Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

i9 30900qK3Q0 Den 35 ten Februari a s hopen onze geliefde Ouders J O PüTHARST en C POTHARSr Flamman hun 50 jangeechlvere niging te herdenken Hun dankbare kinderen en kleinkinderen s Cravenhage 11 Febr 1941 van Slingelaqdtstraat 19 Nieuwe verkoopmogelijkheden diè zijn er thans voor den actieven zakenman Het publiek moet tengevolge van allerlei omstandigheden wel anders koo pen Dit levert nieuwe verkoopmogelijkheden Laat juist thans weten waarmee V het publiek kunt helpen N u opbouwen met courantenreclame Cebuco X De Arbeidsdienst ONGEVEER lO OM MANNEN HE BEN ZICH AANGEMELD De Deutsche Zeitung in den Niederlanden heeft een 9nderhoud gehad met majoor Breun e den commandant van ftn Opbouwdienst die zooals men weet belast is met de voorbereiding van een Nederlandsoben Arbeidsdienst Zooals men zich herinnert is eenige dagen geleden do eerste leiderscursus voor den Arbeidsdjfnst reeds afgesloten De toetreding tot den dienst is voor BOITENUNO ITAttf t iM utatRBSRlCHr VAM HKDtS Weinig nieuws uit Afrika Het 2408 weermachtsbericht luidt Aan het Griekache front optreden YHi patrouille en artillerie Talryke iSBnaUai onzer luchtmacht hebben wegen opslagplaatsen vloot en luchtbaaes poorwegstations en installaties van den vuand krachtig gebombardeerd Op het vliegveld van Janma yn verscheidene vliegtuigen beschadigd pn o rmicld Bu luchtgevechten die zKtk tüden deze aanyalaacües hebben afgespeeld zyn in totaal 12 4j ndeluke vliegtuigen brandend foNoord Afrika niets belan ruks te meiden OoetAfrika artillerie acüe in den aector van Cheren In en BovenSo dan hebben onze troepen ter rechteizijde van de rivier de Omo vijandeUJke aanvallen welke door stnjdvragcns gesteund werden algeslagen On luchUormaties hebben vyandeMlke troepen gebombardeerd In den afgeloopen nacht hebben vöandilüke vliegtuigen boven enkele pUataen op Sicilië en in Zuid IUlie gevlogen en eenige bommen laten vStlen welke lichte schade hebben aangericht m een plaatsje in Apulie en in de omgeving van AveUino waar vier personen gedood en enkele anderen gewond werden Door het luchtafweerfieschut t Battipaglia is een Bn elsch vliegtuig neergeschoten De bemanning die zich met de parachute in veiUgiicid had gebracht is gevangen genomen AZIË Indische troepen a n de Thailandsche grens VERSCHERPING VAN DE ANGELSAKSISCH JAPANSCHE SPANNING De Chineesche pers wijdt veel aandacht aan de concentratie van meer dan 15 000 man Indische troepen aan de Thailand sche grens Zij ziet hierin een teeken van een mogelijke verscherping van de Angelsaksisch Japansche spanning in het Verre Oosten die wel eens tot het uitbreken van een oppnlijk conflict zou kunnen leiflen Buitenlandsch politieke waarnemers te Sjanghai achten hot niet uitgesloten dat de concantratie van Indische troepen gezien moet worden als een rechlstreekschc Engelsch tegenzet in verband met de vnedesonrfchan delingen welke op het oogenblik te Tokio gevoerd wórden en mogelijk tot aansluiting van Thailand bij de asmogendhedon zou kunnen Zeiden aldus het D N B De miUtaire maatregelen van Engeland wettigen