Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1941

KUAKI I8 j TWEEDE BLAD ZATERDAG 15 FEBRUARI In zijD apenin gnw HB d herdacht de voorzitter het overleden medelid J Ubert Bij de be tuuT verkiezujg wtrd het bestuur als volgt samengesteld Job V d Bosch H J v d Poll N A v Roesum A Verlaan en P v d Zwaan Op voorstel van den heer N A van Roeum werd bef eere voorzitterschap aangeboden aan den heer A Aengcnent hetgeen deze aanvaardde Tenslotte besloot men aan de jeugdvereemgmgen een subsidie toe te kennen IJZING OVES XBfBmGSVfmaS SPORT arbeid winst kt worden Want afgezien van pr z djge individueela BitzondcrualT genen van a l at niet gesiaöu gingen va humane werk den arbeid ziJn volle innerlnke iSi t te geven het bleef nu eejunMi feit dat in het kapiUIistischeJnS de prtïductie niej In de eerste geschiedde om de behoefte der schen te bevredigen doch om wi te maken geen winst voor de Bijzoo n ¥ erouderde hoest VOETBAL Voetballerü wordt hervat LASTIGE ITITWED8TBUDEM TECaSN BUNNEKS Vr VOOR GOUDA EN D O N K tfl oppassen greboden Bcstri cU tiet chrcmisch worden gebniik d beste samensteUlog gebruik ABDU8IROOP schap al kon dat samenvall TTEJwinst voor eigen zaak Zoo maakte het kapitalisme art eid tot koopwaar waarvo i de periode van opgang hoogcoS5l tuur meer werd betaald dan 1 i periode van neergang iaagcay Naarmate de techniek vocrtBrt j I en de productie in sneller tcmno Ü I opgevoerd nam het spel van vraiul aanbod grilliger vormen aan ÖT rioden van betrekkelyke weïvi werden steeds korter onzekerder perioden van crisis werden lan heftiger totdat in 1929 de wi S sis uitbrak die alle vroegere Jovertrof en die nu ruim 10 jiuea jin talrijke vormen en gedaaS 1 voortwoedt Het werd een chaotisch f van allen om te redden wat te bJ don was een felle en bittere uS tussch kapitaal en arbeid tai stad en land tusschen ucrkêêwS en werknemers van die beide n pen tegen den Staat en vaai eenen Staat tegen den andere Het verloop van deze crisis g i duidelijk aan rat men hier niet dm te maken had met meen of minZ hevige schommelingen binnen het ïL pitalistische economische leven i dus met een con j u nc t uu r cS doch met een s tructuurcrisiiX het stelsel In het hart raakte al j grijpende maatregelen eischte ii om het kapitalisme te redden docli om het te vervangen door een andn en beter stelsel De aai hangers der kapitalistiieb economie bleven echter nog gclooveii in het onvermijdelijke herstel en jii verzetten zich stelselmatig tegen hgrijpende maatregelen zoo die den voorgesteld met het argummt dat ook nu eVenals vroeger de as der hoogconjunctuur weer spoedii door de zware crisis wolken heen im breken Wij zijn nu van meening dat oui zal moetèp overgaan tot ingrijpenile maatregelen tegen hi ute Vi i Overire teams habben Kunstige vooroitzicbten De schaatsen iijn opgeborgen en nu kan de voetbal weer voor den dag komen Twee en een halve maand ongeveer voor den een wrat minder en voor den ander wat langer heeft de stagnatie geduurd en zoo beteekent de hervatting van de competitie meteen den Jnzet van het nieuwe jaar Alleen O N A 2 heeft tusschen twee tj en sneeuw perioden door eenmaal in dit jaar ge peeld Op papier bezien heeft Gouda het niet dat den eersten keer den besten eo op een oogenblik dat de punten best gebruikt kunnen worden de zware