Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

GOUDSCHE cot BAH T m i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Postgiro 4840U Bur Markt Jl Tel tM Oirecwur F TIETER DE TOESTAND IN HET VER E OOSTEN Ernstig mcfar nief uiferst crifiek aldu e Australische premier plotselinge belangstelling der Duitsche pers voor Ned Indië u M i I X I dFstrategiscPk beteekenis van de zuid chineesche zee OBTSCHBEZir FRANSCH BEZIT HtOERLANDSCH BEZrrl SMCRtKAANSCHCVS BEZIT JAPAN5CH BEZIT CHINEESCH 8EZIT DOORJAPAN BEZEi JAPANSCHE INVLOEDSSFEER SPOQ WEQEW a BRITSCHE VLOOWTEUNPUNTEM FRAN5CHE A AMERH AANSCMe VS JAPANSCH VIOOTSTEUNPUM BRirsCHE VITALE BELWaCN H t terncioepen ▼ twee Neder IUid ehe pasMciemchepeo die naar awfkonx ea SjanciuU in zee waren pitoken heeft t Manilla tot de irildite genchtea aanleldlnK gegeTai In dit verband meent men te eiea dat een ander Nederlandscli lamglersscliip dat begin de vorige mek naar de Vereenigde Staten vu vertrokken xlch op grond vttn it Batavia ontvangen ordeÉi evenwns te ManilU in veiliglieid moet krengen He NedM landselie consul WUft weigeren omtrent deae opvallende maatregelen eenige inllchtin a te verstrekken De pUatsvervangende minister imident van AustraUe A W Fad I den heeft Vrijdagavond het oorlog kabinet bijeengeroepen en na afloor un de pers onthuld dat de toestand het Zuidelijke deel van den Stil len Oceaan ernstig maar niet uiterst eritiek 1 aldus meldt Domei uit f gydner waaraan wordt toegevoegd dat de plaatsvervangende mimster freildent het volk heeft aangeraden rattlg te blijven en geen acht te ilMa op wilde geruchten 4074 Het onderhoud Roosevelt Nomoera ontstaan Om het hoofd te bieden aan een dergelijke mogelukheid noodigde Kodama de regeering uit den Ryksdag byeen te roepen om de geheele natie als een man tot haar plicht op roppen Britsche mynen by Singapore Het D N B meldt uit BerlijnI e Londensche radio heei gisteren de scheepvaart gewaarschuwa tegen het bevaren van de wateren ten NoordOosten van Singapore aan de Oostkust van de Zuidpunt van het schiereiland Malakka In deze volgens geographische lengte en breedte aangegeven gebieden zullen zonder nadere mededeeling mynen worden gelegd Schepen die door dit gebied willen varen moeten by de Britsche marineautonteiten te Singapore eeh reisr te vragen Engelsch Chineé che militaire onderhandelingen Volgens berichten uit Chineesche bron worden thans onderhandelingen gevoegd over n geheim militair bondgenootschap tusschen Engeland en Tsjoengking zoo meldt de J o m i o e r i urt Bangkok Op deze wyze zou Engeland thaps door het oprichten van een front valn Tsjoengkmg via Birma tot aan Singapore het opdringen van Japan naar hel Zuiden willen tegenhouden De Engelschen stellen voorts pogingen in het werk Chmeezen te bewegen in het Bntsche leger te gaan dienen en vejhoogde levering van Amenkaansch oorlBgsmaten aal via den Birma vJeg voort te zetten Van Thailand eischt l ngeland een houding van volkomen neutrahteit waarby het dit land tevens veAekert dat de concentratie van Britsche strydkrachten m het Noorden van het schiereiland Malakka geen bedreiginrg Vïior Thailand beteekent De Engelsche strydkrachten versterkt In aansluitmg op het onderhoud tusschen den Amerikaanschen mmister van Buitenlandsche Zaken Hull den Britschen ambassadeur Lord Halifax en den Australischen gezant Casey over de vraagstukken van den Stillen Oceaan heeft Lord Hallfax aan de pers verklaard dat hy over de dreigende crisis in het Zuidelyke deel van den Stillen Oceaan niets anders terggen heeft dan dat Engeland daar zyn strydkrachten reeds smds geruimen tyd wef sterkt heeft In èé samentrekkmg van 50 000 man Indische troepen m Smgapore ziet de Sihako Sjimboen een slmkschheid van de Britsche politiek om Japan met het oog op den voortdurend verslechferden toestand itt Europa in be dwang te houden Het blad meent dat het om voorbereidingen van Engeland gaat in gevaj van zyn ineenstorting m Europa Walmeer Engeland van het continent