Goudsche Courant, maandag 17 februari 1941

88H m 884 87 93K 90 81 H 944 lis IS 814 934 f MS 4 4 874 894 894 MAANDAG 17 FEBRUARI 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE 8teatsle Biiif B FONDSEN NcdcrUmI liiM iï SI M 4IX 4 M 13N UH 3B 8S 94H S0 4 84 li 594 i a 2 78 01 84 811 87 861 W 84 M 9fli 84 m 88 99H 1 4 1 164 9fi 8b Is BEüRSuvtRZICHT AANBESTEDING Te Zvtolle is aanbesteed de iierbouw V an een brug v an gewai end beton Dver de Veeneleidmg Stouwebrug 10 den weg den Ham Vriezenvecn alsinede de uitvoering van de bijbehoorende werken HiMgste mschrijfster was de firma gebrs Reekers Vrierenveen voor ƒ 12 598 Laagste van Heteren s aannemersbe drijf te Almelo voor ƒ 5 480 D Zat r iAK leent xiLh voorai in t icifi nHooidge b Mek luct in het btj ndcr voor om Wigiyk btursaliair JJe vei eiurn va htt beuihuur tot rn iat r Ujct Up weil e de atfd re uiteiaaM ne m d t diid Hiejmwk i eker nK hnud i Cl iel de btdrjv g tid np d pfuctenbeuis W Aiii terda n l ftekkeh k pog mef fcr wa vtl n ei v e ie ds n m ar op de incettte afdee uvgen ontwikkield xich UKh ftn kleUK txrweg ng De bic i im i M a z ak eu in hoofdEaatc nvoem dii utndtn geschreven aftn hel voor de houcfcPTs vin Anx ikaapïsche fondsen tegtnval t nde vetvl lcK p ü New ork Op een wx htrpr l re b tHT alb uch g te t n tit W t trec t h i vol okktn wfta in n met ooib cid rn de d ng dt gisteicn a 4atar p aais vt maakte den ook e n minder p zier gei ndmk Dt A n nkaariM he waan n ofidervonden her var ckn onimddeUijken teiU ï UR tn weidt n o r d gelTee e uue op etn Op de ioca e mai k i voelde ni n hiervan den tt tigaag De sten n M was be aa d e drukt Er wai eentg materiaal n de markt en hoewel ditt veite van omvangrijk w had de marKt een gerin opneming vei noijcn daaL de koop i th chul hle dm Bi de openmi werd in vnjwel alle nibr eken bened n de l0tt i tjxen van Vrijdai schande d en otvder beurstijd viel nog e fi t d e fr wakk Hig te cor ate ren O ie kwamen eerriffe punten beneden 330 terecM De A 1 r kaansche petrrl iMTiaamleelen waren mede iet la r Voei Industriee en bestond weinig beang cIMmï De toonaamitevende aan let en zooals Akn Unilevers en d Phihp aandcelen welke trouwene fep kleine üchaa werden verhatyd d waren iet lager Voor de nwnder conia en aoorten bcitrmden bij a getn orders maar waar noR noteerln gen tot stand kviamcn waren d e meerrn deeK tager De vrheepvaartunie krepT opnieuw ien verlies van een lipe punten te hoeken ook de aanverwante aandeeten waren laff r evena s our e boo an en aai d e rn Hol and Amerika HJn Met de c lniu fond n w f het n et vee beter g t d Am trrdnm bbe zagen rich tenslotte een kleine tiwi ai pMTiXt n ontgaan en waar h t m ipelHk w Ti d Incmi ante soorten laken ff doen werd beneden de twtjien van gisteren affedaan De ikprafdce lr gaf eenige affaire te Jen l voor HVA s hc geen prpaard rinp n rt f n ko r verUging Tn tabakken wa het bi na n W anoselljk om tot laken te geraken enenibah s werden een paar punten lafpe percteerd voor xoove hel verder mnfeHIk w bleek het lecht In de laatste tape m g k om koope n en verkoeper ver ee v ennTTilnff te doen konten De t el irili frwr rkt wm kaïnn a i é tPtaaiffrnrdtwn avcn de 4 nbUiwtl Ml Jcamen handtfl e skn wurbtj op o v r h t peU van Vr d r we d gettamM V Of het overiP vleVn naiuvellik miitatte op tr metken Obllgatlën N der and h fn ¥ waren wein i v r nd rd Voor genetn elii e en t To n faIe thMj + Sn as de rte n ntrg prtJ hondend de affnira wM € kïehv pandbrieven o T et en een fg rrur f dal Alt an e dlnt wU UK fcmnpwt beteekenU RADIONIEUWS y ninsdag IS Pebraari HILVERSUM L 415 M AVJtO 7 38 GraiTvofoonrrvuziek 7 45 Ochtendgymnis tiek 7 S5 GramofoonmtlzJek 8 18 Ochten gymnastiek 8 ID Nieuwsberichten AVP 8 45 C oncertgeboiiw 01 kest opn 1 9 30 Oramofoonmuziek 1000 Moigei wijding 10 13 Gn mofoonmuz ek 10 2s Voor d viouu 10 JO Eneemble Jonny Kroon 1180 HuisliouddijKe wenken II 20 Enbeinb e Junnv Kioon en prnmofoomnu iek 12 15 De Jonfec Acht en solist 