Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG 14 FEBRUARI Ij 1 nen 30 onderbroeken lakens veters olie schoensmeer enz enz Deze S verkocht dit alles weer aa de andere veidachten waarby hij zeide dat het eerlij e handel van afgekeurd militair goed was Degenen die de goederen van S kochten begrepen echter wel dat het niet heelemaal zuivere koffie was behalve de vrachtrijder S D D die van den prins geen kwaad zeide te hebben geweten Het O M ze de in zijn requisitoir nogmaals dat deze massa heling een zeer ernstig feit was De burgerij van deze kleine gamizoensplaats heeft zeer laakbaar gehandeld Linljs en rechts kocht men goederen waarvan men wist of kon begrijpen dat ze van misdrijf afkomstig waren en dat ze toebehoorden aan het Rijk of aan den Opbouwdienst Tegen den kleermaker S en den koelman Z eischte spr elk vier maanden gevangenisstraf en tegen de overige verdachten eUc een gevangenisstraf voor den tijd van 6 weken Tot dr mr J Smit uit Gouda die verd S als raadsman liijstond Zeide de president mr H de Bie Nu is het uw beurt uw gemeente te verdedigen Gouda begint langzamerhand op Waddinxveen te lijken Dr mr Smit schilderde S als een ijverig man die goed is voor zyn gezin en alle mogelijke moeite doet zyn hoofd boven water te houden Hy heeft domme dingen gedaan Hij had zich nooit met den fourier H moeten inlaten maar aan den anderen kant kan men er niets van begrijpen De zaleen gingen niet zoo schitterend en verd wilde geld verdienen om zijn gezin te kunnen onderhouden en om n schuld die hij bij familie heeft te kunnen afbetalen Hij is reeds zwaar gestraft doordat hij bü zUn vroegere kennissen te Gouda thans met koelheid wordt ontvangen Hij gaat daaronder gebukt PI drong aan op de grootst mogelijke clementie Mevr mr L H P SonncveldNeys sel voerde het pleidooi voor den vracht rijder W M A D en zeide dat het toezicht in het leger en bü den Opbouwdienst zeer onvoldoende was geweest Gedurende de mobilisatie en daarna werd er te Gouda door de menschen als de raven gestolen een treurig feit om te constateeren D heeft zich ertoe laten verleiden doch hij heeft er berouw van Ook ten aanzien van dezen verd werd aangedrongen op een clemente straf De rechtbank zal in al deze zaken Uitspraak doen op 27 dezer Stadsnieuws AT f AAR ANMEER w Rechtbank behandelt te Gouda 15 Febr Collecte op straat en langs de huizen voor Winterhulpi Nederland 15 Febr 2 fl en 8 11 nar Oiu Genoegen Biljartwedstrijd Ter Gouw Rijswijksche Biljartvereeniging 15 Febr 3 S uur Concordia Afscheid zuster Marie als besturende zuster van Diaconessenhuis De Wyk 15 Febr 4 aar De Zalm Jaarvergadering district Zuid üolland Nederlaodsche AthletiekUnie Febr 1 oor Kunstmin FeestavondGbudsche Krontjongclub Tahita Febr Il nar Café Dajrnstee Jaarvergadering athletiekvereeniging Achilles 19 Febr 7 3 30 aar BUawe Krols Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 19 Febr nar Daniël Cursus E H B 0 23 Febr 2 ar Kanstmln Vierde Nutsbijeenkomst cabaret Bouwmeester 23 Febr 4 aur Oas Genoegen T éDansant en 7 Uur Soiree voor leden der sociëteit onder leiding van Theo Moens muziek The Rhythm Melodians medewerkenden Johaiwa van Eek harmonica May Borghols chan sonnière en danspaar Alexandra en Norèl Thalia Theater Einf en lang met Paula Wessely ASnvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioseoop De zoon der bergen met Conrad Veidt Emmy Sonnemann en Hans Marr Op het tooneel Peter Siers Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uut Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur matinee Zondag 10 30 uar Roode orchideo n met Olga Tschechowa en Karl Ludwich Diehl Schoawburg Bioscoop Vadertje Langbeen met Lily Bouwmeester f Bouber Paul Storm Gusta Chrisp jn Mulder en Const van Kerckhoven Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 8 uur Zondag vanaf p uur Drie en twintig