr Primus triloba vlokken Ie soort 68 1 00 et idem 2e soort 39 47 et Cerasus Hisokura laO 200 et idem Rosea 15 240 et AzaleaMol lus bloemen 150 270 et Forsythia vlokken 80 JIO et Andromeda 14 21 et cs per bos van 10 stuks BURGELUKE STAND Geboren Adriana d van D W van der Zeeuw en G van ToL Ondertrouwd C Schouten en M W E Lefeber H de Vos en J N de Borst Getrouwd P H Marbus 24 j en C Ravenhorst 22 j N J Seyn 27 j en A A Hoogendoom 20 j Overleden Wilhelmus De Jong 79 j OFFICIEELE MEDEDEELINGEN PROGRAMMA ZONDAiG 1 FEBB Ie klasse Stolwyk I Gouderak II H v d Speld Nieuwerkerk I J S V UI F L Nolte 1 Bruijniks den Riet de Koster Qroeneweg I Bergambac D O N K n O N A IV J Moercapelle I Gouda IV D Overgaiigskla Lekkerkerk II Groot Ammers I L van Wynen Zwervers IIHaastrecht II A Hofstede Olympia III Dilettant II 11 30 uur U Homii Moordrecht II D RJJ I M v CiooswUligen 2e klasse A R V C I Waddinxveen II Joh Tak Woerden II Overschotje I G van Wijngaarden V E P IO NA V L van Schalk D O N K ni U N I O I 12 uur J C den Riet 2e klasse B Ammerst S V II Gouda VI F Geukes G S V IV Lekkerkerk Hl 11 30 uur J Hilgers 3e klasse A Overschotje II E S T O I J Baas Moordrecht IH V E P II 12 uur N d Haan D R D II Olympia V F Lensen Bosk Boys III D O N K V H J Homis 3e klasse B E S T O II Gouderak III G Lakerveld Zwervers III Dilettant III 11 30 uur H Kramp 3e klasse C U N I O II Ammerst S V Hl J Groeneweg Oudcwater II Schoonhoven III C Compeer Groot Ammers II Lekkerkerk IV Th V d Veer Bergambacht II V E P lU J G Sinke Alle wedstrijden voor zoover niet anders verme d en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan SALDILIJST VEREENIGINGEN PER 31 JANUARI 1 4I Debet Credit Ammerstolsche S V t 4 03V4 Bergambacht ƒ 16 15H Bodegraven 3 22 Bosk JSoys 19 08 DilWfönt lO SSVü ITO N K 0 85 ï D R D 1 27 i E S T O 2 90 Gouda 0 37 WERKLOOSHEID DALENDE In de afgeloopjr week stonden bg de Arbeidsbemiddeling alhier ingeschreven 209 personen Vorige week was dat cijfer 225 Gouderak WERKLOOSHEID GEDAALD Bij den agent der arbeidsbemiddeling staan 46 werkzoekenden ingeschreven tegen 56 in de vorige week Moercapelle KEURING VAN TREKPAARDHENGSTEN In de afgeloopen week zijn in ZuidHolland de keuringen gehoudai van dekhengsten van het t pe trekpaard Bij de keuring te Rot terdam werden goedgsjteurd voor één jaar de 5 jarige vosbles Carlo en voor vier jaren de 7 jarige voskol Quaregnon van Coegors beide van de hengstvereeniging Benthuizen Moercapelle Kg de premiekeuring kregen beide hengsten een tweeden prys I T8M1 Gouderalc T T8H 16 60 Groenew Groot Aimner G S V Haastrecht 2 00H 0 73 4 4 2H 16 S2 N 3 81 H 1M Lekkerkerk 1 MK Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk Oudewater Qverscliotje 1 38 0 0T 10 47 Schoonhoven StolwUk IÜ N I O I SSH VXJ 04fVi 0 00H Waddinxveen Woerden Zwervers 0 64 8CHEID8RE0HTBB8 lUSrrSEEINGEN OVER DE MAAND JANUARI 1 4L Bodegraven ISTW g il SS T O J JJ Groeneweg i ïo Groot Ammers iMit MoercapeUe 1 i to Oudewater gga Overschotje 1 VE P n Zwervers o 80 DE VOORUnZICIiTEN WORD BETER Nadat de competitie sedert ongeveer 2V4 maand is onderbroken bestaat thans een gegronde hoop dat de wed strüden zy het dan waarschynlyk niet in vollen omvang met ingang van Zondag 16 Februari hervat kunnen worden Vanzelfsprekend is eenige stagnatie ontstaan maar deze is niet van dien aard dat hiervoor bijzondere maat regelen noodig zijn Wanneer men eens zou nagaan b v over de laatste tien jaren het aantal gespeelde wedstrydca gedurende de maanden December en en Januari dan komt men ieder jaar tot dezelfde conclusie dat dit aantal vrijwel nihil is Of de wedstryden ten slotte niet gespeeld werden wegens regen sneeuw of vorst is voor ons gelijk Bovendien heeft de stilstand in de afgsloopen maahden nog een factor vin beleekenis in gunstigen zin gehad n L in de maanden waarin het in verband met de verduisteringsmaatregelen vroeg donker is en bovendien de minst gunstige weereomstandigiieden verwacht kunnen