Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

WOENSDAG 12 FEBRUARI i BUITENUND IMJÏTSCHLAND tMctnatmcBT I VAN HMOtH De aanval op het convooi CES SCHEPEN VERLOBEN GEGAAN Het opperbevel der weermacht dedtmede fien duikboot heeft 21 500 ton vuimdelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken gebracht BIJ geslaagdeaanval len op scheepsdoelen in de zeeën om Engeland hebben gevechtsvliegtuigen een koopvaardyschip van 7000 ton tot linken gebracht en twee andere schepen zwaar beschadigd Gisteren overdag mislukte weer een peging van den vüand om aan de Kanaalkust het be lette gebied binnen te vliegen De vy nd verloor hierbij vier vliegtuigen en wel twee in een luchtgevecht een door luchtdoelgeschut en een door marinegeschut In den afgeloopen nacht heeft de rUand in Noordwest en MiddenÖuitschland een klein aantal brisanttr brandbommen op woonwijken laten vallen Onder de burgerbevolking is een gering aantal dooden te betreuren Er is verder slechts geringe schade aangericht Bij nauwkeurige waarnemingen is gebleken dat bü den op 10 Februari gemelden aanval van bommenwert ers met groeten actieradius op een Britsch copvooi ten Westen van de f ortugeeRche kuul in totaal zes vijandelijke koópvaardij schepen met een totalen inhoud van 29 500 ton tot zinken gebracht zijn Zooak reeds gemeld zijn by den vyandelijken aansial op Duitsch gebied m den nacht van 10 op 11 Februari nog vijf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten zoodat het aantal Engelsche vliegtuigen dat op 10 Februari ên in den nacht van 10 op 11 Februari vernietigd werd tot 38 is gestegen Nieuwe Engelsche aanvalspogingen NI RCl NS SUCCKS SLACHXOll lilti ONDliK DE BLKGEK liliVULKINÜ Wi lêium hcbbtn EnKi i i fi luchtstnjtn ijtliten gt uugd m üen nacht van 11 op 12 iüinuari naar het D N U vernoemt het rijisgebied aan te vallen Krachtig wtitj i fween uur vorlunderde de ti n elsche machir es liaar bommen by het nèerwerpju te richten en dwong ze vpor het btreiken van haar doelen van koers te veiandercn Mihtaae ol vuor den ooilog economisch belangryke schade is nergens veroorzaakt In een stad 111 Noord Duitschland werd schade van M ring l elang aangericht aan gebouwen en op het land ontstonden kleine brandep Ook pogingen van den tegenstander tot aanvallen op industrieelp installaties in NoordwestDuitschland hadde ji g a cp Succes Alleen zijn er verschajdone dooden en ge wonden onder j burgerbevolking te betreuren DE VERTEGENWOOBDIGING VAN GUPEN irALMEDY EN MORESNET In het Rijkswettenblad is een wet gepulseerd die de vertegenwoordiging eU van de in de gebieden van Euai Malmedy ei Moresnet wonende Duitsche volksgenooten De wet be paalt dat de groot Duitsche Ryksdag Uitgebreid wordt met evenveel afge vaardigden als het aantal 60 000 gaat in het totaal aantal van de in deze gebieden wonende boven de 20 jaar ude Duitsche volksgenooten De nieuwe afgevaardigden worden door den Führer aangewezen ITAUe Di striid in de lucht IN DRIE DAGEN VERLOOR ENGELAND 82 VLIEGTUIGEN Het Italiaansche weermachtsbericht van gisteren vermeldde dat in Griekenland twaalf vijandelijke vliegtuigc n zijn neergehaald dat een Engelsch toestel is neergeschoten door de luchtdoelbalterijen van Battipaglia en dat talrijke andere machines vernield of beschadigd zijn op het vliegveld van Janina in Griekenland Hitrbij moeten aldus Stefani worden gevoegd