en iiit de Miijdellandsche ZcCj IS verdrevenj blijft alleen nog Canada of Australië over als toevluchtsoord Daarom kan het voor Engeland een voktrekte no dzakelykheid worden Bjmel meldt uit Washington dat dt Ivauclw ambassadeur admiraal Noi et president Rooeevelt in hun houd met in het b zonder de ontvWteling van den toesttmd ut het 1tere Oosten besproken hebben Zu bAben hun gesprek beperkt tot de allaneene Ujnen van de Japansch Ame iftuniche betrekkingen waarvan loosevelt zeide dat h j ze op vnendidiappel jken grondslag wenscht te touden De preaWent lelde te gelooitt dat Indien de vrailgstukken behindeld worden op grondslag van het wedejïydsche verlangen de vriendschap te bewaren een conflict ttisschen beide rnien nug vermeden kon worden Wat uropa betreft zou Hoosevelt het voornemen van de Ver Staten bevestigd ebb n voort te gaatl met hulpverlee w op de grootste schaal aan GrootBnltannie Tenslotte gaf Roosevelt z n beairgdheid te kennen ten aanzien van Cli ia welke bezorgtlheid naar iuj zeili nog was gestegen door den indruk iti het Chineesche en het Europeesche Wflict deel gaan uitmaken van een kelen stryd Huil confereert met Halifax Slaatsaecretans HuU heeft een be ng gehad met den Engelscheri husadeur lord Halifax ea den ge van Australië Casey Bovendien 5j hy een onderhoud gehad met miner WellM olgens Associated Ptess ou Wiakelyk over den toestand m hel eUlk deel yan de StiUe Zuidzee ge ken zyn Van het gerucht dat tus de Vereemgde SUten AustraUt leuw Zeeland een accoord tot stand lekmnen is geen bevestiging te ver len doch van otficieele zij le wordt 7 taan gegeven dat de Jegeenng S alle Zu4dxe kwesties waarw belangen der dne genoemde stat dekken met sympathie m over ig zal nemen tengewone zitting van k Japansche h parlement prominente Ud van de KoadyoeiS ne Japansche Hoogerhuis giaaf j J= Kodama heeft byeenroepingife fciT een buitengewone zitting Cj parlement voor het geval dat w n tige verwikkelingen m den k Uonalen toestand tmtstaan Met op den gecompliceerden mter6j en toestandii oo verklaarde 5g iodania kan iejjr oogènblik een gewoon ernstige ontwikiellng Indie als ravitaillceringscentfum veilig te stellen De voortdurende alarmkreten van Londen tegen een op handen zijnden Japanschen aanval zyn er slechts op Berekend Amerika definitief aan den kant van Engeland te brengen Engeland speelt dus een spel met zyn prestige om daarvoor veiligheid m ruil te krygen Vertrek van Amerikanen en Engfilschen De Nitsji Nitsji SjimVoen meldt dat de Amerikaansche consulaten generaal te Tokio en Osaka en de consulaten te Yokohama Kobe en Nagasaki aan de Amerikaansche staatsburgers inzonderheid vrouwen en kinderen en mannen die niet door belangrijke zaken worden weerhouden den raad hebben gegeven te vertreklfen De Bntsche ambassade heeft opnieuw aan de Engelsche staatsburgers den dringenden raad gegeven ora het door Japanners bezette Chineesche gebied zoo spoedig mogelyk te verlaten De ambassade heeft gewezen op de onmo gehjkheid om op korten termyn reisgelegenheid te verstrekken en heeft derhalve in verbamd met het gebrek fen scheepsruimte aangeraden reeds thans bij wyze van voorzorgsmaatregel passage te nemen Ziekelijke angsttoestanden De geruchten over een beweerden ophanden zynden Japanschen aanval m het Verre Oosten worden door de Kokoomin Sjimhoen zitkelyke angsttoestarden van Engelapd en de Vereemgde Staten ten aanzien van Japan genoemd Het sehyivt zoo verklaart het blad dat thans rondom de ontw kkt Jing der Japansth Amenkaanichc betukkingen de geheele diplom itic der wereld draait Ondanks het frit dl de minister van Buitenlandsche Z ikcn Matsoeoba herhaaldelyk V erk ir ngcn heeft afgelegd over Japans houding ten aanzien van de Ver eenigde Staten en zelfs admiraal Nomoera ajs ambassadeur naar Washing ton heeft getonden is geenerlei ontspanning irgetreden Uitbreiding Amerikaansche kuststations De Amerikaahsche vlootcommissie uit het Huis van Afgevaardigden heeft het verroek van het mmisterie