12 30 12 33 Almanak 1243 Nieuws en et o nomische berichten ANP 1 O AVRO Aeolian orfeest lla l l Cyclus Groote Nederlander 2 88 Zang en orgeleoneert 2 28 Repor ta e 2 35 Pianovoordracht 3 88 Baoorügc 3 15 C abaretptogram rw 4 IS Vragenuurtje voor de kindeien 5 00 Gramofoonmuvek MS Nieuwseconomische en l eursboeichtcn ANP RVU 5 38 Cyclus Wat leert ons de on wikkellng gang der dieren omtrent het l ven op onze aarde en het levensvn aaffstuk AVRO t St AVRO Amusementsorkest en solist o S 42 Almanak 4 43 Actueel reportage of gra mofootunuuek 7 18 Vragen van den dag ANP 15 Duttsche les 7 30 7 45 P richten Eng 88 Nieuwsberichten ANP 8 15 Fimmuii k oprfc 8 30 Berichten Enï elsch 8 45 Omroeporkiest en s oIiste 9 45 En p sche bericht nANP 18 04 NieuwsbeHchten ANP en lulling HILVERSUM n MIJ 88 KRO 7 38 GramofoonnHiziek 7 45 Ochtendpj mna Mek 8 00 Wij beainren den dag 8 Och tendgymnastick f 30 Nieuwsberichten ANP 45 Gramofoohmiftriek 9 30 Geestelijke muziek gr pi 18 OCk Granvofooo siz ek 1138 ReUgieui muziek Tifr pi 1 12 00 Berichten 12 15 Geraid I ebon en zijn orkem 114 Nieuwsen econom4 che beriHilen ANP I OT GraiTvofoonmuziek 1 14 Gerard l bor tn ziir orkest I 45 Cramofoonmuziek 2Jt Viuowen uurtje 3 88 G amofoonmuzle 4 13 N euw Ifo landSch atrökkwartet 4J8 Graitiofoon misatek ▼ rR e 88 Jeugduitiendinc KR O H trws ecorom sdie en betrrslK ichten ANP 5J Dammsizitk frpl 8 N euwHo landsch strijkkwartet 8 3 Gram ïfronmuziek 8 48 A rtHeele reportage of ersT fooninurlek 7 8 7 15 Vragen van den daK ANP en sluttng E BLAD BUITENLAIID i taanval op Kreta M Oe E GEVECHTEN IN ALBANIË j labswiscbe opperbevel puhh J OTachlbencht nr 253 Het Zl vo K GnekKhe Saw po 8en van den tegenstan oiize stellingen te bereikenge JZiW energieke optreden tnwpf die den vijand zware l L hebben toegebracht nacln van 14 op 15 Februari S iBje vliegtuigen installaties g Sjeerd van de haven La Valletta jiegveld Mikabba op Malta In S Afnka niets van belang op het JJ land Oze vliegtuigen hebber 2Lli useerde strijdniKidelen en fSmv r den vnai lang oe kubt birdctrd Vliegiuigen van het Smbe luchtcorps hebben bombarde2 01 uitgevoerd tegen troepen geïiyenie strijdmiddelen en gemecha jt jtnjdniiddelen Een vliegtuig St terugtekcerd Boven de Ègei Jjj zyn tijdens luchtaanvallen op fLa3 Felirudri twee vyandelyke Ruigen neergehaald In OostAfn f jeft de vycuid in den sector van tó Z Jl verminderd Tijdens nngBacties uitgevoerd na de geiten van IJ Februari heeft men eB verif irren dat de vyand aan ie ver e cn heeft geleden Talïïewapens en veel munitie werden Mraameld Bereden Djouba worden Xjeveciitcn geleverd m de zone van jiaBiii Onze luihtformaties hebben Seftend c nrentraties van troepen Ljooibardierd Een vi andelijke krui fvan het vpe Cairo is getroffen ijjoteen van onze luchtformaties Een aittie vij ndi ijki kruiser die zich jerloonda buiten Mogadiscio werd op je vlucht t lrf en door de snelle tus haikoni van cnze bommenwerpers Vjwdelijkc vligtuiten hebben een Mi t in frythrea aangevallen waar Kn twmtigt 1 inboorlingen werd gedood Twef onzer jichttoestellen wer Jenneergfchi ten De piloten konden jith met hun val chcrm m veiligheid krengen GEVkCMTEN IN ALBANIË In zijn eirniachfbericht no 254 Bukte hot Itil larsche hoofdkwartier iileren het vdgende bekend Zaterdag hebt en zich aan het Griek the front ii den sector van hM elfde leger verwiiKle gevechten afgeipeeld On vlifglu gen hebben t rot pt neon tentratitb m den dienst der inten dsnce gciximbardeerd liNotrd Afi ka hebben vhegtuigen het Du t lu luchtwapen l rachtifde mihtdiiL wtrken van ejan vuande lijte bdsi tl inbardef rd Onze toeiteïen htbbei en vijandelgke lucht baas op hei til nd Krtta gebombar deetd en etnige vliegtuigen beschadui Vnandeliike vliegtuigen hebben KBige brandlKin men van klein kaliber Itworpen op het eiland Rhodos In Oost AJiika zijn aanvallen van denvijind t r het Noordelijke front Inden sector van Keren en dë zone mCarura Niordeluk Eiytrea afge ilaieii In de basis