uüwedsfrijd tegen de runner up U V S is vastgesteld en naar de ranglijst te oordeelen zit er voor onze sladgenooten een nederlaag in Overigens is het afwachten hoe de stramme beenen na de lange vorstperioüs zich houden O N A dat zoo aardig aan het opklimmen was kan op eigen grond tegen D H S de ovcrwinningarceks hervatten Voor Olympia zit er in de ontmoeting tegen den hekkensluiter O V V in Oostvoorne wel een kans om onder de verliespartüen een streep te zetten Een regelmatige zege is voor GS V U ven achten dat als nummer één thuis Lisse op een afstand moet kunnen houden Een belangrijke ontmoeting heeft D O N K uit tegen het leidende Gouderak De Gouwcnaars spelen voor hun laatste kans een nederlaag schakelt hen uit doch bij een overwinning komen ze weer aard g aan bod Veel is er nu de eUtaUen zoo lang niet in actie zijn geweest niet van te zeggen Destijds maakte O N A 2 tegen Quick 3 een slippertje maar in hun gunstige plaats zullen de Goudsche lei ders nu in de retumontnoeting in Den Haag wel beter uitkijken Na sinds 27 October niet van de partij geweest te ïün treedt OJJ A 3 weer aan thuis tegen Gouda s derde dat deze gelegenbeid wel zal benutten om zijn fraaie positie nog meer te versterken Bij Olympia 2 G S V 2 hebben de Olympianen de beste vooruitzichten Goede kansen voor lefmn in onderaf deelfng Ook In de onderafdeeling maken de voetballers zich weer op een balletje te trappen De gegadigden n de eerste klasse öoen dit op eigen grond Stol wuk tegen Gouderak 2 en Boercapelle tegen Gouda 4 waatbij beide zich kunïien handhaven Ook Bergambacht die als derde een woordje wil medespreken kan het uit legen Groeneweg een goed eind brengen en mede slaat het rein voor Nieuwerkerk dat G S V 3 ontvangt op veilig Een partütje van belang i D O N K 2 OJJ A 4 tusichen bewoners van de taartgroep Het terreinvtiordeel biedt D O N K een kansje en wcrdt het benut dan snijdt het mes van twee kanten de kastbare punten en het verlaten van de onder te plaats Ook de pretendenteerde overgangers kunnen gxini tig hervatten Lckkerkerk 2 tegen Gro ot Ammers en Zwervers 2 tegen Haastrecht 2 beide in ejgen omgeving X k Moordrecht reserves die de pimten zoo goed kunnen gebruiken pikten moeelJuk tegen D H D een graantje In de 2e klasse A ontvangt Woerden 2 een concurrent Overschotje welks laatste kans het is De andejre runner up U NJ O plooit het bij D O N K 3 wel en V E P kijkt met een zorge op O N A 5 verder de kat uit den boom In de Bgroep is een hervatting van de successen reeks van het leidende Lekkerkerk 3 te verwachten piummer ttn in 3 A E S T O kan op den ouden voet vo rtgaan en dat geldt ook voor de collega in C Lekkerkerk 4 waar mede de concurrent Oudewater 2 winst iiï het verschiet heeft Zendeling Tanis vericlt Uitgaande van den Geref Zendingsbond sprak zendeling Tanis over het zendingswertc onder de Sa dan Toradjah s De samenkomst stond onder leiding van ds Klüsener Na het openingswoord prak zendeling Tanis over het zendingswerk op Midden Celebes Het aantal Toradjah s op MiddenCelebcs bedraagt raigeveer 400 000 personen Met vele moeilijkheden hebben de zendelingen daar te kampen doch zij mogen ook veel vrucht op hun werk Zien Aan de hand van lichtbeelden liet zendeling Tanis zien welk goed werk de zendelingen en hun helpers verrichten De leerzame