Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

TE BLAD WOENSDAG 12 FEBRUARI IMt EFFECTENBEURS AMSTERDAM lECHTSZAKEN AÊTIEVE FONI EN Staatste iiac a NedariaM IMM as Noteeringen van II Kcbrudfi OBUGATHa Stunm nInteK erk aar Mn WecteiïUiker dito rail 152 leu 115 159H lUii 40 la 4000 a iMw btt IIMI i u ftm ft Grootboek obL IVa uat isH au Cert e Iniehr 3 GFootboek ObL 3 193 1000 nn iiMii 193 1000 3 31 CnrtUleaun 3 yi Grootboek obl li a 1S3S iDdlt I Um 3t i tti7 indié riosa 3 mr Indlf HM A Diiiucbl tVouni ObL 1000 30 91 t 98M 9411 83 83 J4 rsH H m TIM HOOGE RAAD lic i a begrip ontbrekende Lg indvocrder M IS DAT DE BEWIND t iTfXJUK ONTBREEKT jiids ovtixte W VGravenhage M u n den heer L L K IWi 93 SS i 96m te I M 4 LMO It l SO IMO 2e r lm 4 MNO bU r JHB Ic r SM 4 194 btl I 300 4 1936 too 3 1S3C r sao 3 uaa I iw 3 1937 I SOO 3 1935 OI I 100 31 1935 OI I 500 31 1837 O I 100 3 1937 OI 500 3 1937 AOI 100 i 1937 AO I 500 MS 7J tin m 82 i3M M ltB Jin MM lOü 9I 9H Btak Owé Kol Banli Ned Ind Handclab Ned Hand MU C V A 172 UI IM 113 lUli Pra Om leaaUif fb M Si 92 Alg Kunstzode Unie acrkel t Patent Calve Olief C 11 11 39H 4 i 4 SR M Ü US U3 1M A dam 1936 3i i Oito Ie 1937 3V ApeJd Ie 37 31 j Arniiem 193a 3 Deventer 1990 Dordr 38 iZW i 3 £ bulh 1935 31 2 D o 3e Ig 38 31 4 G Id 38 31 Dol letg jaZ 9 Gcliafte 1921 6 Dito 1936 31 i Oito 1937 I 31 Dito 38 131 1I 3 Gromag 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 19J8 3 Dito 38 31 3 Helm 1937 3 2 s H b 1937 31 2 Htlvers 1938 3 tilto lü j 38 21 a t euw 93t 3 loeiden 1937 31 2 N Holland 38 3 Do ae 38 SI JI 3 Dito 8 J 38 21 2 D o 3e 10 j 38 31 2 Nijm Ze 1 37 11 R dam 1936 37 Do 1 en 3 37 3Vj Dito 1 193 T Dito 19te l3V 3 177 Centr Suiker 18 SS 85 Xi i 91M SI 9S 91 91 H 83 891 J 88 83 86 91 mi 93 i 88H 88H 8U 83 5 m m 90X B i 7 4 SOli 8U i Vh ed 3e l 3t ü t H P Tl lb 1 37 31 2 88 Utr Pr 37 ÏVj X D o gem 37 3i a SS Zeeland 1937 3 8814 Z lloU 1937 3 t Zh Ie 1 1938 3 88 Dito 2e Ig 38 3 82 BvNG 2e I 37 31 2 8S DUO 1938 3 W I B v Onr Z 37 88i Gem Cred ö MOl 33WU O 11 1 UDlUl l 3l l i 0 3 N Bnklnst 15 4 S7H f Aanvullinsen llrpoUi ee k banken Alg Fr Hyp Olm 2 verp uitl Pandbr UVj 65 Alg Hyp bserXY ♦ 87 A dam H p 1 954 Dito 31 2 SB Arnli H B Ser E F Pbr 3i 2 lii Bat Hjrp b N N P P 4 93 Dito CD 31 J 83 Dr H B d o 3Vi 86i i Tt Gron Uyp Bank P l 4 99K D O Da en Va 3 2 91 D O p b l3 2l 3 8I sGrav HB d oSV 90 Gr HypBPb 3V2 MH Hl UJierA C 96 Dito ser BD 3i j 87 Holl HypBdllo 4 94 D to ser K 3 i SjiHjp b V Ned Ser M 3V2 tUa m ttisul Nyp b ser AB AA BB 4 9314 D o ser T TA 31 2 81 8 1 Mq V H Cied Pandbr 4 93 D o I va pl ultk l 3 3 S5 4 R Hyp b d o 31 m tt B Hyp b Veend lerie K 31 89 O o i3i 2 dits 3 8 Noordh Hyp b Pandbr 3i t 1H Over iss U b d a 4 SBH Rott Hj p b dV 4 911 U dHo 31 a tStea Hyp b Ber K L 31 2 811 ütr Hïv b 9t Dtto serie K 4 WS DUO serie K 31 2 84 Oito 2 verpl uitk 31 2 86K 861 Westl Hyp b EE FF 31 2 8S i 88S 93 S3 77 1114 ii m 84 98 3 131 190 114 149 i 13 4 140 93 96H BADIflJtEUWS KOEKSBN NTDBRt ANDJSCR CLEARINGINSTITUUT Koersen voor storlingcn op 12 Februari IMl legen verplichtingen luidende In Rciclismarken 5 36 Belga s 30 1433 Zwitsersche francs 43 56 Lires 9 87 Deensche kronen 36 40 Noorsche kronen 42 82 Zweed che kronen 44 85 Tsjeehiscbe kronen oude schulden 42 fsjechische kronen nieuwe schulden 7 54 linar oude schulden 343 nieuwe sch n 4J23 Turksche pondeflF=ul5V Lewa 2 30 Pengd 1 oude schulden 36 519 Pengö nieuwe schulden 45 83 Zloty oude schulden 35 38 Zloty nieuwe schulden 37 68 INi CXCMFEKS VAN AANSEBLEN medegedeeld door h centrale bure u voer de statistiek Het indexcflfer van koersen van aandeelen was ersteren MI 5 De omzet