Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

rrWEEDE BLAD DINSDAG 11 FEBRUARI ijjj fiieowerkerk a d IJcsel BIROEBLUKE STAND Oboreij AarUma d van A de Jong fn i Loomcrs OiMiertrouwd L v ii Biniyen Ï7 j CapeUe i Ussel en Wilhelmma Xmmwf a r C M v n den Bovenkamp 19 Jr Moordrecht en N n dtn Ouden 19 jaar Getrouiwi U Tan RijiwrtJk ïl e N Book l Overleden Teunis van Herk W Jr weduwnaar van E A Pnns Henérfka Barcndind Overgatiw 67 jaar weduwp wi C Tumenburg Jan Verk tk 76 ie echtgewwt van G Al Dirkje va Vliet M jr we lu We van A Anker Abraham Hooger doom 1 Jr vwi G Hoogendoom eil OiMtielia fioofendam LOOP PER BEVOLKING Vrtrokkcn bietjte Bakker iWMir eerenveen Opderkerk a d Utcel VERFFNiaiNO TOOR ZtEKi NIf CIS VERPLEGING Zaterd igavond kwam de Vereeniging voor Zif kerihirisvtrpli ging Helpt ikand i fMjccn Uit de jaarverslagen bleek dat 55 patiënten In een ziikcnhuis moesten worden opgenomen terwijl het aantal verplf egdagen 1283 bedroeg De totale ontvang ten bedroegen ƒ 8241 85 de Uitgaven ƒ 130 87 Het ledw t J bedraagt 1846 AU bestiuxiJedcn werden de heeren C Boute r A van Vuuren en Ant van Wyk htrkoïcn De uitkewing jj conlnbutie bleven Toor 1941 onviracttod DAMCLUB L U T O De door d dannvereenigSng Lulo e peelde 21e ronde van den onderlmgen wedstrijd bad den volgenden uit flag O Melcher J Twigt 2 0 A C van Pelt J D v Leeuwen 0 2A Dekker A Burger 2 0 De afgebroken partyen uit de voAgenmde hadden het volgend lesultajitG Spoormakcr C Vu jk 0 2 S Neef A Kreuk 1 1 tvLOOP DER BEVOLKING Ingekomen naar B 99 Jacobus van R van Gouderak Vertrokken Van A 2Ï8 Adnana van Iperen en zoon naar Rotterdam BURC ERL KE STAND Get rou wdi Eldert de Jonge 44 Jr en Janna Cefltna Twigt 42 i Overleden Geeilje de Mik 89 Jr weduwe van Jan Marebs Jaantje Kok 87 jr weduwe van Jacob Spek nuder Schoonhoven BVRGERLUKE STAND Overleden P v d Veen oud 6S jaar weduwe van R Klooster GYMNASTIEK OP DE SCHOLEN Naar wij vernemen zal de heer G N Rinke zijn benoeming tot leeraar in de hchameluke oefening aan de openbare L O actiool alhier aannemen Hij bWft dan tevens leeraar m hetzelfde vak aan de Rijkskweekschool alhier en aan de openbare en christelijke Ulo school te Sliedrecht Aan de Koningin Emmascliool Christelijke Uloadwol de Sch x l voor Christelijk Volk onderwijiv on de Sthool met den flybel zal dit Xjnderwus door eigen krachten blijven worden gegeven Polsbroek CONTROLE OF DE BOEROERU den Vader ea aM Politierechter Hoogst zenuwachtig had de byna 70jange boer m de bank voor den politierechter te Rotterdam plaats genomen Hu had bu een huiszoeking op zyn boerderij m Polibroek een Land bouwcrisisambtenaar die met en col lega een overtreding had geconstateerd toegevoegd Zulke dingei kan je alleen verwachten van een 1 oen volgde er een insinuatie waardoor de cjjntroleur zich diep beleedigd achtte tOe oude ontkende Er was wel door den veldwachter een verbaal opgemaakt maar hij had den man met eens op 2yn erf gezien Dus een verbaal zonder dat de verdathte was verhoord Daar moest de rechter haring ol kuit van hebben Hu wilde het zaakje al schorsen teneinde den veldwachter te dagvaarden m ar voelde den ouden heer te voren no eens degelyk aan den tand en toen kwam bet hooge woord er uit Hij haaldeCde wCK6rden uit m nmond zei de ouA Man vÉrmaaHfle de rechter kijknaar jezelf Kom tot inkeer en houdtop met anderen te belasteren De woorden uit Je mond halen Ik kanme voorstellen dat een valsch gebit uitiemands mond valt maar vroorden Ik heb er spijt van k Ben 69 jaarmaar bu de politie heb ik net niet bekend Dat deed de deur toe Dus tóeh was er een verbaal gemaakt zonder dat de verdachte was gehoord Ik kan ei myn tien vingers