samenkomst werd door velen met groote belangstelling gevolgd PREDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vjn 10 uur ds Klüsener njn 4 uur ds de L 02e uit Gouda Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur ds P H V Eijk miss pred te Solo Ev Luth Kerk vjn 10 uur ds Simpn uit Gouda njn 5 uur ds Borgers uit Apeldoorti Jeugddienst Geref Gem v m 10 en n m 4 uur Leesdiensl Evang Vereen Beursgebouw n m 3 4 uur de beer de Bruijn uit Wassenaar HCLPPREOIKEK GEBEF KERK De kerkeraad der Geret Kerk alhier heeft de benoeming van cand W C P den Boer tot hulpprediker alhier oonieuw voor een jaar gecontinieend Boskoop JAABVEBGADESING E H B O Veel nuttig werk verricht In de jaarvergadering van de afd Boskoop van de Ned Vereeniging 3 H B O bleek uit bet jaarverslag dat de afdeeling in het afgeloopen jaar wederom veel en nuttig werk heeft vemcht Ca werd hulp geboden bij 25 ongevallen Het materiaal in de koffertjes werd belangrijk oitgefarekl Wfderom lijn 33 koffertjes in de geme nte geplaatst BlijkerB liet verslag van den penningmeester hadden de inkomsten bedragen ƒ 352 74 en de uitga ven ƒ 339 95 waaronder ƒ 135 voor nieuw materiaaL Als bestuurslid watlen herkozen de dames A Hoogendoom en N Grootendont en de heer C van Vecrf DUBEEN GEBROKEN BU AANEUDING Een 60 jarige wielrydster is in de Dorpstraat door eeiT nderen fietser aangereden waardoor zjj viel en haar dijbe en brak Na voorloopig ter plaatse te zyn behandeld is zij naar het academisch ziekenhuis te Leiden vervoerd COÖP VEREENIGING DE BOSKOOFSCHE VEILING 14 Febr Andromeda 12 8 et Prunus triloba Ie soort SO 1 20 et idem 2e soort 46 73 et Cerasus Hisakura Sierkers 1 2ft 1 80 et Azalea mollusbloemen Ie soort i èff 3 10 et idem 2e soort 1 20 1 60 et Rhododendron bloeman Pink Pearl 1 20 ct Forsythiatakken 56 86 et Cerasus Rosea 1 50 2 10 et Balrozcn 90 et Alles per bos van 10 stuks AiMlf roop u nu nrstftrktl Abdtffllroop bevat van ouds beproeMe sitfin osscndc tn borat verat erkmcte seneeskniiden 01 nu boveiidien dt eoderne de ïcrachtigstc hoest bedwingende stof Abdifatroop tost daardoor de tlüm op zutveri de luchtwe f en doet daardoorremakke jker ademhalen es veniitndert de püR en de drukking op Uw borsL De hoeststillende etof codeine maakt dat U aan het eind van den dsg Dtet uttffeput en vernaoetd zut van t langdurig hoeaten Door Abdöslroop te nnnen bevrUdt U zich hiervan anel en dan kunt U ook weer vru en diep ademhalen Begin dua vandaagr nog mei fynïgedsf ZOknikka AKKBP S w ts nJite mmMroop tegen hoest griep bronchitis astbma Ing Med G iOO 35 Hekendorp BEDORVEN VET IN VOORRAAD Tegen een inwoner dezer gemeente is door de ambtenaren van den crisiscontroledien st te Den Haag procesverbaal opgemaakt wegens het in voorraad hebben van bedorven rundvet Het vet w voor de consumptie afgekeurd Moordrecht VLEESCBKEL KING In deze gemeente zijn in Janu iri voor de vleeschkei ring aangegeven 7 runderen 1 graskalf en 3 kg vlet sc i ilel aantai gestorven jieren bedroe j i paard 1 rund 2 schapen 3 nuchtere kalveren en 5 varkens Nieuwerkerk a d Ijzelt KWAJONCENSWERK Vr jdagroorgen was het spandoek voor bet Winterhulpwerk dat op het kruispunt Dorpstraat Kerklaan was aangebracht verdwenen eveneens de touwen en palen B j het onderzoek Ueek dat het doek zoowel als b befaoorende materiaal in