Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 12 FEBRUARI 194i EEN JONGE ACTRICE VERTELT Heleen Pimeniel houdt het meest van serieuze roUen Jbm feifiieB d tal in het RvloUee dlncmagazijn te Woerden op het spoor te komen Toen de rijkxveldwachter avonds o urvetlUnce wa zag hij op den njksweg tuïKiien Woerden en Bodegraven een wielrüder naderen die aonder licht reed Hü hield den man ekei n C K uit Bodegraven aan en tag toen al deze en gruoten rak op 4 n fiet vervoerde Op een desbetrefiende vTaag van den njV sveldwachltr nrklaarde de aangehoudene zelf niet 4e weten wat er zich in den zak tjcVond daar hij dezen zelf even te voren op den weg had gevonden Toen dc politieman dtn zak openmaakte bieelc dat de inhoud bestond uit tokken onderbroken en andire geheel meuwc kleedingstukken Het onderzoek wees uit dat de goederen konutig waren ▼ an het Rijkskleedingmagazijn te Woerden De aangehouden wielrijder wcra opnieuw verTioord en deze bekende daarop de goederen te hebben ekochf van zekeren G de K te Woerden die in het magazyn w rklaam was Ook deze werd aan een verhoor onderworpen Bij een huiszoeking bij beide vcrdaciiten vond de politie üi üle partyen kleedingatukken w Jke alle v m clM f lal afkom ïtig waren zoodat beidfii wel moe sten bekennen dat Il zieh aan die stal en bo ing hadl n ehuldig gem iakt Ds K v crd or middellijk ontslagen Tcgin b dcri m proce3 erbaal opgemaakt Waddinxveen Z N VROUW MlbHANDELD Milde eisch van den ofiicier van Justitie De 28 jarige lauGaioeider J v E Bi Waddinxveen hetlt gisteren voor de reciUtaank te Rotteraara terechi gestaan omdat liij up 31 October van het vorige jaar Zijn ecntüenoote ern tig heelt nubhandeld U en ochtend toen de man naar zijn werk wüde gaan wa s er voor hem geen brooa om mee te nemen naar liet zeggen van 00 viouw omdav er geen geld voor wae De man is hierover ousdanig m wotüe or utokcn dat hij zijn vrouw heeft gestompt geslagen en gesc opt het gevuig was dat ze zwaar iicltaiiienj let ei opliep in den vorm van e in gescneurce miit Zy heelt eenigen tijd in levensgevaar verKeerd üit het verlioor van verdachte bleek dat het echtpaar vier kinderen heeft en dat de vrouw ten tijde van de mishandeling het vijfde kind verwachtte Enkele dagen na de mishandeling werden de punen zoo erg dat ze op advies van den huisdokter naar het academisch ziekenhuis te Leiden is vervoerd waar operatief moest worden ingegrepen Een rapport van één der behandelende geneesheeren beichreef den aard van de inwendige verwonding hoewel het een groote operatie is geweest en er gedurende eenifton tijd ontegenzeglijk levensgevaar voor het slachtoffer heeft bestaan heeft de operatie verder geen gevolgen gehad De vrouw van verdachte als getuige gehoord legde verklaringen af over hetgeen tot het gebeurde geleid heeft Zij had in de meening verkeerd dat haar man geld achter had gehouden van zijn loon Daaom was er den bewusten ochtend geen brood in hui geweest Intufischen bleek uit opmerkingen van den president mr H de Bie dat de vrouw brieven aan de rechtbank heeft gcschrev waarin ze verzoekt haar man op vrije voeten te stellen en waarin ze zegt hem terug te willen hebben Op een desbetreffende vraag van den president antwoordde ze dat ze dit standpunt nog altijd inneemt omdat anders het gezin gehe el ten gronde dreigt te gaap De officier mr