Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

IWEEP E BLAD MAANDAG 17 FEBRUAF IMl GOUDA D ANKT zuster marie i icheiclsreceptie is een warme hulde gemorden waarbij uit eiken kring groote foarde cing en genegenheid zijn getoond jfM voorb icl van tovwijding n naa t nli fd Ihnk der geoeente Als eerste heeft de waarnemend targemeester mr H P C Hu de W i 11W U n e n dea dank niet sUeen van het gemeentebastiinr maar van e geheele gemeente vertolkt voor alle liefde die snater Maito aan de ingcntenen gegeven heeft Ook in eigen kring haar grooten steun ondervonderf hebbende voegde de heer de Witt Wgnen er z n persooniijkeo dank aan toe en hii zeide d aarbij dat hy mist uit eigen wetep zoo goed kan voelen wat zuster Marie voor Gouda gedaan heeft En thans komen de rust en de vrüe tyd waarvan ook zuster Marie denkt hoe kom ik die door Het zal wel medeyallen zeide de loco burgemeester die de verwachting uitsprak dat er voor de liefdevolle hand van zuster Marie altyd wel wat te doen zal zyn Mr de Witl Wijnen eindigde met de hoop lut te spreken dat zuster Marie nog lange lange jaren inwoonster van Gquda zal mogen zijn en dat allen haar nog heel veel jaren kunnen gedenken als zuster Marie van de Wykverpleging Namens de diaconie van de Nederl Hervormde Gemeente fehciteerde de heer J B o 1 zuster Marie met het feit dat zü zoovepl jaren haar liefdeartwid heeft mogen verrichten Daarnaast verheugde de heer Bol er zich over dat zuster Mane haar werk van de Christelijke barmhartigheid zal vportzetten door zich bereid te verklaren bezoekzustor der gemeente te worden als zoodanig hij haar hartelijk welkom heette Dr Montagne tot zijn trouwe roedewerkster Vervolgens sprak dr A M o n t a gne I n de naaste medewerker van zuster Mane die samen zooveel jaren aan de Wijkverpleging zijn vertionden en met hun prachtig werk de inrichting hebbt n groot gemaakt Als er iemand rust verdiend heeft aldut dr Montague is het wel zuster Marie die men altijd druk bezig gezien heeft en die aLs men s avonds Iaat langs de Wijk kwamf nog zat te werken Wanneer ie mand op een succcHvol leven kan terugzien is het zuster Marie door wier toedoen is bereikt dat de Wijkverpleging is uitgegroeid en die zich daarom in haar arbeid en het resultaat iian verheugen r LEDENTAL BELANGRUK GESTEGEN Naar wü vernemen hebben de pogingen om het gemengd koor Toon kunst Caeciüa tot nieuw leven te brengen een verheugend succes gehad De voorwaarde die de heer Nico Verhoeff vooi het aanvaarden van zijn dirigentschap gesteld had dat het koor tot mmstens tachtig leden zou worden uitgebreid is geheel vervuld en er bfijkt hier wel zooveel belangstelling voor mans de dames M Steinbach Tuyn en goede koorzangbeoefening te bestaan ster Mane bij haar afscheid als besturende zu ster van de W kverpleging wnidden van de vei prachtige b oen stukken tydcns de receptie waarop de dankbaarheid en waardeering zun getoond voor de liefde en toe Wm waarmede 7Ü haar loven aan dé menschheid wijdde Foto Studio TBHIDDEN van blocuMa nuiDCd door h u oauto tnmwtm en mMbjwerfcns lnH luster Marte Clauaitif MJ het r lrtffr van haar fuocUe van Miarrade iiuter van het DiaconBcnhuu JOt Wijk Zaterdagmid M afxcheid gCDomen Vertolkten J2 bloenwtukkea van bet eenfiwtk i ot fraaie manden ge teianien aan de teeeptietaal in jtneerdla ktonr eg flevr gaven l ile haiteUike gevoelen die In Hden kring voor znster Marie ge Iffgtenl worden ook in woord en I Bddnik lijn de erkentelijkheid en MHCmlxi d nitgedrokt die men de Jnnre iul r toedraagt en dat alles uiM ls tot een warme hulde goairdli voor dtf toewijding de Uef I ewwfo die