het vermoeden zoo oordeelt men hier dat Londen zulk een ontwikkelingsmogelijkheid met geweld wil tegengaan Amenkaansche journalisten beschquwen deze gebeurtenissen als de eerste phase van een grootscheepsch Aftgelsaksisch plan Thailand en Fransch Indo China aan den invloed van Engeland te onderwerpen FTtANKRIJK De vo dselpositie van het onbezette gebied NCEUW BEROEP OP ROOSEVELT De Fransche ambassadeur te VashJngton Henri Haye heeft in een oaderhoud president Roosevelt yeraocht levensmiddelen naar het onbe Btte Frankryk te zenden vóór de voorraden broodgraan geheel verbruikt zijn Na het onderhoud verklaarde de ambassadeur tegenover de pers dat de Voedseltoestand in het niet bezctte Frankrijk ongeveer midden Maart kritiek zou wMtlen Steenkoolgebrek Het in F krük heepchende leenkoolgebrek dat ook zeei van inrloed is op de voorziening Ber Fransche bevolking van huisbrand vindt naar van Duitsche zijde wordt vastgesteld zjjn oorzaak in een reeks feiten die gelen verband hauden met de bezetting van een deel van het land door Duitsche troepen HeT probleem werd reeds in October 1940 ter sprake gebracht binnen het kader van de wapenstilstandscommissie waarbij bWek dat Frankrijk bij een maandeli jksche behoefte van 4 1 tot 4 2 millioen ton door de Bntsche blokkade een lacune van maandelijks 1 miUioon ton moest verwachten Stot het oog op de Duitsche steenkooL positie kon een opvullen van deze lacune met Duitsche leveranties niet in aannterking komen Een tweede factor der Fransche stcenkoolschaarste is gelegen in de nog ontoereikende eigen productie die tegenwoordig pas 75 procent van de vredêsproductie bereikt Groote transportrhoeilijkheden van het Fransche spoorwegnet n de vernieling van voor het verkeer belangrijke kanalen komen daar nog bü ENGELAND Malta gebombardeerd SCHADE DOODEN EN GEWONDEN De Royal Air Force deelt in een door den Britschen berichtendienst i erspreid communiqué mede dat gisteren sterke vijandelijke luchtstrüdkrachten Malta hebben gebombardeerd Daardoor is materieele schade aangericht terwyl een aantal personen gedood of gewond is 3UITSCHLAND GEEN DDITSCBE VLIEGERS tN ALBANM Bet zenden van een Ihijtseh vliegeroorp naar Italië heeft aanleiding geBeren tot veelvuldige gei uchten die betrekking hebben op bieden waar do Duitsche vliegers in den strijd wordw geworpen Zoo is o m beweerd ent ook in Albanië eenheden van een DnJtïch vliegereorps optreden In poli Ueke kringen t Berlijn wx rdt deze be w ring onjuist eenoemd 485e SÏAATSL TEBIJ rueut KI A 3 T B TfEIIOB UJ8T Trekking van U Februari No 3117 f 1 No 1406 3660 59ÏO 12566 13167 17242 440 No 300 10803 11725 11792 18137 21685 200 No 2756 8115 8209 18891 100 No 1194 1267 2844 3285 3671 3898 5038 6562 10524 11757 14908 15051 15387 PRUZEN VAN ƒ 70 1090 3362 6869 999a 13648 16498 19283 HOI 3382 8903 I0Ü19 13706 16502 193Ï4 1122 3459 6934 10051 13826 16655 10399 1129 3597 6948 10080 14265 18656 19497 1134 3603 976 10107 14299 16707 19635 1241 3626 7021 10215 14338 16748 18809 19741 1268 3682 7090 10300 14343 19746 1279 3814 7179 10484 14433 16834 19894 1301 I3ie 3936 41 8S 7318 7317 