de 36 vyande ijke vlieg igen die zijn neergehaald of vernietigd zooals vermeld m de Italiaan whe weermathtsberich len Van Maandag en Zondag en d 33 Engokche tocsteilen die neergehaald zyn zooajs vermeld staat m het Duit sche weertHachtsberioht van pssteret In dcie dagen tijds hehum de vijanden van de as dus 82 vliegtuigen verloren Niet 90 maar 6 Stuka s verloren De Bntsche minister president heeft zoo zegt het D N B m zijn laatse radiorede beweerd dat van in totaal 150 Stu kji s die Malta aanvielen er ni mTiider dan negentig door de Says Air Force vernietigd zijn Naar aanleiding hiervan wordt van bevoegde Duitsche zyde er op gewezen dat de Duitsche berichten op ondublielzinnige wijze opheldering verschaften over Ie werkelijke jverliescijfers Varf de in de periode van 10 tot 27 Januari gemelde verliescüfers die voor het Middellandsche Zeegebied en hel Engelsche luchtgebied in totaal 22 bedragen zyn er in het geheele Middellandsche Zeegebied elf vjiegtui gen verloren gegaan waaronder slechts zes Stuka s ANTI ENGELSCHE BETOOGINGEN In Catania Sicilië is gisteren een beiooging van Italiaansche studenten tfehouden tegeld de t eweringen van de ïngelsche propaganda Onder het zingen van vaderlandsche liederen trokken de studenten die de Italiaansche dtiekleur en hakenkruisvlafegen droegMl naar het reg eringsgcbouw en het partyhuis waar de gouwleider en de porefect de studenten hebben toecesproken BALKAN Het vertrek van den Britschen gezant te Boekarest ZAL HET VOORBEELD NAVOLGING VINDEN Dagens Nyh e ter publiceert een bericht van United Press volgens hetwelk alle Britsche gezanten in de Balkanlanden maatregelen hebben genomen om het voorbeeld van het gezantschap te Boekarest onmiddellijk te kurmen volgen Alle Delangrüke documenteJl zouden reeds naar Turkije geIjracht zgn Te Istanboel moeten dagelijks Engelsche onderdanen aankomen Officieel wordt medegedeeld dat deAmerikaansche gezant te Boekarest Dumper is belast met de behartigingder Engelsche belangen in Roemenie nu de dipipmatieke Intrekkingen tusschen Lonilen en Boekarest verbrokenzijiu H AMERIKA De verwarring in Argentinië BOODSCHAP VAN PRESIDENT ORTIZ President Ortiz die nog steeds ziekteverlof heeft he ft thans zijn aangekondigde boodscl p tot het Argentijnsche volk gericht Hij zegt daarin dat het bij de tegenwoordige verwarring op constitutioneel gebied taak van de staatsleiding is de natie den weg tot overwirming der crisis te wijzen Ortiz verklaart het steeds als iijn hoogsten plicht beschouwd te hebben de tegenstellingen in het volk te overbruggen Helaas is door onvei anlwoordelijke politici een breuk in deze duidelijke lijn gebracht Geweld en bedrog zijn in de plaats van recht en wet gekomen Er is uit dezen doolhof van verwarring slechts één uitweg die de natie van den dreigenden chaos kan redden een eendrachtog geloof aan de republikeinsche zaak de terugkeer tot grondwettelijke toestanden en de onbaatzuchtige vaderlandslievende plichlsvervulling In Argenlijnsche politieke kringen is vooral opzien gebaard door de passage in de boodschap waarin de president verklaart dat hij tegenover het volk iedere verantwoordelijkheid voor jle daden en de politieke oriëntegring van den vicepre sidcnt afwijst Men wijst in deze kringen op de zeer scherpe forrauleering der boodschap waSFuit zoo zpgt men kan worden opgemaakt dat de president zich zoo