luster Marie in kMT langjarigen prschtigen arbeid Ifn MO menigeen gegeven heeft Vtian uit aUe rangen en tanden 141 het geweest die raster Marie de laad kwamen retken en in welken tsfn ook al die bezoeken waren riÜBgen van groote vriendschap na bartelUke waardeering Van diepcevoelde dankbaarheid voor al bei goede wat xoster Marie in en kuiten de Wijk gedaan heeft De iteaeptie loonde dat zuster Marie lieh ia alle harten ern plaats heeft terovw Het lamui O eenvoudige Il intieme dat bu de persoon en het tark van uster Marie pakt E n huiseJke bycenltomst noemde ds F W G Twheul de voorzitter van het beibiur Tan de Wykverpleging het in m inleidend woord Het was vanielfiprekend aldus ds Verheul dat er van suier Marie nu zu zooveel jaren met liar volle hart in de gemeente liaar irlwd en lieMe neeXt uitgedeeld afidieid geiiomtn zou worden Er was mt gedartif liet In de WljIc zeil te Imo maar daar hier niet voldoend lolmte was om velen te ontvangen is lete laal gekomen waar ru sler Marie op haar eiflcn vi i ize kan rocipieeren Ge liilddg bl Kt zuster Mane in Gouda en ia ons midden en we hopen haar nog ifcenigmaal legen te komen zoo zeide 4 Terheiil die ten lotte mededeelde dat voor df medewerkers van het hms telf deren avond in mtiemen kring een lj8Ch lFfte t was belegd Statlm mtmmitm f Haar foed kennissen wetdp ver JfOaëmmUUM j Uontagne dat nist Mane eten rust opziet maar ly valt in den regel wel mede Het ievtti e t in elke periode een apdere les n voot zuster Mane i het dezfc dat het nu lijd ts om te rusten Is het nu noodig vroeg dr Montagne dat je je dag in dag uit een ongriuk werkt Er is noQit een tud geweest van een friaacheh morgenwind van een mooien zonsondergang te gemeten welnu apprecie dan thans d sze gewone dingen dewlevens U zult nu eens zeidrfdr Montagne zich tót zr Marie nchfende naar h t station loinnen wandelin inplaats van op het laatste oogenblA te rennen En overigens hebt u vriendschapsbanden niet altijd ku nnen aanhouden waar door u thans uw vrienden en medemenseben het genoegen van uw gezelschap kunt geven Ik hoop besloot dr Montagne dat men kan zeggen dat als er iemand van haar rust geniet en anderen doet gemeten dit zr Marie is DaiAbare ond pntiëi ei Ook de stem van oud paüënten werd gehoord Het was de heer D C van Esschoten die schetste welk een rust en een warmte er altyd van zuster Marie uitging en hoe zij als een moeder voor de patiënten was Uit een dankbaar hart zeide de heer Van Esschoten wellen deze woorden op De heer E J N ij k a m p sprak dank en waardeering uit als iemand die in den familiekring de hulp en zorg van zuster Marie ervaren heeft Naast dr Montagne was zuster Marie aldus de heer Ntjkamp de spil om wie alles draaide en die ook buiten de wijk voor rijk en arm haar liefdewerk deed Een moeder Een treffend beeld zooals de verpleegsters zuster Mane zien gaf mevr G WesthoffVan Seters uit Apeldoorn d e vroeger als zuster Gerrie in de Wijkverpleging is werkzaam geweest Btj de komst van een nieuwe zuster zoo zeide dej e oud verpleegster wachtte zuster Marie die je hartelijk verwelkomde en op je gemak stelde Kind als je wat hebt kom je maar klonk het dan en op deze wijze was zuster Marie niet de directrice maar de moeder van Gouda Het scheiden van huis na een familiebezoek viel den verpleegsters nooit zwaar ze wisten dat ze ook in Gouda in de personen vkn dr Montagne en zuster Marie een vader en een moeder hadden De kracht van geloof en liefde van zuster Marie ging ook over op de verpleegsters zij was voor hen een voorbeeld vah naastenliefde die hen altijd voorhield dal het in de eerste plaats