van Djoeba worden de gevechten rtndom Kisimaio voortgezet De vijand heeft eentge luchtaanvallen end rnomen op plaatsen in Ery irea TeMa iavia i een Engelseh vlieg tag door luchtafweergeschut neergehuiU Een ander vaegtuig is neerge Khoten m den sector van Djoeba Vannacht hebben Bntsche vliegtui lenaanvailin ondernomen op Catania Syracuse en Brindisi In laatstgenoemde stad werden twee vliegtuigen door liet fweergesfhut van de vloot neer lehul E n der leden van de bemanning die aan een valscherm omlaag fining is gevangen genomen FRANKRIJK DB ROOD SPAANSCHE HOCBTtLINGEN IN FRANKRIJK Ten aanzien van bet onopgeloste probleem dtr Rood Spaansche vluch ragen in Frankruk verneemt men in bevoegde kringen te Vichy dat de franache rcgeiring er naar streeft vertrek naar Spanje resp Mexico W stand te bren ep In de genoemde fmjen wi t men er op dat voor nuchtehn jen die wegens hun pol e geziiMiheid uit Spanje zun ver n en niet daarheen willen nigkeeren op grond van een over nkomst met td Mexicaansthe rtgec ng pnicipieel de mogelijkheid van yaue naar Mexico bestaat Over dl vluchtelingen die geen WUIieke of crmuneele uitwijkelmgcn 2 noopt men in bevoegde kringen ler met Spanje lot een overeen wmt over het transport naar Spanje lerakfn Men voegt in dit verband r hieraan toe dat tot dtisver noch Viehv noch in Madrid eenigerlei Wreffend contact is gezocht nfnteRtn zijn over het transport de in de bezette lóne aanwezige gJIJnsche vluchtehngen naar Spanje nen de diensfinstantKes van het n he ministerie van Bmnenlandr Zakm rn de £ paansche vluchte3 n i r Spanje lusschen de dienst nties van het FranscW mimater Binnenlanasche Zaken en de 2 n che consulaire autoriteiten in f l onderhandelingen gevoerd d Awver gelejd hebben tot oplos van zekere technische kw ties 1 OOI VOOE SAMENWEKKING pIET DinrSCBLAND der leidende persoonlijkhedeniSi Rasssemblement National tenoy heeft een vertegenwoordiJ Van de France au Travail klaard da de tegenalanders van jS nenwerkmg willen wachten en Winnen en r ach et van bewust J dal ZIJ aan de merewerking van l fijk aan een reorganiaatie van 2 denn inhoud ontnemen S J rat de definitieve over f van Dujt WaBd op Eoce2 achten Men moet miagenS atoeMl een bealiaang nemtn jto feaafd orden uit naam van u I ltoni naMcIien dw den ooril t ftwiM hrtiben en die niet i n dat de toekomst van bet Kicompljceerd wordt AMERIKA Ve A la ri ng van Henry Ford VOOB LKVEKANTIES AAN BBEDE rAKTUEN In een peragecprek heeft Heniy Ford verklaaid dat Amerika oorlogsmateHaal ter beschikking van Engeland xoowel als van de asmogend heden dient te stellen opdat deze kunvechten tot z uitgeput zun H j hoopte dat noch Engeland noch de asraogendheden den oorlog wmnen Wanneer de oorlog echter lang genoeg duurt aldus Ford zullen den Weer een missie naar Engeland Roosevelt heeft den rector van de Farvard uraversiteit James Conant opgedragen zich als leider van een speciale missie per vliegtuig naar Engeland te begeven om wttenschappe lyke mlichtingen die voor de verdedigmg van de Ver Staten van belangi zijn te verzamelen In een verklaring van het Witte Huis wordt hieromtrent nog gezegd dat een persoonlijke bestudcermg van de Eilgelsche wetenschappelijke onderzoekingen en erv armgen van het grootste belang is voor het Amenkaansche programma der lardverde diging De Amerikaansche regeering zal tot dit doel van tijd tot tijd Attie nkaansche geleerden naar Engeland zend n Conant is scheikundige Hij bepleit reedk gertiimen Ujd volleclige hulp van Amerika am Engeland en kortgeleden heeft hij er voor de Se naatscommissie van Buitenlandsche Zaken ook op aar gedrongen dat de Vereenigde Staten aan den oorlog deelnemen aldus het D N B Hopkins terug uit Europa De speciale afgezant van Riiosevelt Harty Hopkins heeft na 7i n terug keer uit Europa o a verklaard dat hij waarschijnlijk m den loop van deze week aan de Senaatscomipissie voor buitenlandsche zaken rapport zal mt brengen van de resultaten van zijn reis Hopkins trad