10533 10600 14444 16838 1464 ja7010 19960 20078 1331 4203 7422 10628 14730 17172 20098 1581 4315 7483 10847 14755 17246 20122 1617 4460 7606 10886 14812 17293 20133 1663 4505 7509 10918 14852 17312 20190 1813 4507 7833 11037 16017 17357 mi6 20298 2Ü34 4637 7650 11056 15065 20373 2064 4764 7695 11322 15118 17626 20383 n ta 4807 7730 11373 15187 17701 20531 231U 4918 7765 11391 16281 17822 20557 3ri 4919 7RR1 11686 15418 17341 20746 73S7 4951 8036 11603 15616 17935 20772 7444 5060 8128 11724 16620 17978 20887 2449 54 32 8264 11859 16923 17989 21003 7491 5506 8517 11869 16067 18241 21063 751fl 6587 8538 11967 16090 18276 21177 i f3 5608 8629 12146 16096 18377 21207 7 i ï 5698 8634 12328 16136 18382 21266 2 UB 5714 8955 12333 16187 18540 21294 281 1 5879 8979 12362 16218 18565 21 100 71 47 5936 9017 12538 16257 18600 21450 2896 6231 9413 12573 16347 18685 21585 2929 6310 9599 12606 16362 18733 21612 797R 6344 9731 12722 16366 18768 21641 305 1 6613 9800 12 34 13J25 16372 18886 21652 114 5 0623 9823 16416 18895 21781 3170 6745 9861 13450 16423 19099 21940 3183 6840 9963 13468 16453 192 12 21945 3272 6862 9964 13561 16456 19245 21988 3345 NIETEN 10 12 3380 5817 9692 12744 15806 190S9 inB2 3450 6946 9699 12760 15831 19060 n 38 3461 5951 9740 12767 15807 19070 11S 3464 6985 9811 12770 15888 19077 11 i7 3470 6080 9819 12852 15890 19179 1183 3511 6178 9833 12887 15903 19223 12 17 t7l 6194 9840 13053 15911 19266 1 I7 3544 33 E 9843 13066 15971 19268 1237 3574 04 1 9888 13107 15974 19305 1245 3625 64 in 9952 13113 15998 19317 uril 3634 64 J6 9962 13125 16003 19389 1281 36C5 43 9981 13132 16011 19418 1202 3691 9998 13194 16038 19449 1 li 37U3 6592 10013 13228 16062 19454 is ia 3718 6637 1008a 13229 16167 19 508 l tfiO 3727 6658 1U150 I32li3 16200 19595 1415 3740 6713 10164 13286 16249 19005 1473 3763 6784 10186 13110 16250 19 f5 I4R1 377Ü 6886 10219 13314 16261 19664 I 5H4 3797 6901 10221 13328 10313 19671 iflon 3847 8941 J0260 I i330 16394 19687 1619 1879 6967 10284 13331 16402 19727 lh6l 3925 6969 10306 1 1354 16409 19735 16RI 92S 6979 liM28 13383 64 i 76 1721 3931 6990 11 162 10393 164l 2 19787 172 3941 70 I1 r379 13406 164M 19826 1731 3957 7U64 10430 13416 16584 19855 n ifi 3961 7100 1G473 13423 16590 1987R 1745 4014 7111 10496 13448 16675 19877 17 50 4026 7119 10638 13463 16679 19936 17 57 4055 7207 10042 13497 16769 19991 1785 4059 7247 10065 13323 16798 19993 1789 4074 7281 10687 13534 16839 20023 1794 4084 7369 10758 13584 16856 20048 1804 4101 7394 10764 13776 16865 20080 1808 41 56 7397 1077 13783 16888 20086 1867 42l9 7398 10883 13807 16953 20099 1891 4249 74 33 10814 13866 16977 20130 1906 4288 7 532 10835 13930 16986 20184 1912 4294 7 534 10866 13949 16992 20253 1961 4310 7553 10868 13994 17017 2U262 2016 4322 7 561 10906 14002 17054 20290 2031 4404 7593 10939 14031 17056 20340 2062 4423 7620 10963 14107 17114 20428 2083 4427 7674 11135 14138 17120 20470 2065 4434 7682 11136 14139 17122 20477 2072 44R1 7704 11139 luoè 14151 17214 20479 20R3 4486 7712 14158 17339 20512 212 5 4579 7773 11242 14177 17345 20569 2127 4598 7781 14247 14198 17452 