Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1941

gggSTE BLAD ZATERDAG 15 J EBRUARl J941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Spoèr en Tramwegen Oetl Spoor A 88 NI Spw MtJ A 2 Alclu T C V g A Kar C S CvgA 7 K South R Co 7 Mfm pref a 7 4 Dj o Ceri vg A lïH t h Pac C V g A lUi z e d T atnw Mij 117 ISSttijfKedirl SI tr Mn 8 Li Mad Sloomtr A Dito pref A 12 Malan St tr A O Jaea St tr A H Sem Jnart A Seen Cheribon A 1 H St eraJoedal St tr l i Pro ongalle BEURSOVERZICHT een ontvangstbewijs daarvoor is ver kregen Dit ontvangstbewijs moet aan de plaatselijke toewijzjngscommissie voor vee en vleesch worden overgelegd Gestichten en instellingen kunnen dus voortaan slechts runderen slachten welke hun door de plaatsel Jte toewyzingscommissie zijn toegewezen DAG DER DUITSCHE POLI HE Evenkis het vorig jaar hei ft d Reichsruhrer der S S en chef d i Duit sche dolitie Heinnch Hi m er het gezame lnliike Duilsel e polii ecorps alsmedte fle daaronder ressortetrenae hulpon anisaties ter gelcgenhi id van den fcg der Duitische politie op 15 en 16 Februari as opgevveKt n t w n lerhulpwerk van den Fuhrer m der tweede winter tijdens den oorlog met ptrsooihlijkt prestaties te steunen In verschillende plaptsen m ons Wnd al deze dag gevierd worden met mar schen concerten enz De tor ita nd van ipat ie waarin te effrc UiiLtLus ittd 1 lijd verkeert b ijf t n 1 Jtrd o 31 i i n Men Sthijnt t iitih oyi te Kfvoeiti rfiuwetnëafit 4nt i aan tt gain of lo rp nde posities af t wïk kelen tT de ma kt e rt dan ook oiiven iivderd Ie i d 3i order een gebrek aan ordeis Ontler deigBlyk e tun iandijshcden f t i di koeison KtmakKelijk een neigina tot tafcet ren aan den dag f ndat fr tilt hm fd var htt gtruoiic da e ijksche leven i lee lrr tl ds 1 k e tu liquid i e e v t n i waiietr diar eRtnover Re i 4 ffcB h n u koipLn butaan ee d K al hjk a i teid j u tWeen koert daJir f ei o 1 wnt neer tiemarkt z oa s op het oorenbiik he gera dun ia kiinnen licl vrit rroot koe ei LhvMVirs n ï affa e fp d inheet che ijwr dee c markt had wetn p h f ek nfn rftaar w oal 1 L t re ulleerde de afw T tvtd van hanfKl t f n datr n ta lijk pr te vct leien Irt d utkertut rt k 7iKen UVA 7ich ver vt d e pittitrn rni iar n d koen k am p proc4hten b iwd Jtjle 400 K gn w nfn I t ll tr iir j tii m n om nnipfrlT E a $ m r tn vfior het to ra nnr vemï lU kt aardeS t i aar bouwe werd reccven ar Ie trefftn O k Vw t n awWi en rnin dt Cf I ar d utkerforwfeten weid affer af Ifedaar MetTde rubbersuuwle Un vee betet lie e d A frdam RuW 1 ruwir weiniR f d rb w w fttnV vrr latten mi k fn rri ï eni ve otitf den Mwr ïen laiter lAii de laei te da n wa var j T r i lïKjel r fatwVV T p te h tt f i r u ve s hr d ne tap fkfn r n h r moee ik h e in de Sw l wa n t r r teeri efi tn t nd br n n Deh BataMai waren pi Houdend de oveiiKe Od ter srt êPrT D hir of de p TO e n n kt wa al i o ie waien iel la er f w rar ff H rdAn oiod T hmtf ti h rnneti 1 we tf nren IV scbeepv a nr io rk am 1 4f onaaiKrWndie aande en waren at T fr r irf e ftciie p JUB t unte kregen ztii etit V ij jevoeHir ver e i f k n r a Vn érn iiötte e ti xe tt pun t n at PVJ voor i wJv triee n v 8 IB etii öe beV n defxie aawd er waren ta a er b h wid y A kW 1 die e eh oa eife T ap pe l kfH Atp ham i n Bü tt nn ratten we U o 7 e r cmj fi t c j ten beneden d