vooropsteken hield de oude boer vol 1 Ik geloof het toch niet antwoordde de rechter Als de poütie een bè kentenis krygt is zij zoo lekker als kip ledere politieman is met een bekente nis zielsgelukkig Toch heb iJi niks gezegd tegenden veldwachter Hij is niet by mtgeweest Dat hebben ze bij de seeretane gedaan Kan ik tien vingersvoor opsteken De oude viel echter na een kort ver hoor door de mand en met tranen in zyn oogen betuigde hy dat hy zoo van streek was geweest Jy was niet van streek meende derechter Ik vind jou houding hier alleibedroevendst Je zit te hegen De insinuatie door den ouden beer tegei den ambtenaar geuit noemde de officier zeer krenkend Toch tracht deze oude man er onder uit te komen Hy beweert wel dat de ambtenaar in kwestie zich ook in woorden tegen de boerin zou misdragen hebben doch er zyn nooit klachten over den ambte naar ingekomen t Is meer dan schandelyk ea dus ƒ 25 boete of 2S dagen hechtenis De rechter las to uii i i i i het lutgebrachte rapport over den oude dat deze een zeer lastig humeur heeft Het moest hem nu eens goed worden ge leerd dat hy met op eigen houtje zyn f ang kon gaan Met het oog op smans financieele positie achtte de rechter de boete echter te laag ea maakte er ƒ 40 boete of 40 dagen heehtenis van Hy besloot Ik heb er ernstig aan gedacht Jegevangenisstraf te geven Zeg niet datje er berouw over heb en zit niet metneergeslagen oogen waM we hebbenje hier door Keer naar je stulp terugschaam je en spreekt geen kwaad meervan de menschen Daar kon de oude boer het mee doeja Ondanks dat hy diep onder den iri druk van de hem opgelegde penitrfnt c verkeerde wendde hy zith toch nog even met scherpe oogjes naar de pers bank en stotterde Da wil k toch me greg m dekraant ebbe Toen kwam zyn zoon die by dezelfde huisroekmg tegen den collega van den ambtenaar iets beleedigends had ge zegd De jongeman nam vrywel eenzelfde houdmg als zyn oude vader aan met dit werschil dat hij na aanvankelyk ontkmd te heblsen direct bekende voor den rechter Hy heeft moeder mtgescholdenDat werd ontkend door den ambte nanr die ter illustratie van het ka rakter van vader en loon vertelde dat de zoon by hem thuis was gekomen en namens zyn vader had voorgesteld Als we de zaak nu schikken kunnen Want zie je wat we op den Noordungel moeten betalen dat geven viej ie bever was de cnsisambtenaar heele maffi van woede uit zgn vel gcspronger en had gedreigd nog een extra verbaal te maken wegens poging tot onvkoo per j van een ambtenaar Een boete van 25 of 25 dagen eischte de officier tegen den boeren zoon met de waarschuwing dat zoo hy nog eens terug kwam de gevangeni voor hem open zou staan De rechter deed er geen cent H Zoo dropen vader en zoon haastig af In hooger beroep gaan ze niet Heel verstandig zei de rechter Stolwük VERGADERING ZIEKENKAS Vereenisinc bestaat dertig Jaar De ziekenkas Troost der Zieken heeft gisteravond m het café van de wed Zuidervliet haar Jaarvergadering gehouden De voorzitter memoreerde in zyn openingswoord dat het dezen dag der tig jaar geleden wa dat de vereemigmg werd opgericht IVog acht personen telt de vereeniging die van de opricb ting of lid zun De voorïitter wenschte hen nog vele jaren Het jaarverslag verme dde dat het ledental stabiel b i ft litt ii m uMe vermeerdei d en gestegen tot b i De uitkeenng Is du jaar zeer laag ge veest Het verslag van den penningmeester deelde hicde dat het saldo aan het begm van het jaar 1548 72 en aan het einde ƒ 201389 bedroeg en m 1940 dus met ƒ 46517 vermeerderd is In de kascommissie werden gekozen de heeren W van Dam Az W Ooms en Joh V d Heaver en als plaatsver vangende leden de heefen C Bos G I lrone en G Baas