Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1941

fWEEDE BLAD ZATERDAG 15 FEBRUARI 1941 Onderlinge OORLOdSSCIUDil Werzekerins Mi ehap i tauviNH ci tlja4i UVESIICO tC rturooN Afd A Woningen Inboedels enz tot f 80 000 Verzekerd ruim 70 000 posten i f 740 000 000 Afd B Andere risico s tot f 1 000 000 Verzekerd ruim 5000 poiteni f 160 000 000 Verzekert U tegen de volledige kotten von lierbeuw ot nisuMTaanschaffina in aansluiting op de Rijktbijdrage Alle fchadan o M ha vorig halfjaar Afd A werdan n Januari volledig uitgakawd sender eenige na hefflng Sedert 1 Januari 1941 in werking Afd C Verzekering tegen Bedrijfsschade en Huurderving ais gevolg van molest Deze afdeeling belooft eveneens een groot succes te zullen worden hetgeen zijn moh veering vindtin i Ie ons systeem van lialfjaariijksohe schaderegeling 2e het f it dat van Staatswege voor it soort schaden n Ms vergoed wordt Adtiinlitratia adrei voor daza afdaaling E i Firma GEB8 VAN BUREN Rotterdam MINERVAHUIS MEENT 10Ó Tal 34572 Gsvolmachtigda voor daza afdaeling E i Firma TOLLENA R g WEGENER Amsterdam C itOKIN 75 79 Tel 42004 Wendt U tot Uw ASSURANTIE BBZORÖBR 35 JAAR GELADEN In de gisteravond gehouden vergadering van de Algemeene Patroons journaals vereeniging alhier is besloten met in == gang van 3 April a s de uurloonen van de timmerlieden metselaars en opperlieden met 2 cent te verhoogen en 13 tevens bepaald dat des Zaterdags de arbeid te 4 uur n m ïa eindigen De Nieuwe GoudsGhe Courant Textielkaart De puntenv raardeering voor Textielproducten volgens de Handleiding van het Rijksbureöu voor Textielprodructen versctienen op i Febr 1941 duideli k en overzlchtell k op prima carton gedrukt di EEN LEVEN LANG De iiefdp u itn veel Ixhandeid ond iwerp hetgeen heel liegrypelyn is omdat haar nitt geheel ten onrechte de eigenschap wordt toegeschi vfn onmogilyk ichyiiende dlngeft inogi lyk te maken on juist het onwaarschijnlykc te doen gebeuren Ook m de filrn F en leven lang die deze week in Thalia draait blijkt het onwaarsohynlyke mageUjk en dit wordt op een uodantge wyze behandeld dat nun er door geboeid wordt en het filmvcsÉhoal van hel iiegin tot het eind mot gespannen andacht volgt ƒ 100 ontvangen 4 cent verkrijgbaar aan on Bureau Markt 31 t Gouda n bi all Goddich Couront ag nten en bezorgart in Coudo n omgavlng Vo tShxm nieuwe kaarten die welke naar de vorige handieidinéen waren bewerkt zi n vervollenl li tjechti een beperkte voorraad aanwezig Directe aanvraag li daarom aanbevolen S TADSIitEUWS Verbetering Voorwillens een paar maanden ref IBSTEjiKDEELTE WORDT fÏESTRAAT neer wordt de VoorwiUens verJSTmI men zich afvragen nu de t teraad eeft besloten den weg nemtn en op het tertiair wegen f V plaatsen Vooral de bewoners g verlangend uit naar de wegver Snnfi en i y dan morgei uitgevoerd L moet echter nog even geduld jjÏi want het raadsbesluit is wel f ia maar r eenmaal PTZniée formaUteiten te vervullen SL aan het werk begonnen kan wor Eerst dient de goedkeuring van utecrde Staten op het raadsbe maar men trooste zich £ fZ achte dat dit maar heel kort loeid znn ijfte worden afgewacht en dan moet J verdracht vto de van de behee Lie comnissie gakoclKe eigendom oese lieden waartoe natuurlyk notaneele akte noodig fc Ken paar den z a met een en mdèr nog wel het tUdvak van zes raar iSn de gemeente doende is