wir1 e pri arn renopï eed Eer irnerte it i umwk i hH t iwrnO n gwUr d b w i oi l tn p N 8 d e tiat W van t ifi de H u KOEBSEN NFDFEIANnSCB CUIABINOINSTITUUT K ïer n voor loitit e I ipl Ftbruati 1941 teten vet plithlingen luidende in RciC h ma ktn 5 36 Bel a 30 1432 Zt ilservche f rants 43 lare ii 1 r eepsche kronen 3C 40 NooïS4 he kronen 42 83 weed trhe kronen 44 5 Tsjc rhiwhe kronen loude hu den 8 42 Tnjechl che kronen niout cliuld n 7 54 Omar Icrude tthulJenl 3 4jTirÈ Entcut e schulden 4 23 Turksehe ponden 1 4S k I evfa 210 Pengö toude chu den 16 19 Fenlgtf nieuii aeliuldeni i5 S yioiv otide schil den IS 28 ZMy neutve sichuldtn 37 68 IMUFXrUFFR AANllKELBV SLACHTltN VAN KUNDEREN r l k fIi7 J B Mln r van koesen m leeHen INSTELLINGEN a roeren 13 7 Hl 1 r e tMTiZet tmn aatvdeelen wb op lAI ebrtmrl e njksbunau voor d 4 i DFK s Ft FRI AVDSrnR BAMK OrmiCEVE VAI l TAKOt KMUl p v n reven H na mnder affair n warm nêtiwelitk vè ar lird j Pio i iie 4 = BUITERUNO STATEN VERSCHERPEN CONTROLE OP IN EN UITVOER y acMSING JhSL XUm EEN DDn E v TSeeld vokmen van het nESTATIEVERMQfieM DER SOOrVAARnUVLOOT Het afstaan van torpedo ja erf l v dat admiraal Land d voorj g van de Aiiitrikaansche schc p tooirmssjp ihans is belast met de jfKepvaarlpoliti k heeft de Amen til HBische regeel ing nog andere maat Rleo getroffen waardoor verder m jf icheepvaart wordt ingegrepen zoo 1 e m htl Jfb 1 d j hebben c a de douaneautonteiUl litpaaid dai uDe teh en die Ame jjiinsthe Iwvtns binnen loopen of ij ïerl l voortaan speciale VI acht UTttfn iTdlen afgeven De binni n komende sclu pc tv moeten 0ft M lif hoeveelheden aan stra Irtrtthe tri ndstdffen rhioomeils man I3ijifrt mal liia henntp riibbei tm r f II n itif aarde idu fn Ixr en lil rmd m i TOOtl l ioel f fn lx ft r df r P PI Cl Vei fdcfl reeds voorslf erleci f naardi boumli I l chepc n moeten op tn de ingeladen hoeveel riihber ic xlielstotfen I 1 1 11 1 min lalen an t rr il iooiten ertsen m maihine vliegtui rdirriiekn en bijbihoo 1 en ch mirah n k in üi spet lale lijsttn u heeft blijkbaar ten Kill en Ftellen hoe de tonuirüUgs te wu e kan Wor i p aven yullen Uor M f t v ns betH fftn 1 hepen oodat M I dif hopld kriigt I rmn n in de e prpMdent van de I 11 ssie bij het I gerhuis v ntu rp iiutKlMnd d t n mis in icht t ing Ie jr ri M iegcltn te trefftn f rung van nieuw ge 1 in worden veisneld hai u ren onder 1 1 1 1 ck n V stf cm Vi mniissic dooi dit cnlK i M id n gemachtigd om eicm Ml vt or dtn bouw van schcpi I I te vcrlecncn volgqns de va 1 f cr chiiren in bouw koilf II Il I iiilenland f EW I I ANDS BI IIOFFTL AAN KUd IIMUAGEnS Den i 1 n ncn Amreikaan rtie m I M rine Knox dat de Vereer i ii nul in staat ijn nog Tiiper 1 lit jat crc naar Engeland te zendi hid naar A tt o n b 1 a d e t ml I r in mcieit in Engeland een depun leri ndfn induik gemaakt Men I c 11 d t hit louw ti ekken tus Khen Wi K e en Ki ox waarvan he besluit II Koi M e t de pr s i een overwinning voor Willkie zal opleve ren en dat de inli h ingeiy welke de Engei cle leiders en m tte eerste plaats Churehil Wnlkie tijdens 7ijn be oek an En e and verstrekt hebben nu re lultaat iullen afwerpen UU den toor VII de radiocpmmentaren en uit de lereseivtc ide houding van officieelc lijlanties bli kt aldus t A N P dat I ndtn weinig waaideering heeft voor le discusMe over het