Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

ERSTE BLAD MAANDAG 17 FEBRUARI I9il Br Broodbon K Kolen bon Per Penode VL = Vleeicbbon BINNENUND Buitenland Duifsche Stuka s bestoken Britsche steunpunten in Cyrenaica Engelsche aanval op Kanaalkust afgeslagen Nederlandsch Duitsche Kultuurgen eenschap REDEVOERINGEN BU DE OPRICHTING Zaterdagnamiddag heeft onder leiding van prof dr G A S Snijder voorzitter van den Nederlandschen iCültuurkring in kasteel Oud Wassenaar bu Den Haag de oprichting plaats gehad van de stichting de Nederlandseh Duitsche Kultuurgemeenschap Prof Snijder heeft hierbij een openingsrede gehouden De Nederlandsche voorzitter der stichting de Nederlandsch Duitsclie Cultuurgemeenschap de heer H C van Maasdijk sprak daarna van de overwegingen w elke geleid hebben tot de oprichting van deze gemeenschap en ovei de verhouding tusschca de beide landen na m h kort e cultureele relaties tusschen beide laii den in het verleden te hebben besproken Thans terwijl de tweede Luro peesche ooi log van onze gi reralie woedt geeft Duitschland dat vecht voor zyn bestaan voortdurend ja haast wekelijks voorbeelden van het hooge niveau waarop daar de cultuur thans staat Jui t ir het kader van onze cultuurgemeenscl ap zullen wy er voortdurend naar streven onze landdenooten in contact te brengen met hel alleibeste wat er in Duitschland op het gebied van de cultuur leeft even eer als w IJ onr on7e HoUandsche kunstenasis de gelegenheid willen scheppen m Duitschland te toonen wat wij op cul tureel geb ed prestoeren In het feit eener veelzijdige e 1 v aakbewust onjuiste influenceermg van netkrantenlezend publiek ligt zoo zt Jl spr o erder om een van de veernaamste oorzaieen van het gebrek am begrip ja van de negatieve loaduipwelke het Nederlandsche volk t n opzichte van de hergeboorte van Du t chland heeft getoond Ook op dit geb edzal de Neierlandsch DuiLsche kultuurgcmeenschap een vruchtbaar terre voeir hair werkzaamheden nrl n ernuftig werk kunnen verrichten dj roveral waar het rmar moqe ijn 1 = door vooraanstaande peisoorlij icdenvoordrachtfn en lezingen te dien henden over eulturecle en aanverwantevraigstukken Het Nedeilandsche volk moet ru zijn houd ng bepalen ten aanzien van de geweldige probemen van dezen tiid Het IS met de tijd om af te wael ten als vy terunnste de rol w i en blyven ïpelen waarop vvij recht hebben en waartoe wij geroepen zijn n om een Germaansch Nederlandsch gezond er knchtig volk van pionierti te zijn dat denkt en handelt en leeft als voorpf t van het vasteland van Europa en dat bruggen slaat van Europa naar dl rest v an de wereld Vnj te zijn niet eigen v erantw oordelijklieid bij de ontplooiing van at p is tieve krachten van bet Neder landsche volk vtii binnen de gebon denheid van een Öermaansche volKe engemeeiiM hap dat is in wezen de inhoud van de vraagstukken waarvoor de Nederlanders van de twintigste eeuw zien geplaatst zien De Nederlandsch Duitsche kuituur gemeenschap heeft ook als bijzondere taak om ons volk te helpen bij zijn pogingen om zijn plaats m het ver eenigde Europa ter heroveren om dit WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTKEU BON SO gram roggebrood oï 50 gram ander 33 Pebr brood of M rantsoen gebak of 35 griB meel of bloem Bloem BL Bo 3 Be n Boter of marganne Vierde penode K II 12 en 13 K 25 t m 32 Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming Br 2 Br 03 Brood A 04 A 5 Eieren Gebak Gort Gortmout of Grutten Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 19 32 ti en 58 Kaas A 2 Koffie Vermicelli of MacaroQi of Spaghetti A 31 