om de patiënten gaat s Avonds kwam zuster Marie de nachtzusters altijd wel te rusten zeggen en altijd was het zal je nu gau v roepen als het noodig is En nooit hoe vaak we haar ook riepen werd er gezegd ben je daar nu al weer De tyd In de Wijkverpleging is zeide mevr Westhoff voor dhs een leerschool geweest Geen zuster ver liet de Wijk zonder portret van zuster Marie en daarbij kregen allen mede haar voorbeeld dat het heele leven bij blijft het voorbeeld van toewijding en naastenliefde Uit naam van de oud verpleegsters bood mevr Westhoff zuster Marie een stoeltje voor haar kamer aan Vele bezoekers NAAST deze warmgestemde toespraken werden tot zuster Marie in een peisoonlijk afscheid nog vele hartelijke woorden en goede wenschen gericht en het waren aÜe woorden van dankbaarheid en hoogachjing Uit den kring van de Wijkverpleging kwamen de bestuursleden G J Bos en A van Wyk dr 1 P de Jong dr K ï opes Cardozo haar opvolgster zuster M DoiTesteijii en verpleegsters in het bijzonder hen met wie zij zoolang heeft samenge jwerkt haar de hand drukken Zuster Jennie Lange was namens het Diaconesaenhuis te Amsterdam aanwezig Uit de medische wereld waren er dr T Beekenkamp de oogarts M S Koster en de huisaHsen J G W F Bik en H Reedijk en J D van Westendorp uit Moordiecht Ouk verschillende predikanten bezochten de receptie Ds B vaA Gmkel was uit Utfecht overgekom en uit Gouda kwamen ds H van A van Reedt Dortland De Kat namens het Roode Kruis vertegenwoordigers van de E H B O verpleegsters uit de omgeving tal van oud verpleegsters van de Wijkverpleging mevr Hans pijien Gzn ds fi E de iboze ds J J Simon én ds H C Lee fi Tot de vele bezoekers en bezoeksters behoorden verder mevr M James v d Hoop mevr dr H M C de Witt Wijnen Kou Khiit UoBtMie ottd paienten en taMJkA Prov vrienden en oud paL In gezetschap van haar zuster mevr G J C Dij k m a n C 1 a u s i n g uit Gmneken en van zuster Juul Ajthof die zoo lang met haar heeft samengewerkt heeft zus ter Marie al haar gasten ontvangen de vele bekenden begroet en met hen een gezellig babbeltje gemaakt Kfaidwtinlde Een paar kinderen brachten haar een lieve bloemenhulde en telkens werden nieuwe bloemen binnengedragen die aangroeiden tot een 2 tal stuks die een stemmige omlijsting aam de zaal gaven Daarnaast waren nog verschillende bloemstukken in de kamer van zuster SJarie in de Wgkverpleging bezorgd Onder de bloemen war i er van den kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente van de E HB O van ds en mevr Wartena uit Utrecht zoon van wijlen dr A J Wartena een der oprichters van de Wukverplegi g dtt een van dokter en mevr Van Ctaüne uit Ouderkerk a d IJssel Ook in geschenken werd de sjrmpathie voor zuster Marie uitgedrukt Zoo bood een oud patiënte haar een zHveren bladwüzer en een zilveren suikerschep aan Het Is alles bUeen een middag vol warmte en hattelljkhrid geweest waarop al die bulken na gnota erkentelijkheid en waardeering wederkeerlg de li de van Gonda voor de goede raster Marie hebben vertolkt die in haar arbeldaaam leven in haar 38 arlge werkzaamhetd In de Wijk m zoo mime mate liefde aan de menschheid van Oooda ea omgeving heeft geschonken Het atsehetd van de WUk Des avonds werd afscheid van zuster Marie in eigen huiseUfken kring genomen Na het zingen van een voor deze gelegenheid gemaakt welkomstlied heeft ds F W C Verheul in welgekozen hartelijke l ewoordingen den ari eld van zuster Marie gememoreerd en haar dank gezegd voor het vele werk door haar gedaan Hü sprak van het voorrecht dat zuster Marie geniet na zoo n ingespannen arl eid nog zoo flink en gezond te mogen