Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

Ia MAANDAG 17 FEBRUARI 10 16 7 16 36 15 14 28 22 11 23 20 12 21 17 a 22 21 7 16 23 6 18 26 4 13 19 4 24 46 Se klaase C a Ü V S GOUDA 7 0 Hoe het wel en hoe het niet moest Ctoudo wos ▼ olkomen de mindere en werd regelmatig geklopt Genoeg Hrfce N t mkkUf DAAM aoonuuu mam bocteks kTdE tlCIIIWIS BRACHTEN KEN VLOT CABARET PKÜGRAMMA Zondaemiddax g f het departement Gouda vaa d ItonWrhappji tot But van t aittnueaa in JJunttmiB ma vierde wtvoensc is üt leuoen die verzorgd wcnl door ket calMUVt BouwtoeeMer j r Icidiag van Tbeo Bouwmeeiter De orött r van t Kut de lieer C H Uaaedom deelde m ma waèkmaUwooÊÜ maite dat het bestuur nas een wiitéua middag aan t prosramoia had tBegevokgi aX een concert docr bet BottCRiaBiacli Flulfaannanisch Orkest ander teMUng van Ed Füpse op 30 Kaart nj met ala aoaitt Mannus t Ufice Ook had het bettuur besloten om in de lomermaanden het contact roet de Men aan te houden door middel van een door het hooMbetluur Uitgegeven tijdschrift De huishouding van nu Daarna was het woonl aan het mbaret Bouwmeester Daan Hooykaas begoB met een gezellig praatje waardoor reeda dadelijk een contact werd geschapen ttiischen de artiesten en het viii talryke publidi H j leidde Rodi Koeters in die op leer geslaafde wijze optrad als snelteeltenaar By een genofgelijk ttabbeltje maakte hij verras ende schetsjes toektnde caiicaluren ook van personen uit de zaal en maakte teekeningen op aanwyzingen van het publiek Moderne en acrobatische dansen werden daarna uitgevoerd door de Rettichim a Prachtig was hun opkomen in een fiopdel bü hun Venetiaansche dans Veel succes had Francis Boy met zyn optreden als komisch danser terwyl ook eep Chineesche dans leer in den geest vlei Daan Hooykaas üet lich bü run optreden opnieuw kennen als een veelbelover l jong artist üijn Hoe kju het nu met mgn slapie gaan en Het klokje van leven waren pracht voorbeelden van lioe een ievensUedje moet lyn met een emstigen ondergrond Bondfr de valsche sentunentahteit die loovele van dergeliike producten ontaiert VerdMbracht h bii eöi praatje en een grapje nog enkele vrooUjke liedjes en natuurlek bet gejacobhamel aooals Daan Hooykaas bet noemde De pianist Jan Weber gaf iwvendien nofi enkele nummertjes op de harmonica Na de pauze trad Hodi Boeters op als goochelaar en gedachtenlezer Onder de oogen van een tweetal bekende Nutsleden voerde hij geblinddoekt een aantal verbazmgwekkcnde kunststukken uit met kaarten lut Na dit suceesvolte optreden volgden de Betüchini s weer met een moderne wals a Francis Boy met een vermakelijke tapdance Hun mooiste ntimmer was zeer 7e fcr Het offer aan Boeddha waarmede het optreden besloten werd Prachtig en vernuftig waren de decors Daan Hqbykaas heeft tot slot nog eenige liedjes en imitaties gebracht waarbij nog eens bleek welk een onuitputtelijke bron de distributie en wat daarmee samenhangt voor onze humoristen is Het Nut heeft zijn leden weer een prachtigen middag bezorgd Installatie nieuwe leden van De Graal Gisterenmiddag werden er een twaalftal nieuwe leden van de Vrouwclylce Jeugdtieweging voor Kath Actie geïnstalleerd De inwudmgsplechtigneden waartoe ook de ouders uitgenoodigd vraren geschiedden in de Jtapel van de Eerwaarde Zusters aan de Westhaven Na het uitreiken van de insi es hidd te dekrai Bots een korte toe praak Hierna volgde een gezellig samen syn in het clubhuis waar een leuk programma van rang declamatie