Meischke neeft in zijn requisitoir er op gewezen dat alle teekenen wijzen op eea ongelukkig huwelijk Er is een reclasseeringsrapport over verdachte uitgebracht dat eigenlijk meer schuld cp de vrouw werpt dan op den man De vrouw wordt daarin ongeschikt genoemd om een huishouden te voelen öaar de man verder bekend slaat als en werkzaam mensch zou de schaal van het recht ten gunste van den man moeten doorslaan Alle omstannighc den inaanmerking genomen eischte de officier vier maanden ge angenis traf met aftrek van den tijd 3 4 maand in prevent eve hechtenis doorgebracht Mr Schilthuis raadsmatt van verdachte sloot zich in groote trekk n bij de woorden van den officier lan en kon Zich met diens eisch vereenigen Een fantast Een zwager van den verdachte uit de vorige zaak de 21 jarige meubelmaker D H evmeens wool ach tig te Waddinxveen heeft vervolgens te recht gestaan wegens poging tot op lichting en wegens uiefsul en verduistering van twee fietsen Na de mishandeling van zjjn ziistesr bü wie hi m den kost was wüde iiy een ander kosthuis zoeken Aan een zekeren C Bikker veitelde hij dat hü dit ook had gevonden maar dat hii voor zyn eigen bed moe t borgen Daar Vooi K hy ƒ 15 noodig die hij van Bikker wilde lecnen Laatstgenoemde hadjrmn echter mets gi geveo Verder hpeft verdachte getra ƒ 6Ü te leenen van G de Ruiter aan wien hy het verhaal ophing dat dit bedrag hem ontbrak aan de borgstelling van ƒ 200 die hy voor den officier van Justitie moest storten om zijn zwager vrij te krygen Ook De Ruiter had zich door deze valsche voorspiegelingen niet om den tuin laten leiden Ten aanzien van de fietsen bleek dat de verdachte die te Recuwijk gehuurd en voor luttele bedragen verkocht had Er kwam ast te staan dat het jonmensch al eenigc malen met den rechter m aanraking is geweest verleden weck nog is hü in Den Haag veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf eveneens wegens en fietsendiefstal De officier achtte de pogmg tol oplichting met in alle opzichten bewe en wel echter de die stal en de verduistering van ae beide fietsen Hy eischle acnt maanden gevai genissiTaf De üitspralien c er U dagen N R Crt HET is in deze donkere winterwmtiTua ii een extra buitenkansje als men een aclriee te spreken l rijgt Als men zoo n vlugge vogel eventjes vangen kan tussehen twee lange moeizame reizen met eindeloos oponthoud door haar ergens m een stil en warm hoekje aan een tafeltje kan zetten achter een gloeiende kop koffie om dan te zeggen Ziezoo en nu t vertel eens wat We hebben precies een uur vóór den volgenden trein Heleen Pimentel in de rol van Pamela Mason in Drie meisjes op avontuur Foto archief Heleen Pimentel lacht en zucht als ze een zware koffer naast zich neerzet waarm haar kleeren voor x volgende stuk haar z jn nagezonden Ze ontdoet zich van haar bontmantel en vertoont zich m een magroen toiletje van zware ripszij dat uitstekend past bij haar blonde krullen Een jong vrouwtj charmant door haar grooten eenvoud Wilt u wel gelooven dat we t nu drukker hebben dan ooit t Is wél vermoeiend dat reizen telkens stilstaan en urenlang wachten aan stations in cafe s Met telkens aansluitingen missen en overnachten in plaatsjes waar je den weg niet kent en de hotels van binnen zelfs donker zijn Je hebt t gevoel of je al je tyd met wachten kwytraakt Want wérken doen we