Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

£ BLAD VRIJDAG 14 FEBRUARI 1941 BINIIEIIUND EFFECTENBEURS AMSTERDAM KM WK 9X 98 99J 99 28 t n vrljv el aanhoudend v erd m een open hoek peiajTdeld waarbij dt koerK ten ot iLchie von ylsteren zoo ifoed als n et vet = hlldc Voor de Re laffeUic e nin € Ijestond tn d te s teinmmg de koeii stee a a V l t fi V de obhgiÜën uit de ov nge Jongt tp einihsies wqu pnj houdend en w ingi vciandi d De oiid e cliiitd had e enecnv rauueiyks een verand rd voorkomen waarbij ethter in aanniei kmg moot w orden genomen dat In de oude 3 ob iifatit tt üfeduiende enkele arhfereetvvo t nd e daütn geen noteerhig tot rtand wma gekomen De obipatltn Ned ItMie werden teem onge e r dt voiIrhï prij ztt peiolecrd Gen eenteMjke en p ovinetalc fbl at tn uaren gofd van ti on Pandbrleven bijna londer be an r tellSre De handel in inlwen che fomls n wai too si s g eïtïfd van geiJrvge aftmtlnpon en wU In de Jefdtnde aandeelen gmg naar weinigon Het kleine aanbMt dat de laatMe diOgtnviel waar t nemen was hajvi echter vei dwenen en waai rr matertaai aan de marktkwam weid dit vlot opg nt nen in veibandwaannede de koerytn tot op oojien genciïfwaren Op de pf r ii ni afdeehng le eno tes van 237 ot WO Van de njbher f iradson kwamen Amste dom Rubbers een paar punten hoogei V lg en ook diverse minder courante worten uerdcn hoofier ge noloeró De afïal e tn tabakken sfond on e veer stil Deli EalavH s werden ieU la i afgedaan vooi aande Ien Dell Mi1 en ïe nt mbah Mij was ht t ni t gemakk e IJk cmi to tranwicttei te geraken De ïcheepvin trubriek va TK r ïtil maat g ed prlj boiidvrtri en vooral blciek dtt iiU het veroop an de Ne derlandsche ich p afirt im1e Indi trleelen werden op kleine cchaal verhancteW Akti UnS eier en Philips waten narenoef m spewU SEgtJ de minde pingbare oorten waren on reaelmatig naar verhoudin g van de toevaJ M marktpoMtle van ledere specialiteit o chzelf De su VerafdeeHniE was stU KVA f haalden hel eerg steren iW eden veilic e ïi I In Hoewel d omeelten In Arnerlkanen onbe Ieek nend waren was ook h er de f emmin verbeterd ondp beuratild volgden de koer en een opwaartwhe rlchfng waaf bJI sdch ech er n ff oote verschillen voordeden P lon otle 2 4 procent KOSRSFN NRDrRIAVDRCH CLFA BIN INSTITUUT KofT en voor storiirgen oo 14 Fehrutri ÏMÏ tegen verpllchtfntren luidende in Hetch nmken SÖ Belga s 30 1432 7wit he franc 43 58 I ire 87 Deeniche kronen 36 40 Npor che kronen 42 82 7weedsche kronen 44 85 T lechtsche kronen f oude ehuldenï § 42 TsjeehlKctw kronen nieuwe achuMkn 1M Diniir toude hu den 3 43 Dmaf nieuwt Rchulden 4 2S Turkwhe ponden XW U I wa 2 30 l ngö oude ichu d n 3 SI Prngtt nieuwe ne iuden 5J 7 oty oude chti rSvn Vi Zloty nieuwe schu den 37 Ot iND xrurrits van aandkri kiii rmedegedeeld drrr i et ewtraal burMni voer Het H v H r an koeren van aandeelen Vt n g f omzci wn aandcelen cf Fetot f4 d eft og Ml ü A van I J elsteyn t MBtlSTER VAN HANDEL HD FN SCHEFPVAAET i u in Den Haag op 80 jangcn erkderi ir H A van U seJ eiidniimner van Landbouw Qstd n lel ff Hsselsteyn werd 6 December Zienk pfc geboren Na zijn d HBS en de Polytechtohool te I elft werd htj op I lciftud na het behalen van Snia als t ingenieur by de t Rotterdam aangesttld f Svcrii hij door minister Talma 3 al hoofd van de arberds f j ti 19 8 mgr Nolens werd belast orniJtK v iri etn nieuw ministp f irVar IJ Sflsteyn aangezocht jui5j r V I Landbouw Nuvtrheid ot l t22 maakte hij als it van het kabinet t i4el f ff BwieTJfoutk Zdfs heeft hij ii t iJ J t