enz vlot afgewerkt werd Vooral het Graalkoor oüider leiding van mej ï r van Leeuwen oogstte veel büval Adviesbureau van Vereeniging voor Luchtbescherming De afdeeling Gouda van de Nederderlandsche Vereeniging voor luchtbescherming heeft besloten tot de stichting van een adviesbureau te vestigen in het vo inalig Bestedelingenhuis waar het bestuur zitting zal houden om vragen over de luchtbescherming die den blokbesturen bereiken te be ntwooiden en van raad en voorlichting te dienen BOpr VATTE VLAM Ten huize van den heer A ÏJsstlstdn ia den Boschweg is Zaterdagochtend ten gevolge van roetaanslag etr schoorsteenbrandje ontstaan De brandweer met een motorspuit uitgerukt maakte er met den ramoneur gauw en foed een einde aan TOONEELUITVOERING K K VEBK£NN£RS Zaterdagavond gaven de R K Verkenners van de St Franciscusgioep ui Concordia en opvoering van het verkennat tooneelstuk in drie bedreven JDe goudenpül Het geheel weid goed en vlot gespeeld en het talrijke publiek genoot van de spannende vonturen die een troepje verkenners bil het kampecren in Brabant beleefden ne nog gaan bbonné op d oudsche Courant mocht zijn die gave zich nog hadan op aan hat Buraou MARKT 31 GOUDA TBUF 2745 of bij d ogantan elders I d r cU op d hoogte wU bleven U st de Goudscbc Couroni VOETBAL Zware nederlaag van Goada OOK OJ JL GBKLOFT MAAB OLYMTIA HERSTKLT ZICH Oooda m eet xegetocW voort De bal roU weer Wel Innimeii nog niet alle elftallen in actie daar enkele velden aUe wioterinvloedefl nog niet te boven wareo maar toch hebben de voetbellers stèren weer in grooten getal lustig in de weide gedraafd De refuUateii wami niet onverdeeld gunstig en voora Gouda heeft hevig teleurgesteld De uitwedstrijd tegen V VJS waa een zware dobber maar 7 O il toch nogal wat Inmiddels wijst de uitslag er ijiet groote dutdelijlcheid op dat voor Gouda bet attentiesein geheven is en dat het terdege oppassen wordt om niet in he $taartgedrang opgenomen te worden Ook O N A had den goeden vorm niet te pakken haar nederlaag op eigen veld tcger D H S is een tegenvaller Olympia hield de eer van de eerste elftallen op door een zege in Oostvograe hetgeji een bemoedigend herstel is dat zich hopelijk t erder zal voortretten Zonder zelf te spelen had G S V een geluk de concurrent Archipel verspeelde een punt De reserves hielden de nederlagen buiten de deur hetgeen met twee plaatselijke ontmoetingen ook moeili ik anders kon Opnieuw lag de match tegen de hekkensluiters O N A IT niet dat onverwacht een punt verspeelde maar en in elk geval nog een op de concurrenten voor is Fraai werk deed Gouda III datO N A UI met 7 1 kloppend ie negende overwinning in successie thuisbracht en nog fraaier en vaster aanden kop kwam Olympia s tweede Weefthuis G S V n regelmatig met 4 1 debaas 2e Iflasse B Overmaas S 0 1 U V S 10 8 0 2 Vriendensch II 7 0 O D S 9 4 3 2 S V V 10 5 a 3 Excelsior 8 3 2 3 Fluks 10 2 3 5 Gouda 9 2 ï 5 HoUaiftiiaan 7 1 2 4 VJ L 12 2 0 lU Gouda heeft met invallers voor Muhem en Kijke tegen het eveneens met twee invallers spelende U V S een volkomen verdiende nederlaag geleden Over alle linieo i vru wel in alles waren de rood witten de minderen van hun gasthetren Vooral van de voorhoede ging weinig kracht ui Wel was Gouda vaak in den aanval doch doordat in tegenstelling met wat bij U V S juist wel gebeurde daarbij slechts zeWen het initiatief van de vleugelspelers uitging wien trouwens ook weinig gelegeniieid dartoe geboden werd bleef