het Kanaal was geworpen Vrijdagmiddag heeft de poütie den dader aihi woonaohtig aangehouden die bij verhoor bekende dit beldenstuk volbracht te hebben RUKSVELOWACHTEK BENOEMD De rijksveWwachter J P Gorissen uit s Gravenhage is naar deze ge mcaite overgeplaatst en heeft zijn dienst hier aangevangen VERGUNNING VOOR GRASDROGERIJ B en W hebben het ter2oek van de Coöp Landbouwvereeniging alhier om een grasdrogerij te mogai oprichten ingewilligd Ouderkerk a d IJssel MOTORBOOT OP KRIB GEVAREN Mogelijkheden van vandaag In De Weg bespreekt AraoH Meyer onder bovenstaand op iehrift opnieuw de mtwelijkheid van eoiv centratie der drie aan bod zynde p litieke bewegingen Nat Front N S B en Ned Unie Ben alles be heerscherde en bij allen vertrouwen wekkende figuur die in hoogsten nood voor alle groepen aanvaardbijl IS ziet hij n et Zoo blijft er dan tenslotte toch alleen maar over de concentratie van het eenheidsstréVen om MB van de bestaande bewegingen We mogsn wel aannemen dat een der drie het tegenover het Nede landschc volk zoo bont hoeft ge maakt dat zij in de lengte van dagen zelfs al zou zij met de macht uitgerust zijn om voordeeltjes in broeden kring te verstrekken er mmmcr In zal slagen het volk om zich heen te verzamelen DaarvoOT is de afkeer en verachting grootl En de andere De massabeweging Indian er een beweging was die voorwatide omvang betreft voorbestemdv as de groote eenheidsbeweging t worden dan was dat J e Unie Maar omvang alleen is niet beslissend Hoezeer vooruitstrevende ele men ten in De Unie er op uit zfiBde beweging positief voorwaarts tedringen juist door het gemis aan eenheid in positie en zn werd dit eenijdel streven 4Je Unie werd daflook alleen maar massabeweginfj omdat zij er niet naa streefde positlefwillenden te bimdelen maar öméaThet haar opzet was ten koste van hetposftievë zooveel mogelijk menschenom zidi heen te verearigen Er zSj natuurlijk altyd veel meer meiischcn die in het negatieve overeensteiramt dan in het positieve Zoo traden honderdduizenden aan maar om fmf te manoeu vreeren daartoe wMde 0nie leiding n et in staat pe innerlijke verdeeldheid is zoo gH dat zij die iets nieuws willen JHstreven worden tegengehouden dot den ijasleep diè juist om het nieanete voorkomen in De Unie is pcaan Vandaar nog altijd geen öuid lijke houding in het JodenvraiJjslu er nog altijd een visch of vléesc istandpunt ten aanzien van het leidersbeginsel Vandaar boveh een genu aan dynamiek x Blijft over concentratie i ndom Nationaal Front Maan Nationaal Front omvat nog altyd feïenals troowens de eerstgenoemd beweging en te gering deel van hit Nederlandsche volk Wel telt onzeT schare tienduizenden maar dat ijs nog onvoldoende om het geheele volk mee 1 trekken Tocfi zou Nationaal Front juist als oudste der anti democratische ma r tevens als oerNederlandsche beweging het voill kunnen meetirekkcn indien het voü Nationaal Pront maar voldoende zou kennen Dat feit kan natuurlijk alleen door de toekomst wordenj wa r gemaakt maar evengoed als wij ten toon we nog ilechts blunderden telden dat wy ec rs tienduizenden zouden tellen evengoed eet iedere Nationaal Fronter m zijn hart hiJ wij zoo zullen groeien dat wij h geheele volk zullen meevoerfii De gelegenheid tot die wilsvormwê was voor Nationaal Front tot vonr kort zeer gering Daarin is