departiment vanf l 1 Htrhaaldüiik is de Vi i teyn opg treden als aOk woordiger bi mttr nale = t waarb J vra SHiHi vin d r arbeid we dop bi U Van 1 21 tot 1936 wylin hdSrienZuidir p raad terwtfl hij vani tol Iff iksbemiddowar is gti it Na iir flrïdt n als ministeiLft de hl d Van U 1st vn Ziiid itka 1 f tuicmaal toe Indie be ijl Van 1928 lol 1938 was hij vooi l r van d V beheer dfrUffMcInpPc uke mijnbouw maat WIJ Biliitof zijn n rd iin verschillende mbtetlPs VI I r in on D havm De vr if 1 en iet li d 5 Ipt bn 1 1 im ui jrt Hollmd iRott rdin vooits ii kelen i liids n d Stem tr in 1 Int nieur r bttrtkk u ht bend r iin leidins te Rott r Sm Is 1910 was hij ha he Maa s happii van ïeliMchipptn Dt overledene wis iiililiT m de 01 U van den Nederland Kkn Leiuw mmandiur m do ordi BI Onnji Nn lu grootkruis van de Ordf vin df Pi nieter en eommiftideur üklajvan li Orde an Wi i D ter irdi hf 11 ng v m hil stoffi ijli overat hl t 1 Maandag a s op Oud Eilin D I ni n m 12 uur pi i its vmdiii Voorziening van Nederlandsche Cementmarkt OVIRftSKCMST ME Dl ITSf IILAND EN BELr IË Bij de on ing gesiottn cementnireenkomst iu nhen Duitschland wdfrluiKl tr Eeli ic over de vooraming van de Nederlandsche fementniiirkl ic aan de Nedeii mtlsthe Bidmtne aldiiimeldt DNB uit Balei het KïoiUt kwantum tfiegektnd krachtens de overtuiging du voor ie voor l niiij van een markt in de ensle pi i 1 ik tlgen mdustrcel ti KKitcii in i nmerking komt H l NideilandMhe quotum bedraagt derhils n t ir thans veinomeii woidt S fCi Uit een af tt van OÜOO lm nitnt en pCt van wat bo in di t hiievet lli id geleverd wordt Ik Huiier uit Duitsihland en Belgit VMiidt tii sthtn dc e beide i m den gelijk op virdetld Doel van de Kartelovereenkomst is aar min weet de samenwerking van k drie indu irieen voor de voor iemg en nvl iiuihoiidmg van de NederliBdsthe m rkt Over de ontwik leling h r n kunnen slechts moeilijk voor ptll ogen gedaan woixien In de afgeU per jaren bewoog de Nederlandscdie behoefte 7ich tiisschen 18 en 1 milliard ton Voor de toe komst z il liet van b teekenis ijn in elke mile de bestaande bouwphn en m Nederland verwezenlijkt kunworden Het slachten van schapen KLMNHANDMAPRUZkN VAbTfjbSniD DesecK laris eimaal van het di par Jmmt Van Landbouw en Viaschery wtt bep Ud d t de Ned Veehouderij iitnle illKi iithfffing mag worden Wrieend ui hu vt ibod getttld m hel achlvpilMKl 1940 chapen ten aan ien JMsehip n welke doeir haar zijn ge ht en vtikoiht mei bestemming om worden jeslacht en voor de gevallen nn ten genoegen van de Nederland w veehouderij ntrale Is aangetoond t t dier n nood moet worden ge cht orts ijn de prysgrenzcn vastgc birnen wdke bovengeno mde ilrale de ïthapen bestemd voor Atlng ko t prij en waarvoor schapevleeseh uiteindelijke verbruikers ten hoog mag worden te koop aangeboden Verkocht znn de navolgendeBout met been 1 45 160 125 1 25 houder met been Cirbonaden Wem zonder been gomt en nek Kauw chap vet prijieB eMen in guMens Toor fi per kg af takel en ineliKrief kelMUBg Mi kCMTging aan huls f t li wsrden verhoogd met ten r M S ent per pMid of gc ccKe OEEM BOM W UTRECHT Ij l onderjoek dat is ingesteld naar rt fW iat pe Jende kinderen in het l n etn arbeider vnjk te j J t hadder aangetroffen heeft J ten dat ro i met met een neer len bom hetft te doen Den bewo2 d i wUk die veiligheida un c ihfen hadden moet n tKana toe ettsan terug te MILITAIRE RANGEN BIJ DE POLITIE VOOR DE HOOGERE FUNCTIES Naar het Vad verneemt zullen bu de Gemeentepolitie binnenkort voor de hoogere functies