vnn aandeelen was ep Febuarl Donderlag 13 Februari BILVEICSI7III t 4IS M A TJI O 7 3 Gramoifoorumizick 7 45 OchtendgvRmasuek 7 55 Giair ofoonniuziek 8 20 OchteiKigyinnastkek 8 3 Nieuwsberichten ANP 8 45 Grainofoodmuaielt 18 00 Morgenwytiirm 18 15 Orffel en viool 11 46 Declamatie Il Zj f ianovoe rdracht 12 00 Voor de boeren 12 45 Nieuwsen eeoiMMnlsche berichten ANP I OO Oinroepoikest en solist IJiS 1 35 Cyclu s Groote NederiarMleTS 2 00 Cyclus ïn den acbijnwerper 2 IS Vervolg concert 3 0 Voor de viwjw 3 10 Philtiarmoni ch kwartet 4 40 Declamatie 4 25 Amu iementaorkest 5 15 Nieuw s economische en beursberichten ANP S l Orgelconcert OO C us Sport en lichemelyke opvoeding 15 AVROMu set ï eiisembte en Bolsite 6 42 Almanak 45 Actueete i eportage bf grauwfoonmuziek 7 00 Vragen van den dag ANP 7 15 Gra nofoonmuziek 7 30 7 45 Berichten Engetschl IM Nieuwsberichten ANP 8 15 Gramoïoontnuz a30 Berichten Eneeisch 8 45 Concertgebouworkest en soliste opn 9 20 De geest van onaen tijd leaing 9 40 Gramofoonmuziek 91 45 Engelsche berichten ANP 10 00 Nieuwsbericttten ANP en sluiUng BEURSOVERZICHT ILVEBSUM II JLO T bcurae v n Amsterdam conceMreertfe de beUnigstel inc £ ich gisiiearen in hool4zaakOf de beI ffg4ngsaideeUrvK meer in bei by zoCKJker e staats ondscn In de nieuwe 4 sobUxatlén vonden geregeld tlir ce omaettenplaats en daarbu bieek de steindrunit veel te zijn verbeterd Aanrankelijk bestond er nogccnig aanbod er werd gehande oï ongeveerhel peU van de vorige slotkoersen maarreeds spoedijj bleek dat er met veel drangt t verkoopen meer bestond tcnmintic k arner nog maar weinig materiaal aan de markten daartegenover openbaarde idch ecnigevraag Onder beurstij l Uep de ko K delijk aan naar boven en terwijl bij de openir werd afgedaan tegen 97 o werd aterop den middag voor 91 V rulniöchoots lïeboden Ook de geetaffeide leening was g edaedis M neerd Nadat stukken uit deze etraaeieaanvankelijk waren verhandeld tegen 84 t toon later op den middag zeUa 84 i worden be ongien De Nederlandsche staateobli tién uit de overige jongere emts£ies ondervonden van een en ander den terugslag en de 4 obilgatjtén ex bel iac Evimalc enkeleandere soor1 n werden een fracte hooger genoteerd De obligation Nederlandnch Ir d ewaren eveneens goed van toon de oudeschuM daarentegen was nauwelijks prijshmidend Voor de gemeente ljke en iHxyvinctsleoblivatiên openbaarde aich op bescheiden votrt ecnigc kooplust waaraan overgene vrij gemakkelijk kon wonden voldaan Pantfbrleven waron I en vrtfwel niet veranderd De gehe lc bel tfslncsafdec in maakt overijtenaeen indruk dat voor het eer ste kla s e beCae0ti BnFUterfaml weer koopei s in de marktbetfiüwn te verschijnen Da handel had verder niet veel te beteetoentn De locale markt waa itU en v ials de iBte dacen waren er maar weinif erders De atemminf waa loom de koersen legévw iB vertMMl met het tutae l i aaa opdrMMen een neisiac tot acbteruUlodpen aan dc dax hl v r eh Men fevejlen werd d n oek ieta btm d ini het p ü uw gtotefvn vehMé d Op de rulrb rafde lUHt akten A int idam r tolM rs ia vaa 9U Uti IS 1 2 waarMi later op den ntMdag echter meer weerstant wtrd febodcn X e incourante soorten werden j 7 38 GramoToenmuiielt 7 4S Ochiendrymnas tiek 7 55 Gram rfoomnuzlek 00 WU beginnen den dag 8 Ochtendgymnastiek t JO Nieuwsliea lchten ANP 8 45 ïamofoonniuziek 11 3 Oo t idtenstig halfuurtje 12 00 Berichten 12 15 Mu uette 12 30 12 33 Almanak 12 45 Nieuwsen economisciie berichten ANP 1 00 Gramofoonmunek 1 15 KRO orkest 2 00 Orgelcorcert en zang 2 45 Cyclirs Nederland n ztjn bodcmrijkilom I 80 KRO ork t 3J0 PSWiHuualek grp J 4S KBO M l odisteii JO Zlekenpraatje 4 45 Gramofoonmuiiek V P41 0 