personen staan terecht wegens verduistering en heling Ton militaire goederen Er werd gestolen als de raven APOTBEKERSDIENST Steeds geo i nd des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 135 Haagsche Gerechtshof GEKOCHT MOTOERUWIEL BLEEK ONTVEEE U Dte rechtbank te Rotterdam had M R uit Gouda die een motorfiets had gekocht veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf wegens hehng omdat gebleken was dat de militair die het voertuig te koop aanbood de motor had ontvTeemd Er was een deskundige bij geweest die vond dat de prys nonnaal was Niettemin meende de procureurgeneraal by het Haagsche Gerechtshof by de behandeUng van de zaak in hpoger beroep dat er toch van schuldheImg sprake is maar de straf van de rechtbank vond hij te zwaar Hij vorderde ƒ 50 boete subs 25 dagen hechtenis Hel Gerechtshof heeft thans uitspraak gedaan en beslist dat het onderzoek omtrent de herkomst van de motorfiets niet volledig is geweest Daarom werd een nieuw onderzoek gelast ook omdat de politie te Rotterdam een brief omtrent deze zaak hesll ontvangen De zaak werd terug erwezen naar den rech Iercommissaris TOT LID VAN COM AUSSIE VAN ADVIES BENOEMD Onze oud stadgenoot mr G W Toer bes te s Gravenhage referendaris by het departement van Financien is benoemd tot Bd van de door den secretaris generaaJ van het departement van Justitie ingestelde commissie om advies uit te brengen met betrekking tot een reorganisatie van de Nederlandsche politie VUFTIEN ONTVREEMDE RIJWIELEN TERECHT Het aantal in de zaak van de negen ticn rijwieldiefstallen opgespoorde fietsen is tot vijftien gestegen Drie diefstallen waren te Stolwykersluis gepleegd en daarvan zijn inmiddels wee karretjes terecht De dader en de beide helers zijn naar Rotterdam gebracht Spaardersbad Gouda is Zaterdagavond 15 Fekruari yan hall 7 tot half 8 door bijzondere omstandighedci GESLOTEN Ing Med ti 4S 12 Mislukte sprong in rUdenden trein REIZIGER MEDEGESLEÜRD MAAR U GEDEERD GEBLEVEN Een reiziger heeft gisteravond op het station een an ptig avontuur beleefd waarbij hij er wel zeer goed is afgekomer Voor den electrischen lt m van 19 11 naar Utiecht was het vertreksein al gegeven toen nog een passagier iemand uit Arnhem aankwam die m den trein wilde springen Op het monicnt dat hy de deuren opendeed begon de trein te ryden De reiziger slaagde er niet meer in binnen te komen en ook de passagiers slaagden er met in hem naar binnen te trekken Half in de gang Iggend en met zyn beenen buiten den trein uitstekend werd de man medegesleurd Toen het niet gelukte hem binnen te krijgen hebben de reizigers aan de noodrem getrokken waarop de trein aan het einde van het perron tot stilstand kwam De reiziger had geen letsel maar wel kreeg hü een pixjces verbaal Met zes minuten vertraging heeft de trein de reis voortgezet blik alsof hy wilde overleggen of hü in dit stadium van zün onderzoek by den duidelüken tegenstand van dr Hellwig van zün bevindingen in het onderzoek zou spreken Dan besloot hü tot een kort antwoord De man werd niet doodgestoken maar het heeft allen schyn dat hümet een stomp voorwerp werd neergeslagen Hy heeft een groot gat inzyn schedel Daarovei zullen wy binnen tien minuten ets naders hooren De dokter onderzoekt hem nu Of ersamenhang is tussch n de twee moorden kan ik je vertellen als ik mevrouw Vischer gesproken heb Dr Hellwig ademde diep nu was hy het die een spottend lachje had Mevrouw Vischer is op hetoogenblik niet te spreken zy is doordit bericht zeer geschokt Zy heeft morphine genomen en is nu niet teverboeren Hellwig kon niet merken of de commissaris zich ergerde of dat hü onverschillig was Nu goed antwoordde hü danztdien wy tot morgen wachten Er werd opnieuw gescheld en Hedwig liet den politie dokter Schmitt binnra Hy had bUjkbaar een belangrijk bericht maar keek eens vragendpaar dr Hellwig y Spreekt u maar