Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

BLAD DINSDAG 11 FEBRUARj 1941 commentaar op rede van Churchill jnd Mengsel van grootspraak en vrees Lybiê beslist den oorlog niet puitsche troepen a Bulgarije KI houden rede i EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteerf nfen n 10 i ebruari OMJOATIE taatsleulnien V K IMO Ic JM 4 IM8 Ie 900 4 1B40 2e f too 4 IMO bit I 100 4 IMO 2e 900 4 IM bit f 500 4 l W 3 19T8 I 500 t 1 37 100 j loo 3 193S too 3 3l t 1938 500 3 131 MM dl f 100 31 1939 OI t 500 31 1937 O I 100 3 1037 O I f 500 3 1017 AO I 100 J 1937 AO I 500 Sl H2H 9 0 üliij Mi ha 7SH llt ras WH as 4 ft t4 92 SM U W i 36 6 Een uitstapje met een stawtje Ft n Rotterdamsche jongeling m den kring zijner vrienden en vriendinnein bekend als mooie Toon was mt t een Amsterdamsche juffrouw op stap giweest ee nigc dagen en nachten aehtpr een in de eerste helft van Augustus j 1 Het tweetal belandde in den achtsten avond van genoemde maand m tj n Circusbar te Schevenmgen wnnr dt juffiouw zooveel nitin Bac hu6 offerde dat zy de controle over zichztlf vi loor in den tijd dat de juffioiiw ZM h evtii V rwijderde was de jongt man tr an dt or gegaan Andere bezoekt rs hadden opgem tkl dat mooie Toon it ts uit h t Ijschje had gehaald dat de I iffrouw op een stoel had lati n liggen Uat let bleek etn bidrig van 11800 plus etn gouden armband Ie i n Aangifte weid hiervan biJ de politie gedian dtx h bij het onderzoek weid aqn het licht gt bracht ct t de juffiouw in haar vtrhefdheii den jo nginian had toti e tgd d it hu tivt i h a gthttle hi n mocht hischikkti om er mt t haar i en cafe mee te be gmnen mits hi haar ook vt rder als iin It vt nsi zt liin ou taesehouwtn In ddi circusbar had haar gidrig hem tihter dusdanig gehinderd tiat hij 1 th ms dit n avond met langei in haar gi tlsthap wildi vtihlijvtn Ht t lït ld tn dt n ainibind tuit iuj in bibchti miPK tl h 1 b n u mt n m ifw it hitiig 111 t tntiift t r lrre ondtilimd 1 111 n d ch to 11 Ie juffrouw m fn 1 il yt tl gen ui M ih id h i u i ingifti gestand btki lilt nis dat de iield tg hi van t Iki opitnhuwtliik lOti 83 3Mi4 Mt IL lJ3 j Prol en Gem leenlncea Ailam M3S 3i M S4 Dito Ie 1917 31 hS KI Apeld It 37 31 r H Arnlip n 1938 3 Ml Deventer 1920 6 S Dortlr 38 Jl J 3 S2I4 timih luw 31 SU Do 3e Ig 31 31 7 C lli 38 31 90 D olO j Ie IB 3 2 96 Orhaee 1121 Dito 1918 31 2 Dito 1937 I 3 91 DUO 38 31 J S m Gronlng 193 3 N Dito Ze 19JI 3 K9tt Haarlem 11J8 3 t H Dllo 3 3 ïl M Helm 1917 31 s H b 1917 31 91114 11 Iverii lilja SI ül Ullo 10 I M 21 KI I eeuw t1ti 3 i2t Leiden 1917 31 Dm N llolUnd J8 3 Do 2e 38 31 I 3 I ü Dllo 8 J 3 21 tv H 1 3 Do 3e 10 j ailZi i Nilin Ze I J7 3 J6 Rdam lil IC 37 4 S D o 1 en 3 37 31 9tli Dito 1 loja Ji si Dllo 1 118 IJl 3 l 4 brhied 3e 1 17 11 W t Till I 17 A Utr UT I 57 Ji I S Do gem J7 Ji eelnnd 1 1J 3 sk Z Holl 1937 3 H Zh Ie I 1 138 J l Dito Ze II 38 J BvNt ae l 37 Ji Dito IST8 1 S4 S B V Out 37 4 Ct m t i d sj Kltll IKKKI O 37 83 MDito 1 l 1 ZÜOO 3 N Bnkliist 15 4 I7H Kt VanvuUlaseB poUieekb nhca Als Fr Hyp btin 2 veriJl ultl Pandbr 13i Alk Hyp bberXY 4 A dj 11 llyp l 4 Dili Ji Airh II B Ser t F Pbr 31 Bat Hyp b N N PP 4 Dllo C D 31 Dr n B do V FV Gron Hyp Bacil Pd 4 Do Da eo Va 3 Do pb 131 3 t rai Hll do3i Or Hvp BPb 31 Hl H Psrr A t 4 Bllo Jer Hn 31 Holl Hyp B dito 4 Dtlo ser K 31 Hjp b V Ned Ser M 31 Io ut N pb ser AB AA BB 4 Do er T TA 3i MU V H I red PaniSbr 4 D l tm t verpi ui Ik 1 31 N Hyp I d o 31 N Hyi b Veind erle K 13 Qlo 131 1 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr V t OverUsB H b d o 4 Rolt Htp b do4 ld dito 31 j Sled H pb Ber K L 3 mr Hyp b 4 1 110 aerle K 4 Dllo ene E 3 Dllo 12 4 verpl ulUe I 