Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

MAANDAG 17 FEBRUARI 19411 jAdvertentiëii Heden overleed in het St Jjozef Paviljora zacht en Halm verzien van de H H $ 3aaanenton der Stervenden mijn geMefde Zuster ADRIANA SfTEES Weduwe van Cornelia Adrlam Venijl in den ouderdjm van 83 jaar G STEZN TW St Jozef Pavajo Pouda 16 Februari IMl Nieuwehaven 230 QS25 22 Heden overleed tot onze diepe droefhnd geheel eraverwacht onze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder Zuster Behuwdzuster en Tante KJiBOA VERZA L Weduwe van Leendert Pieter KuUk m den ouderdom van 78 jaar Schiedam P KULIK M KULIK Hammer Hillegfrsberg N KROMME Kulik C KROMME Sdüedam M KULIK T KULIK en Verlot e L P KULIK W KULIK P KUUK K F KUUK Schiedam 15 Febr 1941 Graaf Florisstraat 66 De teraardebestoHin zal plaats hebben Woensdag 19 Februari a s op de Algem Begraafpbaita te Gouda Vertrek van öroeneweg 23 te 1 uur U K26 4ü Voor direct QEVRAAQD HUISHOUDSTEN P O 40 jr in klein gezin waarvan vrouw ziek is Coed salaris en goede behandeling GREEBE Kamemelksloc 76 Ooada O 5206 Te huur gevraagd gemeubileerde ZIT SLAAPKAMER met gebr van keuken Br no O 522 bur v d blad 5 1 Duisteii nis Bevaar rUe Tastrol beschermt U FEILLOOS I Voorkomt in hel diepste duister oagetukken en verdrinken Past altijd direct afneembaar paart dure batterijen leverbaar naanvr met inschuilstok etc VRACHTVRIJ THUIS Da 60 cents per postwissel of op giro 81804 Zware uitvoering 85 ets De zeer duistere avonden zijn op komsti Om leleurstellinK te voorkomen is het aangeraden direct te bestellen bij het Hoofdagentschap vuor Nederland Kunsthandel PIERRE VAN ARCKEL Le den 1331 22 p Advert f ntiëns ANDERE BLADEN worden zonder eenige prijsverhooging door onze ADVtRTENTIEAFDEEUNG geplaotsl Bi opgaven voor meerdere blodan is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU GOUDA MARKT 31 Bijzonder droevig is bet dat in het Oosten des lands een sanatoriuili door brandbommen is beschadigd Vier Engelsche vhegtuigen zijn bij de aanvallen der Engelschen door de de Duitsche verdedigers neergeschoten verpleegsters van het St Franciscusziekesdiuis dat door een voltreffer is getroffen Bovendien zyn een verpleegster en twee kinderen die onder puin ijn bedolven vermist Het dak van het ziekenhuis is geheel verbrand De brand was zeer lievig zoodat de geheele Zondag aan het naWuBschen moest worden besteed Een bom trof ook het zusterverblijf waar groote verwoestingen zijn aangericht Slechts aan het snelle en kordate optreden van leiding en personeel van liet ziekenhuis is het te danken dat er niet nog meer slachtoffers zijn te betreuren Bij het begin van den luchtaanval is met de ontruiming van iet ziekenhuis begonnen en ook na den bomlnslag is daarmede krachtig doorgegaan In de omgeving van het ziekenhuis zijn vier huizen vernield Buiten Rotterdam is een groot aantal steden eh dorpen aangevallen Daarbij zljn verschillende particuliere huizen en boerderijen beschadigd Het aantal daarvan loopt ih de honderden EEN VERDUIOELUKING 10 Januari j l verscheen verordening nj S 1941 van den Rijkscommissari over de aanmeldingeplicht van persocHi die geheel of gedeeltelijk van Joooschen bloede zon De beteckenis van deze verordening heeft ofschoon zij absoluut duidelijk is allerlei vragen doen rijzen Er wordt daarom nogmaais op hel volgende gewezen j tweede beurt maakte de R r serie van JM jWBiten een die a in ma l 5 