ver mogelijk wenscht te houden van de politiek van den vice presidcrt Castillo Krivitzki pleegde zelfmoord IN WASHINGTOflï GEVONDEN Geileraal Walter Krivitzki de vroegere chef van den Sovjet Rus sischen spionnagedieftst die meermalen artikelen schreef in de S a t u r d a y Evening Post is doodgeschoten in zyn hotelkanxer te Washington V S gevonden aldus meldt U P aan de bladen Een onderzoel heeft uitgewezen dat Krivitzki zelfmoord heeft gepleegd Krivitzki die eenigen tyd in Den Haag gewoond heeft verwierf bekendheid in ons land Van hem verscheen n l in het Nederlandsch vertaald een boek dat zijn memoires bevatte en getiteld was Dat heb ik gezien Dit gebeurde in 1937 toen Krivitzki mee Rusland gebroken had Later is hij uitgeweken naar Ite V S Red FRANKRIJK De binnenlandst e verdeeldheid BUITENLANDSCHE INVLOEDEN IN VICHY De Nouveau Temps wijst op de buitenlaridsche invloeden die ir Vichy sterk aan den dag treden Het blad schrijft dat hét zeker is dat de ambassadeur van Roosevelt admiraalLeahy een uiterst fe le campagne voert om invloed uit te oefenen o de besluiten varf Pétain Het Witte Huis tracht evenals Enge and in 1039 en 1940 heeft gedaan de laatste mogslijkheden van Frankrijk uitslui tend ten eigen voordeel uit te buiten Terwijl admiraal Leahy in Vichy zijn kuiperyen uitoeCenti laat Roosevelt diior Engeland Frankriik uithongeren verbiedt hij het vertrek van schepen die levensmiddelen en geneesmiddelen hebben geladen en laat hij op leugenachtige wijze verklaren dat de blokkade effectiever zal zyn dan de Duitsche wapenen Deze coalitie van de Angelsak sische politiek en de financieele wereld gaat in Vichy samen met de smerige ambities van de mannen van 1 1 December en Frankrijk loopt gevaar dit met zyn bodem zijn toekomst en zijn levenskracht te betalc ZlÊ De gevaren die Japen bedreigen 4VATIONAAL GENOOTSCHAP OPGERICHT Ongeveer duizend vertegenwoorigers uit verschillende lagen der Japansche maatechappij hebben tijdens een bijeenkomst in het Oryenepark te Tokio een Nationaal Genootschap opgericht met het streven om het land door de crisisperiode heen te helpen door nauwer aanhalen der nationale eenheid en solidariteit Het genootschap heeft een krachtige waarschuwing doen hooren tegen de arrogante pogingen ora tusschenbeide te komen in de Japansche nationale politiek en Japans leefruimte te schenden van den kant van de Vercenigde Staten die nauwlettend gewacht hebben op de gelegenheid om gebruik te kunnen maken van Japans uitputting De vergadering nam verder een resolutie aan waarin er aan wordt herinnerd dat de tyd voor Japan is gekomen om zich voor te bereiden om stand te houden in de ergste gebeurlijkhfiid Daarbij wordt er op gewezen dat verscheidene groote mogendheden haar toenemende vijandelijkheid tegen Japan aan den dag hebben gelegd sedert het sluiten van het drlemogendhedenpact De resolutie raadt den premier aan zyn pogingen te verdubbelen om een nieuwe nationale structuur tot stand te brengen door volledig gebruik te maken van Jiet genootschap vtror dienst aan de natie en door de democratische en communistische denkbeelden te onderdrukken Thailand en Fransch Indo China WAPENStlLSTAND VERLENGD Van gezaghebbende zyde verluidt dat de wapenstilstandsovereenkomst tusschen Thailand en Frahsch IndoChina die vandaag afliep voor twee weken is verlengd De Japansche begrooting RUIM 1 MILLIARD