Maizena of Gnesmeel of Piiddingpoeder A n wt langTwewii Peulvruchten J Per S Per O Petroleum Ryst emèel gnes ebloem of Gruttemcel A 92 117 Cap rt 9tr ékity Scheerzeep Slaolie aaacewesea A M Suiker A M Thee VL 1 VI 02 Vleesch t n VI M VL 2 A 91 Veriuaxma A Alg Distnbutiebonboekje BI ab Bloem bon Bo = Boterbon Het opperbevel Tan de DuiLsche wvermacht maakte Zaterdag bekend Jachtvliegtuigen hebben gisttren bo ten de Zuidoostkust van Engeland geiv Bntithe vliegtufgen van het type Spitfire neergeschoten Een vijan delijk gevechtsvliegtuig is aan de Kederlandsche kust neergehaald In Cyrenaica hebben Duitsche formaties jachtvhegers vijandelnke colon n s vrachtauto s ea pantserwagens aan Hrvalkn en verscheidene voertuigen inbrand gewhoten Duilscbe gevechUvhegtuigen hebben Biet insldande bommen mihtaire mstal laties m Benghasi fn het Britsche tcunpunt El Ageila vernield Sterke fdctlingen gevechtsvliegers hebben den laalsten nacht mdustneele doelen in Londen en ten reeks vliegvelden ïntt bomimn van zwaar tn het iv aar te kaliber bestookt waardoor bran den tn ontploffingen ontitondtn 0r wjdrd heeft in den nacht van H op 15 Februari bri iant en brandbom men geworpen in het bijzonder op eer ttad in W st Duit chland Behalve een aantal dooden en gewonde onder de burgerbevolking ontïtond slechts ge rtnge schade d ui gebouwen m woon wijken Een eigen vliegtuig wordt ver mist AANVAIJ EN OP SCHEPFN EN HAVENS Htt opperbtvei van de Duitsche weermacht maakte Zondag bekend Een duikboot meldt het tot zinken breng n van drie gewapende Verkennmgkvliegtgigen hebben gis teren bij aanvallen aan de monding van de Thi ems en de Humber twee Tljandtliiki koopvaardijschepen door bonitrtfffrs zwaar besihadigd Lange fstand geschut an het legtr heeft op 14 en 15 Jebruaii bclangn ke doelen in Zuidoost Engeland beschoten In Cyrtnaica hebben duikbommen Ê ers van het Duitsche luchtwapen ritsche teunpunten met bommen var xwaar kaliber aangevallen Aanvallen v n sltrke fopnfities gevechtsvliegers waren in den nacht van 15 op 16 lebr op belangriike militaire inrichtingen m Zuid Oost en Midden Engeland gericht alsmede op schepen Bomtreffers ver oorzaaktew op verscheidene vliegvelden groüte branden tn vernielden chuilplaatsen en vliegtuigen Er ont Itond groote schade m de havenwerken aan de Theems en in het havengebied Tan een stad aan de Westkust Twee koopvaarduschepen van te zamen 8 000 br werdMi tot zinken gebracht Een ander vijandelijk j koopvaardijschip Werd m brand gescholen Een gevechts vliegtuig plaatste bomtreffers op een lichten kruiser Pogingen van den vyand bm het be ette gebied binnen te vliegen werden reeds aan de kust verijdeld Hierbu verloor de vijand vyi vliegtuigen en wel twee jagers en drie gevechtsvlieg tuigen in luchtgevechten Op verschei dene plaatsen m West Duitschland liet de vyand m den afgeloopen nacht een lenng aantal brisant en brandbom men vallen die eenige slachtoffers on der de burgerbevolking maakten Er ontstond geen militaire chade Bij deze vluchten en bij nachtelijke aanvalspo S ingen op de bezette gebieden schoten e nachtjagers vier machines en de luchtdoelartillerie een viiandelijk top tel neer De gezamendijke Verliezen van dei vijand op 15 Februari en m d n nacht van 15 op 16 Februari bedroegen dientengevolge tien vliegtui fen Eem eigen machine wordt vermist MISLUKTE AANVAL OP DE KANAALKUST Als aanvuHmg op het wcermachts bericht van gisteren verneemt het D N B nog dat in de beide afgeloopen dagen voor den oorlog belangrijke doe len in ZuKi Oost Enigf land vooral m bet graafschap Kent opnieuw bloot jesteM waren aan