met In byzonder heden over het m behandeling zijnde wetsontwerp tot steua aan Engeland en verklaarde dat de Ëngelschen een eer lijke hulp noodig hadden Hu was van meening zoo zeide hij at zij deze hulp zouden kVijgen Engeland heeft finan cieele hulp noodig doch Hopkins wei gerde eenige ciifers te noemen Hopkins heeft verder nog verklaarddat de Vereenigde Staten Fngelandgeen soldaten ter beschikkirig behoevente itellcn Wat de Engehchcn ontzaggeluk hard noodig hebben is oorlogsmateriaal Chili neemt drie DeenscFe schepen in beslag NOODZAKFLUK VOOR HET NANDELSVERKEER Het DNB meldt uit Santiago de Chili De Chileensche regeering heeft door middel van een decreet de drie m de haven van Talcuhuano liggende Deensche vrachtschepen Lotta Fnda en Helga voor den duur van den oorlog m beslag genomen Zij zullen in de Chileenschen koopvaardijvloot worden opgenomen en onder Chileensche vlag varen De waarde van de schepen en de iniTchling zal door een speciale coinmiisic worden vastgesteld Officieren enl manschappen van de Deensche vrachtschepen worden aan l nd gebracht en ontvangen een maandelyksche schadeloosstclhng voor zoover zij inl Chili willen bhjven Zij kunnen echter ook aan boord van hun schepen blijven en in Chileenschen dienst tégen een nader overeen te komen Ipon verder werken In de motiveering van dit decreet ordt het volgende gezegd Tengevolge van het gebrek aan tonage IS het scheepvaartverkeer van Chili met bet buitenland in een voor het nationale oeconomische leven zorgwekkende mate gedaald Deze toi tand IS een onmiddellijk gevolk van den Europeeschen oorlog waarin ChiU zich neutraal verklaarde De eigen koopvaardijvloot en de door andere landen beschikl aar gestelde tonnage is met voldoende om het genoemde tekort op te heffen Daar niet te voorzien is hoelang deze oor log zal duren is het de plicht vian de regeering naar middelen te zoeken om een voor hel nationale bestaan noodzakeluk handelsverkeer te verkrijgen De eemge mogelgkheid hiertoe is het gebruiken van de in de Chileensche havens gevluchte en ald ar Hilliggen de buitenlandsche tonnage De regeermg heeft deze maatregelen uitsluitend genomen in het levensbelang van het land teneinde het handelsverkeer met andere neutfale landen te kunnen handhaven De maatregel is dringend en moet snel genomen worden Het eigendomarecht komt niet m het gedrang daar aan de reeders een behoorlijkg schadevergoering voor het gebruik van de schopen zal worden betaald en het acheepspersorteel in Chih gastvnjheid zal genieten en geld voor ievenaooderhoud zal ontvangen MERIKM Nieuwe gezant te Londen REKSC EU JONES BENOEMD S P T uit Washington Het departe ment van staat heeft de benoeming van HetndieU Johnion ot gezant van de Ver SUten te Londen bekend gemaakt ENGE ENOSLSCBB TOBrEDOBOOTCN VOittlKAM Volgens berichten uit Bagdad zonden S torpedobooten die Irak m En geland besteld heeft gereed gekomen ïMn Men kan verwachten dat zeer binnenkort de levering zal geschieden De verranging der bestaande inkomstenbelastingen EN DE GEVOliGEN VOOR DE PROVINCIËN HET GEMEENTEFONDS EN DE GEMEENTEN Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretaris generaal van de departementen van Financien en van Bmnenlandsche Zaken tot regeling voor het jaar 1941 van de gevolgen voor de provmcien het Gemeentefonds en de gemeenten van de vervanging van de tot dusver bestaande belaatmgen naar het inkomen door é e n enkele inkomstenbelasting Voorzieningen voor de provinciën Artikel 1 Van de bevoegdheid der provinciën totheffing van opcenten op de hoofdsom der totdusver bestaande inkomstenbeiastihg wordtvoor het laatst gebruik gemaakt ten aa lalenvan het bela tingjaar 1940 1941 Uit de opbi engst van de nieuwe inkomstenbelastinK over het dienstjaar 1641 wordtaan elke provincie uitgekeerd II Een bediag gelijk aan 1 3 gedeelte van de zuivere opbrengst die wegens de te haren behoeve geheven optenten op de hoofdsom der inkonislenbeUstmg over het boekuiestijdvak 1 140 1941 