Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1941

m ai WPJBJ p y r i t u n ëillüiu f l ol Bi fiitt S v l f W tf ülEri m i S 1 1 s müKiür WÊÊÊÊKk SÊBSSS X XS V Hoe fietsende soldaten Frankrijk binnen stormden l 1 i Daf zijn de Dynamo Kozakkcn Ikitsche leg van het er Zij beten in menigen zwaren strijÜ de spits af en misleidden den vijand BIJ da cavaleria behooran ook de eenheden van da wielrljdara Zl hebban dezalide kleur a a deza troepen ZQ rUdan wellawaar niet meei ta pMfra maar toch komen V dit wapen npg rangen voa als Reiier en Ober Reiter Bijna gemlschloos Jagw zQ bliksemsnel vooruit en varrassen dan vijand en B op verkenning en openen de vijandaiqkheden waarhean hun bevel hen ook mag Tciaran Man noemt deze aataheden wal eens da Trappende eskaders en i da flatkende ruiters zijn ei nlai weinig tiotseh op wanneer da collega s Van o het znsteiwapan hen toe roepen Daar komen da Dynamo Kozakkan aanr de Venosta en Ortles berggroepen kan onderscheiden terwyi zich voor ons tusschen grootsche natuurlijke pilaren de Catinaccio en Latemar nieuwe panorama s openen Daar verheft zich trots en als schijnbaar ontoegankelijk de Marmolada welke ons dé schoonheid van de Dolomieten en de inf de verte gelfgen imponante gletschers der Centrale Alpen byzonder doet beseffen De fietsen en de uitrustingsstukken worden op drijvende ballons ver het water gebracht Daar ligt ook het riante dal di Fassa dat men van de Passo di Costalunga bereikt langs dichte prachtige pijnbosschen die zich tot ver in het dal uitstrekken En steeds verder gaat de straat welke ons dan in staat stelt de berggroep van Catinaccio het paradijs van de bergbeklimmers j e bewonderen Daar tegenover in deze geweldige woestyn van rotsen an de Poiignon Sciliar en Alpe d Siusi vindt het dal van Duron dat tot Campitello langham daalt zijn oorsprong Voor ons tusschen Val di Fussa en V l Gardena verheffen zich majesjueis tegen de blauwe hemel de Sasso Lungo de Sella berggroep en de thans zeer naby zijnde Marmolada Na Canezei gaat de Doloinietenstraat die zich vertakt in steile stijging tot Passo f en gebergte i $ geen onoverkomelijke hinderpaal Het stalen ros op den schouder gaat het snel naar boven Rechts Ook een licht machinegeweer voeren deza toldaten met ileh meda op het stalen ra Een troep Dynamo Kozakken o p de fiets ZQ 0wa altijd aan de spits De vijand b In het terrein eesirnaleerd In de volgende seconden aan de rijwielen aan den kant en de berijders liggen In een ommezien in stèllinf PK Kopgroep en Verkenningsafdee llng ztjii twee begrippen die in de berichtgeving van dezen oorlog twee vuste begrippen geworden Zelfs de leelc zal Itunnen vermoedea dat Juist deie troepeiiafdeelmgen by de snelle opmarscli een beslissend aandeel in de overwinning hebben gehad Alleen heeft nog by te velen de meening post gevat dat het bü deze troependeelcn alleoB gsat om gemotoriseerde eenheden Hoe groot het aandeel van den motor ook mag zijn geweest aan de beslissingen welke tot dusver in dezen oorlog ri n gevallen en ook in de toekomst nog belangrijk woordje ri llen mede spreken de tweewielen met de trappedalen is allerminst ter zijde gesteld en de wielrijdeTs kunnen verlkllcn ysn hun gevechlen zoowel aan het Oostelijk als aan het Westelijk front Waar het terrein door de natuur of tengovoke van kunstmatige middelen onbegaanbaar werd waar slraatver perringen het sneJ opmarcheeren ophielden en mijnenvelden over een breed front bedoeld waren om den troepen onoverkomenliike hinderpalen in den weg te lei pn daar kwamen de groepen wielrijders aan en voor hen bestond letterlijk geen hindernis en er was ook geen vijand die hun iitormJonp zou kunnen breken De afdeelingen wielriidera waren reed In vredeïtijd getraind door de zwaarste proeven