De heeren L Verdoom en C Buite laar werden als bestuursleden herkozen Medegedeeld werd nog dat dt jaar reeds ohc nieuwe leden waren inge schreven aP BINNENLAND AMBTENAREN EN N S B Geen verklariAg geëiacht Herhaalde aanvragen uit de kringen der Nederkndsche ambtenaren en ander personeel ia orerheidsdicnst hebben den coninissaris generaal voor Bestnur en Justitie dr Wimnier aanleiding gegeven in een rond8chri ven aan de secretarissengeneraal der Nederlandsche departementen het volgeq e Tas lte stellen Het ligt ni t in de bedoeling van de Nederlandsche ambtenaren en van het personeel ia overheidsdienst Terklarisgen over hun verhouding tot de N S B te eischen De Duitsche autoriteiten laten het onverminderd hun instelling tegenover de verschillende politieke partijen iederen ambtenaar ep iederen arbeider in overheidsdienst over of hij zich bij een vdn de toegelaten politieke tijen wil aansluiten ERLANDSCHE VEREENIGING VOOR LASCHTECHNIEK Dezer dagen heeft de Nedet Iandsche vereeniging voor Uschtechniek te Utrecht haar jaarvergadering gehouden welke zeer druk txsecht w as In zyn openingswoord constateerde de voorzitter ir H F G J Grevcrs uit Deift dat de tudi on btandigheden weliswaar het werk m de vereeniging hebben belerrmerd maar dat over het algemeen toch kan worden opgemerkt dat het der vereeniging goed gaat Hierna werd het hmshoudelyk deel van de vergadering gehouden waaiop na een gezamenlyk middagmaal des middags een vooidracht volgde van dr P Schoenmaker uit Nymegen over leuwe onderzoekingen ontwikkelin gen en toepassingen op bet gebied van electrisch lasschtn In een slotwoord dankte de voorzit ter den spreker voor zyn voordracht en de leden voor hun aanwezigheid CLANDESTIENE HANDEL JN KAAS TOEWIJZINGEN Een onderlinge evangelist Dezer dagen is een clandestiene han del in kaastoewyzingen op groote schaal aan het licht gekomen welke by de Nederlandsche Zuivelcentrale in Den Haag waren ontvreemd Deze kaastoewyzingen worden aan de wmkchers in ruil voor de consu menltntKinnen gegeven en kunnen by de kaasgrossiers weer voor taas wor d£n ingeleverd De grossiers leveren deze bonnen op hun bturt dan weer bij de Nederlandiche Zuivelcentrale m De 42 jange J B zich noemende evangeli leidde een godsdienstige se le te Soest en had op de verschil lende leden van deze secte groeten jn vloed Hieronder bevond zich ook eert 27 jange tydehjke ambtenaar van dt Nexierl indsche Zuivelcentrale uit Den Haag De vriendschap welk © tutiehen ien evangeÜ5t en hem bestond en daarbij zal ook wel eefv zekere sugges tie een rol hebben gespeeld waren aanleiding dat de tydeiyke artjbtenaar ingeleverde kaastoewyzingen welke nog niet voor gebruik ongeschikt wa ren gemaakt aan B ter besehikkinr stelde En dit waren er niet wem g Of de e wyze kwam B in hel btait van 1 094 300 rintsoenen goed voor totaal 111000 kg kaas De evangelist nam het dus met zoo nauw met den Bytiei vooral daar hy met deze toewyzineen een handeltje begon Daarvoe r ver zekerde hy zich de medewerking van eenigp mannen die de grossiers bezochten Velen gingen op de aanbie dingen van dt heeren m en betaalden ƒ O 80 voor toewyzmgen van 1 k g De kaasprys werd hierdoor vanzelf veel hooger doch dat was geen bezwaar want buiten de distributie om waren er altyd wel koopers voor te vinden De evangelist ontving op deze ma nier ruim ƒ 1500 Een handlanger van hem in Den Haag een 36 jaiige reclameteekenaar verkocht voor onge veer ƒ 900 en kreeg als provisie 50 en een wollen deken Pe transacties van J B en consor ten kwamtn aan het hcht door e n kaasgr06SM r uit Westzaan die niet op het aanbod tot het koopen van v I een onderzoek door ai toewuzmgea was ingegaan