BOOGER DAN VORIG JAAR De Japansche regeering heeft gisteren de begrooting over 1941 gepubliceerd Zü bedraagt 12 875 miUioen yen hetgeen ten opzichte van 1940 een verhooging beteckent van 1241 millioen De staatsleeningen zijn voor 1941 bepaald op 7570 millioen yen d i 550 millioen meer dan in 1940 DE 4LUSTEN IN BRITSCH INDIË Ete iinlusti D rns op i iten in Jndië zijn volgens t op andere provincies overge slagen In Calcutta zijn ernstige botsingen ontstaan tusschen inlanders en politie waarbij 75 personen gearresteerd werden X De fakir van Ipi op het oorlogspad Onder bevel van de fakir van Ipi heeft eentsterlse afdeel Waziri s op den weg van Manza naar Tandola in Waziristan een Britsch autoconvooi aangevallen Er ontstond een hevig gevecht dat zeven uur duurde en waarbij 57 mannen gedood en 120 gewond werden BINNENUND Ongeregeldheden te Amsterdam DIEPGAAND ONDERZOEK Naar aanleiding van gedurende de laatste dagen in Amsterdam plaats hebbende ongeregeldheden welke zekere politiemaatregelen hebben noodig gemaakt vernemen wy aldils hef A N P dat van politiezijde naar deze gebeurtenissen een diepgaand onderzoek wordt ingesteld Het ligt in het voornemen na beëindiging daarvan een officieel cofnmuniqué te publiceeren Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad ingesteld f WETENSCHAPPELIJKE VOORUCHTING VOOR DE HUISVROUW De beteekenis van een rationeele voeding voor de volksgezondheid wordt algempeo erkend De Voedingsraad heeft sinds lang actieve leiding gegeven aan de voorlichting op voedingsgebied HU riep daartoe in Mei van het vorig jaar een commissie van voorlichtina in het leven Hierin zijn vertegenwoordigd het nijverheidsonderwijs voor meitjes de Commissie inzake huisijioudelijke voorlichting en gezinsleiding dê Slichting voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande de Stichting lot wetenschappelijke voorlichting op voedingsgebied en de Cfontactcommissia van den n ationalen vrouwenraad Om de voorlichting zoo effencient mogelyk te doen zijn heeft de Voeding sraad in overleg met de Commissie van voorlichting gehieend een Voorlichtingsbureau te moeten instejien onder directie van dr C den Harlog Deze maatregel beoogt aan de huisvrouwen op weton schappelijk verantdoorde wijze voorlichting te geven op het vooral thans zoo belangrijke terrein van voedselbereiding en voedingsleer Het valt niet te ontkennon dat in een aantal gezinnen met niet voldoende overleg en kennis van zaken wordt gehandeld bij het inkoopen behandele i en verwerken der voeditifsmiddelen Teneinde hierin verbetering te brengen zal het bureau in nauw contact met wetenschappelijke voorlich tings instanties zich vooral richten op de practiik van het dagelyksch leven en daarbij worden bygcstaan door de in den aanhef genoemde commissie Zoowel raadgevingen en wenken waar noodig ock waarschuwingen tegen onjuiste en schadelijke gewoonten als recepten en voorbeelden van weekcnenu s zullen worden verstrekt Hierby zal uiteraard rekening worden geholpen met de mate waarin vcrschilienae voedingsmiddelen beschikbaar zijn hetzij onbeperkt dan wel binnen de normen van een gelijke verdeeling over alle verbrtiikers Vanzelfsprekend zal ook worden gelet op de met de jaargetijden wisselende aanvoeren en prijzen van verschillende voedingsmiddelen Het bureau is gevestigd Dr Kuyperstraat 8 te s Graveuhage UITDAGEND OP TREDEN