rtu ecn verandering gekomjr De Rijkscor missaris heeft beslist dat lu oe Nationaal Front in Jiet ofiestwöf zal mogen vergaderen Jlet is je 1 van allen om dfze aan ons gegev gelegenheid aan te prijpen ni geheele Nederlandsche onze ide icn t v mnf n W n u de moge ul i d L liu v ij Na een etma vlot gebracht Na vele vergeefsche pogingen ge1 durende twee getyen geiukie betDonderdagavond een flmk met eengroote deitlast stroo geladen motorfchip dal ruim 24 uur op de langepas verbeterde krib omhoog had ge zeten weer vlot te komen Tijdens deeb heeft het schip tweemaal in eenhachelyke positie verkeerd daar hetgroot ndeels uit het water midden opde krib zat en het gavaar voor omslaan en voor vol water loopen vanhet achterschip niet denkbeeldig wasjDeze krib blijkt een hinderlijk verjkeersobs akel voor de srhcepvaart t njn daa het re ds dikwijls is voorgejkomen tat s tit i n fiierop omhoogvoeren NED HERV SCHOOLVEREENIGING Ter jaarvergatte ng van de Ned Herv Schoolvereeniging werden deheeren 3russe en Van Es als bestuursleden hferkozen terwijl m de plaatsvan don heer SijfMma die wegershoogcn leeftijd had bndankt als bestuurslid werd gel sien Uc heer L Slinger Goud rak KEURINGEN S JANUARL In Januari zijn in deze gemeente gekeurd tien runderen en drie virkens Gistorven ziJn zevlen varkens en acht luCh itre kalverenj DE HEER VAN VLIET NIET IN DEN RAAD De hL er J P vart Vliet heeft voor zijn benoeming tot lid van den gemeeniecaad bedankt Volontair gemeentese c tarie Als volontair r gemeente secretarie is toegelaten ae heer J F van Stegeren uit Almelo FSEDIKBEVBTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerk des v m 10 30 uur Ds J van Vliet des n m 2 30 uur de heer G de I ater g o te Haastrecht BUBGERLUKE STAND Geboreh A irt z van M J Rooseooom en H J Spies j O vr r 1 ed e n G an Leeuwen 75 j echtgenoote van K Boer loop dek BEVOLKING Ingekomen Th van Meeteren uit Ouderkerk a d IJ ssel J M JacoDSen uit R dant M J G van Oord u i R dam J Jacokicn uit R dam C A Kamp uil Maadam J G Kitiboer uit Haarlem M B Wipprecht mt Haarlem A J Mui uu Ouderkerk a d iJssel G Terloir uit OuderRerk a d IJssel Cl Houtman uit Goüda Vertrokken J van oerden naar Ouder ierk a d U el G m Meyeren naar Haastrec it A van de Weerdl naar Utrecht A van Ho k naar Ouderkerk a d IJssel P H Vcrku naar OuderkrrK a d I fsscl A van Arkei naar Zaannys Fr Kok iiaar Zaanijiijk ZWEHHEN tridental Zwemkring Goudal Recuwi k GOUDEN HÜWELUHSFEESÏ Hel echtpaar F Kok A Erkei wonende aan den Weth Venteweg hooptop 18 Februari a s zijn 50 jarige echlvergenigmg te berdenken ZOEIWATERVISSCBERIJ Vitsetten van jpeetaal De afd Recuwijk van de Vereeniging Zoetwatcrvifischerij hield een ledenvergadering De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo van f63 Besloten werd dit bedrag aa it wenden Vuur aankoop van pootaal die in de watt ren van de polders Reeuwijk en Sluipwijk aat worden uitjezet De heeren R VTd Starre en Joh v d Star wtrdA herkoz als bestuurflcdtn Er warden voorts verschillende aangelegerheden betreffende de VisschpVij besproken CLUBS TELLEN WEINIG DAMES EN JVNIOBEb De Kring Gouda van den Nederiandschen Zwembond telt 7 eereleden 294 leden 208 heeren 36 dames 34 iongeiis en 12 mcisjss en 107 donaleiu s fezamen 404 personen op een totaal van den bond van 15 285 Over de bij