te8 BU doo derfBluke aeme uit ïün evenwicht i n ge i er van i n eigen pel niets Ti m Maar in dit geval cheen M een stunuleerende invloed te Ofschoon deze Ter Gouw tet meer in laat waa de partü J eindigt hö toch BOg B Jffiïé van 50 tegen Homeraaa SF Mr SELUK MiEUWS Bergambacht WERK WORD HIBVA ojiantai werklooïen ia in de afge S week gedaald van 78 tot 65 jj ltog vindt haar ooizaak in het JJ van den arbeid door eoi l iwnit werkloozen nTieineenteluke wökverachatOnMê aU gevolg van de vorst geJ atftd hebben aUl gelegen zullen Ldag weer een aanvang nemen trbeid m de tamnerfabriek j it heden hervat Boskoop Mff JAARVEKGAOESING VAN Jg BOSKOOPSCHE VEUJNG jatiHariaaen gekiüdlgcl IMO bedroeg fSBJtH Be Coop Vereeniging De Boskoop1 niling hield Vr dag baar 2Sate uneqadering Ter gelegenlieid van Jubil uiu was het veilinggebouw mUjIllK versierd Ki jle opening huldigde de heer fotanan den heer Adr van Leeuwen trotter die 2S jaar in het t e0 1 litUng heeft Namens de vereoJiiiig bood hu htm een wandelstok ADR VAN LEEXrWEN Eiffen foto De heer KL van Kleef veilingmeesler fajkiteerde het bestuur met het ahereif vereenigingsjubileum en bood umens de medewerkers bloemen aan De heer J v d Broek concierge der idiiiig verbond aan zijn gelukwenidisii de aanbieding van de wijziging ia het cijferbord De heer B Lienemim oud veilmgmecster en besluurstd sprak tveneens waardeerende oorden Een bloemenhulde werd itvanfen van de Harmonie Excellior en schrifteiyke gelukwenschen knmen o a in vao de heeren Jacobi a Zwartend ik alsmede van den heer l C Zwart te Zoetermeer Uit het verslag van den penning eester bleek dat er een kassaMo ia 307 24 Het verslag van den veilingmeester wmeldde dat in het afjeloopen jaar OJ veilingen zjjn gehouden Aan kloemen is geveild voor een bedrag M ƒ 55 226 77 bloemen opgehouden f uit de hand verkocht ƒ 1 392 06 W beshulst ƒ 2 457 totale omzet 59 l 75 83 De ontvangsten van de o van het Landbouwcrisisionds i568 26 Vervolgens is een tweede jubilaris Pkuldigd de heer C v d WilMk Hz 25 jaar deel van het bestuur als iniissaris heeft uitgemaakt Hem wi namens de vereeniging een klok Wjebode t jaarverslag noemde 1940 een wordeehg jaar wees op het verras M nelle herstel na de oorlogsdagen 5 tateerde dat gezien de omstan Peden de vereeiMging er nog goed oojgekomen De aftredende bestuursleden de fo H van Gemeren Jac C Kerk t de aftredende commissaris de f u Hoo tmaa werden herttozen oegrooting oor 1941 werd vast Mop ƒ 60 000 Jai slotte werd besloten aan de r Oeen procent terug tc betalen van w extn inhouding Nieuwerkerk a d IJ el i NELL OVESLEDEN Vaoraaastaande flgaar op Landbonwgebied ï Capelle a d Ussel is op 68jari l ft d overleden de heer JohanJ J 11 in leven voorzitter der Coöp JiMbouwvereeniging te Nieuwerkerk Ussel bestuurslid van den Bond W t lanmaalderijen in NederP bestuurslid Coöp Boerenleen Nieuwerkerk a d Ussel oud ttursüd CSir Nat Schoolvereeni bestuurslid de Chr Hist Kiesver f en oud lid van den raad te J a d Ussel Voorts nam de r ledene een vooraanstaande plaats j van andere organisaties in j zeer groote belangstelling Zaterdagmiddag op Algemeene ïïfMfplaats te Capelle a d Ussel de estelUng plaats gehad WlOEP TEGEN VEWHJNNING VOOR GRASDROGEKU Bm ï y vernemen is het kerkbeJ der Ned Herv Kerk voomemenif B l n egen het besluit van ion aï aan de Coöp Land efeeniging vergunning werd t hd tot het bouwen en in bedrijf gen van een grasdrogerü