Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 14 FEBRUARI is j I Een NedérIand che J REORGANISATIE DE fIEUWE BONS voor de komende perioïk NEDERLANDSCHE POUTIE Adviescommissie ingesteld De secretaris generaal van het Departement van Justitie heelt U t overweging dat het nooeizakeluk ts maatregelen te nemen welke bevorderlijk kunnen zijn aan detotstandkoming sn de nchtige uitvoering van een veidere reorganisatie der Nederlandsche politie in overleg met den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken een commissie ingesteld aan welke wordt opgedragen advies uit te brengen met betrekking tot een reorjfanisatie van de Nederlandsche politie alsmede de noodige voorzieningen vopr te bereiden met het d el deze reorganisatie zoo goedig mogelijk in werking te doen treden een en ander met inachtneming van de richtlijnen door of namens den hoogeren S S en politieieider bij den Rykscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied aangegeven SamenstelUng comlnissie In deze commissie zijn benoemd a tot lid tevens v9orzjtter mr A Brandts directeur generaal van politiete sGravenhage b tot leden A W de Konjngh kolonel der marechaussee inspecteurgeneraal der Kederlandsthe politie mr dr J A van Thiel procureurgeneraal fungetrend directeur an politie te Amsterdam mr R van Genetliten procureurgeneiaal fu geerend directeur van politiële sGravenhr ge mr G W Toebef referendaris bij het departement van financiën H J Ver steeg hootdcommissaris van politie te Am terdam bij ontstentenis te vervangen door D Schuitenmaker hoofdcommissaiis v pohtie te Utrecht N G van der Mey tijdelijk raadad iseur in buitengenonen dienst bij Ifet directoraatgeneraal van politie c tot lid en secretaris mr P Meyjes raadsadviseur bij het directoiaalgeneraal van politie BOTSING MET W A TE UTRECHT Woensdagavond hebben zich botsingen voorgedaan tusschen W A mannen en andei gezmden uu het publiek in de omge ing an de Tolsteeg en de Albatrosstraat te Utrecht die klaarolijkelijk het gevojg Wdren van hel feit dat d er c j tn aij t n in laatstgenoemde straat wenenden W A man de ruiten weioer ngegooid Het kun tot nog toe niet gentW worden opgehelderd Qf de W A n annen een vergeldingsactie op het oog hadden of dat zy een herhaling vi n het genoemde incident wildtri voorkomen Door de duisternis wa het niet mogelijk zich een goed beeJfi te Het onderzoek is nog gaande vv v j schoolkinderen voortdurend aangevalte bieden aan een alliid mogelijk offen pjen en voor een deel zwaar gewond Bief van de Italianen Die vragen stel ® ok zijn in de JodenbuurWwmkels van WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEU BON SO gram roggebrood of 50 gram and t m ts Febr brood of rantsoen gebak of 35 gram meel of bloem Bloera 9L4 Bo t Bo 03 Boter of margarine Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Vierde periode K 0 t m 1 K IL 12 en 13 K 15 t m 24 K ts t m 32 Br Br 02 Brood A 03 A M Eieren r 1 Br 02 Gebak Gort Gortmout of Grutten A 44 Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 57 A 1 32 45 en 58 Kaas A n Koffie Macaroni of vermicelli of Spaghetti Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder i 3l A 7 Peulvruchten A 1 2 Per 8 Per D Petroleum A 92 Rust emeel gries ebloemj of Gruttemeel 117 apart tfMkJe Scheerzeep niet aasKCwezen SlaoUe A M Suiker A e Th Tl M Nir kaart Vleesch VL 61 N kaart Vleeschwaren A tl Zeep Verklaring Br = Broodbon K = Kolenbon Per = Periode VL = Vleeschbon A = Alg Distributiebonboekje BI = fcioembon Bo = Boterbon BOITENURD ITALIË Stefani over den strijd tegen de Engelschen OlET rrALIAANSCBE VERZET BKEFT NOG MOGELUKHEDEN De diplomatieke redacteur van Stetoni schrijft Ondanks het ophemelen van de Britiche süccesMn in Afrika zooals door Churchill is geschied blijft men In internationale militaire kringen gereierveerd ten aanzien van de werkelijke beteekcnis der Engelsche krijgsverrichtingen