3 Weill Hyp b ll FF 31 oorlog beslikt wordt door h lj ttn er i i Inki i dt verhinlinis met de v ur op de Oceanen m de lucht i ii vooral op het Biitsche ti md gt thitdt In derdaad zon belt ot htt iiffiyi use orgaan kuinen de Brilsehe suteessen m Afrika d in n ei be lisse n omd it 711 de stnidkrlehlt 11 van Italië niet uitsch ikt 11 Fngtlaiid ht eft enormt lioi vt4 Iht dl 11 a in niiischtn tn ma liiiaal op hit Afiil i nstht oorlogs terrein gt worpen om i lar tigfn be kentenii van Churchill tol de ronrlu ie te komt n dat op uil ooriogsli rrt in de tmrlog jiitt besli k in woiijen In ake dt erkl ii in t n v in t hiir thi 1 omtitnt dt n i ival ip Cit nua ion lateerl tfe G irnali dl il ia dat dt fngelsthi mmisli i itsident van een vernietiging di r haiun van Genua gesproken hoeft M n belioe ft tr niuweliiks op te wii en aleWs het blad dat hii ii h Ihai s cvei ils ib ijn voiige verklaringen vergist heeftWn aanzien van de vern etiging van het Italiaansche oorlogs potentieel Van ie hese h lel mg op Gtnua verdunt htt fill te worden vaslgihoudci dal dit een aanval was op etn open tad die te iiner tijd diene eie rkomstig zal worden terug betaald ia 91 1 ir M l l k s 8f Hts Z25 Ml IS 11 m isi iif 114 IIHt II im IIKI ISO s7 89 KOrRSVN NFDFm ANnscn Cl ARtNGINSTITUUT Koerfcen oor altuUniirn op II Februari 19 1 l 8en verpllihtlngen luidende In Ri fhsmat ke 5 38 Belca n 30 149 Zwll rsrhe Irant 43 58 I ireii 9 87 Deeoeche kronen 38 40 Kooisebe kronen 42J12 Zweedirhe kronen 44 85 Ts eehiirt he kroiien oiide srhuldeiT 8 42 Tsjechlhrh kronen tnleuvie iichutaten 1 54 Dinar Itude srhudenl 3 43 tVnar tnieuw M huiden 4JQ Ti kM he p ntl n 1 45 I ewa I 30 PtnE oude schtitdenl 36 519 Penrb Inleutwe wttuldtnl S 89 Zlotv oiHie arhulden 38111 Zloty ttvleuw e nrhultieiu 37 88 INOrxCUFItB VAN AANHFEI FN 1 n eeleffe l eM do4 r hel H nU t liure u voor de Ktatlsl ekl Hel Indexeljfer wan ko n en van aan l eten wa i srl Ieitn 143 O De iwnael vtwi a nd e 1in was bp FebsHirl S29 Deze circulaire is fiét on i rwerp v in besprckiftg geweekt door het colk e van regetriiijiscommiss irisM 11 Naar wij vernemen stelde ii de Ze zich op het standpunt d t hel vt r bouwen van groenten door voUi tuinders mmdtr gewtnstht is Iits andiTs IS hel wat betreft het ver bouwen van late aard ippelen en bruine iKionen De kweek van groenten vergt ve l Airg en leveit dikwiils ein teltiir stelling op terwnl ttn btlitkkelijk gioott htK ttlht id kuiisiiitsl mill worden aangiwend I i u kun inii l i gt distnbuet rd Itvtit dit m Is etn moeilijkheid op Bovendien is de toe stand 7on dat op hit moment dat de volkstuintjes hun groenlt oeight zullen given er ook voldoende aai vot r il iin van dm beroepste It r Uaartegt ii over vragen late aardappt Itn en bruint booncn weinig mest teiwiil dt oogsi hieivan in tegenstilling mtt groenltii zelden of nuoit mislukt BEURSOVERZICHT l t de alluaüe op do effeelenbeura Ie Am t ed ln watt vei k Y lektii nwl liel tliKte v tntt at hier on l ytittf t eek viUwr lïeen eröTwl rlii4 fekiiineri lia waiii n injtitr eerM4 nlg opdtac4tlen en tte madiit liad te knirpt n met en rtoot RebiYk aan affatte Det wetten w ren dan t ok Keer klein tn daarbij ttrairen de kotnten naeiwelllka ve a d iil duai ylt h Ittn K l etiilt ilK eti hadden vot i l edaaft wiike 1 1 nieuwe klik op d hetiiit veiUotMlintten k wielen oi etïen In hoi Ideas k 1 1IU de lx iHiwsU lilt B wen mt naar tie he iiIW lni nhleelln In de nletiwt 4 ptl obll1 11I tn ueid nt 8 taiielljk druk aaken tsdaaninaar d o cellen o tn loth niet km biooI aiei de lull If tliit i hit K ü M Di koel kwam 11 dtMw 14 eri klolhlvlwul laser eUien l e Olim Hl 11 In e t bl4 auen uil tie Lveilte JonlicK ei ilni