het vuur van de Duitsche verdragende battenien In den nacht van 15 op 16 Februari heb ben sterke afdeenngen gevièchtsvlie gen Zuidoost Engeland en de bewa pernngscentra in de Midlands en de aveninstallatie m West Engeland aangevallen Groote branden iil de haveninstallaties in het Theemsgebied n in een West Engelsche haven bewe en de uitwerking van de neergewor pen bommen Behalve de reeds gemelde schepen die lot zinken gebracht lesp m brand geworpen tyn is een lichte Engelsche kruiser door een bom midscheep Pwaar getroffen Over de anvallen van Duitsche ge vechtsafd m Noord Afrika wordt be kend gemaakt dat evenals m de vorige dagen en nachten weersteunpunten en nderkomens der Britsche troepen met ware bommen bestookt zijn De vuur i d der ontploffingen en de giwel dige rookzuilen binnen in de vyande Iq installaties toonden aan dat de Duit he bommen het doel geraakt hebben Volgen Engelsche berichten ïoo wordt verder verklaard beweert de Royal AirfoTce dat iij haar tot dusVer grootsten iuchtaamval op de Duitsche havens aan de Kanaa kust heeft ondernomen De Engelsche baiichtftidienst spreekt m zijn be ricnten over een vernaetigende uit werking van deze aanvaïTen Van Ouitache ziude zoo wordt verklaard u van dezen tot dusver rootsten aanval op Duitsche Ka naaUiavms nauweloks iets ge merkt De vijl neergeschoten vlieg tuigen van de Royal Airforce vor men zoo wordt met nadruk v klaard ongeveer een vieftle lot een vijfde van de totaal m actie g weesi zijnde Bntsdie vliegtuigen die vogens den Engelschen berichtendienst den totdusver grootstai aanval op Duitsche mvasiehavens aan het Kanaal ondernomen heb ben Omtrent de poging van de Britsche luchtmacht tot een aanval op de door Duitschland bezette Kanaalkust vernferat het DNB van bevoegde zyde Van 15 Februari om half zeven s avonds tot 16 Februari 2 uur s nachts hebben in totaal 23 Engelsche vliegtuigen getracht het gebied tusschen Heyst België en Boulogne te bereiken Ti i van deze toestellen vlogen boven zee langs de kust twaalf vlogen naar het gebied Antwerpen Haiselt leper Een machine vloog over de mondmg van de Somme tot Amiens het bezette gebied binnen In totaal weiden bu Boulogne tachtig brisant en brandbommen uit geworpen In woonwijken r plaatse ontstonden tien brar en m huizen Envkele Franschen werden gedood Er ontstond geen schade aam militaire of oorlogs economische werken Bij Brest poogden Zaterdag tusschen half zeven en half elf s avonds drie Engelsche vliegtuigen zonder bomnMn uit te werpen boven het land te komen Twee ervan werden nog boven zee neergeschoten ENGELSCHE VERLIEZEN l R ZEE Volgens Amerikaansche marmekrm gen zijn naar Assoc 1 a tcd Press meldt derf laatsten tijd nog zeven Britsche of voor Engeland varerde schepen lot zinken gebracht Zoo is het vracht schip Victoria 6 085 brt ex Bell Flower getorpedeerd en gezonken Het Engelsche passagiersschip froilus 7 422 brt is op I Februari ter hoogte van Madagascar het s acht offer geworden van een hu pkruiser Het vrachtschip Nèraea 5 101 brt IS ten westen van Ierland het Britsche vrachtschip Moneside 4617 brt m de oabijheid van kaap Finistene ge 7onken Voorts zijn het vrachtschip Kristiara 960 brt voor Cardiff het vrachtschip Lita 318 brt en de BriLsche treiler Caherton 214 brt ten onder gegaan GROOTE ENGELSCHE VLIEGBOOT GEZONKEN De Londensche berichtendienst heeftijisteravond egn uit Lissabon afkomstigotritht verspreid dat de Engelschevliegboot Clyde ter grootte van 23 tontijdens n storm op den Taag van zynankers is losgeslagen De vliegboot l gezonken Alle Britsche pasfagiers zijngered en een