Leien ta Oen B bel B O 5 00 C yclua 5 15 Nteu ws economische en beurri erichten ANP 5 30 Voor de Jeugd 5 50 Grarootoonmuz 00 CAbaretprogramma 43 Actueele repor Uét of grainofoonmuïlek 7 00 7 15 Persoverzicht voor l nrwn en buiieniend ANP on BluHing NEDEBLANDSCHE BANK N y 10 Februari ƒ 214 550 100 15 371 590 ia2 966 3£l 57 977 150 15 000 000 1 096 30 858 19 940 191 1 116 471 549 1 556 318 125 153 B29 168 200 445 168JM 445 427 773 836 208 000 000 naUUmde haar ar erfg 3 K oie U an 4n BaiMioeng 1 baar doehler Johanna die Jn H I woo ï J J jd BK st de zoon van Johan b t viuchtgetoruik hebben wdeeUe van rMVTOuw M s na i j ien d € vrije beschikking hêbb gel To4 bewiwtvoerS ar ioon Daniel te Bandoeng f Jiwind otrtieT is echter niet in ulte verbinding i vuormeld bèwmd te voe rüaB den ruchtgtÉiruiker reke e verantwoording te doen ntiiochter wenscht nu een stuk van JZit tt verkoopen daar zy anders mA i lt n van bestaan komt te ïïïjefen Op dezeo grcaid heeft zij de te s Gravenhage verzocht f jjiiaïlal all verbinding met Indiê f en vuoriiieW bèwmd te voe nitren bewindvoerder te benoeJJl Ce rechtbank wees dit verzoek TL te hAb overwogen dat niet i lun worden dat e ai bewindjSer IS komen te ontbreken BjWIuestrante kwam in hooger be lin het gerechtshof en voerde aan JTwaar de bewindvoerder in de onïwlakheid verkeert zijn functie uit 0 feBfn dit ais het ontbeken van J bewindvoerdifr dient te worden unieiiierkt Het M nam echter hetzelfde standgBt ia ls de rechtbank en bevestigde rbesehikking van het college Iferop werd in cassatie gekomen narop deze aak in de radakartier van toHwe Raad werd behandeld In zitn conclusie merkte de advocaatpinal mr dr Wynveldt op dut een JJeopvïtting van ontbreken tot ge igen moet leiden welke geheel ir ïijd k ancn met de instelling van belindveering Bet moet voldoende geacht wordenk éj bewindvoering te voorzien wanmr de bewindvoerder feitelijk onttnelt dus m de onmogelijkheid verhot zijn last uit te voeren als is ditlak volkomen buiten zijn schuld Hr W jnveldt concludeerde dan ookIUïemieliging van s hols beschikking Or Hooge Raafi beeft lich bij ieze Mclusie aangesloten ftalkundig zegt de Hooge Raad il onder het ontbreken van den beïindvoerder te versta m de figuur dat umand aanwe iig is om wanneer noott voor het oncier bewind gestelde mogen op te treden Die figuur omWniet alleen die gevallen waarin dekwindvoerder is komen te ontvallen teh ook dut waarin deie zich in eenleeftand bevindt welke hem de uit KfaiiBg van het bewind tijdehjk aogclijk maakt De wet heeft in hetll tmeen ïoot hf t bewind niet dan een wlledige schets gegeven en de verWfjni van den bewindvoerder niet k oodêrdeelcn geregeld Bij het ontwllai vantden bewindvoerder is aanIHRZfli de benoeming van een ander 4e h diens plaats komt Dit is echterrtt het geval bij t delijke onmogelijkW van optreden wgl dan de duurW vervanging van den testam n Wn bewindvoerder door een anderJ l zou strooken met de wenscben van erflater In het onderhavige geval de rechter dus een tijdelijke be WMvoerder meeten benoem ÖKfelijk vormt de omstandigheid aan den rechter gevraagd wordt Benoeming van een bewindvoerder Wijvendc vervanging geen beletsel Is gelijke maatregel van mindrar rekking toe Ie staan de benoeJ f van een tijdelijken bewindnwder jj kaï Raad vernietigde de bei mg van het rf e verwees d k naar dat hef ten WaUGVEHBOD Dl T ALGEMEEN W TOEPASSilUK f LANDr BQCWBBBKUVEN i uitspraak geV m zake een beroep van den ofli f van Justitie te Gronkigen tegen vonjiis der rechtbank aldaar r J A landbouwer te Bellinfl7 van het te zijaen laste bewezen 2 aMe van rechtsvervolging is £ bewezen verklaarde be J dat hy al leider van een