Goudsche Courant, vrijdag 14 februari 1941

OUDSCHE terdag 15 F ruari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jaaigang No 20555 Postgiro 484ÜU Bur Marlet 31 Tel 2745 Directeur F TIETER JOEGQSUVISCHE STAATSUEDIEN BU HITLER E SPANNING ÏH HET VERRE OOSTEN Mavia roept schepen naar Manilla terug Ned lndië en het Verre Oosten voortreffelijk pp olie mogelijkheden voorbereid aldus maarschalk Brook Poham Hontoera bijsRoosevelt Matsoeoka over den Miistigen k er in de verhouding tot Rusland epalingen inzake Jodidsche studenten Inschrijving aan universiteiten en hoogeschoolen wordt beperkt Studeerenden moeten voor herinschr ving vergunning vragen nieuwelingen worden niet aang nomen Het Verol deningenblad bevat een verordening van den Bijkseom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende Joodsche studenten Volgens artikel 1 heeft deze verordening betrekking op 1 Personen die zich op grond van de verordening no 6 1941 betreffende den aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk Joodschenbloede dienen aan te melden met uitzonderin g an diegeriten die slechtsvan één naar ras vdijoodschen grootonder in den zin van bedoelde verordeningstammen 2 Personen die tot de Joodsch kerkelijke gemeenschap behooren Artikel 2 bepaalt De inschrijving van bovenbedoelde personen aan Nederbmdsehe universiteiten en boogescholen wordt bij door den secretaris generaal vaa het departement van Onderwijs Wetenschap en Cnltuurbeschenning te geven voorschrUten beperkt Een dergelijke persoon welke niet aan een Nederlandsehe nnivérsiieit of hoogeschool is ingeschreven kan volgens art 3 eerst na verkregen toestem mtag van den secretaris generaal van het departement vaa OnderwUs Wetenschap en Cultuurbescherming tot n examen of tentamen aan e Nederlpidsche universiteit of hoogeschooMrorden toegelaten Deze verordening treedt in werking op den dag harer afkondiging Voorts bevat het Verordeningenblad een uitvoeringsbeainit yan den seeretaria generaal van het departement van Otivoedlng Wetenschap en Cultnnrbescherming wi rin wordt bepaald dat de in artikel van de verordening bedoelde personen die zich voor het studiejaar 1M1 1M2 aan een Nederlandsche universiteit of hoogeschool willen laten Inschrljveo daarvoor de goedkeuring van genoemden secretaris generaal behoeven Het verzoek van goedkeuring moet uiterlijk 31 Maart liMl bij den secretaris genetaal worden ingediend iMUen bedlaeMe persmen nog niainier aan een Nederlandwke onlveniteit of hoogesebool waren Ingeschreven wordon ilj zoolang niet andara Is bepaald niet lagesehreven Dit beslntt treedt heden in weikinf ml Omkfl kUW Kon n tittm if b V lfens berichten uit ManillaiMcft de Nederlandsche consul al KT op aanwijzingen uit Bataviatvee Nederlandsche schepen die op weg bevonden naar Hnngkgng resp Japan het bevel gegefeg atunlddelUJk naar Manilla teitt te iieeren De Hotsji Sjimboen meldt Mjir aanleiding hiervan uit Bata ta dat de motieven voor dit bevel fU den consul in Manilla niet duidelUk vast te stellen zijn Bij genelile verluidt echter dat de naar Landen uitge veken Nederlandsche re ecring besloten heeft alle Neder ttndschc schepen uit de havens van keptalde staten terug t trekken Verklaring van maartchalk Brook Popham Ttlgens een mededeeUng van het ipitmhap Domei uit Sydney is de MoBundant van de Engelsche strijdbiehten in het Verre Oosten maaraktlk Brouk Popham oip 8 Februari uit Siilipore iu Port Darwin aangekomen Of de vraag over een eventueelen laml op Singapore van de landzijde mUaarde df maarschalk dat N eitrlandsch Indië en het Verre 0 rtea voortrerfelijk op alle mogeiykkMba lijn voorbereid Nomoera by president Roosevelt Da nieuwe Jaftansche ambassadeur It Waahinglon Nomoera heeft bij de OTtrlundiging van zUn geloofsbrieven UB president Roosevelt in de daarby l ruilielöke toespraak o a verklaard in de recente ontwikkeling in de JaP Mch toierikaansche t etrekkingen o beide z den van den Oceaan groote l 2Wgdheid teweeggebracht hebben Meer dan ooit is het thans noodig beter ïniS voor de wederzijdsche positie I d