iou zijn verkregen intMen de inkomstenbelasting over het geheele belafiAigiaar 1940 1941 was gehtven Il Een bedrag geljk aan 2 3 gedecHe van bedoelde zuivere opbrengst vermenigvuldigd met een breuk waarvan de teller gelijk is aan het aantal opcenten dat de provincie blijkens de goedgekeurde provinciale l e grooting voor het dienstjaar 1941 voornemens was te heffen op de hoofdsom der inkomstenbelasting over het belastingjaar 1941 1942 en waarvan de noemer gtlijk is aan het op die hoofdsom over het belastingjaar 1940 lMl ge heven aantal opcenten J De data waarop de7e bedragen aan de provinc m uilen worden uitgekccid worden door de sccrciirissen generaal van de depar ten ent i van Financien en van Binnenland sche aken bepaald Voorzieningen Ar tikel 2 I Uit de opbirngst van de nieuwe inkomsten belasting over het dienstjaar 1941 wordt ten bate van het begiooting jaar 1 Mti 1 140 tot en met 10 Apiit 1941 van het Gemeentefond gebracht een b diag gelijk aan 1 gedeelte van de zuivere opbrtngst die ais h ofdsom van de gei eéntefondsbt lasting over het boe kmgstijdvak 1940 1941 zou zijn verkregen m dien de gemeentefondsbelasting ovtr het geheele belastingjaar 1 4 1941 was geheven Dit bedriiR wordt voor de tof passing van dt wet van 15 Juli 1929 Slaat blad no ipst be sciiouwd ais opbri ngst der gemeentefonds t eiasting Artikel 3 Het begrootingsjaar van het Gemeente fonds dat aanvangt op 1 tei 1940 loopt tot m met 31 December 1 il De begrooting voor dit Iiegrootingsjaar Murdt gesplitst ui twee afdeel ngen Artikel 4 Voor het bei rootmgsjaar 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1 41 zullen alS inkomsten van het Gemeentfefonds eerste jftdeeUug geldei En geldeelte van de opbrenj st van deinkomstei belasting over het dienstjaar 1941 tot een bed ag gelijk aan 2 3 g edeeite vande in art kei 2 bedoelde zuivere opbrengst 2 3 gedeelte van de zuivere opbrengstvan v ifttg opctnten op de hoofdsom dervermogei sbelasting geheven op de aanslagenvan hen die belastingplichtig zijn volgensartikel 1 der wet op de V ern ngensbelasting 9J over het boekingstildvak 1941 1941 31 Het voordeelig saWo van het laatst afgesloten dienstiaar Art ikel S U De gei ICC tfn ontvangen uit het Gemeenttfond ieer i afdeehngl over het tijd vak va i 1 Mei 1941 tot en jnet 31 December 1941 een uitkeeimg welke is samengesteld uit de volgende bestanddcelen E n betlrag gelijk aan 2 3 gedeelte vande uitleer n weikc de gemeente over hettijdvak van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 1941 t er in de gemeentefondsbelasting aangeslagen inwoner uit het Gemeentefonds hetftontvangen Een bedrag gelijk aan vijftig procentvan de Jaarwedde van den burgemeester enden secretariV volgens de regeling geldendeop I Januari 1941 welk bedrag nochtans desom van tweeduizend gulden niet ie bovengaat 31 Een bedrag berekend met tocpassmg van de verdeelmgsformule van bet Gemeen tefonds biJ welke berekening de in artikel 4 onder 1 bedoelde uitkefring zal worden aan geMetkt ais opbrengst van de gemeentefonds t e asiing 2l De bepalingen omtrent garantie en limiet alsmetie die omtrent de financiering van de kosten da aru t vofU lfci nde vast gesteld bi de wet van 4 jlaart 19 15 Staatsblad no 74 tHijven onvemunderd van kracht 3 De data waai op de in het eerste lid tiedoelde bedragen aan de gemeenten zullen worden uitgekeerd worden door de secretarissen generaal van de departeminten van Financien en van Bmnenlandsche Zaken tïepaald J r tikel e Van de twvoegdheid der gemeenten t t heffing van 4 ctivten op de hoofdsom der gemeentefondsbeiasting wordt voor het laatst gebruik gemaakt ten aanzien van het lielastingjaar 1940 1941 Artikel 7 rit de opbrengst van de nieuwe inkomsttnbelasdng over het dienstiaar 1941 wordt aan het Gemeentefonds begrootingsjaar 1 Mei 1941 tot en met ÏI December J 4I tweede atdeclmg een uitkeermg gedaafftothet bedrag dat alj ruwere opbitiigst van vijfen zeventig opcenten op de gemtentefondsbelasting zou zijn