van marine mgewiUigd om 400 millioen dollar beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van marine kuststations De commissie hechtte hieraan haar goedkeuring nadat aan den chef van de vloot admiraal Stark m een ge heime zittmg de vraag gesteld wa § waïirom de steunpunten op Samoa en Guam moesten worden uitgebreid Van het goedgekeurde bedrag zullen 40 miUioen dollar gebruikt worden voor de oprichtmg van liegschol n en oefenkampen voor de mannemfanterie Duitsche belangstelling voor Ned lndië Een medewerker van de N R C te Berlyn wyst erop dat de Duitsche pers tot dusver weinig aandacht had besteed aan Ned Oost Indie en constateert dat het tegen dezen achtergrond beschouwd zonder twyfel van groote beteekenis is dat de Duitsche pers plotseling een levendige belangstelling voor de ontwikkeling van de situatie in het Verre Oosten aan den dag legt en daarby meer dan tot nu toe het geval was aandacht schei t aan de positie van Ned Oost Indie Reuter heeft geconstateerd dat er m het Verre Oosten een ernstige situatie is ontstaan en niet alleen de Duitsche pers maar ook bevoegde Duitsche instanties probeeren niet aan deze vaststelling iets af te doen Het sombere beeld van de naast toekojBst in het Verre Oosten dat uit de Jongste bcnchtei opdoemt wordt nog geaccentueerd door het feit dat al deze berichte klaar en duidc ijk en zondct eenije poging tot verdoezeling van den ernst van n toestand in de Duitsche pers wordert gepubhceerïl ENGELSCHE BOMMEN Ol ROTTERDAM ST FRANCISCUS ZIEKENHUIS GETROFFEN even dooden verf dene ffewondttOi Bij dtn aanval van Eafd sche bomLardemcntsTliegtidCcu in den nacht van Zaterdag op Zoniiag X werd naar acbteraf bekend wordt in Rotterdam ket St Francisctu ziekenhiiis troHen De inrichting wo d zwaar beschadigd Het dak van het gebottw brandde volkomea ai Vier patiënten en drie verpleegsters vonden den dood ea verscheidene personen werden gew md Eenige riekenoppassers en een vrij groot aantal bladeren geraakten bedolven ablas het D N B Beziet men de alarmeerende berichten der Duitsche pers die nogal sensationeel aandoen maar die niettemin zeer zakelyk worden weergegeven in dit licht dan krygen zy aanmerkelyk meer reUef Ja misschien mag men zoover gaan dat naar Duitsche opvatting verwikkelingen in het Verre Oosten nauwelyks meer te vermyden zijn weshalve men de Duitsche openbare meening op de hoogte stelt om tegelykertyd een beroep te doen op het verstandige deel der Amerikaansche bevolking dat wordt opgewekt zyn president die uitdrukkelyk heeft beloofd de Vereemgde Staten uit den oorlog te zullen houden een energiek tot hier toe en niet verder toe te roepen Van welken aard de verwikkphngen m het Verre Oosten die de Duitsche pers kennelyk vreest precies zullen zyn is een vraag die nog niet heelemaal duidelyk beantwoord wordt Aan iefi eenen kant wyst men op de Britsch Amenkaansche poging om Japan te intimideeren aan de andere zyde echter houdt men kennelyk rekening met de mogelykheid dat Engeland en Amerika de spanning opzettelyk alleen maar verhoogcn om zich een alibi te verschaffen by den voorgenomen roof van Nederlandsch Oost Indie dat zy dan alleen maar aan den greep der agres soren onttrokken zouden hebben Amerikaansch wapenprogramma in betremenswaardigen toestand Engelands moeilijke transporten en zijn voorradenpositie Geen groote Amerikaansche leveringen voor 1942 Het A N P meldt uit Berlyn In een artikel pi de D a 1 1 y E xp r e 3 s van de hand van den Amenkaan Veme Marshall dat zich bezig houdt met den steun aan Engelan d wordt woordelijk het volgende gezegd Wanneer Groot Brittanme voortdurend de geweldige hulp verzekerd wordt die het uit de Vereemgde Staten voor zyn stryd om zelfbehoud moet heW en dan moet het Engelsche volk ook weten dat het Amenkaansche wapenprogramma zich m een betreuren waardigen toestand bevindt gehjk de eerste commissaris voor de geheele Amerikaansche bewapening WilUam Knudsen moet toegeven De maten eele hulp die Eijgelan d