Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

GOUDSCHE CCtBANT Vrijdag 14 Februari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De JiUUgsflK Nö 20554 Pastgiro 400 Bur Markt SI Tel JTa Directeur F TBETEK Pe ontmoeting tusschen Mussolini en Franco Toestand in Europa Afrika en Middeliandsche Zee zou bezien zijn Jlpan 9 blf ft solidair met de as mog ndlieden Q onderhoud tussciien Pétaiij en Franco De vernietiging van het Engelsche convooi In een week zijn 117 500 ton scheepsruimte tot zinken gebracht Oorlog kost Engeland I274 miUioen pond per week De steunverleening aan Engeland Senaatscommissie neemt wetsontwerp aan Voor de aanvaarding der wet wordt geen Amerikaansch oorlogsmateriaal aan Engeland afge fen aanzien van het communiqué Hcr de ontmoeting tusschen Mussolini 0 truico te Bordighera wordt volgens KB D N B bencht uit Rome in beitade ItftUaansche kringen in Jiet bijfg ier op de volgende d ie punten iwezen 1 Een ontmoeting tusschen twee regeeringsleiders die zooals dit met den duce en den Caudilio het geval is door zoo nauwe betrekkingen van pt litieke vriendschap verl onden zijn heeft steeds groote beteekenis De politieke en militaire omstandigheden van het huidige historische uur onderstreepen deze beteekenis nog t Dit eerste bezoek van den Caudilio aan Italië ook al droeg dit wegens den oorlogstoestand waarin Europa zich bevindt gf en plechtig en feestelyk karakter is UI Italië met de voile broederlUkc sympathie opgenomen welke het Italiaansche volk met het Spaansche verbindt welks vertegenwoordiger zün roemruchte leider van den staat eai welkome gast van den duce is Natuurlijk gold de bijeenkomst te Bordighera vooral het onderzoek van de aangelegenhedep welke voor de beide landen van belang iljn t Ondanks xijn schematische nuchterheid Is het communiqué duideWk genoeg daar het de beide punten sumduidt welke ter sprake gekomen zijn nX de vraagatnkken van het Europeeseh karakter die verband houden met het tegenwoordige conflict en net de reorganisatie vin Europa aisnede vraagstukken welhe op dit historlsehe oogeoUik voor de beide landen van belang lijn waarby gedacht kan wordaa aan de Middellandlohe Zee en aan Afrika Het betrekking tot deie belde groepen waarvan de één een meer aloravattead en algemeen karakter draagt de andere echter p bUxondere vraagstukken betrekking heeft ht een volkomen eenstemmigheid vaatgetteld Zoo blijft de soUdaire houding van Spanje met de beide asmogendheden voortbestaan Ontmoeting tusschen Pétain en Franco Generaal Franco 1 op de temgreis Italië te Montpeder in ZaM krijk aangekomen waar UJ maar M retain ontmoette loo meldt t D N B ttlt yitbj De Spaanache MA VBSCHALK PÉTAIN Fotg arehUf 2 van BidteniaadMsto Uk 7 Saner éa SpMWMha amkUM t Viehy L4iq irM m fnuiMlie t MUM Fietri wtm y toffMiwMrdii Oca aüMaga r M r w l fc rMate tw mm tan 1 itaat i fc a aW mb maaltUil MeB mwria Mtelhi en f imu r rtMMi4 hMMM in i wuMw T J n Swi M Darlan if t nde de ontmoeting tuasebcn C5 llt fiUSa m generaal Franco Vk Perabuneau Oft uit Mon el iWvol de berii t vetqirtU w teru uer naar Spanje beeft het Spaansche staatshoofd generaal Franco met het Fransche staatshoofd maarschalk Pétain een ontmoeting gehad Deze ontmoeting vond plaats te Montpellier waar Franco door Pétain tot een maaltijd werd uitgenoodigd In aansluiting op den in de eerezaal van de prefectuur van Montpellier ge brui ten maaltijd hebben maarschalk Pétain en de Caudilio een persoonlijk onderhoud gehad van ongeveer twintig minuten terwyl gelijktijdig de Spaan che minister van Buitenlandsche Zaken Serrano l ner en vicepresident admiraal Darlan in een zijzaal confereerden Daarna ontmoetten alle betrokkenen elkaar voor een laatste gemeenschappelijk onderhoud Generaal Franco is later met zijn gezelschap per auto naar de Spaansche grens gereden welke hü in de