militaire rangen worden ingevoerd Deze rangen zullen worden bepaald m verband met de sterkte van het geüniformeerde gedeelte van het korps dat dus weer afhankelijk is van de grootte der betrokken gemeenten Voorts krijgen deze functionarissen dat zijn dus de hoofdcommissaris de waarnemend hoofdcommiagaris en de commissarissen ook een uniform Koffie en theetoewü zlngen voor caférestaurants verlaagd IN DEZELFDE VERHOUDING ALS DE RANTSOfcNFN VAN DE PARTICULILREN Voor de maand F bruari hcbbben de hotel cafeen letlaur intbednjven ongeveer de helft toegewezen gekregen van wat men in Januari tcJege wezen kieeg Aan de bedrijven is nl door het Rijksbuieau voor Hotel Café Restauranten Ponsionbcdryf medegedec ld Nu met ingang van 1 Februari 1941 het koffie en theeiantsoen van resp 250 gram en 75 gram werd teruggebiaeht tot resp 125 gram en 50 gram al met ingang vin dien datum elk hotel caferestaurant enz slechts worden vuoizien op de ba sis van 25 pet van het veil ruik over het overeenkomstige tijdvak van het vorige jaar Dit 25 pet van het gebruik over hot oveiecnkomslige tijdvak van het vorige jaar maakt een ernstiger indruk dan het feil waarvan hier sprake IS eigenliik Ixteekent De vermindering van de toiwijzmg komt nl sleehts daarop n ei dat de rintsocnen van ciferestaurmls veihoudmgsgcwijs ongeveer evenvetl kleiner zijn ri voorden als de kbffic en theerantsi f nt n vin particulieren Wat nu Dit werpt ook een ander licht op het vermoeden dat de bedrijven zich nu wel vniuel geheel op hel gehniiK van surrogaten zullen gaan loekggen Tot nu toe hebben de meeste Ciferestau lonts nog kans ge i n h 11 1 ipie koffie of thee ot zonder of met he c weinig surrogaat te offreeren 11 bestaan overigens tiitstekcnd surrogiten van goeden smaak goede kwaliteit en van donzefden prijs ah d eehte lotfie of thee Hoe het nu zal gam met het i ebruik v m deze populiire dranken in de cafes is thans niet te eRgrn De bedrijven zullen hun uiterste best doen er van te m iKe i wat er vin te maken is en het kopp ko ie e f thee zal viijwel even smjke i k zijn als e erst BlNNtNltORT MISSCIUFN OOK NA 10 UUR NOG TAXI S Tot nu toe moeiten de t ixi s s ivond m 10 uur binnen ziin N tai liet Va der and evenveel Vdu de verleers inspectie vernam is de e b zig te bewerkstellingen dat dr taxi s later kun nen niden zoodat personen die nog met de laatste treinen aank m n van een taxi februik kunnen maken Dit zal eehtei inhoud n dat de chauffeurs vergun iirg moeten hcbb n om na twaalf uur leh n rr hun wo ning te begeven In i der Re al ver keert het plan in een er evorderd stadium hetgeen door velen met vreugde zal worden begroet BEPERKING Tl RFPRODUCTIE De secretaris generaal van h t depir tl ment van I ardbouw en Visscherij m i ikt bekend dat de hoeveelheid dag werken voor de productie van fabrieks turf gedurende het tiidviK van 1 Maan tot 15 Juni 1941 we ke door de grorga niseerden bij de ÏSederlandsche Turf centrale gezamenluk mag worden ge producecrd het aantal van 40 ÜOO niet te boven mag gaan De hoeveelheid huisbrandturf welke mag worde n geproduceerd mag voor zoover het baggerwerk betreft niet meer dan 50 000 en voor zoover het persturf botreft met meer dan 400 000 duizendtallen bedragen HET VELLEN VAN POPULIEREN De directeur generaal van den Land bouw regeenngscomm ssaris i oor de bodemproduclie deelt mede dat door den productiecommissiris voor den boschbouw en de houtteelt geen vergunningen tot het vellen van populieren zullen worden verleend op aanvragen ingediend in het tiidvak van