TEGENOVER DE DUITSCHE WEERMACHT Zaak in Den Haag gesloten schuldigen in arrest Op last van den militairen bevelhebber hier te lande Is gisteren tpn bekende lederzaak te sGravenhagegesloten De leidar dezer zaak en deschuldige personen zUn in bewaringgesteld Deze maatregel is genomen op grond van brutaal en uitdagend optreden van de betreffende personen op den voorafgeganen dag tegen leden van de Duitsche weermacht aldus het A N P Engelsche luchtaanvallen ZEVEN DOODEN DOOR LATER ONTPLOFTEN BOM Gisteravond en in den afgeloopen nacht hebben de Engelschen verscliillende luchtaanvallen op ons land ondernomen Tal van brand en brisantbommen werden afgeworpen die echter bijna alle in het open veld of in kanalen terecht kwamen Groote schade werd dan ook niet aangericht Wel kregen eenige woonhuizen boerenwoningen een school en enkele andere gebouwen glasschade Gelukkig werden geen personen getroffen Verschillende onfetane branden konden spoedig worden gebluscht Te betreuren is echter dat by een ontploffing van een vroeger geworpen bom in een plaats in het Zuiden des lands 7 burgers werden gedood en tal van anderen werden gewond onder wie verschillende ernstig NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER TANDHfELKUNDE Dezer dagen werd te Utrecht de 27e jaarvergadering der Ned My to bevordering der tandheelkunde geljcuden onder voorzitterschap van tandarts B J Brugman Na de herdenking van slachtoffers der oorlogsdagen het uitbrengen der jaarverslagen van secretaris penningmeester en permanente commissies werd besloten over jte gaan tot een interne reorganisatie cioor het instellen van een centraal bureau Vervolgens hield tandarts J N Tekenbroek een inleiding over een systeem van ordening in de sociale tandheelkunde Na regeling van eenige interne aangelegenheden o a het continueeren an een tweetal bindende besluiten werd de goed bezochte vergadering gesloten INVALIDITErrSRENTEN Op 1 Januari 1941 werden 47614 we duwenrenten en 15438 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten terwyl op genoemden datum krachtens art 373 dier wet 109840 personen in het genot waren van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week Voorts genoten 84339 personen een invaliditeitsrente als bedoeld in artikel 71 dier wet Krachtens artikel 24 der Ouderdomswet 1919 waren op vorengenoemden datiun 96742 personen in het geno an een als vruqht hunner verzekering verkregen oudeitiomsrente van drie gulden per week Het aantal renten voortvloeiende uit Krachtens artikel 10 van genoemde Vvet gesloten verzekeringen selfsupporting verzekeringen met rentebedragen van drie tot twintig gulden per week bedroeg 7013 BRAND TE HARDEBWUK Gisteravond omstreeks half elf werd de bevolking van Harderwijk opgeschrikt door brandalarm De groote vergader en amusementsgelegenheid de z g garnizoenscantine bleek door het vuur te zijn aangetast Ofschoon de brandweer met alle middelen de blusêchingswerkzaamheden inzette kon toch niet vethinderd worden dat het geheele gebouw in vlammen opging De schade is zeer groot Met dezen brand is Harderwijk van zijn vrijwel eenige groote vergader en aniusements gelegenheid beroofd Omtrent de oorzaak van don brand tast men volkomen in het duister VI INTERNUlP NEDERLANO Collectanten voor de a s inzameling BEROEP OP DE WERKGEVERS Om de inzamelingen van de Winterhulp Nederland op Vlotte en