Portugeesch is bij dit ongeluk ons het leven gekomen aldus hetDNB UITGEBREIDE LUCHTAAKVALLKN OP LONDEN Het Engelsche minister e van Luchtvaart en het ministerie voor Bmnenlandsche Veiligheid maken bekend dat uit vele deelen van het land meldmg gemaakt is van viiardelijke actie m de lucht in den nacht van Zaterdag op Zondag Er zijn voornamelijk bommenigevallen in het Noorden en Oosten van Engeland alsmede m de buurt van Londen het Noordoosten van Schotland De Londensche correspondent van de New York Times meldt dat de aanvallen van het Duitsche luchtwapen Zaterdag en m den afgeloopen nacht bijzonder uitgebreid en krachtig waren Rondom de hoofdstad heeft men den geheelen avond hevig luchtdoelgeschut vernomen aldusjhet DNB De besprekingen op den Berghof HECHTE DUrrSCH JOEGO SLAVISCHE VRIENDSCHAP De besprekingen die de Fuhrtr op den Berghof met de beide Joego Slavische staatslieden heeft gevoerd B in alle politieke kringen der rijkshoofdstad het gesprek van den djg Buiten het communiqué om is hier omtrent den inhoud van deze on twijfe ld be langryke besprekmg niets bekend Van officieelp zijde verwees men slechts naar het feit van de traditioneele goed Duitsch Joego Slavische betrekkingen In politieke kringen te Berlim verklaart men ten aandien van deW ook m het communique vastgelegde begrippen dat de goede betrekkingen tusschen Duitschland en Joego Slavië met pas sedert gisteren een kenmerk van de Duitsche buiteniandsche politiek zun doch door beide landen reeds ter stond na den wereldoorlog zijn aangeknoopt Sedert dien xun zy door beiljft jiartijen bevorderd Op economisch gebied is dit feit tot uiting gekomen m de bekende gunstige ontwikkeling van den wederzijdschen goederenruil Op politiek gebied hebben zich sedert de da en die oa het emde van den wereldoorlog volgden geeji moeilijkheden tusschen Duitsch land ei Joego Slav e voorgedaan Integendeel evenals Duitschland begnp heeft getoond voor de aaneensluiting der volken van den Joego Slavische slaat zoo heeft Joego Slavie van mn kant nuoit bezwaren gemaakt tegen de aaneensluiting der Duitsche stammen Daarenboven heeft Duitschland voor de Joego Slaven ooW den weg geëffend voor verbetering hunner betrekkingen met andere buurlapden zooala bv Bulgarue en Hongarije evenals ook Italië dar gedaan hketu Hier zooalc overal hS ft de as bewezen een factor der orde te zijn piji cies ook blijKt uit haar groote EuroDtesche conceptie i tegenstelling met de splitsing poUtiek van England Joego Stovuche persstenmcn De Zuid Slaviadie bladen staan m het teeken van de ontvangst der Joego Slavische Staatslieden door den Fuhrer op den berghof De P r a w d a publi ceert commentaren uit de hoofdsteden van aan aan Joego Slavie grenzende landen die m de gunstige beoordeeling van deze ontmoeting overeenstemmen In leidende politieke kringen te Belgrado zelf verheelt men zijn vol doening over het verloop der bespre kingen met Men wijst erop dat met slechts zooals m het officieele com nuiniqué verklaard werd de traditioneele vmendschap tusschen Duitschland en Joego Slavie bezegeld is doch dat ook alle kwesties waarbij de beide landen betrokken zijn op bevredigende wijze geregeld zijn en dat aan een ver dieping der samenwerking alsmede aan uitbreiding der bestaande betrek kingen niets in den weg zal staan Tegelijkertyd wijst mer er m bedoelde kringen op dat de Joego Slavische staatslieden door de ontvangst by den Fuhrer en hun besprekingen met den Duitschen minister van Buiteniandsche aken m de gelegenheid waren hun zorgen te bespreken Tsvetkowiisj en Maxkowitsj weer m Belgrado