dag te leggen om de belange I de welvaart van de befde naties nekeren en daardoor den vrede n SiiUen Ocenan te bewaren Hij muira IS besloten naar hU zetde I iir tiive doeleinden alles te doen wat iijn vermogen is Roosevelt bevestigde in zyn ant lord dat er in zeker opzicht een ont iklteling in de betrekkingen tusschen Vereenigde Staten en Japan is die orgdfieid veroorzaakt Hem is de Btekering van den ambassadeur wel i dat deze besloten is al het mo8 l jlce voor het ontstaan van een toe verstandhouding te doen No ra kan er van verzekerd zijn aldus osevelt dat de Amerikaansche reiwnng hem te allen tijde behulpzaam z jn by de uitoefening van zijn anbt 6 Kokoerain Sjimbo en W de taak van Nomoera hopeloos Ss by het vertrek zoo schrijft het li zyn de betrekkingen tusschen de eenigde Staten en Japan zóó slecht K oiden dat het zenden van een basMdeur beter achterwege had nen bleven Het is duidelijk dat ® positie uiterst moeilijk is Thans is laat om de Vereenigde Staten nog j eer tot bezinning op te wekken t men Is in Washington reeds te tegaan De betrekkingen tusschen nden staan nu op het punt ver w te worden i lerikaanache awau de steunpunten op Philippünen en andere J ben m den Stillen Oceaan worden ld versterkt vloot terwijl ook de mi i voortdurend verbeterd Kortom zoo schroft het blad 112 int op een naderen van een 2 IWoest nd te wijzen Derhalve apin volkomen voorbereid en slolen zün oer houding Japan liusland jmache minister van Bultenij w Zaken Matsoeoka heeft B Ooroei uit Tokio in de bej J Jscommissie van het Lagerhuis tM T den gunstigen keer in de WJuig tusschen Jap D en de MATSOEOKA Foto archief Sovjet Unie en verklaard dat hij dé gelegenheid zou aangrijpen om de Itetrekkingen tusschen beide landen fe regelen Met erkentelijkheid maakte de minister gewag van de door de Sovjet Unie ondernomen stap om de ondehandclmgen met Japan voor het sluiten van een handelsverdrag te herviMten hoewel hij het resultaat van deze onderhandelingeni weigerde te voorspellen De Sovjet autoriteiteji zoo verklaarde Matsowka hebben blijkbaar aanvankelijk getwijfeld aa de goede voornemens van Japan om de betrekkingen tusschen beide landen te regelen maar nu de verstandhouding tusschen luitenant generaal Tatekawa den Japanschen ambassadetir en Molotof den Russischen volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken dieper is geworden is aan het Russische misvertand ofj ent de bedoelingen van Japan een eind gekomen Reed worden onderhandelingen gevoerd voor regeling der kwstie van de Japansche petrolUmiconcessie in Noord Sachalin alsmede voor het sluiten van een permanent visseheruverdrag Een interpellant drong aan op de wenschelijkheid art 5 van het dnemogendhedenpact te herzien dat bepaalt dat het pact niet slaat op de respectieve betrekkingen der onderteekenende mogendheden met de Sovjet Unie maar dat geen bepalingen behelst voor Italiaansch Duitsche hulp aan Japan ingeval er tusschen Japan en de Sovjet Unie vijandelijkheden zouden uitbreken Hü wees derhalve op de wenschelijkheid van het sluiten van een niet aanvalspact tusschen Japan en de Sovjet Unie Matsoeoka antwoordde dat art 5 vap het driemogendhedenpact inderdaad eenige bezorgdheid kan wekken maar dat toen Japan onderhandelingen voerde voor het sluiten van het pact het den nadiuk gelegd heeft op de regeling der betrekkingen met de SovjetUnie Niettemin beloofde Matsoeoka zoo noodig naar een herziening van art 5 te zullen streven Over het sluiten van een nie1 aanvalspact met de Sovjet Unie wenschte hij zich niet uit te laten Op de vraag van den interpellant naar de meening van den minister omtrent de wenschelijkheid het antikominternpact te beëindigen teneinde de betrekkingen met de Sovjet Unie te regelen antwoordde Matsoeoka dat het raadzaam zou kunnen zijn het antikominterpact te beëindigen alleen uit een oogpunt van regeling der betrekkingen met de Sovjet Unie Het antikommternpact aldus de mmisler is echter niet tegen de Sovje t Unie gericht maar tegen de communisten en de communistische activiteit in de geheele