BUBGERUIKE STAND Geboren Hendrika Huiberta d van A Be en KL van deo Heave milem L van A den UQl en C A v d Spek WERKVERSCBAFTING OP HET LAND VertcliiUende wcrkloozen werden in werkveracfaaifuig geplaatst zoowel in deze gemeente als m Zevenhuizen I e ia uitvoering zUnde werkobjecten zun galiaatieen draineeringswerken van weide i bouwland Ouderkerk a d IJMel IVBOfim BI B DEaMANS U JMT bd ie N V Vu der Gieoea Zaterdag hodacht de heer N Uoldermans aüuer dat hu voor 25 jaar in dienst trad hü de N V Van der Gieasen s ScheepsbouwbedTflt te Krimpen a d UaseL Aanvankelyk als boekhouder benoemd legde hij zulk een ver en bekwaamheid an den dag dat hu in den loop der jaren als procuratiehouder in de firma werd opgenomen Ontelbaar haaut waren de blijken van belangstelling die de jubilaris in den loop van Zatei dag mocht ontvangen Talryke rsonen deden hem zoowel persoonlijk alsschirifteluk hun gelukwenschen toekcor en Een schat van bloemstukken o a van firmanten commissarissen i kantoorpersoneel e a werd aan z n woning bezorgd Recuwük VEBGADEBING CHB NAT SCHOOL De Vereeniging tot stichting en instandhouding van scheen met den Bijbel hield een ledenveftadering De vergadering werd geopend door den voorzitter den heer M Zwijnenburg met het lezen van psalm 127 en gebed In zijn openingswoord herdacht de voorzitter het overlijden van den penningmeester van de sohool den heer J C Hagen die veel heeft gedaan in het belang van de schooi en m wien het bestuur veel heeft verloren Uit het jaarverslag bleek dat bet gemiddeld aantal leerlingen in het algeloopen jaar 122 bedroeg De aftredende bestuursleden de heeren M Zwynenburg en J Batelaan werden herkozen In de vacature van wyien den heer J C Hagen werd benoemd de heer C J van Otterloo De heer M Zwijnenburg werd bij acclamatie herkozen als voorzitter De vergadering w erd door ds P Warmenhoven met dankgebed gesloten GOED AFGELOOPEN Een door den heer H Dhondt bestuurde personen auto waarin de heer L J V d Werf diens echtgenoote en nog eenige familieleden zaten geraak te op den Oud Reeuwükscheweg van den weg en k wam in aanraking met een lichtmast De auto reed daarop in de langs den weg loopende sloot doch bleef gelukkig aan den waterkant hangen De mzittenden konden alle ongedeerd de a ito verlaten waarna deze later op d kant is gehaald inPPKNHOK VEEDWUNT Usbaan krtJgt weer oode afzetting De Ijsbaan van de IJsclub Wilhelmma op de Breevaart was vroeger sieeds afgezet met paaltjes en touwen Eenige jaren geleden werd deze afzetting vervangen door hekwerk met iippeiïgaas Al spoedig bleek dat het schaatsrydcnd publiek zich op de op die manier afgezette ijsbaan niet thuis voelde Vorig jaar wenschten vele schaaASUe hebbers om die reden dan ook geen gebraik te maken van de baan daar men niet m een kippenhok wilde schaatsen zoo werd er gezegd Het bestuur van de IJsclub neeft een en ander ingezien en besloten de hekken met kippengaas te vcrkoopen In de toekomst zal de baan weer op de oude manier paaltjes met touwen worden afgezet Schoonhoven HEKKEN LANGS OUDE HAVEN Nadat twee weken geleden op een Zaterdagavond twee personen kort r o elkaar op de zelfde plaats op de Ouden Haven te water geloopen waren is men tbana begomien om evenals langs de Haven en Voorhaven hekken langs het water te plaatsen Als de hekken klaar zun ligt het in de bedoeling ze wit te schilderen WINTERHIXP NEDERLAND De opbrengst van de Vrijdag