et wami k eIn en til it rtt i sl iffe il leenlnv tn mat welntp Ie h ii De 1 11 I 1 1 lealllin waren Ite iwllinln een klelniklield lager leiwDl i o e Ife M i 1 1 V llwil op een onpewll lisl pril II lil I elMi de kon illiiun voeir i iiMle oh iiil eibiieaiiftt Nedotl tnOif wa itn imlteviMi i pi l tit ti lend De Hffptie In geni I int lal oblKrstien waa minimaal ite keiei en v rtn vrUw onv r nsl rd ParKlbrleven lil Het r ik nteiV er rift do lopale aandee en naikl liad welnlB te befekenew en self In de liKino ii iti le aaniJailtn lOB Hi tied ala mels 0111 Op de petnileHiinafdeelIns a nn olies onvemlirtetd nu de onenlns eid wi h er alded an maar onder l ui llld ei l iloorüaam selwixisld omslreek 40 De mtlkeinihiiek lli ilil mei vrUwel we n rl i til vooi Sclieritvalirt lliile oude Vaaelen en Outle p len w de animo ImmiI veidwenen Oe vixir lndu h leelen l e le nrt een belaiiBslelhng Aku s l ewo n aiell rondom den pnrll rs Unilevers olden lel i r leiwlll de PhiMp iaandce en tre n tm reveer de i 1 piUMn ettten vethsndeW tie minder 1 1 hi e oenlen aren pili l p dend de all 10 was eelrtee teer wlnp OoV SPORX BOKSEN DE GROOT WINT VAN WEGNKR Bij de beik wedsti ijdtn in aal Odeon te Rotleidam gehouden behaalde Jo ie fjroot Nederlandsrh kampioen iii htt half waai gewicht ttn moüie over winning o i dm Belg Jttmme Wegncr De Ciroot hiutlit iin tfgtn tander al m de eerkte minum van den strijd m zwaie moeiliikhtsJeii ten i o g plaatste itchtsche diitxte died Wegncr namelijk al dadelijk de planken opzeie ken Na zeven lellen was hi we T in taal het gtvtcht ve oil tt ztttin en hu haalde ij het txik met moti het einde van de ronde In de volgende ronden v a4 de Uroot sleed overtulgeiici in de meerdcrhmd Wegner moe t waie tooien Intaswtren en hoe wel hiJ er In slaagde op de been te blijven gaf hi in de vierde ronde den ongeli k gevvoiden Bliijd mam op Otjk lc B ier de ex kampioen in het half waar gewicht BS kg bchai We een snelle overwinning op d n Belg de Ruytei M 5 k g door dere in de eerste ronde al lol ipgave te dw ineen nodnt de O4Ig al een paar maal neer g wce t iJ van het Europeeschc contipj elen wel wanrom zij zoo be Jï jn niet aan een Bntache J uimg te gelooven ♦ Loknl d dat v f lil n K 1 1 II ni n vtrf r t reddi luu i Britsche i li lU lil vtrnetmt net ANP kIiI ijde IS de opvat itéé Bit Jdifltt tnngen te Berlijn Mt t itS i u I innen yan f t i Jili i isen m jjlBT I s tr 1 ll tiitti I H rli pmerk I 1 i n I li t nl Jul d I ir n K n ho dt ri ifi op an dt n i riot 1 p Int Engi I i wordi n I I r É f i ho ii 1 Il I ill t 111 d in I I 17 rgdhfld t t pmi fk 1 kt I zwakheid V II lil tf Bi r jn ht t in rof pr n om ïiulp tol r Vlf I O r i 1 n Miir hl in U ird ii Il nof f ns dej p n le rn 1 j t ehl in i i rT t V I i Hl 1 IJ I j niit I OU t roph t en oo I ffr I I 11 t 1 in in vjn hl Irn wi H in dl n f ri lonr tp hm Kt n d m tooni I r ini 11 in Rt rlitn t r l IS 1 I IllU lp 1 Ml vi I I Ki hl I I I t m lilriri I I I IS I I 1 I 11 t i II i Ml I l l I ffiriil 1 jurid ir 1 In tri f 51 II Il n I lil 1 I i SI hiiiil 01 I li hl hhi n d II dl i II o 1 K 1 II I idi n 1 X h w 11 fit t dl Hint rlitkt sti rkti l I n i j t ni I nt n 1 111 Imii polil tk gi f mo lil ii ïiii j ip iiii ilH kl 1 aipitfl II Ijnfin 1 lAi i htid van niiilsilu ifffl ir I iiijt oo vtrkliirdi in hl I it and ti re n in dt fhim tiji I IS m Biiiim mt t i Urd Uil I Il in lil de ndi van i u dii 1 r lil Jli 1 lit oiijtn oo I ir UI I 11 r ini n i i h li k p I I il I tiiw in V tn h n 1 I 1 I r d it hl t 1 1 11 n I l V m i I SM I il f het van mi nki I tuurde matdiaalook I I 1 ind I inkomt M ii IM II till M il in te Btrliin op de t j de i i it rfi II dl van Hitler wait in I