verkregen over het boeklngstijdvak 1940 1 41 indien de gnneentefondsbelastinx over het belastingjaar 194 1 41was gelieven Ten laste van hit begrootingsjaar 1 Mei 1941 tot en met 31 December 1941 vanhet Gemeentefonds tweede afdeehngl wordtuit de tn het eerste lid bedoelde uitksertngeen uitkeering aan de gemeente gedaan Waarvan liet bediag voor elke gemeente t elljk isaan de zuivere opbrengst die met Inachtneming van het door de gemeente over hetbelastingjaar 1940 1941 geheven aantal opcenten zou zijn verkregen wegens heffingvan opctnttn op de gemeentefoiidsbelasUngover het boekingstijdvak 1940 1941 indien degemeentefond bt lasting over het geheele belastingjaar i 40 194l was geheven De data waarop de in het tweede Udbedoelde uitkeenngen aan de genitenten zullen worden gedaan worden door de secretaris n generaal van de departement vanFinancien en van Binnenlandsche Zaken bepaald Artikel I Het verschil tussehen de in het eerste lid van artikel 7 be loeWe uitkeering aan bet Gemeentefonds en de in het tweede hd v n artikel 7 bedoelde uitkeenngen uit dat fonds WO dt met toevoeging van tic op de rUksbe grooting voor hel dienstjaar 1941 voor dat doel uitgetrokken bedragen bestemd voor aanvullenden steun aan gemeenten volgens regelen door de secretarissen generaal van de departementen van Financien en van Bmnenlandsche Zaken 1e stellen Deze aanvul lende steun komt ten laste van de tweede aSdeelinf van de begrooting voor het Gemeentefonds voor het begrootingslaar l Mei 1941 tot en met 31 December 1 41 Artikel I Voor gemeenten welker grenzen na 1 Mei 1940 zijn of worden gewUugd Jtan bij beschikking van de secreUiissen generaal van de departementen van Firanciln en van Binnenlandsche 2aken van de bepalingei van au besluit worden afgeweken in dien an dat een met de strekking overeenkomende loe asaiiia vaa bet kealuit worde verkreten Artik IC Voor het Jaar IMJ en wlgende Jareii lal aan da pmwfaaU het Gcmaaiitclonds en de garacentes aen aandeel lo de opbreni st van d Inkomstenbetastfnf worden n f ekeerd araanraa da erlMÏiAng nadat aal iMd B vastaesteld Notteringen van Ib Februan OnUCATIBa Staatsleealatea 9es Wh WH ss 94S 98h SS 1 40 1 f 100 4 1 40 1 f MO 4 1 40 la f 100 4 1 40 bU f 100 4 I0 2e f SOO 4 1940 bit f MO 4 f 100 3 1938 f 500 3 1 100 i 1937 I SOO 31 38 100 3 31 j I93S I SOO 3 31 193S OI I 100 31 1935 OI f 500 31 r 1937 O I I 100 S 1937 O I f MO 31937 AO I ƒ 100 1937 AOI I MO Prov en Gem leailiBgea 84 92K l B 98 6 911 SS SOS 91 98 79 4 S4H m 9D SI 81 11 88 914 88 82M 81 2 87 Adam 1930 SVi 84 Dito ie 1937 31 j Apeld Ie OT 31 1 Arnhem 1931 3 Deventer 1920 Dordf 38 31 j 3 Elndh 103S 31 t P offi K 36 3V4 Geld 38 3V DotO j le f 38 3 s Crhaae 1921 Dito 1938 3i z Dito 1937 1 31 t Dito 38 31 2 3 Groning 19 3 Dito 3e 19d8 3 Haarlem igj 3 Dito 38 31 4 3 Helm 1937 3i 4 sHb 193 31 Hllvere 1938 3 a Dito 10J 21 1 Leeuw 938 3 t eiden 1 37 3Vj N HolUud 38 3 Do 2e 38 31 j 3 Dito 8 38 21 j Do 3e 10 138 31 Nljm 2e l 37 31 Rdam 1938 37 4 D o 1 en 3 37 3i j Dito 1 19J8 31 2 Dito 1938 3 3 Schied 3e l 37 31 1 Tilb 1 37 31 2 Ulr Pr 37 3i j D o gem 37 31 Zeeland 1937 3 Z Holl 1937 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e 18 38 3 K7 BvNG 2e 1 37 3i i Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Oem Cred 9001 33000 O 31 Dito C s V 1 2000 3 N Bnkinst 5 4 Aanvalllagea II pntbeekkaakea Alg Fr Hyp b m 2 o verpl uitl Pandbr 13i ï AlgHypbserXY4 A dam Hyp 1 4 D to 31 z Arnh H B Ser E F P br 31 j Bat H pb NN PP 4 Dito C D 31 2 Dr H B d o 31 Fr Gron Hyj 90 S 10 84 86 1 93 861 86 4 Bank Pd 4 Do Da en Va 3 j Do pb 131 2 3 sGrav HB doSVi Gr HypBPb 31 2 Hl H P ser A C 4 Dito ser BD 3 Hnll Hyp B dito 4 Dito ser K 3i Hjp b v Ned Ser M 31 2 Ilisul Nyp b ser AB AA BB 4 D o ser T TA SV Mil v H Cred Pandbr 4 Do lm 1 ïcr pl ultk 31 2 N Hvp b d o 31 2 N Hypb Veend serie K 3i i Do 31 2 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 3 li Ovenjss H b d o 4 Rott Hyp b do4 ld dito 31 2 Sted Hj p b