rustig noodigde de commissaris Dr Hellwig is de advocaat van de familie Vischer en bovendien een goede vriend van mij De dokter sciieeii B U8cgcsfeId De man is heelemaal met vermoord zei hy Niet vermoord vroeg de commissaris op byna teleurgesteldeatoon Neen de man is een natuiulükendood gestorven Waarsehynlyk hartvcrlamming En de wonde op het hoofd Is in géén geval doodelijk geweest commissaris Ik vermoed datde man dood in elkaar is gezakt endaarby het hoofd heeft gestooten Dan zei hy kan de dood nietingetreden zün op de plek waar wyden man hebben gevonden In deschuur welke op het land staat isgeen voorwerp te vinden dat zulk eenwonde kan veroorzaakt hebben Dat klopt bevestigde de dokter Bovendien is er nog een feit merkwaardig Volgens mün meening is deman minstens zeven dag en dood Zevai dagen dat beteekent dus dat de man al dood was tqen Vischervermoord werd Ik denk dat de dood een dagvóór den moord op Vischer is irtgetreden De commissaris keek treurig naar zün monocle en knipte dan een stofje van de mouw van ün jas Dus zei hü aamraivattend ishet dus zoo dat de man een natuurlüken dood is gestorven dat hü eenjas draagt welke nog voor kort aanVischer behoorde hü werd op eenplek gevonden waar hij niet gestorven kan zyn iemand heeft dus het rde xi De rei UNuik te Rotterdam heeft xich tateren bezicsehouden nat de Geruchtmakende zaak te dezer ftede wm bet staartje vormde van het vartma dat uit een cartonnen dooa voor de voeten van de politie viel Men vtwei dat deze ontdekking v een clandeatiene lacfating een onderzoek tot gevolg taad diat leidde tot de ontdekking van een groot aantal diefstallen en verduisteringen van goederen ten nadeele van het RUk Het bleek dat het bü den Opbouwdienst alhier lang niet plula was Niet alleen soldaten ook onderofficieren zouden zich aan eigendom van den staat vergrepen iMbben en vele burgen zouden hen daarin gestijfd hebben door het opkoopen van gestolen goed Het gevolg hiervan was dat politie en Justitie belast werden met het ingewikkelde onderzoek naar deze veelbesproken wi vertakte zaak en dat de rechtbank tAana twee dozün gevallen te berechten kréég EeB duMW Allereerst stond terecht de 37 jarige J F van S uit Gouda die tijdens de mobilisatie en daarna bij den Opbouwdienst sergeantfouragemeester was en in die functie zich zou hebben ohuldig gemaakt aan diefstal en verduistering van goederen die voor een deel aan zün zorg waren toevertrouwd HÜ zou o a hebben weggenomen een partij beschuit en andere levensmiddelen en fietslantaanj tentzeil en enkele dekens Verd gaf de feiten grootendeels toe doch voerde te züner verontschuldiging aan dat hy ze gepleegd heeft in een uiterst zenuwachtigen tüd waarin iedere order gevolgd werd door een tegenorder nu eens werd gezegd dat men iets moest inleveren dan weer kon men het iDehoaden Het tentzeil had verd mee naar huis genomen om het te bewaren omdat h t over een niet aan den staat toebehoorenden wagen lag Hü vreesde dat het op die manier verloren zou raken De fielsXantaam heeft hü weggenomen in een tg inleveringspark Als getuige werd gehoord de ma joorcommandant bü den Opbouwdienst de heer J v d Meulen wonende te Ginneken Er ontstond eenige discussie naar aanleiding van de vraag of verd de feiten gepleegd had in dienst van het Nederlandsehe leger of in dienst van den Opbouwdienst In het eerste geval zou verd voor den krijgsraad moeten verschijnen maar de moeiUjkheid doet zich daarbij oor dat er geen krygsraad meer bestaat De officier mr Wilbrenninck wist echter mede te deelen dat het secretariaat van den krijgsraad nog bestaat en dat men het voornemen heeft nlcele zaken alsnog te behandelen in een der zalen van het Haagsche Paleis van Justitie Het is echter niet bekend wanneer dit zal ïijn In zijn requisitoir zeide mr Wi brenninck dat het in al deze zaken ofii ernstige dingen gaat Het