bmnen het algemeene bestek van den oorlog Ondanks het verlies van Cyrenaica handhaaft het Italiaansche rijk zich in Afrika in zün volle kracht Overal bieden de Italianen tegenstand Het Italiaansche verzet heeft nog mogelijkheden en reser VI en verrassingen zijn niet uitgesloten De toestand in Albanië is voor de Engelschen e Grieken allesbehnalve duidelijk Londen heeft van de gebeurtenissen in Afrika een terugslag gehoopt zoowiel op de betrekkingen tusschen Italië en Duitóchlanü als op het binnenlandsche Jront van Italië In beide gevallen i le terugslag juist hel omgekeerde geweest van hetgeen men in Londengehoopt had De Itahaansch Duitselie solidariteit is nooit zoo stevig geweest als thans De gebeurtenissen in Noord Afnka hebben haar nog hechter gemaakt Hetzelfde verschijnsel heeft zich vooi gedaan aan het binne hlandsche Italiaansche front Neutrale waarnemers zijn van meening dat onder mdruk van de gebeurlenissen m Afrika het binnenlandsche front van Italié verstevigd is Niet alleen b i ft het volk kalm maar bovendien is het bezield met den onwrikbaren wil de tijdelijk verloren gegane gebieden te heroveren De gebeurtenissen hebben de liefde van het Italiaansche volk voor zijn bezittingen in Afrika doen toenemen Engeland heeft het koloniale bewu stzijn van Italië versterkt Eenzelfde verschijnsel heeft men in Italia kunnen waarnemen ten tijde van de sancties en zy die de Italianen kennen zijn er van overtuigd dat feiten als die van Genua een tegengestelde uitwerking hebben tot hetgeen Londen had nagestreefd Het Italiaansche volk reageert op beleedigingen en keert zich legen brutaliteit Daar komt bij het militaire verschijn el van de vcrshippering der Britsche strijdkrachten in Palestina irf Noord Afnka en aan de lange fronten van Abessinië Zal Engeland er in slafien zijn sirijdStachten tijdig te groepeeren Hoeveel Van zijn trijdkróchten zullen in de bezette ge bieden moeten blijven om het hoofd Jen de neutrale militaire waarnemers Engeland heeft noch in Albanië noch In Afrika eenig beslissend resultaat verkregen Het heeft een aanzienlijk deel van zijn militaire vrijheid van bewegen verloren Het Italiaansche verïet eischt aan alle sectoren de aanwezigheid van groole Britsche strijdkrach ten welke tot nlfets doen genoopt zijn In de Middellandschc Zee blijft de algemeene toestand vrijwel gelijk aan dien van October November Europeesche militaire kringen hebben den indruk dat de Engelsche operaties in Afrika ondanks haar schitterend uiterlijk nuttiger zijn voor de Britsche propaganda dan voor den Britschen generalen staf Spectaculaire en voor propaganda doeleinden dienen de acties hebben geen wijziging gebracht in den strategischcn en politieken toestand zooak Londen dien gewenscht had LUCHTAANVAL OP ORIEKSCH VLIEGVELD Een bijzondere correspondent van Stefani meldt van t Grieksche front dat de luchthaven van Kacicati waar Italiaansche viegers enkele dagen geleden 31 vijandelyke toestellen vernielden s nachts opnieuw aangevallen is door Italiaansche vliegtuigen die iclit Engcl sche Glosters die op het vliegveld stonden buiten gevecht etelden Op den terugweg beschadigden zij een grooten Griekschen treiler tnet mitraillciirvuur Deze maakte slagzü en werd door de bemanning verlaten i AZlE Amerikanen moeten Sjanghai verlaten OVEREENKOMS HGE AAN WUZINGEN VOOR ANDERE PLAATSEN IN CHINA Officieele Amerikaansche instanties te Sjanghai hebben volgens het D N B e n dringende aansporing gericht tot de Amerikafcnsche vrouwen en kinderen benevens tot de Amerikaansche taatsburgers die geen bezighede hebben of wier arbeid niet onmisbaar is voor de Amerikaansche belangen om onverwijld naar de Vereenigde Staten te vertrekken Deze medcdeeling klinkt veel bes jster dan vroegere opwekkingen van dezelfde strekking Overeenkomsiige aanwijzijigen zijn ook door A iicri kaansche instanties in andere plaatsen la China verstrekt