Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

woensdag 12 Febfuari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE cot BANT Postgiro 4S400 Bur Markt Si Tel 274 Directeur F TIETER Roosevelt over de mogelijkheid van een imerikaansch Japanschen oorlog iii i i 11 Willkie sfelt voor Engeland maandelijks vijf tot tien torpedojagers te leveren iien de Amerikoansche liulp zonder uitwerking zou biifken dan zal Engeland waarschiinlijk ten gronde gaan DtJITSCH LANGE AFSTANDSGESCHUT AAN DE ICAÏJAALKUSTHET MONTEEREN VAN HET ZWARE KANON IS GEREED HETWACHTEN IS OP HET BEVEL TOT VUREN mollend FRANKRIJK De benoemingf van Darlan MEENING VAN OK FRANSCHi FEKS De Oeuvre schrgft dat de oplossing der regeeringscnsiï defmitief noch volledig IS Er is nog geen volkomen scheiding tusschen de ambten van hoofd van den staat eo muvisterpesi dent gebracht Flandin maakt geen deel meer uit van de regeenng en m een schryven aan Petain heeft hy tpege geven dat hy niet de man voor de politiek vank Montoire is Indien Laval ten tweedenVmale heeft geweigerd als minister vanVstaat tot t el kabinet toe te treden da n heeft hy eiat zeker gedaan omdaf hy van oordeel is een voortzettmg van de politiek van Montoire met te kunnen waarborgen wanreer hy met bet chikl over het noodige persoonlyke gezag m het kabinet Tegen admiraal Darlan kunnen geenbedenkingen worden ingebracl t Niettemin had men liever gezien dat Laval onmiddeliyk de teugels van het bcwndin handen had genomen De Aujourdhui constateert dat Dirlan Engeland zeer geied kent Hy wiet dat men de gcleidelyke verzwakking van Fnnkryk ter zee aan Engeland heeft te ri inken Voor het eerst wordt een admnial chef der regeenng en daaruit Kan men opmaken dat de vinnd van Frankryk thans in het Westea gfzoeht moet worden ZWITSERLAND Het kolenproyeem I e Zwitsefjiehe regeenng heeft mei lu t lOg op de voortdurende ormoije uk II ld em I Tast de uit Duitschiand ii i g n wc idende sietnkoien ook 1 I ld ifli n u 1 andeie i nden m te vofitn bep iild dat van 18 Maart as ie l veieieie verwarming van welken 111 1 eink In Relie el Zwitserlanei verboden il 7iin Djl verbod geldt met allee ii vocii p itieuiiere woningen doch nuk voor aile andere plaatsen van verbii t zooals hotels werkplaatsen arbe dsbureaux scholen koffiehuizen winkels en senoiiwlHirgen BELGIË FrONOMISCHK DFLEGATIE NAAR IMOSKUU len Belgisilie economische delef Ttie bestaande uit de diiecteuren ener aal van liet miniBterie van Economisciie Zakei en van Landbouw is 7JO meldt t A N P uit Btriyn naarMoskou vertrokken om met de Sovjetrtgeering oi handelingen te voeten over d icr vfln BclgisclT nulu tuepr du den mvue r vanIe vensmidiielen u gie Aan dezere i s ne emt oeik ele te volmachtigde oor vraagstukk f l treffende denbuitpnlandschen handel kunnen worden afgestaan zoi der na decligen invloed uu te oefenen op de trefkracht der Amerikaansche vlewt Voorts wordt in mannekringen verklaard dat de Vereemgde Staten m het loopende jaar waarse ynlyk slechts 15 torpedobootjagers gereed kunnen ma ken In 1942 hoopt men op een jaarlyksche productie van 45 torpedobootjagers te komen Het Engelsche tegoed in de Vereenigde Staten De Amerikaansche economiscne deskundige John Flynn heeft een verklaring gepubliceerd waarm hy de mee ning uitspreekt dat het totale tegoed van Engeland m de Vereenigde Staten 4 449 milliard dollar bedraagt Flynn wil met deze verk aring de recente mededeelmg van den mni tcr van Financien Mprgcnthau weer ggen die het totale dollartegoeél ve n Enge and b i ftrde op 1 775 milliard Flynns verklaring zal aan de Senaats commtssie worden voorfelegd hel Duit bij hc vhe militaire bestuur in Bi Igie de l Uit Moskou meldt D N B dat de uit Ie ht Diiitvhe en Belgise tie lede n bost eande de legatie wiaT gisteren is aanHi komen PLEC1UR E BEGRAFENIS VAN GEVALLEN ROEMfc DB HOEMF ENTHE PATRIARCH NICODIM TUDENS DEN DIENST TIJDENS DEN OreTAND GEVALLEN OmCIEREN KM SOLbATm fSCITE Mir IIAIHfN OP HET KERKHOF VOOR DE Alopfi In de perscon erentie is Kisteren