20572 2134 4806 7Ï87 11295 14208 17464 20579 2142 4621 7110 11341 14212 17467 20620 2148 4683 7869 11346 14216 17498 20622 2161 4694 7871 11357 14319 17612 20628 2165 4698 7873 11400 14372 17622 20639 2170 4723 7975 11450 14 173 17623 20654 2207 4735 8002 11475 14398 17630 2066 2214 4789 8018 11487 14437 17722 20662 2240 4796 8040 11491 l t66 17778 20685 2248 4798 8063 11M5 14467 17795 20744 2263 4815 8061 11587 14468 17848 20837 2265 4890 8091 11610 14490 17883 20840 2316 4893 8101 11621 14596 17884 17886 2 I860 2317 4901 8114 11642 14611 20927 2327 4932 8122 11653 1462 14665 17937 20967 2350 4969 8176 11720 18033 21047 2407 4976 8236 11738 14676 18100 21119 2463 4987 8254 11743 14711 18135 21160 2479 5054 8281 11863 14722 18153 21170 2557 6074 8380 11878 14729 I815S 21201 2562 5091 8430 11915 14739 18168 21298 2599 5111 8465 11916 14770 18186 21297 2624 6116 8469 12029 14790 18246 21307 2667 5124 8497 12031 14799 18268 21328 2673 5143 8526 12060 14846 18282 21347 2675 5145 8541 12063 14922 18317 21411 2886 5148 8575 12065 15026 18326 21453 2716 5168 8602 12083 15083 18362 21489 2718 5188 8622 12089 16097 18364 21504 2748 5231 8651 12104 15127 18374 21521 276S 5235 8659 12126 15129 18463 21553 2783 5240 8661 12166 15164 18544 21557 2790 5250 B714 12179 15208 18584 21577 2797 6255 8805 12187 15210 18667 21643 2850 6334 8815 12193 152 16 18702 21653 2874 5380 8913 12203 15315 18708 21090 2884 5389 8934 12204 15343 18726 21698 29 i7 64C2 9083 12223 15148 18740 21747 2996 5477 9086 12236 I54I5 18798 21764 3056 5504 9168 12255 15483 18821 21836 3139 5525 9171 12262 155 56 18849 21854 3144 5526 9173 12371 15559 18918 21892 3150 5818 9206 12381 15574 18947 21894 3159 5623 9284 12438 15599 18950 21914 3188 5665 9331 12463 15611 18954 2195 3211 5666 9465 12474 15666 18960 21968 3281 5681 9474 12480 16671 18970 21975 3312 5737 9 555 12677 15734 18985 2197J 3328 5738 9617 12602 15746 19004 21988 3342 5791 9640 12679 1574T 19013 22000 33 58 5794 9656 In de vorige lijst stond 9183 m z 9182 In deze klasse zQn noK ingebteven 8 prijzen van ƒ 1000 Benevens een o mle van 30 000 voor den laatst ultkomenden hoogen prijs en een premie van f 3000 voor bet laatst uitkomende nummer OFFICIEELK VALUTAKOERSEN DEB NEDCRLANDSCHIi BANK 11 Februari Valuta s clüm Hllt en tel transacties New tofk t IM it l IM Berlijn 75 Jgs 75 43 BrustKl SOU 30 17 Holslnkl l3M tija Stockholm 44 81 44J Zurich 4343 M71 lankvaplcr Berlijn 75I9 7S 34New York 1 86 I l lBruSMl 30 08 S0 2SStockholm t 44 7 ƒ 44 l ZUrlgi 43 M 43 S Advertentiën Echtpaar zoekt gem ÉTAGE met keuken of gem KAMERS met gebruik vanj keuken Brieven No G 463 Bureau van dit blad 12 Twee longedames 26 jaar zoeken gem Zit Slaapkanier met kookgelegenheid of gebruik van keuken Brieven No G 461 Bureau vandit blad 8 ü 464 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscberij LEVERINGSBEWUZEN VOOR RUNDEREN VERKOCHT AAN HET PFERDE VND VIEH VERKEHRSGESELLSCHAFT Het Rijksbureau voorde Voedselvoorziening in Oorlogstüd brerigt ter kennis van belanghebbenden dat de leveringsbew zen voor de door het Pfer Je und Vieh Verkehrsgesellschaft