Minister president Tsvetskowitsj en de minister van Buiteniandsche Zaken Cmcar Markouitsj zijn Zaterdag even voor 12 uur plaatseluken tijd met een spccialen trein m gezelschap van den Duitschen gezant Von Heeren m Be grado aangenomen De beide Zuid Slavische staatslieden begaven zich ter stond naar prins regent Paul m het Witte kasteel om rapport uit te brengen Engeland en de Balkan DREIGEMENTEN ALS TEEKEN VAN ZWAKHFID De Berlynicne oorrespondent van het ANP meldt De toenemende dreigementen van Engeland aan het adies van enkt Ie Balkanstaten worden in politieke kringen te Berlijn beschouwd als een bewijs te meer van de te Londen heerschende zenuwachtigheid Een mogendheiei ie zich met geen middel meer kan laten gelden zoo hoort men in Berlijn ziet m dreigementen een laatsten vertwijfelden uitweg om in pohtiek opzicht ten minste nog eenigs7in eerbied af te dwingen In verband 1 lermee hebben te Berlijn 09k bepaalde uitlatingen vin de Engelsche pei = jegens Turkije de aandacht getrokken Van DuitM ie zijde ziet men in het feit dat Turkije den laatsten tijd eveneens m zijn uitlatingen veel voorzichtiger is gewor den e n bewijs van de wij e waaiop Turkije de bombastische dreigementen van Engeland beoordeelt In po litiek knngen te Berlijn trekt men uil dcize en andere teekenen de concluEieJ dat op het heele Europeejiche vaiteland Engelsche dreigementen nog slecht ala bluf worden opgevat BALKAN De toestand in Roemenië UNA 2OV0 ARRESTATIES KrachtenB een regeeringsverorde ning zijn opnieuw tot aan de defini tieve regeüng van de nieuwe binnen lanosche politieke ordening in Roeme me alle pobiieke betoogiiigen veibo den Tevens is het decreet van 14 bep tember 1940 dat dea grondwettelyke basis van Roemenie voorstelde buiten weikmg gestelei In dit decreet was Roemense bestempeld tot den natjo n en legionnairen staat de legionnaiie beweging tot de eemge politieke orga msatie des lands generaal Antonescu tot leider van den staat en chef van het nationale tegiornaire bewind en Horia Suna tot chef van de legionnaire be weging en plaatsvervangenden mmis tpr president Het Roemeensche ministene van bm nenlandsche zaken heeft zijn laatste communique over den bmnenlandseheh toestand wtgegeven Voortaan zuileen alleen nog communiques worden uit gegeven over het onderzoek naar de in odenten daar de orde en rust overal hersteld zyn Tot 14 Februari des avonds aldus wordt in het communi que van gisteren gemeld zijn te Boekarest 3545 en m de provincie 4377 personen gearresteerd Krachtens een bevel van den mili tairen commafidarrt van Boekarest generaal Nicolescu zyn de bepabngen van den staat van beleg die na de Januan onlusten zun ingevoerd ver zacht Aile openbare gebouwen thea ters en bioscopen enz mograi vanaf Zondag om 2T in plèats van om 21 00 uur sluiten Het verkeer van voetgan gers en voertuigen m de straten van Boekarest is in plaats van zooals tot dusverre tot 22 00 tot 24 OO toegestaan JODEN VERLATEN ROEMENIÜ Te Constantza zyn 890 joden uit verschillende Roemeensche steden aangekomen die zich naar Palestina begeven willen Zij reizen eerst met het onder Panameesche vlag varende schip Darlan naar Instanboel KOEMKENSCRE MINISTER VAN JUSTITIE AfGETREDEN De Roemeensch minister van Jus dtie Docan is afgetreden daar hij zich niet kon vereenigen met de plan nen dfer staatslejdinig het aantal rechters te verminderen hetgeen om bezuinigingsreden noodig is Toj zijn opvo ger is de advocaat Stoicescu beroemd een vooraanstaand lid van de Boekare r kamlr van advocaten Korte bericfUen De Turksche ministerraad heeftbevel egeven lot