en oefeningen zoodat n voor hun speciale t Tak geducht waren voorbereid VHard als het staal vaii Kruop of Snel als haren winden of Taai als ledei waren uitdrukkingen die heel dikwijls gebruikt w Iden voor de Duit schp wielrijders Zij hebben zich steed van hun moeilijke en gei aarvolle Jaak i ekweten np een wijze die hoven allon lof verheven i ook wanneer zij onverwacht 7Blf gpiina in aantal stieten op een niimcnek ve torkoren vüand De belangrijkste taak van de ifdfelingen wtelriider s bestaat in i et verkennen van viiandolnk terrein ZiLmaken dan ook deel uit van een verkenniSg safdeelina die stnid In h et kader van eon divisie Bedraa t de voorspront van zoo n groep wieh iiders op de mar = chcolonne s van de infanterie doorgaans een daemar ich bii de grnote offensieven in het Westen stormden de Dvnamo Kozakken zooals zi veeldl genoemd worden dikwijls drie tot vier da marwhen vooruit en hebben den tegenstander bij meerdere gelej enherfpn mi ileid over de sterkte van de aanvallende stoottroeoon en konden door snelle nauwelijks waarneembare wis Jeling van steil ng eeri verwarring bü den viiand teweeg breftgen waarvan dan dankbaar gehruik weid gempakt Een enkele afdeeling streed tegen de zwaai ver ïterkte stellingen aan de rivier de OjsE voordat de groote mas sa w is aangekomen en het gevedil doorgezet kon worden 00 divisicsterkte In Polen zijn de mannen van een afdeeling wielriidcrs er in geslaagd om een geheele divisie te ontwapenen en toen do vijand inzag hoe bitter weinig Duitsche sol daten er eigenlijk tegenover hen stonden ja toen wa het al te laat Dat vi bovendien in hun eentje kans zien om een geheele stad te veroveren hebben we in Frankrijk kunnen zien We bevonden ons in de omgeving van Nancy De wielryders hadden tot taak om van het Westen de stad binnen te dringen en daarna door te stooten in Oostelijke ricjiting Langzaam naderde de eerste luitenant O met zün troepen de stad Nancy om vervolgens in een helseh tempo door de stad té jakkeren De Fransche soldaten waren van schrik büna verlamd Zonder een vinger te verroeren lieten zij de Duitsshe soldaten als een spook door de straten snellen Zonder ophouden raasde de betrekkelijk kleine kopgroep verder om den tegenstander te beletten dat hij in het Oosten de bruggen in de lucht zou laten vliegen En dat aagstuk gelukte Nadat jÉLde bruggen hadden bereikt Waren de IR namokozakken met één sprong van hun fiets met een tweeden sprong Stonden zij reeds op de bruggen Toen verdere Duitsche afdeelingen de stad binnen drongen gmg één Fransch bataljon uit zich zelf er toe over om de wapens neer te leggen en stapelde alle wapens op het binnenplein van de kazerne op Voorzien van de beste uitrusting en bezield door een geweldigen strijdlust de ry der is hier teyens eeji strijder en dik fijls bedient hij eir een mitrailleur blinken deze soldaten van de wielryderecnhedsn uit doot onverschrokkenheid en koelbloedigheid wanneer zij vobr de heete vuren komen te staanjjSen tegenstander te snel af zyn en zich tpor geen overmacht latei overbluffen dat is h t parool van deze mannen die op het ruwiel uitgerust met mitrailleur en karabijn in klein verband ver voor de infanterie uit stormt op ver kennjng gaat en den weg schoon veegt Tot dusverre is er in de weermachtsberichten nimmer sprake van hen geweest maar dat neemt niet weg dat aan de enorme triomfen die deze oorlog reeds heeftgebracht de Dynamo Kozakken een metgering aandWl hebben gcliad GW DE DOLOMIETENSTRAAT Allo Adige Een vruchtbare en schilderachtige streek gezellige zomer en winterverbluven idyllische panorama s omgeven door de indrukwekkende Alpen reuzen Door het mooiste deel dezer aantrekkelijke streek voert de wondgrschoone vermaarde Dolomietenstiaat de toeristenvan Bolzano