toipedojagersvraagMuk die in de Vereenigde Staten B uitgelekt Men had gehoopt de kwes M m olie discretie met de Amerikaan idle regeering te kunnen bespreken Een feit i dat ChitrchiU Willinc bii herhaling heeft ge ezen op de d r i nJende n oodza k e 1 y k h eid van meer Icrpedobootjagers 0OSIt fcbT EN WILLKIE KNOX Op de pc rsconfercnlie te Washington keeft Ri SC ve It iich geheel op de Ukte tthouden len aanzien van de ntrovJrsi Willkie Knox over het Ittaan van lorpedojagef aan Engei i d H verklaarde dat dit een kwes lie IS ijrby met vele factoren reke i ge ouden moet worden waann Whah Woarschijnlijk vooralsnog bef hssing genomen lal worden FRANKRIJK De besprekingen tusschen P étain en Franco it f NAIW OMSCHREVEN Bf bl§SI OEN GENOMEN rtiben OU An egA an i réUhi ia Vkh ler Pétain IS ji rochtendvan den vice president ter vin BiutemoKitpIve Zaken 1 Dfrlan uit Montpellier ttikeeeid Op het utation werd hur den mmiiter van Oorlog genc Hur ziger en den rerkeeianmia Ben V lol ontvangee Pftain enJ2 begaven itch um ondji ai bm nngsget u 7 halk Ischap ia e e terugkeer van maarschalk in jin admiraal Darlan mt MontIjllier icrkuigt n m in wel ingelichte vaise Kringen eenige gegevens over i in l lid en de draagwudle der l reüirgin met den Caudillo Zoo Mn ni n er aldus t DNB op dat ondcrfeoud van iigemeenen aard 11 j Ij dijt gcfn bepaald afion flijk ir jptbk behandeld is en dat if orhschrev en beslissingen wmnie Ljn admiraal Darlan wi de iti w minister van Buitenlanda r 5 ner hebben WCf TW bespreking gehoin n K tjlneming van den lej i rJ oorilogstoe tand en van 3 planneii ih Europa In be S M kringen wordt gezegd dat j2 iaiid eik Italië van den inhoud b prekiiligen in kennis gesteld BMIENUKO ER IS GOED NEDER LANDSCHWERK T E DOE N Radiotoespraak van mr J Linthorst Homan voor de WJnterhuIp Nederland NAAR NA nONAI E BINDING IN HET SOCIALE LEVFN GUterav ond heeft mr J lanlhoral Homaft een radiorede gehoudc n waarin spr o m zeidc fa het sociale leven m N f eilmd is diWvijls piachtig werk veruoht In alle deeki dea lands m alle volksgroepen heeft men loli op dil terrein krachtig inge pann n Veel is voor den masle gedaan en mciiij w i ii lanj blyvcn getuigen van ciedtn bunder zin Maar ook hierin si md de ti 1 niet stil Ook hierin 0 Knbaarde ith in Nederland reeds duidelijk de benoefte aan meti nationale samenwerking en aan me r aaneenvorgmg van het zoo verscheiden beeld Zou de oorlog niet i n gekomen dan ou stellig ook op du scKiale gebied de nationale saamhiHirigheid leh steeds krachtiger hebben dom gelden en dan ou ook hier de aaneeiivoeging im tot standgebracht waarnaar eip ledt r ttirein imticlbaar velen alom leetls slic f ii n Duideliiü was de tt ndi 11 niu Mr J LINTHORST IIOMAN J Oto archief j Ik heb het voorreeht genoten aan een en ander een szSti te li bben mogen medewerken Welnu ve it zagen WIJ hierbn Wij at en gewoonlijk groot enthousiasm en terliik idealisme bij velen dexih evenoroot wantrouwen en even groote afzijdigheid bi vele anderen Wat dat to val Wtlnetn dat bet id vertotmde door de eeuwen heen de geschiedenis van jf ier volk en het 7al door de eeuwen heen st = eds hetjselfde blijven iedere meer of minder ingriinend verandertng zal steeds hare voorvechters en hare bestrijders en vele afzijdigen hebben Maar wij zien tegelijkertijd dit men kort na de