mlvslagneminevan de graanvoQrrad n bij de producenten en groothandelaren m een aantal Anatolische regeermgadistnctenDe voomden moeten binnen vijt dagen aanfegeven worden Den boerennd het noödige graan voor het eigen heóf t M voor het ferstvolgaidezaaisel ter beschikking gelaten worilen Het overshot moet aan dj inkoepburcaux van den st aL wordenfifgeleveid volk op te voeden om het als het ware aan de hand van de gebeurteniasen op cultuurgebied aanschouwelijk onderncht te geven teniryl de cultuurgemeenschap aan den anderen kant de taak heeft het stamverwante Duitsche volk de Nederlandsche cultuuruitmgen te doen kennen Spr eindigde met de aanspanng al he mogelQke te doen voor het groote doel van de nauwe samenwerking tus schen jf Germaanschc volken van het vasteland Rede vaa den Daltsdwn voorzitter De Duitsche voorzitter van de stichting prof dr F Wehofsich zeide ver volgens om Wij stichten heden de NederlandschDuitscho kultuurgemeenschap By het woord gemeenschap wil ik nog eens onderstreepen wat prof Snyder daarover zei Onze gemeenschap moet gebouwd zijn op wederkeerig geven en ontvangen Dat willen we bij ons werk tot het leidende motiel maken Een cultureele gemeenschap kunnen slechts partijen aangaan welke een recht daartoe hebben tn die elkaar wederkeerig achten Reeds ome oprichting mag u als bewijs dezer achting dienen Een kuKuurgemeenschap kunren op eerlijke wij e ook slechts twee partyen stichten welke op ge lijke h K gte m haar kuituren staan dn welke de stheppcnde krachten innerlijk aan elkander veerwant zyn In het vervolg van zijn rede zeide spr ojn Wij voeren dezen ons opgedrongen oorlog voor de levensrechten van ons volk en daarenboven voor een Europa dat mooier zal zijn dan dat van Versailles Wi voeren de en oorlog zuiver m het bewustzijn om voor ons afgezien van de noodige levensvoorV larden de VTijheid te verkrijgen tjt scheppend kultureel werk Naast de levende bevij en de de Kultureele houding van tallooze Duitsche soldaten becit moge juist de stichting van onze Kultuurgemeenahap midden m d n oorlog voor u een onderpand iezcr doelstelling zijn De Duitsche revolutie he tft ons Duitschers juist m geeste ijk opzicht na jaren van kuUurce e planlooshtid en hulpeloosheid mede de winst ge bracht van een groote gedachte welke het ge eele kultuurleven belieerscht W 11 Duitschers moenen er aanspraak op te k lanen maken ook de nu nog terziide slaande Nederla ders ecnig begrip te vragen voo de e opbojvirn de w aarden onzer reconstruct e M sschier wordt dit begriloen vergemakkelijkt warreer ik erop vvijs dat het voor een onfeilbaar kenteeken der jii slneid en duurzaami eid van de st leppi gen van een revolutie geldt wanneer deze revolutie een n euw l Ccn d r gesehief iis vormt en ir verbt i d daarmee een verjongde vaar eerng van zijn traditie en zijn kulareele krachten De Duitsche revolutie schpnk ons o a een helder begrip van de wording van cns volk en leerde ons daamed de onvergankelijke waarde van het volksw ez n zien aiS sthoppemie kracht tot steeds nieuwe g hiedenisiormmg DUO Vm 23 Febr t m Z Maait t m 2S Febr t m 28 Febr Vm 2 Febr t m 23 Febr t n 2 Maart t m 23 Frbr t m 2 Maart t m 23 Febr t ra Z Maart t m 21 Febr t m 21 Febr Vm 23 Febr t oL Uliaart t m 21 Febr t m 21 Febr Jl t m t3Wbt tAB 23F br t m 21 Pebr t ai UApta t B IC Maut t m IdMaart t H 19 Febr t ot 2S FKir Jt Mrt t m 19 Febr t m MFdNr 2 Mrt Vm U Febr Dat vragen wij zonder m ons werk op de politiek van ri n = n ♦ e ga n aan Nederlandsche z jde te respecleeren en daarvoer b siip it tooner Dan zu t gy begmpen dat wij de Nederlanders m hel