naar Cortina d Ampezzo Nahet verlaten van Bolzano volgt men aande voet van de machtige bergrotsen vanCarnedo h t smalle Val d Ega langs beken die wild en luidrustig vluchten vanwaterval tot waterval naar de blauweAdnatische Zee Wanneer de straat in ononderbroken stijging het fel verlaat verandert het panorama ook volkomen van aspect een vlakke boschru fce uitgestrektlieid m et hier een sieriyke hut daar een antieke smidse verder nog lieflijke dorpen en villa s en als prachtige achtergrond de diepblauwe Italiaansche hemel tot men de bosschen van Carezza bereikt Het woud strekt Zich uit op de hellingen van de Catinaccio en Latemar In de verte ligt het dal van Tires waar de zon gelyk een gouden bol aan de horizon verdwijnt Majestueus ligt daar ook als een souverein de Monte Regola die terecht den titel van koning zou verdienen van een r jk van rust en indrukwekkende schoonheid In deze streek i de hoog boven het dal van Adige gelegep Nova Ponente de hoofdplaats Het panorama is daar weder ingesloten door de Corno Bianco en Corno Nero waartusschen de Passo degli Occlini ons verder leidt Aan zijn voet ligt de sanctuaire van letralba met zijn landelijk wit kerkje wa ir de pelgrims zich moeizaam in processie begeven om er in de reinheid van deze rjstige plaats vrede te zoeken en om vergiffenis te vragen Dicht b j het meer van Carezza in een schoon decor tusschen bosschenen w en ligt bewaakt door de machtige toppen der bergen het hotel van Carezza een der mooiste scheppingen van de hotel iriSustfie in de Dolomieten Niet Ver vandaan is de Passö di Costalunga vanwaar men de streden van Isa rco en Adige en da toppen van Dekkinc achter het rijwiel Met alle wapens cing men den vijand te UJf Het ligt in onze bedoeling om met ingang van heden van tUd tot tUd bijdragen te brengen over streken waarover men wel dlkwQls heeft hooren spreken maar waarvan de gemiddelde krantenlezer zich nimmer een voorstelling heeft kunnen vormen Uiteraard zal het een bonte reeks zijn van stedenbeschrljving en landschapsschoon terwijl op gezette tijden de streken welke onmiddellijk In den strijd van het oogenblik betrokken zijn besproken zullen worden Hierbij geven wiJ aan een deskundige het woord die de Dolonlieten bereisde en ons daarvan nu eenigen Indruk geeft Sella zij daalt daarna weder in ruime bochten van de hoogte van fordoi tot aan het dal van Cordevole vanwaar het panoiama op het meer van Alleghe dat in de zon schittert en op de hoofdplaats Livinall ongo die tegen de bergflanken gelegen i s bijzonder aantrekkelijk is Livinallongo met zijn huisjes gegroepeerd om het pleintje en zijn gracifcuse kerk een schepping van het hedendaaMcbfl Italië die van de naoor logstijden oaieert ligt aan de voet van Col di Lana dat tot voor kort vrywel onbokcnd was en waar de zeldzame toeristen ongestoord en zonder gevaar de aldaar in ruime mate bloeiende edelweis konden plukken Verder gaat de straat naar Andra pen lieflijk plaatsje met zijn even schoon als oud kasteel dat statig rijst tusschen de dichtbegroeide bosschen en de bloemriike dalhelliniïen Zoo bereikt men na een herhaalde stijging de Passo Falzareqo dat als het wa re beklemd sehijnt lus schen kale hooge bergtoppen DSarachter neemt men waar hot legendarische dal van Travcnan res en de vreemd nnrtige verlaten bersrot sen van Fanes en Cinque Torri En in deze overvloed van schoonlieid frootscher en inajestueuser verheft iiche Tofana die ons herinnert dat wii hetmooiste en meest bekende dal der Dolomieten genaderd zijn waar ons bewonderendoog Cortina d Ampezzo ontdekt die zeer Dit zijn enkele beelden van de Dolomieten Meestal zijn zij alle verschillend slechts in een opzicht gelijken zü alle op elkaar zij zijn even mooi en even onvergetelijk Ff 4 I iO 4 £ S4