mt Amerika hebben moet kan met binnen afzienbaren tyd komen wat mr Knudsen eveneens zou bevestigen mdien men hem toestond zich uit te laten over de feiten Intusschen heeft het Engelsche oeconomische orgaan The Economist openlyk toegegeven dat Engeland zelfs onder de gunstigste omstandigheden niet hopen kan voor 1942 groote leveringen uit Amerika te krygen uiteenzettingen van de Economist hebben voomamelyk betrekking op scheepsleveranties Een andere groote belemmering voor den scheepsbouw is het stakingsgevaar dat met het oog op de nieuwe looneischen van de Amenkaansche scheepsbouwarbeiders byzonder groot is De loonftschen zyn zoo hoog dat zy volgens mededeelingen uit Amenkaansche bron de geheele calculatie voor dit jaar op losse schroeven moeten zetten want alle opdrachten tot meuwbouw zyn tegen va te pryzen gecontracteerd Ook een korte staking waarop m Amerika gerekend wordt moet het bouwprogramma ernstig verstoren Even ongunstig als op hèt gebied van den scheepsbouw ziet het er voor de Pliegtuigproductie uit Een vertegen woordiger der Amerikaansche vliegtuigindustrie heeft nog onlangs op de buitengewone moeilykheden gewezen waarmede de vhegtuigbou f te kampen heeft De reorganisatie in de auto industrie die zooals bekeivd de vervaardiging van een geheele reeks vhegtuigonderd len op zich zal nemen zii zoo verklaart de Amenkaansche vliegtuigindustrieel ten minste twee jaar duren Hierby komt nog het groote gebrek aan vakarbeiders dat volgens mededeeling van het Amerikaansche verbond van werktuigkundigen alleen reeds m Amenka s metaalindustrie 11 4 nullioen bedraagt zitten opleidingsprogramma s voor leer SlechU 30 pCt van alle fabiieken be Imgen zoodat opk niet gerekend behoeft te worden op een snelle vanning van reserve Alles by elkaar genomen zyn de vooruitzichten voor de Amenkaansche hulp aan Engeland lang met zoo gunstig als de Engelsche propaganda instanties het aan het Engelsche volk willen doen voorkomen om de voor de hand liggende reden hierdoor zyn weerst ndskracht te versterken Uit een onlang u de Times gepubliceerd bericht bl kt duideluk dat men in Britsche knngen die den buitenlandschen handel beoefenen door de voortdurende verliezen van kostbare scheepsladingen m groote moei ï lykheden geraakt Het blad verklaar dat de lafhten van Bntsche firma s over de langzame en trage behandelmg van aanspraken op schadeloosstelling by verUes van scheepsladingen zeer toenemen Na het overhandigen van de voorgeschreven documenten kan het weken en maanden duren alvorens eindelyk tot betahng van gerechtvaardigde aanspraken wordt overgegaan Dit beteekent veelal dat het aanknopen van nieuwe goederen in de plaats van de waren welke zyn verloren gegaan door financieele moeilyk heden opnieuw maanden vertraging ondervindt Ofschoon de Britsche ministeries en hun propagandabureaux zich doorloopend moeite geven de geweldig schade aan industriecle bedryven enaan opgeslagen goederen veroorzaaktdoor de ï uitsche aanvallen op Engeland als onbeteekenend voor te stelten begint m het neutrale buitenlanden vooral ook overzee de waarheidover den feitelyken omvang van deschade langzamerhand door te dnnSen Zelfs in de Veteenigde Staten on m Zuid Amcrika wordt de geloofwaardig held van de Britsche opgave steeos meer in twyfel getrokken daar bij talrgke firma s die bestelUngen in Engeland hebben geplaatst of plaatsen willen in toenemend aantal briQven bin nenkomen van Bntsche firma s d l voorloopig wegens het vernielen vatP haar goederenvoorraad of haar fabrieken niet geleverd kan worden In den laatsten tyd zijn dergelyke mededeellngen van Britsche firma j vooral uit Manchester toegenomen 2oHeh ftta€tH Vischvangst in e tropen Onder hei binnenbrengen van de zware netten worden urenlang eentonige gezangen ten gehoore gebracht Holland Zoo op 8 53 onder 18 6 Maan op 1 02 onder 11 24 Men is Verplicht te verdmsteren van tobsondergang tol zoosopkomst Lantaarns van voertuigen moeten nor na zonsondergang ontstoken worden