worden zijn de spelers gevrijwaard gebleven voor d fietsreizcn in die ornistandi heden Wel is waar zyn er eenige elftellen die nog zeer laat in deze cdmpetitie zijn toegetreden en dds nog bUna alle wedstrijden moeten spelen doch over het algemeen is het aantsi gespeelde wedstrijden vrij normaal Met eenige medewerking hebben wu vertrouwen m de tijdige afwerking van de wedstrijden PROGRAMMA ZONDAG 16 FEBB Voor Zondag 16 Februari is het aanvankelijk voor 2 en 9 Februari vastgestelde wedstrijdpcogramma weer opgenomen De maatregel dat het afgelasten van alle wedstrijden door den N V B tevens voor de wedstrijden van de Onderafdceüng CJouda wordt beschouwd heeft geheel voldaan en kan wellicht ook in d toekomst worden gehanhaaafd SPELERSKAARTEN De aandacht wordt er op gevestigd dat de spelers in het bezit moeten zijn van hun distributie stamltaart of persoonsbewijs ten einde deze bewijsstukken ten overstaan van den scheidsrechter te toonen indien door den aanvoei der tydene of voor den wedstrijd omtrent 1 bepaalde spelers een veiioek daartoe aan den scheidsrechter is gedaan Namens het Bestuiu G VAN TILBURG secr compL B FEUILLETON IMadnik Tertioden l HET LACHJE IN DE GROENE OOGEH I4 j Wilt u mU dan een verklaring I voor uw weigering geven Rilmar Vischer streed een korten stryd Terwitte van myn vader zei hüdan zacht Hagemann wist met dit antwoord niets aan te vangen hoewel hij probeerde er den dieper zin van te be grijpen Hilmar Viacher zag zijn vragenden blik en hU beantwoordde dien met een bulpelooze beweging tenslotte stond de commissaris op Voor het geval ik nog Iets wilWeten waar kan ik u dan vinden Bij mijn m oedcr natuurlijk Ikblijf voorkwpig in Berlyn Hagemann stak hem de hand toe Het is goed mijnheer Vischer Maar de jonge man had nog iets op het hart Hy aarzelde een poosje ter iil da commissaris hem vol verwachting aankeek Conuniaaaris begon hij toea aarzelend u hebt daarstraks de mogelijkheid van een vrecsdijke verdenjrtng geuit ca nu wilt li van mü weten hoi ik daar nu over denk nietwaar Ik zou u niet laten gaan als ik er van overtuigd was dat mijn theoretische verdenking gegrond was Op de theorie komt het echter niet zoo zeer aan aar op de bewijzen Wat denkt u HOOFDSTUK 6 Neen hoezeer dr Hellwig ook nadaÈbt hji vond geeif redelijken grond voor de aanzienlijke sommen weUce Werner Vischer de laatste maanden voor den moord had opgenomen De commissaris had hem verzocht hierover na te danken en hoewel dr Hellwig zijn meening dat dit van beslissende beteekenis kon zijn niet deelde zoo had hij er zich grondig mee beziggehouden Hij had zoowaar vandaag twee dagen na de begrafenis van tVemer Vischer het stil geworden huis in Kladöw opgezocht om met n cvrouw Hermine over deze dingen te spreken Maar het bleek dat zij inderdaad van niets wist Nog een andere vraag hield den advocaat bezig Hij dacht aan het telegram dat Werner Vischer hem had gestuurd Hoe wist de man dat een gevaar hem dreigde Juist dit telegram scheen de opvatting van den commissaris te bevestigen dat de moord op Wemer Vischer niet door gelegenheidsmisdadlgers was gedaan Want het tónd vast dat Vischer zich bedreigdj oelde dat hi het gevaar vermoedM en dat het hem ook daadwerkelük had achterhaald Maar als Vischer dit gevaar zag naderen waarom had hij het dan niet ontweken Wat hield hem in Kladow vast hoewel hij wist dat er vreeselijke mogelijkheden bestonden Een oogenblik dacht dr Hellwig erover dat de reden van Vischer s blijven in Kladow misschien zijn oorzaaK vond in de aanwezigheid van njevrouw Degener Maar deze gediachte wees tiij onmiddellijk van de hand Mevrouw Degener was immers weliswaar geschrokken maar volstrekt niet bedroefd Hij had haar echter niet meer gezien Wel had hij bij zijn beznek aan Kladow den jongen Vischer in ernstig gesprek met Ingeborg Degener ontmoet Het leek hem toe alsof de beide jongelui kibbelden Hij had het zoo waten in te richten dat zij hem niet hbdden gezien Toen hij op dezen