Btosevelt de vraag sesteld of het Tu belang zon xijn voqr de Ameriluunwhe hulpverleening aan Enge yai wanneer de Vereemgde Staten KHiden worden verwikkeld in een oorlog met Japan De prendent antwoordde dat dit tev zeer hypothetlRclte kwestie zou iljii flU was echter l ereid er met een vierkant neen op te antwoorden De president weigerde verdere toelichtingen te geven Toen een journalist den president lie vraag stelde of dan op het oogenblik gevaar voor een oorlog met Japan bestodd weigerde Roosevelt te antwoorden Hij verklaarde dat liJn constaleering dat de Amerikaansch hulp aan Engeland met bolioeft te worden beperkt wanneer Japan in oorlog zou komen met de Vereenigde Staten alleen betrek kuig hJd op het geval dat de Vereenigde Staten tut een oorlog met Japan gedwongen zouden zijn Roosevelt weigerde verder commentaar te geven op de uitlating van WiUkJe dal de Vereenigde btalen Lngeland maandelijks vijf tot tien torpedobootjagers moesten afitaan Zie hieronder Red Hij zei4r dat hij al deze problemen eerst i et WiUkie ersoonlijk wilde beiirfken Verklaringen van Willkie In strijd met zljn oorspronkclujk voornemen eerst aan de Senaatscommissie voor Buitenlandsche Zaken zijn indrukken over Engeland mede te deelen heeft Wendell Willkie op twee persconferentie uitvoerige verklarm len over zm reis afgelegd Op de tsle conferentie die kort na zijn nkomst m die vliegiiaven plaats vond maakt Willkie veel propaganda ten gunste van onmiddellijke materieek tiulp der Ver Staten aan EngeImd De liuipverleening i eteekent vol Irekt met dat deelnenning van de Ver Stattn aan den oorlog zftl volgen Inlegendecl zeide WiUkie als wy Engeland liulp verieenen dan heeft li t Bun Amerikaansche troepen nooii dtnh wel oorlogsmateriaal Ik herMi lui lp aan Engeli nd is in ons en h 1 mg daar by een eventueele incensloiting van Groot Bnttannie het fievaar dat de Vc Staten in den oor i Zdudtn worden betrolüien slechts SriKiler zou wprden Willkip sprak met nadruk de gefjchten tegen als zou hu met een Bcieele opdracht naar Engeland zijn jJïMn Myn reis was louter van iMormatievcn aard en ik heb haar als gtwoon particulier ondernomen WiUkie verklaarde verder dat hy in w nauw contact met de vooraan wando Fngtlsche regeermgspersonen W gi staan en met Churchill den Wiusur president Anthony Eden den unister van E uitonlandsche Zaken en J wd Beavepbfook diepgaande bespre eii iiad gevoerd Zijn ervaringen EnKelancB en de inlichtingen die de wfecho regeenng hem liad verstrekt njdden ijn standpunt met betrekking t de details van de leen tn FUurwet wyzigd Vi ir de Senaaticoinmissie van Buittnlandsche Zako heeft WUlkie verklaard dat de eenige mogelyk wid om Engeland snel te helpen Wegen is in aanneming van de leen en pachtwet met tjepaalde zigingen Enlkeland heeft icr rtond en op langea terthijn hulp ooodig WiUkie stelde een maandelijEJfche evermg van vijf tot tien Amenk ansche torpedojager aan Engeland voor daar Engeland ondanks le vyftig reeds afgestane jagers er og meer noodig heeft Voor de ifleverln aan Engeland moeten eze torpedojagers op Amerikaan ehe werven gereviseerd worden Bovendien Iveeft Engeland behoefte aan vhegtuigen mumtie en thepen zoo voegde Willkie hier n toe HU heeft zware ver oestuwen in Noord Bngelsche xiustitesteden garaan Indien de Vtreenl e Staten zich zouden ren aUku apr dan xou het voortbestaan van Engeland wel moeilijk worden Willkie stelde vervolgens aanneniné van de leen en pachtwet voor verklaarde evenwel dat deze wetf t jigeland China en Griekenland beperkt dient te worden Indien de Amerikaansche hulp ronder uitwerking zou blyven zoo herhaalde illkie dan zal Engeland waarschgrüjjk ten gronde gaan De meening van Laguardia Vbor de commissie heeft de burgemeester van New York Laguardia aanneming van de een en pachtw t dis onderdeel van Iwt nationale verdedig mgsprogram aanbevolen D e wet h ehoort uit uiver egois tiselie ovorweginKcn aangenomen te worden alduo Laguardia Hitler en Mus solinie wilkn liun macht over Europa uitstrekken