Hi venwel bij eert bezoek aan Dtri JT de Ned Zuivelcentrale van zIibi vindingen op de hoogte pesteit mbienareii do7C centrale was de pol iie h t aak gemoeid De HaaKSche poliüp deed onmiü iyk een uitgebreid onderzoek biia schillende grossier In het land en i U iH kenden öe toewijzingen lë hefijrckorht Zij zullen door de S landsche Zuivelcentrale tuchtr hS iworden gestraft De evangelist B en de tydelifc ambtenaar zyn inmiddels Peirres22 en in hef Huis van Bewanng 22 sloten Do ontvangen geH n h j Tootendeels ten eigen bate auat Door de handehngen van B ls hoeveelhriji kaas aan ïie consume onttrok wi wel e neerkomt op £ rtagranfsopn per hoofd van e Ni ands e bevolking EXTRA WINTFPUrnfFFRlïlG AAN ONDFR STFÜNDE WERKLOOZEN Tweemaal 40 en eenmaal 20 van de wekelijksck netto uitkeering In een schreven aan de gemecsti besturen heeft de secretaris genend van het departement van Sociale Ztkai goedgevonden dat een extra Vkinteniil kteriHg aan de ondersteunde werklos zen wordt verstrekt Deze uitkeerinj moet m drie termyncn worden gtpf ven j De eerste uitkeermg welke gel zal zyn aan 40 van de in eén wctk te ontvangen nctto steumiitkeerini dient zoo spoedig mogelyk te wonloi verstrekt De tweede uitkeermg welke eva t ens 40 van het netto steunbeftf Tiag bedragen kan over de eenti steunuitkeermg in de maand Maait worden verstrekt en de derde uitka nng ten bedrage van 20 over de eerste steunuitkeermg in de maand April In de netto steunuitkeering ia de brandstoffen byslag en de 5 duurtebyslag begrepen Over den extrabyslag aan inwonende gezinsleden ina echter geen toeslag worden bere cen4 Voor de kastrekkers is voorts bepitald dat dezen over bedoelde weken waarover de extra uitkeermg wojdt toegekend nmuner m een nadeeligei positie moeten komen te verkeer dan wanneer zy steuntrekkers zoudes zijn Het verschil kan m dergelyke gevallen als extra uitkeermg u ordes verstrekt Hoe mM j Een Mode Cocktail Bar V elke de karpoeu het klassieke hoofddeksel van onze Vrker visschers lanceert als hoofdtoot voor het a s voorjaar ttniiiiiirritiHiiiiiiiiiiniMiMiiiir zwierifi achteruit op hun blondt of rossige kiuln de braniekuif vrij waarmoe zU aan de havens st an en uitzien over zee de m ts ook waarmede ze aan t rorr staan aan de netttn in hun dag Iijkfechen stnjd om het bestaan Over den naam karp iet welke ook door rolleni in zijn Ovrrwmterlnu op Nova Zembta en door Hildebrand als kirrepoetsmuts In de Camera is genoemd zou heel wat te vertellen 7ljn D J V d Ven wijst er op dat het oermodel van d zen als Holl8ndst e reimansmuts vermaarden hoofdtooi werd gevonden in het prao hfstorische boomkistgrdf bij V drup op Jutland En dit oer model verschilt maar weinig van de Vol ndammer karpoets die een centimeter of vijf boven den UrKer rivaal uitsteekt Venchil tu frhen Vohndammer en Urker karpoetsen r De vellen der echte VolendTmmer ruige mussies zijn lang en sluikharig en dïe van Urk krullig en kort De zijden lintjes aan de Volendammer muts zijn groen aan de Urker zwart Oude zeemunsdrachten bewijzen dat de karpoets vroeger een grooter omvang bezat Die oor pronkelüke karpoets kan men bij feestelijke gel enheden nog zien dragen op Amager bij Kopenhageh waar de nazaten leven ven Hollanders die in 1516 op verzoek van den Deenschen Koning Chnstiaan II daarheen emigreerden De karpoets handhaafde zi h fn Nederland tot in onren tijd te Volendam en op Urk en onder de thans vrijwel uitgestorven Schokkers di bij de ontruiming van Schokland in IS S i zich in de naburige vaste wal havens vestigden Het a intal dezer zeemansmutsen is echter i linkend en de man die ze nog maakt sis ecnlge in heel het land Is zooals gezegd oud Wanneer