felste vhermut dingen cwk op het stxriale gebied de veranderingen aanvaardt en el£s binnen yrii korten tild daarna de e veranderingen l =ehouwt en behandelt alsof 711 de pevexinste zaak van de wereld ziin Datgene waaromheen onze grootvaders itredPn is nu voor ons allen heel normaal en zelfs weer ouderwetsch geworden Datgene wat vroeger hoogst mexiern en m sommige r t o en gevaarlijk scheen is nu uitgangspunt voor mouwen yern cuwmgsstriid van dikwijls dezelfde mensohen Neen men zegge niet dat veranderingen m het volksleven kunften uitblijven Ook het volksleven is leven en reeds daardoor immer verandering Zou Nederland ons Wfderjand zijn geworden als met ook vroerer sommigen in on s volk het nieuwe in eigen hamlen hackten gebezigd voor een nieuwen tiid Zou er eian let Nederland iijn gegroeid waaraan wij nu alles willen geven dat ons lief is Ik heb in de laatste maanden honderden misscdiien duizenden brieven gelezen en behandeld over de Winterhulp Bijna alle spraken van bezorgd held om het eigen volk verlangen naar eigen werk voor ons v ilk be hpefte aan arijeid voor ons volk Ik iJeb m verschillende functies onttlbbre besprekingen en gc pre ken gevEerd en meegemaakt over de Winterhulp waarbu ledt r repte van 7iin verlangen veel voor t n naaste te kunnen doen Veel is da bij geopperd dat aarrvankelijk den indruk wekte als bezwaardheid ernstig te moeten telden en steeds is dat dan daarna lesproken met den difecteur van de lf nterhtilp die laat ons d it steecis oor oogen houden op uit rst kort in termitn zich hiervoor heeft ingizei die zelf st eè d e eerste is die voor amenwerki ig bereid staat en die eds menipmaal toond de wortels an zijn v erk m ons gefamen iike ociate Ie en te willen vmtten Welm en hier ligt de wes duidelijk voor ons Is onze bez irgdheid on e bekonunernis om het volk zoo groot dan kunnen en dan moeten ii offers brengen Een ott is ook dikwii s een offer vai eig v plannen e gen m tijtief eigen voornemen Invoegen ifan igen werk in dat van anderen 1 wiellicht het grootste offer dat wij als werkers kunnen brengen Wi ratieten dat doen wanneer wu de eigen dealen daardoor niet schaden Ik aarzeV met Ie verklaren tet ik de O ertJifirg heb dat i oor mvo g g van gns a er wrk m er Tti naai l interiiulpgeheel ten behoeve van goede hulp aan de maat innneluk minder gelukkigen hier op den wgze een groote vermeei dcni van gezamenlijk resultaat zal zijn te bereiken Neen z x zeggen dan sommigen want de Wintcrhup behoort aan eleze of gene groep Neen zoo zeggen weer anderen want de Winterhulp geeft niet genoeg Neen zoo zeggen derden de Wintcrhiilp zal toch niet slagen Deze nienachen doen miJ denken aan een fnLser du woedend is op zun fieis omdat het dmg zonder trappen met rijden wil of aan den toeschouwer die boos 1 dat de brandweer den brand met beter bluscht terwijl hij zelf de watertoevoer dichtdrukt Nooit IS een nieuw werk ineens volmaakt Alle instellingen die wi kennen hebben c i n tijd van kinderziekten gehad Dt Wiiiterhulp welke zichhier mi t Miimtn en aanpassi n onderga il dil nok Er ijn bt walen ei ijn fciuttii gi maakt ma ir de leiding waaiboigt ons dat het in orde zalkomen I Kou Griep I lfn Hoor hun kon koorts en pliniiil driivcnde werking helpen hicrbi iltijd veilig en vlug een poeder of cacliii van Miiiihitdl te Zeist Mijiihardt sCoeder