is zeer droevig dat de militairen hun harfclen niet thuis hebben kunnen houden Tevoren waren er reeds enkele onregelmatigheden bij het wielrydersdepot Spr war overtuigd dat verd Van S een der vele daders is die zich hebben verrijkt ten koste van het Rük van de Duitsche weermacht en van den Nederlandschen Opbouwdienst Het ging vrij gemakkelijk want er werden in den loop van 1940 veel menschen naar elders overgeplaatst zoodat de controle gering was Onderofficieren gaven een slecht voorbeeld ZU namen en gaven noodrantsoenen en uitrustingstukken mee die dan w d en ziJd over het land verspreid werden Een gedeelte van op die wijze verkregen goederwi werd te Austerlitz en Maa n gevonden en de menschen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt werden reeds te = 9 = FEÜILLEJOK Madruc verboden HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN 17 De politieman die hier was nammU dadelyk mede Ik motst dendoode zien en tooi herkende ac hem Het is een laiullooper die een davoor den moord bü ons bedelde De advocaat lachte zenuwachtig Nu goed een landlooper duS maar dat behoeft toch niet geheim te worden gehoudenT Hedwig Ahlemann keek hem büna ontroerd aan Toch zei ly want hy draagt en jas van münheer Vischer een büna nieuwe jas v ïke onze münheerin den laatsten tüÉ droeg Dr BeUwig mabkte een onverscbilUji gebaar Hy zal haar san den bedelaargegeven hebben Zooleta zou manheer Vischernooit hehbm gedaan verzekerde zü en boveodiea sO brak af m keekhem angstig aan Vertel het maar drong de adeaat aan J hatóte mep adem en probeerde haar fltkeo te bedwingen Bovwidk heh ik ia den middag Utrecht veroordeeld Deze menschen waarvan verd Van S er een is zijn geen misdadigers van professie De re classoeringsrapporten over hen uitgeliracht ziJn zonder uitzondering goed en zij hebben vrijwel allen een blanco strafregister Dit geeft te denken Inplaats van geleerd te hebben van de moeilijke tijden die zü hebben meegemaakt inplaats van de hand aan de ploeg te slaan voor het opbouwwerk hebben zij niets anders gedaan dan afbreken Waar was de tucht Waar de contBDle Deze menschen moeten begrijpen dat het zoo niet langer gaat Zij zullen gestraft worden en een strafregister houden Verd Van S beeft ge egd dat hij het feit gepleegd heeft in een tü l van wanorde maar de chaos doet erfniets aan die is geen excuus Mr Wilbrenninck eischte tenslotte tegen verd 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van den tyd in voorarrest doorgebracht Verd s raadsman mr K W Zieleman hield een uitvoerig pleidooi De kwestie vpn het verdwenen tentzeil kon volgens pL niet als diefstal gekwalificeerd worden De diefstal van de levensmiddelen staat vast maar de rechtbank moet ook bedenkep dat deze gepleegd werd in een tijd van groote levensmiddelenschaarsehte Verd had voorts te kampen met ziekte in zijn gezin en met geldgebrek tengevolge van het feit dat hij door de rriobilisatie zijn betrekking was kwijt geraakt In die dagen gebeurden de vreemdste dingen Het is wel voorgekomen dat minderen op straat hun meerderen thee of koffie te koop aanboden Tenslotte drong pi aan op het opleggen van een geldboete aangezien een gevangenisstraf fnuikend zou zyn zoowel voor verd s carrière als voor zijn gezin Medegenomen ter verzekering tegen diefstal Vervolgens stond terecht de 34 jarige sergeant majoor administrateur A J G uit Gouda die zich eveneens zou hebben schuldig gertaakt aan diefstal en verduistering Hü zou hebben weggenomen twee wollen dekens rywielonderdeelen 20 pond bruine boonen twee stalen helmen enz Verd die nog steeds by den Opbouwdienst gehandhaafd is iets waarover de rechtbank en het O M ten zeerste verbaasd waren beweerde dat hij niets heeft weggenomen maar dat hij tal van voorwerpen mee naar huis heeft genomen om ze voor diefstal te vrijwaren Het O M eischte terugwijzing van deze zaak naar