zijn waarin wij al n ons verheugen Terugziende op De Wük is haar leven ook naar den uiterlijken vorm niet zonder vrucht gebleven Een ieder van ons is er van overtuigd dat de groote bloei van De Wijk te danken is aan den ariieid van zuster Marie zuster Juul en dr Montagne Het is aan weinig menschen ge geven aan het eind van hun werk een dergelijken zejB p hun arbeid te mo gen zien GrooBlSoankbaarheid vervult ons dan ook vahavond zeide ds Verheul nu een ieder van ons weet dat zuster Marie een welverdiende rust tegemoet gaat Er is blijdschap dat zij bij ons blijft en de handt die ons bindt niet verzwakt wordt Ook het bestuur heeft veel geleerd van zuster Marie en zal het werk voortzetten in haar geest Diaconessenwerk wil zeggen arbeiden in het teeken van het leven van zuster Marie dat is het offer dat een mensch brengt in dankbaarheid aan het offer van Gods zoon Onder aanbieding van de beste wenschen voor haar Verder leven bood ds Verheul daamjWMJan zuster Marie als geschenk van IraMjestuur de meubileering Van haar ® mer aan Het verdere gedeelte van den avond werd doorgebracht in gezellig samenzijn waafbij door zuster Ida namens alle zusters en door de doktoren verschillende mooie cadeaux werden overhandigd Aan het eind heeft zuster Marie getroffen door al de vriendelukheid op dezen dag daarvoor hartelijk dank gezegd dat het ledental reeds in de negentigloopt Met goeden moed hervat de vereeniglng heiar arbeid In studie wordt genomen de Grosse Messe in d moll van Anton Bruckner Toonkunst Caecilia behouden Uit w m 1t9 M mava AT AAR n In THfadsriat van dM lemMBta raad is besluit isBomeo op het voorstat der coouaissle belast mn het ootwavpen at het herelaa van varnnitiiininiaa tegen wier ovettrcdtef itiat laW dreigd tot het atwUxen van het vsi zoek van den heer J v d Linden Os tot wtjziging van art 34 der vcrordenine op d brandweer om In zUn pak huis op de Turfmaikt 10 U vateo petioledm te gelijk t mogen onalaaia Staakten ta de vorige vergadering de stemmen Uians wordt het voorstel ter afwüzing aangenomen met S tegen f stemmen S9 MAAM OELRDKN De geprojecteerde lyn van den on worpen Utrechtschen en Zutd Holiand schen Lokaalspoorweg is op kaart ge bracht en zal loopen van Gouda ovtf den Rhtjnspoor tot Haastrecht Merv A tens langs Stolwijk Berg Ambacht totchoonhoven varder luiii Lopik Lopikerkapel Uselsteini SudenRiintot Utrecht SS JAAS OELEDBN Uit Stolwijk Met üigang van 17 FeK is ingetrokken het verbod van veever voer uit de kringen Stolwijk en Goud rak bevattende de buurtschap § tolwy kersluis Uit Oudewater Door Ged Staten is goedkeuring verleend op de yefhooging van de jaarwedden van Ben burgemeester en den secretaris thaWa resp vastgesteld op f 110 en f lOOO met 2 periodieke verhoogingen van f 76 ANNEER Ihalia Theater Ein Leben lang met Paula Wessely Aanvang tS uur Bennie Bioseoap De zoon der bergen met Conrad Veidt Emmy Sonaemann en Hans Mair Op het tooneel Peter Siers Aanvanx 6 15 uur Schouwburg Bioseoop Vadertje Langbeen met Lily Bouwmeester Aaf Bouber Paul Storm Gusta Chris pljnMulder en C nat van Keickhoven Aanvang 8 1S uur 18 Febr S nar Blanwe Krols Hervatting repetities gemengd koor Toon kunst Caecilia U rebr r M m Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlandsche Unie 19 Febr 1 M aar Ned Oeret GeoMeate Spreekbeurt ds Joh van Welzen U Febr 8 nur Daoiël Curstis E H B10 19 Febr 8 aar Het SoluMkbord Santenkomst Ned Vereeniglng voor Luchtl escherming met blokbesturen en belangstellenden inleidingen mr H P C M de Witt Wünen en J Jaring M Febr 1 M nur Het Schaakbord Jaarvergadering Jongerengro Bond van Kaasproducenten 