iidi dl I iihti t Duilwht duik l Willi I 11 I I 1 voi IJ I ir van dil i rM iitjiiinin Balgaarsch dementi Ttpnijvt r lie hiwtnii f en van denüiilKlipn III mu r in i n ladiorede vanIFflniiiri diltl Duitse hers Bulganie Wdm iiir l inii ngedrongen en datBulinrwht vlifüvelden door hen zou fi 2ijr lx t 1 e tt is het Bulgaarschejiiijrailattiii Hiili a gt machtigd tot v Tklanii riit ldf i btwtringen W m ven n limming zijn met dill natifid Meening van de Duitsche pers lo hun eiinimt niart n op oe jongste iliiveiOTinj van Churthili tonstatee li Beiliinsche a voiidbladen van IW fn ihit de rede e n mengsel wit v iii grtKilspraak e i vre es en jrfeki vin l rtnspiakt n l fh i 1 Deutsche a 1 I e m e in Jfltuni vergelijkt de redt Whill met die welke R idolf H lier Ind n Breslau gehoudt i It en welke door Churchill etn Wl bcMstyling gevonden heeft Het titiift verder de gevoelens va fiaaghiklitid waarmcdde Eineri hel einde van de Icgenwoorpau e tegeme et zien kan deior Woening over de successen in ra Atnk 1 niet worden we Rgeno Htt rlot8te deel der rede va tiill btlond uit een lofbetuiging Men winterveldtocht maar ho wie di l was het b langriik to f i k voor Chuichill tlf Ih tLa luk m dal dt ver bete A i Kiwhe positie in Noord IV U met be ili8sen kan l heet Churchill natuur uk oren wel geweien en wanJr I ndanks van de pauze wuik Imiü gemaakt om door af in x ii timviingrijke hulpmidde öjn ii i ip oorlogvoering te ver dan b wi ist ons ziin huidige Jjr dat deze kraehtsmspan h verval iT Hrilwhe prestige donr etn fflrnie U verdoezelen Dit bijr dtK l geeft Churchill toe door CJ ovtr te bekUgen dal hel n J3 rri Met name oiklaagt lm j dt r over dat bepaalde voi t Meeds zoo begrensd zijn ji 1 i t aan de BriLsche overwm eJoovcn Gezien het feit van V foep eim hulp aan Amerika H CT in den oorlog 1 sli t dnt I Ae systeem der heerschappil wen enkele omstandigheid ooit kan Weeren In ieder geval heeft het Anzeigcr plaatst fantastische pegevens ftiii ds iim rol uitgespeeld en do e w hili over beweerde Duitsc he rver1ieien m de Middellandjji tegenover de duidelijke bew7 der Dujtsche weermacht en jZi Ui slotte opi Engelands tni president geeft toe dat al zijn ur wen in de overwinning niets Went Hl heeft hulp noodig en i i f P J KngeUnd 1 t t dit hulp Ti voeren Enge Miirvaaeiliiivkiot i loo inMi gtsdirompeld dat zij voor de transporten met meer voldoende ifi Ue Kngeliche mmuiterprfiident moet zelf hel kaartenhuis ingooien dat hij aan het begin van zijn betoog zOo ntoeizaam heeft opgebouwd De Nachtausgabe gt Winston Churchill jeeft met zijn rede openlyk toe dat ï ngeland nergens ter wereld in ttaat is dt n misdadig tegen Duitschland begonnen oorlog wtlke len doel had de vriiheid von het Duitsclie volk te vernietigen te winnen Hij heeft m de e itde nog veel meer gelogen dan in vroegt re redevot ringen Desondanks heeft hij het En elsche volk een viervoudige waarheid moeten fgKen ïonder hulp van Amerika iii den grt otsten omvarig is Engeland verlon n Mt t hulp van Amtrika heeft lLii t land o k gteii kans op de overwiiuunii II I pi hliekt succes detmilit ip operalits m het Nabije Oo hn is uilgebltvon Hit initiatief oor dt n oorlog ligt volkomen m DuiLsche hand Uitingen van de Italiaansche pers over dt verklaringen wi Ikt Chur ihill m ijn radioretit hiift afgt legd ten aan iiii van di optraties in Afrika schrijft dt G 1 o r 11 a 1 e d Italia dat d fc i 4ilstht niinn tt r prtsident natuurlijk Inoinf i nd pntkt ovtr dt thans a in dl ki i luli p Vtthten dt ch iin ht wering ivt dt ht s issen dl t ngt ls li suci preekt dool de De meening ib Romeinsche dringen In Romeinscht kiinj i ii ft nu ii nog geen rommentaal i dt i itlurtde van Chun hiU