en Zaterdag gehouden huis en straatcollecte met de verkeersspeldjes ten bate van de stichting Winterhulp Nederland heeft te dezer stede ƒ 101 72 Mi opgebracht GELD EN GOEDEREN NEDERL BELGISCHE HANDEL De Nederlandsche Kamer van Kqophandcl voor BelgiE en Luxemburg heeft onlangs een enquête ingesteld naar de goederen die Nederland en België elkaar zouden kunnen leveren Ter aanvulling op de vroeger gepubliceerde lysten deeit de Kamer mede dat de volgende goederen in aanmerking komen voor export uit Nederland textieltechnische artikelen zooals schietspoelen slaglappen e a en verder hardmetalen gereedschappen trekgereedschappen met hardmetaal trekringen me hardmetaal trekdooms met hardmetaal profieltrekmatrijzen pro fieltrekringen dieptrekmatryzen enz Tot de goederen welke vopr export ui België in aanmerking komen behcioren een aantal chemische produc ttn waarvan de lijst ter inzage is op de Kamer Tot de goederen die Nederland wenscht te importeeren behooren trina riumfosfaat en natriummetasilicaat MARKTBERICHTEN £ 1£RVEII IN G ROERMOND 17 Febr Aanvoer 3 000 000 eieren Kleine ffroou n oMlvm eren volgens vastgesteldepryzen KAASMARKT OVDEWATtK februari Geen aanvoer BUITENUND DUITSCHLAND LKGKRBeRlCHT VAN BEDBN Aanvallen op vliegvelden havenweiicen eax NanmK knoelsche scherts VSRUEZBN Het Ojpfie bevel der weemwcht deeh mede Een duikboot beeft ll OOO ton v andelijke koopvaardüscheeparuimte tot zinkea gebracht Een tweede duikboot die tot dusverre 20 000 ton tot zinken had gebracht kon haar resultaat ver hocgea tot 24 000 ton vemietigds vyandeluke koopvaardyscheepsruimte VerkenninenrUemi hebben ten No H den van Great S nnouth een groot koopvaardüschip door bmonien zwaar beschadigd en ten Westen van Ierland een klein stoomschip tot zinken gebracht Geslaagde aanvaUen Rebben gevechtsvliegtuigen gisteren gedaan op vliegvelden troepenkampen havenwerken en een wapenfabriek in het Zuidoosten van Engeland Op den grond staande vliegtuigen en een vKegfersnest werdendoor bomtrellera en boordwapena vernield Het ketelhuis en de werkplaatsen van een moata fabriek werden door bommen van zwaar kaliber getroffen Ten Nayrdoosten van Peterhead is een vijandelijk vracht en passagiersschip van 600C ton in enkele sconden gezonken nadat het door bommen recbtiitreeks was getroffen Door dit resultaat heeft een groep gevechtsvliegera in den strüd tegen Engeland en Noorwegen in totaal 160 00Ü to vijandelijke scheepsruimte vernietigd Ook op 16 Februari herft verdragend geschut van het leger voor den oorlog belangrijke doelen in het Zuidoosten van Engeland beschoten In Cyrenaica heeft de Duitsche luchtmacht talrijke vijandeluke vrachtauto s én pantserwagens vernietigd en benT zine opslagplaatsen en tenten in brand geschoten Bi een aanval van jagers op het eiland Malta lieeft de vijand bij luchtgevechten drie vliegtuigen van het type Hurricane vwloren In den afge J loopen nacht hebben Duitsche ge vechtsvliegers troepenconcentratie om Ben azi met succes aangevallen Twee vijaodel ke vliegtuigen die het bezette gebied trachtten binnen ie vlegen zijn reeds aan de Kanaalkust in een ïuchtgevecht neergeschoten Luchtafweergeschut heeft in den loop van den 15en Februari in het kustgebied nog twee Britsche vliegtuigen en 16 Februari in totaal 18 vliegjuigen heeft verloren Vgf eiifcn vliegtuigen worden vermist iTaliê L GBRBE 1C HT VAN HeOEN ARTILLERIE BEDRIJVIGBEra IN DEN SECTOR