niet harder dan anders Toch och ik zit maar zoo n oeetje te mopperen maar in werkel jkheid zou ik dit alles niet graag willen missen I U houdt dus nog altijd dolveel van uw werk U hebt er niet over gedacht na uw huwelyk het tooneel vaarwel te zeggen Ik heb er wel degelijk over gedacht vóór ik ging trouwen We hebben er vaak ernstig over gesproken hoe dat dan moest met mijn werk Maar voor dit seizoen had ik geen keuze want ik was nog contractaeel verbonden bij Het Masker Mijn man vindt het prettig dat ik mijn eige i werk heb Hij heeft het zelf ontzaggelijk druk En m zoo n poppenhuishfjudentje als het onze IS neg niet zooveel te doen Je kunt niet den heelen dag koken stoffen en stoppen Maar we hadden niet kunnen denken dat het zóó moeilyk zou worden met de vervoermiddelen We zijn zoo ontzettend weinig bij elkaar Dal is het eenige heel groote bezwaar En op deze manier zou ik t het volgende jaar ook niet meer willen Maar hopenl fk is er dan weer overvloed van benzine en kunnen de tooneeispelers tenminste met iiussen of auto s vrijwel lederen dag hun huis weer bereiken En anders zal ik een anderen vorm voor m n werk moeten zoeken Maar opgeven doe ik het beslist niet Dat zou ik niet kunnen Jioe lang bent u i u al aan Het MaSKer verbonden Vier jaar Weet u ik heb eigenlijk reusachtig g eboft Ik ben een echt gelukskmd geweest Vertelt u er eens iets van 1 Wat wilt u weten Van kind af aan Ik behoorde tot de eerste Mojitesorri eriingen m ons land daarna haalde ik mijn einddiploma gymnasium en al dien tijd was ik verzot op leekenen en voordragen Hoe het begon Tot myn vijftiende jaar ongeveer heb ik veel geteeKend en geschilderd Eerst bloemen en planten daarna dieren en menschen Ook costuuras en decors Ik vond het heerigk veel stukken te lezen de personen aan te kleeden en ze in de omgeving te plaatsen die in kleur stijl en karakter beantwoordde aan het beeld dat ik me bij het lezen gevormd had En iedereen thuis dacit dat ik naar Je Academie voor beeiaenüe kunst üi zou gaan Dat was al n u tgtinaakle zaak Maar tot het einde van niijn scoooltijd ontweek ik het onder eip Ik Wist toeii al geruimen tijd dal ik aan t tooneel wou of moesl hoe u t wilt noemen En Li u si wel dai ze t thuis met preiug vonaen Gaf het moeilljkiied Ja en neen Mijn vader deed wat versiandige vaders meer üuva nii iit t me ijriezen tussehen de tüonec iuui en een groote buitenlanj cne i u v i o K toevallig dvjor een u liieüjij 4 e golejjcnheid uas Ik reisde door iNuord Italié JocgaSlavia via Egypte naar Palestina en moest terugkomen toen de oorlog Italië Abbessynië uitbrak en gmg ootuurlyk tóch naar de tooneeischooi Toen volgde de tweede bof na anderhalf jaar kreeg ik een contract bij Het Masker voor twee seizoenen Natuurlijk kleine rolletjes ijv t begin maar ik leerde ontzaglyk v tl En nu heb ik zooals u weet al enkele groote roilen gesjjeeld Ko Amoldi liet mij debuteeren met een hoofdrol n l Frankie in George and Margaret van Gerald Savorj En dat was de grootste bof want stuk en voorstelling 5cide hadden veel succes We hebben het meer dan 150 maal gespeeld En sindsdien heb ik ieder seizoen tenminste twee eersteplansrollen gcipeeld Die succes hadden Gelukkig ja We speelcten o a Asmodée van Francois Mauriac Drie meisjes op avontuur Ja ol neen t Jeu d Ze de étage U had zeker mtest de jong meisjes