Men VMjSt tr sltthUs op dat t hurchiU zijn absolute ver tiouweh in de ovxrwmning wilde be vestigen maar dt aimogtndheden ijn zeker van de overwinning De komende weken of maanden zullen aantoonen hoezeer de verwachtmgen van Churchill zullen vervliegen en hoe sterk de asmogcndhcden zijn die de Britsehe macht zullen vernietigen 1 1 I 4 RECHTSZ K£N POGING TOT MOORD TE ROERMOND In den nacht van 27 op 28 Juli van htt vorig jaai heeft de arbeider P B woonachtig te Venio tepootd den man Wouter Xhufleer in diens woning aldaar van het kven te Ijerooven Wouter Xhofl H i was in die daiïen gemobiliseerd bij den Opbouwdicnst Gcdurt iidt de en liitl h ui ijn viouw relaties onderhouden met den 22jaiigen aibtider DB üp 27 Juli was Wouter Xhedetr plotieling thuis gekomen m de hoop werk te kunnen vinden In htt brem van B kwam het plan op Xhcvfleer van het leven te berooven Met medeweten van de vrouw liet hij zi d s nachts in de woning van Xhufleer opiluiten nadat hij zith door de vrouw een b l had laten aanreiken loen de man zieh te bed had begeven werd hij door B aangevallen die hem met bijlslagen zware verwondingen toebracht Dat de man met aan dt verwondingen is overleden is voornamer lijk te danken aan het feit dat B m het wilde weg heeft geslagen tn daarbij geen edele deelen heeft g raakt De rechtbank te Roermond veroordeelde B wegens poging tot moord tot zes jaar cevangen slr f De officier van justitie die acht jaar gevangenisstraf had geeiseht tcckende tegen dn vonnis hoeigtr beroep uan Gisteren diende de zaak voor het gerechtshof te s Hertogenbosch De president zeide tot B Ik zie geen enkel lichtpunt dat uw schuld m dit frama ook maar eenigszins kan verminderen al ben ik er ten volle van overtuigd dat de vrouw van Xhoflecr ook niet vry uit gaat Zy heeft u niet voor nieti de byl ovcigeriilcl Dpeh wat u zelf belieft eerst hebt u Xhofleer zijn vrouw afgenomec en daarna hebt u hem zelf van htt IcïVen willen bcroovenr Uit de verdere behandeling van de zaak bleek dat de 22 jarige verdachte reeds tienmaal door de Justitie is veroordeeld Zijn eerste vonnis had bij op 13 jarigen leeftyd te pakken Kr wer den geen getuigen in deze taak geboord De advociat generul mr H W Massink requisitoir nemend betoogde dat hy geen enkele reden kon vinden om Termmdcring van verdachte s straf te vragen integendeel Het misdruf door den verdachte gepleegd IS dermate imfaan dat hu zich kon vereenigen met de straf welke d officier vaji justitie by de rechtbank te Roermond heeft geeischt Tegen B eischte de advocaat genertal wegens poging tot moord acht jaar gevangenisstraf De vcrdtdiger mr E van Zinnicq Bergmarn uit Vught bepleitte een mildere straf Het hof zal op 24 Fibr a s arrest wijzen JMOOIE TOON NAM T GELD EN SIEBAAD usti 4t Anislt rdini the af en gnf hair lu t hi it tl rug N tteiniii ping dt PfK h s tak it or tn t isehtt gt nik dis tiids t imild dt officiti bij dt Ha it hl iishthank op 1 Octobt r li ii di n 1 ingi man i s maandt n gt v ini iii traf De ifchtlimk e enwtl sprak him op I S Ottnber vri heldeen den tffitui aan e I Img gaf tot htt uistellin vin hoo t rht rot p G tiiei be handt lile het H i igschc i iKchlshof de e z i ik tn ze ide de ui i i 1 11 11 nt r I il hl i st indpui t van dt n f f K II I te df t ie i d tt dt e h intlt 1 wii t van den verdiehte als tdiefst il motst worden aangemerkt en met zes maiiultn ditndt tt worden bestiaft ird ithte bracht te zijner vi rdedi Uing nog 111 he midden dal hii geen Kigi nblik de bedoeling heeft gehad ich hl 11 zit v in dl juffrouw toe te igtntn onder h lar insttmmmg en lal indit n zulks wil het gi al ou ziin jrwtist hijdaaiUit ildoende gt legen 111 1 JU hebben ge h id in de hotels