avonduren passeerde Politiek feit van eerste beteekenis Van welingelichte zijde wordt door t D N B uit Berlijn vernomen In de Wiihelmstrasse noemt men de ontmoeting tussthen Mussolini en Franco te Bordighera kenmerkend voor de betrekkingen tusschen deze twee groote Middeliandsche Zee Ianden In politieke kringen van de rijkshoofdstad ziet men in deze ontmoeting een politiek feit van de eerste beteekenis Ten aanzien van het Italiaansch Spaansche communiqué zelf neemt men tot dusver in Berlyn noch of f iciel noch officieus een standpunt in Men verwijst hier uitsluitend naar de passage m het communiqué van Bordinhera waarin o a de eenstemmigheid tusschen de Italiaansche en de Spaansche regeering pver de vraagstukken van Europeesche beteekenis wordt vastgesteld Het gezelschap van den Duce In het gezelschap van den duce op de reis naar Bordighera bevonden zich De Amerikaanadie Senaatscommissie voor Buitenlandsche Zaken heeft met vijftien tegen acht stemméh het wetsontwerp tot steun aan Engeland in den door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurden vorm aangenomen Te voren waren twee amendementen om de volmachten van den president in dier voege te beperk n dat de strijdkrachten van de Vereenlgde Staten niet buiten hét Westelijk halfrond zouden mogen komen verworpen Thans zullen Maandag in den Senaat in een voltallige vergadering de debatten over het wetsontwerp beginnen De commissie heeft alvorens het wetsontwerp naar de plenaire vergadering door te sttiren drie amendementen aangenomen Ten eerste moet de president goedkeuring van het Con gres vragen vóór hij door an dere naties aan de Vereenigde Staten gegeven bewapeningsopdrachten mag plaatsen en het wapenmateriaal aan de opdrachtgevers mag leveren Ten tweede moet in de wet een Ijepalmg worden gevoegd volgen welke betaImgen voor wapenleveranties die binnenkomen nil den in het voorstel vastgelegden datum niet mogen worden gebruikt voor steun aan Erigeland maar gestort moeten worden in de federale scliatkist I en derde moet het besluit van het Huis van Afgevaardigden volgens hetwelk de volmachten van den president vmntdurend bij eenvoudig meerderheidsbesluit van beide hulzen kunnen worden herroepen aan een technische herziening worden onderworpen De voorzitter van de Senaaticommis ïie noemde het eerste amendement bijlander belangrijk Volgens dit amendement krUgt het Congres de volmacht om van tijd tot tijd geldmiddelen ts voteeren voor l ewap ntn i naar van welingelk hte iij uit l me vernomen wordt ambassaieur Buti directeurgeneraal voor Europeesc c en Middeliandsche Zee aangelegcnheden gezant graaf Pietro Marchi leider van het Spaansche bureau van het Palazzo Chigi tydens het Spaansche conflict de chef van het protocol gezant Celesla en de Italiaanacht ambassadeur in Madrid Lequio HartelUke en openhartige bespreking De Madrileensche pers staat gj eel in het teeken van de bespreUngen tusschen generaal Franco en dgn duce Zij wijst in de opschriften de overeenstemming die op alle gebieden tusschen de Spaansche en de Italiaansche regeering heerscht Het orgaan der Phalanx A r r ia schrijft onder het opschrift ü en authentieke vriendschap De beide mannen die elkaar thans persoonlük hebben leeren kennen zijn de verlegen woordigers van twee belangrijke Middeliandsche Zee naties De ontmoeting is geschied aan den vooravond van een noodzakelijke Europeesche ordening terwijl een voor het Europeesche continent beslissende oorlog wordt gestreden Daarom komt aan deze bespreking een beteekenis toe die van niet te onderschatten l eteekenis is voor de menschelijke orde het heden de Middeliandsche Zee en Europa Zonder twijfel zoo vervolgt de Arriba heeft men over de Middeliandsche Zee gesproken Daarbij kan men ongetwijfeld eonstateeren dat m deze zee die ook voor de Spanjaarden de beteekenis van Mare Nostrum