KOL DONOVAN TE BAGDAD Kolonel Donovan is volgens een D N B bericht uit Beiroet te Bagdad aan ekoDien DE VK£DESONDEniAND D CEN nXMUO De leider van de wapenstilslandsondwhandelingen tusschen Thailand J Pranseh Indo China K reraal maJcwr Soemita is na uitvejerige beaprejmgen met den minister president van Thailand uit Bangkok in Saigon teluggekeerij FRANKRIJK DE AMEBIKANEN EEPAnCI EXEN tn den laaUten tyd zijn rtftgiweer vijfhonderd tpt dusverra in Psrtjs wonende Amerikaansche staatsburgers via Lissabon op taatskosten naar de Vereenigde Staten ten ggebracht Binnenkort zullen nog 250 Amerikanen via denzelfden weg naar hun vaderland terugkeeren De Amerikaansche kolonie te Pargi zal dan nog ongeveer driehonderd leden tellen die om zakelijke redenen te Parijs blijvea ENGELAND LADÏ CHAMBERLAIN OVERLEDEN Uit Londen wordt gemeld aldus Stefani uit Lissabon dat lady Chamberlain de echtgenoote van wijlen de Britschen ministerpresident Chamberlain na eeh korte ziekte is overledra Korte berichten Naar de Londensche berichtendienst meldt is de Australische minis terpresident Menzies van zijn inspectiereis naar Palestina te Cairo teruggekeerd De regeeringe van Chili en Peruhebben de beginselen van de tot dtisver gesloten pan Amerikaansche overeenkomsten en resoluties opnieuw bevestigd en betoogd dat de beide landengemeenschappelijk werken voorde verdediging van het gebied van ZuidAmerika langs de Stille Zuidzee BINNENLAND De ongeregeldheden te Amsterdam COMMUNIQUÉ VAN BEVOEGDE ZUDE Van bevoegde zij Je wordt medegedeeld Zondag den 9den Februari 1941 is het na afloop van oetenmarschen der Amsterdamsche W A tusschen afzonderlijke W A Iieden en politiek andersdenkenden op verschillende plaatsen in de hoofdstad en voorai op het Waterlooplein Jodenbuurt tot botsingen gekomen Verscheidenen van de daarbij betrokken personen en van de Amslerdamsche pohtiebeambtens die voor het herstel der orde tusschenbeide gekomen waren zijn gewond Op den avond van den volgenden dag en in den loop van den Uden februari hebben troepen jeugdige Joodsche elementen die van allenei wapens voorzien waren in de Jodenbuurt wonende nattonaal socialisten onder wie ook nationaal sociaFisten door Joden vernield Daarop heeft de politie talrijke van wapens voorziene Jouen gearresteerd Ter verzekering van de orde is in den nacht van 11 op 12 Februari de oude Jodenbuurt geheeï afgezet en voor inen uitagand verkeer gesloten Nu de nist in de Jodenbuurt heretfeld is zijn met ingang van 13 Februari de beperkingen ten aanzien van het in en uitgaand verkeer verzacht Met het door bovengenoemde incidenten dringend noodig geworden vertrek van alle nietJoodsche bewoners uit de Jodenbuurt is reeds 13 Februari een begin gemaakt Onder voorzitterschap van den koopman A Asscher en professor Cohen is een Amsterdamsche Jodenraad gevormd die het Amsterdamsche gemeentebestuur bepaalde garanties voor de handhaving van de veiligheid binnen de Jodenbuurt gegeven heeft A N P Eea vennanend woord vaa den heer Asscher tot si a rasgenooteD Het A N P meldt voorts Op verzoek van den gevolmachtigde van den Rijk cemmissaris voor de stad Amsterdam heeft een commissie van vertegenwoordiging voor de Amsterdamsche Joden de bewoners van dej de Jodenbuurt in de hoofdstad waa zooals bekend de laatste dag fT ongeregeldheden hebben plaats gehad gistermiddag opgeroepen voor een kcrle bijeenkomst in de groote zaal van de Diamantbeura aan het Weesperplein De opkomst was zoo groot dat twee bijeenkomstelf noodig waren Beide keeren was de zaal geheel gevuld zoodat vastgesteld kan worden dat circa 4000 tiewoners van deze buurt aan den oproep gehoor hebben gegeven De eenige spreker in beide vergaderingen de heer Asscher voorzitter vangenoemde commissie richtte een vermanend woord tot zijn rasgenooten en bracht met nadruk naar voren dat inde toekomst elke nieuwe poging tot hetverwekken van incidenten