Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

EERSTE BtAi Vi IJDAG 14 FEBRUARI 1 Ouisternis Gevaar om na De Tastról l eschermt U FEILLOOS I Voorkomt V in het diepste duis ff ter ongelukken en 2 verdrinken Pastai J tijd direct af neem Q baar spaart dure T batterijen leverbaar Octr inaanvr met inschuifstok lamp etc VRACIiTVRIJ THUIS na 60 cents per postwissel of op giro 81804 Zware uitvoering 85 ets De zeer duistere avonden zijn op komst Om teleursttilling te voorItomeii is het aangeraden direct te bel tellen bij het Hoofdagentschap voor Nederland Kunsthandel PIERRE VAN ARCKEL Leiden 1173 22 ÖFFICIEELE PUBLICATffi VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART Inapeeiiea voor da prijsbaheeraehfng Het definitieve adres van de Inspectie Arnhem Oeiderland enOverijssel is Coehoornslra t 13 Arnhem Tel 22041 5530 14 BEN LEUK BOE K VOOR KLBUfERS h Sprookjesland dow F H N BLOEMINK Kinderg edichtjee nnel gekleurde teekeaiingen van SijtJeAaljes AdriAlindo emz In cartonnen band fS 90 Verkrü b ia dên boekhandel A W SIJTHOFF ÜITO MIJ N V I EII EN dh in district Den Bosch £ 2a5 SÏ PoId4 Staalfabrieken Rotterdam f2S0 Brabantsehc Tricotagefabriek Tiiburs £ 100 Van Duren s OareettenmagazUnen Utrecht £ 200 N V Bandels en Ing Bur Bakker Co Voorburc £ 150 N V Handelsbur Bronsendiek Voorburg £ 100 T L W Wassenaar f 100 E graaf v B Den Haag f 100 T E E Den raag £ M0 N V De Residentie Meik Inr 7cn Haag £ 100 NV Roilo Den Haa f lOO JV Gekro Ovorschde f 100 H H de Klerk Zn N V Rotterdam f 250 C v Soest N V Litterdom £ 100 Mevr H 1 v V G K Wassenaar flOO NV Hollandsche Kleefmaclrinefabriek Rotterdam faSO NV De Nederandsche Papierhandel Amsterdam 1 150 NV Molukache Handels Vennootschap Amsterdam f 100 NV Holl Papier Ind R de Vries Co Amsterdam f lOO Sanco s Trie Fabriek M Sowvcnberg Sc Ca Amsterdam f 100 M v T Den Haag f MO NV Biscirttfabrlek Victoria Dordrecht f 100 N V Fokkelman s bedden en tapijtbandel Rotterdam f 100 N V Groentenexp v h Gebr V Wylic Venlo f 100 N V Handel Mij v h pulshoff Oo Amste am £ M0 N V Ontvangen aan giften bageden f loo f nsia Totaal op boofd antoor ontvargen f 27 761 OnOvaneen op prov kantoor Fneslami Coöp Zuivelfabriek Wolvega £ 100 Ontoi BTBBKlborg Mtj Leeuwarden f 100 Aan öSa beneden flOO £ 10 Sa nen £ 2M Ontvang op prov kant Gror mgen Gebr Ait Groningen £ 107 5 Aan lUtB beneden f 100 f 132 Samen f 2 9 IS Ontvangen op prov kant Zeeland C D V Kapelie Bieitelinee 1250 JUi elften baaeden £ 100 £ 5 Sainen f2S5 6EIS EN 64l£eEREN SAMEKWBUUNa IN DE NBO eMNDSCBE KONSTZUDe NUVEBBSro De Algemeene Kunstzüd Unie N V te Arnhetn 4e N V Hollandsche M mgtzij4e Industrie te Breda en de N V Kunatzydespinnery Nyma te KÜroegen deelen het volgende mede GeHik bekend m bestonden tusschen A K U en H K I eenerzijds en Nyma atiderzijds geschillen met betrekking tot hef Singmaster octrboi en andere octrooien op het gebied van de matteei iti van kiihstzijde met titaandioxyde geschillen die tot verschillende processen hadden aanleiding gegev i De betrokken maatschafipijen hebb i het gewenscht geacht de bestaande moeilijkheden uit den weg te ruimen Zy zijn daartoe overeengekomen Ae hangende procedures te royeeren hebben een regeling getroffen waardoor de rechten op de