2 uur lezing A van WUnen over De boerenzoon in alle tUden 89 Febr 1J9 nor Vrije Evangelische Gemeente By bellezing en bidstond landers een Hawailanqiiintet even eens onder leiding vam den heer WilL J van den Akker Zeer veel succes bad dit ensemble met zijn uitstekende vertolking van bekende Hawaiian songs waaronder het popuhuire Honolulu en ook met een compositie van den leider van het quintet De beer Van den Akker bespeelde in dit ensemble een prachtig instrument de electrische guitaar dat zijn bedrevenheid als guitaarspeler ten volle deed uitkomen Het programma werd nog aangevuUi met het optreden van een mandolinekwartet dat o a uitvoerde het lied Santa Luda Verder werden enkele korte komische schetsjes opgevoerd De finale bracht alle medewerkenden op de planken om met een pittigea marsch het programma te besluiten waarna met medewerking van ie aanwezigen in de zaal nog eens het Ta hitiliied te voren ingestudeerd onder leiding van De Schoolmeester Werd gezongen waarmee de uitvoering was geëindigd Nog vüf kwartier was er nu gelegenheid tot dansen waarby het ensemble Van Berkel de muziek verzorgde Goudsche Orkestver eenigihg herdenl Joh Fabriaan 29 Febr 7 39 uur LegW des Heils Heiiigingssamenkomst S3 Febr 4 nor Ons Genoegen ThéDansant en 7 uur Soiree voor leden der sociëteit onder leiding van Theo Moens muziek The Rhythm Melodians medewerkenden Johanna van Eek harmonica May Borghols chan sonnière en danspaar Alexandra en Norêii 25 Febr 9 45 uur VergaderlokaalGeref Kerk Vergadering classis Gouda Geref Kerk 36 Febr 8 niu Central Gecombineerde ledenvergadering voormalige Goudsche Reddingsbrigade en Ned Centrale Reddirtgsbrigade bestuursverkiezing nieuwe afdeeling Ned Bond tot het redden van drenkelingen 26 Febr 8 9 nur Voormalig Bestedelingenhuls Eerste zitting advies bureau Ned Vereeniglng voor Luchtbescherming apotbgkersdiènst steeds geopend d nachts alléén voor recepten Apothe Dee Westhaven 14 Goede uitvoering van Tiiliiti EERELID EN TBOUlir VBffiKO VEEL BELANGSTELLING VOOR KRONTjrONG HAWAIIAN EN MANDOLINEMDZIEK Een gezellige en goed geslaagde uitvoering gaf de Goudsche Krontjongclub Tahiti Zaterdagavond voor een volle Kunstminzaal Dit ensemble heeft zich m den korten tijd van zijn bestaan reeds vele vrienden verworven gcstuige de groote opkomst van het pubhek Het welkomstiyoord werd uitgesproken door den heer P Jacobs een der leden van de commissie die dezen feestavond had georganiseerd Hy deelde o a mede dat men door onvoorziene omstandigheiden s middags geen laatste repetitie meer had kunnen houden Het pleit voor het organisatievermogen van Tahiti dat het progranuna behoorlijk vlot werd afgewerkt De krontjongclub liet zich als eerste hooren onder leiding van den heer Will J j an den Akker werden enkele bekende Indische melodieëni en een volksliedje ten gehoore gebracht Later op den avond speelde zij nog Song of the hills bestaande uit verschillende cowi oyliedjes terwijl het optreden werd besloten met Waldteufels populaire wals Les patineurs Over het algemeen werd behoorlijk gemusiceerd Al was het niet alles even vlekkeloos en zuiver kon toch het optreden zeer gesl aagd genoemd worden Als gasten speelden The Paradis Is De Goudsche Orkestvereeniging heeft op haar repetitie avond liaar overleden eere lid jöii Fabriaan op eenvoudige doch treffende wyze herdacht De voorzitter een hermneringswoond sprekende releveerde dankbaar de grooto genegenheid welke de heer FabriSan al direct van de oprichtmg af voor dg G O V koesterde als bewys waarvan hij zijn geheele muziek bibhotheek aan het orkest ten geschenke gaf Het