verantwoordelijke wijze te doen verloopen zijn vele collectanten noodig Het is verheugend te kunnen vaststellen dat een genoegrtiam aantal Nederlanders bereid is tyd en moeite ter beschikking te ètellen van dit werk voor hun behoeftige landgenooten aldus het A N P In de praktyk blijkt echter steeds een aiantal bereidwiUigen niet in staat ter inzameling op te komen omdat zij als werknemer geen vry kunnen krygen Daal om wordt een ernstig beroep gedaan op alle Nederlandsche werkgevers om leden van hun personeel die als colfcctant van de Winterhulp Nederland willen optreden gedurende den coliectfctijd vrij te geven met behoud van loon en zonder aftrek van den vacantietijd Onder de Nederlandsche werkgevers zullen er velen zyn die door het geven van belangrijke giften reeds hebben getoond achter het werk van de Winterhulp Nederland te staan Hun wordt verzocht nog een stap verder te willen gaan door hun ondergeschikten in de gelegenheid te stellen op hun wijze dit werk te steunen De Winterhulp Nederland wil een actie zün van het volk voor het volk Dit is alleen mogelyk wanneer iedere Nederlander als collectant of als gever al zyn krachten inzet Werkgevers onthoudt uw personeel niet de mogelijkheid in deze richting te werken in het belang van den socialen herbouw van ons volk SPORT ZWEMMEN EXAMEN ZWEMÖNDERWUZER NED ARBEIDSDIENST Gisteren zyn in de overdekte baden zweminrichting De Regentes in Den Haag examens afgenomen ter verkrijging van het diploma zweminstructeur voor den Nederlandschen Arbeidsdienst Aan het centrale sportopleidingsinstituut in Den Haag zijn hiertoe zwemcursussen gehouden welke 3 4 4 maanden hebben geduurd en waaraan 23 cursisten hebben deelgenonjen Het examen omvatte theorlszwem men medische vakken E H B tXTTiygiëne enz praktijkzwemmen en lesgeven Indien de geslaagde later den Arbeidsdienst zou verlaten geeft het diploma ook recht om in de burgermaatschappij les te geven IJSHOCltET HET IJSHOCKEYTORNOOI TE GARMISCH Voor de internationale wintersport week t Garmisch Partenkirchen is thans ook de indeeling van de aan het yshockeytournooi deelnemende ploege en het programma vastgesteld De Nederlandsche ploeg is in één groep ingedeeld met Zwitserland en Zuid Slavië De laatste twee landen openen op Woensdag 19 Februari a s het toumooi waarna de Nederlandsche ploeg op 20 Februari om 10 30 tegen Zuid Slavië op 21 Februari om 10 30 tegen Zwitserland zal spelen In de tweede groep is Duitschland ingedeeld met Slowakije en Hongarije terwijl de derde groep beslaat uit Zweden Roemenie en Italië Op 22 Februari volgen den de halve eindstryden waarna Zondag de Wöistrijd om de derde plaats en de eindstrijd plaats vindt WIELRENNEN SCHERENS DOOR GERARDIN GESLAGEN In het Parysche wintervelodfoom waren Zondag zeer veel t oesctj puwers aanwezig om getuige te zQ Van het heroptreden van den Belg Scherens Behalve in een tijdrit over 1 k m met stilstaMidcn oStart kwam de Belgische kampioen ook nög uit in een sprintwedstrijd Als tegenstanders fungeerden de Franschen Gerardin en Chaillot In het totaalklassement werd Gerar dm met 5 punten eerste Scherens met 7 punten tweedb ea Chaillot met 9 punten derde UIT DE PERS Titels Elk beroep heeft zijn vak jargon Het ontmoedigendst wordt het voor den leek wanneer men hem met deze vaktaal tegemoet treedt en men zich meewarig verbaasd toont wanneer hy tegenover d