den rechter commissaris teneinde een jiader onderzoek in te stellen Verd heeft zich binnenkort ook nog wegens een andere malversatie te verantwoorden l ok deed ook mede Daarna stond voor het hekje de 31jarige slager F A W R uit Utrecht die soldaatkok was geweest in de school in het Paradijs die in de mobihsatie penode dienst deed als kazerne Deze man zou sloven schoenen ondergoed beenkappen en werkbroeken hebbeh weggenomen Hij gaf toe dat hij sloven en werkhroeken had gestolen terwijl hij in den Opbouwdienst was De rest van de diefstallen had hij bedreven toen hij nog m het leger was Tegen hem eischte het O M 2 maanden gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorarrest doorgebracht Mr J A Roest van Liraburg bepleitte clementie Rustkamer leeggehaald De 25 jarige fourrier C M H uit Veen N B thans gedetineerd te Rotterdam zou ten nadeele van het rijk hebben weggenomen een aantal lakens ee rederen pantalons tientallen paTOn schoenen vele hemden en onder broeken enz Al deze goederen lagen opgeslagen m de rustkamer van de Goudsciie Ambaehtsschool waarvan van den dag dat de bedelaar bü ons kwam een bloedvlek in de gang gezien Ik heb hem opgedweild met wartn water en soda maar het was beelist bloed münheer Heli wig Dr Hellwig biéet de tanden in zyn onderlip Goed zei hü dan ik neemaan dat u de politie al hebt gezegd dat u döi doode kent dat hy een jas van mynheer Vischer aanhad maaralstublieft vertel niets van het IJped Ik zal niets zeggen zei zü eiliefhaar hand op alsof zy een eed wilde ig afleggen Het is natuurlyk niet zoo dat ik mevrouw Vischer in verband met deze geschiedenis breng begrüpt u Ik wU alleen vermyden dat zy öu weer in de geschiedenis betrokken zal worden iets dat zü nü niet meer kan verdragen Hedwig Ahlemann had hem begrepen In dit oogenblik werd er aan de tuindeur gescheld Hedwig wierp een blik op den advocaat en verliet de kamer De advocaat volgde haar langzaam Toen hy in de vestibule kwam wierp hy onwillekeurig een Wik in het kleine kleedkamertje waar eventueele gasten zich konden opknappo Dadelijk da arc werd de deur geopend en Hagemann kwam met eeo beambte binnen Hfl schera hlet e is verrast te zijn dr Hellwig hier te bnéen Mooir ge s I H niet zei hyen schudde nem de hand verd den sleutel op zak had Verd legde een jjekentenis af Over hem was een zeer gunstig luidend rapport uitgeiwacht Het O M zeide dat de controle toch wel bijzonder slecht moet zijn geweest of ichooB mr Wilbrenninck vroeger betere ervaringen heeft gehad De eisch luidde in deze zaak 4 maanden gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorarrest doorgebracht Mr H B van Riessen zeide in zijn pleidooi dat vérd niet sterk genoeg is geweest om aan de zeer groote verleiding weerstand te bieden Onderbroeken voor twee kwartjes Hierna eischte het O M 2 maanden gevangenisstraf tegen elk der drie volgende verdachten n 1 den 24jari gen bakkersknecht D G B den 26jarigcn garagehouder C M en den allen te Gouda die van den fourier H 25 jarigen groentenhwidelaar A v O goederen zouden hebben gekocht ofschoon zij konden Isegrijpen dat ze van diefstal of verduistering aifkomstig waren H verkocht byv owierbroejien voor f 0 50 Mr M H Huygens drong aan op het toepassen van de uiterste clementie voor desze drie jonge Gouwenaars Voor ƒ 3000 gekocht Gevoegd werden de zaken tegen den 64 iarigen advertentieacquisiteur H 30 jarigen slager J P v d N den A A H den 33 jarigen filiaalhouder H J J S en tegen de dames G v d N 46 jaar en M R H G 53 jaar allen te Gouda die zich hadden te verantwoorden terzake van heling van de gestolen rijksgoederen welke bij den Opbouwdienst in gebruik waren en wegens overtreding van de Jextieldis ibutieljeschikking De verd H had zelfs voor f 3 000 aan goederen gekocht en daarbij waren echte linnep lakens van een prima kwaliteit Het O M waargenomen door Mr