De Amei ikaansche scheepvaart en de handel met ZuidAmerika zouden teistand hun aandacht trekken indien Engeland verslagen of een vrede door veigtlijk gesloten zou worden In 1942 7ijn de Veieenigde Staten tegen een aanval op den Atlanti ehen Oceaan c e iigd volgens Laguardia Het 70u tot 1915 of 1946 duren aieer dit ook voor den Stillen Oceaan geldt Vooits beweerde de burgemeester dat de Vereenigde Staten ith net in Europeesche aangelegenheden willen mengen doch omgekeerd Tenslotte verklaarde hi dat hij bereid is tot deelneming aan den oorlog om de Amerikaansche kusten en de instellingen van de V S te beschermen De voorzitter van de Senaatscommissie George heeft bekend gemaakt dat hij een verklaring ontvangen heeft van den voorzitter van de American Federation of Labour Green waarin de leenen pachtwet gequaüficeerd wordt als onmisbaar voor de verdediging van de Vereenigde Staten In de commissie is nog een pleiter voor de wet aan het woord gekoman nl de president van de Harvard universiteit Conant Conant polemiseerde tegen een beperkte hulp aan Engeland en verklaarde o a dat de vrees voor den oorlog niet de grondslag der nationale politiek mag zyn De tegenwoordige oorlog zoo zeide hU Vertoont vele kenmerken met een godsdienstoorlog Wanneer Duitschiand den oceaan wil beheerschen komt Amerika onder een gevaarlijken militairen en economischen druk De hoop op een vrij leven ligt m de nederlaag van de as Critiek op Roosevelt ïn een rede voor de Economie Club te New York heeft de republikeuische senator Taft naar Associated Press meldt verklaard dat de aanvaardmg van de wet tot hulpverleening aan En geland aan president Roosevelt de macht zou geven de Vereenigde Staten in den oorlog te storten Tevens be schuldigde Taft den president er van dat hu tot dusverre zyn onvermogen voor een werkelijke hulpverleening aan Engeland achter beleedigende taal probeert te verbergen en voorts in het volk de hartstochten tracht te verwekken weUce de voorloopers van den oorlog zijn Taft verzekerde dat het Amerkaansche volk den oorlog vermijden kan wannee het zich krachtig tegen den oorlogskoers verzet Na Taft sprak de voorzitter der commissie tot verdediging van Amerika door hulp aan bondgenooten Gibson die verklaarde dat de Amen kaansche vloot zoo noodig ook kon vooiert moest vergezellen Dit diende echter pas als uiterste middel te geschieden want men schept daarmede het risico dat de Amerikaansche schc pen met Amerikaansche bemanningen tot zmken gebracht zouden worden De Vereenigde Stalen aldus Gibbon mogen niet toelaten dat aan de asmogend heden de ooi log verklaard wordt De rector van de universiteit Ie New York Chase deed een beroep op het volk de vre despolitiek te volgen en niet hulpeloos aan den oorlog mee te doen De wet tot hulpverleening aan Engeland zoo zeide h j mag ni t zon der passonde bcperkmgen worden aan fienomcn Willkie by Roosevelt WiUkie heeft een onderhoud gehad met president Roosevelt dat ongeveer anderhalf uur duurde In aaneluitmg hierop verklaarde Willkie dat hij met den president heeft gesproken over den toestand var Engeland en Ierland en over de aigemeene internationale situa tie Vooits heeft hij met Roosevelt gesproken ver de Engelsch productie methodes die hij op zijn reis heeft ieeren kennen Op de vraag of hij thans een functie op zich wilde nemen m het bewapeningsprogram der Viieenigde Staten antvvoordde Willkie dat deze meenmg van lederen grondslag is ontb oot Protest tegen de wet tot Km pve r leening Door 163 Amcptkaansche schrijvers hoogleerarcn en geestelijken die voor het meerendeel lid zijn van den nationalen bond voor grondrechten is een verklaring geteekend waarm geprotesteerd wordt tegen het aannemen van de wet tot hulpverleening aan Eotgeland Winant by Hull John Winant de nieuwe Amerikaansche ambassadeur te Londen heeft zich gisteren naar Washmgton begeven om een onderhoud met ramister Huil te hebben B zyn vertrek verklaarde hy dat in dit onderhoud waarschijnlyk de datiim voor ztjn vertrek naar