landr ondememing zijn werkneiner S l ontslagen en teen d4 onUlag niet J mgetrokken aasgezieii dit op 1 J jlHO nog was rehandhaafd tcrJ it ontslag niet was goedgekeurd j oei direttcurgHieraal van den laste waa nu xelegd overtraJjJ van het cent nitvoerinpbeshiit o ecretarisgeaeraal van het jP ient van Sociale Zaken inge de veroïdeBjng no 8 1§40 C RBk coninu ari betreffende oeperken van wrrk dd 11 Juni beslissin der rechtbank beW hierop dat genoemd uit4 f8sbMluit in lie Duitsche re4ieS authentiek is het bejj verbod sleehtü richt tot de leiw van Gewerbebetrieben De jjr j was van meening dat dèrk B 1 v n toepasainf g jndbouwondememingen Z 8e Raad heeft thans over jP dat nu bedoeld uitvoeringst net begrip Gewerbebetrieb ij Wder omschrijft dit moet worw Wgevat in den gewonen zin ZV het in het apraakgebruik to fwugd De rcchttenk is daar e Ho ejMB iMcft aldus jj oge Raad tmecht aangenomen ii bebetriebeB en mindeT éM ondernemingen J met alle ondnacnungen TOU l w reeds naar tiaar aard dawrl valjpn Terccbt ii don ook dhnÏJ n dat het bewene erfclaaide 1 gesproken wordt van een wonderneming niet onder het ssEti Jb roei de ofScier m htif is op elnM srond w ait I iCou Gi i p é ii Uoor hua kou kooris en pijnartdravende wnking helpen hierbi it jd eiliK en vlug een poeder of cachei vaa Mijnliardt e2 sl Mijiihardl sl ocders per sink 8 et Uoos 45 cl Cachets genaawd mi mr H a Doos 10 en X cl Ingez Med J4ai 8 VTRECUTSCHE Rp CHTBASK DIEFSTAL IN JTEREENIGING VAN DKIEOUI ND GULDEN Gisteren stonden terecht de 18 arige M A de B en de 19 jarige W F O beiden betonwerkers te Utrecht die zich te ver ntwo d i haddeft terzake van diefstal in vereetüging van drieduizend gulden ten nadeele van hun vroegeren werkgever P J v d B In den nacht van 15 op 16 Januari hadden zij zich door middel van verbreking van een kelderraampje toeg n verschaft tot het kantoor van hun vroegeren baas van wien zij wisten dat m zijn brandkast geld aanwezig was Nadat zij urenlang bezig waren geweest de brandkast te foi ceren en i jartoe zelfs gereedschap van den baas dat zij in den kelder vonden gebruikten geluktfe het hun de brandkast te openen en daaruit een bedrag van drieduizend gulden weg te nemen Dien nacht gingen zij naar hun vriendinnen en gaven als dank dat zij zich daar mochten schuilhouden de vrouwen respectievelijk 25 en 30 guWen De beide verdachten bekenden volmondig bet hun ten laste gelegde feit en zeiden tot hun daad gekomen te zijn uit arrpoede De officier van Justitie etschtetegen ieder een gevangenisstraf voorden tijd van e n jaar en 2tes maandenmet aftrek van de preventieve hechtenis I Nadat deze zaak was behandeld kwamen de gedetineerde vrouwen voor die geld van de dieven hadden aangenomen Het waren de dertigjarige getrouwde E E S huisvrouw van J C V en haar vriendin de twintigjarige winkeljufirouw M J beiden uit Utrecht De vrouwen bekenden geld aangenomen te hebben wetend dat het van diefstal afkomstig was De officier van Justitie vroeg een gevangenisstraf voor den tijd van vier maanden De verdedigsters van de vrouwen bepleitten clementie De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen VERPLEEGSTER ST VL SIERAAD EN ANDERE ZAKEN Terzake van diefstal van een verpleegstersinsigne een gouden ring met diamanten en een paar rubber laarzen stond terecht de 37 jarige gedetineerde verpleegster H W van der L j De verdachte was het vorige jaar w kzaam in een der ziekenhuizen in de omgeving van Utrecht Zij had z h daar otKler valsche voorwendsels weten binnen te dnngen Onder meer had zy van e i der anctere zusters een verpleegstersmsigne gestolen waarmede zü den directeur voorgaf volledige bevoegdheid van gediplomeerd