lier stuk 8 et Dons i i et Cachet ge naamd Mllnhardllca Doos 10 pn Wet hige Med h ib 8 Ht t is V an het gro il tt belang dat e 1 11 11 zon It I een uilzeindeniig d Wmle iliul 1 in e U o Winleiiuilp zuil m lx andelen opdil alles gezir enlii hier veisttiking en vtrheteniig k in zt n van het vele gCKde d it hier is tl zuil m üits I mei ruim dui end genifinten In die g metnten wae t overal een e er e ioot a intiil gezinnen nu op en e daden Ik weet het uit Vloeiere eu 11 iij e 11 oe k ml Ik rit liti 11 van iU in iid 1 1 it ons ils Ne di r lirldseh v 11 h t en onze du zend burg meesters mo elijk maken onop va lii 1 veel f ie el vetik te doen Fi lianen ele zeer vele me r i 1 n t nogen w i met vergeten Ln da iroin offeren wij Mogelijkheid tot vorming van doelcorporaties r IMFFNSrHAPl FIIJKF BFIIARTIGING VAN BI LANC FN In het Verarde 1 ngonblad komt vooreen l slu 1 l ri secretaris gene I raal van ht t j iitt iitnt van Binnen landsche 7ikon i zikt mtbieiding van de 11 il like en 12 t it tn met H6 Vin Gen conté wel erc elde moge ijl ht ld t I HOI ning van doelcorpo ilies Dit besluit lui H als volgt Art 1 Rege II Be n ter gemeenschappe i ke behar igirg van he an en kunnendoor de f e me nten mede mei anderepuhliekreehti Inke liehime n alsook mets cht I en e re e ingingen maatschapDijen en natuur ijke personen Wordengotiotfen Bmren de gren e n hunner be voegdheid kulinen mede de burgemeesters vexir dt gemeenten dergtnjkeregelingen treffen en wel zoowel metde burgemeester van andere gemeenl n asoik mei andere publiekrechte ijke hchimen met stichtingen ver eenigmgen miatschappijcn en natuur like personen 3 De artikelen 129 leden 2 en 3 130 tot en met 137 vran de Gemeentewetvmdtn overeenkomstig toepassing Artikel 2 Onverminderd het bepaalde inde artikelen 118 tot en met 145 en 146 van de Qcmee ntcwct kan de secretaris eneiaal van het d partement vanBirnenlandsche Zaken in het algemeen belang bepalen dat gemeentenhet Il onderling hetzij met andere publiekrechtelijke lichamen met overeeenkomstige toepassing van het bemalde in artikel 1 leden 2 en 1 vandit besluit regelingen ter gemeense hippe hjke behartiging van belangentreff n of bestaande regelingen wijzign Hij kan ter zake noodige aanwniz ngen geven Indien binnen een dexir den se rtlaris generaal gi stp den tijd dt regeling of de wii igmg der regeling niettot stand is gekomen treft hy 4 Raad van State afdeeling vonr de ge chillen jdn be tuur gehoord de noodige voorzieningen Artikel 3 In de gevallen bedoeld m artikel 1 eden 1 in 2 en in de gevallen be doetd in artikel 2 vcKir zxiover het bij deze laatste gaat orii samenwerking tusschen gemeenten en andere pu bliekrechtelijlte lichamen of tusMhen burgemeesters onderling tieedt fle se Cretans generaal vi h het departement van Binnenlandsche Zaken m plaats van Gedeputeerde Staten als toezicht houdend orgaan op Artikel 4 De ter ake van dit beSluit oi dige uitvoeringsbepalingen worden door Jen secretaris generaal van het d par emtnl van m tenlardsche Zakei uit gevoardigd Z jh orde n in de Ntder idndsehe StaaHH bekend ge maakt HET j voedsel vooriienmg in oorlogstijd niaakl bekend dat vcjor gestw hten tn nstellingeli die de gewoorite haalden om inde eigen vleest+ibehoefte te voorziendoorf zelf runderen ten varkens teslaclJlen en daarbij over e n op gi ndvan