Aussenstelle den Haag in de periode van 25 November 31 December 1940 gekochte runderen door deze stan de handelaren van welke de runderen werden gekocht zyn uitgereikt Deze bewyzen moeten door de handelaren binnen 14 dagen aan de leveranciers der runderen worden overhandigd Ieder die een dergelijk leveringsbewys voor 16 Februari 1941 aan den Prov Voeds Cömmissans of zijn Plaatselyken Bureauhouder inlevert wordt geacht een rund j hebben geleverd ingevolge het leveringsbesluit rundvee IP Ai Belanghebbenden wordt in overweging gegeven zich ten spoedigste met den handelaar aan wien zij rimderen voor exportverkochten in verbinding te stellen Voor de n a 1 Januari 1941 voor export verkochte runderen zullen de leveringsbewijzei door de Nederlartdsche Veehouderycentrale rechtstreeks aan de veehouders worden toegezonden 2065 52 4a TBECKING BAIGHTON £ Ca WalHga pimalaleenlag 1912 S KLASSE 10 UIST TBCnmC VAN DINSDAG 11 FEBBUABI 1S4I HOOGE PBEMIËN 1000 906 4477 7075 14363 17601 10620 400 12476 200 1084 1186 2938 S657 4831 9553 12635 1 436 100 1160 3487 3050 693S 13895 16933 16421 19864 PBCMIËN VAM r70 377 306 312 378 438 1101 173 2447 JÜ37 41D9 486a 523 U7I1 2U6d 2738 3687 467 iiU49 5341 6545 7619 8533 3348 486 li81 1981 2732 J399 4626 wia 5819 8230 7335 8 iö6 9390 64 14J a u 2601 S i 46uu 6111 14il bul 76aa 861 9 J 366 oV i lo SJ jti 2823 MAb 4629 6171 60U3 1671 76 19 1313 1829 2711 3067 4436 48811 ÖJI i 6187 7Ui 4 SluO 8869 1248 1918 3718 3201 4487 oUll 5659 8224 7128 ö2U4 9131 7U7 1636 J9i0 3971 4657 6009 166 2431 2U92 407 4700 5ÓU3 b9dG ÓUbi 8789 6 1386 2141 2793 3771 4S85 6098 SÖ68 5oi4 5659 5819 5341 6908 8144 6187 224 8230 6545 6667 6S B 7Ü54 7128 7335 7618 7604 8115 SluO 82U4 8 i56 8533 8646 8833 8859 9131 9390 3348 9568 9873 10209 1041 1 1U441 10449 lü540 1U6J1 1Ü641 10713 l jl iif airtS 11080 11312 11447 11452 11467 11640 11751 11765 1805 11862 11883 12016 12063 122Jj 12J0J 12322 12376 12471 12536 12S70 12578 12578 12627 12675 12743 1 749 12330 12394 13016 13065 3224 13201 13293 13429 IJOU 13J98 13356 136 15 13686 13790 U830 13843 13 7 13993 14029 14079 14083 14104 14190 14320 I45I8 14524 11548 15ü2 i 15089 10184 ljl 2 15227 16322 16491 15496 16672 15683 15726 15727 15838 i5873 15955 15957 1S873 16051 16165 16383 16418 16481 16565 16616 16717 16912 16934 17012 17033 17084 17125 17181 17276 17356 17417 17539 17629 17644 17712 1777 17889 1792 18324 13397 18618 18d 4 18dl 16912 18993 19051 1918i 19240 19254 19279 19503 18611 18674 19699 19900 1991S 19944 20063 20144 20180 30325 20334 30605 30907 b N PB£MICN 70 78 321 395 2 333 361 468 541 661 644 650 660 663 76 768 816 841 863 889 eo 932 836 854 883 1094 1137 1153 116 1300 1358 1284 1328 1356 1388 1394 1401 1433 1473 1 93 15U 1516 1517 1536 1583 1630 1689 Sl88 1743 1768 1816 1644 1869 1894 i e 3132 2174 3350 3367 3372 2301 2358 2396 3407 3415 2418 2454 3478 3608 2512 2540 3544 2548 3666 3745 2818 2836 3850 3912 3U33 3027 3039 3051 3067 3077 3112 3145 3167 3164 3360 3477 3503 3526 3586 3625 3680 3690 3723 3725 3733 3763 3776 3796 37 8 3805 3818 3845 3883 3966 3979 4037 4135 4159 4347 