verpleegster te hebbers Aanvankelijk verliep alles naar wensch doch aan lv t einde van het jaar vermisten personeel en patiënten verscheidene voorwerpen De verdenking viel op zuster van der L en het bleek dat rij zich inderdaad aan dirfstal had schuldig gemaakt Zij hfd een dame een gouden ring met diamanten ontfutseld Het slachtoffer was geopereerd en aan zjjster van der I werd opgedragen de dame te helpen al zij uit de narcose zou ontwaken Teen de patiënte tot bewustzijn kwam vroeg zij de verpleegster haar handen te wannen Terwijl de zuster de handen warm wreef greep zij den gouc en ring met diamanten welke de Jame aan haar linkerhand droeg en wist met dien ring zoodanig te manoeuvreeren dat deze van de vinger gleed De patiënte vermis e even later haar kostj baren ring De verpleegster zeide dat zij bet sieraad niet had gezien doch toen de patiënte aaodrong om in de operatiekamer te gaan zoeken kwam de zuster even later met den ring terug en vertelde dat zij hem op de opera tietafel had gevonden De veirpleegster bekende ter zitting de baar ten laste gelegde feiten Verdachte is reeds viermaal wegens diefstal veroordeeld De officiei van Justitie eischte een jiaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis De verdediger vroeg in zijn pleidooi een nieuw onderzoek te willen instellen daar men hier naar zijn meening te doen heeft met e pathologisch geval Uitqiraak over veertien dagen AGENT SCHOOT ONTVLUCHTEN AKRESTANT DOOD De Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen den 3 jarigen agent van politie D H te Rotterdnoi die t 28 September een gearresteerden puinruimer by dien poging tot ontvluchten met zijn dienstrevolver doodschoto na den man te hebben gesommeerd om te blijven staan en na eerst een waarschuwingsscbpt te hebben gelost De rechtbank veroordeelde hem tot een hechteniastraf van twee maanden Hef O M had zijn veroorderijng geëischt tot een geldboete van veertig gulden subs 20 dagen hechtenia LVCHTVMRT LIKaTLUN MOSKOUCXOPEND RIGA Gisteren is de regehnatige dienst op de niéuwe luchtUjn Moskou Riga geopend UAMMMUmmSMMSNeMN Handelsmarken 40 42 Regutermarken S3 5fi ReUmarken 8C mf Ondeisteuningsmarken 43 6EL8 lU Eiy OEKEi r p E N CO EN VAN VLi KATOKNFAI ISSIWEN MFABBUi 5 282 Dfvld Winstsaldo ƒ 416 282 Dividend 5 ct prei winstd aandeden ƒ 95 gewone aandcelen ƒ 5 vij nihil Aan het versla van P F van Vlis singen en Co s Katoenfabrieken teHelmond over het boekjaar 1 Mei IJjJ 30 September 1940 ontleent deNJl Ct De resultaten zijn zeer bevredigenc Xeweeit alhoewel e 5 maanden waarmede het b oekja ar verlengd is fn geen enkel opzicht tor het uiteindelijke resutUat hebben b gedragen Na attrek van ƒ 138 369 voor winstbelasting bedraagt het winstïaltio ƒ 416 282 hetwelk wordt voorgesteld als volgt te verdeelen dividend 3 pet pref winstdeelende aand f 95 per aandeel dividend gewone aandeelen ƒ 85 per aandeel alsmede uilkeering in vt rband met de art 22 der statuten 50 121i De exploitatiewinst over wt boekjaar per 30 April 1939 ad ƒ 316 239 werd voor afschrijving en reserveering aangewend VAN VOLLENHOVENS BIERBBOUWERU Nog geen besluiten Inzake reerganisatievoerstellen Onder voorzitterschap van mr P Hofstede de Groot directeur v m cl Amslerdamsche Bank is gisteren te Amsterdam een vergadering van aandeelhouders van Van Vollenhoven s Bierbrouwerij gehouden Ier beh jideling van de reorganisatievoorstellen Aanwezig waren 41 aandeelhouders met ƒ 235 000 aandeelen recht gevende op het uitbrengen van 56 stemmen De vergadering was niet bevgegd besluiten te nemen Alvorens de discussies werden geopend deelde de directie mede dat de commissie van onderzoek haa taak reeds