CHERr Aanvallen te Dzjarajl Het 255ste communiqué Van et Italiaigische hoofdkwartier luidt Aan het Gi eksche front uiirden de gevechten gisteren voort in hel bijzondef in den sector van het 11de leger Onze luchtmacht afdeelingen hebben 6ases verbindmgswegen en verdedigingswerken van den vijand krachtig gebombardeerd en concentra ties van troepen en voertuigen ij scheervlucht bestookt met lichte bommen en machinegeweervuur Een vijandelijk vliegtuig is neerge hoten Ir den nacht van 15 op 16 Februari hebben onze bommenwerpers met duidelijk succes treffers geplaatst op het vliegveld Mikabba op Maaa Jachtvliegtuigen van het Duitsche vliegercorps hebben boven het eüand drie Hurricanes neergeschoten Te Dzjarraboeb heeft de vijand op 12 en 14 Februari met buitergewone heftigheid zijn aanvallen hervat waarbij hi op groote schaal gebruik maakte van gemechaniseerde stnjdmiddelen Zün aanvallen braken tegen den tegenstand van onze dappere troepen Afdcclingen van het Duitsche vliegercorps hebben vijandelijke luchtbases verbindingswegen en Engelsche afdeelingen van gemechaniseerde strijdmiddelen hevig gebombardeerd Een der Duitsche bommenwerpers is niet teruggekeerd In de Egeische Zee is een vijandelijke luchtbasis op het eiland Kreta bestookt met bommen van zwaar en liobt kaliber In den scctor Cheren in Oost Afrika bedrijvigheid der artillerie aan weerskanten In den sector Kenya is op een sterke colonne vraciitwagens die getracht had onze stellingen te naderen onmiddellijk een tegenaanval ondernomen De vijand moest zich met aanzienlijke verliezen aan menschen en materiaal terugtrekken Onze luchtmacht afdeelingen blijven de operatira op den begaoen grond voortdurend steunen Bij den aanval dien de vijand in den nacht van 15 op 16 Februari op Brindisi heeft ondernomen is behalve de twee vliegtuigen waarvan in het 2S4st weermachtbericht melding is gemaakt nog een derde vijandelijk v4iiëgtuig neergeschoten BINNENUND ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN Negentien dooden et A N P meldt De Engelsche luchtaanvallen in het afgeloopen weekeinde vooral m den nacht van Zaterdag pp Zondag hebben in ons land onder de burgerbevolking in totaal 19 dooden en dertig gewonden onder wie elf zwaar gewonden geëischt alsmede drie vermisten Wederom moest Rottordam het grootste aandeel dragen In totaal zijn daar negen burgers gedood acht zwaar gewond en elf licht gewond Ofcier de dooden bevinden zich e r patiënten en drie akhidsruimte gevraagd in of ontrek van Gouda ± COO ó 1000 M Wevea ao Q 527 butoa v d blad TBEnma bakwkhi c ca Wa fl a rt idele Brjg lUS lUUnC IM U ST T im i ilU VJIN MAAMDAQ 11 HEBIDAB IMl OOGE PUrOBN f 1000 tTsri laiss aoMi t ao SM M61 TSSa 8M7 MSSl 17730 UWU 1 aoc Msa eea ea tsm aaa t IM iwa aom aas Ha mt sios uss4 iMit i4aM IM7S ison aosso FSEMIEM VAM ƒ t a sas 4 iiaa a3 830 asi ass SSl usa iiittt laas 1188 IIMO aoMi 3107 3143 3161 3173 3383 MSS atiOe afiua aaaa 2aK IWUtl 3tltt 38 3783 37U SBU M b 28V6 jaxi aoiHi 3140 31 1 3613 8831 S S8 S ill awib s 4UiB 4UIW 4ie4 im 4333 4 U 4488 M a 4717 4 iü3 4 IQ 4UU7 4830 4llbU OM 0088 ais 6S1Ï 670 MIK ösei bttütf 8143 e36U 8373 3U0 442 D isa ea07 SMJ bU4S 7U4e 7094 7134 I3U 7337 Tana 78 ia 7880 7SM 1407 74J0 7833 7841 7803 7811 TSii laa Taau TtKta 7i 7a KUW aU84 8313 8308 biMO MWi M7 a o 87M Itatia SIS 8V 8 BlUl S807 bjiO SSM sao7 Ml s a VMJ IWBl eisaa 8714 IW18 11K 1 10333 18848 10633 