octrooien op het gebied vao titaanmatteering tusschen hen gemeen zijn geworden AM8TEBDAMSCHE BANK N V De heer Hofstede de Groot heeft medegedeeld dat hij met ingang van 30 April e k wegens gevorderden leeftyd ontslag neemt als directeur Am de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgeirteld den heer Hofstede de Groot te benoemen tot lid van den raad van eommissarissen t Ê MriNTERNIiIP NEDERLANO BIl NENGEKOMEN GIPTEN BtldTAgen van 30 Januari t m 5 Pebniari 41 V Kon Pakelvaart MIJ A dam IMI H v Botterdamsciie Lloyd Rotterdam f 1000 H r B Den Haag 1000 NV Handelmaal cfcapplj Moritan Den Haag f löbo ThurI ï jnda Don Haag t IDDD Doodelveelver W V Ainsleidain f 1000 de zaken der fa Willem van nijn Amsterdam 1800 Verg Klsttenache My Amsterdam f 00 p Schut s roothandel In groenten en fruit HiiilgersDerg f 500 Timmerfatwiek br Poolers BusWro f 300 A N V d H Veghel f 100 NV FVnhowt en triplex imp Fetim Amsterdam t WO N V Compensator Mij Anistei dam f 100 F B van E o Am sterdam f 100 Neder Cement HanttelmU NV Den Haag 1100 NV Eerste Ned witmetaalfabr Loosduinen ÏMO NV Lak Vernis en verffabr Molyn 1 Co OverscWe f 100 D L L de R Ren 1UB ƒ 100 W B Dilepeveen en Co R dam ÏM J H H H f 100 F R Rotterdam JO0 Bandar Rubber Mil N V Amsterdam f MO N V Singer Maatsehappy Amsterdam W0 N v Ned Cocoslabriek Apeldoorn flOO B van Mentz v h N M Lansberg Den Kaag ƒ 100 Thabur tnd en techn iiantfelmO N V Den Haag f 100 N V Westlandact hypotlieektank Den Haag f 100 NV Vleeschwarenfabr v h fa J Meester Willie 1 W A S M Zeist f IflO N V HandelFveaa Carl Wlemeyer Amsterdam f 160 N V Uil t expl v om goed Darmtis Hotter Bm f 100 Coöp Boerenleennbank Ouderkerk a Amstel f UJO De Twentsclie Bank N V Bottei dam f 10 Nederl Kunstliandel n teirtiol raveel nd J a H Jassiea En gauw aan te sterken Wannaar U rich na griep nog zoo moa voeli zoo slap in de beenen zoo licht In het hoofd dan zal TONICUM NOURY U goed doen TONICUM NOURY staalt de spierap sterkt de zenuwen en stimuleert den geest Hel weerstandsvermogen wordt verhoogd veer kracht en werklust keeren snel terug Waarlijk om na griep weer spoedig geheel de oude te zijn geen beter middel dan TONICUM NOURYI Tonicuni NOURY Frjis l ii ftrjlacn DuUeb faam 2 30 verdubbelt uw energiei sehede flOO H A S vsn 1841 £ 100 Scheiberg hulden en comm handel Rotterdam f 100 Stichting cement centT van Nederland Amisterdam f300 N V Netierl BraTid en Zee ass Mt van 1842 Amsterdam £ 100 N V Asbesten kurkwerk iL Geerdink Apeldoorn 1 100 N V Grooth in Éo waren v h A R van Gelderen Vuyk Rotterdam f 100 jhr mr C iT va ri Reenen Den Haflg £ 100 Deutsche Hftntdelskam r für die Niederlande A datr t ISO H S Baam 1 100 GemeentepolitiiDen Haar £ 199 81 Prof dr H M de F Harendermolen f SöO Cosnpt bele Opb Dier VREIJGDEm Tooneelgroep DE VOORTREKKERS geeft op Zaterdag 15 Februari a s des avonds 7 30 uar in de zaal HET CENTRUM te Waddiozyeen oadcr anapicICa va d WerkgeaecaKiMp vaa het N V V VREUGDE EN ARBEID een blijspel uit het volksleven f Niet voor de Poes Het successtuk vao het seizoen Medéwcrkeaden z n o a Minn Brfman Mien v d Lugt Melaert Adri Dozjr Ko van Sprinkhnizen Piet Rienks Lon van Dommelen Kaïcl Baars Henri Menniag Spelleidingt Adriaan van Hees Bewerking t Jaap