de vleeschkcliringswet goedgekeurde slachterij besch kken thans dcigelegenheid is opervgesleW om van delplaatselijke toewijZmgscotnmisfie voorvee en vleesch in welker ressort zijgelegen iija rund ren en kalveren e ntvanaen naaat tevoren bij het disr bulc lar ter plaats een vol do mi aan tai Uinnen inteievcid en Noleeringtn an 14 I etrvarl OBIIOATItS OauiMBlnin V K 1 K MH eiM Hl 1 W i Hl tas MM H W 1 H I mil 1 Me hl WW KI Ml M i M Mt m m i MH a Is 01 li mi SJ IM r 100 4 11140 It aoo 4 1940 Ia 100 IIMO blf 100 4 m x Mo 1 40 bM f SOO I93S I 100 3 1918 MO 3 tm 100 3 ISU7 soa 9 1938 I 100 9 31 J 1938 900 S 3l S 19OT 01 I 100 31 1 1935 01 SOO vA 1937 O I 100 i 1937 O I t tl 1037 AO 1 lil IB37 AO I 0 V tai 93H m li 4 niH 7 m w SS fütH 11 s i KS Sh se jcie II Hf 2 ItK t iti Dito löMl IJl S liitd ie 1 T 11 1 J7 I tr Pr 1 D o geiTi liefland 1I J7 lloll lin h Ie I Dl n i iK 1 G I 10 l I V ülll tjtll eiitl Ï 11 11 Kdl blo I ProT en Ocm letalsten Adam 93f 31 1 M Olto te 1937 37 Aptld la in Ji i Arnliem 193 3 Deveater 1920 fl Dortlr 18 3i 3 Elndh IBVi 37 D o 3 IK M 31 Geld 38 3 iL t 0IO Ie IfS Grhuna f821 g Dito 1038 31 2 Dito 1937 ll 31 j VWd di 3 r roning ibju 3 DilQ 2c I9 3 Haarlem 1938 3 DKo 38 3V 3 Hiflm 1937 31 j K H b 1937 3 Hllvera 1938 3l Dito 10J 38 Ji j Leeuw 3 3 I eldeiu IJl 31 N Hoflintj il 3 Do Ze o 1 13 Dito 8 J k 2 D o 3e 11 ia 2 Nllm 21 I ai 31 1 R tijm l lll J7 4 IJ o 1 en 1 37 31 DUO 1 IMnri Aaiitulllntra Il vpoLlipck banken Wl Alt Fr Hvri blm uitl 7 AH US 90 3 M 85H 99 sue 9 1 iXV 4 I 1 4 Ser 31 NN KI M K W H 51 4 3 3I 1 llyp a 31 2 1 u3Va C r H p Pr b 31 f 4 93 J SH S3 1M Hl II P 1 1 A C 4 Dito Eer HD 31 1 Hnll Hji Cicl tn 4 DUO sar K 31 t Hvp b V Ned b ser BB 9 D o m 2 pi uitk I 3 N Hyp b il o 84M 86H Ser M li lusul Nvpt AB AA 1 D o ler T TA 3 Mij V B Cred Pa idbr 4 2 ver Hyp b o 31 j Veend N Hyp b 88H t ene K 13 j Do 3 l Ntjorflb dito 3 Wyp b Pandbr 3i 93 DUS S Hlli MS 97 OveriJss H b d o 4 Roti Hyp b do4 ld dito 3f 2 Sted Hj li b sfr K L 31 Utr Hyp b 4 Dito serit K 4 Ditd sen F 31 Dito 2 verpl Ï7M ulUl 3 Weatl Hyp b EE FFl 31 2 IS Feb 11 a Valntn s eschrifie ijkc tt te rw Vork I I8a e t 18S ia er jn f 7SJB 7S 43 Brl el I m II f 80 it Helalirkl i UI iMZ Stitckholna 44U 44ii 7ürtch f 43 3 3 71 Baékvaiilert BnrKin 75 U f TS 31 Kew York IMi z i 98 4 Bmsael 38 no i 9010 oekholm 44 M r 4 94 Ztjrich 43 j9 43 5 Zxiaehe Hbiik4 MZuldrr Hyp b 98 li UIU 4 n D aer K L 31 M H Hypb me verpl ultl Ji t 7 E Bir l Wed Sch verb 4 m 8St Rn Sth Hyp b 4 14 Dito 31 79 Indnatr aa rDeiiilat B A K U nbl l i III3M 1 0 1 Ut rgh g en lurSK H iFvd Obl i K WM BirkeU Pal IV i 37 Obl 4 ml fvcra rep MIJ Obl 1 nn Werksp NV l hvp obl 4 WH 100 B3S f f 7Kt Wilton 41 3 Llinb steenk m Obl 4 SS Bat P Mil O 41 f ld ld Ohl 31 7 Kederl Otil 4i j H Moormaiin ruit On Oht S Amst f rb b S K Müllc3 Mat Gr be 19 H Itlfm 939 4 i K WH Mcd Cr b b 4 Ht Netf Ind Sp Mil 11102 obl 31 j IK Ml 1 Knns en T H O Java 9t Obl S M StirinnR Joana l 2 190t ld 4 A dam 1874 HM 3 UM ld A Irtt 1 Olvmn I liifl 1 leiziild W Kc NIIV 7 Het 18118 4 AANOI ULEN Bank en Credlatlnilelllnnii l S A d Rank aand lloll SankLI dito ïnc Rank dito J V B 600 V a Kk VCTr n tIttO N I E c m dito Nfilert Rank A N li V A isoe rt N 11 Ml I 2D0 I Rolt B rir aan TtlinlstheB A A 1 Indlint nnderaemlneen Alp w A M l A d Dr MiJ a