Engeland bepaald zou worden De torpedojagers Het Amerikaansche mmisterie van Marme heeft tot dusver geweigerd naar Associated Press uit Washmgton meldt een standpunt te bepalen ten aanzien van WiUkies eisch voor de Senaatscommissie van Buitenlandsche Zaken om maandelylcs vyf tot tien Amerikaansche torpedobootjagers aan Engeland af te staan In piaati daarvan wordt in het ministerie v an Marine gewezen op de verklartnig van minister Knox van 8 Januari waarin deze zeid ijat moeilyk meer torpedobootjagers AMERIKA De geblokkeerde saldi in merika V S CONTBOLEEREN 70 PCT VAN WERÊLDGODD Het departement van Financien der V S heeft aan het Congres eenVapport voorgelegd waarin de gezamwiyke waarde van het in de V S geblokkeerde bezit der bezette landen raEuropa op 4 27 milhard dollar geraamd wordt Hiervan behooren 1593 nulhoen dollar aan Frankryk 92 milIioen aan Denemarken 175 millioenaan Noorwegen 76 f miUioen aan België 1 619 millioen aan Nederland 48 milhoen aan Luxemburg 29 millioenaan de vroegere Baitisehe landen Letland Estland en Litlauen et 53 millioen dollar aan Roemenie De minister van Financien Morgenthau heeftverklaard dat hij het vemmcmenheeft het Congres om een verlengingmet vier jaar te verzoeken van hetstabiluatiefonds Dit foneis heeft zijAnut biwezen Voort deelde hy mede dat hy het sluiten efener overeenkomst njet Chili en Peru om de valuta s dezer landen te stabiiiseerenoverweegt Het souden overeenkomsten wolden van gilyke ètrekkmg aUdie welke reeds met Chma en Argentinië gesloten zyn Voorts gaf Morgenthau te kennen dat najr raming zeventig procent van het g ud der wereld mbezit of onder controle van d V S IS Wat Het toekomstige ge bruik van het goud betreft gafMorgenthau te verstaan dat lietgoud ook in de toekomst gebnukt zal worden ter vereffening van débelalingijbaignsen tusschcn de staten r NOIVIOFRA IN WASHINGIiON AANGEKOüEN De neu e Japa ioche ambassadeur admiraal NeJmoera is in Waslungton aangekomen Hy werd volgens het DNB verwelkomd doT verteigenwoordigers van iiet mmisteria van BuitenlaneLsche Zaken en van de Jjuitsche en Haliaansche an aisades MCHTGASONXrLOFriNGEN IN PHILADELPHIA Door twee liehtgasontploffirjgen ia een elichtbevolkte buurt van Philadelr phia zyn Vier menschen om het leven gekomen 21 personen werdfn ernstig gewond Negen huizen werden ui da asch gelegd als gevolg van den brand welke na de on loffingen uitbrak BALKAN Roemeensche minister o raad UORGANISATIE DEB JEIJGO OPVOEDING Onder voorzitterschap van deit leider van den staat generaal Antonescu IS gisteren een ministerraad la Boekarest gehoueien waaromtrent in een officieel communiejiie liet volgende bekend is gemaakt Generaal Antonescu heeft pstnieties gegeven ter bespoediging van d werkzaamheden voor de reorganisatie der nainistenes De opvoeding der jeugd moet op nieu w grondslagen radicaal worden gereorganiseerd Oe jeugd zal van de volksschool tot de uiuwersiteiit in nationaal patriottischen g est worden geschoold Wat de kerk t etreft zal men zorg dragen voor een streng in acht nemen dor disciphne dexir de priesters Ten slotte zal de le i geermg zich in het byzonder wyden aan de sociale weivaart De ministeries van Economische Zaken en de Nationale Bank zullen maatregelen nemen om credieten welke dienen voor uitbreiding der pj exluttie m voldoende mate ter be hikk ing te stellen AFRIKA Het Jïezoek van kol Donovan ai n Egypte ONI RnOlID UT BRITSCHEN VLOOTCOMMANDANT De op het oogenblik m Egypte vcrteievende Amerikaansche kol Donovan heeft gisteren een bezoek gebracht aande Britwh vloot m het Oosten derMiddellindsche Zee Hy had een langdurig onde oud mqt den opperbevelhebber van het Britsch e eskader In aansluiting hierop koerde kol Donovan naar Cairo terug om zyn besprekingenmet Engelsche en Amerkaansche di plomatieke kripgen te hervatten ioHeHfKaoH Zon op 94 3 ondtf 18 47 Maan op 19 47 onder 8 56 Men it verpHcht te rerdni teren van loosondertfang tol yiopkomst antaanu van vocrtnUeo sten nnr oa contonder i ootatokeo worden I