van Kerabergea Toeganisllaarten 30 et per persoon Verkrijgbaar bij S Pille Henegouweweg 51a J DuUemeijer Zuidkade 86 M van Hofwegeo K eikade 4 en s avonds aan de zaal O 482 189 HoII WolwewertJ en Ververtj v h T W Hulshoff Po Coll Hengelo f 100 H M Bloemendaal £ 100 Verf Lawo Ond Amsterdam fSOO E S Amsteritara flOO Ph v d H De ft f 100 Simon s Metaalhandel Rotter dam f 100 NV Scheepvaart Mij Mattexhorn Rotterdam £ 000 NV Bedveeren£ briek Van Aarden Zn Bosmeer f lOO Coöp Stoomzuivelfabriek i£amper een Wezep f 100 Leidschc Wolsi mierij N V Leiden f 300 N N f 100 N V Vereentgde Amsterdamsche Melk inlichting VAMX Am ter tam £ 2S0 Totaal f 18JI75 33 ZIJ WIST HET WEL v ê4 r m V Zij die verre reizen doen e Er wn eeni la m begiiuum aU prookje Dan hoor Je eea wonderlijk verhaal van lang hMl lang lang geleden Maar dit varhaal welt Ifi de tegenwoordige tljdl Cr waa eeni en vel postzegels Kr zaten wd bonderd zegels op allemaal aan Hcaar moar gescheilien door lange rijen Itaatjes zodat ze gemakkelijk van elkaar geacheurd konden worden Dat gebeurde San elk ogenblik Wanneer Iemand oor het loket van het postkantoor ver cheen en één of meer postzegels vroeg scheurde de l eambte er telkens enkele af Dag broertje riepen dan de overblijvenden CSoede reis Want al diezegels waren nu eeimiaal voorbestemd om verre reizen te maken dat is het lotvan postzegels Op het ogenblik waren er nog maar tien zegel overgebleven Hét postkantoor werd gesloten dus ze wisten dat ze die nacht bij elkaar zouden blijven In het donker praatten ze wat met elkaar Het zal rtie benieuwen waar wij morgen terecht zullen komen zei er een Ja mij ook Denkelijk zullen onzewegen wel ver uiteen lopen We kostenaevenen een halve cent dus de brieven waarop men ons plakt gaan door het heleland merkte een ander op Ze babbelden nog wat maar gingen Indelijk slapen want ze wisten dat ze ijle volgende dag verre reizen voor de Doeg hadden Kn nu zullen we eens zien Waarheen deze postzegels gingen Die volffmde dag kwam een heer voor het ioket c vroeg een postzegel van 71 2 cent De Mambte scheurde er netjes een van de anderen af Alaublleftl zei hij en treek het geld Öe heer pakte de zegel aan met een Welverzorgde hand waaraan een kostbare Vmden ring schitterde H j plakte de postaefal op een enveloppe sn de postzegel kaoc hleuwsgierig waarhMn hij werd geMnaen HIJ laS Maastricht Dat te een h l alikd zei de zegeL Lokker e n hele tQd op reis door liet hele fcmd r D briet was baaiand voor den zoO van êta he en bcvatt het bericht Jat hij drt dagvA djo oon op diens verJaanlag zou bezoeken Die brief zou dus telUg met nnoegen worden oiitvangsnl Toen verscheen een eenvoudige w rknan die ook een po tz et kocht Hij laloe die op een brief bestamd voor Ambem In de brief stond met onbandiw arotc lettari dat de man eindeUJk werk Cad gakrcgan na lang zoeken 0 dit WH MO brief die welkom zou lün en gal nommer twM voelde zltih tevre ÏT Daarna kwam de beurt aan tiMnmer Mc Een dame sl tt4 Hm het loket met es lila tirlet die en lekker rook Dte neut naar Oen Unit Ia éa brief had ze jfeaehrevea aan eea vitaidtn dat haar eoo wae gaelaagd voor ït n ndexamen Leekl daelat dr d e L Wt rlndaai sMUg ar goed onthaal Qoede bertcbteB aljn altijd weHtOim A tair de