ser K L 31 j Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E 3 Dito 2 verpl ultk I 31 2 WeatI Hyp b EE FFl 31 2 Zwseha RbBk4 Zulder Ryp b 12 ultl KM 87 D o ser K U SI ZH Hypb met verpl uitl 31 a Eente Nad r z Sch varb 4 Bo Sch Hyp b 4 Dito 3 t iBdutr oMleraaBdacaiL AKU obl i MBH Berghs en Jurg Fvd Obl 88K 874 Berkel s Pat tv 3 1 Obl 4 86 9 i 98 1 J 3 7 N 9 4 t Mi Invers 2g p y Werksp NV la h p obL 4 Wilton 4i Llmb Steenk m Obl 4 Bat P Mt p 41 ld ld ObT S t Nederl Obl 4 i Moormaim Cult On Obl 5 Amst Orb b S Muller 3 Nat Gr bei U Idem 1938 4 Ned Cr b b 4 Ned Ind Sp Mt 1802 obl 3 i Miss Kans eo T O Java St Obl S Semarang Joana 38 30K 1B92 1901 ld 4 A dam 1874 100 1 ld A dam Olyrap L 100 3 ld Vlf Kr NHV Het 1888 87 BH AANDl EI EN en CredlatlnsteUlBtn Bank Bol I 4H UI Oi 117 l 139M 1 H 11 ir ns 4 1091 1124 78 105 109 12m Bank aand 1 BaekU dito Ine BanR dito Jav B 500 V a Kasvereen dito N I Esc m dito Nederl Bank A NB V ZA lOOd N H Mij 1250 a Bott B Ver aan TwentscheB A A Indust onderaemtagam Alg Nont eew A ïlS Ad Dr HH a 1964 IIS4 A d Surcrf a 174 7 A ut S rPw W a 1194 S Bat Marg Fahr 1 8 101 V d B ƒ 2 0 1000 r A 1 vdB OW A 1000 115 Dito B 1000 KW B rk Pa Afge st c V aand r en P F Schol e V i 1 0Gouda sle r dito Ml ISR 184 1 H 141 ia 133 1 180 I5f IWv m len 1 09 1 J119 x n 1434 5 IffK 66 u l M SS 49 Gruyter en Zn A iwef aand Dito B wtnstd p Heemaf aard He nek aard Hero Ci nf aand ITrl st m t a lïo andi aard Holl Bet Mil A HoT dr en k A Holl Kans z T A Irt Gew B dito Intern Vise A K F Bev nes dito D o D ef lao Kon N F m b a K I Ho env do 131 Kon N Zoutl A 44 1 K Br Sltieem do 238 Korerscboof lit NV de dito 114 tev n en U C KIS 4 94 1004 m 100 c pr aand 110 Pilo toon r V or A 11 Do Itlfl C pr A 1 11 Do 1800 CpA iirs Lvempf U en Mf 1 1 Meel f d Ned B Ï72 144 C V a 290 N O en S r a 340 Ned Ksbelf dito t N Sch b mil dito 148 N Stf Jtevier A 300 Phil Gloei f751 2 il 644 1 150 2a 131 irs l T 984 ir 1474 afgeit r V A Roti D Ml dito 2M4 Schelde K M d N tsf Scholten dito tmlts trsnaf f d tokv 50 400 a Stokv OO lOOOd St spmn Sp do stoik dito 186 Twijrstra Pref A 1J94Utr AWh f G A 31 Ver BI fb aand 1 Ver Ch I aand iZDito pref 113 Ver GIiVbvA 149 131 in l 2 Ver Pf v Gelder 133 Dito dito p aand 137 Ver N R ab a 194 Ver TOu rf dito llf Vllssingen K f d 196 Warkapoor A dito Ml Wastcrsuikertdito UO WUton r ft A ICI ia IM UO4 10 Dito C pr v A Wayers 1 en W Am Chrvata Am Sincltlnf C V A Stand Br 8 74H 7 C v 10 A Am Tob Cy c ï A 3 R U Colg CvlOARn Gen El Cy Ct V SH SM 14 S 2W m 2234 1 5 a R n Huds MCC Rn Keesp Mc T PI Corp C A N St CvG A R II Unit St Rubber 2474 2474 SI 4 2Ï2 Cv 10 I a A N I tl HU A Dito Nat B v a N I Gas Mij A Dito N Bez V a Tw C St v e s a Am Tel Tr K C V A ISO4 aadalivataaaéftafaB BCanH A 1 H Born S H M A 171 171 Dell At H M d 114 Cuntz en Sch A 124 I Ct enHvR A 21x14 1914 I Inde en Tevea a 138 Ned Wol MU A 704 MIjnfeanvoBdcmamlligeB Bil Mi ie rub A 49S D to Je A 417 400 Boelen M Mt a Singkep T Mi a ITS Petrel ondememtafeB Drd Pfr ICvA ÏS4 ilSi K N Petr MH 100 Ond A 2384 3f 4dllo C v A 3834 Moeara Emm A 2e6 Tarakan P M A Ji4 35 Stand Oil 10 a 25 C v A 36 36 iibkarainiaaiailiigan 187 Hessa Rubber a Ind Rubb c Java iaoutch Preanger R Mi Rotteid Tap Sa atrl Plant Wal tumatra Zuid Preanger 11 884 78 1S5 74 ScbeepvaartmaatschappUen Furness S enA M Ml Zeev aano N ev doudr A M De Maas C v A M i Oostzee A 148S 1 2HI lUI Hande 1v A dam 401 JM2 CultsBrmaalaehappUea Krlan Suiker A 93 89S 146 mi 68 4 Pagottan A SuKer Ct Mu ATjeweng LesionArend burgBesoeki A 185 Mb Soek Landb AAmst Thee C ABan Thee Ru ACoa para Cu Mi TfillPangkeotam Thee 150Pa rNangkar MijRongga Landb ASedcp rult AS rdarf Cult ATe aga PatenganW JavaThee Mt Ins Cult Syndic n Ka TeiioCult Ml a Michiels Am 1 W JavaKlnaC MIJ 13 Olvtrsea 524 4 l It 4 Blailwh Vries A Biitnkorf A JflS 7 Gem E W en W D to Pict W A Gouda KaasTi Mij Hou h A berts A Houth Jongen A Houlh Pont A Mui er WH I A Do 5200175000 A N M V Hav w A ZSab