et meest bu kort peuterig spel in het middenveld aarmede het op het uiterst gladde veld van de Leidscfee verdediging veel makkelijker gemaakt werd dan noodig was Kortom de WMlstryd waf feitehjlj een demon tratienoe het wel en hoe het niet moest Bij U V S flink el met lange passes meest van de vleugels naar binnen veel sohieten en goed plaatsen Bij Gouda liet ook dit laatste te wenschen over geschoten is er door de Gouds ie voorwaartsen vrijwel niet terwijl ook het plaatsen ondanks den korten afstand waarover dit steeds gebeurde heel slecht verzorgd was Het eenige wat by Gouda te prijien viel was het entl msiasme en het ondanks den groeten acMterstand dappere volhouden tot den laatsten minuut Over het algemeen waren de gastheeren ook stuk voor sttik beterevoetballers De uitMinkers Wj henwaren Regeer en Wallaprt Van deGouwenaars was slechts Schollen gelijckwaardig aan de tegenpartij dezestak in snelheid van starten en handelen boven zijn tegenspelers uit Gerritsen in het doel kon de gemaaktedoelpunten niet voorkomen en verrichtte versiSieidene goede safes Ottevanger voldeed als haifspeler maarmatig afnemen bleek zijn zwakkepunt Na aeven ninaten scare geopend Gouda tegen den van doel tot doel staanden wind in spelend trekt na de gebruikelöke verkenningen van weerskanten hef eerst ten aanval Uit goed werk van den rechtervleugel knjgt Stoppelenburg een kans die door treuzelen verloren gaat U VS reageert met een snellen tegenaanval waarbij V Polanen uit een vooi zet van Oosleroin een scoringsgelegenlieid kiügt die Boef hem echter ontneemt De thuisclub houdt eenigen tüd het initiatief C de Jong weet op het nippertje van Leeuwen het scoren te belettep Als er zeven minuten gespeeld is opent Oosteröm met eeafeanden schuiver uit een pass van P Kantebeen de score l S Gouda komt er hierna iets beter in Als Usselstein een pass van Honkoop tracht te benutten is Bmsbergen hem juist op het oitjeke moment te vlug af Spoedig verplaatst het spel zich weer naar de ander zijde Een solierpen voorzet van v n Polanen wordt door Gerritsen hoewel van Leeuwen tracht hem jnet bal en al in het doel te werken goed verwe kt Eciniwri tijd bl ijft de thuisclub in den aanval Dan r Iiken de rocd wittcn r 11 13 8 8 11 11 U 11 8 9 10 10 VJ C Alphen Woerdea Fortuna DJtS Olympia OiNA tfcv St Volharden Het Noorden Pechvagda O V V M 41 19 2 S £2 ia 27 19 10 13 13 t 28 12 16 32 U 31 2a 10 5 4 4 1 it 2a 4e klauw A 10 18 14 33 14 30 1133 1 S t 1 O 9 1 1 1 O 11 G S V Archipel Rouwkoop Wilhelmui Teylingen VV L VOGEL L D W S Texas Lisse Gr Willem n T O N A 8 9 S0 17 4e klasse C 30 17 44 36 41 2 30 33 S 31 31 50 8S38 28 40 24r72 16 2 Gouderak Haastrecht D O N K Bodegraven Ammerstol M S V Moordrecht Waddinxveen Oudewater Bosk Boya 12 13 14 10 8 7 6 2 O 1 O 5 Bes 2e klasse A 40 10 1 17 38 25 4 28 W 28 31 38 JO 26 15 22 16 44 0 38 iM 12 11 1 2 2 1 3 e S 1 ëO 7 O 10 U VJS n H V V n Gouda U H B s ra A D O IV V Ü C lU Schev n D HC lil B E C II 10 12 8 11 tr 9 9 10 S4 10 20 13 23 18 18 21 32 23 57 10 28 15 31 18 50 Bes 3e klasse B t O N A II B M T n V U C IV R V C n v i o s n H V V III H B S IV T akkw m Quick II Celeritas II 11 6 11 5 11 11 11 4 27 41 22 39 25 38 35 34 33 23 27 29 30 22 35 17 35 21 38 Reserve 3e klasse C Gouda m 9 9 0 0 18 80 16 Olympia 11 7 4 1 2 9 23 20 Sparta IV 7 4 0 3 8 25 23 Martuiit n 7 3 0 4 8 15 23 Xcrxes IV 8 3 0 5 6 30 2 t O N A UI e 1 3 3 4 12 20 G S V n 6 1 1 4 3 10 17 Schoonhoven II 8 1 2 S 