of n dt taxi s toen zij daarin samen wart 1 do ki stt lig nit m den har waar vijf o es personen by aanwezig wrart n dit duidt lijk konden waal neniti d ii by den kostbaren inhoud van hl t tast hjt ledigde H t hof zal 24 ïtbruari uitspraakdoen VROUW MET STFFN GEGOOID Ht t Bossche gerechtshof heeft giste rei uitspraak gedaan m de sliafza ik tt Il tien arbeider J J B uit Oss die lie Ill in den avond van 26 Augustus van het vorig jaar vrouw Sicben een steen tegen het hewifil heeft geworpen tengevolge waarvan de vrouw etn zw iie hersenschudding kreeg B h ld eJien avond eenige cafes l ezxitht en was nogal lastig Wegens dtt dtlitt ht e ft de Bos sthe rechtba k denman veitiordceld tot anderhi f jairr g vanctnisstraf B teekende hiertegenapnt 1 aan Het hof heeft B verewrdeeld lot een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest DIFFSTAI MFT CFWELDPLFGING In den nacht van 22 op 21 Maart van hjjlvorigi jaar werd ie Monster ten hui e V m de alleenwonende bejaardeweiime v d N ingebroken Tot n de vrouw den inbreki r trachtte te V t rjigen grt t p de e haar bee t duw de ha ir len prop in den mond en dwong haar tot aanwhzing van de plaats waar zij haar grid had geborgen Op dit wi 7 e gelukte het den inbreker een btdrag van ƒ 90 te moven dcxh reeds e nki Ie dagen daarna viel hy m h in l n V in de politie Ht t was de 25 jarige koopman J H lilt Dtn Haag en hy werd door de Haagsche rechtbank tot twee jaar gevangenisstraf veroortley ld Bewerende dat een meisje m t wie hy omgang had hem tot de inbraak h id aangespoord en dat hy met ten volle iin daad had beseft kwam de Veroordeelde in hooger beroep by het Haagsche gi echtshof De ddvoifaal generaal heeft gisteren bevestiging geeischt van het vonnis waarby naar ziin otirdeel reeds verminderde toerekeningsvatbaarheid in aanmarking was genomen Uitspraak 24 Februari UNO tN TUINBOUW EE RAAD AAN VOLKSTIIINDFRS 1 Kwnckt late urdappelen en bruine IXMmen maar geen groenten In den loop der vorige week heeft de secretarisgeneraal van hit dt parte ment van Binnenlandsche 7ikin namen zijn ambtgenewit van Ijindhoiiw en Visschery een circulaire ann de gemeentebesturen gezonden waarin er aan werd herinnerd dal ttn dienstt van de voedselvoorziening van ons land tal van maatregelen zijn geneimen ten einde de boderpproductie zexi hoo i mogelyk op te voeren Gewezen Werd op de we nse jelykheid dat de gemeentebesturen alle mede werking verleencn om gronden waar over zU dr beschikking lebbeii ten volle voor d n verbouw van lendingsgewassen in aanmerking Iv doen komen i Z mcbe HbBkt Zulder Hypb M t uUl 4 D o ser K L S ZH Hypb met vtrpl ultl 3 Eertte Ned Km mt Sch verb 4 Ro Seh Hyp b 4 Dito 31 Induitr onderDemlBgsa AKU obl 9V 108H tiasBergh I en Jura iFvd Obl 3 i 88 88 Berkel i Pat v 37 OW 4 88 l evers Zeep Ml Obl 41 U 99 Wtrkip NV Ie hyp obl 4 99 Wilton 41 a MO 8 H Llmfc Steenkm Obl 4 nn f Bat P MIJ O 41 1 851 S ii ld ld Obl 31 79 79 1 NtderI Obl 41 WA 99 Moorniënn Cult On Öil 9 KM SI Amst Qrb b 9 92 Muller 3 Nat Gr bei 19 9 99ti Idem 19 4 92 Ned Rrbb 4 l Ned Ind Sp MIJ 1802 oW 31 i 76 i 78 MiRs Kans en T 4 O Jiva SI Obl 9 34 SentjirTOfi Joona Ias2 1901 ld 4 29 a 29 Adam 1874 100 3 31 11 ld A dam Olymp L 100 3 lUlz lOHld W Kr VHV Het 1888 87 AANUFEUSN Bank en CrcdleUnitelUli Ad Bank aand lUs 1121 Hou Bankll dllo so Irc Bank dllo 10 110 Jav B 500 v a JSü Ka vereen dito 114 N I E c m dito 84 S3s Ni derl Bsnk A 141 N8v7AsnOd W Ut N 11 MIJ I2S0 a M 1 Rolt B Ver aan l ut 1 12 TwenIscheB A A IM IZ2 Induwt ondemenilBCvB AlB Nonl enw A 84S l l l A rt Dr MIJ a l i A rt Superf a llji A 1 Strtw W a 1211 n Mart Fihr l B V rt R ƒ S loot IIKS O l l 115 ira V d B p A 1000 n 1 B moe 4SS 1 7h MO