Goudsche Courant, zaterdag 15 februari 1941

EERSTE BLAD 4 ZATERDAG 15 FEBRUARI i Geen WOORDEN Hoeden maar en hooger Frans van Camp o 488 60 Smalfilmamateurs kunnen profiteerenyan onze voordeelige aanbieding prima 8 m M films voor f 3 50 oiworkoa Inbegrepen De voorraad tk zeer beperkt H Goudsche Courant Zu biedt U dagelijks het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarby Goed verzorgd nieuws tut Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprys bedraagt eiken avond aan huis bezorgd In Golida f 2 25 per kwartaal f O 75 per maand of 17 cent per week buiten Gouda b j onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan hetBureau tjp Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lange van Wyngaardenstraat 10 door onze bezor gers en bu de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOVDEBAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NItUWERKERK a d IJSSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 Ol DEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H V d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zyde 320 MOERCAPEIiLE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit m en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende a ABONNEERT l OP DE bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat met gewenscht wordt KWART tiANO en ORGEL gevraagd Br mat omschr prus enz ond r no 289 bureau van dit bl d PIANOLES Degelijk onderwas Zeer billijke Jconditie Inej VEBZIJL öosthaven 8 NET MEISJE gevraagd voor halfve 4agen icnmelde 5 6 u Krugerlaan 101 Voor direct gevraagd een neti NOODHULP Aanmelden Burf Martensingel 57 Te koop gevraagd een SPANIEL zindelijk red Geen luxe prys Brieven no 2W bur v d bWft Er biedt zich aan pette R K DIENSTBODE v d en o v gg V goed kunnen koken 22 jaar Loon f25 p m Brii ven no 249 bur v d blad T rt onze groo e droefheid Dvefteed heden onze tanig geliefde M n Vader e Ple vader PffiTER DOELAND in den ouderdom van 57 Jaar Uit aller naam L DOEI4AND Templeman Gouda 4 Febr 1941 Geertje de Bultsteeg De begrafenis zal pUAts hebben Maandag 17 FAr Vertrek vanaf het sterfhuis plm 11 uur T 502 20 Pentoflux llNJtHi iilniiniliIinriS Prijs 90 cent par flacon Balt A ieJong OOSTHAVEN 29 OUDA TEL 3364 a 490 20 4 Dames tut Uw haar bij ons PERMANENTEN WATERGOLVEN ONDULEEREN KNIPPEN la elk gewenscht model Jac Schaap Oroenendaal 63 Gouda Tel 28I J Alle soorten CRÊME S TANDPASTA G 505 15 WEETÜ dat de Alg Cobp Begrafenis Vereeniging U A te Gouda hel eenige adres is voor een earcle klas bitvaart of crematie tegen koetfirlj dus zonder wlnatbejag Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt Inlichtingen aan F A O 116 17 Laugemaa Zoutmanstraat 60 BOUWT U zelf Uw huis 7 Neen dat laat U heel verstandig aan de vakmanschen over Waarom zou U dan zelf Uw wasch wei thuisdoen OetlNipar uit huls het spaart U tild goed en geld 1aai Uw wasch vakkundig behandelen Uw goed gaal langer me all het me gaat aat öe tnoóelwAsscheRij Gouda ToloiooB 20S4 Bedrijfswater zoo zacht als regenwater VTtTwyyv f yvvv v TyvTyvl Hyacinthen en Crocuraen in Kno Fa O Göem ailleerd FORNUIS te koop cerraagd kleine maat Bnevea no 271 bureau van dn blad ROEIBOOT knop of te h lur gevraagd no 272 bureau van dit h4ad te Br He T zoekt ZIT SLAAPKAMER vae volledig pension Zondag niejt aanwezig Bnevei no Ï73 bureaj van dit blad Man jiiid Jelbare leeftijd loekt werk jn fcruideiüerabednt r ot Mlkbedrijf ook voor nooiiuip pnever no 274 bur y d blad Te huur g raagd ÜXEÜ e VRUE WONING Ceztn zonder kinderen Br met hchtingen huurp us adressen ëlc no 275 bureau van dit blad Ta koop gevraagd een goed mfarliouden ZEILBOOT A Fyn mu Martenssmgel 56 VRmA WERKSCHOENEN woerauig tm 48 Vwi Hrai 8 afcnhi ael V iv tra t 19 o 501 39 oto daems ZEUGESTRAAT A GOUDA Woonplaats en Datum Zwaar getroffen ge n bezwaar als U slechts de Gonlla en Hermelijn mesjes blijft gebruiken l er pakje 22 30 33 55 4 ook blJ Uw winkelier Imp Fa EIKENBOOM ZwaomahaU I51a KoNerdcon 0428 12 Waar koop ik goed en voordeelig E KLEIDE WINSr N HaVen 17 Te koop gevr een m goeden sta t verkeerendc schrgfniacliine Aanbiedingen Onder de Boompjes 4 Cïouda Tel 3797 Te koop een goed onderhouden 2 p GASSTEL