2 11 28 twee winstpunten in mindering weer tusschen uit Bosboom moet nu ook handeicad optreden hetgeen onzeker gaat Aan den anderen kant solliet P Kantet een ver naast nadat het Oosterom roet goed doorzetten gelukt is den bal voor den Goudschcn doelmond te brengen Opnieuw weten de bezoekers het initiatief over te nemen maar door te lang drijven loopt de atteque op mels uit Even later biedt Hommels aan Usselstein een opgelegde kans Deze stapt echter over den bal heen Meteen nemen de gastheeren den aanval over Van Polanen zet goed voor v Leeuwen wil inschieten doch het leder glijdt van zijn schoen Het belandt echter juist voor de voeten van Oosteröm die ais de wedstrijd een half uur oud is den stand met een onhoudbaar s ot op 2 O brengt Hierna is Gouda irèer aan bod Een vorzet van rechts k tp Hommel handig door naar Stoppelenbung maar Bosboom redt een zeker doelpunt door zich voor den Goudschen linksbuiten te werpen Nadat een derde doelpunt van Oosteröm wegens Ijuitcnspel is geannuleerd breekt aan den anderen kant Hommels keurig door Terwijl iedereen reeds op een doelpunt rekent weet de snelle Regeer hem het leder te ontnemen De Goudsche verdediging stuwt door opdringen haar voorwaartsen ten aanval doch dit wondt juist noodlottig Bijna ia de eerste speelhelft verstreken als P Kantebeen doorbreekt met een vry veld voerzioht op t doel toeaiel en Gerritsen van diohtb geen scliijn van kans geeft 3 0 Daebehep ia eens terag en er in Kort na de hervatting wei t Hommels zich weer handig door de Leidsche verdediging heen zun schot uit moeilijke positie mislukt echter Onmiddellijk daarna mist aan den anderen kant van Polanen een zekere kans door van dichtbij naast te schieten als de uitgegleden Gerritsen in hel doel ligt Een werkelijk goed opgezette algemcene aanval der Gouwenaars wordt besloten met een schot van Stoppelenburg dat evenwel recht op den doelman afgaat Snel ve Iaetst het spel zich weer Keurig conibinecrend breken v Leeuwen en Oosterom door de Goudsche dafensi j waarna eerstgenoemde hard inschiet 4 O Zes minuten zijn er in de tweede hel t gespeeld U V S houdt hierna het spel m handen Een kogel van v Polanen treft de lat de terugspringende bal belandt bij V Leeuwen die te lang tretizelt Als even later Oosterom hem met een a gemeten voorzet een nieuwe kans biedt is zijn schot raak 5 0 Een geweldig hard schot van T Kantebeen stopt Gerritsen subliem doen een kort daarop niet minder harden kogel van P Kantebeen blijkt hem te maclvti g 6 0 Nog 18 minaten zyn er te spelen Gouda gerft het nog steeds niet op U V S bezorgt echter ook het Ooudadoel nog eenige benauwde oogenbllkken waarby Honkoop op handige wUze ereer voorkomt Vijf minuten voor tijd Vangt T Kantebeen den slecht uitgetrapi n bal op en jaagt hem neens in de touwen 7 0 O V V OlFmpia 0 1 GBOOr OVKBWICHT MAAR WBNIG SCHOTVAARDIQHE3D VAN OLTMPIA Olympia had Webster als nieuwelmg in de gelederen H j bezette de spilplaals en bleek een versterking voor het ïoodzwarte team niet alleen omdat h j zelf e i goede partu speelde maar tevens wül vaa Zutphen nu weer in de voorhoede opgesteld kon worden Olympia heeft een goeden wedstrijd gespeeld vo wat het veld betreft het schtftA het veel te wenachoi over Ware dat niet het geval geweest dan zou stellig met een veel hoogere score gewonnen zün gezien het groote overwicht m de eerste helft en de meerdere kansen na de rust In een stroomende regen wordt begonnen Met den straffen wind