eenmaal zijn handen voorgoed gaan rusten zal niemand de laatste onvoltooide kan oet8 near Ae r len van het vak welen af te leveren E wellicht zal daarn ooit nog iemand een nieuwe maken Daarom zij dt karpoets aanbevolen Inde belangstelling van allen die houdenvan Nederlandter zee Want met ditklassieke oerHolIandsche hoofddekseldreigt iels verloren te gaan dat waard isbehouden te worden Zoo gezien Is het streven van de modecocktailbar zeer sympathiek Fen Interessante historische btjzondetheid IS tenslotte dat de ruige muts ook tot de uitrusting van den ouden Amsterdamsefaen nachtwacht behoorde Nerterl Foto PeTi Bureau iiioHand voor ieder aan te ri en Ook fll omci it het nu weer naar den romer gaat efl wc het wel met deze nieuwe kaart zuüin moeten döfen n a zotners hebben wt j evioonlijc meer verathü in japonnen d i winters ïn gc n g val dus naaf de 1 i trekken dni4rlijk alles opmaken en cl heelen ynmer verder zonder zitl n 1 t kun door Do B grootmg voorkcn v 01 den Wo zorgen natuurlijk ook voor een onvoorziene uitgaven in punl dnn Onvfiorïicne uitgaven komen r mcliJk lïog el eens voor bv een p öfcd Ij s voor een vrundin dio ia ih e 11 raar kousen M ci n liuilje dat v oo leuk vinden dnt hef eenvoudig t kocht moet worden en U AuU zim dat u mei v l meer pleiz n n 1 f 1 it 1 1 kuop w rT i t n ptml I begrnulir hl 11 t t ifk Oi huotjaai zooydtaamde Jvur ucïi ON h iüï i farAD ia een mod cucktiilbar rijïtcr Lr wordt n gten dranken ges tvLcrd maar modecocktails w lar de rtcepten hierop fnprkomen men ntme etn deel van het e ne en een stuk van bet andere fged nkte kle dingst uk en men mixt er Iets geheel nleuWs van dat èn modieus èn bruikbaur is Ln aldu hoopt men den In noodzUtenden ervan te overtuigen dat men met honderd punten nog lang liet Uitgepraat Is BIJ de opening waren de adviseuRea van dffire modc cocktallbar aU met een karpoets getooid die men als nieuwen hoofdtooi voor het aanstaande voorjaar wil lancceren Men is op deze gedachte gekomen omdat zoo n karpoetn van allerlei ttofrtstcn en ook van stroo zelf te maken la wuarbij htt feit dat de karpoets of nilge muts het klassieke iioofddeksel onler vadrrlandache visschers en zeelieden At igt uit te sterven óok een woordje beeft meege proken Op dit laatste werd voorai u t de nadruk gelegd op de tentoonstelling karpoet ien welke onlanga te Amsterdam Is gehouden Nog dragen op Uik en te Volendom honderden jonge en oudere mannen deze historische reemansmuts Maar te Volendam verdringt het platte zomerpetje vooral t d jongeren steeds meer de ouderwetsrhe rulgiea of doezen zooals de karpoetsen er in het spraaïtclgen worden aangeduid n bovendien j de karpoetsenmaker van Nederland men hoogbejaard man Want de echte karpoets wordt met de hand gemaakt een vak dat nog slechts door één wordt mtgeoefend Die ene la Albert Woord op Urk d e daar fflnds mensrhenhet genia aan de haven voor Eijn venster zit met het zicht op menschen en schepen HoUandsche zeemansmuls pie karpoetsen en ruige mutiien welkeAïbtrt vervaardigt ign feitelijk ons nationale hoofddeksel bij uitstek de oerHoltandsihe seemansmuts waarop Hnygens in zijn Scheepspraet doeh wanneer hij ïrederik Hendrik na Maurtts 1 t zeggen h te langh om Noord en Zuyen Béj ri n Pflpa te Roer estaen Tt Hebb tt veul gemor win buyen Ov r df use muts sien gaen Vuftig jaar hebben Albert s vai ige vinRer knippend en itikkend Ihet rhnar naald en patmplaat hei onaf eheldetijke kommetje prufmsap naast lieh op tafel uit mooi zwart Mmsvel met goudgeel schapenleer in zijn fatsoen veraterkt de Urker karpoetsen de Volendammcr mussies gemaakt Êeft leven leng heeft aijn vrouw h n ter Ude rpataan itu Ihans na haar dood