heeft geen klippen zyn opgedoken zooals men van bepaalde zijde wellicht had gewenscht Men san zeggen dat de besprekingen alleszins hartelijk geweest zijn en dat rfien met onmiskenbare openhartigheid de zaken uiteengezet heeft i nniw w aivy ZoHeftHlaaH Zon op 8 59 onder 18 50 Maan op 22 24 onder 9 55 McD u verplicht te verdalstereo van zonèoodergantf tol zonsopkomst Laotaarm vaa voertaitfëa moeten aur na sonsondertfanjt ontstokeo worden KKiniVKWKWKK tttan materiaal en maclitiging te geven tot het plaatsen van opdrachten Het voorstel van Willkie De secretaris van president Roose velt Early heeft voor de pers verklaard dat er geen verschil van meening bestaat tusschen den president den minister van Marine en Wendell Willkie over den afstand van nog meer torpedobootjagers aan Engeland Hij las een verklaring voor waarin geconstateerd wordt dat de president volledig ingelicht is omtrent de kwestie der Engelsche wenschén betreffende Amerikaansche torpebootjagers en dat het onderzoek m deze aangelegenheid nog eenigen tiid zal duren Na deze verklaring te hebben voorgelezen weigerde Early zich er over uit te laten of de president de minister van Marine en Willkie zich vóór of tegen een afstand van nog meer destroyers aan Engeland hebben uitgesproken Hy wees er slechts op di t vóór de aanvaarding van de wet op de steun aan Engeland geen Amerikaansch wapenmaterieel aan Engeland zal worden afgestaan De Amerikaumsche cheepsbeho ten Roosevelt heeft den leider van de scheepvaartcommissie admiraal Land opdracht gegeven hem van advies te dienen mzake het beschikbaar houden van een voldoende koopvaardütonnage voor de behoeften van de Vereenigde Staten De taak van land bestaat o a m het vaststellen van de Ijehoefte aan tonnage voor de marine en voor het landleger en voor andere overheidsinrichtmgen In nauw contact met de reeders moet hij beachikbare koopvaardij tonna e over de afzonderlijke sche vaartlijnen naar maatstaf van de te verschepen goederen verdeden Land moet de plannen voor het verwerven vaif aanvullende sdieepsniimte de mogelijkheden en behoeften van de werven in overeenstemming brengen met de behoeften voor den invoer Bet D N B meldt uit BerlUn Betreffende het schitterende succes dat Duitsche oorlogsschepen in de Atlantische wateren op een groot vijandelijk convooi behaald hebben verneemt het O N B in aanvulling op het weermachtbericht dat dit binnen drie maanden tijds het tweede geval is dat Duitsche oorlogsschepen In overzeesche wateren van groote vijandelijke convooien die onder de bescherming van sterke xeestrijdkrachten varen schepen aanvallen en vernietigend treffen Voor het eerst vermeldde het weermachtsbericht van g November 1940 dat Duitsche oorlogsbq dems in Atlantische wateren een Britsch convooi volkomen vernietigd en hierbij 86 000bj t tot zinken gebracht hadden Men kan er zeker van zijn dat deze beide voor den vijand zoo ramp spoedige gebeurtenissen in het verdere verloop van den oorlog ter zee niet de eenige van haar soort zullen blijven Voorts verneemt het D B dat de uit vier koppen bestaande bemanning van bet vijandelijke gevechtsvliegtuig dat door een Duitschen duikbootjager is neergeschoten gered is De vernietiging van dertien schepen en de verstrooiing van de rest van het Britsche convooi door Duitsche oorlogsschepen in den Atlautischen Oceaan treffen de Engelsche oorlogvoering des te barder aangezien de laatste week reeds heel gevoelige verliezen aan scheepsruimte geleden zijn aldus b t O NM van de strategisch belangrijke grondstoffen alsmede met den hulpdienst ten behoeve van de marine Ten slotte moet Land voorstellenft uitwerken voor het verkrijgen van buitenlandsche schepen alsmede voor de verzoeken van derde landen inzake het overdoen van Amerikaansche schepen Verbetering van havens en rivieren President Roosevelt heeft het