10883 10846 10 iM 1WU3 tOWM 10377 iUU88 11003 11888 llOSl 11068 111U8 11318 11348 11368 11387 11317 11333 11401 Ul 37 11837 13048 13U33 111330 13383 13637 13648 13 1 13i 71 13373 13068 13138 13373 13474 136U4 13083 13618 13CU1 13781 13840 13873 13800 13308 14037 14103 14166 14188 lt3i 4 144J6 1M64 14673 14737 14738 14740 14328 14888 16006 16071 16673 16883 16866 18041 18074 18164 18185 16348 16330 16380 18607 1IUU3 lliwa 17108 1 13i7 l aoi 171106 11308 1 3 3 K438 l M a 17 ia 17617 17641 17804 17866 18074 18071 i8136 18384 US30 18638 18631 18647 18870 18145 18764 18010 18038 18108 ISll 18200 1333a 18386 183 7 18833 1 6 0 1 886 1S78S 18783 18800 1S81S 18888 19973 18883 30044 30086 20007 20136 20880 20433 30489 20482 20864 20830 20837 361 310 817 76 4 617 S6 908 833 1128 1164 1187 1486 1490 1487 184 1070 1731 2011 2043 31U3 2373 2380 3470 2739 3834 3644 2883 2888 3016 3 38 3333 3364 3063 8683 3618 3868 3683 3oiMI 4338 4300 4318 4708 4737 48U3 4884 6013 6030 6338 6303 63oa 6648 6680 6680 6778 6784 6880 6010 8022 8041 8331 8343 0308 8808 634 6878 8861 86 688T 7367 7388 7431 7708 7738 7763 8038 8 6 8038 8807 W68 8432 8807 iSaS 8683 8008 as S838 8338 8334 8348 577 8686 8013 880 SSSS MI7S S3 449 686 863 1337 IMa 1783 1803 ai 66 2483 aaei 30311 3387 3830 8888 48 je 804 GEEH PB£M1£H 6 74 88 107 133 188 360 402 403 411 468 71 601 31 661 83 783 776 loos 1007 1060 1083 1116 1128 138 1837 1416 1438 1441 1461 1634 1640 1648 1617 1837 1830 irts 2268 3666 3817 3160 3460 3763 4181 4662 4631 6148 6473 6686 6980 6368 6606 8780 7108 7681 7858 8117 8464 8781 9016 1833 2183 3481 3884 3063 34 l 3718 4130 4616 4839 6144 6447 6637 6966 6366 8488 8787 7088 193 2311 3683 3833 3161 8480 3784 4301 4670 4633 6160 6478 6706 6986 8388 8644 1888 2337 2700 398 3333 3636 3817 4319 4636 4918 617 6630 6773 6003 6338 6630 1V13 3328 3681 3840 3317 3481 3783 4316 4671 4880 6163 6611 6713 8000 8388 8663 1636 3111 3489 3866 3142 8S16 3683 4J17 4466 4813 6030 sor 388 6414 WOe 6617 8883 Mdo 188 43 486 6481 687 S7 6 7082 7074 7243 7638 8038 8386 8596 saoe 28 676 S88S i3ia 7470 7473 7667 7681 7608 7824 W4S 7863 7868 7858 7888 7944 07U aO 0 107 8117 8146 8168 463 8464 8480 8464 8638 8680 83 ri08 71 8761 8773 8788 8 8S76 007 9016 8084 276 87 ia S 10 S 643 833 733 mW TI5 7S7 7 7 itOla 10020 lObte 10073 10083 10095 10080 10143 10148 10160 iei 7 101S8 10200 10304 10206 18218 10320 10273 10318 10343 10413 10 18 10t 10664 10S98 10828 10440 10862 10685 1074S Wtn loaofi 10 47 10870 10375 loaai to 2S looso 10034 i04i llllO 111S8 11280 11261 11266 11837 11348 1U70 11372 11378 IU 8 11407 lt 71 11472 11478 11477 11482 11480 11602 11507 11612 11S7S 11801 11884 11708 11772 11801 IISOS 11838 1186S lUTS IlSll 11046 11 78 12008 13038 Ua 2 12080 1217 13314 iSta 12284 123S1 12SS 12340 12848 12351 12S t38 t 123 IS424 1S 0 12442 Ut8 12483 12668 13667 12650 ISSOS 12677 latSO 1M14 12817 12 3 12441 12868 138 8 12744 12810 13887 12923 laOOe 12 7 12278 13641 18058 18078 18040 13110 18120 Uiaa 1S1S4 13234 1S3 7 18298 1SS72 13416 18414 18417 13480 1 441 1 4H 18604 18584 1801 13860 ia M 1S470 18744 137S a2 18444 ISStl 18863 13878 18838 13 50 1 06 14081 14104 I418S 14122 14127 1413 14172 14288 1428S 14278 142 14800 14802 1480 14314 14333 143a 14884 14433 14808 14457 14884 I44S4 14716 14784 14781 14772 14744 147 14S13 l ai4 148 4 l ai2 14430 1 44 1 73 1 B 3 15007 15044 18120 1512 15144 Ut 8 ISMl 18214 16223 