zooals zichin de laatste dagen hebben voorgedaan moet worden voorkomen en dat allen hun vuur slag of steekwapen ofeenig ander wapen tot Vrijdagmiddagéén uur op het politiebureau aan hetJonas Daniel Meyerplein straffelooskunnen inleveren Degene by wien alsnog wapens zouden worden aangetroffen stelt daarmee zichzelf aan dezwaarste strafafen bloot en brengt veleanderen in gevaar Tenslotte Uitte spreker de ernstige waarschuwing dat deDuitsche autoriteiten geen nieuwe wanordelijkheden zullen dulden en teven afdoende maatregelen zullen treffenom ze in de toekomst onmogelijk temaken Na deze toespraak sloot de heer Asscher de bijeenkomst die jjeide keeren een rustig veijoop had ISM GULDEN BTJ INBRAAK ONTVaEle Ain Gisternacht is terwyl de bewoners boven rustig sliepen ingebroken m ceti heerenhuis aan de Jan vaij Goyenkade te Amsterdam De inbrekers zijn door den achtertuin binnengedrongen en hebben alles overhoop gehaaU in het benedenhms üit een geldkistje dat in een schrijfbureautje stond werd leOO gulden ontvreemd terwijl de dieven zich bovendien meester maakten van een hoeveelheid tafelzilver een bontmantel eea jas en twee i ieutn S S man Vertelt BEZOEK AAN S S STANDABTE WESTLAND TE MÜNCBEN Hoewel de dienst in de S S kazerne vrijwel ononderbroken doorgaat en zelfs in de kortste oogenblikken van rust nog vele plichten op de mannen rusten hebben wij toch gelegenheid gehad erkele Nederlanders afzonderlijk te spreken Dus niet in de kamer waar de kameraden elkaar telkens het woord ontnemen elkaar aanvullen en verbeteren ma r ergens in de kazerne waar onze gesprekken niet gestoord konden worden Daar hebben we enkele jongemannen rustig laten uitspreken over hun idealen die zij sedert lang koesterden over dê vreugde welke zij beleefden toen zij in staat werden gesteld feitelyk iets te doen om hun ideaal naderbij te streven over hun prettige ondervindingen hun moeilijkheden en lasten Men zou zoo constateerden wij de groep Nederlanders die zich aanmeldde in twee deelen kunnen splitsen de idealisten die zuiver en alle3ni voor hun ideaal willen strijden en de materialisten die met hun aansluiting bij de S S Standarte Westland een betere plaats in de wereld au straks probeeren te verwerven Het is bekend dat bij de werving van vrijwilligers voor de S S ook inderdaad de nadruk wordt gelegd op het feit dat de S S man na beëindiging van den dienst bij de verwerving van een positie m de burgermaatschappij door de autoriteiten zal worden geholpen De Nederlander zou geen Nederlander zün indien deze bepaling hem niet lokte Met deze gedachte zijn dan ook verscheidene jonge landgenoottn naar München gegaan Maar het verwonderlijke is dat zij op het oogenblik allen zonder uitzorfdering het ideaal ve rop stellen i Ik voelde al lang zoo zei en van hen dat wij Nederlanders in den strijd van Duitschland niet achter moesten blijven Toen mij de kans gegeven werd heb ik dan ook ge r oogenblik geaarzeld deze met beide handen aan te grijpen Is het niet een eer en een gunst dat wij de giauwe uniform van Duitschlands politieke soldalen mogen dragen Is het niet e n eer dat wij waardig zijn gekeurd het onze tot den groeten strijd tusschen twee wereldbeschouwingen b j te dragen Iedereen die voelt dat Germaansch bloed door zijn aderen stroomt moet deze taak op zich nemen vrijwillig blij en trotsch omdat hij mee kan werkert aan de schepping van ei r nieuwe wereld Telkens kwamen Vij bij onze gesprekken dezeifde uitlatingen tegen De een wist z ch beter uit te drukken omdat Zijn opleiding hem in staat stelde zün gedachten gemakkelijk vorm te geven een ander zei het misschien wat onbeholpen maar beide categorieën hadden dezelfde fierheid dezelfde trots dezelfde zekerheid Och ik begryp dat er Nederlanders zijn die ons volkomen misverstaan maar in mij leeft de overtuiging dat wij iets groots doen voor ons vaderland Ziet u dat meiet men overdenken lang