dame mMgde en jOBgetJe netiMt au sch idet wa heilokM MMtwalB HU telde t l wanna cmtan Postzegels kunnen veel verhaltm neer en een twee en een halve centsstuk kreeg zijn postzegel en likte dsar aandachtig aan om hem dan met zijn kleine vuist stevig op de enveloppe te plakken Het adres op de enveloppe was met spichtige onvaste letters geschreven echt een chooljongenspootje Jaja ventje ik zit al grinniktede postzegel Je hoeft niet zo lang op mete drukken de gom op mijn rug is beat boor Even kijken waar gaan we heen O naar Utreehtl En wat schryft hij Aha h J bedankt zijn oopi voor het mooie postzegelalbum dat die hem op zijn verjaardag zond Zo hoort het En je l enteen aardig ventje vind ik ik houd vanJongens die er plelzier in hebben ons tebewaren Misschien kom ik ook nog weleens In Je album Weer wat later werd nommer vOf afgescheurd Die ging over in de handenvan een jongedame die rode ogen had want zê bad geschreid dat kon men duidelijk zien De postzegel voelde hoe haarhanden beefden bij het opplakken En zijnmedelUden werd nog groter toen bi wist wat de brief bevatte de jongedameschreef aan haar tante dat haar moederzeer ziek was en naar een ziekenhuismoest Arm meisje zuchtte de iloatzegel Wat vind ik het naar dat ik zo n treurigebrief moet overbrengen Veel prettiger hadIk het gevonden wanneer ik beter nieuwshad kunnen overdragen maar het is nueenmaal zo Wü moéten maar afwachten waarvoor oen ons bestemt Nommer zes en zeven kwamen daarna aan de beurt Ze werden op twee brieven geplakt door een man die een verheugd gezicht trok Hij stond alleen aan het loket want het was niet druk Terwijl ptj de zegels op de enveloppen Ideefde boog hij zich vertrouwelijk naar den beambte achter bet loket over en zei Deze brievengaan naar mijnschoonouders Wehebben een dochtertje gekregen ziet uiWe zijn o zo bUjl Zo zo Dat ialeuk O zult die brie ven wel met veel plei KR5S ËSzier hebben geschreven Ik feliciteer wel hoor De man w nog meer viertellen valt xiln Uljdachap mear tMo ateöd er al weer Iemand echter hem te wachten dus groette hij en maakte plaats De twee postcegels knipoocdea tegen el ke r en zei n Oag broertJe goede retel Wtj hebben dezelfde boodschap Se mijnheer meteen bars gezicht kocht nommer acht Htjplakte de zegel met een driftige klap opzUn brief en wierp die kwaad in de bus Tjonge dacht de postzegel dié zieter niet mak uit Even zien wat er aande hand is ach zoi we gaan naar Haarlemen wat zie Ik ds brief is een aanmaning aan iemand om zijn schuld tevoldoen anders zal de afzender strengemaatregelen nemen Wij zullen zeker nieterg welkom zijn daar kun Je van op aan Brrrr die baas zag er niet erg gemakkelijk uit Er waren nu nog maar twee zegels over van het vel Nu komen wij aan de beurt zeiden zeEn spoedig werden ze van elkaar gescheiden de negende werd overhandigd aaneen man in een overall Diens brief moestnaar Gouda en er stond in dat de auto die hU had gerepareerd gereed was endoor hem de volgende dag zou wordengebracht Goed zo bromde de postzegel De eigenaar zal het prettig vinden dat zijn wagen klaar Is en de afzender is blij dat hjj voor zijn karwei zal worden betaald Zo zijn alle partijen in hun schik Nu lag de tiende postzegel nog maar alleea Ik ben heel erg nieuwsgierig