gewees J 5te70o moeizame onderhandelingen roeren waarby haar initiatief ten jj met het zoo gewaardeerde succes IfWoond 13 Het lig le bedoeling de wegverirfmns zoodanig uit te voeren dat kdWrste Bedeelt © van den Willens tot STbnig een bestrating krijgt terwijl nu het stuk achter de brug voorlocpig jjmteti gedicht en de afdekla g aanjjlmld al worden Afdeeling van Indisch Jeugd Centrum opgericht eoHrre van advies gevormd Pe groüte belangstelling voor de pjoi aganda filmavond van het Indiich Jeugd Ctnlrum welke vorige week h het Thalia TheatcJ werd gehouden igtft het hoofdbestuur van de Vereemging Oost en West te sGraven hlgc en hot Indisch Jctigd Centrum te Hihrerjum de overtuiging geschonken dat ixtk in Gouda een afdteung jan het 1 J C alle reden van bc i ta n al he sb n OngOelitnd het kader en de manichappcn vdn dep Opbouwdienst te leier stede die voor de mooie film JSimt tn Glorie onzer Tropen een mtnoodigi ig hadden ontvangen woonden 176 pi rsonen dezen filmavond bij Oiidanl s de hecrschende Thans w een comité van aanbeveling en advies gevormd terwijl een werkgiaep van hoofden van scholen m voorlwreiding ia In dit comilc van advies hebben op verzoek ritting genomen mevr dr M M C lp Witl Wijnen Koumans ep il heercn mr H J Smidt W gön n H Kool J M Kwinkclenberg en P E Van Bermmei U heelt een zorg minder tis U zich door POLDERVAART laat mhuizcn Meer dan 25 jarige ervaring en nor alles VERTROUWD HHsiverrichtini MsubeltjuBrglng TURFMARKT I TEL 2534 GOUÜA Q 4 1 8 Il I if Fusie van reddings brigade lOT AFDEELINO GOUDA VAN NED BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKEf INGEN 1 In verbandl met de tot stand gekomen Jule van drfn Nedcriandschen Bond tot Mt reddert van drenkelingen en de N5iierland he Centrale Red iigs Ssde ijDii contactvergadeiingNus hen Hf sturen der beide plaatseÏÏIm afd elingen InL de Goudse he jwddingsbngade en de afd Gouda v m Je Nederlandsche Centrale Reddingswmin besloten per 1 Maart a s uon afdeeling Gouda van den Npaer dachen Bond tot het redden van renkeJingen BESPARING De grootste besparing op IKv ttroomrantsoen verkrijgt U door hef gebruik van de best en zuinigste lampfn ooit doo Philips vervaardigd LAMPEhS O 49 Ingez PHILIPS Teraardebestelling Maarten Spaanderman VRIJENDEN EN KUNSTBROEDERS BRACHTEN EEN LAATSTEN GROET Te midden van een krinl van verwanten en kunstbic ïders en viienden 18 gisteren op de begraafplaats Zorgvliet te Amsterdam het stoffelijk overschot van onzen oud stadgenoot den kunstenaar musicuslMaarten Spaanderman ter ruste gewjil Toen de eenv oudiW stoet vanaf deValenuikliniek tegen 2 uur op de begiaafplaats was aangekomen waar devoorjaanz W door haar ver rarmendestralen de ilte van den wmterdag hadverjaagd wachtte daar een schare vankun tbioeders en vr enden die dtnscheidenden gemalen en jovialen ka meraad op ziji lajtste rtis met c reuitgeleide deden en hem bloenii nbrachten de bloemen die tijdens zijnjjeven ijn glorie hebben verkondiJ Aan het graf tiad uit den vrmidenfe ing allereerst de heer Chr van Dam directeur van de Ned Operdstichtingnaar voren In van hartelijke sympathiegetuigende bewoordingen herdacht deheer van Dam deA ov ei leden k urustenaar en vrienc dyl een gemaal miralkaal leider was ên door ieder met wienhu weikte werd geëerd en gewaardeerd Namens het koor en de solistenin de f nd Opera