16304 15818 1SS34 16355 15873 15434 184IS 15S4S 18650 15584 16594 16863 16714 16740 15743 1$75T 18784 1S806 16818 15830 15881 1688 15813 15958 I4D13 18027 n043 14044 14101 16116 18125 16133 18183 14185 16214 18231 18238 14381 142 18389 18373 182S3 18814 14815 ia3 18344 14381 18486 14475 18477 18648 16553 14580 18818 1888 1648 18735 14724 187S1 18773 187 3 18798 18820 14834 1 488 18464 18883 14872 18848 17013 17140 171M 171 3 17304 17364 1735T J7Ï84 17297 1731 17330 17370 17398 173 4 1740 17438 1748417681 1764 176 8 17841 1T846 17873 17874 174 4 17714 1775S 17783 17804 17813 17833 1787 17878 17 3 17968 17 88 1801214034 14004 I413T 14145 18335 18346 18366 18378 18481 1848 18504 14684 1458 1 800 18633 1 860 18737 14743 18788 1878 14808 18436 18884 18883 18878 1SS7B 188 4 14 30 18 48 18 4718 44 tSOOa 1 00 1 012 18030 1 087 18ll4 1 13 1 158 1 18 1 1 4 1 208 183 3 1 3 14 1 3 6 1 404 1940 1 454 1 47 1 4 4 1 688 1 412 lanS 194 8 1 721 1 731 18748 1 758 1 787 1 414 1 CI0 1 046 30043 30060 30163 W1S3 301 30207 20334 202412 285 30385 20244 30314 20381 20838 2041 20444 20454 304 20445 eS 30540 90544 30644 206 5 3080 20863 30468 3084 M8 3 2im 30738 20784 20808 20810 20815 30444 2aen8 3088SaMl 20 20 2a 4 20 60 20 4 OMGECOniCSERO Vtrbetertngcii Bde kluw I3 ic luat PremMn van t 70 8437 moet HJa 8 37 Oecn PnmMn 532 moet i a 582 IM Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherlj AARDAPPELEN De Voedselcommissaria voor Zuid HoUand vestigt de aandacht van aardappeltelers nogmaals op het volgende Telers die hun aardappelen op contract verkocht hebben aaiu de Provinciale Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten P LC A zijn verplicht de vertegenwoordigers van den kooper P I CA ta allen t jde ter controle tot de plaaU van opslag toe te kten terwüJ zij deze aardappelen vandaar niet mogen vu wqderen sender toestemming van den kooper P I C A Bü levering waarvan de telers altyd bericht moeten ootvancen van de Plaatseli ke Bureauhouders moet steeds een Opzichter ot Controleur der P I C A aanwezig zijn die het afleveringsbriefje mede onderteeksnt Het afleveren en vervoeren van alle o ien niet aan de PXC A verkochte consumptie aardappelen is den telers eveneens verbodeo tenzij deze levering m opdracht van de P I C A of V3 N A plaats vindt Het aflevenngsbriefje dat hierby wordt verstrdtt dienen zy als bewusstuk te bewaren Dit geidt zoowel voor telers woonachtig binnen een oonsuDiptiegebied als taruien het productiegel ed 1821 54 Volgens art 2 der verordening wordt als geheel of gedeelt a k van Joodschen bloede beschouwd icnnand die ook maar één voljoodsdieii grootvader of voljoodsdie grootmoeder afstamt Als voljoodsch geldt een Croctvader zonder meer wanneer deze lid is of geweest is van een joodsche gemeente De aanmeldingsplicht der Joden Aanmelden moet zich dus ieder die ook slechts één Joodschen grootouder gehad bedt Zijn geen van de vier grootouders ooit lid geweest van een Joodsche gemeente dan kan er desalniettemin toch een aanmeldingsplicht bestaan namelijk dan wanneer één dezer grootouders naar het ras voljoodsch was d w i wanneer diens beide ouders Joden waren Het Ud zijn van een Joodsche godsdienstige gemeenschap is als zoodanig dus niet van belang maar alleen als bew smiddel voor het ras Aangezien het verzuimen van de aanmeldingsplicht strafbaar is kan ieder slechts dringend aangeraden worden bovenstaande in acht te nemen