mei ƒ en B e bevr de la Reyiafin 16 Géit een finkë DAGDIENSTBODE zelfst kunnende werken Adrei Markt 22 Koopt en liat uw uurwerken repareeren ü éeti r eda jaren bestaande zaik De Kfekkenwiakel Kleiwegst raa t 30 Ojif r 1874 De loodgieter voor VASTE iMrAflCBTAFELS net Walestraat IJ Telefoon 28 6 UEISJE Gevraagd halve dagen V Heucdenstraat 30 Funk DAGMEISJE geynagd PG phn 16 ji r Aantaeldeo Zaterdagavond na 7 lijur Mevr Kamer KrugtrlaaniH o 506 40 Praatjes vullen geen gaatjes is een nuchtere Nederlandsche uitdrukking Ook het N V V de Nederlandsche Vakorganisatie voor deNederlandsche Arbeiders vermijdt veel gepraat Het N V V dat de macht heeft omidealen tot werkelijkheid te maken steltDADEN tegenover het eindeloos gepraatvan vroeger Het ontslagverbod de nieuwe rechtvaardige loonbelasting hel werk van Vreugde en Arbeid de extra steunuitkeenng aan de werklóozen die er straks in het geheel met meer zullen zijn IL hel zijn DADEN in het belang van H Ne ieriandsche werkers Deze dadenreeks wordt voortgezet Het soaalisme van het N V V is geen praatsociahsme maar daad socialisme Daaromi sluit U aan bi het N V V Vraagt inlichtingen I f VREUGDE en ARBEID NEDERLANDSCH VERBOND VAN VAKVEREENIGINGEN O 495 380 Thee zonder bon Thee surrogaat per pak 40 cent M J Kamphuizen Rtcht amtvragm om mbchUngcn aan Het huis van dsn Arbeid F C HiteiUtiaat 178 180 AmUerdam iL Onze 60 jarige thee en koMe erVaring liU een waarborg voor ons uitzonderlijk goed KRUIDKUNDIGE MEVR TAVERNE Naam houdt eiken Woensdag Donderdag Vrijdag en Zatordag zitting van It 6 uur Wagens at 128 Den Haag Unne edebrengen 0117 12 LAGE GOUWE 14 TELEFOON 2755 O 480 18 1 Q 496 50 Het Tnee$l gesorteerde adres voor j WIJDSTRAAT 13 Z SI Byouterieën ParfumerieënJoilet e nScheerbenoo digqheden AdH van Maaren ra tRUDRIEK ag plaatsen de K tfart s pi tiriek kleine SIken Boekbinderij D v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Reparatieinridhtmg van Stalzuigers Strijfijzers Electnscfii kachels enzRijwiclhandell U VAN OEU Ciouwe 81 I Tel 3631 aJlvertenties tegen een tarief van 1 3 small tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer niK cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhoogmg Bewijsnummer 5 cent extra Een net MEISJE biedt zich aan van 9 1 uur ƒ 3 per week Br no 257 buy v d blad SPLENDOR GLOEILAMPEN voor huisverlichtmn e beste etgoedkoöj S Rijwielhandel t VAN OEI Gouwe 81 Tel 3634 Brieven kunnen ALLÉÉN wiirden afgehaald ken dag M n 9 6 uur Voor direct gevr flinke Huishoudster 40 50 j V d en n m klem gejm waarvan vrouw ziek is ed salaris en goede behaiMletmg verzekei d KSfJiemelksloot 76 Cxouda 7atei dags van 9 1 uur Flinke DAG OIENSTBODE gevfaagd v g g v Fluweelensmgel 87 W AAR OM lezen dnixraiden een portefetulle van de H4 GSCHE LEESKRING Cïevraagd een nette DAG OIENSTBODE Aanm Wachtkamer 2de klas Station Loon ƒ 7 per week Voor levermg en reparatie va uurwerken naar W T Hi btrm Ruks gedipl Horloger Gouwe 51 De HAAGSCHE LEESKRING lyrkent sleohts een kleini eidje voor verzorging der tijdschriften en tiezorgmg van haar portefeuilles aan huis Mevr van Wijnen Fluweelensingêl 70a vraagt Wegens huwelijk der tegenwoordige 15 of 22 Mrt eeq Hinke DIENSTBODE V d en It zelfst kunn werken en koken Aanfn s avonds n üalf 4cht Ma2iekschool De Beufl Westhaven 39 Hnis te hanr CJouderafcsche dyk 231 huurprti ƒ 2 25 Te bevr geftKeizerjtraTjt 62 TE KOOP Heerenfietï en Jorogensfiets 10 jaar Beste banden Pretonaplem 2 BUWl lEVrpLAATJ S te koop Te bevragen A de Visch lerkt 80 Een vertegenwoordiger der HAAGSCHE LEESKRING komt U anie JnUchten Vraagt nog heden n bezoek aan bq het het Jbijkanfoor te Gouda Steynlcade 34 T L 3018 FLINKi JOfXGE gevraagd Aanmelden RAAM 248 Prima HAKB JlEN en ZAGXN jAn postmus Raam 142 Telefoon 3720 Aardew rk Fabripk vraagt LrXEHANDQRAAIEB Br no 2A bur van iit blai Te koop z g n BOKCOSTDUM maat 54 Te bevr H J v d Bosch ïouwe 28 WQ betalen de hoogsie waarde voor uw ag d goud S B v d BERG Groenendaal 16 RADIO pnma Philips ♦ f ov n ƒ 37 50 msH garanne J Pielanen Weth Ventew H 6S Gevr McHJe voor Iialve dagcl Vrijdagse tot 6 uur Burg Martenssmgel 73 Te baar gevraagd Woning dnckamers en keuken Br no 248 bur van dit blad