heden tot 1 Sept mbcr 1941 DOODELUK ONGEVAL IN EEN MUN In een steenkolenmijn te Huckelhoven in Duitschand is de 22 jarige abeider J Kilkens wonende te Echt in een mijnschacht gevallen Het slachtoffer dat ongehuwd was werd op slag gedood WETENSCH tP SKELET VAN ICRTHTOSAURU8 GEVONDEN In een schacht der Hermann Gónng Werke in den Noordelijken Harz heeft de leider van he geologische instituut Dr universit eit Halle Wittenberg prof Weigelt het skelet van een goed be waard gebleven ichthyosaurus visch hagedu uit het kruttiidperk gevonden Dit een voorhistorische vondst van groote waarde en byzondere teldzaamheid daar de ichthyo uri m het kruttudperk z jn uitgestorven Het skelet van het dier met zyn st sen snuit dat 180 null oen jaren gi aen tl tttiA heeft lE S 10 meter larg DE FILM De filmkeuring in nieuwe banen IR V D VEGTE WND VOORZITTER KEURINGSCOMMISSIE Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van VolkSvooi lichting en Kunsten zijn de leden van de Centrale commissie voor de filmkeuring met ingang van 11 Februari i t hun functie ontheven met dank vooi de door hen bewezen diensten Det ingang van denzelfden datum is tot waarnemend voorzitter van de Centrale commissie voor de filmkeuring benoemd ir W L Z v d Vegte taad adviseur by het departement van Volksvoorlichting en Kunsten Beide besehikkmgen zijn getroffen m afwachting van een nadere legelmg van de rijksfilmkeunng De filmkeu nng vindt echter ongestoord voortgang Het depaitemint van Volksvoorlich tmg en Kunsten merkt m verband met het bovenstaande op Met deze beschikkingen is de eerste stap gezet op der weg naar een grondige veinietiwing van de filmkeuimg m Nederland Dat een vernieuwing van dit insti tuut dringend noodig was is m den loop der jaion van verschillende zijden en bi hei haling betoogd Het voornaamste bezwaar tegen den ouden toestand betrof het eenzijdige karakter van de maatstaven die bii de keuring weiden aangelegd Het kwam er op aan datgene uit de film te weren aat in zedeliik of maatschap pelijk op ieht afkeurenswaaidig geacht kon worden Deze normen werden echter zoo eng opge at dat films die in cultureel op ieht waaideloos waien op de oppeivlokkigheid en smakclcoshrid van hot publiek speculeerden of ge brek afin eeibied voor volk en ras aan den dag Leqden ongehinderd konden worden gcdjaaid Ook werd het als een bezwaar ge voeld dat de filmkeuring geschiedde door persenen voor wi deze werk zaamhcid slechts een biikomstig ka raUter droeg De filmkeuring za in de toekomst l eheer cht worden door den opbou wenden en positieven geest die allen eerbied ve or het nieuwe Nederland kenmerkt GELD EK GOEDEREN Amsterdamsch bank keert 5 pet uit In de vergadering van den raad van eomm ssanss i der Amsterelamsche Bark NV van gibteren is besloten am de eerlang uit te schrijven alge meene ve ader ng van aandecliiöu dc s voor te stellen over 1940 een Uv e end uit te ke ien van 5 pet oo de gewone aandec en VFR NID RUBBFRFABRIFKFN Interim dividend 6 pet v i nihil De directie van de Vc eenigde Neder 1 inJ che Rubberfabrieken te Hevea lorp bericht dat de commissirisver qi lering heeft besloten tot uitKeenng An 6 pet inteiiiïi dividend over het boekiaar 1940 Het vorige jaar werd een totaal dvidcnd uitgereerd van 8 pet Voor het eerst sinds jaren keert de maat schiïpfSij een interim dividend uit NOORD NEDFRLANDSCHE HYPOTHEEKBANK Binnenkort een uitkeering van 40 pet Naar de N R C verneemt zal de Noord Nederl Hypotheekbank te Gio nmgen binnenkort nog 40 pel van de vorderingen aan crediteuren