4348 4269 4308 4333 4343 4353 4358 4385 4403 4444 4473 4498 4547 4549 4556 4633 4634 4638 4738 474 4749 4779 4784 4 3 478 14 4818 4837 4873 4886 4895 4952 4964 5013 5038 603 5045 5100 5122 5133 6178 6330 5361 5318 6348 6350 6356 5403 5408 6433 6450 5471 6496 6536 6630 S665 5673 5 60 6778 5806 5807 5811 5916 5938 6979 6896 6066 6131 6148 6166 6167 6169 6201 6304 6318 6328 6343 6373 6415 6466 6483 6600 6511 6534 6570 6653 6705 6716 6730 6766 6758 6761 6786 6811 6823 6888 6943 6967 7000 7023 7038 7055 7068 7081 7083 7133 7138 7235 7238 7360 7288 7360 7365 7368 7388 7463 7497 7537 7681 768 7704 7788 7762 7798 7864 78 4 1875 8008 8071 8336 8267 8268 8313 8331 8368 8374 6444 8455 8473 8 8498 8533 8541 8558 8568 8033 8666 8713 8718 8734 8739 8748 8787 8848 8875 8693 8912 8939 8843 9045 9056 9057 9067 8103 V104 9106 9156 9157 8187 9304 8210 9214 9323 9233 9235 9264 8378 8292 8337 9328 9343 8377 9397 840 8461 9483 8487 9489 8604 8625 9637 6605 8606 80 676 8780 9897 99U3 9941 9945 9966 8979 10081 10136 10295 10347 10357 10368 10371 10383 10433 10450 10486 10503 10537 10 9 10548 105j5 10685 10609 10C72 10704 10723 10749 10768 10B4 10878 10884 10814 11057 11069 11087 11103 11133 11175 111S 4 li320 11330 11395 11416 11419 11462 11483 11492 11497 lloCt 11534 11569 11586 11602 11609 11620 11668 11679 11 18 lli SO 11768 11781 11818 11848 11859 11870 11874 11884 11898 11936 11942 11955 13008 12015 12023 12037 13097 12151 13160 12173 13330 12246 13260 13276 13278 122S0 12288 13317 13320 13364 12362 12376 13430 12434 12437 J24S7 13558 12569 12587 12601 13706 13742 12759 12817 1 2876 12878 13901 12919 12921 12943 12944 12045 12880 12981 13029 13145 1316S 13167 13169 l 172 132 1 13276 13630 13636 13674 13082 13708 13725 13753 13761 13768 13783 13818 13839 13B58 17885 13960 13996 14033 I407J 14077 14128 14178 14220 14250 14272 14344 14395 14449 14451 14523 14627 14570 14666 14893 14714 14741 14743 14753 14756 14771 14852 14861 14862 14893 14898 14023 14928 14969 15016 15017 16019 16033 18038 15051 160 56 16076 16153 15195 15313 15 26 15297 15349 15350 15392 15407 16457 15488 16470 15494 I6J S 16593 16616 15600 15b99 15720 16786 15772 15776 15797 16822 15829 16843 15B07 15915 16929 16946 16679 15087 16075 1612B 16210 16212 16218 16349 16363 16371 16387 10 306 1S490 10689 16719 16744 16756 16 68 16774 16788 16808 16810 16853 16856 16884 16900 16938 169R1 16982 17014 17018 17066 17087 17103 17128 17131 17193 17240 17244 17247 17358 17263 17273 17399 17410 17437 17513 17o70 17574 17598 17628 17648 17685 17725 17733 17743 17749 17770 17773 17774 17832 17944 17976 17986 18007 18019 18029 IHOSl 18101 18136 18142 18144 ISK ia 18186 18321 18357 18278 18306 18 108 18315 18350 Ï83C6 18309 18392 IS4I5 18428 1844 i 184Pa 18510 186or 18824 18636 18067 18690 18722 18791 18799 18807 18825 18841 18853 1B8C5 18900 18963 189Ü3 18 7tf190S9 10061 190DS 19103 19113 i Pi 2 I9I57 10180 19348 192S3 lM2 ir1 19314 19346 19364 19389 193 6 19414 19463 19476 19511 19629 19670 19684 18687 19703 19724 19770 19794 19813 19831 19845 10856 19889 19B05 10923 16936 20026 20027 20088 300 i7 2011 5 