ISSH 19 A d Superf a 1 f I rrw W a I I 11 111 Mui Fabr KH e ei B 2 n 1000 ll Zi f UB l e UI 13 1 HS m b 7t l X 4 4 e 131 I V d R p w A 10 10 r In R e 1100 I ri a Pa Affe t e V aand r rn P F Sth lie n iitla Bt a tl to r n tie r 7r p tf aar 1 ni n B M p Hr n if a ird Heinek aand Hero r ons aand Hol 51 m f a Hollanrtla aand Hol Ril I il A Heil dr 1 n k A H 1 K ir lj t A Itl Get B dito Trtern V kc A K F Revncs dito D fo p er Kon V F m ba K N Honpov do Kon N 7 11111 A K Br fite rem do 23 v Koren fltoof 114 N V de dito I t Rr en U f IW 292 290 1411 mi 179 373ti 14 14 3H1 100 r r r aand D to lOOfi r V pr A Di l ÈrC pr A Do 1000 6 t pr A r te npf U en Mf Meelf d Ned B C V a N G en S Fa Ni d Kabe f dito N 6 trh b rttj dito N St f Keyrer A Phi Gloei 7J affest C V A Rnlt D MlJ dito 2M14 Sche de K M d N ei Srhnlten dito 149H Sii is transf f d sai sinkv snm i tn ITIe 7 14 IBs S okv tSOOMOOOd ri st ipinn Sp do Stoik dito Ith i TtMjnfftra Prei A 3 i l lr A ph r C A 11 Ver B n aand isRij Ver Ch aand ilC t Dito prei 113 Ver CU NBvA 14 Ver Pf T Gelder l Tt t 137 Dito dito p aand 1 M Ver N R fab a IMH Ver Touwf lo lUa TtSl ti n actieal f Vikingen K f d 195 Werkspoor A dito 170 Wesler uiker dllo ISI i Wilton I irw A uu Dito C nr V A lis Weyera I en H PW Ajn Caryftal 0 v All binelung v C ï l V Stand Br C V lOA II Am Tob Cy c V A R R II Culg L V lOA Ril Oen El Cv Cl v 1 1 a R II Hudi MCCIRIII Kecup Mc T PI Corp C V A N SI CVG A R II Unit St Rubber C V 10 f a A N I El WIJ A Dun Nat B V a NI Gas MIJ A Dilo N Bez V a Tw C St V E t Am Tel Tr K C v A I8H IMI 47 l lOW 4 40 u nooo 40 blf I 1000 4 1 11 I 1000 Grootboek obl Sl 1890 19W ebl i e ert Inachr I Grootboek obl 8 1038 lOOO I 1000 I I 1000 1 IV t Certifieaten 3i Oroolboek obl i tI93S Indie t 1008 1937 Indl I 1000 1037 In4lll l n A t Duiuehl Young ObL 1000 30 91 Sl ACTIEVE FONDSEN SUaUteciita ai MMwkuM biM 95 mi 8 7 H 3H 0 7SH S4 h nu 74 5 864 12 12 v 15 l bl l S l Bank cd Crcd laat Ml II It 14 ll tH Kol Bank Ncd Ind Handdab Ned Hand Md Cv A VN MN J J 222 4 KW rei Iii4Mtrt a Alg KunsliUde Unie t 97l Berkel Pafcnt M t alve Oliel C w ten Cenlr Suiker 18 Fokker i 17llii I vel Broi 4kUnl lUvt U3 Ned Ford AWk 320 Ihll p O BIWA 1 6 1 4H D lo Prei v A iflH All I udl il C V H ga K II Am I eu btrg A C S10 g I Am II cv pref a Am ar and F C Aand 29X39KAi tnka C V ut Atac t PP C V ld J7HZ7ABelhl SI C V 10 ld I Si05 t hiv l Corp C V A e urt n Wr Corp C V idem It e cnerai Motor Idem i Intern N ckel Cy C 10 a t 4 fK ri iec C C V 10 A Il Hl 34 N th A Av C j A H II r Noith Am It A C A H Hep Slr tl e V A i Ln Statc i Steel id t t M lis 113 Handel vtrtenl ln en B C en tl I A Born S H M A De l At H Md Gum en Scti A I Cr en R nM A I Inde en Tevjs Ned Wol MiBMi IK 47 4M mt 171 11 1 12 131 Xt 200 4 112 11M 7 I7k 27M 72 9 48 4 UK Ou an U2H MX 12 12S Mijn b4raweii4enienilD gen J3 BU MU Ie rub A II DUn 2e A 417 16 Boe en M Mil a r SinKkep TMI a WX Petrol ndcmenalBiren Drd PT ICvA 25fi K N Potr MiJ t 100 Ontl A tt IJl dito C V A l s ZX Mo aia Enlm A Jt T r nkan PM A ÜVl BI I 01 10 I z C V A i Uiihberondernemlncen 1 M r a 1 I 1211 1 I 11 1 t H I 1 I 1 14 Pieal e t K Ml I 1 Rtitlerd Tap Sniaul Plant Wal umi tia 1 j Zmd Preanger Ti 74 $ t heepvaartmaatsrtaappUen Dlverien Furnc s S enA M 14 e it erv C r V L Sc houlh e A R II Soilli A Cy C V A 