e valkstylbloemen onwennig staÉt merkt het Handelsblad op Stel u voor ge hebt een vriend die de zelfvolmaking in de kookkunst tot beroep heeft uitgekozen Hy is werkzaam by den koksstaf van een groot hotel En hy vertelt u met een stralend gezicht dat hy van entremettierIégu mier lot rótisseur bevorderd is Natuurlijk brengt ge het niet verder dan een welwillendën grijns die u des te moeilykcr zal gelulcken naarmate ge bedenkt dat ook de bevorderingssoep niet altyd even heet wordt gegeten als zy wordt opgediend Ook kan men zich verdiepen m alle complicaties variaties en transmutaties bi den Meester titel Er zyn dansmeesters stookmeesters meesterknechten zwemmeestcrs en meester zangers Er zyn zelfs meesters in de rechten Eeh klein deel hiervan voert ten minste wanneer het gepromoveerd is den doctorstitel Tusschen den Latynschen doctor en een goed vaderlandschen dokter kunnen by gelijke intellectueele begaafdheid nog aanmerkelyke verschillen bestaan Wonderdokters vallen natuurhjk in de kampioensklasse het hangt er maar van af op welk gebied Ook op het ambtelijk terrein biedt de vak titulatuur voor den onschuldigen imitenstander voetangels en klemmen ir zyn conAniezen met een C en ivominiezen met een K De eersten bewegen zich departementaal de laatsten op het fiscale douane terrein Er zyn verder surnumerairs en boventallige onderwijzers Waarroede geenszins gezégd is dat deze niet altijd benijdenswaardige categorieën niet op huii tellen zouden passen Het merkwaardigste voorbeeld van boroepsaaraduiding hebben wy in een kortelings gepubliceerde mutatie lyst van de Nederlandsche Spoorwegen gevonden Daar kon men lezen dat de heer A B C hoofd inspecteur adjunct chef van dienst chef van het mouvement benoemd was tot hoofdiinspectfeur adjunctchef van dienst chef van de beweging Hier zy ii nu fyne onderscheidingen waarvan de kennisneming niet met onbewogen gemoed geschieden kan Maar dat kan liggen aan onzen gemouvementeerden tyd MARKTBERICHTEN KAASMAKKT WOERDEXr la r ebr Aanvoer 2 pAritleti Goudcdw kaas Prijs 41 50 Uaadel vlftg 485e STAJITSLOTE TUrOI KLAS8B VUWriHH Trekking van 12 Pebtmt 10 0 No 51SS 6981 98S3 21 400 Ne 2810 3563 7047 7951 17028 19738 21683 ÏM No 7357 7997 17918 213 It No 2607 4314 4792 5734 6821 7135 9392 9691 13492 13537 14923 1 15256 16952 21114 PRUZEN VAN f7U 8155 8160 8178 8277 8313 8358 8369 8568 8591 8608 8702 8830 8903 8918 9049 9145 9168 9187 9263 9292 9310 9442 9524 9532 6535 9752 9782 9804 9613 10138 10140 10448 10460 10495 10530 10612 10638 10663 10678 10777 10869 10968 11036 11273 11318 11345 1145S 11571 11641 11663 11705 11736 11756 11971 11997 12188 12305 12485 12489 12548 12565 12624 12869 12013 13042 13048 13059 13080 13095 13255 13479 13541 13548 1632S 13628 1631 13672 l 3 t 13752 16800 13821 16601 13960 1661J 14015 I66 14119 16671 14159 m 14178 16791 14303 1683Ï 14449 16907 14451 16934 14460 170a 14566 17040 14627 170 14646 171M 14058 17Jaj 14715 17404 14830 17Ma 14963 17411 15033 174811 15270 17537 15307 17617 16354 1786a 15430 17910 15716 18037 15749 18107 15962 18217 16025 18219 16U29 1835J 16076 18462 16164 18 1C2 3 1S 16282 18842 16321 1P936 1024 4767 1066 48SS 1418 5016 1832 S086 18S4 S310 1655 5411 1678 5426 1696 5564 1803 6596 2404 5639 2698 5759 2830 5855 2905 0081 3014 6133 6227 6346 3420 63543451 6378 3584 6449 3637 6458 3676 6642 3713 86873756 6684 3784 