rollen Natuurlijk altijd Leeftijd en uiterlijk zijn belangrijke factoren Maar Maar t Is niet altijd prettig die snoezige onschuldige meisjes in societystukken te spelen Ik denk wcleens och weet u we leven in zoo n ontzaglijk crnstigen tijd Als je op t tooneel staat en pas hebt uitgeroepen o zoo jong en leuk dag Paps dag Mams en ineens gieren de sirenes v or t luchtalarm dan kan het gebeuren dat je schrikt en denkt och en w ij spelen hier een spelletje Zoomaar een spelletje om de menschen te vermaken Ernst en luim Ja zoo voel ik t weleens En dat heb je met ernstige stukken natuurlijk minder Die zyn vaak méér verantwoord want je speelt dan het moeilykc tweiendeleven zélf t Leven is de inzet en iets hoogers bestaat met U houdt dus eigenhjk t leest vanernstige rollen O ja Misschien komt het doordat zeme beter liggen Ik geloot dat ilj nietzoo grappig ben n Bljjspelrol vmdik vaak nog veel moeilijker dan eentragische Hoewel n goed geschreven tekst IS natuurlijk zeer belangrijk Soms helpt n stuk jou en dan weermoetje het stuk helpen In het laatstegeval is de rol altyd erg moeilijk Het ziJn niet altijd de beste stukken die het meeste succes hebben maar hoe blij zijn we niet als n goed belangrijk of echt levenswaar stuk nicces heeft Ik vond het heerlijk de rol van Pernette in Jeugd van Claude André Puget te spelen Een zeer knap geschreven comed ie met alleen jonge rollen Wy waggn met ons vijven plm 115 jaar pud Ook Edwige m zesde étage van Alfred Gehri een charmante tragicomedie speel ik heel graag Dit s uk is zóó uit het schrynende en toch troostende leven gegrepen Geestig ontroerend en voortdurend boeiend n Simultaanspel tegelijkertijd spelend in twee kamertjes n paher efl op de trap naar de vijfde étage Ze doen het altyd stukken waar een hErt in zit t hart van n levend mensch Met het lief on leed van allen dag dat men kent in elk milieu in elk land Lr ontstaat dan vaak n contact met Het publiek zóó sterk dat je op de seconde af voelt lioe lani je n pauze kunt nemen Dat IS wel het heerlijkste dat geeft aoli n wonderlijk gevoel van de bevrijding Maar de andere wisselwerking die van de spelers onderling is nog belaiigryker dan de z g ster Eat ziet liet pubLek tegenwoordig goed Ieder klein roUetje is de moeite waard je moet er n mensch van zien te maken Ook niet alleen n typetje naar u karakter Er komen gelukkig log andere menichen in de schouwbiirgen dan degenen die alleen gespitst zijn op pikante gezegden en toiletjes Tooneel o ilm Ik kijk in een enthousiast gezichtje met twee groote ernstige oogen een gezichtje zonder n spoor van schmink en zelfs van pof der t Valt me n u pas op dat Heleen Pinentel er in t dagclijksch leven precies zoo uitziet als u en ik O ja zegt ze als ik even verbaasd kijk ik schmink me eigenlijk nooit behalve op t tooneel Ik wil m n huid niet ruïneeien ik heb t nog niet noodig en m n man houdt er niet van En Ik geloof ook iSiBt 4at t n oodzakelijk vour je camère is fet 4 iereèn direct zegt als je ergens binnenk t O dat is zeker een actrice Op t tooneel dat IS natuurlijk iets heel anders Dc r maak je een gezicht dat bü je rol past Daar kleed en kap je je zoo dat je die and ere vrouw kunt worden Wy schminken ons allemaal zelf Bij de film niet daar word je heelemaal gemaakt Daar ben je veel meer instrument van den regisseur en van uen