wereld Duitschland b v heeft een niet aanvalspact met de Sovjet Unie gesloten maar nooit de kwestje opgeworpen vaii het antikommternpact te beëindigen Ambassadeur Osjima die thans op doorreis naar Berlpn tfe Moskou vertoeft heeft gistem iddag de Duitschp journalisten ontvangen Gevraagd naar zijn mecnmg over de ontwikkeling der belrekkingen tusschen Japan en de Sovjet Unie zeide Osjima Tusschen Duitschland en de SovjetUnie bestaan goede betrekkingen tusschen Duitschland en Japan bestaat een bondgenootschap Daarom kan meii aannemen dat ook de betrekkingen tusschen Japan en de Sovjet Unie beter zullen worden vooral daar er een punten van wnjving tusschen de anden aanwezig zon Wannear er goede betrekkingfn tusschen Japan en de SovjetUnie bestaan dan zal d t ook bevorderlijk zün aan de vormi jr ener nieuwe wereldorde Grondstof fenpositie van Japan De JajpanscHe vice minister van Oorlog luitenantgeneraal Anami beeft op desbetreffende vragen in den Ryksdag verklaard dat Japan voldoende staal en petroleumvoorraden heeft zoodat de verdediging van het land volledig gewaarborgd is Alles wordt in het werk gesteld om in Japan Mantsjoekwo en China zooveel mogelijk staal te produceeren Wat het ruwijzer betreft kan men aannemen dat door de productie reeds in de eigen behoeften wordt voorzifn In de naaste toekomst zal een groot staalproductie gewaarborgd wurclea Inlichtingen gevraagd De republikeinsche Amerikaanschesenator Wiley heeft voorgesteld datHuil en zijn staf in een geheime zitting den Senaat zullen inlichten overden toestand in het Nabmige en VerreOosten HU zeid het van het grootste belang te achten dat HuU over deze aangelfigonheder verslag uitbrongt alvorens de Senaat het anl verp tothulpverlcenihg aan Engeland behandelt An rU aenJe Philippynen De vlootcommissie van het Amerikaankaansche Huis van Afgevaardigden heeft het ontwerp volgens hetwelk het ministerie van Marine gemachtigd wordt wap Shniateriaal van de Amerikaansche vloot aafi de regeering der Philippijnen af te staan eenstemmig aangenomen Het ontwerp houdt verder in dat de bevoegde Amerikaansche instanties herstelwerk aamheden voor de Phihppjjnsche vloot kunnen verrichten Oe democratische afgevaardigde Mcnosen ivees erop dat in de eerste plaats en oAverwyld torpedo s voor de kanonnecrbooten aan de Philippijnen geleverd zouden Vorden Hij vestigde er de aandacht op dat het ontwerp de regeenng niet het recht geeft scTiepen aan de Philippijnen af te staan Luchtbasis op Samoa De vlootcommissie van het Amenkaan che Huis van Afgovaarnigden heeft besloten den vlootcomandant admiraal Stark in een geheimij vergadering te vragen waarom hij op Samoa een luchtbasis wil laten inrichten Namens Stark had kapitein Hill m deze con iie het Huis van Afgevaardigden verzocht een bedrag van 8 100 000 dollar beschikbaar te stellen voor een luchtbasis en luchtbeschermingsinstallaties op Tutila Samoa VZIÊ THAILAND EN INDO CHINA Gebiedxafstand aan V Thailantl De gouverneur generaal van Fransch IndoChina vice admiraal Je n Decoux heeft in een interview met Japansche conespondenten gistermiddag de hoop uitgesproken dat een vrede met Thailand gesloten zal worden op bevredigende voorwaarden door bemiddeling van Japan Op de vraag of Indo China bereid is eenige eilanden in de Mekong benevens de districten van Pakse en Loéangprabang aan Tailand teyu tè geven zeide Decoux dat de overeenkomst die in Juni 1940 tusschen Thailand en Fransch Indo China gesloten is bepaalt dat de diepste vaargeul in de Mekong de grens zal vormen tusschen de beide landen Daarom zullen de eilanden ten Westen van den diepsten vaargeul Thailandseh gebied worden Thailand heeft Pakse en Loéangprabang opgeëischt sedert September 1940 Het is een delicate kwestie maar Decoux zeide dat een minnelijke regeling tot stand zal komen wanneer ZIJ van beide kanten met goeden wil wordt aangepakt Spiekende over het bezette gebied van Cambodja erksrde Decoux dat Thailandsche troepen Cambodja zijn binnengedrongen Hun opmarsch wa s echter zeer langSaam en de troepen waren niet gekomen