lOOOCvA Woolworth en Co J4 l lf 4 ea TramwegcB 88 Spaar De I Spoor A 1 4 4 1 4 N I Sp w MU AAlch T C gAKansCS C v gAK C South R Coidem pref a 13 ti as 74 184 134 H Dito Cert V g A Ln Pac CvgA Geld Tramw Mlj Ked rl St tr Ml Mad Stoomtr A DIto pref A Ma ang St U A O Java Sttr A Sem Joana A Sem Cheribon A Soerajoedal St It Prolonsatia liaeliinm ym 2H v t U MOOO 40 1 MOOO 4 40 btf t loot 4 1911 I 1000 ai Grootboek obl twenoos ow i C n V inachr t Orootboek ebt S 1030 1 1000 I 1037 1000 3 1030 1000 3 31 t GartHtcaieii 3t t Grootboek oM V t tl4h 91H ItSS Indl 1 1000 tt 1937 IndlC I 1000 3 19S7 Indie f 1000 A 3 Dultïchl fYoung Obl 1000 30 01 t Ban i en CreA Il Kol Bank l 7 113 Ned Ind Handelsb 115 Ned Hand Mt C A U3 iBdBrtrieia AI KunsUDda Unla Berkel s Patent Caivé Olls C faw Cenir Sulkar rokker 187 115 BH 16 U 84H 188 1T H t ver Bros an Uata IIJ IIOK 317 18SK 186H UT 15 i 47H Ned Ford Aut Philips G B V A Dito Prei w A AU Ludi St C T U a R n Am Bembei S A C V 5 18 a Am B cv prei a Am Car and r C WH V Aand Am Fnka C v ld Anac Copp C V td Belhl St C V lOid Chrj l Corp C v A Curtiss Wr Corp C T idem General Motor idem Intern Nickel Cr MA 34 33M 22 V S4 2 1 fl2li S3H C V I a Kennec C C v 10 A 31M 14 R ni t North Am Av C ai 22H 80H m A R n North Am R A C A $ Rep Steel C v A Un States jUeel ld J DiTataaa êM ClW rv C V ld 6A C c South C T 10 A R II h H North A Cy C V A 18sRadio Corp C A 5 i Oost Borneo Ml A 1 Idem pref Aand 3X Petr Oadaniamla8sa Oord Petr Ind Mt C Aand 314 RB iCon Petr Mt tdam XU TKt H Cont OU Cï C y 17 10 idem Mid Cortinenul Pet ë5 11 ft 114 12 C V A m ax Phil Pet C V lOld Shell Un C T 10 id T Wat Aas Oil C T lO SekespTaartaaaatackapMItt Ho l Am LnnAand IW lOSij lOSHlinMJava China Japan Ujn Idem 138 141 186 134 Kon Nad St Moid 148 4 Ji44K a UeH 10 idem 310 168J1 168 137 137 UH Kon Paketv Mu ld 231 iJi Ned Sclwepv hn ld 163 161 Rotterd L oyd Idem 1324 Stoom V Mt Ned id 132 i Int Mere Mar Cy C V 10 A 14M laUieraBdaiBCBilBtaa HandeKv Amst A 4 I 3B h M SiS Javascle Cui mU ld J40 31 Ned lid S Un ld 3 Ver Vorst C M 150 SOO A 1I5 118H m H TakaksaadamaHlBiaa □ el Batav Ml A 181 178 Dell Ml è 1000 C V Idem 3MH Senernball Mtt Idam m WUsonACo CtA 4H 4H Spaarwasaa 411 384 JH 34 1 34M 10H M44 14 Ba tim and Ohia C V idem Shesap 8e Ohio C v 4J 14 3M3W au 4H 10 t 25 a Illinois Cent C v 1N YorkCenU Cv ld Penns Iv R 10 iO C T A South Pat Cy ï 8 idem I d Railway O f idem Canad Pac C v ld aiakkeraadataakUaaw Amsterdam RjCult Aaild 249 4 2fll4 Xn mZm V V UIV naiiu ndsr Rub ml ld 188 Oeil Bat R MD 14 UO Kenden Lemboa Rub idam Ma n landen Veraan ld oft Javo Rubber Mt tdam Ooatk è 500 C V M Serbadiadi MÊM iSS Sum R idem HSllau Sum Bubbar Mt Idem S Sum Rubb Cult ld 303 Ver Ind Cult Ond 187 idem latere Rubber Cert V Idem 4A 4M OJi W Dultarhe landien aaat kaniasmklaruu Du 8rootb ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld idi ld ld ld Konversiona XJtto Neue Farbenind Ka 1 bynd l 40 c 8 r 3 70 70 10 30 84 84 1041 e 8 I 3 1 41 e 8 r 3 c ara c 8 f 31949 c 8 r 2 r I l e r I 73 88 H m 1 81 4 M z 78 4 n Aukg Obl 3 IGi C ï O £ 20 100 1 Dito X 20 100 61 t Wmter hall obl O i larbenlnd IQ l C A Ver Korkind C v A DuitschlBerl RUI 38 O 6 i RuhrV 3J t V O Dito 30 C V of D Renlenbank 3J 1 Ver D Stedenl O Bayr Hyp en W B Pb 38 7 D Unoleumw 0 7 Gelaenk Barr Obl 6 RIJGulehoffnungshOtta Obl 7 Hatpener Bergbau Obl 8Phoenix Akt Ga j JHR K1ba Unian OM 1 Schamla AG Obl 8 sS tM an Halaka Obl 8 V Stahii erke Obl ï 3 81H Dito lerle A at Obl r Victor Oaw O Volei D u It OW 1 R ln w EI 18 OM 1 Dito 87 Obl 8 Hasencr ttraaarobalui Ob 8 Farbanlnduatrla aand Slameni n HaUta aand Ver O antaloM Fabr aand iwint hall Akt Oa aand DE FILM PREMBUIE VOOR NEDERfJIMD VAM DE DtrrrscHK nut hSIEC EU WESTEN Zalerdign iddajE ia is het Alt Theater in Dm Haag de ecnte vetu iooaing in Nederland ecgeven van d Duit8 Ke fllnn Sicg im Westen Aan het emde van de voontelluic vertollite een warm applaus de voelens van de talrijke aanwczisen