had aangevangen GEEN DIVIDEND UJ A De Universum frilm A G vermeldt in haar verslag over het boekjaar 1939 40 dat de mogelijkheden voor de filmindustrie door de uitbreiding van het Duitsche gebied toenemen Met inbegrip van de maats happijen waarbij de UFA belang heeft steeg de omzet van 142 millioen tot 166 millioen rijksmark De netto winst beliep 1 27 vor 0 12 millioen mark aarbij een saldo a p komt van 0 46 millioen Ter versterking van de finaiacieele positie zal geen dividend worden uitgekeerd zoodat de reserve dank zij btjschrijving van de winst tot 2 millioen mark stijgt GEMEENTELIJKE SPAARBANKEN EN STORTINGS EN OPHAAL DIENSTEN Blijkens de Staatscourant van gisteren is gisteren in werking getreden een beschikking van de secretarissen generaal an de departementeh van binneniandsch z aken en vaniinanciën tot vaststelling vSftHode voorwaarden betreffende gemeericelijke stortings en sphaaldiensten en gemeentelijke spaarbanken Deze beschikkingen waren resp 25 September en 18 October 1940 gedateerd De beschikking regelt de geheimhouding van de namen van de aangeslotenen naar welke instellingen overschrijvingen kunnen plaats vinden uit welke gebieden de genjeentelijke diensten opdrachten tot betalingen kunnen aanvaarden en het verstrekken van gegevens omtrent de gemeentelijke diei sten aan den seéretaris generaal van binnenlandsche zaken omtrent de elk kwartaal verrichte betsflingen e d PRUZEN VAN NEDERL GOEDEREN IN DurrsasLAND Mogen niet hooger zijn dan vad ovelr eenkomstige Duitsche goedercfi en prestatie Omtrent goederen die uit het belette Nederlandsche gebied in Duitschiand worden ingevoerd heeft de Duitsche prüscommissaris voorbeschreven dat voor dergelijke goederen en prestaties de toegelat i binnenlandsehe prijzen en vergoedingen voor overeenkomstige binnenlandsche goederen en prestaties niet mogen worden overschreden Voor zoover roor Nederlandsche goederen de inkoopprijs vermeerderd met de economisch gerechtvaardigde kosten en winstbijstagen ijager zijn dan de hoogste toegelaten binnenlandsche prijs mag in het binnenlandsche verkeer alleen eerstgenoemde prijs worden gevraagd Met toestemming van den prijscommissaris kunnen evenwel uitzonderingen worden toegelaten CULT MM FASIR MALANG Interim dividend 15 pet vor J 7 De directie van de Cultuur Mij Pasir Malang te Amsterdam maakt bekend dat een interira dividend van IS pet betaalbaar is gesteld Verleden jaar bedroeg het interimdividend 7 pet en het slotdividend 23 pet CULTUmt MIJ BALAPOELANG IntcriB dividod It pcL De directie van de Cultuur MU B lapoelang te Amsterdam deelt mede dat een interim dividend vaa 10 pet betaalbaar is gesteld Verleden jaar bedroeg het interimdividend 5 pet en het slotdividend 11 pet VEBKOKTE BALANS VAN DE Voornaamste cüfers Binnenlandsche wiuels Papier op het buitenland BeleeniDgen Waarvan aan Ned Indië Voorschotten aan het R k Munt en materiaal goud Munt zilver enz Totaal munt en materiaal Bankbiljetten in omloop Bankassignatiën in rniloop Rekening courant saldi van bet riik Rekeningcourant saldi van aiuiereit Totaal rekening courant saldi Beschikbaar metaalaaldo Schatkistpapier b de bank Z Ksrhe Rb Bk 4 ZuMer Hyp b 91 m I uttl l 4 O ter Ki 3 Z H Rj Piï met verpl ultl 9 2 entt He4 Sch verb 4 Ro Sch Hyp b 4 DMo 3 2 85 4 78 liuauitr BiUterBCaaUlfen AJC U oei a m 1U3S Bergh s ea Jurg trvit Obi 3i m Bcrfcll s P t t 37 Obl U M IjCVers Zrep MlJ Otil 41 9 98 Werkap MV 1 k hyp obl 4 99 98t Wilton 1 2 H Limb Steenk m 4 96 1 92 99M S3t 99 8 H Obl 4 Bat R naij O 4I 2 ld ld Obl 31 2 Nederl Obl 41 2 Moormann Cult On Obl 5 Vm st Grb b i MUller 3 ï at Cr bez 19 5 Idem 193S 4 Ned Gr bb 4 Ned Ind Sp Mij 1902 obl