tot de IndoChineesche vcirdedigingsluüe Op vragen betreffende de minderhedcnkwestie in Fransch Jlndo Chiria en Thailand antwoordde Becoux dat deze kwestie betrekkelijk gemakkelijk kan worden geregeld aangezien hot aantal Cambodjanen en Laos in Thailand grooter is dan het aantal Thailanders in Fransch lndo Chma Laos en Cambodja ztjUen onder Fransch protectoraat blijven na de besprekingen te Tokio aldus Decoux De gebieden zijn al lang vriendschappelijk gestemd jegers Frankrijk De import politiek van Indo China Gisteren hebben Japansche leidende zakenlieden de beschuldiging geuit dat het decreet van den gouver neurgeneraal van Fransch Indo China betreffende de vorming van een import vereeriging ten doel heeft de Japanners te verhinderen zaken te vestigen in Indo China Zij namen een resolutie aart ivaarin zij er bij de Japansche regeering op aandringen stappen te ondernemen om een herziening tot stand te brengen van de nieuwe maatregelen tot controleerir g van den invoer Volgens de genoemde zakenlieden heeft het nieuwe decreet de strekking Japans positie te miskennen Daarom verzoeken zü de regeering stappen te doen om de Japanners in staat te stellen te concurreeren met Fransche firma s by den import CONFElfENTIt VAN DRIE ÜÜE Op den Berghof bü Salzburg Te Salzburg is een officieel communiqué gepubliceerd dat als volgt luidt Öe Führer heeft gisteren in tegenwoordigheid van den minister van Buitenlandsche Zaken von Jiibbentfop den ud Slavischen premier Tswetkowitsj en den Jo oslavischen minister van Buitenlandsche Zaken Clncar Markowitsj op den Berghof ontvangen De bespi ekingen over vraagstukken van gemeenschappelijk belang werden gevoerd in dèn geest van de traditioneele vriendschappelijke bftrekjcingen tusschen de beide landen Men meldt ons van welingelichte zijde uit Berlijn aldus t A NJ De Joegoslavische premier en de minister van Buitenlandsche Zaken zyn gistermo en per trein te Salzburg aangekomen Zif waren s middags te gast bij den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken von Rihbentrop in zijn landhuis te Puschl Na oen korte rustpoos die de JoegoslavisLhe gasten in hotel Österreichi cher Hof te Salzburg doorbrachten begaven zij zich naar den Berghof waar zij om half v jf door den Führer ontvangen werden die hen in de vestibule van den Berghof hartelijk welkom heette Een af deeling van de wapen S S bracht den Jocgoslavischen staatslieden de eei bewijzen De besprekingen die meer dan drie uur duurden werden slechts voor korten tijd door de thee onderbroken Aan deze besprekingen namen behalve Hi Ier von Ribiientrpp en de Joegoslavische staatsboden gezant dr Schmidt als tolk deel Na de besprekingen verHelen de gasten den Bergiiot tegen kwart voor acht en vingen kort daarop de terugreis van Salzburg naar Belgrado aan ENGEL D De geweldige taak der vloot VERKLARING VAN ALEXANDER Volgens den omroep te Londen heeft de Bntsche minister van Marine Alexander gisteren ter gelegenheid van de opening eener oórlogsspaarweek een rede gehouden waarin hij zeide dat de taak der Britsche vloot hog nooit in de geschiedenis zoo geweldig is geweest als thans Een der dringendste problemen noemde Alexander het vervoer van groote hoeveelheden wapenmateriaal ledere Engelschman moet verwachten dat op het Britsche eiland nog de zwaarste aanvallen gedaan zullen worden Aanvallen op Londen VELE BRANDEN Bij aanvallen die de Duilsche luchtmacht gisteravond en m den afgeloopen nacht op Londen heeft ondernomen zijn volgens Amoi kaansche ber cht n uit Londen talrijke brand en brisantbommen tp verscheidene Londensche districten geworpen braken vele branflen uit Ook uit de Oostelijke Midlands en uit andere streken in het Noord Westen van Engeland worden aanvallen gemold Gisteren overdag hebben Duitsche vliegtuigen bommen geworpen op Keiif en het Noord Oosten van Schotland DUITSCHLAND De Engelsche scheepsverliezen LONDEN GEEFT fflET ALLES TOE De Britsche regcerii g heeft nadat een Duitsch bericht melding had gemaakt van den aanval op een ÊngeLwh convooi waarbij 14 zwaargeladen