30148 20186 30184 20200 20206 20225 20234 20359 20268 30286 20289 20301 20303 iiSlk J 3 20126 20441 204 il 20174 20 i42 20552 30664 20679 30600 30039 20708 20764 2082S 20808 20911 20928 ONCECOeeiGEEHO 2046 174 loopig vrijwillig en gebl eii is thans dat de werving succes heeft gehad Ongeveer tienduizend man hebben zich thans aangemeld Ecu vrouwelijke arbeidsdienst Dienst in het belang van het vaderland zal ook door de meisjes kunnen worden verricht Tot nu toe hebben zich eenige honderden meisjes aangemeld voor den vrij willigen Arbeidsdienst die in den loop van dezen zomer op hel land onderkomen zullen vinden De meisjes behoeven uiteraard geen zwaren lichameliiken arbeid te verrichten zij zullen bezigheid vinden in den landbouw en het huishoudelük werk De duur van dezen Arbeidsdienst is ook op 6 maanden gesteld De organisatorische voorbereidingen zijn reeds Officieele publjcatie van het Departement van Handel N verheid en Scheepvaart CHEMISCHB FRODCCfEN biebritTiii Zooals in de dagbladen van 28 Januari S 1 bekend gemaakt moesten ingevolge de chemische producten beschikking 1941 no 1 fabrikanten bewerkers verweriters importeurs van ea handelaren met uitzondering van kleinhandelaren in o a ver zeepbare wassen met uitzondering van montaanwas alsmede mengsels van verzeepbare en onverzeepbare wassen bruinsteen javanite e d kaliumpermanganaat mengaansulfaat en loodgli voor i Februari jl een schriftelijke aanvrage voor een aanmek dingsformulier indienen by het Rijksbureau voor Chemische producten Koningskade 15 s Gravenhage Daar het gebleken is dat niet alle betrokkenen aan deze veTplichting hebben voldaan wordt et met nadruk op gewezen dat dit alsnog ten spoedigste dient te geschieden daar zy zich andera aan een strafvervolging blootstellen ingevolge art 18 der Distributiewet 1939 Verbodsbepalingoi en dispensatie ontheffing daarvan De in de chemische producten beschikking 1941 ho 1 genoemd dispensatie van het verbod tot het in voorraad of voor handen houden van bruinsteen javanite e d kalium permanganaat mangaansulfaat loodglit en wassen zonder schrifte lyke vergunnitig van den directeur van bovengenoemd ryksbureau tot normale hoeveelheden wordt zonder de beperking tot normale hoeveelheden verlengd tot en mW 28 Februari 1941 De dispensatie van het verbod tot het zonder schriftelijke vergunning koopen verkoopen en afleveren van bruinsteen javanite ed kalium permanganaat loodglit en wassen eindigt op U Februari 1941 Met ingang van 12 Februari zal dus voor deze handelingea een schriftelyke vergunning noodig zyn De dispensatie van het verbod tot bet zonder schriftelyke vergunning koopen verkoopen en afleveren van mangaansulfaat lot normale hoeveelheden wordt verlengd tot en met 28 Februari 1941 Van het v erbod tot het zonder schrifteiyike vergunning bewer ken en verwerken van bruinsteen javanite e d kaliumpermanganaat loodght en wassen geldt van 12 tot en met 28 Februari 1941 dispensatie voor hoeveelheden ten hoogste gelijk aan Vis van de in 1939 be of verwerkte hoeveelheden Van het verbod tot het zonder sït iftelijke vergunning bewer ken en verwerken