zal dit niet spoedig vergelen Ook by de meeste leden persoonlijk zal de heer Fabriaan nqg lang in dankbare herinnering blijven voortleven Immers hij was het die hun muzikaleopleiding op de Stedehjfce Muziekschool heeft verzorgd en meer nog als dirigent van het Stedelijk Muziekkorps tot hun muzikale vorming heeft bijgedragen Om aan de herdenking een passende wijding te geven speelde het strijkorkest het op het laatste concert ten ehoore gebrachte stemmingsbeeld van Edvard Grieg Letzter Frühling waarna allen zich van hun zitplaatsen veriiieven en in een oogenblik van stilte den overledene een laatste groet brachten VERL B GEVRAAGD Èy B én W is ingekomen een vey Toek van A van Oudhousden te Vliar lingen om een verlof B ingevolge de Drankwet voor de beneden localiteit an het perceel Stoofsteeg Hij had na lang overleg besloten een gesprek met Hamburg aan te vragen en twee uur later had hij het antwoordtelegram in de hand Aankomst met gearresteerde om ongeveer 22 uur luidde de inhoud De comihissaris wierp een blik op de klok Het duurde dus nog twee uren Hij dacht eyen aan dr Hellwig en lachte zacht Die beste Hellwig daar had hij het bericht van de reis van Hilmar Vischer gehoord en hield het voor zich Waarschijnlijk zat hij nu th js en dacht er diep over na Er was toch een Sherlock Holmes aan hem verl6ren gegaan Hagematm besloot deze twee uren met Hellwig door te brengen Maar zou Hellwig nu thuis zijnT Hij zocht het nummer van HeUwig en liet zich door de centrale met hem verbinden De stem van mevrouw Ulla Hellwig antwoordde hem Maar wat zij hem vertelde stelde hem eenigszins teleur Mijn man is er niet hij is rei zeide zij Op reis zoo zoo hij had immersbesloten zijn vacantie uit te stellen Een korte aarzeling aan het andere einde en toen Neen lüj is vanmiddag naar Hannover gegaan Hij had haast omden trein nog te kunnen halen De commissaris kon daar zijn conclusies uit tretckeu Dr HeUwIg was officieel nog steeds met yacantie HIJ hod zooals de commis iaris wist 9settelijk vermeden naar zijn kant W FEUILLETON Nadruk verboden HEF LACHJE IN DE GROENE OOGEN 19 loudens den tocht was de coitunissaris erg zwijgzaam Maar de beambten wisten dat hij nu koortsachtig werkte Zij kenden hem te goed Op het politiebureau aangekomen wgaf de commissaris zich dadobjk Mar zijn kamer waar hij door een beambte van de dactyioscopische afdeeling werd gewacht Nu Schmitz iets ontdekt begroette hem de commissaris De beambte luiïkte ijverig Wij hebben de vingerafdrukken die zich op de kleeding van het lijk gevonden geïdentificeerd legde hij t Het lijk is door twee personen goragen De eene daarvan heeft ndscjioenen aangehad zoodat daar geen afdrukken zijn En de andere vroeg de com saris vol spanning Öe andere moet een vrouw zijn wecst commissaris HOOFDSTUK Oe commissaris bleef op dezen od nog erg iang op sijn kaatBPr te gaan En nu ging hij plotseling op reis Naar Hoimover Dus niet met vacantie Een beetje mismoedig ging Hagemann naar een café om te eten Steeds weer keek luj op de klok de tijd ging langzaam voorbij Eindelijk naderde de wijzer de tien en Hagemann ging langzaam naar de Alexanderplatz terug waar hij in de voorkamer van zijn kantoor eön beambte trof die Zorgvuldig de sphrijfmachine schoonmaakte De man keek vragend op Ja zei Hagemann ik heb u hier laten komen omdat wij nog een belangrijke verklaring zuUen moéten opnemen Hij ging naar zijn kamer en vertelde den dienstdoenden commissaris door de huistelefpon dat er binnen twintig minuten een Hamburgsche collega zou komen met een arrestant dien men hem dadelijk moest bren ojjj Maar de commissaris