logde de heer vanDam een groote krans bij de vele bloemen Vervolgens voerde de heer 3 Blan chard hoboist van het coneertgebouwoikeit het woord die Maarten Spaanderman ab goed vnond herdacht en oen troostwoord nchtte tot den bejaarden vader den heer J H B Spaanderman en den broeder Jaap Spaanderman Onder de talrijke aanwezigen waren o a de heer J Mesman bibliothecaris van het concertgeboirw voorts de heercn Charles Bourlier Herre de Vos Mr d Armagnac W J van Hoboktn eti vele anderen uil de muzikale wereld Het was een sobere plechtigheid die diepen indruk maakte In memorliun Mevrouw Irene Baloy eeft in de Haagsché Courant euB ffn memoriatp aan Maarten SiJaandeiman gewijd En kele woorden willen wij daaraan releveeren Al jong musicus is hij bulten de Uit vroeger tüden DE GOÜDSCHE COURANl MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Wordt geezsn het concept reglement voor de atijnsche school Een der leden wenscht dat de leeraren verpligt z lUen zyn gedurende al de schooluren m het locaal tegenwoordig lC zijn de voorzitter wil dit overlaten aan de curatoren die de tafel van werkzaamheden opmaken Een ander lid stelt voor om de toelating der leerlingen op 14 jarigcn loeft jd te veranderen m 13 jarigen Na lange aiscussie wordt de bepaling behouden met 11 tegen 4 stemmen Voorts stelt het lid voor om de jaarlijkache prijsmtdeelmg m het openbaar te houden dit wordt met 12 tegen 3 steramen aangenomen Een lid wenscht wyziging m de bepalmg betreffende het wegzenden der leerlmgen bepaaldelijk dat de ouders door de curatoren gehoord moeten worden en wordt dit ten slotte verworpen Het geheele reglement is daarna aangenomen 5 JAAR GELEDEN De gemeente van Bergambacht besloot f 10 000 oprichters aandeelen te nemen als bydrage voor den aanleg van den door den mgenieur Krieger aartgevraagden en nieuw ontworpen lokaaispoorweg Schoonhoven CJouda grenzen van zijn vaderland bekend geweest als een serieus en vlijtig musicus Hy componeerde verschillende opeia a o a Marjolaine op den tekst van Alphonso Daudet die in Frankrijk vele opvoeringen heeft beleefd Maarten Spaanderman was laatsteIni chef d orchestre van de opera in Marseille en Nice In deze functie was hy met zijn NedWandsche afstamming boven de Fransehe collega s uitverkoren om als eerste dirigent teiung eercn Als zijn leerling onder zijn leiding werkende heb ik menicmaal bewonderd lk9t rustiga geduld waarmt hij wms ze r rumoange repetities l iddt Solisten on orkest hielden van hem als energU k leider en goeden kameraad Kunstemar was hij door en door met den zoo degelijke Hollandsche inslag was hu in Frankrijk zeer gewaardeerd en geliefd JIOSQB PEr Bioscoop Het moge eei troost zijn voor zijn ouden vftder en loor zijn bro ier dat UI zeer ve e hai en in Nederland en in Frankiijk df e zoo hoogstaande musicus en goed n nobel jnenach m gedachten diep giNeid woidt NZE BIOSQQPEN Reunie Bioscoop DE ZOON DEK BEUGEN Een groote film brwigt Reunie deze week met De zoun der tteigen Deze film geeft e n uitbetlding van de reeds zoo vele malen en op zoo verschillende wyyen verhaalde nri verdichte geschiedenis van den Zwilserschen vrijheidshpldVilhelm Teil Haius Man Com ad Vcidt Emmy onneinann en vele anderen verklei en aan deze film hun medewtiking hun spel Is zoodanig dat men geboeid woitit en in gesijannen aandacht den loop der