van manganiulfaat wordt de dispensatie tot normale hoeveelheden verlengd dt en met 28 Februari 1941 2064 100 Heden weer dikke SCHOL vers en gebakken Zvuietis Maallaa en Zure Harlag Lekkerbakjest Garnalen Moeeelen enz P G SCHARLEMAN Jr WIJDSTRAAT 14 Teleleon 2096 G 460 20 LANGE TI ENDEWEG 75 Telefoon 8202 ABONNEERT U OP OE Goutfsche Courant 1 Zij biedt U dagelijks het Jaatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovenijien en daarbü Goed verzorgd nieuws Dit Uw eigen gemeente en omgevinK De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f 2 25 per kwartaal f 0 75 ter maand ot 17 cenf per week buiten Gouda bij onze agenten 18 eent per week Abonnementen worden iangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bu de agenten buiten Ciouda BERGAMBACHT J de Bruin Hooldstraat C 171 GOUOERAK A Verboom Smitsstraat 24 BAASTBECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenatraat lOi MEDWERKERK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OCDEWATER Firma Kahms Boekhandel REEDWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLTTUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 3 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPEIXE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adresseot Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden t etaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenacht wordt Woonplaats en Datum l aam iJI VRAAGD Zit Slaapkamer met koukffelegenlieid of gebruik air iteuken Br No ü 462 Bureau v d bl G 462 5 A DVERTENTfES telefonisch opgegeven worden uitsluitend aangenomen vporrisico van den opdrachtgever getroffen en don tijd is niet ver meer dat alle meisjes kunnen worden opger nomen met redelijken haniel en de prijzen bl 2 stable Vaaneen en pinken aanvoer a rlge week met stroeven hMuM en vooral ra hooffer m pirtia NEDERLANDSCBI OBOENTEN Ot DUrrsCHE MARKTENE Oiwe VPB corr meldt MARKTBERICHTEN PrtJien voor Nederlandach grofntcti JP DtJtit i h markten roode kool te Berijpi fw te l elpzls 8 18 tot 9 te Frankfort a d f te Keulen 8 50 tot 7 te MUnchen 8 10 M fS t Hambuni 100 mk uien te Mündicn W Dei FTSCHE ORautntVENYEILINCK 11 Februari Salads Ie soort S 40 3 SO p r 16U stub Bloolila 36 00 amiijwe IS 00 27 00 per 100 kE selderij 160 2 SO per 100 bos 1 VEEMABKT TE ftOTTEBOAM Heden werden Ier veemarkt Mn evoerd8447 dieren waarcmder SOO gfelMTjilravee en 29 bokken en geiten SM vette koelen 23 schapen 8A7 nuchtere ludvwtfvn 30 er skjilveren 330 Melkkoeien ƒ 549 f4 MO Vaf kKMrten IMS tra tat Vaamn 1340 taS f 300 Pnken t2m SlO les De aanvuer van melk en WêMooHvn waa roiineB niet ka Imen handel en ruim prlj houitend Vajrektielen aanvoer iels giwter tot M mk per 30 kg AABDAPPELMARKT ROTTF ROAM ie Februart Btatjes J 3 19 Itiduslrif B eigenheimer zand 3 34 alpha s J fi bolTle soorten eüïenhemer ƒ 4 04 Voormad voldoende iMhndel tame K XVIVELBECBS MEPPCI QoiH a 40 plua 87 50 Gouda SO phw 4 Edammer 40 plus 67 SO Edammer a ƒ L cldw tw 4S Broodkaas 67 W Hand v1u Boter 1 M excliMM omsetbelaatlnS KAASMARKT BODCOBAVBM Aanwoer S partljer Coudache fcaas de SM kg Ie art 41 90 Handel vMi