den Kring aangesloten vereenigihgen zijn de cijfers A2 C Alphen a d Rijn 1 eerelid 86 heeren 15 damgs 5 jongens 28 donateurs Bergambachtsche Zwemclub 8 heerei 3 jongens B Z en P C Bodegraven heercr 1 jongen Zwem tl poloclub Boskoop heeren 8 dames 2 meisjes 1 donateur Goudsche Zwemclub 6 eereleden 72 heeren 11 dames 1 jongens 4 meisjes 44 donateurs Elfhoeven 14 haeren 2 dames 8 donateurs V Schoonhovensche Zw m en Poloclub 16 heeren II jongere 6 measje 20 donateurs De Gouwe Waddinxveen heeren 3 jongens 6 donateurs 14 25 BEDA VKT ALS BESTL ÜBSLID De heeren P van Dam en W J Blom rtsp voorziittr en secretaris van de IJ club Wilht mina alhier hebben voor hun functa bedankt PREDIKBEPRTEN VOOR ZONDAG Ncd J n Kerk Rtu u k m ip e n m 3 uur ds Vroegirdewei Ned iJ iv Kerk Sh npmijk v m 10 rn n m 3 3 uur ds F R Damsic Gerrf K rk vm t n m 3 uur ds P Warmenh Schoonhovi n l 0 BOpMENtJFjUOOID Men IS Vf idag b ynnnen met het rooien van de 53 tTM nb iinf n op stam cie buraadsbes ii t v 21 Nov 40 Vfor eni iin k bt aan der heer C Doesburg te Mon foort t l 2 1 EEILEN Elfhoeven vergadertT WEDSTRUDPROGKAM MA VOOR DIT SEIZOEN VASTGESTELD De CJoudsche watersportvereeniging jing gehouden Hét verslag Vfin d r EUhoeven beeft hagr jaarvergadeI secretaris erm ldde dat de samenwerking met do roei en Aüvereenigir g Goude het w edttrijd sei ocn m n omge rng heeft verhoogd lic t nlal bleef vrijwel statioftnair lag vm den peni uun iter bleek dat niet alle financiee Jlp ebben verwacbtinfoi in TervulUng xijn gegaan Toch kon het vereenigingsjaar met een tMiiig saldo afgesloten worden De aftredende bestuursleden de heeren J Boer Joh Alberts en N H van Schelven werden met algemeen stemmen herkozen Als leden van de prot st commisEie werden aangewezen de heeren J E Jaspers Chr v d Bijl e N H van Schelven Jr Met het iporgestelde programma van het bestuur voor het komende seizoen kon de vergadering accoord gaan De volgemie data zijn vastgesteld 22 Mei Hemelvaartsdag opening wedstrijd 31 Mei 1 en 2 Juni deelneming aan de nationale wedstrijden van roei en zeilvceen Gouda 15 Juni wedstrijd op plas Nieuwenbroek 13 Juli wedstrijd op plas EHhoevcn 10 Augustus uitnoodigingswedstrijd 31 Augustus wedstrijd op plas Eilhoeven 28 September sluitingswedstriid Mogelijk zullen nog oefen wedstrijden georganiseerd word Met rustervereenigingen zullen besprekingen gevoerd worden over het houden van gecombmeCTde wedstrijden SCHAKEN Wedstrijden Goudsche Schaakkring MBSSBMAKEE EN WADDINXVEEN WINNEN Gisteravond is in Ons Huis voor df wintercompetitie van den Goudschen Schaakkring de wedstrfld A S C Gouda IIMessemaker I gespeeld Ondanks het feit dat tien paarden var Mesïemaker I niet actief aan den strijd deelnamen doch als grensrechters langs de velden opgesteld waren kon A S C Gouda een groote nederlaag niet voorkomen De voorioopige tiitslag is l 4 A S C Gouda IT Messemaker I H Spruit P Roggeveen uitg A Nieveld J J Jager uitg P V d Ham BA de Mink 0 1 A V d Berg I C Kamer O 1 A P M Lafcber B A de Jong 1 0 J Tom P Hekker i A Vermeer Jr C P Hooymeyer O 1 J Kornis T Rook ► A V d Laan F Eynwachfer 0 1 A V Maaren J W v d Harst O 1 Totaal 1 In Ter Gouw werd de wedstrijd Messemaker II Waddinxveen I voor deze zelfde competitie gespeeld MesseOiaker II dat met een pion minder speelde werd met 5 4H