avond thuis kwam schudde zijn vrouw het hoofd Je moet tocfi werkelijk om jevacantie denken maande zij Sedert zes dagen ben je nu in Berlijnin plaats met deze kleine vrouw ergens frissche lucht te gaan happen Maar dr Hellwig weerde af Het zou doelloos zijn Ulla Zoolang deze moord niet is opgehelderdvind ik geen rust Ik blijf dus lieverliier en neem later een paar dagenmeer vrij Op dit oogenblik meldde het meisje dat er bezoek was Mijnheer Vischer wil u spreken De advocaat ging zijn laten bezoeker in de gang tegemoet Hij schrok van Hilmars uiterlijk De jongeman maakte een volkomen wanhopigen terneergeslagen indruk 0r Hellwig noodigde hem in zyn kanpfer binnen ie komen Mag ik u Iets aanbieden eencognac misschien Hilmar Vischer maakte een handbeweging die evengoe4 a als neen kon beteekenen Hij gooide het glas cognaÉ in één teug naar binnen Dr Hellwig trok zijn stoel zoodanig dat hij recht tegenover den jongen man zat Hij liet het ook toe dat Hilmar Vischer plotseling zijn han4 uitstak en zijn rm omklemde als zocht hij steun Ik ben gekomei om u te verzoeken mijn moeder bij het verkoopen van de villa behulpzaam te zijn zei hij schor Dr Hellwig sprong verrast op Wil uw moeder de villa verkoopen ik was vanmiddag bij baar entoen zei zij daar geen woord over De ander schudde het hoofd Toen heeft zij het nog niet geweten Dr Hellwig keek zijn bezoek er medelijdend aan Spreekt u toch mijnheer Vischer wat heeft uw moeder nog nietgeweten Dat ik van hier wegga Ik hebmijn firma getelegrafeerd en vertrekvanavond i aar Hamburg Overmorgen gaat de boot naar Azië De advot aat wist van deze reis heeiemaal niet af en op zijn vraag ver telde Vischer hem in het kort den Samenhang Hiji voegde er aan toe dat hij plotseling besloten was tegen zijn oorspronkelijk plan in om de reis te maken Maar is het niet onrechtvaardig begon dr Hellwig met de bedoehn iets naders te weten te komen omuw moeder nu opeens alleen te laten HiUnar Het eindelijk dr H llwig s arm los Hij streek nerveus over zijn haar Zij zal niet alleen zijn zij wilnaar familie in Bremen gaan endaarom wil zij het huis hier verkoopen Dr tlellwig probeerde eenige orde in zijn gedachten te brengen Vertelt u mij eens waarom u uwbesluit zoo plotseling hebt genomen ik aio werkelijk geen dringende reden Weliswaar heeft uw vader u alleen het kindsgedeeltcr van zijn nalatenschap toegezegd maar ik weet door mijn bemoeienis met de zakenvan uw vader dat dit nog een behoorlijke som is om hier een goedbestaan te kunnen leiden De ander keek hem lang aan en barstte toen in lachen uit Kunnen kunnenl riep hij Natuurlijk mijnheer maar ik k n niethier blijven ik kan niet ik kan niet begrijpt u Neen antwoordde dr Hellwig Hilmar Vischer stond met een ruk op Waar wilt u nu heen vroeg dr Hellwig Hilmar Vischer sloot de oogen en trok zijn voorhoofd in rimpels Het was als moest hij over de vraag van dr Hellwig nadenken Ik geloof zei hij als uit eendroom ontwakend dat ik rustignaar huis kan gaan GoeTden avond dokter Hellwig liep toen zijn bezoeker hem had verlaten met groote stappen in zijn kamer heen en weer Er moest iets gebeurd zijn dat Hilmar Vischer volkoMen an zijn stuk had gebracht Het lag vóór de hand deze gebeurtenis met Ingeborg Degener in verband te brengen Hij herinnerde zich dat hij beiden dezen middag had ontmoet Had het niet geschenen alsof zij ruzie had den Hij kon zijn gedachten niet verder voortzetten want plotseling schelde de telefoon Toen dr Hellwig antwoordde hoorde hij de stem van den commissaris Hij zuchtte verlicht hier was misschien iemand die licht in het geval kon brertgen die ook verdere t atastrophen kon verhinderen Want dr Hellwig had opeena het beklemmende gevoel dat Hilmar Vischer in zijn tegenwoordigen gadruktëh toestand iets verschrikkelijka zou kunnen doen Ergens op een flesch wijn vroeghij nog eens natuurlijk en wat mi betreft dadelijk Mevrouw Ulla voM het natuurlijk piet erg prettig toen hij haar goedendag zei tWordt vtrooigi