dte hem zwaar trof werkt AH rt vooH tóch blijmo dtg in v a ltomen overgave van tÜn diep gflouvige zio IPn longe Urkers komen bij hem en zoeken en kïHiren de hoofddeksels w nrmee r m straks uilen flankeren de karpoets Tlieuue if ojdtOUl 10 en wanneer worden medicünen ingenomen Om me II Uilen met gt td gevolg in te ncmtu i htt vjin bel m T d it mm er tien juiilon tijtl voir kit t Inrttn de oris ttn bepaalde aanwijzinj tn geeft gcldtu m volgende regel Fetlvi t opwvkkrnde middelen woideri oen hall uur voi r rtt n ni uiijd irni nomen IJïcrf repanten nii nt men dideiitk na dtn maallijd m nimmer met ctn ieege mang Mütl men elonbjre geneesmiddt len m nemtn dd i ctt men ttn droug stukje brood f ctn bist uit na Vceal helpt het retds fd tnde Indrcn men den mond opocU Billeip en zoute vloei stofd n kan men met een wciniu melk Innemen Laxeti pillen wuidrn s avonds Ingelumen w jima mm een Wflolg Wlbtcr naai mkt Is de óvnu ik erg bitter ol onoange a m dnn drukt mt n Ke In een kiem ktukje bood men pn cft er dan niets van Vele mennihtn hcbl n iel tegen het innemen van wonderolie niet liMweer om den smaik dan wil d or hel vette gevoel am lippen en tbnf Mm kjn dit voorktmcn Indien men dm monJ etist met koud water roeit en daarna de oln 7uovecl mogelijk athttr m den miind giet Wfjnderoiit kan men ook op lauwe melk koude kojfie en vruthtnuap Inncinen SpUnvmtring b orderende middelen wordtn na Jen maaltijd ingenomen middelen tegen darmpfirasieten op de nuchtere maag of een half uur voor den mT tjid Slaapraiddtlen neemt men een hall uur viitir het naar bed Kaan in Om ema iilgenaam iniaktnde poeders In te nemtn legt men oen stukje ouwel op een schoteltje maakt dit vochtig niroolt de poeder in hot midden slaat de kanten van den ouwel over elkander en brengt hem met een lepeltje naar den mond Punten Met een irast onvoortieBC aitfaven Wieui iiw puhten wat een heerlijkheid Wt vodtn ons weer mcnsch en veJen i tcn niet den nleu fii voorraad gauw Tlwirirl i trekken Mnsr het i ï tori wel iin te raden eens met verstand een berootmg op tc maken voor we tan het k pen slftTn WH bf f nr n diarvi i rlpti inUt id van onze kl eren en linnenkast eens goed 1 bik ken en p t sibrijven wAt wc c H n tl ondergoed theedoeken hand k X if pen luktn enz r klctren vdn de kindoren wmden gepld en nnïfeyien wij kijken even wnt ze beslist noDdi hebben tn schrijven ook dit p Op het lij itio Kctifn we dan de verthilhn t v oiw ritn r t het aautai punten dat er voor nocflir i l f bi Kr f mg wordt nu e genJ k pns in ki op het lijstje stent eer t oe It 1 den V idcr Ifl a r 1 1 r mU n r hij vrrHchilIcnc r + w rtrdt er totaal au itat t n pun Zelfs bij mantels ztet men de zoogenaamde vleerviuismQUioent welke den laatsten ttjd ook steeds meer voor japonnen werden aangegeven Men moét echter ttjtl buitengewoon slank ztjn om dit mouv type te kunnen dragen Het maakt heel gauw t forsch en te breed beschikbare hot veelheid afgetrokken en de rest komt in de allerlaatste kolom Zoo h uoen we ineen ï een goed overzieht van het aantal punten dat nog over Is Nu nog e en en brgroutmg g emaaktvan alles wrtt mi nog d nken n lodiff tehebben on als dat alleniaal is getwurd kur t en we met een gerust hart een leego tasch en de piintcnkaarten bi ons naarde stad gaan We kunnen dan weer een iecht gereltig winkel In en wlnkrl uit loosen met het aangename gevoel dat wewat koopen kunn n kr Ia voor ten vrouwhaaK f wc nieU onaangenamers te bedenken rt n d 7li In een talige iefq aardig 71 prrn wÜ hpt7hen en waflrv 0c b t geld In de pfjrtemonnaitïheeft ter yl ii hit toch nut kan koopenfm d tnvoudlge reden dat zu t fnf t n Iireft h n ni ntt n f jtr begroi t ig nm Ken H j