Wilbrenninck eischte tegen de drie mannen elk 6 weken gevangenisstraf Mr Jalink en mr GÖesÈan drongen aan op clementie f Onvoldoende eontrdie Eveneens werden gevoegd de zaken tegen den 32 jarigen wachtmeester bij het korps wieU yders J A de K thans woi nd te Vught N B den 36ja ngen grondwerker H L B uit Amsterdam destijds soldaat te Gouda en tegen den 42 jarigen los werkraan W H B uit Gouda De twee eeratge noennde mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van een waterfontein en een kachel De wachtmeester had den soldaat meegenomen om de e voorwerpen van een opslagplaats van militaire goederen te vervoeren naar een bergplaats van W H B Allen bekenden het hun ten laste gelegde W H B had voor het fornuisen de kachel niets betaald maar hijhad beloofd er een kooper voor tezullen opzoeken mocht het gelukken de dingen te verkoopen dan zoudenwachtmeester en spld t de opbrengsteerlyk deelen Mr Wilbrenninck acmte het ten laste gelegde wettig en overt ngeifc bewezen Hij betreurde het dat er zulk een chaos bij den Opbouwdienst had kun j nen onslaan Evenals in de vorige zaken was er ook hier sprake van menschen die oed bekend staan en een schoon strafblad hebben Een brief van majoor Janssen bevatte niets dan lof over den wachtmeester De K die het volle vertrouwen genoot Een feit is dat de controle beslist onvoldoende geweest IS Rekening houdend met alle omstandigheden eisohle het O M tegen elk der drie verdachten 2 maandeij gevangenisïlra ten aanzien van den wachtmeester met aftrek van den tyd in voorarrest doorgebracht Tegen den 22 jarigen kruideniersbediende C V uit Gouda die van H L B een kacliel die van mistlrijf afkomstig was zou hebben gekocht eischte het O M 6 weken gevangenisstraf Eerlijke handel Vervolgens stonden zeven Goudsche burgers tegelijk terecW Het waren de 40 jarige kleermaker H B S de 38 jii ige vrachtrijder W M A D de 55 jarig vrachtrijder S H D de 50iarige chauffeur A van L de 25jange chauffeur A van L de 51 jarige varensgezel L van L en de 55 jarige koopman W J Z De sergcant fourier C M H die in de oohtendzitting had moeten terechtstaan had een groot aantal goederen aan den kleermaker S verkocht o a 40 wollen dekens leeren jassen en broeken overalls borstroklten beenstukken leeren en wolen hanSschoe i Ik heb het zooeven gehoord antwoordde Hellwig en ik ben verwonderd dat men jou het gëval heeftopgedragen De commissaris vroeg bevreemd Wil je daarmee zeggen dat deze fiisdaad in geen verband staat niet den moord op Vischer Juist want ik zie niets dat daarop wüst Voorzoover ik weet is dp vermoorde een landlooper die dendag vóór den moord op Vischer hierwas en waarschünlük een jas vanVi her kreeg Jü maakt het je gemakkelük De commissaris kwam naderbü enlachte raadselachtig Hellwig ergerdezich Zyn er soms dingen welke ik niet weet dan De commissaris knikte Wist jü dat het stuk land waarop de vermoorde gevonden is eenigeweken geleden door Vischer is gekocht Neen dat wist Hellwig niet maar hü gaf het niet op om de gekwelde vrouw die boven lag te helfien Wctau wat geeft dat het kanaan Viscjier toebehoord hebben maarhet was niet bewoond Welken samenhang wil je aan construeeren Heenje soms dat de moordenaar van denlandlooper en de moordenaar vanVischer identiek zyn En dan nog welke manier is deze moord gepi f gd Ook weer met een mes De commissaris aarzelde eeo obgen Uit vroesrer tüden DE GODDSCHB COVRANl MRLDOEi 75 JAAB GELEOEN Uit den gemeenteraad Is ingekomen eene dispositie m gedeput staten houdende mededesiiS van een besluit waarby voor zes i ontheffing wordt verleend van d V pUgüng tot het oprigten van eene ff gerdagschool en voorts aanwyzms w de vakken die op de burgemvi school moeten onderwezen worden t nevens de beginselen der technoliSï Voorts is ingekomen een adres vt A H van Helden en F C van ZeyW verzoekende ontheffing van belemi rende