uitkeeren Dan zal dus 70 pet zyn uitgekeerd PRF ANGER LANDBOUW MIJ Interlmdividend van 25 pet De directie van de Preanger Land bouw Mij oeelt mede dat de maat schappy een interimdividepd van 25 pet vj 5 Dct uitkeert het totale vorige divid jbedroeg 45 pet RECHTSZAKEN mCHTBAUK DES BOSCH ZUN VROUW MFT BIJLSLAGEN VERWOND Verdachte tot IH laar veroordeeld In den middag van 29 Juli van het vorige jaai is m de woning van de familie V aan de Boschdijksiraat te s Heitogenoosch een ernstig drama ge Echied De 50 jarige schipper A A V ver wonde zijn vrouw met bijlslagen levensgevaarlijk Hij werd door de pohtie gearresteerd en is daarnp in het i uis van Bewaring ingesloten Nadien stond hij terecht voor de rethtbank te s Hertogen bosch alwaar in rste m tantie de officier van Jus titie mr Receveur tegen den verdachte wegens zware mishardeling van zijn eehtgenoote een gevangeiiisstiaf vöp dris jaar ei chte i De rechtbank gelastte toen een psy chiatrisch rapport van dr Janss n directeur genee heer van de psychiatrische inrichting Voorburg te Vught Op 30 Januari jl stond V opnieuw terecht waarbij dr Jansssns h t rap port nader toelichtte De conelus e daarvan luidde dat verdachte verminderd toereken ngsvatbaar is Op grond hiervan wijzigde de officier znn eisch m een gevangenlastrat vïn twee jaar De r h ank uitspraak doen fe veroordeelde V ens zware nr handeling van zyn t htgenoote tot een gevarget isstraf van een jaar en ze n met aftrek van het voorarrest Noteeringea van 13 Februari OBIIGATIBS SUauIccninscll Zwiche Hb Zulder Hypt 3 Uia 4 Do ser KSa V t ZH Hypb lm t verpl ultl Xl i Eercte Ned Sell verb 4 Ro Sch Hyp b 4 Dito 31 Bk M e WH BH SS SS Kis v M MH 2 S3 I9W Ie 100 4 1940 ie 500 1940 2e f 100 4 1940 bil r 100 4 940 2e f 10 4 1940 blf r SOO 4 100 3 1938 500 3 100 3 500 3 I 100 3 31 2 19TB ƒ 600 3 31 3 1935 01 100 31 j 1935 Ot t 500 3i j 18J7 O I 100 3 1937 O I SOO 3 1937 AO I 100 J 1037 AO I 500 Prov en Gem A elam 19311 3 ii Dito Ie 1837 S j ApeW Ie 37 31 a Amlietn 1938 3 Deventer 1920 6 Dorelc 38 3i o 3 Eineih 1935 31 a D o Ie Is 38 31 Geld 38 3V D olOl Ie tg 38 2 s Grliaee 19ZI O Dito 1930 31 2 Dito 1917 I 3V2 Dito 38 31 2 3 Glonlng lOaa 3 Dito 2e 1938 3 Hiarlem 1918 3 Dito 38 1 jl 3 Helm 1917 31 j s H b 1017 31 3 Ililvers 1938 31 4 Dito 10 j 38 21 j Leeuw 18 3 Leiden 1917 I1 2 N Holland 38 3 Do 2e 8 3V 3 Dito 8 j 38 21 D o 3e 10 j 38 21 2 Niim 2e 1 3731 3 Bdam 1938 37 4 Do 1 en 3 37 31 2 Dito 1 1938 il 2 Duo 1938 3V 3 Sch ed 3e i 37 ii 2 TUb 1 37 V l Utr iPr 37 31 3 D o firm 37 31 a oelmd 1017 3 Holl 1917 3 Zh Ie 1 1918 3 Dito 2c Ig 38 3 BvNG 2c 1 37 Ji j Dito lOJt 3 B V Onr Z 37 4 Gem e red 9001 3J0flp O 31 2 Dito 1 1 201 0 3 N Bnftin t 15 4 9 tS 9Se 84 9kK 78 Indnitr adennnum A K U obL t i Bergh s en Jurg H m sae m WW 93 7 l i 9Jtt 99 12 89 78 74 i 34 39 30i 102 li tr Fvd Obl Sl7 Berkell Pat T S2H M f7 h KI 37 Obl 4 Levers 7eep Mtt Obl 41 j Werküp NV U h p obL 4 Wilton 4 LImb Stecnk m leenlnien 4 84 Si 86 10 96 Ohl 4 Bat P MIt O 41 2 ld ld Obl 3 i MedeijJ Obl 41 2 Moormann Cult S3 On Obl 9 Amst Orb b S Müiltr 3 Nat Gr bcz 19 5 Idem 1919 4 rd Grbb 4 Ned tnd Sp Mij 1902 obl 31 2 Ml f Kin i en T O Java St Obl 6 StmaranR Joana 91 9m 89 1 iüH mi 91 S6 92 o W 88 SI Hl mii S8 91 H 6 S8 t W SI 3 SC 83 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 d A dam Olvmp I 10 1 3 ld W Kr NirV Het 1888 esK AANDLFLFN Bank en CrcdtetlnstelHnceii Ad Pank aand l I lUe He 1 BsrkU dito Ine Bank dito 1 lini Jiv B 500 V a 23 jm S4 Kitverern dito 114 111 N I