S1 2 ktlss Kans en T O ava St Obl 5 SemarangJoana 23 3 H 1892I90I ld 4 A dam 74 190 3 td A dam Olymp L 100 3 101 d W Kr NHV Het 1868 67 n Credletln stclllncen 112 A d Holt Ine Jav Bank aand IIH 22H 1U l ll U 1 6 Tl BankU dtto 110 23n U4 Bank dito I 500 V Kasvereen dtto N I Esc m dito Nederl Bank A tie V Z A 500d N H Mt 350 a Rott B Ver aan Twintsrhelï A i 12t 121 Intfu oa ememinBen VTü NortI e A M A d Dr Mij a lo 1 A d Superf a H ut Screw W a 13U Bj Mare fahr Kjln 11 d B 250 00 G A ta V d B p w A loe ll ï Oito B 1000 l erk K Pa A Ee 140 7m 1 4 14 H 3 KW I 1S H2 1 71 15 is lOO M 211 216 31 312 27 23n M 14 13S 137 tm lan 49 133 st c v aand t C en P F SchoUe JS Gouda stear dito 541 5a Gruyter en Zn A oref aand Dtto B wimtd p Heemaf aand Heinek aand Hero Cons aand HoH St in f a BoII dia aand Hall Bet Mt A Holt dr en k A Holt Kunstzjl A Int G w B dito Intern Vise A K F Beyne dito i eii j Dito pret 4 t Kon NE m h a 4 K N Hooeov do l 4 Kon N Zout I A 4W K Br Stheem do 238 Koier choof 117 NV de dito I e Br en U C IV 2518 H 297 3S1 too c pr aane Dito lOOOCv prA l o 100 6 C pr A Do 1000 6 1 Cpr A L enipf IJ en MI Meelt d Ned B Cv a N G en S F a Ned Kabell dito N Sch b mlJ dito h N St f Keyzer A tü Phil Gloeil 75l 225 131 lUI afgest Cv A Rott D Mij dito 2M 4 Scbelde K M d N 6 i Schollen dito IM Smits transf f 4 Stokv 50 4W a Stokv SOO lOOOd St s mn Sp do Storli dito 149 TwUn rtra Pret A ai Utr Asph GA 13 t Ver BI tb aand ai Ver Ch t aan uii Dito prei 114 301 5 M VTer Gif N B vA MS Ver Pf T Gelder IStij Duo dito p aand i4i t Ver N R fab a 18t Ver Touwf dito IISIJ Vllssingen Kt t ISU S Februari ƒ 249 550 100 15 371 590 188 702 367 57 977 150 15 000 000 1 069 112 847 19JI89 421 1 119 002 269 1 563 006 260 88 662 186 051 085 IH 061 085 TeS Wilton r Dt C Wejera Am Chrystat Att Sinettiot 46it H tS n iaj4 5 C v A Stand Br C V 10 A Am Tob Cy c V A 3 Rn Coli C V lOA R n Gen SI Cy Ct T 1 S a K Il Huds MCC R II Keesp iMcl T PI Corp C ï A N St CvGA RU Unit St HutOiex 27 271 239 29 321H 26 3 235 U 222 C V 10 g a A N I El Mij A Duo Nat B V a NI Gas Mo A Oito N Be V a Tw C St V E s a Am Tel Tr K C T A 153 an elamKeBi lac n C en H g A 16 B Born S H M A 1774 Deli At II M d 115 Guntz en Sch A 129 I Cr enH V R A 2U8li Linde en Teves a 193Ned Wol Mij A lOii Mijnbaowoiiderneralncett N Bil Mij Ie lub A K Dito 2e A 125 i Boeten M My a l Stngkep T Mij a 178 PettoL enderncmlngen 222 2 15 24 273 4 360 Drd Ptr IC VA K N Pelr Mil 100 Ond A iltp C V A Moeara Enirn A Tarakan M A i and 01 10 a SB C A 3B nnbheronaemcminceu le sa Rubber a Ind Rubb C Jb t B caoutch Preanger R Mij RoUerd Tap Salalri Plant Wai Sumatra Zuid Preanger 1411 171 172 i W 75 78 145 7714 SekeepvaarUnaat9etoM li n 145 4 l lb jm 117 I68 i 41 268 lli Fume s S enA M U j Zeev aana Niev Goudr A M De Maa C v A Mij Oostzee A Handelsv A dam 409 Caltanrmaalarhappiten Krian Suiker A fci Pagotun A 166 Suiker C t Ml A 287 TJeweng Lestorl 89 i 93 Arend burg 300 4 Besoeki A 77 i Soek Landb A 98 Am Thee C A 6 Banj Thee Ru A 2ÏH Goalpara Cu Mij Pangkeotam Thea l50 Pa irNanskair Mij EtonglJa Landb A 185 Sedep Cu t A 3 5 ndangs Cult A 177 Telaga Pateniïan 1 50 W JavaTheeC Mij i5 Ins Cult Sjn4ic 71 4 KaliTcIloCutt Md 238H Micbielr Am le tt ir WJavaKmaCMij 134 Dtveraen Blauwh Vries A S 16 Vie I Oij 76 1115 li 132 117 38 i 23 Bijenkorf A 15 1 Gem E W en W Dito Prcf W A Gouda Kaash Mij Houlh Alberts A Houth Jongen A Houlh Pont A Muller W H 1 A Do 5200175000 A N K Hav w A ZSab tOOtCvA Woolworth en Co Speer en Tramwegen 891 90H 14 hl i 23H 23 7 7 7 m 1 17 ism 78 34 i r S6 8 Pell Spoor A HI Sp w MiJ A 54Aich T C v gA KansCS C v gA K C SouthR Co il em pref a Dito Cert