i4l 189 140 143S l t m IK 182 ism 198 1 im 11 9 Il 117 J15 OT i 4m Hr 1 118 8HH O ll irtii init 4 S 4S m IS 135 IH 2311 J38 Birk s Pa Afpe st c v oand C en P F SthoUe Gntida stear dllo Griutej en 7n A oref amd Dllo B wtn ld p Heemaf aand Helnek aamï Hem Cons aand Holl St n f a Hol indla aand Ho Bet Mil A Hol dr en k A Hol Kun lz I A Int Ow B dito Intern Vl c A K F Bevne dllo o nre f Knn N F m b N Hoocnv do Kon S 7out I A K Br Stheem do h r rli of M V dr dito 117 Ie B en tl C 1119 1 i IM itim 1 2MIH 3R71 B5 Helt 208 100 e pr aai d lil nil lonor v pr A iiti no ino 6 7 r pr A n lonfl r pr A J 4 i I vemnf IJ en Mf Mu f d N rt B r v 8 N G en s F a Nert Kabe f d lo N Srh b n ll d to t f Kev er A PI 1 Gloell II 7Si flïesl r V A Rol D Ml dllo Sthp de KAl d N IM 36 111 lis IM IW 110 IIUI 192 105 IIIH 1491 Wh 14U tw IIKI i r7 lin en dilo trahsf t d Itokv 110400 a Sloks 5O0 1000 rt ït sp nn Sp do Sto k dllo Twi r lr Pref A IHr A ptl I C A Ver B fb aand Ver Ch I aand D lo pret Vri At N n V A Ver Pf Cr der D tn dito p aand Ver N R tab a Vtr Touw f dllo V l lnl en K d i7m Ml 115 1591 Ml llbM Werkspoor A dito 171X Westersulker dito 164 Wilton r gew A 184 Dito C pr V A Weyers I n H Am Chryftal Am Smeltlnx 646V C T A Slmd Br 6i 7S C V lOA Am Tob Cv c V UM A 8 R Il Colg CvlOABH Gen El CyJCt v 2 4 27 271 38314 t 5 a Rl n Hud MCl3 Rn Keesp Mc T PI Corp C T A N St tiwG A R II Unit St uliber C V lè f N I Ef Mt A C A Dito Nat B 4i M Nl Gas MU A 09 Dito N Bet Tw C St vKs Am Tel Tr K C v A 153 163 Haadelav reeiilrint ii BCenHiA Ih IT 14 Bom S H M A 178 Dell At H M d 11 Gunti en Sch A 129 211 14 lir l Cr en H V H A 1 l Inde en Teves a 191 i Ned Wol MU A 71 MIjBkottWMidenicnIafea Bil Mt Ie rub A ifi Olio 2e A 4t i 4 1 Boelen M MIJ a F Sln kep TMlj a 17 Petrol imderaeailnceM Drd Ptr I C T A 22 K N Petr Mt 100 On J A S7 JS I dilo C V A M Moenia Enlm A 7 4 Ti i Tdrakan P M A dt 7 dW Slai d Oi 10 4 2 C V A IKi 3H Rubberoadensemiucen Ili sa Rubt er a I4ii Ind Rubb C 1711 Java rai utch 11 14 Preanger R MIJ tli 70 Rotlerd Tap 7 SoUtrl Plant 7K Wal Sumatra Hl Zuid Pieangtr 77H St beepvaar4sBaatachappl eB ïuine S enA M Ml Ztiv aana N cv tioudr A M De Maan C V A Mil Omlzec A llandelsv A dam 14 4 2711 IllT Ï72 111 lt Ki4 41 4111 ttltuurmaathchayptlM Krlan Salker A 9h 9i Parottan A Itf IS Suiker C t MU A Ji 1 JU Tjewing Iveslorl if öe Aicndsbiirlt ZK Besfjekl A Sock Landb A Am Thee CA BinJ Thee Ru A JH Goalpara Cu Ml Pangkeotam Thte Ifiej Pd irNai KkaCMi Ronssa 1 andb A 185 Sedep tut A Jttf Sindani CuU A IT Te ngt Palen an rm W J v TlieeC Ml m In e uit Syndic 1 KaliTelli Cull Mij a u Michlel Arn lü 16 j W J Kln4CMI IH lï autth V rita A i Bi 1 ko A ill 16 m F W en W 1 I S Pi I W A 11 li C üuda Kaa h Mij 1 t lluu n A bert A tf 11 Houlh Jfngen A Iti lltitilh Pont A 11 11 Muller IW H 1 A 3I HDo 12081 75000 A N M V Hav ï A H 211 7 Snh KMO Cv A lUf Woolwoi th en e o 2 s 3f spoor en TramwecelL Dell Spoor A Ke se N I Sp u MU A M U IAlch T Cv JA Ut £ r S V ï A K C South R e o 7 Idem pref a i 1 Dllo Ceri V 8 A 1 lïUn Pac C A HH Geld T imm Mil Ked tl it Ir Mtj 86Mad Sloomtr A D tn pret A 12 Malanj SI tr A O Java St tr A Sem JoBna A Sem tlierlbon A 14 Soerajoedal SI tr 4 PioiMi alla ACTIEVE FONDSEN StaatJteeiüBgeii NederUad IMH 88m 94 4 98 f m m 74 9U 1 riooo 9814 bU 08 98 UU 1000 S t S3 Grootbeak obl SI 188 int oM I 74 Cert Jnachr I 74 GrtMtbaak oM I 74H 1918 UM 8 Mh M37 i iei 774 1938 M008 1 r 14S S4M Certificaten It t8 Grootboek abL l i igu 1985 Indlë 1000 Si 90 1937 Indl I 1000 3 ffib 1937 IndM MOOt A I 84jV Duilschl Yaunf ObU 1000 30 91 1 at Bank en Cred Kol bank 1771 tied Intl Handclab 1 1Ned iiand MIJ C v A inn Indiutricca 101 ts 47 ÏH 