Esc m dito R3i n Noe erl Bank A IT U N B V 7 A 500 d lOfi 1116 N n MM 2 0 a 11 1 IP Kl Relt B Ver aan ri l TviintwheEAA 121 121 Indust ondememlncea 4H lH 97 12 1 104 162 Al No 1 £ ew A Ad Dr Ml a A d Superf a Al 1 rrcw W a E t Mars Fabr V L B f I in 1000 G A AIS Ma M mi Mil 140 Ifi 11 6 65 2H 1 236 V d B D ïi A 1000 1 Pto B inoo it iBrrk s Pa Afbelt c V aand u H l 146 118 m iS 212 J15 227 14S 115 681 AanvulIuiKen H potheekbanlfeli AlE Fr Hyp b m 2 verpl uill Pdndbr WV AlsH pbserXY4 A dam Ilyp 1 4 Dito 3 Arnti H B Ser FF Pbr il l Bat Hj p b N N PP 4 Dito CD 31 3 Dr UB do 31 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 Do Da en Va 31 3 Do pb 31 j 3 lOrav B d olVj Gr HvpBPb 31 3 Hl H H sf r A r 4 Dito ser BD 3i j Holl HvpBdlto 4 D to ser K 31 3 Hjp b V Ned Ser M Vfïniu Nvpb ser AB AA Ea 4 D o er T TA 3l i Mij V H Cred Pandbr 4 Do m 2 f verpl ullk J1 2 N Hyp b d o 3 N Hypb Veend erie K SV 1 Do 31 dito 3 Noordli Hj p b Pandbr 3 2 Overuss H b d o 4 Rolt Ib P b d o 4 ld dito 3 j Slea Hyp b ser K L 31 2 Utr Ilyp b 4 Dito terie K 4 D lo serie E 3 Dito 2 i verpl ultV 31 Wesll Hvp b EF FF 3 2 S7 Me 88 MX C enP F ScholteGoiiela tear ditoGruyter er 7n A prei saniDifo B wlnstd pHeemaf aandHt irek aand f Hero rnn aandHol St m f a Hottaridia aandHrll B 1 Mil AHon dr en k APoll Kijn tz I A Int Cew B dito 1Kii Inte n VTi c A es ICO nt 49 111 440 13 49 m mis H M i Mie LH ye K F Bev nes dito Dito pref Kon N E m b a K N Heoeov do Kon N ZoutI A K Er Stheem do J38 Korer rlie of NV de ditr Lev Br en U C IIII 119 1 H 101 100 tóe 3 X i 1 91 e 8l 93 4 100 e p aand Ollo lOOOCvprA Do 100 6 r pr A III 14 Do JIOOB Cpr A ejll I errrt II en Ml I lo Meelf d Ned B r V a N G en S F a Ned Kabe f dito l N c1i b n ti dito 11 N St f Kevzer A wj Phil Glwl 75 V H 2 H 67 88H 89 131 18 118 1 31 mn 14 MM 137 1 1831 WH Oh H SI MS IJl 97 MH H6H 130 102 K 113W 1S K 1841 8Si r afKe t r V A Helt D MIJ dito 2 2i Schelde K M dN Si holten dito Sfits trannl f d Stokv SI 400 Stokv 500 1000 d St spinn Sp do Slork dito Twijn vtra Pref A Utr A ph I G A Ver b Ib aand Ver Ch f aand Dito pref Ver Gif NBvA Ver PI V Gelder Dtlodito p aand Ver N R lab a Ver Touwf dito II81 Vlixlnfen K t d las RADIONIEUWS at rAaE H Februari Bil VERStM n 3014 M KRO 7 30 GnamofooTvnuziek 1 A Ochtcnri r mnai ütk 7 11 Giaiwjfoonmi idiek 8 06 Wij beginmn den dax ft 2 OchttntJgA nnnQsi ifk H N u t iirhlrn ANP 41 G armïoomTiu 9 30 Lonct i tóuw orkebt Ri p IP Otrraprrict trn iiit de opeittten Dic CzaTdasfüivt n fii pi 10 30Giamafc c miuuk 113 Oodsd ens ip halfuurtje 12 00 G arruftcn nu 12 11 Fran s WouHii en zijn Cal ttite orkest UiO 1233 AlmanakJ 12 45 Kkhw ï eneconomische berichten ANP F 00 G antifoonmuziek I 15 Fiai i Woutei s en 7iin Cs Jen eoik E rt 145 Gramofoon tiuziek 2 W V on r jon ik Necleilan t 2 30 Bont programma tbv deWnte hulp a 15 3 25 G dmo5 on nu ck 3 5 3 45 Radeotoon l 5 15 Njeu etwiomsiche en bcurvbeichtm ANP 5 30 Voor on N deiUml 6 00 Wat m Nedv iar d verscheen ou erle S 15 Mti qiK tte ropn i 30 OverrnnïrtnB met mu7tk on hi t n 45 Actuee t reportaHfe of Kramofocvninuz ek 00 Gronlnp ch p aatje ANP T 15 M iouettr opn 7 10 B itchlen En Lh 7 45 Rococ octet opn 800 Nieuwsberichten ANP 5 11 Rococo octot opn 8 30 Rerichien Fhk 8 45 Sted H k orkest von Ma s i cl t en soIUt 45 Engel che berichten ANP 10 00 Nieuwi bericbtcn ANP en sluiting niLVCR tUM n 301 S M vAr a 7 30 Gramofoofwn iujtk 7 45 Ochtend vTinast ek 7 55 G a nnfoonmuz lek 8 20 v tend g mn tiek 8 30 Nieuwsbiricht n ANP gra mofoornnuzlek VPJLO 