cameraman Je mag haast niets zèlt doer Jn Vadertje Langbeen heb ik m n eerste filmervaring opgedaan Je kunt t werk eigenlijk niet vergelijken met tooneel spelen Ik vond het moeilijk en zeer vermoeiend en enerveelend Heel interessant om het mee te maken maar combineeren van film en too ieel lykt me hier te lande haast niet mogclyk Vooral met nu we zooveA matinees geven Maar we dwalen af Schminken IS eenig werk Enkele schaduwen lijntjes op je gezicht n kleine verandering lil haarüraeht Vi pruik en een costuum heipen je soms veel om in de huid van e e uit te beelden persoon te kruipen Het zoekert naar de juiste kleeding Out aak vtel tijd Je kunt in een 1 ransch stuk b v niet iets aantrekken ua i tien raens üien m de zaai ook aanhc bLcn Maar t IS leuk werk Voor historische costuuir s tioeven v e niet zelf te zorgen Wij spelen hglaas weinig coïluumstukken Het Iktosker is geen Adwertentiën In plaats van kaarten De Heer en Mevrouw Merthen Nieburg Keven ipet blijdschap kennis van de geboorte van hun zoou RUDOLF Bierefeid Old Wtllenslek I2S 4 Febfuari 1941 G 470 11 Mevrouw van Wijnen Fluweelensingel 7Üa viaagt wegens huwelijkder tegenwoordige met 15 of 22 Maart een flinke Dienstbode V d en n zelfstandig kunnende werken en koken Aanmelden s avonds na half acht O 471 10 TER OVERNAME Schitterende RadioGramofoon ombinaiia o ni u Igerust met IH watt eindtrap balans toveroüg Cryslalpick up Syuchroomnie ior etc l rijs fl 175 lebevr oubertslraat 15i savondana 7 uu O 467 8 groot gezelschap en de bezetting van klassieke stukken is meestal zeer uitgebreid Misschien laten dén hoop ik elt nog eens eostuums te ontwerpen M ar och eigenlijk als de rol goed is vergeet je de kleeren Ik verlang erg naar n nieuwe rol een héél mooie Mag ik Weten wat dat is Eigenlijk niet want ik weet niet of onze directie liet stuk zal annoneeeren vóór ons gesprek in de krant komt Maar wel inoogt u vertellen d Bt het een belangryk en zeer boeiend stuk is Dat John Gobau de mannelijk hoofdrol speelt en ik die van zyn tweede veel jongere vrouw Ik ben er wel zenuwachtig over maar ben toch erg blij met deze opgave Én nu moet ik heusch weg Zoo eindigen alle intervieuws metactrices ook de genoeglijkste Jk moeterin berusten Met een handdruk eneen hartelijk tot ziens is HeleenPimentel alweer verdwenen Vlug naar den trein R DE RimER v d FSER Uir DE PERS Pri sbeheersclung en spooryjegtarieven Uit Het Vaderland Men heeft ons dezer dagen opgebeld en ook geschreven om niet zonder eenige verontwaardiging te vragen hoe het nu eigenlijk toch mogelijk was dat de spoorwegtarieven verhoogd werden de prijzen moesten immer alle blijven zooals ze op 9 Mei waren Zoo eenvoudig is de zaak niet en we willen maar direct zeggen dat er heelemaal geen reden bestaat tot eenige verontwaardiging over het besluit van onze sgoorwegdirectie Er is weliswaar de Prüzënbeschikking 1940 no 1 waarin het inderdaad heet dat men over t algemeen gehouden is niet l oven den prijs uil te gaan welke bij het meerendeel van de door hem op 9 Mei 1940 afgesloten transacties betreffende soortgelyke goederen in eenzelfde hoeveellreid en van een zelfde hoedanigheid is berekend maar in de verdere bepalingen van dit stuk vmdt men reeds aangeduid dat er allerlei uitzq nderingen zuilen toegestaan dienen te orden In artikel 7 wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd dat de voorschriften van het besluit o a riet gelden ten aanzien van tarieven of prijzen voor het vervoer van personen en goederen Maar er is meer Wie de verordening al te nauw interpreteert en zich als het ware blind staart op art 1 waarin de prijs van 9 Mei genoemd wordt zal de geest vaji het heele pryzenbeheerschingssysteem nooit begrijpen In een dezer dagen verschenen boekje over ije prijsmaatregelen van de overheid een uitstekende gids voor het bedrijfsleven die door W F A Gehrels en drs L G Westcrmann is samengesetld gaat men zelfs zoo ver de zaak geheel om te keeren Het heet daar n ieder die het systeem van dichtbij heeft zien werken zal dit ongetwijfeld beamen dat de belangrijkst bepaling der Prijzenverordening te vinden is in art 6 de secre tarisgeneraal kan van de bepalingen onthetfing verleencn i ini ren prijs vaststellen Het spreekt tocli ei eii ij oj v wel van zelf dat deze duigen te gecompliceerd zijn om als het ware met een enkel gebaar bevroren te worden in den toestand van een bepaalden dag Jie thans byna tien maanden achter ons ligt En wat voor maanden voor ons economisch leven Alles is anders geworden de toevoer van overzee taat stil er komt schaarschte aan grondstoffen er hejbben belangryke erandermgen plaats in de vraa zoowel als aan de zijde van het aanbod Het doel is ongetwijfeld stabiiiseering van de prijzen Maar in dezen storma htigen tyd zal men al stabiliseerend hier en daar ook moeten aanpassen BiNüEïJUNU DIENS TBODE VERDRONKEN De achttienjarige Kaï garclha Kalshovcn gleed gistermiddag biJ het verrichten van werkzaamheden aan de achterzijde van de woning van haar werkgeefster aan de Hooftstraat te Alphen a d Rijn van de stoep waardoor zij in het water van den Ouden Kijn geraakte Niemand zag het ongeluk gebeuren zoodat hel meisje jammerlijk verdronk Toen rfien haar miste werd de politie verwittigd die gmg dreggen en na vier uur het lyk van de ongelukkige ophaalde TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD T HIER TER PLAATSE een pakhiMs of overdekte opslagruimte zoo mogel k aan vaarwater Blieven roet volledige inlichlingen no Q 469 bureau v d bUd 24 NerfariaiMisoha Vanskaring MaalaohappU vraagt xoor hare afdeeüngcn brand InbraaL Bedrijfs Ongevallen en Ziektekostenverzekering een Actief Vertegenwoordiger voor Gouda en omgeving Condities nader cnrereen Ie komen Brieven onder no U 468 Bureau v d blad ie Officieele publicade van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart BTerhaOing publicatie HA t rebnutri 1941 VEBPUCHTE VOORRAADOPGAVE MINEBALE SMEEROLIKN EN VETTEN AANVRAGEN AANVULUNO VOORRAAD De Directeur van het Rijksbureau voor Aardolieproducten daartoe gemachtigd door den Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart brengt het volgende onder ie aandacht van verbruikers en leveranciers Als derde distributieperiode zal worden vastgesteld het tiidvak van 1 April IMl t m 30 Juni 1941 AUe verbruikers en leveranciers zyn verplicht vóór 20 Februari 1941 een formulier betreffende voorrtóen verbruik afname en aflevering bij het Ryksbureau voor Aardolieproducten Sectie I Zeestraat 100 104 te s Gravenhage in te leveren De formulieren ziJn verkrijgbaar by genoemd bureau De aanvraag om toezending van d zè formulieren dient te geschieden per briefkaart waarop vermeld door verbruiker