verslagen De uitslag is Messemaker n Waddinxveen I J M Nearebout W v Vuuren 4 HG H Aalfs P Broer L Joosfen F Koster 0 1 P V d Zouwen J Tol O I J H v d Harst W Verstoep C Vis C Tromp O I W de Jong P Valk 1 0 J J Baggerman K v d Gaarden O 1 A Hcy A Doornheim 1 O F P Oomens J Spek 1 0 Totaal 4 4 5 é Messemaker Voor de wintercompetitie zijn de volgende wedstrijden gf = eMl Groep I J J Jager jP A de Jong 1 0 P Roggeveen H Juras 1 j Groep II J Reer A Bruggeman 1 1 Groei III A Kulik P W de Jong 1 0 A Vente A R Smit 1 0 A V d Vlist J Hamerslag 0 1 N J F Moogendoom P J Zonruiter 0 1 H n Geelenn A R Smit 0 1 A S C Gonda Hier werd ir veVband met den wedr stri d A S C Gouda VI Mes semaker I alleen d wedstrijd M Benninga A Vermeei Jr gespeeld waarin M Benninga met de eer giiiig strijken PLAATSELIJK NiElfWS Bergambacht JAABVERGADEi ING VXOJ In de jaarvergadering van de pluimveevereeniging V Z O D werd de reKening 1940 goedgekeurd met een batig saldo van ƒ 371 29 De heer J Brand en W Baartraan werden als besturrslid herkozen Besproken werd het feit dat slechts weinig pluimvee géhou Jen kan worden als gevolg van de sch larschte in Itóederartikelen Daarom werd besloten Jedurende het Ie halfjaar 1941 geen tril utie te beffen Tenslotte werd besloten om in Juni a s jonge dieren te laten keuren op hun fokeigenscnappen RANTSOEN ELECTRICiTEIT VERHOOGD Het gem elect r bedrijf heeft aan 58 stroomverbruikers op grond van later ontvangen voorschriften een verhoogd electriciteit ïrantsoen toegekend AANSLUITING AAN USSPORTBONI De IJsborjjt De Knmpendrwaard h t van den Nederlandschen kJssportboïTd het verzoek ontvangen zi ch daarbij aan te sluiten Thans kan die aan sluiting nog vr j illig geschieden Ir do toekomst wordt aansluiting ver plicht Kiet aangesloten bondeli mogen dan geen wedstrijden en tochten ne gendorpen tocht meer organiseeren BERICHTEN C i BEBGAMBACnT Ei nige berichten uit deze gemeente n t tis blad van gisteren waren verhuisd naar Zevenhuizen De dne laatste oerichien onder die plaats beiioorder onder Bcrgambachi thuis Bodegraven VEEGADEKI G DE HANZE De heer lengenen lot eere vAorzilter ben emd U li cM D J r K M tdier haar ui7i vaj weHtzaamheden die eenlge weken zullen duren zijn aangevangen op den Nieuwe Singel en aan het begin van den Opweg Stolwük rSKDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk vjn i5 30 uur Ds B J Kanis Evangelisatie om 10 30 uur en n m 7J5 uur de heer Terlouw G O te Gr Ammers VERGADERING HET GROENE KRUIS Donderdagavond vergaderde in de zaal van den heer Bouter de afd Stolwgk der uid £b llandsche vereenigjng Het Groene Kruis Uit het jaarverslag bleek dat de vereeniging over een flink aantal leden beschikt De wijkzuster heeft in 1D40 78 patiënten behandeld Het aantai bezoeken bedroeg 214 Voorts werden in de wekelijksche zittingen 438 zuigelingen consulten gegeven Het financieel verslag vermeldde dat het zuiver bezit bedraagt f 3915 06 tegen vorig jaar f4531 55 zoodat een vermindering is tmtstaan van f619 13 De aftredende bestuursleden de heeren S Paul en B v d Burg werden herkozen LOOP DER BEVOLKING Ingekomen J de Jong dienstbode van Berkenwoude B 97 in B 35 H van Meijeren huishoudster van Gouda Gouwe 59 in A S8 A de Mik landarbeider van Berkenwoude A 70 in D 24 Adr de Mik aJndarbeider van Berkenwoude A 70 in G 94 