1 00 Morgcnwtjding TAB A 10 20 Voor de klndea n 11 3 P1jinov nr lrachtU 00 Berichten 12 I S Gran ofopnmui k 1245 Nieuws en economische berichten A IP ï 00 neralda en soli tten 145 De re rRaniftaludei arbeid bem ddcling lezin ZOfl Gramof ün nU7iek 2W 7ie Hi f iirn I 3 15 14 Tui lwuvhfl fuurtjel 5 30 G nm foor miis ek O Orgelspel SIV 30 Ix 7 nirt 0 45 Actup e rep rtaae ff Brannofo nmuz k 7 80 15 Vragen van den ijag ANP en slUiiinif BEURSOVERZICllT ïn d n toestand tfpi de Am terd m che ef f Lt tnbcui wa g K eien peen anderin gekomen in oo erre d© hahd1 jp edeïom van beichelden afrre tnfien a De Menifiiin wur ecbt t iets verl eterd hoewel Hervfyar geen reet aanwtJvbftie factoren wa en aan t geven De tMurs te New York was c tfte en wegens Uno n da ges oten zoodat mciii n e1 d beschikking had c er ie ctb u k it r Amerikacmcbe Ksücveni e nogal een s maat ïtai hl rn beoo d v in van de ke ontw kV I nff void n aance egd Op 4 b i 1 dre V w d we Wres a wken 8 iaan tn de n cuw 4 vrocen1ii obtca 118 U 8 10 1 4311 61 74 i 12 il 1 lOM 43 Werkspoor A dito I70 170 West rsulker dito 151H Wilton F E w A I58M ISO Dito C pr ï A 114 Weyeri I en a 16 Am Chrystal Am Smelting C v A SUnd Br 7 C V 1 A Am Tob Cy c T 12 A 3 R n Colg Cv WA HU Gen El Cy Ct V 6 9 9 6l i 36K 271 36 1 262 1 260 J32l 331 332 3S1 1 5 a a n Hudl MCC SII Keeip Mi l T PI Cejrp C ï A N St CvQ A R II Unll St Rubber Cv 10 a A H t El HU A Dito Nat 8 V Nl Gas Mij A Dito N Bez v a Tw C St V E s a 24 Am Tel Tr K C v A 223 153 150 Hanilelsvcreciitginceii B C en H f A 18 Born S H M A 175 172 Deli At H M d 114 Guntz en Sch A Ui I Cr en H V J A MB Linde en Te ve all Ned Wol MU A Ui Mtjnbooweiidernemiiicea Bil Mij Ie rub A 4 I9Dito Ze A 4M 417 Boeten M Mij 15 S rfikep T Mij a 178 Petrol ondernemlneen Drd Ptr I C V A 22m 225 K N Pelr Ml 100 Oi d A 33 ir d to f v A OT Miienra Enim A b l J 1 Tanl an PM A i rt S nd 011 1 nl 2j C ï A 3 Rubberondernemlncen 1311 1 ill 1 11 1 Cl 77 78 ld7 75 He=sa Rubber Ind Rubb C Java caoulcti Preanger R MiJ Ro erd Tap Silatn Plarl Wal Sun atra Zuid Preanger UI 74 Srheepvaartmaattchappljen 149 1116 264 f urness S enA M M 1 Zeev aana N ev Gnudr A III M De Maa C v A 112 M Oostzee A 165 llandelsv Adam M 4I4 CaltuurmaaUrluppUeB Krlan Suiker A i Pagottan A lui Suiker C t MÖ A 11 1 20 l Tjeweng Lestorl a 91 Arendsburg SI Besoekl A t Soek I andb A Amst Thee C A 1 Benj Tliee Ru A 9 Ooa para Cu MIJ 3611 Pat gkeotam Thee 150 TasirNangkaC Mij Rcngga Lardb A IM Sedep Cu t A 305 SInrtings Cu l A 176 Telaga Patenean lai W JavaThec Mij 65 Iri Cult Sjndic 67ii 68 KaliTelIoCu Mij 23 Michielf Arn 171 171I W JavaKli aC Mij 135 UI 641 16 14 121 H 54M 12e 11 H ie 112 17 ISS 5 i 11151 Blauwh Vries A Biienkorf A UI ir Ge n E W en W D to Pref W A Gouda Kaash Mi Ho 1 h Albeils A Houth Jongen A Hoi h Port A Mul er WH 1 A Do 52001 5900 A N M V Hav w A 7 Sab lono C V A Woolworth en Co spoor en Tramwegen 3S De 1 Spoor A 90 S NI Spw Mij A 2 Alch T CvgA a KaïiCS CvgA K C South R Co 7 ideiin pref a 7 i Dtto Cert p A Un Pac C V r A 8 Cc d T n V 1 137 Kedlrl SI tr Mij 68 M id Stoomtr A D o pref A 12 Ma ang St tr A 4ij O Tava Srtr A Sem Joana A 7 en Chenbnn A 18H Soeraji edal St tt 13 Prolongatie 2H ACTIEVE SUaUlcenlBffMi 40 ie f 1009 40 2e f 1000 4 40 blf noot 19U nooo jvt Grootboclc oM i i ISM IMS ObL t Cert V Xniclu t Grootboek obL 3 3 nooo S 1037 f 1000 1 1838 ƒ 1000 3 3V J Certificaten 2i i Grootboek obl t 1035 Indie 1 1000 3i i 1037 Indié t 1000 3 1937 Indl 1000 A 3 Dultschl Youn Obl 1000 30 5Vs FONDSER 