moest nog fwel een half uur wachten voordat hij voetstappe a praten in de voorkamer hoordij Dan ging de deur open en biimen kwam onder geleide van een goedmoedig uitzienden oudereq man Hilmar Vischer Zijn gezicht was rood van opwinding en zijn haren hingen over zUn voorhoofd Hij ging zonder aarzelen op den commissaris toe Ik eisch mijn onmiddellUke invrijheidstelling oyermorgcn vaart Bj scjiiip H ik protesteer tegen deie inhechtenisneming w èüce Op een wenk van den commissaris was de begeleider verdwenen en had de deur achter zich gesloten Zoo onderbrak de commissaris den woordenstroom gaat u nu eens hier zitten Hilmar Vischer wilde opnieuw protesteeren maar de beleefdheid van den commissaris was zoo dwingend dat hij tenslotte gehoorzaamde en den aangeboden stoel aannam Z n oogen waren vol verwachting op den commissaris gericht De hand weUce hü op de schr ftafel had gelegd beefde licht Met gewld dwong hij zich tot kalmte om zün stem een gelaten toon te geven Ik hoop zei hü dat u mtj tenminste een verklaring zult geven waarom ik vanmiddag in mijn Hamburgsche huis zoo plotseling werd gearresteerd En eenigszins ironisch ging hü voort i Ik dank u intusSchen dat u zoo vriendelyk was voor den tocht hierheen den gewonen D trein toe te staan De commissaris bleet vriendelük Wat dat betreft antwoordde hü was het alleen mUn streven u zoospoedig mogelük hier te hebben Engearresteerd bent u heelemaal niet alleen vastgehouden Of ik dit bandhaaf hangt alleen af n hetgeen umv te vert en xult hebtauit Over het knappe gezicht van Hilmar Vischer gleed een siddering Wat ik te vertellen heb Watmoet dat beteekenen De commissaris strekte zün beenenuit Waarom zouden wü verstoppertje met elkaar spelen mynheer Vischer Ik heb u eens tiiet lang geleden ef zegd dat een verdenking tegen u zou kuimen oi komen waarvan voorloopig nog alleen de mogelykheid bestaat nietwaar u herinnert het zich Inderdaad knikte Hilmar Vischer maar De cpmmissaris wenkte Laten wü by de theoretische mogelykheid blyven mynheer Vischer u weet waarschynlyk dat het een geliefkoosde manier is om een verdachte nog eens te verhooren büvoorbeeld of hy genoeg motieven had om een daad te doen U zult mü moeten toegeven dat het motief in uw gevalvoorhanden was Daar is de weigering van uw vader om toestemmingte geven tot uw huwelük met Juffrouw Ingeborg Degener Hilmar Vischer sprong op U weet De commissaris drukte hem zacht op zijn stoel terug Blyft u rustig zitten münnwrVischer ja wü weten wie de dameis wier naam u steeds niet wildenoemen Deze weigering van uw vader was niet het aeaige inetief daarl is nog zün bedreiging om u enkel uw kindsgedeelte te geven U hebt zelf toegegeven dat u van de uitvoering van het dreigement pas na den moord hebt gehoord U kon dus aannemen deze onterving nog te verhindereiw als u als ik mün vader vermoordda Hilmar Vischer brak in een bitter lachen uit Dat wilde u Immers zeggen commissaris nietwaar Spreekt u hetrustig uit Het is weliswaar eai waaozinnige gedachte maar De commissaris legde zün hand op Vischer s arm Mynheer Vischer zei hy kalm voorloopig spreken wü alleen over mogelykhedcn Omdat echter deza mogelykheden alleen door u kunnea worden opgehelderd daarom heb Scmü helaas tot uw vastneming genoodzaeikt gezien U had zich dit kunnen besparen als u van het begin aiaan openhartig tegen ons was geweest Waarom hebt u büvoorbeeld den naam van Ingeborg Degener verzwegen Hilmar Vischer werd kalmer Ik had mUn redenen commlssa rU Zün stem werd zachter ïWorit vev Ik ik moest wel aannemen daft mün vader zün toestemming weigw de omdat hü en Ingeborgs moeder J