b alingen op den invoer huiden en wel vooral van nu kalfsvellen wordt gesteld in haarSvan B en W M JAAB GELEDEN Dinsdag werd op de begraafpUai het stoffelijk overschot ter aartte be steld van den heer T van Dam in u ven baasopzichter der z g n buite werken der gemeente welke betrek king hü ruim 30 jaren met eerc mocM waarnemen waarom dan ook de m meènte in hem een zeer getrouw ijverig ambtenaar heeft verloren Aan de groeve werd een ernstig d plechtig woord gesproken door de weleerw heer ds v d Berg predikaw by de Chr Ger Gemeente te Goudt welke gemeeente een reeks vantjaS door V Dam als ouderling was bêdien4 Onder de belangstellenden merlrttj we ook op de heer L Burgersdyk meentebouwmeester 25 JAAB GELEDEN Tot hoofd der Chr school te W merveer is benoemd de heer J in t Veld onderwijzer aan de Chr M UJ O school alhier Uit BergamiMicht In de vergade ring van den meenteraad is gekozea tot wethouder in de vacature ontsta door het overlijden van den heer ft Oskam de heer S van den Oever Ontspanning voor de vluchtelingen GEZELLIGE AVOND IN HEI CENTRAAL TEHUIS Woensdag werd aan de Rolt damsche vluchtelingen in het Centraal Tehuis aan de Oosthaven eea ontspannmgsavond aangeboden Mt heer J S van Soest sprak liet openingswoord namens daJLiommisJie voor Vluchteangenzorg teWpwuda Ü4 bracht bijzonder dank aan de heerea F H Sixma en C van Bik die zooveel hadden gedaan om dezen avond tot stand te brengen Ook stelde hjj zeer op prijs dat de loco burgemeester mr H P C M de Witt Wynai gelegenheid had gevonden tegenwoordig te zyn Tenslotte deelde de de heer van Soest mede dat de heet Breedyk toezegging had gekregen om voortaan nog wat meer ontspai ning voor de vluchtelingen te brengen Hierna rd het programma geopend met muziek van oen heer M Kolster waarby de aanwczigai harteiyk instemden met de bedjes Daarna verscheen mr Manni tea looneele om zyn goocheitoercn I laten zien Hy deed lit op zoo n wyze ddt de zaal perplex stond Hoe het mogelyk is om uit brandend p ipiM twie duivtn te voorschyn te tooveren het wegwerken van eierai melk tot zelfs een brandende sigaret toe en om deze voorweipen later op geheel andere plaatsen weer te voorschyn te brengen over al deze wonderbaarlijke dingen heWfcn de aan wezigen maar niet verder naged icht Bij onder goed waren ook zyn kunststukjes met touwen yzeren ringen en meer dergelyke voorworpen De toe schouwei s l eloonden mr Marinl steeds met een daverend applaus Na de pauze waarin thee met gebak werd aangeboden efi voor de marmen een geurig gigaartje heeft de Jjeer Maiini de vluchtelingen no ifflÉ S gehouden MB slot van dezen gezeiligoi avonSiveixl nog een half uurtje ge danstWyders dit samenzyn ontpopt zich eei bewoonster als een goed zangeres e met het zingen van eakele Fran che liedjes liad zij veel succes lük erheen gesleept Een ry vaa merkwaardigheden nietwaar Deze vraag was tot dr Hellwig ge richt die bevestigend knikte De dokter kuchte Neemt u mü niet kwalyk com missaris ik herinner m daar als deman nadat hü dood was naar lietstuk land was gesleept dan moetener toch vingerafdrukken van de daders op zyn kleeren aanwezig zyn De commissaris keek hem vriendelyk aan 2 ün kleeren werden reeds op vingerafdrukken onderzocht gaf hy toe De vondst van het lijk was al dadelyk in het kleine villadorp bekend geworden Toen dr Hellwig met i z n wagen by de benzinepomp stopte hoorde hij hoe de man daar er met een collega over praatte Twintig liter I riep dr Hellwig De man schroefde den dop van de Ijkge tlOBT carrosserie een byzonder elegant Hoewel dr Hellwig diep in gedachten was zag hy toch den blik Van den man Bevalt u mün wagen vroeg M lachend De man werd een beetje verlegen iWotm attvoig l benzinetank af en liet de benzine door de pomp loopen Zün keAnersblik bewonderde intuSschen den wagen welke met zün gpécia LJEebouwd carrosserie aanzien ha d