1 IMI ll4 ll M 325 19 s 18ft 137 4 24 W Alt Kunititjd Urn lU lx Berkels Patent 47 1 Calv4 Ollef C few bit Cetitr Sulkar 194 Fokker 183 Leeer Bros en UtU Hb llbi Ned Ford Aut J37 Philips O B v A 1 h Dllo Pref WA l All L udl St C v 10 Ja R II Ï4 Am Bemberf A C 16 e Jew atx m 82 77 V 5 18 a Arn B lv pret a Am Car and F C y Aand 1 Arn fcoka C v ld l Anac Copp C v ld S 2i BtUil St C V 10 ld i 611 t hr i Corp C v A 1 Cuiliss Wr Corp C 48 4 18H M J5JL3E V Idem Genet al Motor Idem Inltm Nitkel Cy C V 10 a fiS Keiinec C C V io A IR III I l i 1 Noilh Am Av C A R II r Norlli Am R A C VA 11 Rep Steel C V A S Urv States Steel ïd t t uivarsaa CU Seiv C C V ld I t South C V 10 A R U 17 4 n Noilh A ty C V A 1 Kddio Cüip C V A tOi t Borneo Mg A 1 siitiein pret Ast d trj Petr Ondernemlni Doid Peil Ind MU 1814 3o lli 241 C Adi tl ixt iCon Petr Mu itlem 4111 JSy Cimt Oil Cy C V 10 1de n 19 Md Col mei la Pet C V A l l i Phil Pet C V 10 ld A SI I 1 IJn C V to ld 1 1T Wal A s Oil C V 10 ide 11 Itiï 12ek lui IU 1 ICAi lO ScheeiSTaartsBaatackapptlen lU 111 112 11 I Am I un Aand Ja a luna Japan Lyn Idem 1 H is 146 Kun td SL Mlj ld i 1 l t IfiUM Kon taketv Mu ld 31 i Ne d Stheep Lm ld 109 171 189 18ht4 Hotleid L o d idem Hl j9if Sloü I t Mij Ned ld Hl Hl 139 Irt Mert Mar Cy t V 10 A l i 6iilker aderaenlttffaa H I de sï A 1 st A til il 1 0 Jd asrhe Cal n u ld Jtö N Hl lnd Un UI 4 46 Vtr Vi si C M 2S0 00 A UH 116 117 TabakboaderneintAfeK Mu A ISliS la6l4 U l B iUv De Mu loira c 4S 2 i i i SI HO 4 5 tiS lts 16M is MtH IIH 1114 14 V Idem Sent r lidh Mu Idem W ilw n t t o t V A Banu 41 d Oh o C V iilem l i e ap Ohio C V 1 25 I li ios tent C V N oik t eiili t V ld Pet 1 s V R 10 1 8 50 C V A South Pac Cy v 8 1de 11 1 tl Railway O few deu Canad Pac C V ld tut let Rublieraisderaenitlif Amsterdam J63 JU5 Ad M31 Jtdl JUtM 1 S ISf 1J4 1 H 4 108 178 174 lï t R Cult Aand Bandar Rub mU ld DellBat R MU td Keiidenf l embi e Rub Idem MaJanKlanden Veraen ld Tost Javo Rubber MU Idem OoaUt 1 5 0 V ld Serbadjadl Sum R Idem tau Sum Rubber MU Idem Sum Rubb Cull ld Ver ind Cult Ond Idem Inter Rubber Cert V Idem Dullscht Cwidscn a et hstlljigverklarlaf Du froestb ld ld 70 711 1 7U ir UI ld ld ld ld ld c 8 r 3 c 8 r 11 42 c 8 r I t9 3 c f r I l 44 c 8 r 1945 c 8 r 2 1948 e 8 r 2 1047 e 8 r 8 1 48 o ara kassa esbl 4 Aukf obl 3 O 9 1 59 Htt tikt lil 126 Konvei vions Dllo Neus faihenmd tl t f Ka I 8 nd J 30 10 I Dllo Z 20 ItM l j Wlnlelshall obl 8I 1 Farltenind llf C v A Ver Kol kind C A UuIlsehlUeil IK II 11 M ao 6m 4JH 43 7S t 77 J 4 O Buhiv J7 i t Vt V O OM t1 T 41 Dito 30 i s l a O 7 a Reiilenbank 23 J Ver D Siedenl O Bayr H p 1 W Pb 18 D I inolwimw O TGelsenk Britw Obl 5 RilQulelioltniiiii Ullo Obl 7 Harpmer BtiShau Obl 8 Phoeiilx Ahl es Obl 8 Rh tib UniV O Ruhrchemle AVO Obl 9 II4 a 8IH i Cl tsi J77H O Siemens en Ha ïke Obl i jV Slahlweike Obl 7 Dllo erl A J K 0 1 8I 1Vlttor Oew Obl 81 Vifet O u K Obl 1 Hl eln 1 ïl Obl 1 Dllo Obl llafener Sliassenbshn Ob 9 Fstlienlnduslrle aand Siemens en llsiska land Ver Glannlo I Fabr and Wintel shall Akt Gm land in i 1 II II thiH om Va i H A I 1 i mu iliU iiiliele Mokken In haiKlm tH letten tets laKei pi U D rn lieraliU lii U at l il a 8 he l veilalen Am tertian lul lri tskUi ei klemUheUl Uk IJ t bak iiaikl verwastl d Ook de AmtwIkaanMh a l llns trok MS elUka iillenlle Ondanks de ♦ iS i fenl het jakenlesin In de Vertenlja Malen aan koet n i p de o J he be i en njol naat boveti 2J2 kilKmin elmitwi elke den la l lei tU tl n meenern i tleels e en 01 der detee flke m taiid l 1 et ok I Ainstetdsm nlel v riutluatie van Iwlerkeni Z l anrt len en de kopetlond en w n h wteniei uiiN M ohsthisaamd Pllil il list e 3 e