gebeartenssen volgt De film heeft een wat tiaag en Qiisamonhangend begin maar eenmaal hier doorheen komt er glojed en vaait in het verhaal Vooiai het laatste deel is praclitig en suggestief weei gegeven De figuren in dit filmwerk zyn wel buitengewoon goed getio fen Ziet men den landvoogd Gessltr Conrad Veidt voor de eerste maal dati n het raden naar yn karakter niet moellyk hard en gemeiyk zy n zyn trekken vol wreedheid is zyn hart DaartcgenojLr staat Teil de meesterschuttcr ei n man van weinig woonden is hy maar wanneei het noodig is ia ocik hy l eretd Ijn leven te wagen voor zyn land Prachtige scènes geeft deze film de meest sprekende gedeelten van het verhaal z mals fy dat welhaast allen kennen Tell s pogingen om de v sohlliende stammen tol eenheid te brengf n zyn fievargeiinemiag nadat hij eeist op bevel vên den landvoogd het leven van lyn zoontje in de waagschaal heeft moeten stellen zny ontvluchting en ten slotte ée o tand Een buitengewoon aajitiekkebjke en bo i nde film die ook meemialen uit fotografisch oogpunt veel te genieten geeft Voor de pau e werden vprto jnd een interessart filmpje over gifslai gen een muzikale film en een aardige teeken film Op Fief tooroel stond de Haag sche ronféreucier en liumorist Peter Sieis Deze liad met zyn geestige manier van optreden en zyn lie ijes eel succes Ware laolisalvo s lokte hy it met een sketch eon rechtszitting uitbeelden waarbU hij zich tot gioote hilaiiteit liet assHteeren door een aantal pers mon uu het publiek Thalia Theater Het IS de geschiedenis van twee menscheq jnet geheel tegengestelde ktffakters Hij baron Hans von Gallas een don Juan wiens hart spoedig m vuur en vlam staat en bij wien de lefde al even snel overgaat als zu is ontstaan Zy Agnes Seethaler eeii eenvoudig meisje dat in de liefde juist een toppunt van trouw en standvasttigheid blijkt te zijn Zy ontmoeten elkaar als hy gevlucht is om de gevolgen van een duel te ontgaan Éen ongeval doet nom langer in haar nabyheid biyven dan zyn plai was Plotseling wordt hy echter weggeroepen voor een diplomatieken post m het verre China Zy blyft op hem vertrouwend achter Intusschen is hy echter reeds kort na zyn aankomst in Peking met een Amenkaansche getrouwd Eenige jaren later ontmoeten zy elkaar weer Hy verklaart zich onmiddellyk bereid van zyn vrouw te scheiden maar de gedachte dat dan zyn zoon eém Amerikaan zal worden weerhoudt hem Na een week van onafscheidelyk samenzyn vertrekt hy naar Washington Z j blyft in Weenen achter trouw wachtend m de vaste overtuigmg dat eens alles goede zal komen Dat gebeurt ten slotte doch eerst nadat wederom vele jaien verloopen zyn waarin beiden v9oral zij heel veel beleven Paula Wessely geeft m deze rolprent van de figuur van Agijes Seethaler een meestelyke vertolking Ook Joachim Gottschalk toont zich als Hans von Gallas een karakterspeler van groote bekwaamheid Het eminente spel van deze belden die vrywel het heele stuk dragen en daarby de gedachte dat het maar spel is totaal doen vergeten IS een van de voornaamste oorzaken dat de toeschouwer geheel m het stuk opgaat Het by programma biedt naast de waarby aan de groote schaatswedstrljden van den laatsten tijd o m de elf stedentocht veel aandacht wordt besteed een komische twee acter waarin Andy Clijde vruchtelooze pogingen aanwendt om onder den pantoffel uit te