in den rug loopt Olympia al direct hard van stapel O V V wordt geheel op eigen helft teruggedrongen Reeds na S min hebben de Gouwenaars succes als Hooimeyer doi bal in den doelmond plaatst en de toeloopende Breeman voor de rest zorgt O 1 Olympia blijft voortdurend in het offensief Aanval op aanval wordt op de Oostvoomsche veste ondernomen Hoewel de verdediging der thuisclub zich duchtig te weer Mclt krUgen de bezoekers talrijke scoringskansen Slecht schieten is échter oorzaak dat geen er van hënut wordt Slechts sporadisch onderneemt O V V een tegenaanval waarbij ze het evenwel nooit verder dan de backs brengt zoodat DUk hoom onder de lat er tot de rust niet aan te pas hoeft te komen In de tweede helf onderneemt O V V dank zij den steun van den wind jmeerdere aaiwallen De strijd heeft daan ede haar eenzüdige karakter grootendeels verloren Olympia blyft echter het meest gevaarlijk als gevolg van den breederen opzat en de snellere uitvoering van haar attaques Het goede schot is evenwel nog steeds zoftk De eenige goed gerichte schoten komen van den voet van Gravestein doch zij treffen öeide de lat Aan den anderen kant wordt het doel eenmaal ernstig bedreigd zoodat Dykxhoorn even in moeilijkheden geraakt Hij w et erger te voorkomen Overigens stranden de aanvallen der gastivecren meest op de backs De tijd verstrijkt zonder dat er m dezen weinig inlercssantcn kamp die slechts een vijftal tocschouwirs aad nog gedoelpunt wordt O N A D H S 2 3 SCiiU DAlWÜCi LiAtt si bji£N De iu it eiio ie Dlei k O N A geen goca g x aan te iiuooen net ii wne jveiroi t ijiu spel uu vouge Wcc ji iovieii wui veiuwe ien iiei ternpo nas ie lung aam net pidaiieu oiuo er teiw i vaaK oe neenxi e e esuuiii ouioraii Als excuus zouueu kuniieu u enea net si chie veid en net omen tuiten van eenige gue ie speieis i ie tgenpauy i ai M z eu veeijiieifcr a ii oe teiiein en weersoinsianeugHEvien aan liet afgeven en pOBiiieki aeii v u ren ve c i titier verzuifea door sneiiei iiandelen hadden ae oe oeKers va ii £ net beate van het spel D 11 ö wist de geooden Kansen oe er te benutten en ticelt aaardoor de Kieine overwin iing wei veidiend Vvegens ziekte van v WiUigon en Biesheuvel zijn bij de tiiuisciub als linksbuiten en midvoor Sterk en tlrenkmaii opgestelcL De eerste aanvallen zun voor O N A maar dan neemt D H S het initiatief over Het gladde zware veld en dt regen doen aan het spel veel alorcuk De druk op de Goudsche veste wordt grooter De defensie kiijgt het zwaar te verantwoorden Keeper I lier wordt danig aan den tand gevoeld maar slaagt er voorloopig in het gevaar te zweren O N A moet zich bepalen tot eenige snelle uitvallen De afwerking is echter slordig De Jong lost dan een fraai schot maar de paal brengt redding Een misverstand in de Goudsche achterhoede bezorgd de gasten de leiding Handig maakt de D H S linksbiuten er gebruik van O 1 Bij een daaropvolgenden aanval der bezoekers is het dezelfde speler die uit een voorzet van rechts van dichtbij den doelman geen kans geeft O 2 Na een mislukten aanval der rood zwarten krijgt de D H S hnlfsbuiten het leder nogmaals toegespeeld Snel loopt hy door en slaagt erin ten derde male te doelpunten 0 3 Aangemoedigd door dit succes combinceren de gasten er lustig op en eenigen tyd blijven hun aanvallen gevaar opleveren Geleidelijk slaagt O N A erin het spel te verplaatsen Schoten va v Maaren en de Kogel bezorgen den doelman warme handen Na de hervatting blijkt O N A met