Verzoeke toezending vérbruikersfonnuUer minerale smeeroliën en vetten en door leveranciers Verzoeke toezending leveranciersforraulier minerale smeeroliën en vetten Naam en adres moeten in blokletters worden aangegeven Hiervan ziin uitgezonderd ingeschreven ondernemingen ondernemingen die periodiek voorraden ontvangsten en afleveringen moeten verantwoorden alsmede voorzoover betreft de door hen ais zoodanig aangeschafte hoeveelheden 12 kg afnemersrhoijders van motorrijtuigen en houders van vergunningen verleend aoor den InspecteurGeneraal van het verkeer door de Nederlandsche Visscherijcentrale of door het Rijltsbureau voor Genees en Verbandmiddelen MEDICINALE FHARMACEUTISCHE OF COSMETISCHE DOELEINDEN Het verleenen van vergunningen voor verkoop en afleveringenvan Vaselines A arafine oliën aan verbruikers en daarmede geli3kgesteld Bgp =behoeve van deze doeleindep geschiedt door het RÜkïbureiSr ljr Geneesen VerbandmiddelJn Tes el chad traat 8 Amsterdam V SCBEEPVAAST EN ViSSCHERU De bestaande regelingen voor binnenscheepvaart groote scheepvaart of kustvaart en visscherij büjven ongewijzigd van kracht 3440 02 4a TunmiG BJucHTON ca m Watflga Pmalalaaolag 1912 f Sa KlUSSE lla LqST raEnna van wcknsdag 12 rantjnxt 1941 HOOOE PBCMiSN 1000 4SM S38 144117 14500 15230 lS3il8 IMSi 178N 0437 I 400 5766 10M4 14884 207 300 2494 2613 t 100 3484 8188 8M1 10720 t e£3 17K7 18520 MSM 1M17 20716 PBEMieN VAN ƒ 70 81 667 1880 3617 3060 3721 4861 £686 6223 BOl 31 7826 8105 aOB 267 278 412 448 473 483 488 400 676 826 S34 1067 1168 1289 1387 1444 1848 1736 1818 ISei 3186 2468 2403 2489 2669 3594 261 3 2634 2688 3774 3840 2928 2946 3972 3014 3079 811 316 3181 3236 3294 3393 3631 3710 401S 4016 4049 4063 4226 447 4501 4677 4803 4880 4883 6016 S121 63Si 558 G686 66a 6782 5736 8761 S901 6OI1 9108 116 6196 6436 8463 7065 7096 7647 7668 8260 8330 t047 9298 9892 9896 9925 6670 7160 7668 8384 9914 9951 6779 7255 7832 8486 9435 6886 6a98 8919 7316 7S48 7445 7868 7886 7082 8676 8864 3873 9508 8624 9698 849 7296 7867 8648 9445 91 6754 7237 7783 8438 9427 0081 10023 10198 10343 10396 10430 10536 10664 10676 11048 11135 11172 11399 11423 11668 11612 llUla 121106 12188 12305 12400 12411 13465 12500 12586 12616 12653 12771 12956 12967 13023 13134 13147 13191 1S393 18446 13489 13496 13627 1383S 18772 13773 13856 13883 13966 14010 14066 14136 14181 14303 14443 14702 14763 14918 14031 18147 15222 15262 16274 16280 15303 16375 16467 15700 15778 15780 16832 16855 16970 16986 18040 16069 16216 16238 18398 16634 18748 16800 16880 16904 17098 17139 17164 17339 17262 17471 17534 17608 17689 17889 17972 17984 18072 18080 18112 18154 18366 18473 18488 18682 8780 18874 18904 18922 18957 18967 18980 19032 19130 19201 19207 19283 19327 19338 16449 19638 19833 19840 30163 2U172 20303 20396 30548 20666 30674 20598 20822 30690 20717 20762 20765 20868 30932 30998 GEEN PBEMIEN 6 35 94 110 133 138 154 194 197 218 388 281 290 340 380 S81 434 437 508 810 514 616 518 533 539 587 73 737 7 6 843 873 887 977 1021 1022 1069 1088 1105 1133 127 1314 1322 1337 1361 1376 1417 1435 1468 1 59 1530 1544 1630 1668 1690 1739 1790 1831 1841 1913 1980 3049 2061 2072 2008 3125 3131 2224 2371 2286 2287 22P3 2S46 2362 2381 2425 2433 3484 3610 3516 2668 3669 2674 2716 2741 2810 2812 2818 3833 3970 SOTa 2904 iUS2 3183 3266 3338 