6918 3932 6993 4009 71454212 71524243 73334260 73494253 74424274 77724324 7778 4 363 7862 4301 79114411 7925 4504 79334752 6027 Nli ll 1023 4027 6897 9743 1314S 1028 4054 6920 9803 1 1146 1037 4069 6922 9828 13209 1039 4104 6963 9844 13222 1043 4122 6982 9852 132411075 412S 7007 9880 13260 1089 4201 7069 9901 13266 1116 4226 7102 9922 1 3273 1123 4245 7103 9926 133321146 4278 7123 10055 J3333 1181 4326 7134 10067 13362 1190 4333 7210 10142 LtSOe 1225 4359 7213 10162 13433 1243 4365 7217 10208 13445 1287 4384 7225 10213 13435 1315 4425 7282 10238 13457 1330 4437 7313 10242 13503 1 343 44W 7352 10295 13552 1345 4465 7360 10296 13616 i m 4474 7367 1031S 13639 1411 4589 7406 10321 13665 1417 4614 7415 10381 13681 1421 4722 7426 10385 13692 1442 4727 7430 10386 13723 1464 4753 7450 10399 13743 1477 4811 7541 10494 13775 1684 4818 7549 10497 13814 17116 4874 7562 10543 138371897 4889 7581 10647 13838 193 $ 4942 7592 10649 13838 1976 4989 7598 10672 13857 2009 5020 7636 10712 13867 2054 5070 7640 10854 13902 2069 5093 7672 10858 13910 2081 5126 7719 10954 13955 2117 5132 7774 10982 14003 2140 5184 7783 11015 140262204 5246 7790 11097 14027 2258 5249 7808 11112 140642264 52567828 11127 14132 2282 3258 7849 11168 14197 2305 5328 7851 11175 14244 2341 5343 7855 11228 14316 2359 5377 7863 1124C 14333 2372 5381 7867 11257 14336 2402 5415 7913 11299 14374 2410 5416 7920 11463 14378 5418 7955 11470 14454 5427 7983 11478 145002494 5468 7994 11495 145M 2532 5469 8052 11510 I4S812S46 5478 8113 11513 146142567 5494 8118 11608 147512576 3363 8145 11630 148131614 5584 8156 11717 148152622 5684 8163 11827 148582642 5727 8169 11842 148572746 5739 8244 11867 148742767 5754 8257 11894 148842787 5760 8275 11912 149042805 5763 8278 11926 149172841 5800 8306 1I94S 149312856 5869 8382 11947 149352897 5898 8376 11948 149482922 5929 8448 lioOl 149812985 5630 8498 12028 150163063 5939 8623 12139 150343088 6000 8628 12142 1 1093095 6038 8 72 12178 1J125 3101 6051 8743 12228 151913130 6060 8773 12261 152353138 6108 8789 12294 152793143 6195 8791 12354 153653157 6221 8798 12376 153913180 6254 8855 12414 153973245 6293 8877 12532 15454 3 52 6315 8912 12368 154923253 6319 9023 12601 155913260 6320 9042 12621 155043269 6337 9055 12631 156573279 6371 9064 12641 157273315 6380 9090 12647 157743421 6430 9134 12701 J5801 3446 6434 1140 12702 158073 88 6 56 9242 12759 158123499 6457 9256 12784 158173501 6485 9269 12808 IL5819 3508 6495 9312 12832 K871 3543 6508 9330 12836 15386 3601 6510 9412 12840 15919 3631 511 9443 12843 159323739 6513 9436 12909 159803733 6525 9490 12947 160363776 6552 9497 12952 160933787 6578 9514 12965 16117 3795 6578 9541 12979 161323817 6624 9545 12994 161393825 6699 9564 13026 1614 3858 6718 96 36 13029 16148 3917 6763 9642 13074 161633948 6783 9649 iSUO 161653963 6786 9714 13122 161683990 In de vorige lijst stond 10883 n 10783 m de klasse iljn nog ingeblevea 4 prijzen van 1000 Benevens een pre nie van f 30 000 den laatst uitkomenden boogen prU een premie van tOOO voor bet uitkomende nummer OFPICIEELE VALUTAK0EE8BN DEB NEDEBLANOSCBE BANK IS Februari Valnta t Kbrmelljk en MI tra New York l Sf ir t 188 m Berlijn 75 28 78 43 BruiSBl 30 11 30 17 Helsinki 3 1 382 Slockholm 44 81 448 Zurich 43 ï 4 n i=a = BukpspMt Berlijn 73 18 7SJ4 New York 1 86i a IM t Brussel MJ 30 20 Stockholm 447 44 4 ZarlCll 43 5 43 i