komen Schouwburg Bioscoop VADERTJE LANGBEEN Daar is nog eens het werk waarmede onze vadcrlandsche filmindustrie een van haar beste prejtaties gelevpid heeft Je charmante ve filming van Jean Webster s Vadertje Langbeen in den Schouwburg Bioscooii Men volgt nog eens met onverdeeld genoegen de amusante geschiedenis die oo knap op den f lmband is vastïeIcgd en men geniet opnieuw van dit uitstekende product dat zooveel kostelijke scènes en zulk voortreffelijk sptl biedt Lily Bouwweester h eft mtt fnar zoo prachtig beheerschte rol wel zeer veel eer m jtlegd Hoe raak teekent zy hel gevoelige weesmenje en hoeveel ikleur en leven geeft zy aan de figuur van de opgewekte schryfslor als deze eenmaal In het onlicht IS gekomen en zoo gelukkig en hly geniet van al hel goede waarmede zy IS omringd vol levenslust ronddartelt en in de vriendelijke omgeving van hartelykheid en sympathe ontiwistert tot dat vroolyke jonge TiLiske mi t snaaksche streken en kod dige vertelsels Avond japonnen Nieuwe modellen tl I 1 Mantels Costumes en Japonnen voor het a s Voorjaar A opd Japonnen punt nvri Bahlm Ing Med U 4 17 30 Maar er is met r ƒ m de e film te genieten Wat heerlgk wordt er dedraak gestoken met de liefdadigiieiden het weeshuiBwereldje wat striemtde spot de welgedane regenten tn hunminzame hycenkimisten Dan later datgeestige mysterie rondom VadertjeLangbeen voor wie de geneguihtid m liifde uitgroeit wat de rolprent up gp i üige wiJze verhaalt Er is ook zooveel uitstekend sp l te waardceren Paul Storm die iw geiieel opgaat in zijn Vadertje Langbpen binmy Mori I de kostelijke itiflermodiaiie en dan die gave figuur van Gretlia Chrispyn Mulder als de mriitantó weeshtiisraoeder aiie goed en zuiver werk Hi e prtttig u het Lau E erman nog tens te zien die zoo fijn den vaderlyken huisknecht speelt en dan herdenkt nun togelyk met weemoed de en bekwamen ac ttur die aan zijn rollen altyd ooveel inhoud gaf En dan zyn er ook weer al die andere bekenden diefjjk der er toe hl R dragen Jipbbeii 71 iideilje I anghttii tot een jsuccesvolie genoegi lijke fiiin te makm die men gaarne al zien GIFT VAN IM De diaconie der Ned Morvormdfi Geraocentc heeft van iemand die onbe ktnd wenscht te bUjvon i cn gift van In Ijet uitgebreide viwrprogramma gaan de Journaals waarvan de Nederiandsclie acturfltleiten opnamen van den Elfatedtntocht geven vooits een pakk nde kluqht Handige jongens met vele dwaze situaties en tenslotte een filmpje uit het Hollandsche Hollywood met een liedje van Fienljp de la Mar w AT O AAR ANNE R Thalia Themter Em Leben lang mat Paida Wpssi Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf fi uur Zondag maf A 30 uur Reunie Bioscoopr De zoon der bergen met Conrad Voidl Emmy So in mann en Hans Marr Op het tooneel Peter Siers Aanvang 8 15 uur Za terdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Roode orchideeën mei Olga Tschechowa en Karl Ludwicn Diehl Schoawborg Bioscoop Vadertje Langbeen met Lily Bouwmeester Aat Bouber Paul Storn GusU Chris pÜn Mulder en Const van Ke rekhoven Aanvang 815 uur Zateidag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur 15 Febr 8 11 nur Ona Oenoegrn Biljartweditrgd Ter Gouw Rij iwyk sche Biljartvere niging Febr 7 nur Knnstmln FtistnvondGoudïche Kronljongclub Tahiti Febr 8 15 Dur Kunstmin VierdeNutsbjieenitomst cabaret Bouwmeester 16 Febr 