3356 3358 3387 3883 366 571 3689 8868 3760 3801 3807 8810 8856 3881 888 8901 3818 8937 3969 3081 3970 3096 4059 4073 4090 4091 4109 4111 4130 4132 4134 4163 4157 4183 4237 4381 303 4418 4434 4437 4458 608 4548 4883 4S99 47 $ 4807 4828 4631 4846 4885 876 47 4 4709 4761 4789 4786 4813 4840 4857 4860 13 49 a 6017 5229 6243 5C28 5043 6070 5143 5170 5177 5191 82qp 6213 S288 63O0 5318 5338 5365 6370 5393 6400 5439 B456 5509 6633 5611 6670 5671 5700 5730 5763 6787 6734 5817 6866 6889 6909 6966 5876 5803 8013 8038 061 61 IC 114 140 175 183 308 307 389 34 6249 f290 6293 6317 0 6340 8341 8348 8374 840 6412 419 471 6492 i97 6503 6538 689 848 6566 C57S 6588 8620 6880 8694 6737 6843 845 8880 6 21 936 6977 7004 70S4 7088 7363 7280 7303 7334 7344 7363 7382 7402 7429 7431 7440 7444 7478 7483 7483 7506 7625 7563 7692 7606 7867 7rji 77 12 7780 7825 7848 8023 8088 F121 8162 8173 8197 8239 8384 8378 8398 £ 71 8417 842l 8479 8480 8482 8S0S S S93 687 1 8714 8763 8783 8812 8863 mas 8890 89 7 lOT 111 9145 8166 9175 9346 8349 9311 9319 8331 339 9380 9384 9376 9438 9491 9492 9538 9533 95 S twis 983 9649 667 9879 688 9707 9791 8818 SS88 9894 9953 9974 10003 10006 10034 10104 10132 lOlSI lOlOS 10I7 10193 10218 10248 10316 10332 10393 10397 10464 10457 10603 10563 10701 10718 10725 10745 10765 10770 10774 10793 10800 10804 10S46 10957 10961 11003 110O8 11007 11093 11105 11147 11155 11158 11160 11174 11227 11249 11270 11287 11306 11307 11379 11382 11440 11488 11911 11626 11S4S 11693 11615 11713 11773 11782 11784 11798 1878 12038 12054 13088 13089 13148 12178 12212 12252 12357 12283 13282 12331 12484 13508 12631 12680 12055 12 3 12721 12781 13770 12775 12795 13807 13834 12873 13883 12915 12918 1295 13098 13100 13181 18181 13180 UlOB 13266 13423 13468 1353 13642 13695 13603 13868 13880 13687 13676 13706 138ef 13867 13871 13894 14040 1408 14966 1418S 14141 14160 14173 14130 14211 14243 14260 14361 14459 144S 144S8 14S71 14708 14723 14729 14732 14756 14768 14777 14783 14787 14807 14816 14880 14884 14891 14900 14B37 14946 1495 14907 I5I110 15028 16118 15137 IS149 15181 151 S 16179 15400 16413 1546Ö 15466 15490 15537 1S528 16883 16534 15562 18579 15590 15861 16854 SflSO 15684 15705 15724 1B74 168R1 15859 15864 irjnS 15924 15928 15971 16004 16015 18031 18078 KOtS 16104 16121 16147 16165 16201 16227 16281 16323 16338 16377 16383 16431 16438 16489 16499 16518 16525 16634 16639 1660 I6 7 16680 l 8a 18704 18721 I673S 16750 16786 16839 I S81 10885 169 5 16995 17138 17164 17179 171C2 17184 17195 17227 17238 17283 17387 1728 17389 17338 17412 17438 17493 17643 17St IV SO 17595 17613 17624 17837 176 7 17873 17709 17729 17841 17B43 17SS1 17872 17883 17915 17923 17929 17950 laOOi IB O 18055 I8I47 18188 18314 18223 18412 18543 I8 3 18571 8 D0 18299 18821 18530 18673 18691 18734 18783 18796 1B322 18638 18S7S 18883 18997 19814 19089 19005 19161 19174 18215 19381 1 12 lijVe 193S8 19 383 19890 10400 19465 19471 10480 105711 19074 19642 19654 19 i7fl 19708 19727 18775 19776 10823 13834 19846 19861 19908 10926 19952 19981 18974 19 8S I B1 30000 20149 20171 30173 20177 202 20231 20239 30282 20387 20363 20338 2OT44 20357 20359 20375 20378 20432 20487 20465 30514 20531 20H6i 20880 20961 20975 30094 21000 OH 6COMIGÏEBD Verbcterlngtn 5f klasse ÏOe l i t Ortn Prnnltn 4779 moe E 4777 3M 8 mort HJn 30383 180