oede voornemens bezield De D H S veste beleeft gevaarlijke momenten Een snelle uitval der bezoekers levert nog een doelpunt op doch deze goal WOTdt wegens buiten spel geannuleerd Een omzetting in den Goudschen aar val waarbij de Kogel als leider gaat fimgeeren blijkt een verbetering te zijn Het aanvalsspel wint hierdoor a n kracht O N A concentreert nu allea op den aanval zelfs de Goudsche backs probeeren het met verre scho ten De afwerking der aanvallen i s echter slecht De D H S defensie heeft telkens weer pelcgenheid in te jrijpen Eindelijk heeft O N A succes Uit een voorzet van Sterk doelDtmt de Ko l van dichtby onhoudbaar 1 3 Direct daarop pikt dezelfde poler den bal op e n keibard schol volgt en orni uw verdwiint het leder n het net 2 3 Het Schiedannschte doel indergaat dan een ware belcRering T angEamerhand verplaatsen de gasten het spel en ook de Giudsche achterhoede moet nu weer in actie komen Tegen het einde komt O N wA met man en macht verword opzette maar het besli j ende schot onthreekt Hervatting in Onder afdeeling met hooge scores MrtFRCAPELLF MAAKT DUBBELE CIJFERS De uitslagen van de bondag voor do Onderafdceling Gouda van den N Jerlandsehe Voetba boid gespeelde wedstrijden luiden als volgt N V B Afdctling I te kluse D F C t Gooi 6 4 HermesD V S Sparta 3 5 Stormvogel D H C 1 2 PeijenooTdA DOf 1 1 KJC D W S a 2 Afdeeling a Ie klaate Haarlem H B S 5 2 BI nwWit C V V 5 0 V U C DOS 3 3 Xerxes B F C 0 5 Ajax V S V 0 0 Afdeeling IIL Ie klasse Hengelo Quick 2 1 Wagcningen A G O V V 1 4 Go Ahead Tubantia 2 3 Afdeeling IV Ie klasse Longa Noad 3 1 NAC Boermond 8 1 B V V Willem II 2 0 Juliana Limburgia 3 1 Eindhoven Helmend 1 3 tm Ie klasse Moercapelle I Gouda IV 11 0 Overgangsklasse Lekkerkerk H Groot Amraers I 7 1 2e klasse A R V C I Waddinxveen II 3 2 Woerden U Overschotje I 2 2 Vj P I O NJV V 8 0 Se klasse A D B D II Olympia V 1 1 1 Bosk Boy lU D O N K V 0 5 3e klasse C U N I O II Ammerst S V UI 8 0 Bescheiden Ü de hervatting in de Onderafdecling geweest acht wedstryden vormen de oogst De meeste velden waren nog niet gL schikt maar het begin is er en binnenkort zal het verloop wel weer normaal worden Men heeft er anders na de lange rustperiode wel zin in gehad SI doelpunten uit acht ontmoetingen is een behoorlijk aantal De kroon spande Maercapcllc in de eerste klasse dat tegen Gouda 4 een klinkende 11 O overwinning uoekte en daarmede gedecideerd in de running bleef Ook Lekkerkerk II nummer één in de Overgangsklasse was flink op schot en met de 7 1 op Groot Ammeni noteerde het elftal de achtste achtereenvolgende zege In de 2 klasse A heeft Overschotje kranig voor haar laatste k s gespeeld maar met de 2 2 m Woerden hoe eervol ook zijn de Boskoopers toch niet opgeschoten daar het verschil in verlicspunten op het leidende UJ4 I 0 op het rijkelijk groote aantal van vier kwam De draw bracht ook Woerden bfl de primus achter dit team één ptint toodat bij alles U N LO die meeste zijde spon al blijft het met Woerden flmk spannen V£ P handhaafde zich met een sprekende 8 O op PJJ A S ais goede derde B V C bleef pp het winnende pad maar de hekkensluiter Waddinxveen U verkocht ditiQaal de huid duur In de derde klasse werd ook de tweede wedstrijd van Olympia V een gelijk spel behaalde D O N K V de i rste zege en bezorgde U N LO II aan het pas gestarte Ammerstol lU een fiksche eerste nederlaag daarbij dus If de kleine kans behoudend Zwaluwen Jodan Boys 17 Jodan Boys heeft