11 uur Cafe Duynsteo Jaarvergadering atftietiekvercenlging Achtlh a 19 Febr lA JiM uur Blauwe KruU Zitting sociale 19 Febr 8 oor Daniel Cursus EHBO Febr R uur Het Schaakbord SemenIcomsl Ned Vereeniging voor Luchtbesthermlng met bfokbe sturen enbelangstellendcji inleidingen mrH P C M Ac Witt Wynen enJ Jann Febr 10 tO uur Het Schaakbord Jaai vergadei ing Jongerengioep Bond van Kaasprodutenten 2 uurlezing A van Wyncn over Delboerenzoon In alk tuden 23 Febr 4 uur Ona Genoegen Thé Dansant en 7 uur Snir i oor Uiicn der sociétcit onder leiding an Iheo Jiioens muzieli The Rhythm Mtlo diana medewerkenden Johanna v n Eek harmonita May Borgholi clia i s innièro ui danspaar Alexandra t n Norèl Febr 9 15 uur VergaderlokaalGeref Kerk Veigadenng cbsaUiOimda Gcref Keik Febr 8 uur Ceotral Gtconibineerd ledenvergadtring voonnaligc Goud che ReddingHbngade on Ned Centrale Heddingsrlii igade b stuursverkiezing nieuwe afdeeling Ned Bondtol het redden van drcnkcliugi n ZONDAGSDIENST DOKTOREN BI afwezigheid van den huisaits zijn van Zaterdagihiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te ronaulteeren de doktoren P deJJoer CK Uwe ll3 telefoon 227JJ tn C van Elk Kattensingel 7B telefoon 25B1 APOTHEKERSDIENST Steeds gcopind U n uhls alleen vdor recipten Apolheek Dee We thaviii 14 HANDELTJE IN TLXTII L KAARTEN Kooplieden kochten kaarten op I e iKilttie heeft gnleun due ri izeiide koopliodfn woon wagen tewoneis uit De Bilt aaiigohouden dio 23 textielkaarten in hun l ezitfhaddi n Hel bl ek dat rij de kaarten an menschen die ze niet geb uikle opkothten en op O 510 hun eigen naam stelden met de boioellng er goederen op te koopen teneinde deze eer te kunnen verhandelen Aangezien dit de bedoeling niet is van de distributie zijn de textieiver unningen van de betrokkenen Ingetrokken De opgekochte kaarten zUn m beslaggenomen Burgerlüke stijtnd Geboren Febr Pauliaa d van A P van Eek en J van der Wcijde O Ketelstraat 13 Febr Adrianus Gemt Willem z van W Bergshocff en J G Boom Heerenstraat 157 Maria Cornelia d van H Th Verhoef en E E van derjMaat Krugerlaan 3 Ondertrouwd 13 Febr G Oeukes en G van denHeuvel W A Luijneiiburg en W P Sloof J Overleden Febr Margje Honkoop geh motL a Lefeber 62 j Hendnkus Theodorus van Loon 43 J Febr Geertruida van Eyk 8 w Febr Adrlana Binnendük geh met J M Endenburg 78 J Adrüa Trouborst 70 j Febr Picter Dodand 57 Predikbeurten ZONDAG 16 FKBRITARI Bemonstr Kerk V in 10 30 uur da Nienhub KleiBa Kerfc Ver v Vr ji Hervormden V m 10 45 uur pro dr R Caiimir van Den Haag Luth tsche Kerk Vm 10 uur ds J J Siraan Oud KathoUetta Kerk V m 10 30 en n m 4J0 uur paatoorIG P Giskes I OerH Kerk V m 10 em n m S uur d J P C ten Brink Gerei Gcineciitaw V m 10 en n ra 3 uur dl A de Blola Chr Geref Gemeente V jn 10 en n m 5 uur d A Ouboic Ned Gerat Gemeente V4n JO en n m 4 uur da Joh vaa IJVeizon Woensdag n m 7 30 uur ds Joh va Welzen Vr Je EvanieUiMhe Gemeente Vjn 10 en n m 3M uur du H C I ep Donderdag n n 7 30 uun Bijbellezing en iMdutond V CalTlJn N m S uur dl D J d Graaft vaa Schoonhoven Leger de HeUs V m 10 uur Hetligingaaamcnkomst n m 4 uur VeriuüsingiaiameiikoiTUitiDonderdag n m 7 30 uui Ueiltgmga ainenkomsU KUNST EN LEHEREN MN GOVERT CWVKRTS De muslooluog Jan Ooverl üovert Is beiioMod tot leider van de afdeelingmuziek bij het dapwtoment van fc Ul voorhchling en Kantten