T Boer van Gouda Bogen 85 in H 5 W C v Buren mach houtbewerkor van Bergambacht E 96 in E 89 W v Erk geb Loeve en egzm van R dam Corverstraat COa in C 42 M Vermeij dienstbode van Gouda Broekweg 4 in G 138 Vertrokken J Bolior dienstbode van G 123 naar St Philipsland C 73 G C van Dam huishoudster van C 53 naar Capelle a d U Wilhelminastraat 31 J C Burggraaf dienstbode van F 20 naar Bergambacht A 24 Adr Both dienstbode van F 3 naar Vüst Bonrepas 4 Fr van Ditk landarbeider van F 3 naar Hei en Boeicop no 113 Nelly de Jong dieristbode van C 69 naar Berkenwoude A 21 Tr de Jong dieristbode van F 29 naar Brandwijk no 3 J Vermeij dienstbode van B 34 naar Gouda Broek1 yrijf tfiiiiiiiiMjl wyg 4 Hinarlltje Stout dienstbode van G 144 naar Ouderkerk a d IJssel B 154 A Burger dienstbode van F 4 naar Haastrecht E 14 D de Jong zonder van F 25 naar Groot Ammers C 109 A Swijnenburg landarbeider van D 38 naar Krimpen a d IJ IJsseHijk 108 E Buijense dienstbode van G 157 naar Berkenwoude B 83 B Verdooldjy üiaufleur van E 59 naar Rotterdam Statensingel 135 inw BURGERLUKE STAND Geboren Annigje Pletertje do van D Vermeulen 6n van Cl Achterberg Willem Bastiaan z van I Verhoek en van H Verkaik Nanna z van W Molenaar en van D van Dam Cornells z van P Oosterom en van E Geneugelijk Gehuwd Comeüs Zwynenburg 26 j en Teuntje Margaretha van Eijk 21 j Overleden Arie Graveland 68 j weduwnaar van K W Lekkerkerker I Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 4 u Ds L Vroegindewex Chr Afgesch Gem 10 en 4 il Ds N V A Kraats Ger ef Kerk 10 u en 3 u Ds W J Smidt Rem kerk 10 u Ds W F Zuurdeeg GEVAL VAN VARKENSPEST By den landbouwer H de W is onder de varkensstapel de beamettelyke iiekte pest gecMistateerd WERKLOOSHEID GEDAALD Het aantal werk ekenden is deze w jek met 20 gedaald en bedraagt thins 98 Hieronder zyn 23 bouwvakarbeiders en 43 landarbeiders UITKEERING WINTERHULP Binnen enkele dagen zullen aan be loeftite g ezmnen wederom vi andeixmnen wordeh uitgereikt tot een gezamenlijk bedrag van 2S0 In totaal zal dan zijn uitgekeerd 9jO lerwyl bovendien voor kindervoeding beschikbaar werd gesteld ƒ 1000 UIT OE PERS Kapitalisme en werkloosheid In het jcngste nummer van het weekblad van De Nederlandse h e Unie wordt een hoofdartikel gewij aan Kapitalisme en Werkloosheid Aan het arjikel waaryi de piincipieele kant van let vraifgstuk wordt behandeld s het volgende ontli i r Nog Mtcds bestaat pier en daar de meening rdat de langdurige werkloosheid van de laatste M jaar aan een reeks tuo allige gebeui teniss n zou ijn te uijten l3at is onjuist De werkloosheid as en is een wezenlyke karaktertrek van htjt kapitalistische £ c nomisctie stelsel Dé periodieke klooshcid is onafscheidelijk verbonden aan ihet vri e spel der maatschappflijke krachten In theorie werden h t recht op ende plirJit tot arbeid ti icdcr menscherkondl In ide practijK echter wirdendic re ht in en plichten afha nJselykgesteld van de wet van vraag en aant od waardoor de ongebonden economie werd en wgrdt behcerscht Iederwas vnj het vj of beroep te ki zcn dat h j uenschli Doch of hij eer functie krfftg of een bestaan konvinden m het pVodiictie proces hingnirt m at eerst p a is af van zijnbekwaajiih id tn i r iie doch vande vr of t r i or hem was fcn I V vi T werd bep er met ijn el g i hcij aangr jfnn BAL SI