Zwaluwen op eigen veld een groote nederlaag bezorgd Na een aarzelend begin kwamen de spelers er allengs b ter in om op den duur in dezen prettigen en fairon wedstrijd een groot overwicht uit te oefenen In den aanvang gaat het spel vrijwel gelijk op Het Zwaluwen doel kruipt door het oog van de naald als Verburg tegen den paal knalt Het duurt evenwel niet lang of uit een voorzet van rechts achiet Hoogendoom hard in O 1 Jodan Boys komt nu geducht opzetten Bij een tegenaanval ontstaat een penalty welke Van der Kooy benut 1 1 Kort na de hervatting heeft Jodan Boys weer succes door Hoogendoom 1 2 Zwaluwen trekt nu naar voren maar de druk op bet Goudsche doel wordt door het goede werk der acht rhoede tot een minimum beperkt Uit een goede pass van A Boot krijgt C Boer den bal en verhoogt met een keihard schot den voorsprong 1 3 Johan Boys neemt nu het spel vrijwel geheel in handen Een corner van links zet Verburg tactiach om in een doelpunt 1 4 Hoogendoom neemt ook het vijfde doelpunt voor zyn rekening 1 S Nog tien minuten is te spelen als Verburg wederom den Zwaluwen doelman geen kans geeft 1 6 Hoogendoom schiet na goed aangeven van links drie minuten voor het eindsignaal nogmaals in 1 7 ATHLETIEK District Zuid Holland te Gouda bijeen VI OTTI VERGADERING MET WAABDEERING VOOR VERRICHTEN ARBEID JubUeerende voorzitter gehuidigd Zaterdagmiddag hield liier ter stede in De Zalm het district Zuid Holland vun de Nederlandsche Athletiek Unie onder voorzitterschap van den heer J B WesEpJing te Voorburg zijn joarlijksche algemeene vergadering In het btjzonder werd welkom geheetcn rle heer J v d I e afgevaardigde van de nationale technische commissie De president van de N A U de heer G E v d Werff Jr was door ziekte In zyn openingswoord herdacht de voorzitter de voor het vaderland gevallen athleten en op ziin verzoek werd met ees minuut stilte hun nagedachte r s ge erd Teruabliklipnd op hpt afgelooppn jaar w es de heer Wi ss hng erop dat door de oüiIoKsomi t nidighedcn ook iwtt l Mwim bittiieDhet kad district in took lijn opgegim daarop het iniUatiet tot het lij leven van de athletiek activittóuB Holland is uitgegaan van R Dit bracht ook de anderen op i dat tenslotte toch niig een athletjekleven werd bereikt vooral de groote belangstellin 22 nenung tot blijdschap steir det De onderscheiden jaaner Ia den met lof en dank aanvaard van de Zuid Hollandsche athlet l daan Uu bood den heer WeKcünM aandenken en blijk van uj I3r l B j het punt mededeelingia nerde de secretaris de heer fl de vergadering tiaa het feit dat éiv WesseUng in deze maand gedur jaar onafgebroken zitticg hart JI bestuur Overtuigd namen mJ spreken bracht hjj den disU iCtswijl ter dank voor het vele in het SI een fraaie bureaulamp aan l Ab candidaat van het district ïal Holland voor de nationale t i r commissie werd met algemeeninïSI men de heer P J Janse te Sa2l daal oudsecretafis van de Z S I landsche districtsitechnifchp comSI gesteW De hcer J de Vrirs seo l van het district Noord HolJand 1 aangewezen als candidaat voor rccordcommissie van de N AU In de vacature 1 BamlKrg weWel het districtsbestuur gekozen mej KII Korlaar te Den Hyas warmiitjl meerderheid van de vergaderinu l ging met de opvatting van het liMt B dat het ter st mulepring van de S athlctick wenscheiyk was een ïh welüke kracht in het bestuur op u nemen De aftredende besluunlui werden herkozen In de districts techniSche conu werden in de plaats van de being