v g A Un Pac C v g A Geld Tramw Mij Kediri 12 46 Dito pref A 7 13 4 2 i Malang 18U lllij 32i 19 h 196 13 i 11514 Fokker Lever Broi en Ünle Ned rord Aut Ptutips G B V A Dito Pref w A Vji All Ludl St C V 10 ji R n Am Bemberg A C V 5 10 g a 1M Am B cv pref a Aa Car and F C j S 28 81 ia 8tH flj AandAm Enka C v id Anac Copp C V ld Helhl St C V 10 ld Chrysl Corp C v A Curtlas Vgf Corp C löein L5i 04 35 General Motor idem intern Nickel Cy C v 10 a Kermec C C v 10 A R H North Am Av C lis an V A HU Noith Am H A C VA 25 Bep steel C v A $ Uo SUlcs Steel id btvcrae m Cit Serv C C V aï C SouUl C v 10 A R II ioTlh A Cy C v A I i II itadio Corp C v A üoSl Bo neo My A Itftj t etT O tfernemlngea Mn iiiih 217 Zo9 242 3S3 337i Oord Pelr Ind G Aaiid ei on fctT Mq Idem cont Oil Cy c v 10 idc ti iid Coniincntal Pet C V A Phil Pet C V 10 Id abell Un C V 10 id 1 W ji Iss Üil C V 10 idem Ih t Sb 11 U l 9 W ScheepTaartn2aatscllappt cn iloIl Am Ljjn Aand Java Chma Japan L jn LQcin niotk Ned £ L Mij id cton Pa etv Mg td cd Scheepv Ln jd Hotterd X Jo d idem j tooinv Mg Ned id Lat Merc Mar Cv C V i i 144 14S i4 t Ib 1C6H 238H aiUcrneiuiJisea liaaut L Javabci Cu iiiu id Med Ind S Un id Ver Vorst C M I 3St 5tK A ma Tatokse wd e m caua g L idem pi el Aand 2UJ Mu A 10UO C Ocli Batav i eli MiJ A 43 Mik tdein Seneiuban My vi m Wilson Co C v A Spo9rwégeiL Baltun and ühio C v idem ii bhesap Ohio C v 10 V 25 a 104 104 1IM ifaS 16 i iliinoiS Cent C v N York Centr C v id Peiuuyiv R 10 a 50 C v A South Pac Cy v C idem l d Raaway O gew idem Canad Pac C v ld r E ondcmeHluacan AauteiUw mi3 ld Jiki Mu ld JÊkii a C Bandar Rub Ueii Bat Ivendeng Lemboe 163 Rub idem I4aj an g landen 69 Vereen id ost Javo ia Iö6 Hubber Mij Idem Oofitk A 500 C v id Serbadjadi 1 124 Sum R idem Sllau Sum Rubber 106 3liH Mu idera Sum Rubb Cuil id Ver Ind Cult Ond idem 174 Interc Rubber Qert V idem 4 1 BmUscbs fcmdsen pMt ketUngvcrklarta f Dtt gr 00 tb ld X ld fit ML ld uL ld ld ld id KI d ld U ld Conversions Dito Neua 78 78 7U VD 84 84 M tt TJ 97 4 88 W m 135 eiM 50 51M 4Ï14 I 78 4 77 73W 63 14 52 p 194tt c r a p IMI c r 3 p IMX c r X p 1M4 c 6 r 3 p 1M4 c fl r 3 p 1945 c r 3 p 1M6 e r 3 p 1947 C tm 3 p 1MB C r 3 kasUiO obl 4 Ausg obl 3 rarbenina l G C w O Kait Synd £ 20 100 7 Dilo JE 20 100 fli a Wintershatl obl i j rartacxund LG C v A Ver Korktnd C v A Duitsctil Bcrl RH 1 $ O i RulUY 3S Vi J t V O 7 41 4 Dito 30 a Vs O f O Rentenbank S 7 Ver D Sledcnl O ï Bayr Hyp en W B Pb SS 7 D Ltinoieumw O 7 Geisenk Bergw Obi 5 R JX GutehoffnungsrïUtte Obl 7 Obl Obl I Obl t Obl Harpener Bergbau Phocnix Akt Cdl Rh Elbe Union Eutarctaemia A G Siemens en Halske Obl Ci a V SUhlwerkt Obl t Diltt serie A IS J Obl m 9 san u UM 4 i 42M m 277 1 D Victor Gew Obl SVi Vbgel D u K Obl T Rltein w EL 3S Obl 7 Dito tt OM Ha Hser StnsseolHdui Ok t Parbemoditstrie aaad SlecDens en Halske aand Ver GlanzstofiE Pabr aand WiBterMiaU Akt Oeft veronachtzaamd De aflaire tn tabaJikan WêB nagenoeg tot sUfaftend ge teo i t i eii Sfecbta m eti dan kon het tot een enkele rwteeriail b mi n De sudtaarulwMk na aaer atll K VJU zagen een paar punten verloren gaan en lid aanbod van slechta erdccStt atvkkan DM ta relkbaar om dit Ie bewarkateUifm Om mtif der gangbare soorten wares verwawlMld Da acbeeiwaarlMdM iM tmt verletan Dt ksar sen wares n4 l m imm t m m aiMMaii In iMUwtüMlcB waru mlnlniaai 4 M i m i versehlUcn wtunt b J e van i waren t enkele aevallen tock Aka a kwanan nlwl an parilcoers takeclit 0 k tfe hai waa leer feriac I e mtadsr couraBir latfa tneejen r a km feen muiatiea an MIMhaiilt 1 en tie tnoM beomlaaamlix ffeHM ti t de pciroletimrutirlek OU punten verdwijnen i roUMigfttlc V t