schepen vernietigd waren 36 uur daarover gezwegen Pas n aankomst van een aantal schipbreukelingen in een At ioHCHfUaoH I Zon op SI onder 18 52 i Maan op 23 44 onder 10 23 5 Men ia verplicht te verdaia i teren van BOnM iider aa tot S zonsopkomst Lantaama van voertaigen na tonsonder B nc noetea i gang ontstoken worden ONTHEFFING INKOMSTENBELASTING IN VERBAND MET DE LOONB STING Ontheffing van den aanslag over vier m ajiden be Staatscourant van gisteren bevat het reeds aangekondigde besluit van den secretarisgeneraal van het depar tenien vari Financiën tot uityoering van het twaluit op de loonbejastiag tte eerste drie artikelen van t besluit luiden als v olgt Artikel L Aan dengene die in de belastingen naar het inkomen oVér hét belastingjaar 1940 41 is aangeslagen uitsduiteivd ter zake van opbreng st van in dienstbetrekking verrichten arbeid en vóér 1 Moi 1941 inkomsten geniet welke aan de loonbelasting zijn onder worpen wordt op zijn verzoek een ontheffing van zijn aanslag verleend over vier maanden Artikel 2 Aan dengene die in de tielastingen naar het inkomen over het belastingjaar 1940 41 is aangeslagen rnede ter zake van opbrengst van In dienstbetrekking verrichten arbeid en vóór 1 Mei 1941 inkomsten geniet welke aan de loonbela sting zijn onderworpen f wordt op zijn verzoek een ontheffing op zijn aanslag verleend ten bedrage van de belasting over vier maanden welke verschuldigd zou zijn geweest indien hij uitsluitend opbrengst van in dienstbetrekking verrichten arbeid nad genoten E e aidus berei ende ontheffing mag echter niet het i edrag van een ontheffing van zija aanilag over vier maanden overtreffen Artikel 3 Indien wegens een feit dat zich vóór 1 Januaq 1941 heeft voorgedaan ingevolge artikel 95 der wet op de inivomstenbelasting 1914 ontheffing wordt verleend wordt de ontheffing ingevolge de vorige artikelen berekend over de opbrengst van m dienstbetrekMing verrichten arbeid welke m het overgebleven belastbaar inkomen bedoeld m het tweede lid van het genoemde artikel is begrepen In afwafchtmg van de totstandkogiing van de m artikel 1 van het besluit op de loonbelasting 1940 bedpelde enkele inkomstenbelasting wordt Jterzake van feiten welke zich na 3 December 194J voordoen geen ontheffing ingevolge hoofdstuk 13 der wet op de inkomstenVlasting 1914 verteend VERBEURDVERKLARING VAN RADIOTOESTELLEN By het luisteren naar verboden zenders Een heden verschenen verordening geeft de puitsche politie de bevoegdheid tot het verbeurd verklaren van radiotoestellen welke misbruikt worden voor het luisteren naar verboden zenders A N P lantische haven heeft de regeering te Londen door Reuter het eerste bericht over de catastrofe doen publiceeren In pohtieke en mihtaire kringea te Berlijn wyst men er op aldus het D N B at de Bntsche regeenng ook nu noR maar een deel van de verlie en tocjreeft en door Reuter heeft lat i me Men dat zes schepen tot zinken waien gebracht AiMERIKA Verhooging der schpldenlimiet DOOR DEN SENAAT AANGENOMEN De verhooging van de limiet derstaatsschuld der Vereen Staten van 49 op 65 milliard dollar is door den Senaat aangenomen Het ontwerp gaatthans voor de laatste maal naar hetHu s van Afgevaardigden Bu de debatten in den Senaat ver langde Taft een aanzienlijke veihoogmg der federale tielastingen Met de hoogere opbrengst zouden dan niet al leen de loopende begrootilig sposten voor nietniilitaire doeleinden maar ook een deel der wapeningskosten gedekt moeten worden Taft dacht dat de loopende wapeningsuitgaven ongeveer 4 milliard per jaar zouden bedragen 9ALKAN Engelsche blokkade tegen Roemenië GEBIED DAT ONDER VIJANDELUKE BEZETnNO STAAT Naar Associated Press uit Londen meldt heeft het Britsche ministerie voor de Blokkade Roemenië geplaat op de l t van landen op welke de contrabande oorlog en de bepaüngen ten aanzien van den handel met vijandelijke landen van toepassiiJg zün Het Amerikaansche gentschap meldt voorts dat volgens een mededeelinfi van de Engelsche rege ring Roemenië word t beschouwd als een gebied dat onder vyandeiuke bezeltmg staat