Congres veniocht terstond in het belang van het Amerikaansche bewapeningsprogram 35 2 millioen dollar te voteeren voor de verbetering van havens en rivieren Van dit bedrag zal rond 17 6 millioen besteed worden voor de uitbreiding van de haven van IjOS Angeles terwijl rond II millioen dollar uitgetrokken worden voor aanvullende beschermingsmaatregelen in de zóuc van het Patiamakanaal Scheepscqntrole in Amerikaansche wateren President Roosevelt heeft bepaald dat leger en vloot moeten meewerken aan de controle op buitenlandsche en binnenlandsche schepen in de tomtoriale wateren en in de zone van het Panamakanaal zoodra hun dit door hel departement van financiën of den gou vemeur van de kanaalzone verzocht wordt De minister van financiën had tot dusverre reeds machtiging om in deze wateren ankerpljjatsen aan te wijzen wachten aan boord te sturen en zoo noodig een schip te laten overnemen om schade voor het betrokken vaartuig of voor een haven te vcrmuden Thans zijn naar Associated Press meldt leger en vloot van de Vereenigde Staten overeenkomstig de nieuwste beschikking van Roosevelt gerechtigd in te griipen op verzoek van dow minister van financiën of zun vertegenwoordigers met inbegrip van de douane autoriteiten De Amerikaansche staatsschulden De financieele commissie van den Senaat heeft met algemeene stemnjen goedkeuring gehecht aan de wet waar bij de limiet voor de staatsschulden verhoogd wordt van 49 op 85 milliard doUar Critiek op Willkie Oe Chicago Tribune verwijt Willkie dat b de republikeinsche ptoti heeft bedrogen Het blad verMaart dat nMr het ouMrlüke H tr den van Willkie al ac t van Boosevett een voUedif omienoek moet wor bainCMM4 Zoo ziin volgens de beriebten van het opperbevel van de weermacbt in den tijd van 4 tot 11 Februari 117 500 b r t tot linken ebracht Hiervan komt VMr rekening van de gevechts u tie der Duitsche marine 73 500 b r t Voorts werd 40 000 b r ton door een in overzeesche wateren opereerenden Daitscben kaper en 33 500 b r t door du M o iten tof zinken gebracht HetMucbtwapen bracht in dM tijdvak 44 1 b r t tot zinken SUCCESSEN VAN 0EVECHTSVLIEGTlIIcr Een Duitsch gevechtsvliegtuig dat gistermiddag in het tiestek van de gewapende verkenning boven de Noordzee in de nabijheid van de Engelsche Oostkust vloog heeft aan de Britsche scheepvaart gevoeUge slagen toegebracht aldus het D N B Ter hoogte van Harwich ontmoette het een tankboot van 7 of BOSO b r t De Duitsche vliegers troffen met enkele bommen zoo goed dat het groote schip in zeer korten tyd onderging Niet ver van deze plek viel het vliegtuig een Oceaanschip van 10 000 ton aan en trof het achterschip terzijde De bemanning van het gevechtsvliegtuig nam een ontploffing met groot rood vuurschijnsel aar De boot werd zwaar beschadigd Tijdens denzelfden tocht kreeg ditzelfde gevechtsvliegtuig een vyandeiijken onderzeeër in het zicht die op het punt stond te duiken Deze werd eveneens terstond aangevallen en verscheidene bommen troffen doel Na de ontploffing van de bommen kon van tie duikboot niets meer waargenomen worden Zu is waarschynlijk vernietigd frnhT KOMT TE LAAT Betreffende het tot zinken brengen van dertien schepen van een Engelsch convooi door Duitsche oorlogsschepen schrijft de Deutsche Allgemeine Zeitung De dappere opertties van onze zeestrydkrachten duiden op de toenemende verzwakking van de Britsche positie ter zee Van deze zwakte heeft de Amerikaansche waarnemer Wijll e zich zoo juist ter plaatse overtuigd 4ngewyde Amerikanen zullen zich geen rad meer voor de oogen draaien dat de hulp aan Engeland te laat komt De vernietigende slagen welke de bovenwaterstrydkrachten de onderzeebooten en de bombardementsvliegtuigen thans toebrengen zyn slechts voorboden van hetgeen nog komen gaat Het woord van den Führer betreffende den duiklMotoorlog welke m het voorjaar begint