1 ad o Corp C v A toi t Btirneo My A tltin prei Aand Ml V adii II ld 10 V V e tidr A M Ue Vil v All I II uu Mil Oo zee A IWi lU idt V A dam 1 a Hll t4 CnltuarmaatachappIJen Krian Suiker A B Petr OnderuatiagaB I ap ttai A IM Dord Pelr Ind MIJ O Aand Kin Pelr MU Idem e iit Oil Cy C v 10 Idem A tl Coi 1 net lal Pet t V A PI 1 Pt t e V 10 ld lie t tn e V to ld l Wat Aaa Oil C v 10 idem feu kci Cf MIj A iCi T ew ng L lorl SIH 214 17 13 aa 11 10 9 Alt d burg II if 240 t3e k A 7 Mi Soek LanUb A Amit Thee C A t Banl Thee Hu A Jt G alpara Cu Mi J l P 1 kiïolam Tli e 1141 IJ P t irj kar Mij npngpa lL andb A Isl Ui lUi Srbeepvaartouatacbapptlea IIIX IU IIO IWX Si d p A u t A Tlifj Strrlargs Cu t A 170 TA ga Patenfan I fl VP5 iTI pi e Mi 1 IIoU Am l Ijn Aand Java Clina Japan Lijn idem Kon Ncd bt Mu id Ki p PakcH MIJ ld Ntd Si hecpv Un ld ttol eiü L I d Idem stut ir V iAl Ncd ld Irt Mere Map Cy C V 10 A Ins e I 5M ti t Jt t Kalilt 6 11 Mij iS M 1 f Arn vh W 141 I4 i 227 IM i r7 1J6 ne m H6J4 H4X 221 223 loa iu itai4 WJavaKmaCMlJ WB Dlverien B auwh Vlies A V V Biienk rf AH hutkeroiideraeiulngam HandeKv Amst A iOi iinit ivaathe Cul n IJ ld Ml l ed Ind S Un llL il Ver Voibt C M J6 SO0 A lis MO llülflM Gim E W en W 14 1 Duo Prif WA Hl lir Cïouda Kaash Mij sHiiu h A beits A I Houlh Jongen All 1 t Hot 1 Pont A 117 Mul e I W H 1 A T8S Do Ï2001 75 0 A N M V Hjv w A 344 rsah lonorvA it rabakaAnrieraemlBgCB lUOH ISl 181 178 Dell Batav MIJ A Dt i MiJ é lOOd C V Idem Senenibah Itlo Idam Wi ion Co C V A Woolworlh en Co 14 S4 233 4 194 li Ti Hpvorwegea Balt m and Ohio C V Idem She ap e Ohio C V 10 29 a 1 linois Cent C Y l N VorkCtnlr C ld Pennaylv R 10 t 30 C V A South Pac Cy v g idem ld Railway O gew idem Canad Pao C v ld 4 891 S 9 24 i 2414 lOX1 41 lU IbH 10 1 14 4A Riibkcro l1lenienliiC0 2se Arni térdam R t uit Aand 3 1 Bandar Rub mil Kt ÜUlt p ü Bal R MU Ut 2BI Kende ng Lemboe Rub Idem Majanglandcn Vereen ld VofltJavo uo lan Ito Rubber MtJ Idem Oostk 500 C V ld berbadjadi Sum K Idem Silau Sum Rubber MIJ Ulem Sun Rubb Cult 14 Ver Ind Cull Ond tdem Interc Rubber Cert V Idem 101 na 1 13 306 4 22 1 1Ï7 m Doiuï he iondien met kettuagrarblartav Du grootb p IMO c r I 70 7S 70 70 M 84 84 S 73 gJ4 99 M 1 W ld ld p 1941 c 8 r S II ld p 1943 Ctrl ld ld p 1943 Ctrl ld ld p i M e e r a ld ld P 194J c J 3 ld ld p IIM c r 1 ld ld p 1947 c I r 1 z C V ld ld p I94a c e r 1 Konvc ns kaaae obl 4 Dito vNt ue A Hg obt 3 Faibenird II O C T J3 Ka l Synd £ JO IOO 1 DiU £ 20 too i a Wlrteislal obl Farbenind II Cj Ver Kütklnd C A DuiuchtBerl RIII 33 O Ruhrv TI Vi i V O 7 41 Dito 30 l j i O O RehtenMnk 3 7 Ver D Stedenl O t Bayr H p eh W B Pb 1 D I ro euin w O 7 e lMnk Befgw Obl 5 B II dulehoflnuiigihOtte Obl 7 Harpeiier Bfc gbau Otrt Phoenlx Ml Ge 1 Rh Eb fhl 4 OW Ruhrchemie AG Obl Stetncna en Halake Obt tfl a V Stah t erke Obl 7 Drto erle A SS Obl i Vktot tje OW Vit V gei D D K OW J Rlein tv 1 3S Obl 7 D to 2J lugent ras enbahn Ob Fartaenl diirliie aand Siemeni en Hallke aano Ver C lanialtri f br nd Wutt t n U Akt 04 Mnd e iirlw i naar boven tu anue e J mr e i e kMttuMf n over ttel aUtenwen lfe l d dat biet aulwii iitaat sehii dlweven ffark ts li de fe ufVIdr le nd LÏSLrïS vrl ri naar boven IM W W g G fr i Bke en provint al mn prij roBdeoi m te hod m r dBHt ov t r4 r p o iïSS 2y5rt w t9