Kampman en Munsterman naart heer J J Muller secretins aötei de liceren E Mekcs Jr RotteMKa C P Mulder Alphen a d I i canddaat voor administrateur tm ko klassesysteem der NJV U benoonde men den heer P J Jansen De bCgrooting sluitend met ttt i taaibedrag van ƒ 415 werd onderij zigingen goedgekeurd Men besloti q voorstel van het bestuur de voIuMi jaarvergadering in Dordrecht ie houden Nadat de heer J S van Soett erkentelijkheid van de Goudsche tl ten voor het werk en de leiding den districtsvoorzitter onder wi had gebracht werd de vergaderiitfjit sloten De vergadering was goed beiodd slechts drie van de aangesloten wecnigingen bleken niet vertegenimctdigdi Ook gaf van zun belangstt blijk de heer L F A Mulder te Aasterdam administrateur van de NAU die naar ter vergadering bleek dn functie gaat verlaten als gevolg wa van het N A U bestuur overweegt dieu werkzaamheden in de toekomst m een nieuw te benoemen secretaris p ningmeester op te dragen voor wdh functie het N A U bcstuur candidiil heeft gesteld onzen stadgenoot da heer B Wirtz secretaris penningBO t van het district Zuid Holland m voorzitter van Vivei et Celeritas Jaarvergadering van Achilles PLANNEN VOOR HANDBAIi BEOEFENING EN JEUGD ATBLETIEK Zondag hield in café EKiynstee ét joudsche athletiekvereeniging Achilles haar negende jaarlyksche ledenvergadering Uit het verskg van den secrelani bleek dat het ledenaantal opgevW stationnair is gebleven wat geziea tijdomstandigheden niet onbevredigeM mag worden genoemd Ook de penningmeester noemde in zün jaaroverzicht den toestand van de vereeniging bevredigend Het kasjtl bedroeg per 1 Januari 1941 W B terwyl het kapitaal der vereenigiiil ook in het jaar 1940 werd vergroot De sportieve successen der vereen gingen zoowel als die der leden pa soonlijk gaven blijk van een steedi krachtiger wordend chibleven De aftredende bestuursleden de iwren T Tuinman jE van Dijk e C Bontenbal werden IHJ acclamatis herkozen Voor l t seizoen 1941 werden plannen ontworpen terwijl de p r en propagandacommiïsie met nleiw ideeën de noodige propaganda voorde athletiek hoopt te maken Plannen om e geraken tot de hwjbalsport beoefening werden nader w gewerkt zoodat de mc elijkheid staat dat ook voor ie a s competitie vereeniging wordt ingeschreven Verdere uitbreiding zal worden gegeven aan de juraorenathle iekb fening De hoop werd uitgesproken dat in dit seizoen Achilles weer met jeugd de jortvelden zal bevolken Aan het inde dier vergadering bradit de voorzitter de heer T Tuinma hulde aan allen die ook in 1940 n krachten voor AchiHes gaven en M sprak de hoop uit dat 1941 een ge dige bloei voor de vereeniging met w mede zal brengen BILJARTEN Ter Gouw Ryswijk 1022 IN CADREPARTIJEN ZEGE BEHOl DEN In de Zaterdag in de sociëteit Oj Genoegen gespcelJen wcdstryd W schen de Rijswijksche Biljartverff mg en de Eitjartclub Tor Gotf heeft de Rijswijksche den Gouwe na een gmote nederlaag bezorgd Wist übregrocp het nog tot een gelijke u slag te brengen door van de 8 parf f j er 4 te winnen de cadregroep bra het er wel heel slecht af door slecn 1 van de 8 partijen te w nnen De totaaiuitslag was dus 22 10 Ryswijk Zeer interessant was de laatste zestien gespeelde partijpn n l tusscB de hppren L Homoman van R us en J Bokhoven van Ter G ouw DjI wel in rik opzirht hPt hooglepunl den wi d trijd al k m dc c p irtij ii dp m I nvlm rf p drn ml riitJ j Bd OOI OQtva tkir kwame aZw J C Wt Uett M r De tWek ïenl den o tx Ni ten 4 JttC