bewustzijn van wat ons verbindt als kameraden tegemsiet treden en voorts dat wij nuuwe samenwerking in de Nederlandsch Duische kuUuurgemeenscIiap aanvaarden De HederlantefcOJuitsche Imii gemeenschap 13 een atichtine Z week ten overstaan van een TAmet alle noodzakelqke formal i werd opgerKjht Het meenaSzl lyke van het werk komt in ia ten duideiyk tot uitdrukking in het voorzitterschap waarin dJi derlandsche en de Duitsche ptW gezamenlijk dat is m kameraaSk hun taak vervullen als ook uicS ding der arbcidsknngen waarin 11 Nederlandsche en de Duilsehe zitter met wederzudache ov reenstiS mmg en met gelijke rechten hun behartigen Overeenkomstig het idersbeginsel is de eerste voorzitt tïwettelijke vertegenwoordiger iJbuiten Meestentijds fa een NedetSder eerste voorzitter Wy hopen dat in zoovee 110 plaatsen of streken m Nederland zui opge apbeidskringen zullen worcwi richt Het doel is drievoudig Ten eetste zeer algemeen de bevorder jij yga y kultureele leven m eder and Tn tweede de kultureele san enweiki van Nederland rs en Duitachcrs iiii l dreJand Ten derde de ku tuuru wj seling tusschen belde landen Duitschers zullen on best doen 2 beste vertegenwoordigers var ons juj turtele werk m dit land te breajta Wy zullen ons editer m bet bijzon verheugen NederlandscSie kunoteniia ook voordrac tkunstenaat orkest e d in Duitschland te zien n te hoj ren en tertq onste Iingen an Kcder landsche schilders ip het Ci 1 sehe r te organiseeren Veel ie op d t gami reeds met succes voorbere i Om de uitvoering van deze laa mogelijk te maken is een tenirale leidmg van het presidium rociaitj lijk Wy hr bben m Den Haa Kneu terdljk 20 ook reeds een bureau ijg icht waarvan secretaris d Nedtr ande ae heer Jaap Koj s Be pti ld um zal een reglement van otos tn richtlijnen voor bijzondpr ge a len u tgeven Overigens verwacÈtai wy dal de afzonderlyke ar tekrin gen zoo raogelyk zelfstandig hun ku l ireeie leven ontwikicfen Ds vcorwp rden hiervoor zul p plaatatnk dikwijls verschillend ziji De Nederlandsch Duitsche kultirar gemeenschnp is zoo besloot spr niet pen kunstmitige mstellmg want erlijt n haar arl nd te veel dat aan bet even bindt Het doel M ook met het uitwissehen van alle kenmerkende V erschillen die m Nederland zelf tut len Hollanders m engeren zin en byv Friezer bestaan of die jiderdjid tusschen Duitschers en N ederl ndsn op te merken zyn Wy streven mei naar dorre nivelleermg doch naarde kennis van het gemeenschdppelijke es samenoindende Wlj aan aar jen den psychischen njkdom de diepe en geestelijke spaiuung van den get msanschen mensch maar w j wijiM bcUst elke eigenzmnige b iw terij if Wy willen boven het Vf vonuip echter ir ge n geval onze nauwe a mer o nd Vig vergetoi Mo e zich 1 dezen iin onze hoop vervu pi vooi we ke wy tezamen met ade kracht wilien werken Dan zyn ook de ivtJt offers van dezen jrr oeon tjid i t ver geefs gebracht Onder de aoi wei ge wjr 11 a dt beide Coenmissarissengeneraai F lohmidt en dr F Wimaier en de seo laris generaal prof dr J van Oam HOEVEELHEID p boter of marg rf 200 gr vet 3ud voon ad 250 gr Op bon 2 gepn n Eenheid vaste brandstof 100 gr roggebrood od 100 gr ukM brood of 1 rantsoen gebak 1 kippen of eeodenei 1 rantsoen pond pond Elke bon 100 gram 125 gram I ons 1 ons de keuken verbchtuic S fititr $ er acfaeerzeep tt tobc ot pot 1 kilogram 50 gram pira I on vleesdi 1 rantsoen 1 rantaocn Van den Bykscommissaris die door uitstedigheid verhmderd was de f gadei mg by te wonen kreeg men tele fonisch de beste wenacfaen voor ie ve gaüering en voor den artieid van it NederiandBch Duitse kulunirgemeenschap