waarik naar toe zal mnetcn dachfhij Hij behoefde niet lang il onzefc erheid te verkeren ï en oud moedertje met een rimpelig gezichtje en een gebogen rug teldebaar centen uit zeven centen ea eenhalfje Een postzegeltje voor tniiten de stad meneer asjeblief zei ze met een versleten beverig stemmetje De postzegel trok een teleurgesteld gezicht en rilde even toen de magere gerimpelde vingers met diepe werkklovcn hem aanvatten Maar zie dat veranderde gauw toen hij wist wst In de brief stond waarop met beverige ongelijke koeien van letters het adres stond gekrabbeld Het moedertje stuurde een brief naar haar zoon die in lange lange jaren niets van zich had laten horen Nu eindelijk was hij met een schip in Amsterdam aangekomen na al die tijd In verre landen te Waarom ziet t ch de maan zo uit i etn f JontM di noor t vemter zit Zijn nuie tiktwooTdt IVaiial gt d Docht je dat jü zo n kletir aoa had Wanneer ie heet de nacht daar itaat Eb etoTffent pas oer 6ed toe o atf Zó is LeiHen aan zijn naam gekomen DE REUS VAN DE STAD AAN J ERUN Ook in ons land moeten destijds reuzen hebben gewoond Zo vertellen tenminste de sagaB Die reuzen waren niet iMtr vriendelijk ze plunderden eenvoudig alle kooplieden en lieten de bevolking hoge belastingen betalen De kooplieden hadden al dikwijls geprobeerd met de reuzen tot een schikking te komen Maar het vervelende was dat als reus A beloofde hen met rust te laten reus B daar niet voor te vinden was en zo bleef het reizen een aliergevaarüikste onderneming Die reuzen waren jaloers en hebzuchtig en t eind was dat ze onderling begonnen te vechten De mensen hoopten dat met daze reuzen oorlog een emde zou komen aan tiun moeilijkheden want ze verwachtten niet anders of de reuzen zoudon elkaar vernietigen tol op den laatsten man Maar jammer g oeg gebeurde dit niet Eén reus bleek sterker te zijn dan alle anderen Die speelde van toen af de baas en de andere reuzen Jconden hem gehoorzamen Die sterkste reus was de Reus van de stad aan de HiJa De kooplieden besloten dezen reus gunstig voor zich te stemmen en daarom gingen ze als ze op reis wilden eerst naar hem toe en verzochten hem eerbiedig om een vrijgeleide Majesteit Reus van de Rijn wilt u ons een vrijgeleide geven vroegen ze dan De Reus van de RlJn was daar zeer mee ingenomen en weigerde bijna nooit Voor de andere reuzen was dat minder prettig want zo konden ze haast geen enkelen koopman meer plunderen Hadden ze t toch gedaan nu dan had de hebben gezworven Nu eindelijk had bijaan zOn oude moeder geschreven en gevraagd of ze niet heel boos op hem wasen of htj naar huia mocht komen De postzegel kreeg tranen in de ogen oen hij las wat het oude moedertje metbevende letters had geschreven Hoe blij hoe heel erg gelukkig ze was dat ze nuhaar eigen Jongen weer zou zien Hoespraken de bibberige letters van haar grote blijdachap haar grote liefde voor denjongen die haar ao na aan het hart lag al bad de ondankbare zoon haar m leltjkvergeten Ze schreef hoe gelukkig en blijze wasze zou voor een lekker kopjekoffie zorgen al hO kwam me een koekje erbij Ket als vroeger mtjn Jongen weet Je nog wel Toen Je nog klein as en hielp met hofflemalen Kom roadr gauw ao gauw ie kunt lieve iongen ik wacht Je en ik verlang zo