hangt boven t eiland In dit verband wyst het blad op een artikel in de Times waarin de Engelschen op een spoedige toeneming van de Britsche scheepsverhezen worden voorbereid DE LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND Het Britsche ministerie van Luchtvaart en dat van Binnenlandsche Veiligheid hebben volgens den Ertgelschen berichtendienst in een officieel communique bekend gemaakt dat enkele vijandelijke vliegtuigen die vo i het grfotste deel afzonderlyk opereerden gisteren overdag boven Oost Engeland en NoordSchotland bommen hebben laten vallen Behalve materieele schade valt ook een aantal slachtoffers Ie melden WAT DE OORLOG ENGELAND KOST De voorzitter van de Britsche spaarcommissie ir Robert Kindersley heeft gisteravond voor de Engelsche radio gesproken f ij zeide o a Deze oorlog kost Engeland thans 12 V4 millioen pond per week Dat is het dubbele van hetgeen in April van het vorige j ar werd uitgegeven Dit geweldige bedrag moet echter ook worden opgebracht Daarom verzoekt hü allen werkgevers van Groot Brittannië zoo spoedig mogelijk in hun bedrijven spaargroepen te vormen waaraan de Werklieden kunnen deelnemen Tenslotte richtte Kindersley tot het Engelsche publiek l et verzoek niet te probeeren buiten de spaaractie te biyven en het aan anderen over te laten het in gevaar verlieérende vaderland door de afgifte vaa goud te redden Ir H A VAN IJSELSTEYN oudminister van Landbouw Nijverheid en Handel die gisteren op 80jarigen leeftijd te s Gravenhage ie overleden Voor verdere bijzonderheden omtrent den overledene zie men elders in dit blad GEEN DUITSCHE BEZETTING VAN BULGARIJE Bulgaarsche tegenspraak Het Bulgaarsche persbureau spreekt berichten van een buitenisuidsch burean tegen volgens welke dalzend Duitsche vliegtuigen in Balgarüe zouden x Jn aangekomen de Balgaarsche vliegvelden door Duitsch personeel bezet zouden tijn en duizenden Duitsche soldaten en tanks de Donan zouden liJn over i getrokken In politieke kringen te Berlijn vettüaart men ten aanzien van ht bericht dat in Bulgarije Duitsche Vliegen xbuden tiia aangekomen dat dit duidt op een teeken van groote zenuwachtigheid bij de voor den oorlog verantwoordelijke mannen in Engeland Van welingelichte zijde wordt te Berlijn vernamen Van een Duitschm stap in Athene ter bijlegging van het Italiaansch Grieksche geschil is In Berlijn niets bekend Dit antwoord werd in de Wiihelmstrasse gegeven op de vraag van een boitenlandsehen JoumaUat AUSTRALIË VOELT ZICH ONZEKER Oorlog in nieuw stadium getreden Uit Sydney meldt de Engelsche Iwnchtendif nst dat de Australische oorlogsraad na een gisteren gehouden bijeenkomst een communiqué gepubliceerd heeft waarin o a gezegd woFdt de oorlog is in crn nieuw stadium getreden Het is onzeker welk lot Australië wacht Het land moet op iedere eventualiteit voorbereid zijn Heden wordt to Sydney wederom een byeinkomst van den oorlogsrand gehouden waaraan behalve de drie opperbevelhebbers van de deelen der Australische weerma jht ook de Britsche oMjerbevelhebber in het Verre Oosten zal deelnemen De fungeerende Australische premier Faddin heeft naar uit Sydney gemeld wordt onverwacht een zitting van de adviseerende oorlegscommisae verdaagd en tegei Zaterdag een speciale zitting van het oorlogskabinel byeen geroepen ter bespreking van de Austrahsche politiek in het Verre Oqstén De toespitsing van den toestand in den Stillen Oceaan ma kt dit noodzakelijk De Britsche laehlatrijdkniektea te SUifapoie Volgens een bericht van de Asahi Sjimboen zijn de Britache luchtstrijdkrachten te Singapore onlang aanzienlyk versterkt De Japansche correspondent acht het buitengewoon kwmerkwid dat tegelijkertijd wijziging is gebracht in de verdeeling der luchtstrijdkrachten in Acht r Indi doordat een eskader bommenwerpers van Singapore is verplaatet naar de No d ren van Malakka