en diep Wij worder gevormd en met de kennis wlke wu hier verwerven zullen wij inis lateivoor ons vaderland nuttig maken Wii bliivcn dan ook in alle opzie hlcn Nederlanders Sterker nog onze vaderlandsliefde groeit en wordt sterk Wij zien den weg welke ons lan moet gaan om zijn vroegere grootheid te herwinnen Het betreden van die weg beteek ri de verwijdering vooroordeelen het beteekent een nis van onze historie inzicht wereldpolitieke verhoudingen i vroeger en de wetenschap dat ij straks onder andere omstandigheden onze eigen plaats in het Europeesche oeconomische en politieke bestel zullen innemen Daarvoor wenschen wij te strijden met alle krachten die in ons zijn Daai voor weten wij ook offers te brengen Wij vroegen uiteraard ook nog hoe de dienst was Uitermate zwaar Laat ik het zoo uitdrukken Iemand die er geen plezier in heeft die niet weer waarvoor hU het doet behoeft niet naar München te komen Hij zal het er geen veertien dagen uithouden Maar voor hem die èèn bepaald doel wil bereiken is niets te veel Ja de dienst is hard soms valt die dagtaak zeer zwaar Maar wü weten waarvoor wij het doer Dan tellen geen moeilijkheden en lasten Dan telt slechts de uitslag Er waait een friss he wind door den geest van de Nederandsche jeugd Er zijn pioniers vooruit gegaan Zy verkennen den weg en wijzen de richting aan hen die na willen komen zoo zegt men te München De Nederlanders in de SS Standarte Westland hebben hun weg gdvonden en gaan doelbewust voort zeker van zichzelf leker van de juistheid der stellingen welke hun worden geleerd Nederland kan voordeel hebben van deze mannen die in een harde strenge opleiding zijn gevormd tot strijders die zich in de toekomst geheel voor hun land zullen inzetten Zoo hoorde wij het uit den mond van onze landgenooten SS mannen in München Wij gaven het weer voor de Nederlandsche lezers opdat deze mogjn zien hoe er gewerkt wordt in München en hoe de Nederlanders daar denken die alles over hebben voor hun ideaal Treinbotsing te Rotterdam GEEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Gisternacht heeft op dfe Ceintuurbaan te Rotterdam een botsing plaats gehad tusschen twee goederei treinen bestaande uit leege wagens Zes wagens liepen dientengevolge uit de rails De oorzaak moet gezocht worden in het feit dat het personeel een onveilig signaal niet opmerkte Persoonlijke ongevallen kwamen niet voor Met de opruimin swerkzaamheden heeft men dadeluk eoi begin gemaakt De secretaris generaal van hef departement van Landbouw en Visscherü maakt het volgende bekend Boter en vetten bon 02 Gedurende het tijdvak van Maandag 17 Februari tot en met Zondag 23Februarias geeft de met 2 genummerde bon van de laatst uitgereikte boteren vetkaart recht op het koopen van 250 gram boter of margarine De met tt genummerde bonnen die op 23 Februari nog niet gebruikt zijn blijven voorts nog geldig tot en met Zondag 2 Maart a s Brood en gebak bon 03 Gedurende het tydvak van Maandag 17 Februari tot en met Zondag 23 Februari a s geeft elk der met 03 genummerdf bonnen van de nieuw uitgereikte Broodkaart recht op het koopen van ongeveer 100 gram brood Voorts geeft elk der met 03 genummerde broodbonnen recht op het koopen van een rantsoen gebak Dit omvat voor de hierna genoemde bakkerijproducten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammen Bësch uit 75 gramBiscuit en Wafels 90 gram Speculaas 140 gramAndere koekjes 200 gram Koek 160 giam Cake 300 giam CJ vuI i Klein k orstgebak b V arr andclhroodjcs 400 ycam Gevuld groot korst bak b V botterk tler 500 gram Taart en gebakjes 600 gïam Voor geheel of ten deele uit meel of bloem gebakken producten welke hierboven niet genoemd zijn geJdJ dat een rantsoen een hoeveelheid omvat waarin 70 gram meel of bloem is verwerkt De op 23 Februari nog niet gebruikte bonnen blijven voort noj geldig gedurende de week van 24 Februari tot en met 2 M a a r t