naar je Dat schreef het oude moedertjei Bn de laatste aetxegel wee het gelukkigst van alletnul deze brief mocht bil naar den zeen brengen Ba dat wa een iMieie epdracittl Reus van de RiJa hun dit duchtig betaald gezet Begrijpelijk Is dat de kooplieden nu weer durfden reizen en dat het voor de reuzen haast ondoenlijk was om iedereen te vragen Zijt gij wel vvwrzien van een vrijgeleide Ze l esloten dan ook de vraag zin wat korter te maken en vroegen voortaan Zijt gij wel voorzien van vrijgeleide En dat bleek nog te lang te zijn Toen werd het ijt gij van vriigeieide Ook deze vraag zln vonden de reuzen nog te lang en ze besloten er nog één lettergreep af te nemen Maar Welke zouden ze nemen Daarvoor gingen ze in vergadering Je zoudt het best een ruzie commissie hebben kunnen noemen zo gingen de reuzen te keer En hoe ze nog tot cwereenstemming zijn gekomen Is haast iet te begrijpen Maar t is gebeurd En de vzaag zin werd Zijt gij van vrijgeleidgj Lange tijd Is dat zo gebleven Üffi is er nog een lettergreep afgegaan Zijt gfl van Lelde Is t toen geworden Ja ik ben van Lelden antwoordden de mensen ten slotte En zo kwain Leiden aan zijn naam De dankbare meeuw Meer dan honderd passagiers van de Kalundborg een Zweeds schip willen het getuigen Wat Dat het wéér ia wat een klein meisje dat ook aan Ixiord was beweert over de dankbaarheid van een meeuw Dat kleine meisje vergat geen enkele dag wat voedsel voor de meeuwen te strooien die hongerig boven het schip zwermden in de hoop dat de mensen aan hen zouden denken De mensen vergaten de meeuwen nog at eens maar bet meisje nooit Op een dag toen zij weer bezig was de meeuwen te verzorgen woel eeiisklaps haar muts in zee en die werd haar teruggebracht door een meeuw De meeuw streek op het water neer pakte de mut en liet hem weer vallen op bet dek van het schip vlak voor de voeten van bet mCaJe liu zéggen onverachUUge mensen dat de meeuw heeft gedacht dat de rode muts een buitengewoon lekker hapje waa en dat hij er daarom op afvtoog en dat hij toen htl bemerkte dal de muts niets eetbaars waa hem maar weer heeft laten vallen Dkt de muts Julet op het ddc tenfbikmba en wd vlak voor de voeten vaa hér nelsje dit neemea ae leuter toeval meer ala na fetmdenl tüet anverecblUige volwassenen n gan dot ijie meeuw wel dégeiUk uit danUnarheid de nnita terugbracht waar blijft dan be praetje van de onverschilligent De meeuw bestt wel degelijk zijn iiankbaarheld wlUen tonen geiovea JiiIIle ook niet RAADSELS U M g M In deic figuur moeten aardrtjksicundigt plaatsnamen worden ingevuld en wel Llnksboven naar linksonder stad ta West Duitsland Middenboven naar beneden pteata og Beierland Middenlinka naar rechte plaat la hst Westland Ond rliidcs naar bovotre ts sted la Saksen bekend om het porselein i Verander door vlemual éin letter door een ander te vervangen KERF In BEER BLAD in ORAP KNOP IN PAAL 3 Plets zuster heeft een betrekking all EENDUIKMEK Wat 1 ze OPLOSSINGEN an de raadsels uit het vorige nummer 1 MANdarljB a MA N d e 1 e a g e M A N e 1 d ver MAN ing s s 1 a MAN ca vl eesMANd tlmmezMAN i TOKIO KIOTO 3 De meneer woonde te DOESBURff en was MELKBOKR Zoekplaatje Wutr ie de die stek e Juiat Ket tea geMevea 1 l zn d do m fff Ined p M gMn P f t uin n 0