94 P6 5 s 63 63 ik 73 74 yow 785 91 n Bank en Cred luL leiH 116X Kol Bank t67H Ned Ind Haudeltfi 116 Ned Hand Mtj U3 2 V A 1 3 Indiirtrieëa MM Al Kunstlijd Onl 984 r7j Berkel Patent Calv Oltel C ew i H Centx Sutker 189 180 271 l i7 4 24 i MH 2 J4 ï tokker 17 K imt Lever Bros en Unie lUH 113 Ned ford Aut Sm Philips G B V A Wöh M H Dito Pref w A 137H All Ludl St C V t 23 V 28it a M 274 48ft ga R II Am Bemberg A C m w 5 10 aAm B tv pref a Am Car and f a AandAm Enka C v id Anac Copp C V ldBethl St C V 10 ld Chtybl Corp C V A Curtlbl Wr Corp C idem General Motor idemIntern Niciefel Cy C V 10 a Kennec C C v 10 A H MH B 11 North Am Av C 16 1 z UI trf Uiveraen Cit Serv C C V ld e C South C V 10 A B II u a North A Cy C V A Radio Corp C v A Oott Borneo MD A idem pref Aand H 3 19U 2 12 A R II harlh Am B A C A Pep steel C V A Un States bteel id Pelt Oaéer entagttk Oord Petr Ind Mt 2ao 287 240 UU 13K ll i JÏ G Aand 216U Ke i Pttr Ml idem 234 236 Cont Oil Cy C V 16 ideni 18 M d Continental Pet C V A I2l Plul Pet C V 10 id o3H Shell Un C V 10 ld 11 11 r Wat Aa Oil C V 10 idem 9 9U 10 10 brlieepvaArtiuutschappIMu Hol Am Urn Aand llth IIOH 11I 4 1M Avai China Japan Lijn idem 14d Ul 143 144 Kon Ned St Mu ld 147 148 147 Kon Pakelv My ld i2o i 327 Ncd Scheepv Un id JK H 64K ieS lli7 Rotterd L uyd idem 136 Stooniv Mt Ned ld U6 H H M Int Mere M r C C V 10 A 14l Sulkeronttrncinijigaa Handeliv Amst A 404 403 4O4 407H Javascli Cul mij id 349 Ned Ind S Un IdL 2 i m Ver Vorst C M I 250 SOO A llClt 114K 113 Tabaksondcracmtngen Dell Batav Mt A UU W ISOHIMDell MiJ i lOOD C ï Idem 240 238 benembah Ml idem 199 Xa Wi ïKMl Co C V A 5 Spoorwegen BalUm and Ohio C V idem 6 6M Sheaap 8c Ohio C v 10 t 26 40 Ji 41 Illinois Cent C i i 10 10 N York Centr C v id 15K li Pennsylv R 10 i 50 C V A 24 t 24H J6 South Pat Cy g Idem lOH Wh Iel BalI ay O gew idem 14S 14 Canad Pac C v ld 4H 4 H Rskker Hd rmeKlBg a Amsterdam R Cuit Aand 2821 261 i63 4 3 Bandar Rub md ld Deli Bat R Mtf ld l B aooji IS7 VI Kendeng Lemboe Aub ld m 1C8 Mjijinglanden Vereen ld ff l05t Javo Rubber Mti Idem 136 Oostk è 500 C V ld 1 5 Serbadladi Sum R idem m U4 SItau Sum Rubber Hti tent 103 Sum Rubb Cult ld Xl6 awM Ver Ind Cuit Ond idem 17 1 7 Interc Rubberi Cert V idem l 4 4 Duuacke ntBdaea kMtlngviikUriaf Du greïatb P ld id P ld id P id id P td id P id ld P id id P ld id p id id p 1 W Ctrl 70 70 70 7B it M 84 88 73 s W H 131 IB IH 60 6iH 43H 41 7 M 77 1941 c e r IMl 0 r 1 1M3 e r 3 1M4 e r i IMS c r 2 IM c r 2 1 147 c r I 1 4 c 6 r Kon ei lons kaSM obl 4 Dlto Neue Ausg obl tarbenlnd I C I C V O Kali Synd £ M IO 1 Dito £ 20 100 t Winler hall obl Vi I arben nd IC C T A Ver Korkind C v A DuiUchl Berl R HI IS O t Bubrv tt i i i V O 1 Dito 10 V Vi O I D Renlenbank 26 7 Ver O Sredcnl O Bayr Hyp en W B Pb 38 7D Linoicumw O 7Re enk Bergw Obl 6 R nGutehoffnnngBhUlte Obl 7Harpener Bergbau Obl 8Phoenix Akl Gea Obl Rh ribe Union Obl 7 an 43M 131 Buhrchemie A O Obt Siemens n Halaka Obl ViV Slah werke Obl 1 DUO aerie A 33 1 OM Vie tor Gew Obl i j Vtgel D u K Obl 1 Rheln w ri Obl 7 Dlto 27 Obl f Hagener Slraiaenbahn Ob rarbeninduitrie aand Slemenfi en Hatske aand V r Clanulotl raür und WIntaidiall AktyC b OT rinCLR VAt IITAKOBMBN tea KtORnLANDSCH MLMB 1 Februari Talnu i tehrtttetUke en let tnn utlMl New Vortt 1 f 1J H Ber yn I 79 i n 41 Brurart I 38 ll 38 17 MeljtnkI f 3 1 3 Slwklmlm f44JI 4J0 Zurich f 438 4111 nkvurteri Berlijn I 75 18 f 76J N w Voiil I 1 NV I I 4 BrunKl I 30 flg I foJt S ac h lm 418 4Jt ZOrtcli r 3 9 r l