a met dien verstande dat zij gedurende laatstgenoemde week niet mogen worden gebruikt in hotels restaurants e d Eieren bon 05 Gedurende het tijdvak van Maandag 17 Februari tot en met Zondag 23 Februari a s geeft de met 65 genumnierde bon van de nieuw uitgereikte bonkaart algemeen rechtop het koop van één ei De bonnen w lke op 23 Fe b r nog niet gebruikt ijn blijven geldig tot en met Zondag 2 Maart a s met dien verstande dat zij gedurende de week vtin 24 Februari tot en met 2 Maart met gebruikt mogen worden in hotels restaurants e d Suiker bon 06 Gedurende het tijdvak van Maandag 17 Februari tot en met Zondag 16 Maart as geeft de met 06 genummerde bon van de n i e u w u i tgereikte bonkaart algemeen recht op het koopen van l kg suiker Dinra t m 16 FeKKt m 23 Febr t m 28 Febr t m 14 Febr t m 28 Febr t m 14 Frbr t m 28 Febr t m 16 Febr t m 23 Febr t m 16 Febr t m Z3 Febr t m 16 Febr t m 23 Febr t m SI Febr t m 21 Febr t m 23 Febr t A 16 Maart t m 21 Febr Urn a Febr l m 16 Feta t m 23 Febr t m 23 Febr t m ZlTebr t m 36 April t m 14 Febr t m IC Maut t m IS Febr l m U Febr t m 2S Frtir De aandacht wardt er op gevestigd dat het tijdvak waaj in de met 06 genummerde bon is geldig verklaard ep Maandag in plaats vaa ep Zaterdag begint te loopen Vleesch en vleesch waren bon 02 Gedurende het tijdvak van Ma dag 17 Februari tot en Z Woensdag 26 Februari a Z elk der vier met K vleesch gem S bonnen van de laatst uiigereiïu vleeschkaart recht op het kuouen 100 gram vleesch been inbegr sp J één rantsoen vleeschwaren De nuj 82 worst vleeaebwaren gemerkte geeft uitsluitend recht op b i koouï van een rantsoen vleeschwaren De bonnen welke op 26 Fe b ruiji a s nog niet gebruikt z a biyven m geldig tot en met Zondag 2 Matn aanstaande Het rantsoen vleeschwaren dal p bon kan worden g ocht bedraagt M gram yoor gerookt of gekookt varkea rundof kalfsvleesch en voor gerookfa worstsoorten 100 gram voor geko worstsoorten rolpens en krukwrat 12S grsm voor leverartikelen ong worst en nierbrood en 150 gram voor bloedworst Peul fruchten Omtrent de 4IstribuUe vao tit vruchten Aallen noff nadere medédMi llDgen worden gedaan BRIKETTEN VOORTAAN O P DE BO N Eenheden vastgesteld Aangezien hier en daar by de handel en onder het publiek een oa juiste opvatting blijkt te bestaan oio trent den verkoop van uit koleiigruii en of afval van vaste hrarnutotfeB vervaardigde briketten tegels weli tot dusverre door vele handelaren buiten de distributie werden aang boden heeft de noodzakelij klieid zidi doen gevoelen om den verkoop vaa dergelijke briketten in het verviH uitsluitend ttp geldige brands offenboanen te doen ge whieden Waar is komen vast te staan dat bet product in vele gevallen minderwaar dig was en tegen bnormaa hoogt prijzen van de hand werd gedaan heeft de overheid ingegrepen en bj een wnjriging van de vaste brandstoffen distnbutiebeschikking 1940 onder meer de volgende eenhedet vatte brandstoffen vastgest U Briketten geheel of ginlot ltelijk vervaardigd van uitval en of ainl van vaste brandstoffen ge n turf zijnde 100 kg Briketten geheel of gedeeltelijk vervaardigd van tiitval em of afvil turf 250 kg Niet tot briketten geperst uitvïl en of afval van vaste brandstoffen geen turf zijnde 75 kg Door het Rijkskolenbureau wnrde maatregelen genome om een zekert kwaliteitsgarantie voor het product t verkrijgen en tot het vaststellen vM een maximumprys te komen Huisvrouwen attentie De snikerbon 91 loopt va af De nieuwe boa 06 is echter HOEVIËÊLHEID Ml p boter of marg of 200 gr vet oudi voorraad 250 gr Op bon 28 geen vet Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood of 100 gr andw brood of 1 rantsoen gebak 1 lüppen of eendenei 1 rantsoen Vi pond H pond Elke bon 100 gram 125 gram 1 ons 1 ons 1 pond Voor de keuken Voor verlichting 1 9t i Vi pond 50 gr scheerze al tube of pot 1 kilogram 50 gram plm 1 s vleescfa I rantsoen pa Maandag eklii